Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (1)

  Документ
  3. LU socioloģijas bakalaura studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa Latvijas un Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 15
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (4)

  Документ
  Latvijas Universitāte (turpmāk - LU) rektora Ivara Lāča personā, kurš rīkojas atbilstīgi LU Satversmei, no vienas puses, un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk - LLU) rektora Jura Skujāna personā,
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (6)

  Документ
  medicīnas koledžas absolventus – 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai vidējo profesionālo izglītību - kvalifikācija māsa, un/vai kvalifikāciju - vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (3)

  Документ
  Programme of professional studies „ Teacher of Mathematics for Secondary School” for recieving the qualification of teacher of „ Teacher of Mathematics” for secondary education
 5. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (5)

  Документ
  Programme of professional studies „ Teacher of Mathematics for Secondary School” for recieving the qualification of teacher of „ Teacher of Mathematics” for secondary education
 6. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (2)

  Документ
  Maģistra grāds socioloģijā (M.soc./ M.sc.soc.), citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai maģistra grādam atbilstoši augstākās izglītības diplomi
 7. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  Bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība fizikā, matemātikā, datorzinātnēs; bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs
 8. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība studiju programmā, kuras ilgums ir vismaz 2 gadi, un speciālista kvalifikācija policijas darbā vai robežsardzes darbā vai penitenciārajā darbā.
 9. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  1.3.1.Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību programmas absolventiem 10
 10. Latvijas universitāte

  Документ
  -bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā.
 11. Latvijas kultūras akadēmija humanitāro zinātņu maģistra studiju programma

  Документ
  Noklausījušies un apsprieduši Studiju Programmu Padomes priekšsēdētājas prof. Dainas Teters ziņojumu par Humanitāro zinātņu bakalaura un maģistra studiju programmām „Mākslas” un iepazinušies ar ekspertu ziņojumu, LKA Senāta locekļi
 12. Latvijas universitāte optometrijas bakalaura (kods 43722) un maģistra (kods 45722) studiju programmas akadēmiskā grāda dabaszinātņu bakalaurs un dabaszinātņu maģistrs optometrijā iegūšanai

  Документ
  Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problēmātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā,
 13. Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

  Документ
  Baltkrievijas Elektroniskās dokumentācijas zinātniski pētnieciskā centra starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs “Informācijas tehnoloģijas arhīvniecībā” (Minska, 2003.
 14. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

  Документ
  2. pielikums. Programmas Finansu menedžments studiju kursu apraksti, prakses nolikums un dienasgrāmata, metodiskie norādījumi prakses pārskata noformēšanai, prakses programmas, metodiskie norādījumi kursa darbu un diplomdarbu izstrādei.
 15. Augstākās izglītības iestādes nosaukums

  Документ
  4.1. Studiju programmas salīdzinājums ar citām ES studiju programmām: Karolinskas augstskolas, Maltas Universitātes un Bredfordas Universitātes bakalaura radiogrāfijā izglītības programmām
Страницы:

1