Главная > Документ


Додаток

до рішення

Одеської міської ради

№2474-V від 05.04.2008р.

Програма

соціально-економічного розвитку

міста Одеси на 2008 рік

Зміст

Стор.

Вступ

3

Розділ І

Головні цілі та пріоритети соціально-економічного

розвитку м. Одеси на 2008 рік

3

Розділ ІІ

Основні напрямки розвитку народногосподарського

комплексу м. Одеси у 2008 році

5

Підрозділ 1. Промисловість

5

Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги

8

Підрозділ 3. Будівельний комплекс

9

Підрозділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі

14

Підрозділ 5. Житлово-комунальне та дорожнє господарство

16

Підрозділ 6. Паливно-енергетичний комплекс

28

Підрозділ 7. Транспортний комплекс

32

Підрозділ 8. Розвиток підприємництва

35

Підрозділ 9. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

37

Підрозділ 10. Охорона навколишнього природного середовища

40

Підрозділ 11. Освіта

45

Підрозділ 12. Охорона здоров`я

52

Підрозділ 13. Фізична культура та спорт

56

Підрозділ 14. Культура

60

Підрозділ 15. Розвиток рекреаційного комплексу та туризму

64

Підрозділ 16. Молодіжна та сімейна політика

66

Підрозділ 17. Самоорганізація населення

70

Підрозділ 18. Соціальна сфера. Демографічна ситуація. Ринок праці.

Соціальне забезпечення населення

72

Підрозділ 19. Розвиток інформаційного забезпечення

82

Підрозділ 20. Інші програми та заходи

84

Вступ

Програма соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, пріоритетні завдання та заходи стосовно головної стратегічної мети розвитку - підвищення добробуту населення на засадах поступового досягнення європейських стандартів життя та забезпечення сталого економічного зростання.

Програма соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік розроблена відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку в Україні”, основних положень Державної Програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки, Стратегії економічного і соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року, Основних напрямків та Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року, Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року, цільових міських програм, директивних документів Одеської міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради. Враховані основні положення проекту Концепції стратегічного плану сталого розвитку міста Одеси.

Основні показники соціального та економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік розроблені з урахуванням пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради, районних адміністрацій, постійних комісій та депутатів ради, підприємств, установ, організацій, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

Розділ І

Головні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку

м. Одеси на 2008 рік

Основна мета Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік - зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста, підвищення рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста, стабільне нарощування обсягу виробництва продукції, відтворення трудових ресурсів, галузей пріоритетного розвитку підприємництва, створення нових робочих місць, випуск конкурентоспроможної продукції.

Пріоритетними завданнями розвитку народногосподарського комплексу м. Одеси на 2008 рік вважати:

- створення найбільш сприятливих умов для втілення

інноваційних технологій у виробництво на промислових підприємствах;

- подальше нарощування потужностей промислових підприємств

за рахунок технічного переустаткування та створення нових підприємств;

- розвиток виробництва конкурентоспроможної продукції,

посилення зовнішньоекономічної орієнтації промисловості міста;

- сприяння вирішенню питання пільгового кредитування

підприємств для проведення модернізації виробництва та освоєння нової техніки;

- посилення соціальної орієнтації економіки, розширення

асортименту випуску товарів широкого вжитку;

- подальший розвиток морегосподарського комплексу;

- створення сприятливих умов для розвитку підприємницької

діяльності;

- розширення системи мікрокредитування підприємництва

за пріоритетними для міста напрямками за рахунок інвестицій;

- підвищення інвестиційної привабливості міста через

презентації його можливостей на міжнародних форумах, виставково-ярмаркових заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;

- створення нових робочих місць, працевлаштування молоді;

- залучення інвестицій в економіку міста;

- розвиток системи муніципальних майнових і страхових гарантій для зменшення загального рівня інвестиційних ризиків;

- проведення земельної реформи;

- послідовна структурна та технологічна перебудова господарства

міста;

- стабільна робота комунального господарства, підвищення якості

комунальних послуг;

- оновлення, модернізація та стабільна робота пасажирського

транспорту міста;

- створення умов для реорганізації теплоенергетичного

господарства міста;

- екологічне оздоровлення довкілля; розширення системи

альтернативних джерел водозабезпечення міста;

- подальше продовження реконструкції протизсувних і

берегозахисних інженерних систем морського узбережжя й пляжів;

- створення відповідних умов для нормального функціонування

установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;

- подальше удосконалення системи соціального захисту населення;

- реалізація цільових міських програм;

- збереження та реконструкція історичного центру міста, охорона та

відродження пам`яток історії і культури, розвиток курортно-рекреаційного господарства й туризму;

- сприяння впровадженню спрощених процедур державної

реєстрації; постановка на облік суб`єктів підприємницької діяльності (система “єдиного офісу”);

- покращання якості життя населення;

- розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків; реалізація

сумісних програм співпраці з містами - партнерами;

- сприяння відродженню національних культур та мов.

Розділ ІІ

Основні напрямки розвитку народногосподарського комплексу

м. Одеси у 2008 році

Підрозділ 1.Промисловість

Основні напрямки розвитку промислового комплексу міста у 2008 році передбачають формування конкурентоздатного промислового виробництва, спроможного забезпечити позитивну динаміку росту на 5,8%.

Створюватимуться економічні, фінансові, правові, технічні та технологічні умови для підтримки пріоритетних напрямків розвитку виробників, підвищення конкурентного рівня вітчизняної продукції, розширення внутрішнього та зовнішнього ринків.

Для забезпечення завдань розвитку промисловості реалізовуватимуться завдання:

- підвищення ефективності функціонування діючих виробництв;

- закріплення позитивної динаміки росту обсягу товарної продукції в основних видах економічної діяльності;

- збільшення інноваційно активних підприємств та частки енергозберігаючих виробництв;

- забезпечення зростання конкурентоспроможності промислового

виробництва;

- розширення фірмової системи збуту;

- створення нових робочих місць;

- оптимізація використання кадрового потенціалу.

Промисловий комплекс міста є неоднорідним за структурою: функціонують розвинені виробництва з виходом на зовнішні ринки і такі, що не мають змоги відновити повну завантаженість виробничих потужностей, забезпечити стабільну діяльність. Різний економічний стан галузей пов'язаний з різними умовами функціонування і динамікою ринків, на які виходить продукція промисловості міста.

Позитивна динаміка зростання виробництва прогнозується у хімічній та нафтохімічній промисловості, яка має значну питому вагу в структурі промислового виробництва. Приріст у даній галузі очікується на рівні 56,0%. Завершено реконструкцію на ВАТ “Лукойл-Одеський НПЗ”. Проведено реконструкцію технологічної печі, установки для первинної переробки нафти, модернізовано комплекс гідроочищення, побудовано установку вісбрекінга гудрона, що дозволить більш раціонально та ефективно використовувати сировину, значно знизити забруднення повітря; прогнозується приріст виробництва на 75%. Підприємством буде створено 368 нових робочих місць.

Розвиток промислового комплексу міста в 2008 році буде спрямований на зростання обсягу виробництва, подальшу структурно-технологічну модернізацію основних виробництв та галузей.

У переробній промисловості, де зосереджено понад 90 % всього промислового виробництва, обсяг зросте на 5,9%.

Позитивні тенденції у динаміці виробництва продукції машинобудування відбуватимуться завдяки впровадженню нової техніки, пошуку нових ринків збуту, стабільному виконанню укладених договорів. Прогнозується ріст обсягу виробництва на 3,5%.

Зростання обсягу виробництва забезпечуватиметься за рахунок роботи таких підприємств галузі, як: ТОВ «Мікрон» (50,9%), ВАТ ВТО «Зонт» (9,8 %), ВАТ “Одеський машинобудівний завод “Червона Гвардія” (на 42,6 %), ВАТ “Кисеньмаш” (на 9,8 %), ВАТ “Точмаш” (на 15,4 %), ЗАТ “Будгідравліка” (на 9,9 %), ВАТ “Продмаш” (на 10,0 %), ВАТ “Легмаш” (на 1,4 %), ВАТ “Стальканат” (на 6,4%).

За умов розширення попиту ринку кабельної продукції, створення технологій виробництва цифрових кабелів нового покоління, модернізації діючого устаткування та впровадження нового обладнання для виробництва кабелів з поліпшеними споживчими властивостями на ВАТ “Одескабель” планується збільшити обсяг виробництва на 5,1 %.

На ВАТ “Стальканат” проводитиметься модернізація устаткування та виробництва з метою зменшення енергоспоживання та негативного впливу на довкілля. Виробництво металовиробів збільшиться на 1,5 тис. тон/місяць.

На підприємствах галузі вживатимуться заходи з технологічного переоснащення виробництва, розширення асортименту, створення нових видів конкурентоспроможної продукції, формування та заповнення ринку.

На ВАТ “ЗОНТ” планується збільшити обсяг виробництва станків з термічної та лазерної різки за рахунок розширення ринку збуту в Білорусії, Казахстані, Молдові, Вірменії, Литві.

На ТОВ «Автоскладальне виробництво» планується освоїти випуск причепів для перевезення контейнерів на території порту та впровадити антиблокуючий пристрій для пневматичних гальмових систем причепів і напівпричепів. Планується збільшити обсяг виробництва на 7,5%.

Удосконалення виробництва за рахунок придбання та освоєння нових видів обладнання планується на ЗАТ «Одеський дзеркальний завод».

Стабільно високі темпи будівництва житлих будинків та торговельних комплексів на території міста зумовлюють високий попит на продукцію підприємств-виробників будівельних матеріалів. Прогнозується збільшити обсяг виробництва галузі на 19,0%.

На ТОВ «Цемент» проводитиметься реконструкція підприємства та удосконалення існуючих технологій, що дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Планується введення в експлуатацію обладнання для вироблення цементу у замкнутому циклі, потужністю 50 тон/годину та електрофільтру печі. Для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу підприємством буде впроваджено систему моніторингу викидів та автоматичною системою аналізу газів. Прогнозується зростання обсягу виробництва на 23,2 %.

На ТОВ «Буддеталь», за рахунок введення нового технологічного обладнання для виробництва цегли, обсяг виробництва зросте на 30,0 %.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв міста прогнозується зростання обсягу виробництва на 2,6 %.

На ВАТ «Одеський олійножировий комбінат» стабільно працюють дільниці по рафінації і дезодорації жирів потужністю 200 тон/добу, лінії з виробництва маргаринової продукції та виготовлення кондитерських і спеціальних жирів. Планується введення технологічної лінії для перетарифікованих жирів, сучасних фасовочних автоматів, що збільшить обсяг виробництва на 4,3 %.

ЗАТ «Одесавинпром» з метою удосконалення технологічних процесів та покращання якості продукції планується придбати нове обладнання. Прогнозується зростання обсягу виробництва на 57,9 %.

Проводитиметься оновлення технологічного обладнання на діючих лініях, введення технології кременевої доочистки води та водно-спиртової суміші на ЗАТ «Перший лікеро-горілчаний завод». Прогнозується зростання обсягу виробництва на 28,4 %.

На ЗАТ «Одесакондитер» за рахунок введення нового обладнання та енергозберігаючих технологій, розширення дистриб’юторської мережі, планується збільшити обсяг виробництва на 6,5 %, створити 50 нових робочих місць. Підприємством заплановано розширення асортименту продукції найвищого ґатунку - серії «Здорове харчування».

На ЗАТ «Одеський завод шампанських вин» планується проведення реконструкції холодильної камери, що дасть змогу збільшити обсяг виробництва на 28,0 %. Підприємство посилюватиме свої позиції на внутрішньому ринку, освоюватиме нові ринки за межами України.

ВАТ «Одеський завод мінеральної води «Куяльник» планується збільшити обсяг виробництва на 5 %, створити 7 нових робочих місць.

ДП «Одеський комбінат хлібопродуктів» заплановано впровадження автоматизованої системи керування технологічним процесом, що дасть змогу збільшити обсяг виробництва на 21,9 %.

За прогнозом, у легкій промисловості можливе зростання обсягу виробництва на рівні 1,8 % за рахунок розширення асортименту, поліпшення якості і конкурентоспроможності продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Триватиме модернізація виробництв, введення сучасних технологій, пошук нових ринків збуту.

Зростання обсягу виробництва в галузі планується досягти за рахунок збільшення випуску текстильних виробів на ТОВ «Іскож», трикотажних виробів ТОВ «НКС», верхнього одягу ТОВ «ВВ» та ТОВ «Торговий дім «Грегорі Арбер», хутрових виробів КП «Одеська хутрова фабрика».

ТОВ «Торговий дім «Грегорі Арбер» є відомою торговою маркою з виготовлення чоловічого одягу. У 2008 році підприємством заплановано впровадження нової технологічної лінії з виготовлення жіночого одягу. Приріст виробництва очікується на 25,0 %.

ЗАТ «Одеська швейна фабрика» планується розширити технологічні можливості за рахунок модернізації підприємства, що дозволить збільшити обсяг виробництва на 3,5 %, значно поліпшити якість продукції та дасть можливість розширити ринки збуту за рахунок укладання угод співпраці з іноземними партнерами.

У хімічній промисловості прогнозується розвиток фармацевтичного виробництва та виробництва готових ліків, приріст виробництва очікується на 10,5%.

На СП «Інтерхім» продовжуватиметься робота з удосконалення технології виробництва медичних препаратів та субстанцій, які сприятимуть росту виробництва та підвищенню якості продукції. Планується введення в експлуатацію нових потужностей з виробництва готових лікарських засобів. Очікується ріст обсягу виробництва на 53,0 %.

На ОВХФП «Біостимулятор» запланована модернізація фотохімічного цеху, розпочнеться виробництво нового виду продукції. Очікується ріст обсягу виробництва на 10,0 %, буде створено 9 нових робочих місць.

На ВАТ «Елакс» за рахунок розширення асортименту продукції під торговою маркою «Комфорт» планується збільшити обсяг виробництва на 67,7 %.

Передбачається зростання кількості інноваційно-активних підприємств.

Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги

Споживчий ринок характеризуватиметься достатнім рівнем наповнення товарами вітчизняного виробництва за рахунок створення сприятливого середовища для конкуренції. Зберігатиметься темп приросту роздрібного товарообороту на рівні 31,0%, за послугами - на 35,0%.

Продовжиться тенденція нарощування обсягу виробництва серед галузей обробної промисловості. Для покращання якості продукції планується введення в експлуатацію нових технологічних ліній з високим рівнем автоматизації.

Пріоритетним напрямком розвитку народногосподарського комплексу міста стане нарощування питомої ваги галузей, що виробляють товари народного споживання. Планується створити нові робочі місця та збільшити обсяг виробництва на таких підприємствах, як: ЗАТ “Одеський м`ясокомбінат”, ТОВ «М`ясопереробний завод», ДП “Куліндоровський комбінат хлібопродуктів”, ВАТ “Одеський завод мінеральної води “Куяльник”, ТОВ “Форес”, ТОВ «Ласунка-Південь», ТОВ «Торговий дім «Грегорі Арбер», ТОВ «Вуаль», ЗАТ «Одеська швейна фабрика», ТОВ «Іскож», ТОВ «НКС», ТОВ «ВВ», КП «Одеська хутрова фабрика».

Триватиме розвиток сучасної торговельної мережі, при цьому пріоритетом у 2008 році стануть великі магазини з універсальним асортиментом товарів, такі як: універсами, супер- та гіпермаркети, торговельні комплекси.

Розширюватиметься мережа фірмової торгівлі.

Набуде подальшого розвитку виставкова діяльність. Підвищення рівня організації виставкових заходів сприятиме подальшому розвитку внутрішнього ринку. Планується проведення спеціалізованих виставок-ярмарків, у тому числі міжнародних.

Продовжуватиметься розширення мережі побутових підприємств та роздрібної торгівлі, громадського харчування, реконструкція ринків. Оптимізуватиметься кількість об`єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та міні-ринків в місті з урахуванням захисту інтересів вітчизняного виробника, з метою благоустрою міста та надання йому вигляду обласного центру, спрямованого на європейську інтеграцію.

Продовжуватиметься реконструкція ринків «Привоз», «Новий» та «Північний». Планується завершення реконструкції ринку «Старокінний».Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма соціально-економічного розвитку міста одеси на 2010 рік зміст

  Документ
  ... . №5945-V Програмасоціально-економічногорозвитку містаОдесина 2010 рік Зміст Стор. Вступ 3 Розділ І Головні цілі та пріоритети соціально-економічногорозвитку м. Одесина 2010 ...
 2. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік (рішення одеської міської ради від 05 04 2008 р № 2474-у) зміст

  Документ
  ... соціально-економічногорозвитку містаОдесина2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05.04.2008 р. № 2474-У) Зміст Стор. Основні напрямки розвитку ...
 3. Додатки до програми соціально-економічного розвитку міста одеси на 2009 рік (рішення міськради №4110-v від 09 04 2009р )

  Документ
  ... Додатки до Програми соціально-економічногорозвитку містаОдесина 2009 рік ... ста Разом 2 250,0 Бюджет міста 2 250,0 Інші - 1. Програма збереження історичної забудови містаОдесина2008 ... Найменування програми або зміст заходу Головний розпорядник кошт ...
 4. Укази президента україни зміст

  Документ
  ... УКРАЇНИ Зміст Питання Національного агентства України з питань розвитку та ... ів: Програмусоціально-економічногорозвитку Донецької області на 1998 - 2000 роки, Програму державної підтримки комплексного розвитку міста Львова на 1998 ...
 5. П р о г р а м а соціально-економічного та культурного розвитку київської області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... Вступ Програмасоціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2012 рік та основні напрями розвиткуна ...

Другие похожие документы..