Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  - profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā.
 2. Rēzeknes augstskola

  Документ
  Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence, lai nodrošinātu studējošiem nepieciešamo pētniecisko iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību 29
 3. Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Документ
  Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē (finansiālais
 4. Rīgas tehniskā universitāte datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte datorvadības automātikas un datortehnikas institūts pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  Doktora studiju programmas „Automātika un datortehnika” mērķis ir sniegt zinātnisko izglītību pēc maģistra grāda iegūšanas, kas atbilstu inženierzinātņu doktora grādam informācijas tehnoloģijas nozarē un sagatavot augstas kvalifikācijas
 5. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  7.3.3.2. BSA augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” un Midleseksas Universitātes studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” salīdzinājums 27
 6. Rēzeknes augstskola inženieru fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība” tika licencēta 08.06.2006. uz trijiem gadiem (licences kopiju skat. 10.
 7. Da ugavpils universitāte mūzikas un mākslu fakultāte

  Документ
  Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Datordizains” mērķis ir sagatavot augstā starptautiskā līmenī konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām zināšanām mākslā, kuri profesionāli tālākizglītojoties, varētu
 8. Pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  Augstākās izglītības padomes izstrādātā „Augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija periodam līdz 2010.gadam” orientē Latvijas augstāko izglītību atbilstošu Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas galvenajām nostādnēm.
 9. Baltijas starptautiskā akadēmija

  Документ
  Studiju programmai “Mazā un vidējā biznesa vadība” ar studiju virzienu tūrisma biznesa vadība mērķis ir nodrošināt tādu zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanas līmeni, lai studiju programmas absolvents būtu spējīgs veiksmīgi strādāt
 10. Akadēmiskā maģistra studiju programma “Filoloģija” Akreditācijas materiāli Rēzekne

  Документ
  8.4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence, lai nodrošinātu studējošiem nepieciešamo pētniecisko iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību
 11. Self-evalution report

  Документ
  The docu­ment „On the na­tional de­vel­op­ment con­cept of the higher edu­ca­tion and institutions of higher education for the time pe­riod to 2010" drafted by the Coun­cil of Higher Edu­ca­tion sets out the guide­lines for the
 12. FIZIKAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA SATURA RĀDĪTĀJS

  Документ
  1.1. Fizikas maģistra studiju programmas piedāvā iegūt akadēmiskās izglītības augstāko pakāpi kā vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Pēc LR Izglītības kategoriju klasifikātora programma atbilst kodam 46.
 13. School of business administration turiba faculty of public relations accreditation papers professional master’s study programme

  Документ
  3. Document certifying the provision for continuation of higher studies in a different study programme or the same programme at a different educational institution in case of liquidation of the aforesaid study programme
 14. Baltic international academy

  Документ
  Conformity of the study programme Tourism and Hospitality Management to the profession standard Manager of Enterprises and Companies confirmed on May 16th,
 15. Higher school of psychology professional bachelor study programme

  Документ
  Prospect assessment of the professional bachelor study programme “Psychology” with qualification of psychologist's assistant from the point of view of the interests of Latvia 8