Главная > Документ


Національна академія педагогічних наук України

Інститут професійно-технічної освіти

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ

ТЕЗИ

ЗВІТНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ

(м. Київ, 29 березня 2012 р.)

Том І

Том ІІ

Київ – 2012

УДК 371

Рекомендовано Вченою радою

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

(Протокол № 3 від 26.03.2012 р.)

Рецензенти:

Лозовецька В.Т. – доктор педагогічних наук, професор;

Лузан П.Г. – доктор педагогічних наук, професор;

Ягупов В.В. – доктор педагогічних наук, професор.

Головний

редактор:

Радкевич В.О. – доктор педагогічних наук, професор.

Редакційна

колегія:

Волкова Т.В. – кандидат педагогічних наук;

Григор’єва В.А. – кандидат педагогічних наук, доцент;

Закатнов Д.О. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Лук’яненко Г.І. – кандидат педагогічних наук;

Нестерова Л.Н. – кандидат педагогічних наук, доцент;

Свистун В.І. – доктор педагогічних наук, доцент;

Селецький А.В. – кандидат історичних наук;

Шевченко В.Л. – кандидат військових наук, доцент.

Відповідальний редактор:

Гуменна Л.С.

Відповідальний секретар:

Кіндзерська С.Г.

Н 34

Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2012 р.). Т. 2. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2012. – 116 с.

ISBN: 978-966-2553-09-3

У матеріалах конференції висвітлено теоретичні і методичні основи розвитку професійної освіти і навчання, сучасні підходи до модернізації змісту й технологій професійного навчання, виховання учнівської молоді та дорослих у ПТНЗ. Запропо­новано науково обґрунтовані рекомендації щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес підготовки кваліфікованих робітників та вдоско­налення управлінської діяльності на їх основі.

Адресована науковцям, докторам, аспірантам, педагогічним працівникам про­фесійно-технічних навчальних закладів і структурних навчальних підрозділів підпри­ємств.

УДК 371

ISBN: 978-966-2553-09-3

© Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012

Зміст

Розділ І. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ 9

Глущенко О.В.' 9

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
З УРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА 9

Заболотна М.М. 11

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ І ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СПІВПРАЦІ
З ІНСТИТУТОМ ПТО НАПН УКРАЇНИ 11

Корницька Л.А. 15

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 15

Кузнецова В.І. 18

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ГОТЕЛЬНОГО СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ 18

Сліпич Т.І. 21

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО
СПІЛКУВАННЯ РОБІТНИКА ТОРГІВЛІ 21

Слободяник О.В. 23

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 23

Сулима Т.С. 26

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 26

Сушенцев А.О. 29

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ВИРОБНИЧОГО
ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ США 29

Сушенцев О.О. 31

КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ЯК ІНТЕГРОВАНА ЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 31

Учитель І.Б. 34

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІМАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 34

Розділ ІІ. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ 38

Блідна Л.М. 38

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОПАНУВАННІ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 38

Криницька Л.Г. 40

ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ – ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 40

Марковська О.Є.' 43

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ І ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ 43

Мося І.А. 46

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 46

Осипчук М.Я. 49

МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 49

Петрова М.Я. 51

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 51

Сараєва С. 55

ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
ДО ФОМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТИКІВ 55

Шевцова Р.О. 57

СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА ДЛЯ ПТНЗ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 57

Розділ ІІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 60

Гусечко Л.В.' 60

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ
УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ 60

Калошин В.Ф.,
Гоменюк Д.В. 63

ФІЛОСОФІЯ ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ – ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 63

Павлов Ю.О.' 64

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ 64

Шаверський С.Л. 67

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВОЗНАВЧОЇ
ОСВІТИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 67

Яцик М.Р. 70

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ-ЕКОНОМІСТА 70

Розділ ІV. ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 74

Михнюк М.І. 74

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА
СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 74

Шубчинський В.Д.,
Мєнафова Ю.В 76

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ З КУРСУ «ОСНОВИ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ» 77

Розділ V. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ 80

Беліченко О.Ю. 80

СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
АВТОМОБІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 80

Євтушенко О.В. 82

ТВОРЧЕ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ СФЕРИ ПОСЛУГ 82

Івахнюк Г.Ю. 85

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ Microsoft Office FrontPage 85

Кононенко А.Г. 88

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
ПІДРУЧНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
СПЕЦТЕХНОЛОГІЙ У ПТНЗ 88

Корнієнко М.М. 90

МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСТУПНОСТІ
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2007–2010 н.р.
ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
СИСТЕМИ «ПРОФТЕХ» 90

Масліч С.В. 93

ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛІНГВІСТИЧНОЇ ОСВІТИ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДЛЯ СФЕРИ ПОСЛУГ 93

Талдикова Г. Г. 96

ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ
МАТЕРІАЛІВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У
ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЗА
ІНТЕГРОВАНОЮ ПРОФЕСІЄЮ «ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ, ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ «С»,
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК» 96

Чебишева І.В. 98

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ –
ВАЖЛИВА УМОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 98

Юденкова О.П. 102

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
ПОЛІГРАФІЧНОГО ПРОФІЛЮ 102

Юрова О.Л.' 105

СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
ПОСІБНИКІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 105

Розділ VІ. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ 108

Гайдук О.В. 108

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ 108

Кожем’яко Н.В. 110

КОМУНІКАТИВНІСТЬ – ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА 110

Луговська Е.М. 112

СТРУКТУРА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 112

Петренко Л.М. 115

ІНВАРІАНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ – ПРІОРИТЕТНИЙ
НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 115

Помаран П.' 118

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ У ВПУ 118

Розділ І. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ

Глущенко О.В.'

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
З УРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА

У зв’язку з впровадженням у виробництво, зокрема у машинобудівну галузь, енергоефективних технологій, сучасних форм роботи на енергоощадному устаткуванні, з новими можливостями використання потенціалу альтернативних джерел енергії виникає потреба у кваліфікованих робітниках, компетентних з питань раціонального використання енергетичних ресурсів, екологічно та професійно освічених. Ця потреба зумовлює необхідність виявлення й наукового обґрунтування відповідних педагогічних умов, які б максимально сприяли формуванню енергоефективної компетентності майбутніх фахівців машинобудівного профілю в процесі їхньої підготовки до трудової діяльності у професійно-технічних навчальних закладах.

Однією з таких умов є оновлення професійної освіти шляхом введення до її змісту енергоефективного компонента, який передбачає сукупність теоретичних знань, що розкривають сутність економічно виправданого витрачання паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням вимог екологічної безпеки, ефективного використання альтернативних джерел енергії, мінімізації затрат матеріальних ресурсів для виробництва якісної продукції. Енергоефективний компонент змісту професійної освіти зорієнтований на формування у майбутніх фахівців енергоефективного мислення, усвідомлення необхідності дотримання етичних норм енергоощадливої поведінки.

Плідна робота з питань енергоєфективності проводиться в Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. У рамках українсько-німецького проекту «Реформа професійно-технічної освіти з урахуванням енергоефективності» в Інституті створено Центр енергоефективності, робота якого спрямовується на допомогу професійно-технічним навчальним закладам і структурним навчальним підрозділам підприємств у розробленні навчальних програм ефективного використання енергоресурсів. Науковими співробітниками Інституту розроблена навчальна програма курсу «Основи енергоефективності», який наказом МОНмолодьспорт № 947 від 13.10.2010р. внесений до Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах. Педагогічний програмний засіб «Основи енергоефективності», який складається з теоретичного матеріалу, відеофрагментів з голосовим супроводом, комп’ю-терних флеш-анімацій, статичних і динамічних ілюстрацій, схем, моделей процесів, інтерактивних і тестових завдань, доповнює і розширює можливості традиційних засобів навчання. Зміст теоретичного матеріалу, побудований за модульною системою, містить знання загального, галузевого, виробничого професійного й побутового характеру. Методика розроблення і впровадження навчального курсу «Основи енергоефективності» надається у «Програмі з підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання з питань енергоефективності». У методичних рекомендаціях щодо організації занять з енергоефективності (В. Радкевич, А. Михайличенко, В. Ані-щенко, О. Живага) розкриті особливості застосування інтерактивних методів навчання у процесі теоретичної та практичної підготовки, зокрема методу проектів. План-конспект уроку «Переваги і недоліки енергозберігаючих ламп», опорні конспекти та лабораторно-практичні заняття з курсу «Основи енергоефективності» сприяють формуванню у майбутніх робітників екологічної свідомості, відповідальності, активної життєвої позиції громадянина, посилюють мотивацію їх пошукової діяльності, спрямованої на удосконалення тих чи інших енергоощадних технологій у виробничих процесах.

Проблема оновлення змісту професійної освіти з урахуванням енергоефективного компонента не втрачає актуальності і потребує найскорішого вирішення. У зв’язку з цим вважаємо доцільним інтегрувати у зміст навчальних програм предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної й професійно-практичної підготовки навчальний матеріал, який дозволить майбутнім фахівцям досягти високої культури енергоспоживання у своїй майбутній виробничий діяльності. Важливе значення при цьому має чітко виважене урахування принципів відбору навчального матеріалу та його структурування.

Отже, зміст професійної підготовки з урахуванням енергоефективної компоненти має важливе значення для формування у майбутніх фахівців робітничих професій машинобудівного профілю системного, цілісного, послідовного, логічного мислення, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки явищ (подій, фактів), виділяти головне і другорядне, визначати змістовне навантаження наукових понять, аналізувати й узагальнювати емпіричні данні, робити висновки, знаходити докази, обґрунтовувати власну точку зору, що в умовах інтелектуалізації виробництва вагомо посилює їх конкурентоспроможність й розширює перспективи професійної діяльності.

Заболотна М.М.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ І ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СПІВПРАЦІ
З ІНСТИТУТОМ ПТО НАПН УКРАЇНИ

Формування конкурентоспроможного, мобільного трудового потенціалу є визначальним чинником для подальшої долі економіки України й створення умов для її переходу на інноваційну модель розвитку. Водночас рівень якості трудових ресурсів є основою життєзабезпечення і стабільності у суспільстві. Тому на сьогодні наша країна прагне створити ефективні механізми добору і підготовки професійних кадрів, які б відповідали міжнародним стандартам та продуктивно діяли в умовах ринку праці.

А для цього необхідно постійно вдосконалювати вже існуючі та створювати нові стандарти ПТО, нові комплекси навчально-методичного забезпечення підготовки професій, а також творчо впроваджувати нові технології навчання.

З цією метою Інститутом ПТО Національної академії педагогічних наук, а саме, Лабораторією змісту професійної освіти і навчання та Центром сучасних професій і технологій навчання в 2009 році започаткована співпраця з деякими професійно-технічними навчальними закладами Донецької області.

Педпрацівники п’яти ПТНЗ за координуванням навчально-методичного центру ПТО області взяли участь в Україно-німецькому проекті «Реформа професійно-технічної освіти з урахуванням енергоефективності» за двома напрямками:

Перший напрямок передбачав розробку кваліфікаційних характеристик та Державних стандартів з нових професій: «Механік-верстатник з обробки металу різанням», «Механік технічних систем будівель».

Другий напрямок – це розробка програми та підготовка дидактичних матеріалів з навчальної дисципліни «Основи енергоефективності».

У ПТНЗ області, які взяли участь у цьому напрямку проекту, створені кабінети енергоефективності, які оснащені мультимедійною технікою та лабораторними засобами вимірювання спожитої енергії.

За результатами проведеної роботи та за пропозицією Інституту в поточному навчальному році в ПТНЗ Донецької області офіційно введено навчальний курс «Основи енергоефективності» в робочі навчальні плани для підготовки кваліфікованих робітників як предмет, що вільно обирається.

На завершення проведеної роботи в грудні 2009 року управління освіти і науки, навчально-методичний центр ПТО та пілотні навчальні заклади брали участь у заключній конференції за підсумками впровадження проекту «Реформа професійно-технічної освіти з урахуванням енергоефективності».

З січня 2009 року працює експериментальний майданчик інституту за темою «Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації молоді на робітничі професії» на базі Макіївського професійно-технічного училища сфери послуг. Ця експериментальна діяльність дозволяє закладу тісно співпрацювати із школами регіону та вести допрофесійну підготовку учнів.

Під час зустрічі представників навчально-методичного центру ПТО у Донецькій області, адміністрації Макіївського будівельного центру професійно-технічної освіти ім. Ф.І. Бачуріна з науковцями лабораторіїзмісту професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, розроблена програма чотирьохрічної дослідно-експериментальної роботи з апробації, доробки та впровадження державного стандарту ПТО нового покоління з інтегрованої професії напряму житлово-комунального господарства за новою широкопрофільною професією «Механік технічних систем будівель» у межах роботи експериментального педагогічного майданчика Центру сучасних професій і технологій навчання.

Педагогічний колектив Донецького ВПУ ресторанного сервісу та торгівлі запропонував розпочати науково-дослідну роботу з розроблення та впровадження дистанційного навчання в профтехосвіту. В листопаді 2010 року підписана угода про співпрацю між Лабораторією змісту професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН та Донецьким ВПУ ресторанного сервісу та торгівлі з цього питання.

Перехід до підготовки професійно мобільних кваліфікованих робітників відповідно до сучасних стандартів, на відміну від традиційних підходів, потребує нового стилю організації навчально-виробничого процесу та його науково-методичного забезпечення. Як складова, що забезпечує процесуальну сторону підготовки майбутнього професійно мобільного кваліфікованого робітника в ПТНЗ, пілотними закладами ПТО Донецької області розглядається технологічне забезпечення, яке реалізується на основі застосування в навчально-виробничому процесі сучасних технологій навчання.

З цією метою у 2010 році підписана угода про співпрацю Інституту ПТО та навчально-методичного центру ПТО області на проведення дослідно-екпериментальної роботи за темою «Організаційно-педагогічні умови формування професійної мобільності конкурентоспроможного на ринку праці випускника професійно-технічного навчального закладу». На даний момент у багатьох ПТНЗ області проводиться апробація курсу «Основи професійної мобільності», який внесено до переліку предметів, що вільно обираються у кожний робочий навчальний план всіх ПТНЗ області.

Програмне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів – одне з найбільш складних питань сучасної профтехосвіти. Серед причин використання неліцензованих програм є висока вартість оригіналу, який, переважно, є імпортним, та низька купівельна спроможність навчальних закладів.

Так, Лабораторії змісту професійної освіти і навчання та «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр» Інституту сформували робочу групу, завданням якої є вивчення системи автоматизованого проектування об’єктів будівельної галузі (САПР) БудКАД та розроблення методичних рекомендацій щодо її використання в галузевих професійно-технічних навчальних закладах.

З березня 2011 року розпочалася плідна співпраця з Лабораторією підручникотворення Інституту. На сьогодні творча група провідних викладачів у галузі машинобудування, будівництва, зварювального виробництва пройшла курси підвищення кваліфікації за Програмою освітньої діяльності з напряму «Основи дидактичного проектування електронних програмно-педагогічних засобів» та почали розробку електронних засобів навчання для підготовки кваліфікованих робітників у цих галузях.

Висновки. Потреби сучасного суспільства у розвитку сфери професійного навчання висувають підвищені вимоги створення необхідних психолого-педагогічних умов для навчання та виховання учнівської молоді, організації освітнього процесу відповідно до вимог державних стандартів, впровадження сучасних педагогічних і виробничих технологій, методик моніторингу тощо. Тому тісна співпраця професійно-технічних навчальних закладів області з інститутом ПТО і в подальшому надасть можливість розвивати якість професійного навчання, що впливає на підвищення якості підготовки висококваліфікованих робітників.

Література

 1. Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації). Упорядник Л.М. Павлова. – К : ПТіЗО МОН України, 2009. – 50 с.

 2. Робота методичних центрів із педагогічними кадрами / Упоряд. М. Голубенко. – К. : Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «шкільного світу»).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни інститут професійно-технічної освіти модернізація професійної освіти і навчання

  Документ
  ... є) (повторити вихідну таблицю) Національнаакадемія педагогічнихнаукУкраїни Інститутпрофесійно-технічної освітиНаукове видання МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ ...
 2. Міністерство освіти і науки україни інститут професійно-технічної освіти апн україни тези звітної науково-практичної конференції теорія і практика

  Документ
  ... ість Академії педагогічнихнаукУкраїни, Інститутупрофесійно-технічної освіти АПН України як базового у контексті реалізації наукової складової науково-методичногозабезпеченняпрофесійного навчання ...
 3. Національна академія педагогічних наук україни інститут педагогічної освіти і освіти дорослих «полікультурна освіта майбутніх викладачів вищих навчальних закладів»

  Документ
  ... НАЦІОНАЛЬНААКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХНАУКУКРАЇНИ ІНСТИТУТПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ «ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВ ... професійної педагогічної ... освіти. Практична значущість дослідження полягає в розробці науково-методичногозабезпечення психолого-педагогічно ...
 4. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о сухомлинського календар

  Документ
  ... педагогічнихнаук, відмінник освітиУкраїни, старший науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інститутупрофесійно-технічної освіти ...
 5. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти і газу національна академія педагогічних наук україни

  Документ
  ... СПОРТУ УКРАЇНИ Івано-Франківський національнийтехнічний університет нафти і газу НАЦІОНАЛЬНААКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХНАУКУКРАЇНИ Інститут вищої освітиУкраїни ... , складений професійно: чітко, лаконічно та цікаво; легко можна зрозуміти тематику статей ...

Другие похожие документы..