Главная > Документ

1

Смотреть полностью

Додаток

до рішення

Одеської міської ради

№2474-V від 05.04.2008р.

Програма

соціально-економічного розвитку

міста Одеси на 2008 рік

Зміст

Стор.

Вступ

3

Розділ І

Головні цілі та пріоритети соціально-економічного

розвитку м. Одеси на 2008 рік

3

Розділ ІІ

Основні напрямки розвитку народногосподарського

комплексу м. Одеси у 2008 році

5

Підрозділ 1. Промисловість

5

Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги

8

Підрозділ 3. Будівельний комплекс

9

Підрозділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі

14

Підрозділ 5. Житлово-комунальне та дорожнє господарство

16

Підрозділ 6. Паливно-енергетичний комплекс

28

Підрозділ 7. Транспортний комплекс

32

Підрозділ 8. Розвиток підприємництва

35

Підрозділ 9. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

37

Підрозділ 10. Охорона навколишнього природного середовища

40

Підрозділ 11. Освіта

45

Підрозділ 12. Охорона здоров`я

52

Підрозділ 13. Фізична культура та спорт

56

Підрозділ 14. Культура

60

Підрозділ 15. Розвиток рекреаційного комплексу та туризму

64

Підрозділ 16. Молодіжна та сімейна політика

66

Підрозділ 17. Самоорганізація населення

70

Підрозділ 18. Соціальна сфера. Демографічна ситуація. Ринок праці.

Соціальне забезпечення населення

72

Підрозділ 19. Розвиток інформаційного забезпечення

82

Підрозділ 20. Інші програми та заходи

84

Вступ

Програма соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, пріоритетні завдання та заходи стосовно головної стратегічної мети розвитку - підвищення добробуту населення на засадах поступового досягнення європейських стандартів життя та забезпечення сталого економічного зростання.

Програма соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік розроблена відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку в Україні”, основних положень Державної Програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки, Стратегії економічного і соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року, Основних напрямків та Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року, Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року, цільових міських програм, директивних документів Одеської міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради. Враховані основні положення проекту Концепції стратегічного плану сталого розвитку міста Одеси.

Основні показники соціального та економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік розроблені з урахуванням пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради, районних адміністрацій, постійних комісій та депутатів ради, підприємств, установ, організацій, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

Розділ І

Головні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку

м. Одеси на 2008 рік

Основна мета Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік - зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста, підвищення рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста, стабільне нарощування обсягу виробництва продукції, відтворення трудових ресурсів, галузей пріоритетного розвитку підприємництва, створення нових робочих місць, випуск конкурентоспроможної продукції.

Пріоритетними завданнями розвитку народногосподарського комплексу м. Одеси на 2008 рік вважати:

- створення найбільш сприятливих умов для втілення

інноваційних технологій у виробництво на промислових підприємствах;

- подальше нарощування потужностей промислових підприємств

за рахунок технічного переустаткування та створення нових підприємств;

- розвиток виробництва конкурентоспроможної продукції,

посилення зовнішньоекономічної орієнтації промисловості міста;

- сприяння вирішенню питання пільгового кредитування

підприємств для проведення модернізації виробництва та освоєння нової техніки;

- посилення соціальної орієнтації економіки, розширення

асортименту випуску товарів широкого вжитку;

- подальший розвиток морегосподарського комплексу;

- створення сприятливих умов для розвитку підприємницької

діяльності;

- розширення системи мікрокредитування підприємництва

за пріоритетними для міста напрямками за рахунок інвестицій;

- підвищення інвестиційної привабливості міста через

презентації його можливостей на міжнародних форумах, виставково-ярмаркових заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;

- створення нових робочих місць, працевлаштування молоді;

- залучення інвестицій в економіку міста;

- розвиток системи муніципальних майнових і страхових гарантій для зменшення загального рівня інвестиційних ризиків;

- проведення земельної реформи;

- послідовна структурна та технологічна перебудова господарства

міста;

- стабільна робота комунального господарства, підвищення якості

комунальних послуг;

- оновлення, модернізація та стабільна робота пасажирського

транспорту міста;

- створення умов для реорганізації теплоенергетичного

господарства міста;

- екологічне оздоровлення довкілля; розширення системи

альтернативних джерел водозабезпечення міста;

- подальше продовження реконструкції протизсувних і

берегозахисних інженерних систем морського узбережжя й пляжів;

- створення відповідних умов для нормального функціонування

установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;

- подальше удосконалення системи соціального захисту населення;

- реалізація цільових міських програм;

- збереження та реконструкція історичного центру міста, охорона та

відродження пам`яток історії і культури, розвиток курортно-рекреаційного господарства й туризму;

- сприяння впровадженню спрощених процедур державної

реєстрації; постановка на облік суб`єктів підприємницької діяльності (система “єдиного офісу”);

- покращання якості життя населення;

- розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків; реалізація

сумісних програм співпраці з містами - партнерами;

- сприяння відродженню національних культур та мов.

Розділ ІІ

Основні напрямки розвитку народногосподарського комплексу

м. Одеси у 2008 році

Підрозділ 1.Промисловість

Основні напрямки розвитку промислового комплексу міста у 2008 році передбачають формування конкурентоздатного промислового виробництва, спроможного забезпечити позитивну динаміку росту на 5,8%.

Створюватимуться економічні, фінансові, правові, технічні та технологічні умови для підтримки пріоритетних напрямків розвитку виробників, підвищення конкурентного рівня вітчизняної продукції, розширення внутрішнього та зовнішнього ринків.

Для забезпечення завдань розвитку промисловості реалізовуватимуться завдання:

- підвищення ефективності функціонування діючих виробництв;

- закріплення позитивної динаміки росту обсягу товарної продукції в основних видах економічної діяльності;

- збільшення інноваційно активних підприємств та частки енергозберігаючих виробництв;

- забезпечення зростання конкурентоспроможності промислового

виробництва;

- розширення фірмової системи збуту;

- створення нових робочих місць;

- оптимізація використання кадрового потенціалу.

Промисловий комплекс міста є неоднорідним за структурою: функціонують розвинені виробництва з виходом на зовнішні ринки і такі, що не мають змоги відновити повну завантаженість виробничих потужностей, забезпечити стабільну діяльність. Різний економічний стан галузей пов'язаний з різними умовами функціонування і динамікою ринків, на які виходить продукція промисловості міста.

Позитивна динаміка зростання виробництва прогнозується у хімічній та нафтохімічній промисловості, яка має значну питому вагу в структурі промислового виробництва. Приріст у даній галузі очікується на рівні 56,0%. Завершено реконструкцію на ВАТ “Лукойл-Одеський НПЗ”. Проведено реконструкцію технологічної печі, установки для первинної переробки нафти, модернізовано комплекс гідроочищення, побудовано установку вісбрекінга гудрона, що дозволить більш раціонально та ефективно використовувати сировину, значно знизити забруднення повітря; прогнозується приріст виробництва на 75%. Підприємством буде створено 368 нових робочих місць.

Розвиток промислового комплексу міста в 2008 році буде спрямований на зростання обсягу виробництва, подальшу структурно-технологічну модернізацію основних виробництв та галузей.

У переробній промисловості, де зосереджено понад 90 % всього промислового виробництва, обсяг зросте на 5,9%.

Позитивні тенденції у динаміці виробництва продукції машинобудування відбуватимуться завдяки впровадженню нової техніки, пошуку нових ринків збуту, стабільному виконанню укладених договорів. Прогнозується ріст обсягу виробництва на 3,5%.

Зростання обсягу виробництва забезпечуватиметься за рахунок роботи таких підприємств галузі, як: ТОВ «Мікрон» (50,9%), ВАТ ВТО «Зонт» (9,8 %), ВАТ “Одеський машинобудівний завод “Червона Гвардія” (на 42,6 %), ВАТ “Кисеньмаш” (на 9,8 %), ВАТ “Точмаш” (на 15,4 %), ЗАТ “Будгідравліка” (на 9,9 %), ВАТ “Продмаш” (на 10,0 %), ВАТ “Легмаш” (на 1,4 %), ВАТ “Стальканат” (на 6,4%).

За умов розширення попиту ринку кабельної продукції, створення технологій виробництва цифрових кабелів нового покоління, модернізації діючого устаткування та впровадження нового обладнання для виробництва кабелів з поліпшеними споживчими властивостями на ВАТ “Одескабель” планується збільшити обсяг виробництва на 5,1 %.

На ВАТ “Стальканат” проводитиметься модернізація устаткування та виробництва з метою зменшення енергоспоживання та негативного впливу на довкілля. Виробництво металовиробів збільшиться на 1,5 тис. тон/місяць.

На підприємствах галузі вживатимуться заходи з технологічного переоснащення виробництва, розширення асортименту, створення нових видів конкурентоспроможної продукції, формування та заповнення ринку.

На ВАТ “ЗОНТ” планується збільшити обсяг виробництва станків з термічної та лазерної різки за рахунок розширення ринку збуту в Білорусії, Казахстані, Молдові, Вірменії, Литві.

На ТОВ «Автоскладальне виробництво» планується освоїти випуск причепів для перевезення контейнерів на території порту та впровадити антиблокуючий пристрій для пневматичних гальмових систем причепів і напівпричепів. Планується збільшити обсяг виробництва на 7,5%.

Удосконалення виробництва за рахунок придбання та освоєння нових видів обладнання планується на ЗАТ «Одеський дзеркальний завод».

Стабільно високі темпи будівництва житлих будинків та торговельних комплексів на території міста зумовлюють високий попит на продукцію підприємств-виробників будівельних матеріалів. Прогнозується збільшити обсяг виробництва галузі на 19,0%.

На ТОВ «Цемент» проводитиметься реконструкція підприємства та удосконалення існуючих технологій, що дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Планується введення в експлуатацію обладнання для вироблення цементу у замкнутому циклі, потужністю 50 тон/годину та електрофільтру печі. Для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу підприємством буде впроваджено систему моніторингу викидів та автоматичною системою аналізу газів. Прогнозується зростання обсягу виробництва на 23,2 %.

На ТОВ «Буддеталь», за рахунок введення нового технологічного обладнання для виробництва цегли, обсяг виробництва зросте на 30,0 %.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв міста прогнозується зростання обсягу виробництва на 2,6 %.

На ВАТ «Одеський олійножировий комбінат» стабільно працюють дільниці по рафінації і дезодорації жирів потужністю 200 тон/добу, лінії з виробництва маргаринової продукції та виготовлення кондитерських і спеціальних жирів. Планується введення технологічної лінії для перетарифікованих жирів, сучасних фасовочних автоматів, що збільшить обсяг виробництва на 4,3 %.

ЗАТ «Одесавинпром» з метою удосконалення технологічних процесів та покращання якості продукції планується придбати нове обладнання. Прогнозується зростання обсягу виробництва на 57,9 %.

Проводитиметься оновлення технологічного обладнання на діючих лініях, введення технології кременевої доочистки води та водно-спиртової суміші на ЗАТ «Перший лікеро-горілчаний завод». Прогнозується зростання обсягу виробництва на 28,4 %.

На ЗАТ «Одесакондитер» за рахунок введення нового обладнання та енергозберігаючих технологій, розширення дистриб’юторської мережі, планується збільшити обсяг виробництва на 6,5 %, створити 50 нових робочих місць. Підприємством заплановано розширення асортименту продукції найвищого ґатунку - серії «Здорове харчування».

На ЗАТ «Одеський завод шампанських вин» планується проведення реконструкції холодильної камери, що дасть змогу збільшити обсяг виробництва на 28,0 %. Підприємство посилюватиме свої позиції на внутрішньому ринку, освоюватиме нові ринки за межами України.

ВАТ «Одеський завод мінеральної води «Куяльник» планується збільшити обсяг виробництва на 5 %, створити 7 нових робочих місць.

ДП «Одеський комбінат хлібопродуктів» заплановано впровадження автоматизованої системи керування технологічним процесом, що дасть змогу збільшити обсяг виробництва на 21,9 %.

За прогнозом, у легкій промисловості можливе зростання обсягу виробництва на рівні 1,8 % за рахунок розширення асортименту, поліпшення якості і конкурентоспроможності продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Триватиме модернізація виробництв, введення сучасних технологій, пошук нових ринків збуту.

Зростання обсягу виробництва в галузі планується досягти за рахунок збільшення випуску текстильних виробів на ТОВ «Іскож», трикотажних виробів ТОВ «НКС», верхнього одягу ТОВ «ВВ» та ТОВ «Торговий дім «Грегорі Арбер», хутрових виробів КП «Одеська хутрова фабрика».

ТОВ «Торговий дім «Грегорі Арбер» є відомою торговою маркою з виготовлення чоловічого одягу. У 2008 році підприємством заплановано впровадження нової технологічної лінії з виготовлення жіночого одягу. Приріст виробництва очікується на 25,0 %.

ЗАТ «Одеська швейна фабрика» планується розширити технологічні можливості за рахунок модернізації підприємства, що дозволить збільшити обсяг виробництва на 3,5 %, значно поліпшити якість продукції та дасть можливість розширити ринки збуту за рахунок укладання угод співпраці з іноземними партнерами.

У хімічній промисловості прогнозується розвиток фармацевтичного виробництва та виробництва готових ліків, приріст виробництва очікується на 10,5%.

На СП «Інтерхім» продовжуватиметься робота з удосконалення технології виробництва медичних препаратів та субстанцій, які сприятимуть росту виробництва та підвищенню якості продукції. Планується введення в експлуатацію нових потужностей з виробництва готових лікарських засобів. Очікується ріст обсягу виробництва на 53,0 %.

На ОВХФП «Біостимулятор» запланована модернізація фотохімічного цеху, розпочнеться виробництво нового виду продукції. Очікується ріст обсягу виробництва на 10,0 %, буде створено 9 нових робочих місць.

На ВАТ «Елакс» за рахунок розширення асортименту продукції під торговою маркою «Комфорт» планується збільшити обсяг виробництва на 67,7 %.

Передбачається зростання кількості інноваційно-активних підприємств.

Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги

Споживчий ринок характеризуватиметься достатнім рівнем наповнення товарами вітчизняного виробництва за рахунок створення сприятливого середовища для конкуренції. Зберігатиметься темп приросту роздрібного товарообороту на рівні 31,0%, за послугами - на 35,0%.

Продовжиться тенденція нарощування обсягу виробництва серед галузей обробної промисловості. Для покращання якості продукції планується введення в експлуатацію нових технологічних ліній з високим рівнем автоматизації.

Пріоритетним напрямком розвитку народногосподарського комплексу міста стане нарощування питомої ваги галузей, що виробляють товари народного споживання. Планується створити нові робочі місця та збільшити обсяг виробництва на таких підприємствах, як: ЗАТ “Одеський м`ясокомбінат”, ТОВ «М`ясопереробний завод», ДП “Куліндоровський комбінат хлібопродуктів”, ВАТ “Одеський завод мінеральної води “Куяльник”, ТОВ “Форес”, ТОВ «Ласунка-Південь», ТОВ «Торговий дім «Грегорі Арбер», ТОВ «Вуаль», ЗАТ «Одеська швейна фабрика», ТОВ «Іскож», ТОВ «НКС», ТОВ «ВВ», КП «Одеська хутрова фабрика».

Триватиме розвиток сучасної торговельної мережі, при цьому пріоритетом у 2008 році стануть великі магазини з універсальним асортиментом товарів, такі як: універсами, супер- та гіпермаркети, торговельні комплекси.

Розширюватиметься мережа фірмової торгівлі.

Набуде подальшого розвитку виставкова діяльність. Підвищення рівня організації виставкових заходів сприятиме подальшому розвитку внутрішнього ринку. Планується проведення спеціалізованих виставок-ярмарків, у тому числі міжнародних.

Продовжуватиметься розширення мережі побутових підприємств та роздрібної торгівлі, громадського харчування, реконструкція ринків. Оптимізуватиметься кількість об`єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та міні-ринків в місті з урахуванням захисту інтересів вітчизняного виробника, з метою благоустрою міста та надання йому вигляду обласного центру, спрямованого на європейську інтеграцію.

Продовжуватиметься реконструкція ринків «Привоз», «Новий» та «Північний». Планується завершення реконструкції ринку «Старокінний».

Підрозділ 3. Будівельний комплекс

Основними завданнями сучасної будівельної індустрії міста є залучення інвестиційних ресурсів, покращання якості будівельних робіт, використання екологічно чистих і сучасних будівельних матеріалів.

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста потребує нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення структури інвестиційних джерел та оптимізації напрямів їх вкладення. Будівництво стає одним з провідних видів економічної діяльності, де спостерігається значний приріст валової доданої вартості.

Робота будівельного комплексу міста у 2008 році буде спрямована на досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності населення, шляхом нарощування обсягу житлового будівництва, інженерних мереж та об`єктів соціальної інфраструктури.

Протягом 2008 року управлінням капітального будівництва Одеської міської ради планується освоїти за рахунок усіх джерел фінансування 710,0 млн. грн., що перевищить обсяг виконання у 2007 році на 28% (555,0 млн. грн.). У 2008 році очікується збільшення обсягу будівництва житла. Планується ввести в експлуатацію 215 тис. кв. м загальної площі житла, що на 21 % більше, ніж введено у 2007 році (177,2 тис. кв. м).

Розвиток інвестиційної діяльності в будівництві передбачає повне і ефективне використання потужностей будівельного комплексу. Головними напрямками розвитку будівельної галузі є:

- залучення інвестицій у будівництво;

- ефективне використання і створення нових виробничих потужностей будівельної індустрії;

- упровадження нових технологій.

Програмою передбачається будівництво жилих будинків за передовими технологіями із застосуванням нових конструктивних схем будівель з несучим залізобетонним безригельним каркасом і залізобетонними діафрагмами із заповненням зовнішніх стін газосилікатними блоками, що дозволяє виконувати «вільне» планування квартир. Застосовуватимуться енергозберігаючі захисні покриття фасадів «термошуба» і «термо-шилд».

Будівництво житла виконуватиметься з урахуванням потреб населення. Зросте попит на різноманітні жилі будинки за індивідуальними проектами.

Згідно з договорами на будівництво жилих будинків, на перших поверхах передбачаються додаткові приміщення (для роботи з дітьми, домоуправлінь тощо). Продовжиться будівництво прибудованих дитячих садків.

Продовжиться подальший розвиток об’єктів комунального призначення. Для інженерного забезпечення мікрорайонів міста передбачено будівництво 16 км інженерних мереж (ж/м Південний, ж/м Таїрово, ж/м Котовського), за рахунок залучення інвестицій в обсязі 42,0 млн. грн.

У рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році за рахунок коштів інвесторів заплановано будівництво багатофункціонального спортивного комплексу на території парку ім. Ленінського комсомолу. Орієнтовна вартість робіт - 20 000,0 млн. грн.

Продовжиться розробка Генерального плану міста Одеси, необхідне фінансування на 2008 рік - 709,5 тис. грн. Після затвердження Генерального плану м. Одеси на розробку детальних планів території міста з бюджету міста буде витрачено 1 000,0 тис. грн.

У 2008 році планується виконання заходів:

Таблиця № 1

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1.Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Разом

486 114,1

Бюджет міста

76 114,1

Інші

410 000,0

1.1.

Будівництво

Управління капіталь-ного будівництва Оде- ської міської ради

Всього

452 601,6

Бюджет міста

42 601,6

Інші

410 000,0

1.1.1.

Проектування та будівництво жилих будинків

Всього

417 500,0

Бюджет міста

7 500,0

Інші

410 000,0

1.1.2.

Міська програма «Чужих дітей не буває» на 2006-2010 р.р.:

Управління капіталь-ного будівництва Оде- ської міської ради

Всього

800,0

Проектування та будівництво п’ятиповерхового будинку соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за адресою: місто Одеса, мікрорайон 9 житлового району ІІІ-3 ж/м Котовського (земельна ділянка між жилими будинками № 30 і № 38 на вул. Ак. Заболотного)

Бюджет міста

800,0

Інші

-

1.1.3.

Проектні роботи і будівництво шляхопроводу «Поїзний»; витрати на відселення громадян

Всього

32 000,0

Бюджет міста

32 000,0

1.1.4.

Проектування та проведення робіт з водовідведення і газопостачання 2-х поверхового жилого будинку по вул. Чернігівській, 17

Всього

181,6

Бюджет міста

181,6

1.1.5.

Проектні роботи з будівництва лікарні швидкої медичної допомоги

Всього

1 500,0

Бюджет міста

1 500,0

1.2.

Капітальний ремонт

Управління капіталь-ного будівництва Оде- ської міської ради

Всього

4 193,0

Бюджет міста

4 193,0

Інші

-

1.2.1.

Капітальний ремонт приміщень будівлі управління праці та соціального захисту населення Київської районної адмініст-рації за адресою: вул. Ак. Філатова, 2а

Бюджет міста

764,0

1.2.2.

Проектування та капітальний ремонт приміщення за адресою: вул. Софіївська, 20

Бюджет міста

500,0

1.2.3.

Проектування та проведення капітального ремонту будівлі за адресою: вул. Наливна, 11

Бюджет міста

2 000,0

1.2.4.

Капітальний ремонт будівлі за адресою: 5-й Аеропортовський пров. (6-й км Овідіопольської дороги)

Бюджет міста

429,0

1.2.5.

Проектування та капітальний ремонт будівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 121 за адресою: вул. Л. Толстого, 1

Бюджет міста

500,0

1.3.

Реконструкція об’єктів

Управління капіталь-ного будівництва Оде- ської міської ради

Всього

29 319,5

Бюджет міста

29 319,5

Інші

-

1.3.1

Реконструкція котельні «Північна-2» з установленням 3-го котла для виходу об’єкта на проектну потужність

Всього

2 500,0

Бюджет міста

2 500,0

Інші

-

Програма комплексного соціально-еконо-мічного розвитку м.Одеси на 2005-2015 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 року № 1604):

Всього

13 305,4

1.3.2.

проектування та реконструкція міської дитячої лікарні № 2 на вул. Дача Ковалев-ського, 81 (друга черга), у тому числі:

Бюджет міста

13 305,4

будівництво неонатологічного корпусу на 90 ліжок (Міська цільова програма «Здоров'я матері та дитини міста Одеси на 2006-2010 роки)

Бюджет міста

3 000,0

1.3.3.

Проектування та реконструкція комплексу міської інфекційної лікарні з інженерними мережами на вул. Пастера, 5/7

Бюджет міста

13 514,1

1.4.

Інші заходи за рахунок коштів інвесторів

1.4.1.

Будівництво школи № 8 на 1000 місць за адресою: вул. М. Говорова

(завершення робіт - 2008 р.)

ПП «Мікромегас»

Інші

кошти інвесторів

1.4.2.

Будівництво школи на 1000 місць у мкр. ІІІ-4-1 мкр. Котовського

(завершення робіт - 2009 р.)

ПБГ «Інтобуд»

Інші

кошти інвесторів

1.4.3.

Будівництво дошкільного навчального закладу на 280 місць у мкр. ІІІ-4-1 мкр. Котовського (завершення робіт - 2008 р.)

ПБГ «Інтобуд»

Інші

кошти інвесторів

1.4.4.

Капітальний ремонт та реконструкція будівлі дитячої поліклініки № 4 з розширенням для улаштування будівлі міської поліклініки № 6, площею не мен-ше 2,5 тис.кв.м. (за адресою: вул. Марш. Говорова, 26, вул. Кленова, 6) (завершення робіт - 2009 р.)

ТОВ «Стікон»

Інші

кошти інвесторів

1.4.5.

Будівництво дитячої поліклініки, площею 2,5 тис.кв.м, у вбудовано-прибудованому приміщенні жилого будинку на просп. Ак. Глушко, 4-а (завершення робіт - 2009 р.)

ТОВ «Стікон»

Інші

кошти інвесторів

1.4.6.

При будівництві жилих будинків передбачити приміщення для конс`єржів, роботи з дітьми, домоуправлінь

забудовники різних форм власності

Інші

кошти інвесторів

1.4.7.

Будівництво паркінгу на 550 маши-но/місць у ж/м Котовського мкр. ІІІ-4-1 № 56 (завершення робіт - 2009 р.)

ПБГ «Інтобуд»

Інші

кошти інвесторів

1.4.8.

Будівництво паркінгу на 280 маши-но/місць на вул. Ільфа і Петрова мкр. «А» № 68

ПБГ «Інтобуд»

Інші

кошти інвесторів

2. Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

Управління архі-тектури та містобу-дування Одеської міської ради

Разом

3 309,5

Бюджет міста

3 309,5

Інші

-

2.1.

Розробка Генерального плану міста Одеси

Бюджет міста

709,5

2.2.

Розробка детальних планів територій міста

Бюджет міста

1 000,0

2.3.

Проектно-вишукувальні роботи під жит-лове будівництво на «Полях зрошення»

Бюджет міста

1 600,0

У 2008 році продовжиться відновлення інфраструктури історичного центру міста, реставрація пам'яток монументального мистецтва. Пріоритетним буде спрямування коштів державного бюджету та бюджету міста на реконструкцію та реставрацію пам`яток історичної забудови центру міста.

Виконання заходів відбуватиметься у рамках Програми комплексного соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2005-2015 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 року №1604) та Програми збереження історичної забудови міста Одеси на 2008 рік.

Таблиця № 2

п/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

Всього по заходам із збереження історичної забудови міста

Разом

40 624,0

Бюджет міста

40 624,0

Інші

-

1.

Програма збереження історичної забудови міста Одеси на 2008 рік

Всього

39 400,0

Бюджет міста

39 400,0

Інші

-

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Бюджет міста

38 351,0

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Бюджет міста

1 049,0

1.1.

Реставрація об'єктів культурної спадщини, всього, у т.ч.:

Всього

38 351,0

Бюджет міста

38 351,0

Інші

-

1.1.1.

Проектування та реставрація об'єкта історико-культурної спадщини в м. Одесі «Палац Рафаловича» (банк зовнішньої торгівлі), вул. Пушкінська, 3

Управління капіталь-ного будівництва Одеської міської ради

Бюджет міста

9 700,0

1.1.2.

Реставрація об'єкта історико-культурної спадщини «Англійський клуб»,

вул. Ланжеронівська, 6

Бюджет міста

5 000,0

1.1.3.

Реставрація міської клінічної лікарні № 9 імені професора О.І. Мінакова, вул. Пастера, 9

Бюджет міста

4 500,0

1.1.4.

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі спеціалізованого дошкільного навчаль-ного закладу № 50 за адресою: вул. Гоголя, 15

Бюджет міста

1 751,0

1.1.5.

Розробка проектної документації об'єкта - міст Коцебу (Поліцейський), вул. Буніна (Карантинна балка)

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Бюджет міста

49,0

заходи Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 року № 1604)

Управління капіталь-ного будівництва Одеської міської ради

1.1.6.

Проектування та реставрація будівлі Старої біржі, площа Думська, 1

Бюджет міста

14 000,0

1.1.7.

Проектування та реставрація ансамблю Воронцовського палацу, пров. Воронцов-ський, 2

Бюджет міста

1 400,0

1.1.8.

Проектування та реставрація об’єкта історико-культурної спадщини в м. Одесі ансамблю Приморського бульвару

Бюджет міста

2 000,0

1.2.

Ремонт і реставрація пам'яток монументального мистецтва

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Всього

1 000,0

Бюджет міста

1 000,0

Інші

-

1.2.1.

Пам'ятник студентам і викладачам Одеського державного університету ім. Мечникова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, вул. Дворянська, 2

Бюджет міста

80,0

1.2.2.

Пам'ятник студентам, викладачам і співробітникам Одеського медичного інституту ім. Пирогова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, вул. Ольгі-ївська, 4

Бюджет міста

50,0

1.2.3.

Пам'ятник студентам і співробітникам Одеського політехнічного інституту, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, пр. Шевченка, 1

Бюджет міста

60,0

1.2.4.

Пам'ятник жертвам фашизму, вул. Космонавтів (парк ім. М. Горького)

Бюджет міста

75,0

1.2.5.

Пам'ятник Г.П. Добровольському,

вул. Героїв Сталінграду, 60-а (кінотеатр «Зоряний»)

Бюджет міста

55,0

1.2.6.

Пам'ятник О.М. Ляпунову,

вул. Пастера, 27

Бюджет міста

20,0

1.2.7.

Пам'ятник Е.С. Андрієвському

(курорт «Куяльник»)

Бюджет міста

45,0

1.2.8.

Пам'ятник О.С.Пушкіну, Думська пл.

Бюджет міста

30,0

1.2.9.

Пам'ятник І.Д. Черняховському, вул.Тіниста, 1 (ЗОШ № 56)

Бюджет міста

40,0

1.2.10.

Пам'ятник льотчикам 69-го авіаційного полка, 5-а ст. В. Фонтану

Бюджет міста

25,0

1.2.11.

Фонтан «Дівчинка з глечиком», Французький бул., 52 (санаторій «Одеса»)

Бюджет міста

190,0

1.2.12.

Скульптурна група «Діти і жабеня», «Нарциси» і фонтан, вул. Ланжеронівська (біля музею Морського флоту)

Бюджет міста

180,0

1.2.13.

Пам'ятник Олександру ІІ та на честь закладки парку, вул. Маразлієвська (центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка)

Бюджет міста

150,0

2. Інші заходи

Всього

1 224,0

Бюджет міста

1 224,0

Інші

-

2.1.

Забезпечення належних умов експлуатації, своєчасного ремонту, реставрації об’єктів монументального мистецтва, меморіаль-них дошок, які не є об’єктами культурної спадщини

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Всього

600,0

Бюджет міста

600,0

Інші

-

2.1.

Охорона та страховка 4-х скульптур, які є фрагментами пам’ятника засновникам м. Одеси

Всього

624,0

Бюджет міста

624,0

Інші

-

Підрозділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі

З метою закріплення позитивних тенденцій у 2008 році здійснюватиметься реалізація основних напрямків розвитку земельних відносин у місті:

- інвентаризація земель міста;

- реалізація права приватної власності на землю громадянам міста;

- подальше формування міського ринку землі;

- посилення самоврядного контролю за охороною та використанням земель у межах міста.

Протягом 2008 року подальше реформування земельних відносин буде пов’язане з реалізацією Міської цільової програми проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки. Міською цільовою програмою вирішуватимуться питання про:

- встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, передусім, розташованих на землях рекреаційного, оздоровчого та природоохоронного призначення;

- визначення меж та розмірів об’єктів землеустрою, їх

правового статусу;

- виявлення земель, що не використовуються, використовуються

раціонально або не за цільовим призначенням;

- виявлення забруднених земель;

- встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення земельного кадастру міста, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень міської ради;

У 2008 році інвентаризація першочергових масивів земель розповсюджується на земельні ділянки загальною площею 3 420 га, розташовані в межах водоохоронної зони моря і лиманів у місті Одесі. На виконання Програми у бюджеті міста передбачено 3 500,0 тис. грн.

З метою створення земельно-інформаційної бази даних міста та безперебійної роботи програмного комплексу «Одеська авторизована земельно-інформаційна система (ОАЗІС)» на базі матеріалів інвентаризації першочергових масивів земель міста, протягом 2008 року будуть закуповуватися технічні та програмні засоби (150,0 тис. грн.).

У 2008 році здійснюватиметься розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення що дасть можливість запобігти безпідставному розміщенню на цих територіях об'єктів містобудування, що не відповідають вимогам земельного, природоохоронного, містобудівного законодавства України.

Протягом 2008 року, відповідно до завдань земельної реформи, продовжиться приватизація земель. З метою задоволення потреб мешканців міста у реалізації права приватної власності на землю зусилля міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради будуть спрямовані на підвищення якості послуг проектних ліцензованих землевпорядних організацій при оформленні документів, що посвідчують таке право, а також на скорочення термінів погоджень із відповідними структурними підрозділами.

З метою розвитку та подальшого формування міського ринку землі здійснюватиметься комплекс заходів з використанням правових відносин щодо прискорення приватизації земельних ділянок юридичними особами та фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності через купівлю-продаж. Протягом року будуть застосовуватися два способи продажу земельних ділянок: землекористувачам (під об`єктами нерухомості); на конкурентних засадах (земельні аукціони). У 2008 році від продажу земельних ділянок юридичним та фізичним особам - суб`єктам підприємницької діяльності очікуються надходження коштів у сумі 207,2 млн. грн. До бюджету міста планується перерахувати 186,5 тис. грн.

Відповідно до ст.18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше одного разу у 7-10 років. Нормативна грошова оцінка земель м. Одеси була виконана на замовлення Одеської міської ради Українським Державним інститутом проектування міст «Дніпромісто» у 1999 році. Рішенням Одеської міської ради від 09.12.1999 р. № 438-ІІІ грошова оцінка земель м. Одеси була затверджена та введена в дію з 01.01.2000 року. У зв'язку з цим, коригування нормативної грошової оцінки земель міста Одеси буде виконано протягом 2008 року та введено в дію з 01.01.2009 року. Для виконання робіт з бюджету міста буде використано 1 240,0 тис. грн.

Згідно з плановим завданням, у 2008 році надходження від орендної плати за землю складуть 77,95 млн. грн., бюджет міста отримає 58,47 млн. грн.

Однією з найважливіших складових регулювання земельних відносин, вирішення земельних спорів є контроль за дотриманням земельного законодавства. Протягом року буде проводитися активна робота з посилення самоврядного контролю за охороною та використанням земель в межах міста.

За наслідками виконання основних заходів у 2008 році очікується збільшити питому вагу проінвентаризованих земель міста; збільшити долю орендної плати у загальній платі за землю та надходження до бюджету міста; збільшити надходження коштів до бюджету розвитку міста Одеси за рахунок продажу юридичним та фізичним особам-суб`єктам підприємницької діяльності земельних ділянок.

У 2008 році заплановані такі заходи:

Таблиця № 3

п/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради

Разом:

5 990,0

Бюджет міста

5 990,0

Інші

-

1.1.

Міська цільова програма проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки

Одеське міське управління земель-них ресурсів Одесь-кої міської ради

Всього

3 500,0

Бюджет міста

3 500,0

Інші

-

1.2.

Придбання засобів для обробки даних землеустрою

Бюджет міста

150,0

1.3.

Розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Бюджет міста

1 100,0

1.4.

Коригування нормативної грошової оцінки земель міста

Бюджет міста

1 240,0

Підрозділ 5.Житлово-комунальне та дорожнє господарство

Житлово-комунальне господарство - важлива галузь господарського комплексу міста, яка забезпечує його життєдіяльність і суттєво впливає на розвиток міста. Реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та стабільності його функціонування для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і стандартів є одним з основних завдань соціально-економічного розвитку міста.

На обслуговуванні житлово-комунальних підприємств міста знаходиться 6585 будинків, з яких 875 будинків мають зношення до 20%, 1422 - до 40 %, 3347 до 60 %, 98 до 80%, 340 - понад 80%. Значне старіння конструкцій та інженерних мереж будинків може призвести до збільшення кількості аварійних будинків. Аналіз технічного стану житлового фонду за останні роки підтверджує необхідність планового фінансування капітального ремонту та регулярність його щорічного проведення.

З метою реалізації основних напрямків соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2005-2015 роки в частині завершення передачі відомчого жилого фонду до комунальної власності міста до 2010 року, завершити у 2008 році процедуру прийому-передачі відомчого жилого фонду до комунальної власності міста, згода на передачу яких надана Одеською міською радою до затвердження даної програми.

Для проведення капітального ремонту житлового фонду комунальної власності та ліфтового господарства бюджетом міста у 2008 році передбачено кошти у сумі 72 154,2 тис. грн., у т.ч.:

- капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності міста - 60354,2 тис. грн., з них за рахунок коштів районних бюджетів - 22 654,2 тис. грн.;

- капітальний ремонт ліфтового господарства - 11 800,0 тис. грн.

За рахунок виділеного фінансування будуть виконані роботи з капітального ремонту житлового фонду:

- капітальний ремонт дахів 122-х жилих будинків;

- капітальний ремонт інженерних мереж 58-и об’єктів;

- заміна 15-и одиниць гарячоводних бойлерів;

- капітальний ремонт електрообладнання та будинкових електромереж 23-х будинків;

- герметизація стиків стінових панелей у 19-ти будинках;

- укріплення та посилення конструкцій у 26-и жилих будинках;

- комплексний капітальний ремонт фасадів 3-х будинків;

- капітальний ремонт парадних 13-и будинків;

- ліквідація наслідків пожежі на 2-х жилих будинках.

Житловий фонд комунальної власності обладнано ліфтами у кількості 2621 одиниць, змонтованих на початку 70-х років. В рамках реалізації Комплексної програми заміни, модернізації, капітального ремонту, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 роки заплановано виконання робіт на суму 11 800,0 тис. грн., у т.ч.:

 • капітальний ремонт 8 ліфтів (265,0 тис. грн.);

 • модернізація 89 ліфтів (9 216,0 тис. грн.);

 • заміна 2-х ліфтів (519,0 тис. грн.);

 • проведення експертизи 786 ліфтів (800,0 тис. грн.);

 • диспетчеризація 143-х ліфтів (1 000,0 тис. грн.).

Продовжуватиметься реалізація Програми встановлення приладів обліку холодної та гарячої води в квартирах малозабезпечених та пільгових верств населення у м. Одесі на 2006-2010 р. р. В рамках програми у 2008 році планується встановити 13 569 од. лічильників, провести повірку 12700 од., виконати сервісне обслуговування 46722 тис. одиниць лічильників на загальну суму 2 070,0 тис. грн.

Для підтримки території міста у належному санітарному стані передбачені видатки на проведення робіт з дератизації та дезінсекції підвальних приміщень та сміттєзбиральних камер житлового фонду комунальної власності - 1 000,0 тис. грн.

У 2008 році на виконання робіт з благоустрою та утримання у належному стані зеленої зони міста (14-ти парків, 72-х скверів, 43-х бульварів та проспектів) загальною площею 700,3 га виділено 25 000,0 тис. грн. На утримання КП «Міськзелентрест» передаються додаткові безхазяйні території районів міста загальною площею майже 60,0 га. Планується виконати комплекс робіт: благоустрій зелених насаджень центральних вулиць міста, благоустрій зеленої зони міста (реконструкція та ремонт 33 квітників, висадка 12 тис. дерев), покриття пристовбурових лунок дерев матеріалом едаліт, придбання сучасного технологічного обладнання, встановлення автоматичних систем поливу, відновлення тепличного господарства.

У 2008 році на утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста передбачено 11 912,4 тис. грн. На капітальний ремонт зовнішнього освітлення - 10 000,0 тис. грн., у тому числі на капітальний ремонт зовнішнього освітлення шкіл 2 200,0 тис. грн. Виконання реконструкції освітлення дасть змогу збільшити відсоток горіння до 95 %.

На утримання бюветних комплексів з бюджету міста передбачено 3 000,0 тис. грн.

На поточне утримання 14-и фонтанів з бюджету міста буде використано 802,1 тис. грн. та ставків - 993,0 тис. грн.

На вивезення твердих побутових відходів з території жилих будинків у 2008 році планується використати 34 000,0 тис. грн.

У місті знаходиться 11 міських кладовищ та крематорій. Термін експлуатації більшості кладовищ перевищує 50 років, деяких 150 років. Враховуючи вищевикладене, у 2008 році на поточне утримання міських кладовищ передбачені витрати у сумі 6 200,0 тис. грн. та на роботи з благоустрою кладовищ у сумі 6 000,0 тис. грн.

На поточне утримання та поточний ремонт доріг, зливової каналізації, трамвайних шляхів та комплексів на зупинках у 2008 році передбачено 47 706,4 тис. грн. Протягом звітного періоду заплановано:

 • механізоване вбирання доріг міста площею 1 673,0 тис. кв. м;

 • механізоване миття доріг міста площею 2 594,2 тис. кв. м;

 • ручне прибирання площею 1 102,6 тис. кв. м, з них 481,0 тис. кв. м площа трамвайних шляхів та комплексів на зупинках;

 • утримання доріг у зимовий період площею 3 353,9 тис. кв. м.

На поточне утримання електротехнічного обладнання підземних переходів планується використати 3 847,5 тис. грн.

Протягом 2008 року будуть виконуватися такі заходи:

Таблиця № 4

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

 1. Управління житлово - комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Одеської міської ради

Управління житлово-комунального госпо-дарства та паливно-енергетичного комп-лексу Одеської міської ради

Разом

205 706,4

Бюджет міста

205 706,4

Інші

-

1.1.

Капітальний ремонт житлового фонду

Всього

37 700,0

Бюджет міста

37 700,0

Інші

-

1.2.

Комплексна програма заміни, модер-нізації, капітального ремонту, диспет-черизації та технічної експертизи ліф-тів у м.Одесі на 2007-2010 р.р., у т.ч.:

Всього

11 800,0

Бюджет міста

11 800,0

Інші

-

1.2.1.

капітальний ремонт, заміна та модернізація ліфтового господарства;

Бюджет міста

10 000,0

1.2.2.

експертиза ліфтів;

Бюджет міста

800,0

1.2.3.

диспетчеризація ліфтів

Бюджет міста

1 000,0

1.3.

Програма встановлювання приладів обліку холодної та гарячої води в квартирах малозабезпечених та піль-гових верств населення у м. Одесі на 2006-2010 р.р.:

- впровадження приладів обліку споживання води

Всього

2 070,0

Бюджет міста

2 070,0

Інші

-

1.4.

Поточне утримання та капітальний ремонт об'єктів благоустрою, у т.ч. :

Всього

116 086,4

Бюджет міста

116 086,4

Інші

-

1.4.1.

поточне утримання та поточний ремонт міських доріг;

Бюджет міста

47 706,4

1.4.2.

поточне утримання електропостачання та зливових насосних станцій підземних переходів;

Бюджет міста

3 847,5

1.4.3.

поточне утримання зовнішнього освітлення міста;

Бюджет міста

11 912,4

1.4.4.

капітальний ремонт зовнішнього освітлення міста,

у тому числі капітальний ремонт зовнішнього освітлення шкіл міста

Бюджет міста

10 000,0

2 200,0

1.4.5.

поточне утримання та благоустрій зеленої зони міста;

Бюджет міста

25 000,0

1.4.6.

поточне утримання бюветних комплексів;

Бюджет міста

3 000,0

1.4.7.

поточне утримання фонтанів;

Бюджет міста

802,1

1.4.8.

поточне утримання ставків;

Бюджет міста

993,0

1.4.9.

поточне утримання громадських туалетів;

Бюджет міста

625,0

1.4.10.

поточне утримання кладовищ;

Бюджет міста

6 200,0

1.4.11.

благоустрій кладовищ

Бюджет міста

6 000,0

1.5.

Інші заходи, у т.ч.:

Всього

35 300,0

Бюджет міста

35 300,0

Інші

-

1.5.1.

вивезення твердих побутових відходів;

Бюджет міста

34  000,0

1.5.2.

дератизація та дезінсекція;

Бюджет міста

1 000,0

1.5.3.

розробка проектно-кошторисної документації на будівництво каналізації сел. «Ленінське»

Бюджет міста

300,0

1.6.

Інші заходи з утримання житлового фонду, у т.ч.:

Всього

2 750,0

Бюджет міста

2 750,0

Інші

-

1.6.1.

роботи з захисту поверхонь будівель та споруд з видалення графіті;

Бюджет міста

2 000,0

1.6.2.

виготовлення номерних знаків, таблиць на розі вулиць та стовпів з покажчиками вулиць;

Бюджет міста

500,0

1.6.3.

курси з підготовки фахівців - керуючих будинками ОСББ

Бюджет міста

250,0

У рамках Програми удосконалення та розвитку вулично-шляхових мереж міста Одеси на 2003-2008 роки ";Дороги Одеси"; протягом 2008 року планується провести: реконструкцію, капітальний ремонт доріг, придомових територій та тротуарів; капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, зливових колекторів та придбання обладнання на суму 219 566,0 тис. грн. Виконання запланованих робіт сприятиме підвищенню транспортно-експлуатаційного стану доріг, проведенню реконструкції найбільш напружених автомагістралей, підвищенню безпеки на дорогах міста, зниженню ДТП тощо.

Таблиця № 5

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

2. Дорожнє господарство

Разом

219 634,7

Бюджет міста

219 634,7

Інші

-

2.1.

Програма удосконалення та розвитку вулично-дорожніх мереж м. Одеси на 2003-2008 р. р. ";Дороги Одеси";, всього, у т.ч. :

Управління дорож-нього господарства Одеської міської ради

Всього

219 566,0

Бюджет міста

219 566,0

Інші

-

2.1.1

Реконструкція, капітальний ремонт доріг, тротуарів, внутрішньо квартальних проїздів, придомових територій та зливових колекторів, всього, з них:

Бюджет міста

195 066,0

2.1.1.1.

Розробка проектно-кошторисної документації, реконструкція доріг та тротуарів, всього, у т.ч.:

Бюджет міста

116 212,8

- вул. Тираспольська;

Бюджет міста

19 000,0

- вул. Щорса (у т.ч. пл. Незалежності);

Бюджет міста

20 000,0

- вул. Банківська;

Бюджет міста

34 000,0

- вул. Колонтаївська;

Бюджет міста

14 548,5

- Фонтанська дор. (9 -12 ст. В. Фонтану);

Бюджет міста

20 000,0

- розв`язка в районі вул. Прохоровської;

Бюджет міста

3 000,0

- Центральний аеропорт

Бюджет міста

5 664,3

2.1.1.2.

Капітальний ремонт доріг та тротуарів, всього, з них:

Бюджет міста

43 763,5

- вул. Єврейська;

Бюджет міста

1 176,7

- вул. Скісна;

Бюджет міста

515,3

- вул. Мечникова;

Бюджет міста

372,1

- вул. Південна;

Бюджет міста

1 042,7

- вул. Маразлієвська;

Бюджет міста

553,0

- вул. Гастелло;

Бюджет міста

567,8

- вул. Квіткова;

Бюджет міста

364,5

- вул. Ленінградська;

Бюджет міста

1 052,5

- вул. Танкістів;

Бюджет міста

519,0

- вул. Подольська;

Бюджет міста

505,0

- вул. Висоцького;

Бюджет міста

1 227,8

- вул. Коблевська;

Бюджет міста

91,8

- вул. Промислова;

Бюджет міста

715,9

- вул. Псковська;

Бюджет міста

168,0

- вул. Садиковська;

Бюджет міста

739,6

- вул. Ясиновського;

Бюджет міста

540,3

- вул. Болгарська (від вул. Мечникова до вул. Преображенської)

Бюджет міста

76,1

- вул. Китобійна;

Бюджет міста

1 665,6

- вул Крайня

Бюджет міста

554,7

- бульв. Приморський;

Бюджет міста

30 000,0

- пров. Шампанський

Бюджет міста

560,6

- пров. Покровського (від вул. Троїцької до вул. Єврейської)

Бюджет міста

70,6

- Балтська дорога

Бюджет міста

200,0

- Карантинний узвіз

Бюджет міста

483,9

2.1.1.3.

Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів та прибудин-кових територій, всього, у т.ч.:

Бюджет міста

23 641,0

- Суворовський район;

Бюджет міста

6 728,2

- Київський район;

Бюджет міста

4 789,7

- Малиновський район;

Бюджет міста

4 325,4

- Приморський район

Бюджет міста

7 797,7

2.1.1.4.

Капітальний ремонт тротуарів, всього, у т.ч.:

Бюджет міста

4 248,7

- Суворовський район;

Бюджет міста

1 250,0

- Київський район;

Бюджет міста

1 000,0

- Малиновський район;

Бюджет міста

1 025,6

- Приморський район

Бюджет міста

973,1

2.1.1.5.

Розробка проектно-кошторисної документації, всього, у т.ч.:

Бюджет міста

7 200,0

- Іванівський шляхопровід

Бюджет міста

1 200,0

- естакада (або тунель) Митна площа – парк ім. Т.Г. Шевченка

Бюджет міста

2 000,0

- розробка проектно-кошторисної документації реконструкції об’єктів у 2008 -2009 р. р.

Бюджет міста

2 000,0

- розробка проектно-кошторисної документації автомагістралі «Північ-Південь»

Бюджет міста

2 000,0

2.1.2.

Інші заходи, у т.ч.:

Всього

24 500,0

Бюджет міста

24 500,0

Інші

-

- технічне оснащення КП «СМЕП»

КП «СМЕП»

Бюджет міста

3 400,0

- придбання та монтаж системи відображення диспетчерської інформації та відеокамери для системи відеонагляду

КП «СМЕП»

Бюджет міста

6 100,0

- підвищення безпеки дорожнього руху (дорожні знаки, світлофори, розмітка доріг, турнікетні огородження тощо)

КП «СМЕП»

Бюджет міста

15 000,0

2.2.

Міська програма «Рівність» на 2008-2011 роки (здійснення закупівлі на тендерній основі сертифікованих мовних акустичних приладів для світлофорів)

КП «СМЕП»

Бюджет міста

68,7

Виконуватимуться заходи, що надійшли у вигляді пропозицій до програми від виконавчих органів, районних адміністрацій, депутатів Одеської міської ради та увійшли до титульних списків управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради і районних адміністрацій Одеської міської ради.

Таблиця № 6

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради

1.

Капітальний ремонт житлового фонду, всього, з них:

Управління житлово-комунального госпо-дарства та паливно-енергетичного комп-лексу Одеської міської ради

Разом

37 700,0

Бюджет міста

37  700,0

Інші

-

враховано в таблиці № 4

1.1. Київський район

1.1.1

Ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: вул. О. Невського, 41/2

Управління житлово-комунального госпо-дарства та паливно-енергетичного комп-лексу Одеської міської ради

Бюджет міста

85,0

1.1.2.

Капітальний ремонт каналізаційної системи в підвальних приміщеннях жилого будинку за адресою: Люстдорфська дорога, 29-в

Бюджет міста

50,0

1.1.3.

Ремонт парадних жилого будинку за адресою: вул. Корольова, 69/1

Бюджет міста

60,0

1.1.4.

Ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: вул. Докова, 16

Бюджет міста

129,0

4.1.5.

Капремонт покрівлі мереж холодного та гарячого водопостачання жилого будинку за адресою: вул. Ак. Вільямса, 59/1

Бюджет міста

170,0

1.2. Малиновський район

1.2.1.

Ремонт покрівлі, каналізаційної мережі жилого будинку за адресою: вул. Терешкової, 22

Управління житлово-комунального госпо-дарства та паливно-енергетичного комп-лексу Одеської міської ради

Бюджет міста

120,0

1.2.2.

Ремонт покрівлі, мереж гарячого та холодного водопостачання, центрально-го опалення жилого будинку за адресою: вул. Терешкової, 20-в

Бюджет міста

190,0

1.2.3.

Ремонт покрівлі, мереж гарячого та холодного водопостачання жилого будинку за адресою: вул. Терешкової, 20

Бюджет міста

168,4

1.2.4.

Ремонт електрообладнання, мереж каналізаційного та центрального опалення жилого будинку за адресою: вул. Терешкової, 54

Бюджет міста

185,0

1.2.5.

Капітальний ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: вул. Болгарська, 8

Бюджет міста

50,0

1.2.6.

Капітальний ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: вул. Болгарська, 12

Бюджет міста

50,0

1.2.7.

Капітальний ремонт жилого будинку за адресою: вул. Болгарська, 8

Бюджет міста

280,0

1.2.8.

Капітальний ремонт покрівлі та парадних жилого будинку за адресою: вул. Болгарська, 48

Бюджет міста

80,0

1.2.9.

Капітальний ремонт каналізаційної мережі в підвальних приміщеннях жилого будинку за адресою: вул. Малиновського, 47

Бюджет міста

50,0

1.2.10.

Ремонт каналізаційної мережі жилого будинку за адресою: вул. Прохоров-ська, 29

Бюджет міста

30,0

1.2.11.

Ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: вул. Прохоровська, 61

Бюджет міста

75,0

1.2.12.

Ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул Запорізька, 12

Бюджет міста

75,0

1.2.13.

Ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання жилого будинку за адресою: вул. Космонавтів, 28

Бюджет міста

70,0

1.2.14.

Ремонт парадних жилого будинку за адресою: вул. Гайдара, 16

Бюджет міста

200,0

1.2.15.

Ремонт парадних жилого будинку за адресою: вул. Філатова, 47/2

Бюджет міста

80,0

1.2.16.

Ремонт покрівлі, фасаду жилих будинків за адресами:

485.0

- вул. М`ясоєдовська, 29;

Бюджет міста

80,0

- вул. М`ясоєдовська, 31;

Бюджет міста

100,0

- вул. М`ясоєдовська, 35;

Бюджет міста

85,0

- вул. М`ясоєдовська, 37

Бюджет міста

80,0

- вул. М`ясоєдовська, 45

Бюджет міста

140,0

1.3. Приморський район

1.3.1.

Ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: Фонтанська дорога, 47

Управління житлово-комунального госпо-дарства та паливно-енергетичного комп-лексу Одеської міської ради

Бюджет міста

80,0

1.3.2.

Ремонт парадних жилого будинку за адресою: вул. Гагаріна, 23/2

Бюджет міста

85,0

1.4. Суворовський район

1.4.1.

Ремонт покрівлі, мереж гарячого та холодного водопостачання жилого бу-динку за адресою: вул. Ген. Бочарова, 7

Управління житлово-комунального госпо-дарства та паливно-енергетичного комп-лексу Одеської міської ради

Бюджет міста

291,0

1.4.2.

Ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: просп. Добровольського, 130/2

Бюджет міста

90,0

1.4.3.

Ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: вул. Л. Українки, 45

Бюджет міста

60,0

1.4.4.

Ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: вул. Махачкалінська, 9

Бюджет міста

91,1

1.4.5.

Капітальний ремонт електрообладнання, центрального опалення, каналізації жилого будинку за адресою: вул. Висоцького, 8

Бюджет міста

185,0

1.4.6.

Капітальний ремонт системи гарячого, холодного водопостачання та централь-ного опалення за адресами, всього, у т.ч.

Всього

300,0

Бюджет міста

300,0

- вул. Ген. Бочарова, 45;

Бюджет міста

150,0

- вул. Ген. Бочарова, 55;

Бюджет міста

150,0

2.

Капітальний ремонт, заміна та модернізація ліфтового господарства, всього, з них:

Управління житлово-комунального госпо-дарства та паливно-енергетичного комп-лексу Одеської міської ради

Всього

10 000,0

Бюджет міста

10 000,0

Інші

-

враховано в таблиці № 4

2.1. Київський район

2.1.1.

Ремонт та модернізація ліфтів житлового будинку за адресою: вул. Ак. Глушка, 34

Бюджет міста

194,0

2.2. Суворовський район

2.2.1.

Модернізація ліфтів жилого будинку за адресою: вул. Ак. Заболотного, 24

Бюджет міста

236,0

3.

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення міста, всього, з них:

Управління житлово-комунального госпо-дарства та паливно-енергетичного комп-лексу Одеської міської ради (КП «Одесміськ-світло»)

Всього

6 000,0

Бюджет міста

6 000,0

Інші

-

враховано в таблиці № 4

3.1. Суворовський район

3.1.1.

Встановлення зовнішнього освітлення на:

Разом

71,0

- вул. Мелітопольській;

Бюджет міста

50,0

- 5-у Чорноморському провулку

Бюджет міста

21,0

4.

Районні адміністрації

4.1. Київський район

Капітальний ремонт житлового фонду Київського району, всього,

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Бюджет міста

4 000,0

з них:

4.1.1.

Ремонт парадних, заміна комунікацій у підвальних приміщеннях жилого будинку за адресою: вул. Терешкової, 6

Бюджет міста

67,0

4.1.2.

Ремонт покрівлі, комунікацій у підвальних приміщеннях жилого будинку за адресою: вул. Краснова, 7-а

Бюджет міста

90,0

4.1.3.

Ремонт даху жилого будинку за адресою: вул. І. Франка, 41

Бюджет міста

154,0

4.1.4.

Капремонт мереж холодного та гарячого водопостачання жилого будинку за адресою: вул. Ак. Вільямса, 59/2

Бюджет міста

29,0

4.1.5.

Капремонт мереж холодного та гарячого водопостачання жилого будинку за адресою: вул. Ак. Вільямса, 59/3

Бюджет міста

29,0

4.2. Малиновський район

Капітальний ремонт житлового фонду Малиновського району, всього,

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Бюджет міста

6 000,0

з них:

4.2.1.

Ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: вул. Філатова, 39

Бюджет міста

58,1

4.2.2.

Ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: вул. Гайдара, 1

Бюджет міста

86,02

4.2.3.

Ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: вул. Гайдара, 20

Бюджет міста

58,0

4.2.4.

Заміна міжповерхового перекриття жилого будинку за адресою: вул. Болгарська, 5

Бюджет міста

115,3

4.3. Приморський район

Капітальний ремонт житлового фонду Приморського району, всього,

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Бюджет міста

8 654,2

з них:

4.3.1.

Ремонт квартир інваліда 1-ї групи по зору та інваліда Великої Вітчизняної війни першої групи, лауреата народної творчості за адресою, всього, у т.ч.:

Всього

40,0

Бюджет міста

40,0

- вул. Софіївська, 8, кв. 11;

Бюджет міста

20,0

- вул. Садова, 5, кв. 4

Бюджет міста

20,0

4.3.2.

Ремонт під`їзду жилого будинку за адресою: вул. Преображенська, 72

Бюджет міста

40,0

4.3.3.

Ремонт під’їздів жилого будинку за адресою: вул. Канатна, 76

Бюджет міста

40,0

4.3.4.

Ремонт каналізаційної мережі у підвальному приміщенні та укріплення під’їздів жилого будинку за адресою: спуск Марінеско, 18

Бюджет міста

40,0

4.3.5.

Капітальний ремонт покрівлі, міжповерхового покриття жилого будинку за адресою: вул. Троїцька, 33

Бюджет міста

70,0

4.3.6.

Ремонт каналізаційної мережі жилого будинку за адресою: вул. Успенська, 14-16

Бюджет міста

30,0

4.3.7.

Капітальний ремонт парадної житлового будинку за адресою: вул. Буніна, 3

Бюджет міста

20,0

4.3.8.

Заміна дворових люків, каналізаційної труби, ремонт комунікацій у підвальному приміщенні жилих будинків за адресою, всього, у т.ч.:

Всього

45,0

- вул. Єврейська, 58:

Бюджет міста

20,0

- вул. Преображенська, 52

Бюджет міста

25,0

4.4. Суворовський район

Капітальний ремонт житлового фонду Суворовського району, всього, з них:

Бюджет міста

4 000,0

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

4.4.1.

Ремонт мереж холодного водопоста-чання, каналізації жилого будинку за адресою: вул. Ген. Бочарова, 7

Бюджет міста

162,0

4.4.2.

Ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: вул. Гер. Сталінграда, 82

Бюджет міста

80,0

4.4.3.

Капітальний ремонт покрівлі жилого будинку за адресою: вул. Затонського, 6

Бюджет міста

100,0

4.4.4.

Капітальний ремонт системи центрального опалення жилого будинку за адресою: вул. Затонського, 6

Бюджет міста

50,0

За участю підприємств та організацій різних форм власності міста заплановано виконання заходів:

Таблиця № 7

з/п

Зміст заходу

Виконавець заходу

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Київський район

Разом:

1 550,0

Бюджет міста

-

Інші

1 550,0

1.1.

Будівництво дитячих майданчиків за адресою: вул. Ак. Вільямса, 48/3;

КП ЖКС

«Чорноморський»

Інші

15,0

1.2.

Встановлення лавок на вулицях: вул. Ак. Корольова, вул. Ак. Глушка, Люстдорфській дорозі

КП ЖКС

«Чорноморський»

КП ЖКС

«Вузівський»

Інші

10,0

1.3.

Встановлення урн на вулицях: вул. Ак. Корольова, вул. Ак. Глушка, вул. Ак. Вільямса, вул. Краснова, Люстдорфській дорозі

КП ЖКС

«Чорноморський»

КП ЖКС

«Вузівський»

Інші

10,0

1.4.

Облаштування тротуарною плиткою площі вул. Б. Дерев’янка

ТОВ «Київстар»,

ТОВ «Роксолана», ТОВ «Культурний центр «Золотий Дюк»

Інші

500,0

1.5.

Реконструкція ринку “Київський” за адресою: вул. Ак. Глушка, 2-14

ТОВ “Основа”

Інші

500,0

1.6.

Будівництво дитячого майданчика за адресою: вул. Вільямса, 48/3

КП ЖКС

«Чорноморський»

Інші

15,0

1.7.

Реконструкція будівлі за адресою: Люстдорфська дорога, 54/56 для розміщення супермаркету

ТОВ «Юна-Сервіс»

Інші

500,0

2. Малиновський район

Разом:

88,3

Бюджет міста

-

Інші

88,3

2.1.

Улаштування дитячого майданчика на вул. Бессарабській

КП ЖКС “Хмельницький”,

СОН «Ленінський»

Інші

20,0

2.2.

Благоустрій зеленої зони на вулицях міста за адресами:

КП ЖКС “Хмельницький”,

КП ЖКС “Черьомушки”

Інші

34,0

- вул. Мечникова, вул. Гайдара, вул. Ген. Петрова, вул. І. Рабіна, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, вул. Філатова, вул. Терешкової, вул. Щорса, пр. Адміральський;

КП ЖКС “Черьомушки”

- вул. Б. Хмельницького, вул. Мечни-кова, вул. Степова, вул. Дальницька, вул. Головківська, вул. Розумовська, вул. Болгарська, вул. Лазарєва

КП ЖКС “Хмельницький”

2.3.

Ремонт дитячих майданчиків за адресами:

КП ЖКС “Хмельницький”,

КП ЖКС “Черьомушки”

Інші

10,7

- вул. Варненська,14/3, вул. Гайдара, 24, 35, 46, 57, 60, вул. Ген. Петрова, 13, 27, 27/4, 33, 35, 41, 50, 61, 76, вул. Малиновського, 9-а, 16, 71/1, вул. Радісна, 5, 25, вул. І. Рабіна, 2, 18, 25, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 2, 10, вул. Скворцова, 24, вул. Ген. Швигіна, 18-а, пров. Ген. Вишневсь-кого, 14, вул. Космонавтів, 21/1, 21/4, 25/1, 29/3, 38, вул. Філатова, 29-б, 35, 66, 90, 94;

КП ЖКС “Черьомушки”

- вул. Хмельницька, 3, вул. Комітет-ська, 11/17, вул. Б. Хмельницького, 37, 40/42, пров. Картамишевський 2, Овідіопольська дорога, 8

КП ЖКС “Хмельницький”

2.4.

Ремонт та пофарбування лавок біля жилих будинків

(150 одиниць)

КП ЖКС “Хмельницький”,

КП ЖКС “Черьомушки”

Інші

9,0

2.5.

Ремонт та пофарбування воріт біля жилих будинків за адресами:

КП ЖКС “Хмельницький”,

КП ЖКС “Черьомушки”

Інші

6,8

- вул. Б. Хмельницького, вул. Степо-ва, вул. Дальницька, вул. Прохоров-ська, вул. Михайлівська, вул. Ген. Ватутіна, вул. Болгарська, вул. Скіс-на, вул. Комітетська

2.6.

Пофарбування урн на вулицях міста (150 одиниць)

КП ЖКС “Хмельницький”,

КП ЖКС “Черьомушки”

Інші

2,8

2.7.

Фарбування вхідних дверей у парадних жилих будинків

(150 одиниць)

КП ЖКС “Хмельницький”,

КП ЖКС “Черьомушки”

Інші

5,0

3. Приморський район

Разом:

7 361,7

Бюджет міста

-

Інші

7 361,7

3.1.

Заасфальтувати дитячий майданчик за адресою: вул. Армійська, 10

ЖКС «Фонтанский»

Інші

17,0

3.2.

Благоустрій та оснащення дитячих майданчиків за адресою, всього,

у т.ч.:

ЖКС «Фонтанский»

Інші

17,0

- вул. Транспортна, 10;

2,0

- вул. Черняховського, 18;

5,0

- вул. В. Арнаутська, 95;

6,0

- Французький бульвар, 12/2

4,0

3.3.

Встановлення урн на вулицях міста

КП ЖКС Фонтанський”

КП ЖКС “Порто-Франківський”

Інші

93,2

КП ЖКС “Фонтанський”

Інші

69,1

КП ЖКС “Порто-Франківський”

Інші

24,1

3.4.

Ремонт фасадів будівель та жилих будинків на вулицях міста

КП ЖКС Фонтанський”

КП ЖКС “Порто-Франківський”

Інші

2 520,0

КП ЖКС “Фонтанський”

Інші

1 115,0

КП ЖКС “Порто-Франківський”

Інші

1 405,0

3.5.

Виготовлення та встановлення 10-ти лавок у курортній зоні

КП “Ланжерон”

Інші

1,5

3.6.

Поновити асфальтове покриття прибережної та під`їзних доріг на території пляжу “Ланжерон”

КП “Ланжерон”

Інші

10,0

3.7.

Ремонт зовнішнього освітлення на території прибережної зони

КП “Ланжерон”

Інші

15,0

3.8.

Улаштування квітників

КП “Ланжерон”

Інші

10,0

3.9.

Обладнання міських пляжів кон-тейнерами для сміття та урнами

КП “Ланжерон”

Інші

78,0

3.10.

Реконструкція та підключення до мереж водопостачання та водовідведення 2-х громадських туалетів на пляжі «Аркадія»

КП “Узбережжя”

Інші

336,0

3.11.

Капітальний ремонт громадського туалету на 9-й станції В.Фонтану

КП “Узбережжя”

Інші

234,0

3.12.

Будівництво адміністративного корпусу КП “Узбережжя”

КП “Узбережжя”

Інші

680,0

3.13.

Будівництво виробничих та побутових приміщень, рятувального поста, медпункту на:

КП “Узбережжя”

Інші

2 240,0

- пляжі «Аркадія»;

Інші

1 560,0

- пляжі «Отрада»

Інші

680,0

3.14.

Реконструкція мереж водопоста-чання та водовідведення у південній частині пляжу «Аркадія»

КП “Узбережжя”

Інші

250,0

3.15.

Прокладка кабельної лінії від трансформаторної підстанції ТП 2490 до щитової на пляжі «Аркадія»

КП “Узбережжя”

Інші

410,0

3.16.

Будівництво трансформаторної підстанції на пляжі «Аркадія»

КП “Узбережжя”

Інші

450,0

4. Суворовський район

Разом:

10 130,0

Бюджет міста

-

Інші

10 130,0

4.1.

Будівництво кафе сімейного типу з літнім майданчиком на пр. Добро- вольського, 126-128-а

ПП Чуприна

Інші

1 500,0

4.2.

Будівництво дитячого кафе на пр. Добровольського, 114/1

ПП Вовченко

Інші

800,0

4.3.

Будівництво кафе-бару на Дніпропетровській дорозі, 90

ПП Фурсова

Інші

800,0

4.4.

Будівництво банно-оздоровчого комплексу з торговельними приміщеннями на пр. Доброволь-ського, 122/1

ПП Безкоровайний

Інші

2 800,0

4.5.

Будівництво торгово-офісного центру на вул. Ген. Бочарова, 36

ТОВ “Аріадна”

Інші

1 700,0

4.6.

Будівництво супермаркету на вул. Грушевського, 152

МПП “Віртус”

Інші

900,0

4.7.

Будівництво готелю для водіїв на території підприємства ВАТ “Північтранс”

ВАТ “Північтранс”

Інші

300,0

4.8.

Реконструкція будівлі та ремонт фасаду заводу “Продмаш” на Миколаївській дорозі, 253

ПП “Ройтберг”

Інші

500,0

4.9.

Облаштування вулиць тротуарною плиткою за адресою:

вул. Ген. Бочарова

ПП «Аріадна»

ПП «Деміс»

ВАТ «Одеський коровай»

Інші

500,0

4.10.

Відкриття відділення № 18 ВАТ АБ “Укргазбанк” за адресою: пр. Добро-вольського, 99

Одеська філія

ВАТ АБ “Укргазбанк”

Інші

100,0

4.11.

Відкриття продовольчого магазину на Дніпропетровській дорозі, 119

ПП Чернишенко

Інші

110,0

4.12.

Відкриття фотосалону на Дніпропетровській дорозі, 78

ПП Гапєєва

Інші

100,0

4.13.

Будівництво зупинокового комплек-су на вул. Головна мкр. «Жевахов-ський»

ТОВ «Торговий дім «Преображенський»

Інші

20,0

Підрозділ 6. Паливно-енергетичний комплекс

Одним з головних завдань ефективного функціонування паливно-енергетичного комплексу є реорганізація теплоенергетичного господарства для зміцнення енергетичної самодостатності міста шляхом будівництва нових та модернізації існуючих енергогенеруючих потужностей, оптимізації схем енергопостачання, скорочення невиправданих втрат енергоносіїв, підвищення якості та збільшення кількості наданих послуг, послідовного скорочення вартості теплової енергії в структурі оплати населенням житлово-комунальних послуг.

У 2008 році продовжиться реалізація Програми «Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки», основною метою якої є зменшення енергоспоживання на одиницю продукції та послуг і в кінцевому результаті скорочення енергетичних витрат. Програмою передбачається:

- переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку із забезпеченням енергетичних потреб населення та організацій;

- підвищення ефективності енерговиробництва шляхом реконструкції та технічного переоснащення галузей паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) на новій технологічній основі;

- розробка механізмів глибокої переробки та комплексного використання паливно-енергетичних ресурсів;

- розвиток нетрадиційної енергетики;

- створення високоефективного обладнання та матеріалів для ПЕК і використання вітчизняних науково-технічних досягнень для прискорення технічного переоснащення діючих та створення нових об`єктів енергетики;

- зниження шкідливого впливу ПЕК на довкілля.

ТОВ “Інфокс” Одеська філія ";Інфоксводоканал"; розроблено план розвитку водопровідно-каналізаційного комплексу міста Одеси на 2008 рік. У рамках плану, за рахунок власних коштів, планується проведення заходів з підвищення якості очищення води, скорочення витрат води на власні потреби та невраховані втрати, підвищення якості послуг водовідведення, заходи з енергозбереження, розробка автоматизованої системи контролю очисних споруд.

Продовжуватиметься модернізація та розвиток міських мереж газопостачання ВАТ ";Одесагаз";.

За рахунок коштів ВАТ «Енергетична компанія «Одесаобленерго» заплановані роботи з удосконалення схем, розвитку, реконструкції та модернізації міських мереж електропостачання. У 2008 році продовжиться реконструкція та будівництво повітряних ліній електропередач із застосуванням самоутримуючого ізольованого дроту, влаштування розвантажувальних підстанцій.

У 2008 році заплановане подальше виконання реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста, збільшення відсотку горіння до 95%, вдосконалення системи керування зовнішнім освітленням міста. За рахунок бюджетного фінансування та коштів інвесторів передбачається модернізація мереж зовнішнього освітлення м. Одеси із заміною старих світильників на нові економічні. Для зниження витрат, пов'язаних зі сплатою електроенергії, спрямованою на освітлення міста планується заміна ламп розжарювання енергозберігаючими світильниками з натрієвою лампою ЖКУ-70 та ЖКУ-150. Економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів складатиме щорічно 36,6 тис. грн.

Протягом 2008 року впроваджуватиметься найбільш ефективне обладнання і технології споживання паливно-енергетичних ресурсів, такі як: прилади частотного регулювання і плавного пуску приводів електродвигунів, поліетиленові та попередньо ізольовані пінополіуретанові труби, переведення котелень на природний газ, когенерація та тригенерація, оптимізація мереж тепло-, водо-, електро- і газопостачання, часткова децентралізація теплопостачання, системи автономного опалення, компенсатори реактивної потужності, пластинчасті теплообмінники, сучасна запірно-регулююча арматура і вітчизняна швидкоз'ємна неруйнівна ізоляція для неї, системи енергоефективного внутрішнього і зовнішнього освітлення, енергоефективні склопакети на вікнах, автоматичні системи вентиляції та кондиціювання з рекуперацією тепла, автоматизовані теплові пункти, менш енергоємне електрообладнання, сучасні прилади та системи обліку споживання енергоресурсів і води, прилади багатотарифного обліку електроенергії.

У 2008 році виконуватимуться заходи:

Таблиця № 8

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

 1. Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Одеської міської ради

Разом

66 164,0

Бюджет міста

13 945,0

Інші

52 219,0

1.1.

Водопостачання та каналізація

ТОВ «ІНФОКС» філія «Інфіксводоканал»

Всього

52 219,0

Бюджет міста

-

Інші

52 219,0

1.1.1.

Підвищення якості очищення води,

у т.ч.:

Всього

10 250,0

Бюджет міста

-

Інші

10 250,0

1.1.1.1.

заміна зношеної запірної арматури на швидких фільтрах водоочисної станції (далі ВОС) Дністер";;

Інші

1 500,0

1.1.1.2.

реконструкція водопровідно-насос-них станцій: ";Західна";, ";Шкодогірка";, ";Жевахова гора";, квартал ";В-Г";;

Інші

1 000,0

1.1.1.3.

будівництво вхідних пристроїв на існуючому каналі-відстойнику;

Інші

1 000,0

1.1.1.4.

впровадження УФ-знезараження разом з використанням хлору на ВОС “Дністер”;

Інші

6 250,0

1.1.1.5.

переведення міських хлораторних на безпечний гіпохлорит натрію

Інші

500,0

1.1.2.

Скорочення витрат води на власні потреби та неврахованих витрат,

у т.ч.:

Всього

7 470,0

Бюджет міста

-

Інші

7 470,0

1.1.2.1.

перекладання існуючих магістраль-них та вуличних мереж;

Інші

4 400,0

1.1.2.2.

перекладка водоводів;

Інші

2 270,0

1.1.2.3.

будівництво експлуатаційних баз

Інші

800,0

1.1.3.

Підвищення якості послуг водовідведення, у т.ч.:

Всього

29 850,0

Бюджет міста

-

Інші

29 850,0

1.1.3.2.

будівництво першої черги госпобу-тової каналізації Південного району;

Інші

25 550,0

1.1.3.3.

заміна насосного обладнання каналізаційно-насосної станції (далі КНС) і водно-насосної станції (далі ВНС);

Інші

700,0

1.1.3.4.

заміна робочих коліс на насосних агрегатах водопроводу, каналізації і станції біологічної очистки (далі СБО);

Інші

3 600,0

1.1.4.

Заходи з енергозбереження,всього, у т.ч.:

Всього

2 154,0

Бюджет міста

-

Інші

2 154,0

1.1.4.1.

заміна насосних агрегатів на НС-5 І під.48 Д22 на сучасні аналоги насосів меншої продуктивності (2 шт.);

Інші

500,0

1.1.4.2.

заміна зношеного обладнання на 3-х підстанціях 110 кВ;

Інші

700,0

1.1.4.3.

реконструкція РУ-6кВ ВНС «Голов-на» і ВНС “Західна”, НС-3 ІІ підйому;

Інші

500,0

1.1.4.4.

реконструкція пошкоджених висо-ковольтних кабельних мереж від КНС;

Інші

100,0

1.1.4.5.

реконструкція газопроводу СБО “Південна”

Інші

354,0

1.1.5.

Розробка автоматизованої системи контролю системами, у т.ч.:

Всього

895,0

Бюджет міста

-

Інші

895,0

1.1.5.1.

створення пересувної лабораторії для пошуку схованих витоків, трубопро-водів і високовольтних кабелів та несанкціонованих підключень до мережі водопроводу;

Інші

295,0

1.1.5.2.

встановлення контрольних датчиків на переливних пристроях резервуарів чистої води ВОС “Дністер” і міського водоканалу. Автоматизація роботи резервуарів чистої води;

Інші

200,0

1.1.5.3.

встановлення приладів технологіч-ного контролю на КОС

Інші

400,0

1.1.6.

Наукові заходи, всього, у т.ч.:

Всього

1 600,0

Бюджет міста

-

Інші

1 600,0

1.1.6.1.

відпрацювання режимів і розробка проектно-кошторисної документації з модернізації ВОС ";Дністер";;

Інші

600,0

1.1.6.2.

розробка проекту реконструкції ВОС “Дністер”;

Інші

500,0

1.1.6.3.

розробка удосконаленої технології очищення стічних вод СБО ";Південна";;

Інші

200,0

1.1.6.4.

розробка удосконаленої технології очищення стічних вод СБО ";Північна";

Інші

300,0

1.2.

Електроенергетика

ВАТ «ЕК Одесаобленерго»

Всього

35 767,1

Бюджет міста

-

Інші

35 767,1

1.2.1.

Розвиток, модернізація та будівниц-тво електричних мереж, у т.ч.:

Всього

35 717,1

Бюджет міста

-

Інші

35 717,1

1.2.1.1.

заміна обладнання, з них:

Інші

3 692,1

- зношеного;

Інші

3 535,0

- повністю амортизованого

Інші

157,1

1.2.1.2.

удосконалення схем та розвиток електричних мереж, з них:

Всього

18 525,0

Бюджет міста

-

Інші

18 525,0

- модернізація джерел живлення вторинної комутації;

Інші

300,0

- будівництво нових ліній електро-передач (ЛЕП) та підстанцій (ПС);

Інші

8 000,0

- реконструкція ЛЕП та ПС;

Інші

10 000,0

- модернізація ЛЕП та ПС

Інші

225,0

1.1.1.3.

будівництво в населених пунктах нових ПЛ-0,4 кВ з використанням самоутримуючих ізольованих дротів

Всього

12 000,0

Бюджет міста

-

Інші

12 000,0

1.1.1.4.

влаштування розвантажувальних підстанцій

Всього

1 500,0

Бюджет міста

-

Інші

1 500,0

1.2.2.

Інші заходи

Всього

50,0

Бюджет міста

-

Інші

50,00

1.3.

Програма «Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки»,

всього, у тому числі:

Управління житлово-ко-мунального господарства та паливно-енергетич-ного комплексу Одеської міської ради

Разом

13 945,0

Бюджет міста

13 945,0

Інші

-

1.3.1.

заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної енергетики міста;

Бюджет міста

4 050,0

1.3.2.

Розробка схеми розвитку теплопостачання м. Одеси;

Бюджет міста

1 939,0

1.3.3.

розробка проектно-кошторисної документації та будівництво котельні “Бугаївка”;

Бюджет міста

4 956,0

1.3.4.

проведення санації жилих будинків та об’єктів інфраструктури, всього, у т.ч.:

Бюджет міста

3 000,0

Київська районна адміністрація Одеської міської ради;

600,0

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради;

600,0

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради;

1 200,0

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

600,0

Підрозділ 7. Транспортний комплекс

Розвиток транспортного комплексу міста здійснюватиметься згідно з Концепцією розвитку міського пасажирського транспорту м. Одеси на період до 2015 року та спрямовуватиметься на задоволення зростаючих потреб населення, економіки міста в транспортних послугах. Приділятиметься увага підвищенню комфорту, поліпшенню безпеки перевезень пасажирів, якості та надійності транспортних послуг, вдосконаленню маршрутної мережі, охорони довкілля.

Продовжиться робота з оновлення та модернізації парку пасажирських автобусів великого та малого класів. До пасажирських перевезень залучатимуться підприємці - власники транспортних засобів.

Маршрутна мережа громадського транспорту міста в 2008 році складатиме 151 маршрут (автобусних - 118, міськелектротранспорту - 33). Заплановано збільшення кількості маршрутів міськелектротранспорту за рахунок завершення робіт з будівництва тролейбусного маршруту на просп. М. Жукова. У 2008 році в місті планується оновити: автобусів - 75 одиниць, з них 28 - великої місткості.

Зростатиме кількість міського пасажирського транспорту, максимально пристосованого для перевезень громадян з обмеженими фізичними можливостями на міських маршрутах загального користування. Планується придбати за рахунок позабюджетних коштів 25 автобусів марки «Богдан А-092»; за рахунок бюджетних коштів - автобус на суму 210,0 тис. грн.

Розвиток міського електротранспорту здійснюватиметься в рамках Програми розвитку міськелектротранспорту м. Одеси на 2007-2010 роки. Продовжиться оновлення й модернізація рухомого складу міського електротранспорту, реконструкція та ремонт трамвайних шляхів, прокладка нових ліній електротранспорту, ремонт контактної електромережі та кабельних ліній. Вдосконалюватиметься централізований диспетчерський контроль за роботою всіх видів громадського транспорту міста. Планується придбати 10 та модернізувати 16 трамваїв, здійснити капітальний ремонт 24-х тролейбусів.

Набуде подальшого розвитку вдосконалення роботи парку легкових таксі. Це сприятиме задоволенню потреб населення в таксоперевезеннях, створенню додаткових робочих місць.

Продовжуватиметься поступове переведення пасажирського автотранспорту загального користування на екологічні види палива.

Для компенсації різниці у тарифах на перевезення пасажирів у міському електротранспорті з бюджету міста передбачено коштів на суму 10 000,0 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування у 2008 році складатиме 27  951, 1 тис. грн.

Робота КП ";Міжнародний аеропорт Одеса"; буде направлена на збільшення обсягу вантажних та пасажирських перевезень. Продовжиться робота з підвищення привабливості аеропорту для міжнародних авіакомпаній, що сприятиме росту пасажирських та вантажних перевезень. Відкриватимуться нові лінії авіакомпаніям з розвитку міжнародних перевезень, у т.ч. за маршрутами до м. Вільнюс (Литва), м. Калінінград (Російська Федерація), м. Тімішоара (Румунія).

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.10. 2007 року № 1295 затверджена Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, згідно з якою першочерговим завданням КП ";Міжнародний аеропорт Одеса"; є виконання робіт по будівництву та реконструкції штучної злітно-посадкової смуги, нового пасажирського терміналу та реконструкції привокзальної площі.

Передбачається проведення реконструкції аеродромного та аеровокзального комплексів для підвищення рівня авіаційної безпеки та якості обслуговування пасажирів.

У 2008 році плануються заходи:

Таблиця № 9

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Заходи з розвитку транспортного комплексу міста

Разом

624  771,7

Бюджет міста

78  671,7

Державний бюджет

11 100,0

Інші

535  000,0

1.1.

Програма розвитку міськелектро-транспорту м. Одеси на 2007-2010 роки, всього, у тому числі:

Управління транспорт-ного комплексу міста Одеської міської ради

Разом

282 890,0

Бюджет міста

31 790,0

Державний бюджет

11 100,0

Інші

240 000,0

1.1.1.

будівництво тролейбусної лінії на просп. М. Жукова (5,3 км.) в м. Одесі;

Всього

3 034,2

Бюджет міста

3 034,2

Інші

-

Придбання рухомого складу

1.1.2.

придбання вагонів для комунального електротранспорту (трамваїв) - спів- фінансування субвенції держбюджету (10 од);

Всього

262 200,0

Бюджет міста

11 100,0

Державний бюджет

11 100,0

придбання трамваїв (100 одиниць);

Інші

200 000,0

придбання тролейбусів (40 одиниць)

40 000,0

Модернізація рухомого складу

1.1.3.

придбання комплектів транзисторно-імпульсної системи керування для модернізації трамвайних вагонів (16 од);

Всього

7 400,0

Бюджет міста

7 400,0

Інші

-

Реконструкція основних об’єктів міського електротранспорту

1.1.4.

розробка проектно-кошторисної документації і будівництво вагоно-ремонтних майстерень та ділянки підготовки виробництва служби енергогосподарства (СЕГ) за адресою: Олексіївська пл., 21 (1 об`єкт);

Всього

2 700,0

Бюджет міста

2 700,0

Інші

-

Капітальний ремонт основних об’єктів міського електротранспорту

1.1.5.

капітально-відновлювальний ремонт трамвайних вагонів для модернізації: придбання матеріалів-комплектуючих та виконання робіт (16 од.) у т.ч. установка гучномовного зв’язку з інформаційним таблом і рядком, що біжить;

Всього

3 600,0

Бюджет міста

3 600,0

Інші

-

1.1.6.

капітальний ремонт тролейбусних машин: придбання матеріалів - комп-лектуючих та виконання робіт (24 од.);

Всього

900,0

Бюджет міста

900,0

Інші

-

1.1.7.

ккапітальний ремонт контактної мережі: придбання контактного дроту МФ-85, опорних конструкцій СК 120-17;

Всього

328,7

Бюджет міста

328,7

Інші

-

1.1.8.

придбання кабелю АСБ 1х800+2К, кабелю АСБ 10. 3х120 для капіталь-ного ремонту кабельних ліній;

Всього

300,0

Бюджет міста

300,0

Інші

-

1.1.9.

реконструкція тягової підстанції «Аркадіївська»

Всього

427,1

Бюджет міста

427,1

Інші

-

1.1.10.

митні платежі та збори (у т.ч. ПДВ) за придбання транзисторно-імпульсних систем

Всього

2 000,0

Бюджет міста

2 000,0

Інші

-

1.2. Інші заходи

Всього

46 881,7

Бюджет міста

46 881,7

Інші

-

1.2.1.

проектування та капітальний ремонт трамвайної колії контактно-кабельної мережі трамвайних маршрутів від вул. Одарія до заводу «Центроліт»

Всього

46 881,7

Бюджет міста

46 881,7

1.3.

ДП «Одеський морський торговель-ний порт», всього, у т.ч.:

ДП «Одеський морсь-кий торговельний порт»

Всього

295  000,0

Бюджет міста

-

Інші

295  000,0

- реконструкція причалу № 29-1;

Інші

250 000,0

- реконструкція складу на Платонів-ському молу

Інші

45 000,0

Підрозділ 8.Розвиток підприємництва

У 2008 році одним з основних пріоритетних напрямків залишиться розвиток підприємництва. Важливим чинником формування конкурентної економіки, насичення ринку необхідними товарами, послугами та підвищення рівня життя населення є розвиток підприємництва. Цей сектор економіки зорієнтований на задоволення попиту місцевого ринку й залежить від умов, які створюються для його існування на місцевому рівні.

Створення цілісної та ефективної системи підтримки малого підприємництва здійснюватиметься шляхом реалізації Програми розвитку та підтримки малого підприємництва в м. Одесі на 2007-2008 роки.

Подальший розвиток малого бізнесу здійснюватиметься за такими напрямками:

- формування сприятливих нормативно-правових умов для започатку-вання та впровадження підприємницької діяльності на основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- створення умов для розвитку конкуренції, забезпечення рівних умов здійснення підприємницької діяльності всіма суб’єктами господарювання;

- розширення системи мікрокредитування підприємництва за пріоритет-ними для міста напрямками;

- розвиток діючих кредитно-фінансових механізмів та впровадження нових фінансових технологій підтримки малого підприємництва;

- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;

- удосконалення ресурсної підтримки суб`єктів малого підприємництва;

- створення умов для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції суб’єктів малого підприємництва, розвитку малого підприємництва інноваційного спрямування;

- спрощення умов започаткування власної справи та подальшої діяльності соціально-вразливих верств населення, створення нових робочих місць;

- розвиток системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери малого підприємництва;

- розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців;

- розвиток інфраструктури підприємництва, підвищення якості та розширення спектру послуг;

- залучення іноземних інвестицій;

- розвиток зовнішньоекономічних та регіональних зв`язків.

За прогнозними даними в 2008 році кількість суб`єктів підприємницької діяльності зросте й досягне 130,5 тис. одиниць (юридичних осіб - 36,5 тис., фізичних осіб-підприємців - 94,0 тис.).

У 2008 році у сфері підприємницької діяльності планується створити понад 33 тис. нових робочих місць. Навчання основам підприємницької діяльності та за професіями, зорієнтованими на подальшу самозайнятість, пройдуть 1,8 тис. безробітних громадян. Частка малих підприємств у загальному обсязі виробництва продукції (робіт, послуг) збільшиться на 5%; надходження до бюджету міста від суб’єктів малого підприємництва зростуть на 20% .

Надаватиметься консультативна допомога юридичним особам та фізичним особам-підприємцям з чинного законодавства, системи оподаткування, порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, контролю господарських операцій, з управління комерційною діяльністю тощо.

Напрямком подальшого розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу в місті визначено усунення зайвих регуляторних бар’єрів. Подальше функціонування системи зі спрощення й впорядкування дозвільних і погоджувальних процедур буде здійснюватися згідно із Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та Указом Президента України від 03.09.2007 року № 816/2007 “Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності”.

Для вирішення першочергових завдань з вдосконалення державного регулювання господарської діяльності готуватимуться пропозицій до Закону України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” та внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо спрощення процедур одержання документів дозвільного характеру, встановлення вичерпного переліку документів, необхідних для їх одержання, забезпечення реалізації декларативного принципу.

З метою створення єдиного дозвільного інформаційного середовища планується введення комп’ютерної автоматизованої системи, яка сприятиме організації взаємодії між організаціями та установами, а також з кінцевими споживачами послуг.

У 2008 році для осіб з обмеженими фізичними можливостями створюватимуться сприятливі умови для отримання через дозвільний центр документів дозвільного характеру; планується відкрити офіс, обладнаний пандусами та перилами.

У 2008 році буде виконуватися:

Таблиця № 9

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності

Одеської міської ради

1.1.

Програма підтримки малого підприємництва в м. Одесі на 2007-2008 роки, всього, у тому числі:

Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради

Разом:

200,0

Бюджет міста

200,0

Інші

-

1.1.1.

обговорення проектів нормативно-правових актів, які суттєво впливають на розвиток малого підприємництва в місті, шляхом проведення громадських слухань;

Бюджет міста

5,0

1.1.2.

надання Інформаційно-консультативним офісом, створеним на базі КП “Міський інформаційно-аналітичний центр”, консультативної допомоги юридичним особам та фізичним особам-підприємцям з питань чинного законодавства, системи оподаткування;

Бюджет міста

56,0

1.1.3.

проведення циклів телевізійних передач з актуальних для підприємництва питань;

Бюджет міста

25,0

1.1.4.

проведення конкурсу “Кращий підприємець року” в рамках щорічної підготовки до Дня підприємця;

Бюджет міста

12,0

1.1.5.

підтримка та інформаційне оновлення Веб-сайту для оперативного інформування суб’єктів підприємництва про актуальні питання розвитку підприємницької діяльності, встановлені платежі й тарифи на послуги, необхідні для заснування та ведення бізнесу, поширення позитивного досвіду;

Бюджет міста

27,0

1.1.6.

видання довідників-пам’яток з підпри-ємницької діяльності, у т.ч. з отримання дозвільно-погоджувальних документів;

Бюджет міста

40,0

1.1.7.

організація навчання підприємців початківців із залученням викладачів провідних навчальних закладів міста, фахівців-практиків;

Бюджет міста

20,0

1.1.8.

сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед соціально-незахищених верств населення (безробітних, жінок, інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів) шляхом проведення занять з перепідготовки

Бюджет міста

15,0

Підрозділ 9. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Іноземні інвестиції є одним із важливих чинників зростання економіки. Протягом 2008 року продовжуватиметься робота з активізації інвестиційних процесів, створення позитивного іміджу та сприятливого інвестиційного клімату у місті Одесі.

Пріоритетними завданнями інвестиційної політики міста в 2008 році стануть:

- продовження організаційної та аналітичної роботи із залучення інвестицій в економіку міста, у тому числі до проблемних галузей;

- виконання завдань Комплексної програми підготовки до проведення в місті Одесі фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

- підвищення відповідальності інвесторів, активізація їх участі у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку та екологічного стану міста;

- розроблення пропозицій, з реформування чинного законодавства в галузі інвестиційної політики.

Стимулювання інвестицій та управління інвестиційною активністю має велике значення для розвитку сучасної економічної системи. Розвиток економіки міста, здійснення організаційних заходів, а також накопичений підприємствами досвід співпраці з іноземними партнерами та інвесторами створюють умови для подальшого зміцнення позитивного іміджу міста, а разом з цим і продовження тенденції збільшення надходження іноземних інвестицій.

У 2008 році передбачається нарощення обсягу усіх видів інвестицій в економіку міста на засадах взаємовигідного співробітництва з іноземними та вітчизняними партнерами. Щорічне збільшення надходжень іноземного капіталу характеризує ступінь підвищення довіри зарубіжних підприємців до міста, для ефективного розвитку якого необхідно поєднання національних та іноземних інвестицій.

Передбачається реалізація комплексу заходів, які, поряд із залученням інвестицій, сприятимуть вирішенню складних соціально-економічних проблем міста.

Із залученням інвестицій ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканал» виконуватимуться роботи з реконструкції аварійних ділянок водопроводу, зливової каналізації міста, загальний обсяг інвестицій, затверджений Планом розвитку і реформування системи водопостачання і водовідведення м.Одеси на період 2006-2020 р.р., складає 158,9 млн. грн (у 2008 р. - 52,2 млн.грн).

Продовжиться будівництво транспортної естакади, яка з'єднає порт та логістичний комплекс «Сухий порт». Реалізація проекту дозволить значно знизити інтенсивність дорожнього руху та поліпшити екологічну ситуацію на прилеглих до порту вулицях міста (вартість проекту складає 40,0 млн. дол.США).

Найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів у 2008 році будуть такі види діяльності: фінансова діяльність, розвиток рекреаційної та туристичної діяльності, нафтопереробна діяльність, надання комунальних та індивідуальних послуг у сфері культури та спорту, транспорт, будівництво, оптова торгівля, виробництво харчових продуктів та напоїв.

У 2008 році планується відновити виробництво на ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ». Протягом 2006-2007 років російські інвестиції були спрямовані на глобальну реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення з використанням найсучасніших технологій та останніх розробок для підприємств нафтопереробної промисловості (загальний обсяг інвестицій - 320 млн. дол. США).

Продовжиться реалізація інвестиційного проекту СП «Вітмарк-Україна» з використання потужностей ВАТ «Одеський комбінат дитячого харчування», загальний обсяг ізраїльських інвестицій складає понад 6,5 млн. дол. США (підприємство охоплює майже 20 відсотків українського ринку).

Одеська судноплавна компанія «Укрферрі» разом з російською компанією «Інфлот-Ворлдвайд» реалізують проект створення плавучого готелю, призначеного для круїзів Чорним морем (орієнтовна вартість проекту 100,0 млн. дол. США).

У 2008 році North Real Estate Opportunities Fund заплановано розпочати реалізацію проекту «Riviera Shopping City» (торгово-розважальний центр) Введення в експлуатацію центру здійснюватиметься у два етапи (завершення першого етапу - ІV квартал 2008 р.). Інвестиції в реалізацію проекту складуть 75,0 млн. Євро.

Залучення іноземних інвестицій стане пріоритетним напрямком роботи з реалізації інвестиційних міських проектів, зокрема «Реконструкція Одеського міжнародного аеропорту та прилеглих територій», «Будівництво нової ТЕЦ», рекультивація міських сміттєзвалищ і будівництво сміттєпереробного заводу. Продовжуватиметься обговорення варіантів проектів будівництва метро в м. Одесі, будівництва моста через Одеську затоку.

Буде продовжуватиметься співпраця зі Світовим Банком з фінансування інвестиційних проектів з модернізації міської системи водопостачання та водовідведення, рекультивації міських сміттєзвалищ. Передбачається значне залучення інвестиційних ресурсів для реалізації заходів Комплексної програми підготовки до проведення в місті Одесі фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Пріоритетами зовнішньоекономічної діяльності міста в 2008 році стане розвиток співробітництва з сусідніми державами, практична реалізація заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі залучення іноземних партнерів до реалізації спільних міжнародних проектів та програм.

Протягом року для подальшого розвитку зовнішньоекономічних зв'язків планується проведення міжнародних форумів, асамблей та презентацій, у яких братимуть участь представники органів міської влади, керівники та представники найбільших підприємств товаровиробників міста. Проведення спільно з іноземними дипломатичними та діловими колами суто економічних форумів, семінарів у перспективі має наблизити практику здійснення зовнішньоторговельних операцій підприємств міста до загальноприйнятих європейських стандартів.

На 2008 рік заплановано проведення заходів:

- ІV Міжнародний будівельний форум «Vira Ukrain»;

- ІХ Міжнародний форум «Світ високих технологій «Ні-Tech 2008»;

- ІХ Міжнародний форум «Одеський дім - 2008»;

- Щорічний міжнародний форум «Громадський транспорт ХХІ

століття»;

- ІІІ Міжнародний Чорноморський Транспортний Форум;

- ІХ Міжнародний форум будівельних технологій та інженерних систем «Build Tech 2008»;

- V Міжнародна Асамблея туристичного бізнесу;

- Європейський форум «Нерухомість, інвестиції, кредитування».

Подальшого розвитку набудуть міжнародні зв`язки: обмін офіційними делегаціями, творчими колективами, співробітництво представників бізнесу й громадських організацій. Постійний моніторинг та оновлення бази даних підприємств міста, які мають зовнішньоекономічні зв`язки.

Розвиватимуться зв`язки з містами-побратимами й містами-партнерами. Національно-культурним та громадським організаціям міста надаватиметься підтримка при підготовці міжнародних заходів у містах-побратимах та залученні гуманітарної допомоги.

У 2008 році прогнозується збереження позитивних тенденцій в зовнішньоекономічній діяльності, збільшення товарного експорту, освоєння підприємствами нових ринків збуту, що сприятиме зростанню обсягу промислового виробництва в галузях, зорієнтованих на зовнішні ринки.

Підрозділ 10. Охорона навколишнього природного середовища

Соціально-економічний розвиток міста знаходиться в нерозривному взаємозв`язку з проблемами збереження навколишнього природного середовища. Проводячи оцінку екологічного стану міста Одеси, слід враховувати, що історичний розвиток міста сформував його одним з головних промислових, транспортних та курортних центрів Півдня України.

Зменшення рівня забруднення атмосферного повітря, покращання екологічного стану Чорного моря, розв`язання проблем поводження з відходами, раціональне використання природних ресурсів, вдосконалення системи екологічного моніторингу залишаються основними завданнями і пріоритетними напрямками природоохоронної діяльності у 2008 році.

Головним напрямом охорони повітряного басейну від забруднення є зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу підприємствами промисловості, теплоенергетики, комунального господарства та автотранспорту. Значний внесок до загального забруднення атмосферного повітря міста вносять викиди від автотранспорту, які становлять біля 70 % від загального обсягу шкідливих викидів.

У 2008 році продовжиться робота по оснащенню природоохоронних організацій з контролю за забрудненням атмосферного повітря сучасними приладами та обладнанням. Концепцією охорони атмосферного повітря м. Одеси на період до 2010 року заплановано комплекс заходів, реалізація яких значно зменшить екологічне навантаження повітряного басейну міста та сприятиме його очищенню.

Особлива увага приділятиметься збереженню та оновленню зеленого фонду міста. Площа зелених насаджень на території м. Одеси складає 5,4 тис. га, у т.ч. загально міського користування - 1,044 тис. га. У парках та скверах історичної частини міста майже 40 % дерев потребують оновлення. Для вирішення цих проблем продовжуватиметься інвентаризація зелених насаджень, у тому числі природно-заповідного фонду. Передбачено укріплення зсувних схилів шляхом висадки дерев.

Для створення умов безпечного проживання населення, покращання санітарно-епідеміологічного стану міста заплановані заходи:

 1. розробка проектно-кошторисної документації з водовідведення мкр. «Крива Балка» і водовідведення та водозниження на території мкр. «Лузанівка»;

 2. ліквідація буферного ставка промивно-пропарної станції «Одеса-Сортувальна» Одеської залізниці;

 3. будівництво глибоководного випуску стічних вод від СБО «Північна»;

 4. ремонт аварійних ділянок напірного трубопроводу КНС-8 «Аркадія» до КНС-6-б.

Продовжуватиметься виконання заходів з: покращання екологічного стану Чорного моря, берегоукріплення, відновлення та ремонту берегозахисних споруд.

З метою пропаганди захисту довкілля, друкуватиметься поліграфічна продукція з екологічної тематики, проводитимуться науково-технічні конференції та семінари, значна увага приділятиметься підготовці кадрів природоохоронних організацій.

У 2008 році заплановані заходи:

Таблиця № 10

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

Заходи з охорони навколишнього природного середовища

Разом з екологічних заходів

41 872,0

Бюджет міста

41 872,0

Інші

-

1. Управління екологічної безпеки Одеської міської ради

Всього

27 392,5

Бюджет міста

27 392,5

Інші

-

1.1.

Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритуль-них тварин у м. Одесі на 2007-2015 р.р.

Управління екологічної безпеки Одеської міської ради

Бюджет міста

1 300,0

1.2.

Виготовлення 16-ти установок очищення води для заміни застарілих та зношених установок «Мідія-0,5» в дитячих і лікувальних установах

Бюджет міста

460,0

1.3.

Ремонт та технічне обслуговування установок очищення води в дитячих і лікувальних установах та ветеранських організаціях

Бюджет міста

180,0

1.4.

Розробка та погодження проекту, будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна»

Бюджет міста

11 000,0

1.5.

Розробка техніко-економічного обґрун-тування та робочого проекту комплексу для термічного знешкодження небез-печних відходів; придбання основного та додаткового обладнання, спецавто-транспорту; будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи

Бюджет міста

6 000,0

1.6.

Придбання обладнання для роздільного збору відходів

Бюджет міста

19,9

1.7.

Ліквідація буферного ставка колиш-ньої промивно-пропарної станції «Одеса-Сортувальна» Одеської заліз-ниці, всього, у тому числі:

Всього

650,0

- розробка проекту;

- проведення робіт

Бюджет міста

Бюджет міста

50,0

600,0

1.8.

Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що охоплюють зазначені у переліку природоохоронні заходи; розробка екологічних програм

Бюджет міста

50,0

1.9.

Видавництво поліграфічної продукції з екологічної тематики та висвітлення у засобах масової інформації

Бюджет міста

150,0

1.10.

Проведення науково-технічних конфе-ренцій і семінарів, організація виставок

Бюджет міста

30,0

1.11.

Організація та здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обмін досвідом роботи працівників природо-охоронних органів

Бюджет міста

20,0

1.12.

Оснащення природоохоронних органі-зацій приладами, обладнанням, спеці-альним автотранспортом, зміцнення матеріально-технічної бази

Бюджет міста

275,0

1.13.

Заходи щодо зниження чисельності безпритульних собак на вулицях міста (придбання додаткового обладнання, пропаганда Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки)

Бюджет міста

280,0

1.14.

Заходи з охорони та утримання тваринного світу, допомога притулку тварин

Бюджет міста

190,0

1.15.

Інвентаризація зелених насаджень на території міста, у тому числі природно-заповідного фонду

Бюджет міста

620,0

1.16.

Розробка, погодження робочого проекту та проведення робіт стосовно реконструкції очисних споруд КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня»

Бюджет міста

4 180,0

1.17.

Оптимізація мережі спостережень за забрудненням атмосферного повітря (пости контролю)

Бюджет міста

1 000,0

1.18.

Моніторинг за станом довкілля, оснащення приладами контролю та витрати на утримання муніципальної лабораторії

Бюджет міста

187,6

1.19.

Ремонт аварійних ділянок напірного трубопроводу КНС-8 «Аркадія» до КНС-6-б

Бюджет міста

800,0

2. Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Всього

3 214,5

Бюджет міста

3 214,5

Інші

-

2.1.

Витрати на утримання комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»

Бюджет міста

3 214,5

3. Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя

Одеської міської ради

Всього

3 200,0

Бюджет міста

3 200,0

Інші

-

3.1.

Розробка проекту будівництва берегозахисних споруд, всього, у тому числі:

Управління інженер-ного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Бюджет міста

1 200,0

- розробка проекту будівництва берегозахисних споруд від сел. Чорно-морка до мису В. Фонтан (перша черга);

Бюджет міста

1040,0

- проміри глибин від урізу до хвилелому;

Бюджет міста

100,0

- розробка проекту донамиву берегозахисних споруд у вигляді пляжів;

Бюджет міста

40,0

розробка проекту оцінки впливу на навколишнє середовище

Бюджет міста

20,0

3.2.

Розробка робочого проекту та будівництво системи водозниження мкр. «Крива Балка»

Бюджет міста

1 500,0

3.3.

Розробка проекту водовідведення та водозниження на території мкр. «Лузанівка»

Бюджет міста

500,0

4. Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Одеської міської ради

Всього

8 065,0

Бюджет міста

8 065,0

Інші

-

4.1.

Розробка проекту та будівництво зливного колектору на вул. Промисловій

Управління житлово-комунального господар-ства та паливно-енергетичного комплек-су Одеської міської ради

Всього

660,0

Бюджет міста

660,0

Інші

-

4.2.

Розробка проекту та капітальний ремонт зливового колектору Середньофонтанської балки, всього, у т.ч.:

Всього

6 5 00,0

Бюджет міста

6 500,0

Інші

-

- розробка завдання та проектування;

Бюджет міста

49,6

- розробка, погодження проекту та капітальний ремонт

Бюджет міста

6 450,4

4.3.

Реконструкція системи водовідведення зливових та стічних вод на території Суворовського району

Всього

905,0

Бюджет міста

905,0

Інші

-

Особливістю міста Одеси є надзвичайно активний розвиток інженерно-геологічних процесів (обвали, зсуви, осідання денної поверхні землі над полями підземних виробок «катакомб», підйом рівня підземних вод, просадочність лесових грунтів). Прибережна зона міста на протязі 40 км схильна до активних зсувних процесів. За період більш, ніж 25-річної експлуатації гідротехнічних споруд, підземних споруджень (штолень), внаслідок природних факторів відбулося їх руйнування, що зумовило збільшення навантаження на зсувонебезпечні схили.

У 2008 році пріоритетними напрямками інженерного захисту території міста стануть: проведення заходів з мінімізації обвальних та зсувних процесів; проведення ремонту пляжеутримуючих траверсів, бун, штолень та їх водовипусків, берегоукріплень, лотків дощової каналізації на схилах узбережжя; поповнення піщаної маси на міських пляжах, укріплення грунтових основ та фундаментів жилих будинків міста тощо.

У 2008 році плануються заходи:

Таблиця № 11

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя

Одеської міської ради

Разом

8 345, 0

Бюджет міста

7 650, 0

Інші

695,0

1.1. Інженерний захист територій, об'єктів і споруд від зсувів

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1996 р. № 1369

«Про інженерний захист територій, об'єктів і споруд від зсувів»

Всього

1 495, 0

Бюджет міста

1 100, 0

Інші

395,0

1.1.1.

Демонтаж аварійних металевих конст-рукцій на пляжеутримуючому траверсі №11 на пляжі «Дельфін» (перша черга)

Управління інженер-ного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Всього

15,0

Бюджет міста

-

Інші

15,0

1.1.2.

Капітальний ремонт основи та центральної частини пляжеутримую-чого треверсу № 19 на пляжі «Аркадія» (перша черга)

Всього

280,0

Бюджет міста

-

Інші

280,0

1.1.3.

Капітальний ремонт берегозахисних споруд берегової стіни в місті примикання буни П-6а

Всього

100,0

Бюджет міста

-

Інші

100,0

1.1.4.

Поточний ремонт берегозахисних споруд (поповнення піщаної маси міських пляжів)

Всього

1 100,0

Бюджет міста

1 100,0

Інші

-

1.2. Збереження історичної забудови в центральній частині м. Одеси

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 996

«Про комплексну програму збереження історичної забудови у центральній частині м. Одеси»

Всього

4 200,0

Бюджет міста

4 200,0

Інші

-

1.2.1.

Капітальний ремонт кріплення порожнин «мін» під фундаментами жилих будинків, за адресою:

Всього

622,0

Бюджет міста

622,0

Інші

-

- вул. Мельницька,8;

Бюджет міста

44,5

- вул. Михайлівська, 20;

Бюджет міста

37,2

- вул. Болгарська, 26;

Бюджет міста

21,2

- вул. Дальницька, 2;

Бюджет міста

49,9

- вул. М`ясоєдовська, 38;

Бюджет міста

239,0

- вул. Лазарева,41;

Бюджет міста

35,0

- вул. В.Холодної,1;

Бюджет міста

28,1

- вул. Успенська, 5;

Бюджет міста

39,4

- просп. Свободи, 52;

Бюджет міста

46,2

- пл. Соборна,12

Бюджет міста

38,2

- Польський узвіз, 5;

Бюджет міста

43,3

1.2.2.

Капітальний ремонт. Кріплення «катакомб» та карстових порожнин

Всього

1 300,0

Бюджет міста

1 300,0

Інші

-

1.2.3.

Капітальний ремонт. Кріплення «катакомб» під фундаментом будівлі Малиновської прокуратури за адресою: вул. Головківська, 5-7

Всього

250,0

Бюджет міста

250,0

Інші

-

1.2.4.

Капітальний ремонт мережі гідроло- гічних спостережних свердловин

Всього

28,0

Бюджет міста

28,0

Інші

-

1.2.5.

Закупівля бурильної установки

Всього

2 000,0

Бюджет міста

2 000,0

Інші

-

1.3. Ліквідація наслідків підтоплення території міста

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 160

«Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України»

Всього

2 650,0

Бюджет міста

2 350,0

Інші

300,0

1.3.1.

Розроблення схеми захисту території міста Одеси від небезпечних геоло-гічних процесів - підтоплення (спосте-реження за динамікою рівня ґрунтових вод в мережі гідрологічних свердловин)

Всього

150,0

Бюджет міста

150,0

Інші

-

1.3.2.

Реконструкція та будівництво систем водовідведення та дренажу (проведення першочергових заходів)

Всього

300,0

Бюджет міста

-

Інші

300,0

1.3.3.

Проектування, капітальний ремонт, будівництво системи водовідведення зі схилів узбережжя в районі пляжу «Отрада»

Всього

2 200,0

Бюджет міста

2 200,0

Інші

-

Підрозділ 11. Освіта

Діяльність органів влади у сфері освіти протягом 2008 року буде спрямована на існування якісної і доступної освіти, всебічний розвиток науки, підвищення кваліфікаційного рівня педагогів, технічне забезпечення та комп’ютеризацію навчальних закладів. Основні пріоритети розвитку галузі на 2008 рік:

- збереження і розвиток закладів освіти, впровадження новітніх

інформаційних технологій, сучасних досягнень педагогічної науки;

- збільшення мережі дошкільних навчальних закладів, вдосконалення

системи спеціальної дошкільної освіти та зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення доступності дошкільної освіти;

- приведення матеріально-технічної бази навчальних закладів у

відповідність з сучасними стандартами організації навчального середовища;

- проведення капітального та поточного ремонту закладів освіти;

забезпечення необхідним обладнанням, інвентарем;

- збільшення охоплення дітей позашкільною освітою, розширення

мережі позашкільних навчальних закладів.

Невід'ємною складовою реформування системи освіти є збільшення охоплення дітей дошкільною освітою, впровадження профільного навчання в старшій школі, забезпечення 12-річної загальноосвітньої середньої школи педагогічними працівниками належної кваліфікації, сучасними навчально-методичними комплексами та засобами навчання нового покоління, відповідними умовами навчання з одночасним зростанням ефективності управління галуззю.

Виконання поставлених завдань сприятиме подальшому розвитку освітньої галузі, задоволенню потреб особистості та суспільства в освітніх послугах, забезпечення їх якісного рівня, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

У 2008 році плануються заходи:

Таблиця № 12

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Управління освіти та науки Одеської міської ради

Разом по заходам

41 901,0

Бюджет міста

41 489,6

Інші

411,8

1.1.

Програма розвитку освіти міста Одеси на 2006-2010 роки, всього, у тому числі:

Управління освіти та науки Одеської міської ради, райадміністрації

Одеської міської ради

Разом

34 487,6

Бюджет міста

34 093,8

Інші

393,8

1.1.1.

Забезпечення розвитку дошкільної освіти, всього,

у тому числі:

Управління освіти та науки Одеської міської ради, рай адміністрації

Одеської міської ради

Всього

642,5

Бюджет міста

570,0

Інші

72,5

1.1.1.1.

підвищення рівня охоплення різними формами дошкільної освіти дітей дошкільного віку:

Всього

337,5

Бюджет міста

275,0

Інші

62,5

- розширення мережі груп у дошкільних закладах, у тому числі за рахунок вивільнення орендованих приміщень;

Бюджет міста

250,0

Інші

50,0

- відкриття в дошкільних закладах необхідної кількості груп коротко-часного перебування;

Бюджет міста

25,0

Інші

12,5

1.1.1.2

відкриття в дошкільних закладах кожного району міста необхідної кількості груп з цілодобовим перебуванням дітей;

Всього

135,0

Бюджет міста

135,0

Інші

-

1.1.1.3

відкриття в дошкільних закладах 5-ти санаторно-курортних груп для дітей з захворюванням серцево-судинної системи і психоневрологічним захворюванням;

Всього

60,0

Бюджет міста

60,0

Інші

-

1.1.1.4

відкриття санаторних груп в дошкільних закладах кожного району міста для дітей із захворюваннями ендокринної системи (за потребою)

Всього

110,0

Бюджет міста

100,0

Інші

10,0

1.1.2.

Забезпечення умов діяльності закладів освіти для задоволення потреб населення у здобутті якісної загальної середньої освіти, всього, у тому числі:

Управління освіти та науки Одеської міської ради, райадміністрації

Одеської міської ради

Всього

33 125,1

Бюджет міста

32 873,8

Інші

251,3

1.1.2.1.

розширення мережі груп продовже-ного дня з різними формами фінансування в загальноосвітніх навчальних закладах (за потребою);

Управління освіти та науки Одеської міської ради, райадміністрації

Одеської міської ради

Всього

196,0

Бюджет міста

131,0

Інші

65,0

1.1.2.2.

створення в кожному районі міста по 2 школи повного дня (за потребою батьків);

Управління освіти та науки Одеської міської ради, райадміністрації

Одеської міської ради

Всього

192,6

Бюджет міста

192,6

Інші

-

1.1.2.3.

навчання дітей шкільного віку, які перебувають у дитячих притулках та центрі соціально-психологічної реабілітації;

Управління освіти та науки Одеської міської ради, Служба у справах дітей Одеської міської ради

Всього

190,5

Бюджет міста

190,5

Інші

-

1.1.2.4.

проходження курсів підвищення кваліфікації медичними працівник-ками дошкільних навчальних закладів та інтернатів;

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

1,3

Бюджет міста

-

Інші

1,3

1.1.2.5.

проведення виставок-ярмарків автор-ських навчальних програм, методич-них рекомендацій і посібників;

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

10,0

Бюджет міста

-

Інші

10,0

1.1.2.6.

виплата стипендій міського голови обдарованим учням загальноосвітніх навчальних закладів;

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

40,0

Бюджет міста

-

Інші

40,0

1.1.2.7.

муніципальна виплата, всього, у тому числі:

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

3727,8

Бюджет міста

3 727,8

Інші

-

- педагогам за звання ";Кращий педагогічний працівник м. Одеси";;

Бюджет міста

336,1

- молодим спеціалістам, педагогам та вихователям шкіл-інтернатів;

Бюджет міста

503,3

- педагогам - пенсіонерам, які не працюють

Бюджет міста

2 210,3

- виплата муніципальної надбавки окремим категоріям працівників галузі «Освіта»

Бюджет міста

678,1

1.1.2.8.

виплата стипендії ім. С.О. Варламова учням - переможцям олімпіад, кон-курсів з правознавства;

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

18,0

Бюджет міста

18,0

Інші

-

1.1.2.9.

проведення конкурсу фахової майстерності (“Вчитель року”, “Класний керівник року”, “Зірка позашкілля”, “Вихователь року”;

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

30,0

Бюджет міста

-

Інші

30,0

1.1.2.10.

запровадження міського конкурсу на кращий загальноосвітній заклад ";Панорама творчості";;

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

55,0

Бюджет міста

-

Інші

55,0

1.1.2.11.

безкоштовне харчування учнів початкової школи та пільгового контингенту 1-4-х класів

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

21 071,8

Бюджет міста

21 071,8

Інші

-

1.1.2.12.

безкоштовне забезпечення соком і молоком учнів 1-4-х класів (Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591);

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

3 912,0

Бюджет міста

3 912,0

Інші

-

1.1.2.13.

забезпечення участі дитячих творчих колективів у міжнародних фестива-лях, конкурсах;

Управління освіти та науки Одеської міської ради, райадміністрації

Одеської міської ради

Всього

50,0

Бюджет міста

-

Інші

50,0

1.1.2.14.

оздоровлення учнів пільгового контингенту, обдарованих дітей, дітей з девіантною поведінкою;

Управління освіти та науки Одеської міської ради, райадміністрації

Одеської міської ради

Всього

2 557,8

Бюджет міста

2 557,8

Інші

-

1.1.2.15.

перевезення дітей-інвалідів до спеціальної школи № 75;

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

150,0

Бюджет міста

150,0

Інші

-

1.1.2.16.

навчання вчителів закладів освіти міста використанню комп’ютерної техніки та інтерактивних технологій при викладанні предметів навчального плану

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

100,0

Бюджет міста

100,0

Інші

-

1.1.2.17.

ввести в загальноосвітніх навчаль-них закладах посаду інженера-системотехніка

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

822,3

Бюджет міста

822,3

Інші

-

1.1.3.

Удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти,

всього, у тому числі:

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

720,0

Бюджет міста

650,0

Інші

70,0

1.1.3.1.

створення в школі - інтернаті № 4 та спеціалізованій школі № 75 сучасної матеріальної бази для допрофесійної підготовки;

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

20,0

Бюджет міста

-

Інші

20,0

1.1.3.2.

виготовлення технічних паспортів на приміщення закладів освіти;

Управління освіти та науки Одеської міської ради, райадміністрації

Одеської міської ради

Всього

350,0

Бюджет міста

350,0

Інші

-

1.1.3.3.

оформлення та отримання державних актів на право користування земельними ділянками закладів освіти;

Управління освіти та науки Одеської міської ради, райадміністрації

Одеської міської ради

Всього

300,0

Бюджет міста

300,0

Інші

-

1.1.3.4.

комп'ютеризація закладів освіти;

Управління освіти та науки Одеської міської ради, райадміністрації

Одеської міської ради

Всього

50,0

Бюджет міста

50,0

Інші

50,0

1.2.

Програма інформатизації загальної середньої освіти м. Одеси на 2007-2010 роки, всього, у т.ч.:

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Разом

3 238,5

Бюджет міста

3 220,5

Інші

18,0

1.2.1.

придбання мультимедійних проек-торів та інтерактивних дошок;

Бюджет міста

3 108,5

1.2.2.

впровадження в систему навчання програмного забезпечення та його обслуговування;

Бюджет міста

112,0

1.2.3.

проведення конкурсів професійної майстерності вчителів інформатики та організація роботи літніх комп’ютерних шкіл

Інші

18,0

1.3.

Комплексна програма профі-лактики захворюваності на вірусний гепатит в м.Одесі на 2005-2009 роки (проведення обсте-ження хворих на вірусний гепатит контингенту групи ризику із застосуванням сучасних засобів досліджень)

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

178,0

Бюджет міста

178,0

Інші

-

1.4.

Програма боротьби з грипом, пташиним грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями інфекціями (ГРВІ) у м.Одесі на 2005-2009 роки (придбання вакцин для щеплення)

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

99,3

Бюджет міста

99,3

Інші

-

1.5.

Міська цільова програма соціально-медичної підтримки дітей соціально-незахищених категорій на 2007-2008 роки

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

637,0

Бюджет міста

637,0

Інші

-

1.6.

Міська цільова програма недер-жавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджет-ної сфери міста Одеси на 2008-2017 роки

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Всього

3 261,0

Бюджет міста

3 261,0

Інші

-

За участю підприємств та організацій різних форм власності міста та цільового фонду районних адміністрацій Одеської міської ради заплановано виконання таких заходів:

Таблиця № 13

п/п

Зміст заходу

Головний розпорядник

коштів/виконавець

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Київський район

Разом

359,5

Бюджет міста

30,0 (*)

Інші

329,5

1.1.

Оздоровлення учнів пільгового контингенту

Київська районна

адміністрація Одеської міської ради

Всього

30,0

Бюджет міста

30,0 (*)

Інші

-

1.2.

Ремонт приміщення ЗОШ № 80

ПП «Дзюн»

Інші

15,0

1.3.

Реконструкція кабінетів, придбання меблів ЗОШ № 55

ПП «Леліна»,

ПП «Вінжега»

Інші

76,5

1.4.

Ремонт санвузлів НВК № 84

ПП «Соломін»,

ПП «Безпалько»

Інші

58,0

1.5.

Ремонт актового залу НВК «Гармонія»

ПП «Дмітрієва»

Інші

80,0

1.6.

Ремонт приміщень ДНЗ № 80

ГО «Буші до карате»

Інші

25,0

1.7.

Ремонт санвузлів ЗОШ № 28

ТОВ «Садко»

Інші

75,0

2. Малиновський район

Разом

242,0

Бюджет міста

50,0 (*)

Інші

192,0

2.1.

Оздоровлення учнів пільгового контингенту

Малиновська районна

адміністрація Одеської міської ради

Всього

50,0

Бюджет міста

50,0 (*)

Інші

-

2.2.

Поточний ремонт покрівлі в закладах освіти, всього, у тому числі:

ПП «Південьзахідрембуд»

Інші

12,0

- ДНЗ № № 9, 170, 171;

Інші

6,0

- ЗОШ № № 95, 100, 130

Інші

6,0

2.2.

Ремонт системи опалення у закладах освіти, всього, у тому числі:

ЗАТ «Котломонтаж»

Інші

12,0

- ДНЗ №№ 9, 10, 171;

Інші

6,0

- ЗОШ №№ 95, 10, 130

Інші

6,0

2.3.

Ремонт систем водопостачання та водовідведення, в закладах освіти всього, у тому числі:

ЗАТ «Будпресмаш»

Інші

25,0

- ДНЗ № 6, 9, 49, 57, 224, 239;

- ЗОШ № 1, 19, 32, 46;

- гімназія № 4, 5, 8

2.4.

Проведення загальнобудівельних робіт у закладах освіти, всього, у тому числі:

ОП «Будівельник»

Інші

116,0

- ДНЗ № № 6, 9, 125, 204, 224, 239;

- ЗОШ № № 1, 4, 32, 45;

- гімназія №№ 5, 8

2.5.

Ремонт фасаду в закладах освіти всього, у тому числі:

ПСРБУ № 3

Інші

15,0

- ДНЗ №№ 238, 276;

- ЗОШ №№ 1, 4, 32, 45;

- гімназія № 4

2.6.

Благоустрій території, всього, у тому числі:

ПСРБУ № 3

Інші

12,0

- ДНЗ № № 238, 276;

- ЗОШ № № 96, 31

3. Приморський район

Разом:

260,0

Бюджет міста

50,0 (*)

Інші

210,0

3.1.

Оздоровлення учнів пільгового контингенту

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Всього

50,0

Бюджет міста

50,0 (*)

Інші

-

3.2.

Встановлення автоматизованої сис-теми пожежного захисту з ОЗОШ № 26 та ОЗОШ № 107

Регіональне агентство з розвитку економіки

Інші

50,0

3.3.

Ремонт фасаду ДНЗ № 37

КП «Приморбуд»

Інші

20,0

3.4.

Ремонт літньої веранди ДНЗ № 265

КП «Приморбуд»

Інші

20,0

3.5.

Ремонт системи енергопостачання ДНЗ № 68

РБД «Одесголовпостач»

Інші

20,0

3.6.

Виконання поточних ремонтів закладів освіти

КП «Приморбуд», РБД «Одесголовпостач», ТОВ «Техприлад»

Інші

80,0

3.7.

Придбання комп`ютерів та ком-пю`терних програми для закладів освіти

ТОВ “Стікон”,

ТОВ “Наталка”,

ПП «Янович»

Інші

20,0

4. Суворовський район

Разом

890,0

Бюджет міста

40,0 (*)

Інші

850,0

4.1.

Оздоровлення учнів пільгового контингенту

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

Всього

40,0

Бюджет міста

40,0(*)

Інші

-

4.2.

Придбання 20-и комплектів меблів для закладів освіти та дитячих дошкільних закладів

ТОВ «Бригантина»

ПП «Толіта»

Інші

50,0

4.3.

Виконання косметичного ремонту всіх приміщень закладів освіти

ДП БУ-2 ВАТ тресту «Одестрансбуд», БМК-579

Інші

800,0

(*) - цільовий фонд

Підрозділ 12. Охорона здоров`я

Пріоритетними напрямками міської системи охорони здоров’я в 2008 році будуть: розвиток та реформування галузі, сприяння покращанню та доступності надання медичної допомоги, створення оптимальної стабільно функціонуючої мережі медичних установ, яка забезпечуватиме покращання та доступність медичної допомоги населенню міста.

Велика увага приділятиметься забезпеченню укріплення існуючої матеріально-технічної бази, переобладнання її новим сучасним медичним та технологічним обладнанням, проведенню капітального ремонту об'єктів, що знаходяться в аварійному стані.

Медичну допомогу населенню міста надаватимуть 62 заклади охорони здоров'я та три комунальних підприємства: КП «Одесфарм», КП «Міська госпрозрахункова поліклініка», КП санітарного автотранспорту.

Здійснюватимуться заходи, що сприятимуть вдосконаленню організації медичної допомоги населенню міста, поліпшенню показників здоров`я населення, зниженню смертності та зростанню народжуваності, посиленню захисту соціально незахищених хворих, інвалідів, ветеранів війни та праці.

Планується виконати:

- продовжити будівництво в міській дитячій лікарні № 2 неонатологічного корпусу на 90 ліжок;

- розпочати капітальний ремонт та реконструкцію міської туберкульозної лікарні № 1;

- встановити автономні джерела енергопостачання в крупних багатопрофільних лікарнях та пологових будинках;

- провести капітальний ремонт міської клінічної лікарні № 3 (830,0 тис. грн.).

У рамках Програми «Реконструкція та капітальний ремонт харчоблоків у лікувально-профілактичних установах м. Одеси на 2007-2009 роки» у 2008 році буде виконано: проведено ремонт та реконструкцію харчоблоків міської лікарні № 5; міського шкірно-венеричного диспансеру; пологового будинку № 1; пологового будинку № 5; будинку дитини № 3; міської клінічної лікарні № 9. Планується закупити обладнання для пологових будинків № 4, № 7, міських клінічних лікарень № 3, № 9 на суму 833,0 тис. грн.

Програмою «Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів у лікувально-профілактичних установах м. Одеси на 2007-2008 роки» у 2008 році планується: завершити заміну 4-х ліфтів у міській клінічній лікарні № 10; установити ліфт в міській клінічній лікарні № 4 та виконати капітальний ремонт 19-и ліфтів у поліклініках № 20, 29; пологових будинках № № 1, 5, дитячій лікарні № 3, міських клінічних лікарнях № 1, 8, 9, міській лікарні № 5, дитячих поліклініках № 3, 4, 5.

Для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет інсулінами з бюджету міста буде витрачено 4000,0 тис. грн.

На розвиток та укріплення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я з бюджету міста планується спрямувати 34 000,0 тис. грн.

На виконання міських цільових програм бюджетом міста передбачено 23 738,0 тис. грн.

На 2008 рік заплановані заходи:

Таблиця № 14

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Управління охорони здоров`я Одеської міської ради

Разом

23 738,0

Бюджет міста

23 738,0

Інші

-

1.1.

Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2005-2008 роки (медикамен-тозне лікування та обстеження хворих на туберкульоз; забезпечення харчуванням стаціонарних хворих на туберкульоз)

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Всього

4 581,8

Бюджет міста

4 581,8

Інші

-

1.2.

Комплексна програма профі-лактики захворюваності на вірусний гепатит в м. Одесі на 2005-2009 роки (проведення обсте-ження хворих на вірусний гепатит контингенту групи ризику із застосуванням сучасних засобів досліджень)

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Всього

120,0

Бюджет міста

120,0

Інші

-

1.3.

Програма забезпечення профі-лактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2005-2008 роки (придбання діагностичних тест-систем для виявлення хворих з ВІЧ-інфекцією)

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Всього

300,0

Бюджет міста

300,0

Інші

-

1.4.

Програма профілактики і лікування ішемічної хвороби серця та гострого інфаркту міокарда на 2005-2009 роки (медикаментозне лікування та обстеження хворих на інфаркт міокарда)

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Всього

260,0

Бюджет міста

260,0

Інші

-

1.5.

Програма профілактики саль-монельозу у м. Одесі на 2005-2008 роки (придбання сиворо-ток, проведення бактеріологічних досліджень)

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Всього

150,0

Бюджет міста

150,0

Інші

-

1.6.

Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2005-2009 роки

(профілактика стоматологічних захворювань у дітей, безкоштовне зубне протезування, інвентаризація та придбання медичного обладнання для стоматологічних поліклінік)

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Всього

1 602,0

Бюджет міста

1 602,0

Інші

-

1.7.

Міська цільова Програма ";Здоров'я матері та дитини в м. Одесі на 2006-2010 роки"; (придбання медичного обладнання та медикаментів)

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Всього

6 937,6

Бюджет міста

6 937,6

Інші

-

1.8.

Міська цільова програма «Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів у ліку-вально-профілактичних устано-вах м.Одеси на 2007-2008 роки» (втановлення, заміна та ремонт ліфтів у міських клінічних лікарнях, полого-вих будинках, міських поліклініках)

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Всього

1 455,0

Бюджет міста

1 455,0

Інші

-

1.9.

Програма боротьби з грипом, пташиним грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями інфекціями (ГРВІ) у м. Одесі на 2005-2009 роки (придбання вакцин для щеплення)

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Всього

91,0

Бюджет міста

91,0

Інші

-

1.10.

Програма ";Реконструкція та капітальний ремонт харчоблок-ків у лікувально-профілактич-них установах м. Одеси на 2007-2009 роки"; (ремонт харчо-блоків, проведення проектних робіт з капітального ремонту та відновлення харчоблоків, придбання обладнання)

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Всього

5 080,0

Бюджет міста

5 080,0

Інші

-

1.11.

Міська цільова програма соціально-медичної підтримки дітей соціально-незахищених категорій на 2007-2008 роки

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Всього

76,6

Бюджет міста

76,6

Інші

-

1.12.

Міська цільова програма недер-жавного (додаткового) пенсій-ного забезпечення працівників бюджетної сфери міста Одеси на 2008-2017 роки

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Всього

3 084,0

Бюджет міста

3 084,0

Інші

-

За участю підприємств різних форм власності міста заплановано виконання заходів:

Таблиця № 15

з/п

Зміст заходу

Виконавець

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Малиновський район

Разом

140,0

Бюджет міста

-

Інші

140,0

1.1.

Відкриття аптеки на вул. Парковій, 5

ЗАТ «Виробниче будівельно-монтажне об`єднання «Одесбуд»»

Інші

70,0

1.2.

Відкриття аптеки на розі вул. Скісної та вул. Середньої

ПП «Главбитпром»

Інші

70,0

2. Приморський район

Разом

100,3

Бюджет міста

-

Інші

100,3

2.1.

Утримання Центру милосердя на вул. Ясній, 6

ЗАТ «Одесакондитер»,

ТОА ЛТД «Універс»

Інші

50,0

2.2.

Забезпечення функціонування Центру реабілітації ветеранів Великої Вітчизняної війни та інвалідів на вул. Пироговській, 5

Благодійний фонд «Циацин»

Інші

15,0

2.3.

Надавання адресної допомоги на лікування соціально незахищеним верствам населення

ПП «Овчінніков»

Інші

11,5

2.4.

Проведення профілактичного флюорографічного огляду населення

ВАТ «Одеський олійножировий комбінат»

Інші

11,5

3.5.

Придбання рентгенівських, флюоро-графічних плівок та реактивів, забезпечення транспортом відповід-них служб під час проведення призиву до збройних сил

МП «Тумен»,

ВТК ТОВ «Круасан»,

ТОВ «Турист»

Інші

11,5

2.6.

Забезпечення медоглядом 176-и дітей-сиріт

АБ «Південний»,

АБ «Порто-Франко»

Інші

12,3

3. Суворовський район

Разом

386,0

Бюджет міста

-

Інші

386,0

3.1.

ідкриття медичного центру на вул. Маловського, 4

ПП «Панайотов»

Інші

100,0

3.2.

Придбання для міської дитячої лікарні № 3 ЛОР-установки

ВАТ «Лукойл Одеський НПЗ»

Інші

126,0

3.3.

Ремонт приміщень міської дитячої лікарні № 3:

- маніпуляційних у відділенні для немовлят та старшому педіатричному відділенні;

- душових, санвузлів у неврологічному відділенні

ВАТ «Лукойл Одеський НПЗ»

Інші

75,0

3.4.

Придбання дитячому відділенню поліклініки №2 апарату ульт-развукового дослідження (УЗД)

ВАТ «Одескабель»

Інші

60,0

3.5.

Проведення поточного ремонту міської лікарні № 7

ВАТ «Ексімнафтопродукт»

Інші

25,0

Підрозділ 13.Фізична культура та спорт

У 2008 році фізична культура і спорт в місті розвиватимуться відповідно до Національної доктрини розвитку галузі, Програми розвитку фізичної культури і спорту у Одеській області на період до 2011 року, Програми розвитку дитячо-юнацького спорту в м. Одесі на 2004-2010 роки, з метою збереження і зміцнення здоров`я різних вікових груп населення, організації змістовного дозвілля.

До пріоритетних напрямків роботи в галузі фізичної культури і спорту у 2008 році належатиме:

- збільшення кількості осіб, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої й спортивної роботи та спортом вищих досягнень;

- зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд для масової фізкультури і спорту вищих досягнень;

- збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл і дитячих підліткових спортивних клубів за місцем проживання;

- сприяння розвитку Олімпійського руху;

- підготовка збірних команд міста разом із спортивними клубами, федераціями та забезпечення їх участі у регіональних та міжнародних змаганнях.

У колективах фізичної культури (загальноосвітні школи, вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації, установи, організації, підприємства) планується охопити заняттями понад 181 тис. осіб.

Проводитиметься робота із збереження та розширення мережі госпрозрахункових спортивних закладів за місцем проживання.

У 2008 році за рахунок бюджетних коштів здійснюватимуться такі заходи:

Таблиця № 16

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

Загальний фонд:

Всього

11 300,5

у тому числі:

Бюджет міста

11 300,5

Інші

-

1.1.

Заходи в рамках Програми розвитку дитячо-юнацького спорту в м. Одесі на 2004-2010 роки, у т.ч.:

Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

Всього

432,5

Бюджет міста

432,5

Інші

-

1.1.1.

міжнародні спортивні ігри для дітей міст-героїв, присвячені 63-річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні;

Всього

42,7

Бюджет міста

42,7

Інші

-

1.1.2.

Проведення чемпіонатів України;

Всього

65,1

Бюджет міста

65,1

Інші

-

1.1.3.

проведення Першостей України;

Всього

117,5

Бюджет міста

117,5

Інші

-

1.1.4.

проведення Міжнародних та Всеукраїнських турнірів;

Всього

60,9

Бюджет міста

60,9

Інші

-

1.1.5.

проведення змагань на кубки України, кубки губернатора Одеської області та міського голови;

Всього

55,5

Бюджет міста

55,5

Інші

-

1.1.6.

проведення змагань, естафет та пробігів

Всього

90,8

Бюджет міста

90,8

Інші

-

1.2.

Муніципальна виплата спортсменам-олімпійцям, видатки спортсменам м. Одеси та їх тренерам

Всього

1 003,2

Бюджет міста

1 003,2

Інші

-

1.3.

Утримання ДЮСШ, СДЮШОР та інших установ галузі “Фізична культура і спорт”

Всього

9 343,7

Бюджет міста

9 343,7

Інші

-

1.4.

Фінансова підтримка спортивних споруд

Всього

385,4

Бюджет міста

385,4

Інші

-

1.5. Бюджет розвитку, всього:

Всього

4 244,3

у тому числі:

Бюджет міста

4 244,3

1.5.1.

Ремонт закладів фізичної культури та спорту

Бюджет міста

4 049,7

1.5.2.

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Бюджет міста

194,6

1.6.

Міська цільова програма недер-жавного (додаткового) пенсій-ного забезпечення працівників бюджетної сфери міста Одеси на 2008-2017 роки

Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

Всього

75,0

Бюджет міста

75,0

Інші

-

ё

Розпочалася підготовка проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Не зважаючи на те, що м. Одеса визначена як резервне місто для проведення всього 1-2 матчів, місто в цілому та його окремі інфраструктури (спортивні, готельно-туристичні, медичні, охорони порядку тощо) мають бути готові, відповідно до вимог УЄФА.

З метою належної і своєчасної підготовки міста до проведення матчів фінального турніру чемпіонату розроблено Комплексну програму підготовки до проведення в м. Одесі фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу на 2008-2012 роки. Програмою передбачається здійснення заходів, які сприятимуть розв’язанню наявних економічних і соціальних проблем; активізації діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності. Виконання заходів програми сприятиме розвитку спортивної інфраструктури, громадського транспорту, рекреаційних та розважальних закладів, підприємств громадського харчування, дасть поштовх до активізації міжнародних економічних і культурних відносин.

Таблиця № 17

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів/виконавці

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

(*) - фінансування заходів програми здійснюватиметься в межах коштів, затверджених бюджетом міста Одеси

Разом

1 564 856,0

Бюджет міста

10 537,0 (*)

Власні кошти

9 700,0

Інші

1 544 749,0

1.

Комплексна програма підготовки до проведення в м. Одесі фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу на 2008-2012 роки, з них:

Виконавчий комітет Одеської міської ради

1.1.

проведення щорічних масових футбольних змагань між вихованцями профільних ДЮСШ різних вікових груп (м. Одеса, приймаючі міста чемпіонату, у т.ч. у Польщі), міжна-родні турніри ім. В. Баннікова, В. Ло-бановського, «Генерація-2012» тощо;

Управління фізкультури та спорту Одеської міської ради

Бюджет міста

400,0

1.2.

обмін делегаціями з містами-організаторами турнірів УЄФА (Польща, Австрія, Португалія);

Управління фізкультури та спорту Одеської міської ради, управління міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з одеською діаспорою Одеської міської ради

Бюджет міста

100,0

1.3.

участь міста у міжнародних, загальнонаціональних, регіональних виставках, конференціях, форумах тощо з метою поширення інформації про Одесу, її економічний, культурний, туристичний потенціал

Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, департа-мент з підготовки та проведення у м. Одесі фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Одеської міської ради

Бюджет міста

500,0

1.4.

покращання зовнішнього освітлення міста (капітальний ремонт);

Управління житлово-комунального господар-ства та паливно-енерге-тичного комплексу Одеської міської ради

Бюджет міста

6 000,0

1.5.

проектування та реставрація об’єктів історико-культурної спадщини в м. Одесі ансамблю Приморського бульвару;

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Бюджет міста

2 000,0

1.6.

проектування та реставрація ансамблю Воронцовського палацу, пров. Воронцовський, 2;

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Бюджет міста

1 400,0

1.7.

встановлення в місті вказівників туристичного маркування для автомобілістів, розміщення карт міста на транспортних зупинках;

КП «Туристичний інформаційний центр»

Бюджет міста

5,0

1.8.

створення та підтримка туристичного сайту «Одеса туристична», сайту «ЄВРО - 2012»;

Департамент з підго-товки та проведення у м. Одесі фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Одеської міської ради

Бюджет міста

2,0

1.9.

підготовка інфраструктури міста до проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року

Підприємства різних форм власності, інвестори

Інші

1 502 049,0

1.10.

Капітальний ремонт та реконструкціяКП «Міжнародний аеропорт Одеса», всього, у т.ч.:

КП «Міжнародний аеропорт «Одеса»

Всього

52 400,0

Бюджет міста

-

Власні кошти

9 700,0

Інші

42 700,0

- капітальний ремонт та реконструкція аеродрому;

Інші

36 180,0

- ремонт руліжної доріжки, перону та місць стоянки повітряних суден;

Власні кошти

7 000,0

- модернізація світлосигнального обладнання

Власні кошти

1 200,0

- капітальний ремонт, будівництво та реконструкція аеровокзалу

Інші

6 520,0

- впровадження автоматизованої систе-ми реєстрації пасажирів та багажу

Власні кошти

1 500,0

За участю підприємств та організацій різних форм власності міста заплановано виконання таких заходів:

Таблиця № 18

з/п

Зміст заходу

Виконавець

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Київський район

Разом

15,0

Бюджет міста

-

Інші

15,0

1.1.

Реконструкція та благоустрій дитячих спортивних майданчиків за адресою: вул. Ак. Корольова, 49,

вул. Ак. Корольова, 81/3

КП ЖКС «Чорноморський»

Інші

15,0

2. Малиновський район

Разом

12,0

Бюджет міста

-

Інші

12,0

2.1.

Ремонт спортивних майданчиків за адресою:

КП ЖКС “Хмельницький”,

КП ЖКС “Черьомушки”

Інші

12,0

- вул. Качалова, 31-а, вул. Кропив-ницького, 18/22, 24/26, вул. Новаторів, 17, вул. Полтавська, 10, пр. Адмі-ральський, 6-а, 22/1, 34, 40, Люст-дорфська дор., 13, Центральний аеропорт, 5, 15;

КП ЖКС “Черьомушки”

- вул. Балківська, 193, 199, вул. Голов-ківська, 62, вул. Середня, 61, вул. Ба-беля, 6, вул. Скісна, 74/76, 78

КП ЖКС “Хмельницький”

3. Приморський район

Разом

68,0

Бюджет міста

-

Інші

68,0

3.1.

Благоустрій та оснащення спор-тивних майданчиків за адресою, всього, у т.ч.:

КП ЖКС «Фонтанський»

Інші

41,0

- вул. Середньофонтанська, 36/в;

Інші

5,0

- вул. Транспортна, 7;

Інші

5,0

- вул. Канатна, 81

Інші

5,0

- вул. Канатна,76;

Інші

7,0

- вул. В. Арнаутська, 1;

Інші

7,0

- вул. Пироговська, 7/9;

Інші

7,0

- вул. Отрадна, 9

Інші

5,0

3.2.

Асфальтування поля для гри в міні-футбол за адресою:

вул. Новосельського, 82

КП ЖКС «Фонтанський»

Інші

24,0

3.3.

Улаштування спортивних май-данчиків на пляжі «Ланжерон»

КП «Ланжерон»

Інші

3,0

4. Суворовський район

Разом

2 000,5

Бюджет міста

-

Інші

2 000,5

4.1.

Реконструкція оздоровчого комп-лексу на вул. Кримській, 56-б

ПП Удалов

Інші

500,0

4.2.

Будівництво льодового мобільного катка на просп. Добровольського, 145-147

ТОВ “ЮНСС”

Інші

1 500,0

4.3.

Ремонт спортивного майданчика за адресою: вул. 1-а Сортувальна, 44

ОФПП «Автоінвестбуд»

Інші

0,5

Підрозділ 14. Культура

У 2008 році триватиме реалізація заходів щодо збереження та розвитку мережі закладів культури міста, масових бібліотек, музичних шкіл та шкіл естетичного виховання.

Зусилля виконавчих органів Одеської міської ради будуть спрямовані на підтримку обдарованих і талановитих дітей та молоді, які навчаються у школах естетичного виховання, налагодженню та поширенню міжнародних зв'язків у сфері культури та мистецтва.

Продовжиться реалізація Програми розвитку централізованих бібліотечних систем м. Одеси на 2004-2008 роки, в рамках якої передбачається подальше зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек, здійснення заходів по збереженню бібліотечних фондів. Продовжуватиметься робота мультимедійного інформаційного центру, розташованого на вул. Катерининській, 67, де учні середніх та старших класів загальноосвітніх шкіл можуть отримати інформацію з міжнародної мережі Інтернет.

Нагальною вимогою часу є продовження інформатизації бібліотечних філіалів, розташованих у центрі міста, житлових масивах Котовського і Таірова. З метою надання можливості малозабезпеченим читачам безкоштовно користуватися Інтернетом, планується розширення комп`ютерної мережі. Витрати з бюджету міста на ці цілі складатимуть 346,0 тис. грн.

В рамках Програми розвитку комунальної установи ";Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення"; на 2008-2010 роки здійснюватиметься: реконструкція приміщень, розробка проекту будівництва нового слоновника, проведення науково-дослідних робіт тощо. На реалізацію заходів програми буде витрачено 5 554,5 тис. грн.

З метою соціальної підтримки, за рахунок коштів бюджету міста надаватимуться муніципальні виплати та доплати до пенсії окремим категоріям працівників установ галузі та творчим спілкам.

Триватиме реалізації заходів, спрямованих на підтримку системи естетичного виховання дітей та молоді. В місті функціонуватиме 21 спеціальний мистецький заклад (школи естетичного виховання), де протягом 2008 року навчатимуться 2106 учнів пільгового контингенту. Школами естетичного виховання та бібліотеками м. Одеси планується проведення: фестивалів, конкурсів, виставок, літературних вечорів, конференцій, лекцій, добродійних вечорів та свят в школах і будинках-інтернатах, центрах реабілітації інвалідів, лікарнях.

Проводитимуться фестивалі і конкурси дитячої творчості: “Данко”, “Зіронька”, “Я люблю тебе, Україно”, “Весела райдуга”, “Крок до успіху”, “Музичні родини Одещини”, “Весела розмова” тощо. Планується провести ХІУ Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва “Два дні і дві ночі нової музики”, «Співоча юність Одеси», перший міський відкритий конкурс виконавців на класичній гітарі. Проводитимуться концерти учнів шкіл естетичного виховання «Наші надії».

Заплановані заходи з благоустрою парків та скверів. В рамках Концепції розвитку парків на території міста Одеси продовжиться інвентаризація матеріальних цінностей та зелених насаджень, визначення меж парків.

На 2008 рік заплановані такі заходи:

Таблиця № 19

п/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Разом

8 353,5

Бюджет міста

8 331,5

Інші

22,0

1.1.

Програма розвитку централі-зованих бібліотечних систем м.Одеси на 2004-2008 роки

Управління з питань культури та мистецтва Одеської міської ради

Всього

368,0

Бюджет міста

346,0

Інші

22,0

1.2.

Щомісячна муніципальна виплата окремим категоріям бібліотечних працівників

Всього

272,3

Бюджет міста

272,3

Інші

-

1.3.

Програма розвитку комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного зна-чення» на 2008-2010 роки

(з урахуванням коштів з фонду охорони навколишнього природного середовища)

Всього

5 554,5

Бюджет міста

5 554,5

Інші

-

1.4.

Надання муніципальної літературної премії ім. К.Г. Паустовського

Всього

2,7

Бюджет міста

2,7

Інші

-

1.5.

Щомісячна доплата до пенсії, всього, у тому числі:

Всього

90,0

Бюджет міста

90,0

Інші

-

- народним артистам України;

- письменникам

Бюджет міста

66,0

24,0

Інші

-

1.6.

Виплата муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок (7 творчих спілок у розмірі 1000,0 грн. кожній спілці)

Всього

7,0

Бюджет міста

7,0

Інші

-

1.7.

Надання муніципальної стипендії обдарованим дітям у сфері культури та мистецтв

Всього

18,0

Бюджет міста

18,0

Інші

-

1.8.

Премія переможцям конкурсу “Твої імена, Одесо!”

Всього

49,0

Бюджет міста

49,0

Інші

-

1.9.

Проведення ХІІІ Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва ";Два дні і дві ночі нової музики";

Всього

50,0

Бюджет міста

50,0

Інші

-

1.10.

Підтримка обдарованих особистостей міста (відрядження на всеукраїнські та міжнародні конкурси і фестивалі, проведення творчих акцій)

Всього

200,0

Бюджет міста

200,0

Інші

-

1.11.

Ремонт закладів культури

Всього

1 300,0

Бюджет міста

1 300,0

Інші

-

1.12.

Міська цільова програма недер-жавного (додаткового) пенсій-ного забезпечення працівників бюджетної сфери міста Одеси на 2008-2017 роки

Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Всього

420,0

Бюджет міста

420,0

Інші

-

За участю підприємств та організацій різних форм власності міста заплановано в