Главная > Документ


Бердянський державний педагогічний університет


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 19 травня 2011 року

Том 1.

Педагогічні науки

Бердянськ

2011УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. – Том 1. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 244 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 11 від 29.04.2011 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., директор Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.

У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 19 травня 2011 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми педагогіки, дошкільної, початкової, корекційної та професійної освіти, а також управління навчальними закладами.


© Бердянський державний педагогічний університет

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ. ПЕДАГОГІКА. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

Бакаржиєва Ірина. Формування пізнавального інтересу в процесі навчання

9

Богданова Анна. Развитие инклюзивного образования в России

10

Буршит Павел. Особенности воспитательной среды в образовательных учреждениях инклюзивного типа

11

Бут Олена. Гуманізація як визначальний фактор шкільної освіти

12

Глущенко Ірина. Портфоліо навчальних досягнень учнів

14

Грицайова Ольга. Реформи вищої освіти України в другій половині ХХ ст.

15

Гришун Анастасія. Розвиток професійної компетентності вчителя засобами самоосвіти

17

Дьяченко Ксения. Знаково-символические средства обучения. Теоретические аспекты

18

Єрохіна Тетяна. Формування педагогічного спілкування вчителя засобами самоосвіти

19

Забільська Альона. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою

21

Иваненко Светлана. Актуальность педагогической проблемы воспитания

22

Кісса Тетяна. Взаємодія учасників навчального процесу як педагогічна проблема

24

Кіях Євген. Теоретичні основи реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні фахових технічних дисциплін

25

Литвиненко Ольга. Педагогічні умови організації медіаосвітніх проектів учнів

26

Меньшикова Анастасия. К вопросу о необходимости введения школьной формы

28

Мищенко Михаил. Педагогические умения учителей, влияющие на успешное взаимодействие между участниками учебного процесса

29

Несукай Ельвіра. Про педагогічні ідеї Джона Дьюї

31

Никитенко Олександр. Інноваційні технології навчання у середній школі

32

Петрунько Дар’я. Формування етики спілкування у підлітків

33

Рибалка Марія. Проблема взаємодії вихователів та практичних психологів у дошкільному навчальному закладі

34

Семенова Александра. Методологический подход к проблеме информатизации образовательных систем

36

Сичова Олександра. Принципи управління самостійною діяльністю учнів

37

Тищенко Инна. Воспитание эмоциональной культуры будущих педагогов ВУЗа в системе непрерывного образования

39

Шутак Валентина. Навчальний діалог як засіб формування цінностей студентів університету

40

Яхін Станіслав. Особливості створення електронних підручників

41

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Бегус Олена. Опанування ігрової взаємодії як умова формування позитивних взаємовідносин дошкільників у різновіковій групі

43

Григоренко Юлія. Гендерний аспект у навчанні дошкільників складати розповіді-роздуми

44

Кобзиста Людмила. Шляхи оптимізації рухового режиму дітей старшого дошкільного віку

45

Лубенець Наталя. Виховання безпечної поведінки у дітей дошкільного віку

47

Мазікіна Олена. Формування поняття про величину предметів у дітей старшого дошкільного віку

48

Назарук Юлія. До проблеми формування мислення дітей старшого дошкільного віку

49

Пасічник Людмила. Робочий зошит з друкованою основою як засіб індивідуалізації формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку

51

Святенька Наталія. Розвиток словесної творчості старших дошкільників: теорія та практика

53

Сюбаєва Маргарита. Гуманізація педагогічного процесу в сучасних дошкільних навчальних закладах

56

Тарасюк Ганна. До теорії проблеми морально-етичного виховання дошкільників

57

Тимофеєва Наталія. Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського фольклору

60

Усачова Ганна. Емоційне благополуччя дошкільника: значення та засоби забезпечення

61

Чевюк Марина. Особливості ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до іншої людини

62

Шевченко Вікторія. Доручення як форма організації праці дітей середнього дошкільного віку

64

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Александрова Дар’я. Використання програмно-педагогічних засобів у початковій школі

66

Ананьєв Валерій. Виховання толерантності в учнів молодшого шкільного віку у світлі ідей М. Корфа

67

Бакута Ксенія. Шляхи виховання толерантності в учнів молодшого шкільного віку

70

Д’яченко Прохор. Значення ігрової діяльності у розвитку молодших школярів

71

Костюк Христина. Навчання молодших школярів класифікації як засіб розвитку їх логічного мислення

72

Літовець Світлана. Організація контролю навчальних досягнень учнів початкової школи в мультимедійному середовищі Powerpoint

74

Макарова Татьяна. Нравственное воспитание младших школьников в соответсвии со стандартами второго поколения

75

Ольхова Марина. Здоров’язберігаюча організація навчально-виховного процесу в початковій школі

77

Ольхова Марина. Умови ефективності інтерактивних технологій навчання у початковій школі

79

Сергадєєва Ірина. Особливості розробки екологічних проектів у початковій школі

81

Стародубцева Наталья. Формирование орфографических навыков у младших школьников

82

Рак Софія. Особливості використання методу проектів на уроках трудового навчання: технічної і художньої праці в початковій школі

85

Федчиняк Катерина. Динаміка мотивів учбової діяльності молодших школярів

87

Хохлова Анастасія. Проектна діяльність молодших школярів: практичний аспект

88

Чубенко Вікторія. Інноваційні технології трудового виховання учнів початкової школи у позаурочний час

90

Шиленкова Яна. Импровизационная составляющая в контексте урока музыки в младших классах

91

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Авєтіс’янц Наталя. Особливості застосування партерних вправ у роботі дитячих хореографічниї колективів

93

Ахрименко Євгенія. Музично-співоче виховання дітей у загальноосвітній школі за системою Д. Огородного

95

Бардіна Інна. Розвиток естетичних почуттів молодших школярів на уроках мистецтва в загальноосвітній школі

96

Белянська Катерина. Мистецтво як засіб виховання морально гармонійної особистості учнів

98

Будникова Виктория. Современный школьник и классическая музыка: проблемы и перспективы

99

Веренько Ганна. Особливості творчого стилю С. Рахманінова – виконавця

101

Влчкова Ірина. Засоби підвищення творчої активності дітей
6-7 років на уроках хореографії

102

Гнутов Александр. Особенности формирования навыков игры в народном ансамбле

104

Гончарова Аліна. Педагогічні умови розвитку творчіх здібностей засобами хореографії

106

Доля Вікторія. Розвиток слухомоторних навичок як засіб активізації самостійної роботи виконавця-інструменталіста

107

Дубченко Светлана. Методика работы над чистотой звуковысотного интонирования в процессе развития детского певческого голоса

109

Жиліна Олена. Національно-патріотичне виховання старших підлітків засобами хореографічного мистецтва

111

Золотий Антон. Формування національної самосвідомості у майбутніх педагогів-хореографів на балетмейстерських зразках П. Вірського

113

Кеня Тетяна. Виховання диригента хору

115

Кірілюс Ігор. Традиції хорового виховання учнівської молоді в контексті національної мистецької освіти

116

Курдюмов Денис. Сторінки духовної хорової музики М. Леонтовича

117

Лесик Юлія. Вплив художньо-естетичної діяльності на формування духовності у молодших школярів

118

Лихолєтова Лідія. Педагогічна діяльність М. Микиші

120

Логвінова Ірина. Роль естетичного виховання у формуванні особистості

121

Лук’янчиков Максим. Теоретичні основи виконавської інтонаційної культури

122

Мартюшова Тетяна. Контактна імпровізація як самостійний напрям у хореографічній роботі з дітьми

124

Нагнойна Катерина. Класичний танець як основа професійної підготовки педагога-хореографа

126

Павленко Євген. Особливості впливу музичної драматургії на створення хореографічної композиції

128

Палагута Олена. Проблемні питання музично-естетичного виховання старшокласників

130

Сиротюк Мар’яна. Творчість М. Леонтовича у професійному розвитку вчителя музики

132

Скрипка Олександр. Форми існування музичної фольклорної традиції українського народу та особливості їх виконання

133

Щербань Олена. Проблема розвитку співацького голосу дітей молодшого шкільного віку у досвіді зарубіжних педагогів-практиків

135

Яковлев Денис. О значении внутреннего слуха в процессе овладения хоровой партитурой

136

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Варич Александра. Особенности развития детей с нарушениями зрения в дошкольном образовательном учреждении

138

Дворникова Ирина. Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью

141

Комісаренко Наталія. Особливості логопедичної роботи з розвитку вмінь словотворення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою дизартрією

142

Кондраткова Адель. Педагогічна взаємодія в реабілітації дітей з порушенням психофізичного розвитку

144

Корнієнко Марія. Дидактичні ігри та лексичні вправи як засіб розвитку словника дітей із загальним недорозвиненням мовлення

145

Міхайленко Олександра. Навчання глухих та слабочуючих дітей музики

146

Таранова Юлия. Рефлексивность как профессионально значимое качество учителя-логопеда

148

Чорна Вікторія. Формування словотворчих умінь у дітей із загальним недорозвиненням мовлення

149

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Беслик Ольга. Специфіка соціально-профілактичної роботи в закладах інтернатного типу

151

Бушуєва Наталія. Вплив засобів масової інформації на соціальне виховання дітей та підлітків

152

Денежна Ілона. Соціально-профілактична діяльність з дітьми, схильними до алкоголізму

154

Жигула Тетяна. Правове виховання учнів навчальних закладів нового типу

155

Зайцева Наталья. Социальная адаптация детей-сирот в условиях детского дома

157

Калюта Олена. Соціально-правовий захист дітей вулиці

158

Кобчик Вікторія. Проблема дитячого самоврядування у соціально-педагогічній теорії й практиці

160

Лагошина Елена. Основные формы индивидуальной работы социального педагога с детьми в условиях общеобразовательной школы

161

Маисурадзе Майя, Хачидзе Ксения. Права на образование лиц с ограниченными возможностями

162

Ріттер Вікторія. Дозвіллєва діяльність як засіб соціалізації дітей та молоді

163

Сиса Юлія. Соціально-педагогічна робота в США

164

Смірнова Тетяна. Профорієнтація дітей та молоді як суспільно-економічна проблема в умовах сьогодення

166

Удовенко Ніна. Соціально-педагогічний патронаж як форма роботи соціального педагога в сім’ї

168

Хіора Валерія. Роль мас-медіа в інформаційно-просвітницький роботі серед молоді

169

Хлепітько Ольга. Безпритульність та бездоглядність як соціально-педагогічна проблема

171

Шульте Наталія. Соціально-педагогічні аспекти волонтерської діяльності студентської молоді

172

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Бєлікова Валентина. Вплив рівня самооцінки на ефективність діяльності керівника

175

Вишнякова Людмила. Алгебраический метод решения текстовых задач при подготовке будущих учителей начальной школы

177

Гартованець Анастасія. Структура професійного менталітету вчителя

179

Голікова Вікторія. Формування гендерної культури студентів спеціальності “Дошкільна освіта”

180

Григор’ян Ірина. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні комп’ютерної інженерної графіки

181

Григор’ян Ірина. Використання електронних дидактичних ресурсів у процесі дистанційного навчання студентів вищих навчальних закладів

183

Гудко Ольга. Інформаційна культура – невід’ємна складова професійної культури майбутнього інженера-педагога

185

Гунченко Катерина. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій

186

Золотаренко Дмитро. Сучасний стан формування предметної компетентності майбутніх учителів фізичної культури

188

Іванова Ганна. Розвиток творчої активності студентів у професійній освіті

189

Іовова Ольга. Виховання національної самосвідомості учнів (студентів) у професійній освіті

190

Капустін Дмитро. Системний підхід до наукової організації праці студентів

191

Катрич Іван. Теоретичні основи формування готовності до творчої самореалізації вчителя музики

193

Колдишев Вадим. Проблема реалізації міжпредметних зв’язків “Фізика-економіка” на нефізичних спеціальностях вищих навчальних закладів

195

Кононенко Сергій. Система менеджменту якості програмних продуктів у міжнародних стандартах

197

Костенко Олександр. Сутність та зміст творчої активності майбутнього вчителя музики

199

Матюшенко Наталя. Формування інноваційної культури педагога

200

Назарова Тетяна. Методика проблемного навчання у професійній освіті

201

Нєсмєлова Світлана. Формування професійної компетентності вчителя-логопеда

203

Нестеренко Марина. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи

204

Нестеренко Олег. Технологічно-проектувальні вміння майбутніх учителів початкової школи

206

Пелешко Альона. Проблема формування інформаційної культури вчителя

207

Писарев Юрий. Причины дезадаптации студентов Вуза

208

Поліщук Анна. Використання сучасних форм методичної роботи у підготовці майбутніх учителів початкової школи

210

Потапенко Денис. Інформаційна культура вчителя

211

Проценко Євген. Проблеми формування в майбутніх учителів музики співацьких навичок

212

Саютіна Христина. Специфіка професійного музичного мислення

214

Семеренко Вікторія. Ступеневий характер технологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи

215

Толстой Іван. Судово-ергономічна експертиза

217

Фалалеев Алексей. Трехмерное моделирование как важный элемент подготовки конкурентоспособного специалиста инженерного профиля

220

Фомічова Людмила. Використання 1С: підприємство при підготовці майбутнього інженера-педагога

221

Худяева Маргарита. Профессиональная компетентность инженера

222

Чайка Кристина. Формування екологічного мислення майбутніх учителів початкової школи

224

Шевченко Марина. Професійна компетентність учителя іноземної мови

225

Шумілкіна Ганна. Методичні особливості розвитку сили та гнучкості засобами аеробіки в процесі фізичного виховання студентів ІІ курсу спеціальності “Фізичне виховання”

226

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Дегтяренко Олена. Шляхи формування управлінської культури майбутнього керівника загальноосвітнього закладу

228

Загорська Оксана. Реалізація мотиваційної функції керівника у формуванні іміджу навчального закладу

230

Оробей Еліна. Особливості управлінської культури керівника школи

233

Порецький Артур. Аналіз різних підходів до визначення об’єкт-суб’єктних відносин в управлінський діяльності в закладах освіти

235

Ремига Мирослава. Професійна культура майбутнього керівника загальноосвітнього закладу

238

Шевченко Альона. Порівняльна характеристика професійної культури керівника школи та вчителя

240

ПЕДАГОГІКА. ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

Ірина Бакаржиєва,Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. – Том 2. Гуманітарні науки.
 2. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (2)

  Документ
  Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Том 3. Природничі науки.
 3. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (1)

  Документ
  Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. – Педагогічні науки. – Том 1.
 4. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць

  Документ
  Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету (головний редактор); Баханов Костянтин Олексійович – д.
 5. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (2)

  Документ
  Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету (головний редактор); Баханов Костянтин Олексійович – д.
 6. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (1)

  Документ
  Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, зав. каф. технічних дисциплін Бердянського державного педагогічного університету (головний редактор); Баханов Костянтин Олексійович – д.

Другие похожие документы..