Главная > Документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

В. о. директора ІЕЕ

_____________ В. В. Прокопенко

“___________________2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

напряму підготовки 6.030504 “Економіки і підприємництва”

(Заочна форма навчання)

Рекомендовано кафедрою «Охорона праці, промислової та цивільної безпеки»

Протокол № __ від «_____» 2012 р.

Завідувач кафедри

­­________________ д.т.н. О. Г. Левченко

Відповідальний за навчально-методичне забезпечення кафедри

________________ доцент О.І. Полукаров

Київ, 2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов’язкового вибору. Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» визначений державними вимогами (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України») і не повинен бути меншим 54 академічних годин (1,5 кредиту EСTS). У процесі опанування навчальним матеріалом студенти виконують домашню контрольну роботу з питань кількісного визначення ризику небезпек. Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік.

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і «бакалавр», оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків.

2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять для різних форм навчання наведений в таблиці.

II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

НП.12. Заочна форма навчання

Семестр / код кредитного модуля

Всього (кред./год)

Розподіл годин за видами занять

СРС

Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Семестрова атестація (вид)

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні / комп′ютерний практикум

Всього

У тому числі на виконання індивідуального завдання

7/НП.12

2/72

4

4

-

64

-

-

-

Диф.залік.

Форми контролю і оцінювання рівня підготовки студентів з дисципліни: Семестрова атестація – диф. залік.

Форми поточного контролю і оцінювання рівня підготовки студентів з дисципліни – за результатами поточного тестування, виконання ДКР.

Семестрова атестація – диференційований залік за результатами рейтингової системи оцінювання знань студентів.

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення кредитного модулю полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання вивчення кредитного модулю передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації для посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні бакалаври повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу ОГ, населення та охорони довкілля.

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» бакалаври відповідних напрямів підготовки повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції.

Загальнокультурні компетенції охоплюють:

 • культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності;

 • знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань надійного виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;

 • вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження здоров’я працівників під час їхньої професійної діяльності;

 • здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

виробничо-технологічна діяльність:

 • здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;

 • вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

 • вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;

організаційно-управлінська діяльність:

 • здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки;

 • знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;

 • вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків;

проектно-конструкторська діяльність:

 • вміння ідентифікувати небезпечні та шкідливі чинники природного, техногенного та соціального середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої шкідливої дії використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі;

 • вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

 • вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій;

педагогічно-консультативна діяльність:

 • обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності;

 • вміння надати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях;

контрольно-консультативна діяльність:

 • оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу) щодо підвищення його рівня;

 • здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражаючих факторів;

IV. Тематичний план

IV. 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

№ п/п

Теми курсу

Кількість академічних годин

Лекції

Практичні заняття

СРС

Всього

Лекція 1. Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4

1

Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.

Природні загрози та характер їх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

Техногенні небезпеки та їх наслідки

Соціально-політичні небезпеки, їх види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС

2

2

24

28

Лекція 2. Тема 5, Тема 6, Тема 7

5

Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС

Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.

Управління силами та засобами ОГ під час НС

2

2

22

26

Виконання домашньої контрольної роботи

-

-

-

-

Залік

-

-

-

-

Разом

4

4

64

72

4.2. ЛЕКЦІЇ

Лекція 1. Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек

Зміст теми. Модель життєдіяльності людини. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек: мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна. Критерії переходу небезпечної події у НС, одиниці виміру показників класифікаційної ознаки НС та їхні порогові значення у природному середовищі, виробничій, транспортній та інших сферах життєдіяльності. Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків.

Завдання на СРС: Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів; безпека людини в системі «людина-життєве середовище», класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків,

Рекомендована література: ЗН, ОЛ 1, с. 19 – 26, 56-74, ДЛ 17, с. 70-75, ІР 35.

Тема 2. Природні загрози та характер їх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

Зміст теми. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище.

Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ: сильного вітру, урагану, смерчу, шквалу, зливи, сильної спеки, морозу, снігопаду, граду, ожеледі.

Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення повеневими або паводковими водами, талими водами та в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки.

Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки.

Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин.

Завдання на СРС: Небезпечні гідрологічні процеси і явища, вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки, раціональні умови і методи підвищення життєдіяльності людини

Рекомендована література: ЗН, ОЛ 1, с. 163–180, ДЛ, 146-180, ІР 35.

Тема 3. Техногенні небезпеки та їх наслідки

Зміст теми. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек.

Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу. Втрати міцності, деформації, провали і руйнування будівель та споруд. Пошкодження енергосистем, інженерних і технологічних мереж.

Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами.

Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фактори. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної небезпеки.

Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності. Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо вибухонебезпекою. Показники пожежо вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій, Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки.

Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Режими захисту населення Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин.

Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Класифікація суб’єктів господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього розміщення і розвитку. Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів. Організація дозиметричного й хімічного контролю.

Завдання на СРС: Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки, законодавча база в галузі пожежної безпеки, режими захисту населення, класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини. характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини. особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.

Рекомендована література: ЗН, ОЛ 1, с. 120-157, 180-190, ДЛ 17, с. 181-240, ІР 35.

Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їх види та характеристики.Соціальні та психологічні фактори ризику.Поведінкові реакції населення у НС

Зміст теми. Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, охорона навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна, ліквідація небезпечних хвороб. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження. Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори; збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного значення; встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), викрадання зброї та небезпечних речовин з об’єктів їхнього зберігання, використання, переробляння або під час транспортування. Класифікація об’єктів щодо забезпечення захисту від терористичних дій. Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного тероризму. Антитерористичні критерії оцінки уразливості та підвищення стійкості роботи об’єктів підвищеної небезпеки. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства.

Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Корупція і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив у рівні забезпечення життя між різними прошарками населення. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та наркоманія. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. Фактори, що стійко або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку.

Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Захисні властивості людського організму. Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості. Поняття про психоемоційні напруження (стрес). Види напруження. Психотипи за реакцією людей на небезпеку. Частота змін стресових станів у людей, що знаходяться в районі НС.

Завдання на СРС: Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження, соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини, Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та наркоманія, зростання злочинності як фактор небезпеки, види злочинних посягань на людину, психотипи за реакцією людей на небезпеку, частота змін стресових станів у людей, що знаходяться в районі НС.

Рекомендована література: ЗН, ОЛ 1, с. 192-209, ДЛ 17, 243-260, ІР 35.

Лекція 2. Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС

Зміст теми. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та природне середовище. Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику. Розподіл підприємств. установ та організацій за ступенем ризику їх господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від НС. Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження ризику.

Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні підходи до визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. Визначення базисних подій. Ідентифікація ризику. Розробка ризик-стратегії з метою зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком.

Завдання на СРС: Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження ризику, головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику, методичні підходи до визначення ризику, визначення базисних подій, ідентифікація ризику.

Рекомендована література: ЗН, ОЛ 1 с. 26-50 , ДЛ 17, с. 11-62, ІР 35.

Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС

Зміст теми. Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів управління безпекою та захистом у НС, процеси її функціонування і розвитку, регламентацію режимів запобігання і ліквідації НС. Структурно-функціональна схема державного управління безпекою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і повноважень органів влади. Органи управління, сили і ресурси з попередження та реагування на НС на державному рівні. Загальні норми законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, технічні і адміністративні регламенти, що регламентують принципи і механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС. Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензування, сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС. Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування.

Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС. Основні показники рівнів небезпеки регіону, де знаходиться ВНЗ, які внесено у Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій області. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Застосування захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, постійно діючого функціонального, природного, комбінованого.

Загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією і контролем. Управлінське рішення, його сутність, правове, організаційне, інформаційне та документальне забезпечення. Загальна технологія та моделі прийняття управлінських рішень. Інформаційна підтримка та процедурне забезпечення прийняття й реалізації рішень пов’язаних з усуненням загрози виникнення НС або реагуванням на НС та організації ліквідування її наслідків.

Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. Система інструктажів. Програми підготовки населення до дій у НС. Спеціальні об’єктові навчання і тренування. Функціональне навчання керівних працівників і фахівців, які організують та здійснюють заходи у сфері цивільного захисту.

Критерії та показники оцінки ефективності функціонування системи безпеки та захисту в НС об’єкту господарювання.

Завдання на СРС: Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів управління безпекою та захистом у НС, структурно-функціональна схема державного управління безпекою та захистом у НС в Україні, органи управління, сили і ресурси з попередження та реагування на НС в Україні, загальні норми законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, технічні і адміністративні регламенти

Рекомендована література: ЗН 1-13, ОЛ 1, с. 291-318, ДЛ 17, с. 371-406, ІР 35.

Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС

Зміст теми

Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.

Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС. Міські, заміські, запасні та пересувні пункти управління в НС. Спеціально уповноважений керівник та штаб з ліквідації НС. Сили і засоби постійної готовності.

Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт. Техніка, що застосовується при ліквідації наслідків НС. Розрахунок сил та їх ешелоноване угрупування. Склад та завдання угрупування сил першого, другого ешелонів та резерву. Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні НС.

Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів. Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття і засобів захисту, продовольства, води, продовольчої сировини і фуражу. Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини..

Завдання на СРС: Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС, сили і засоби постійної готовності, техніка, що застосовується при ліквідації наслідків НС, організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні НС,

Рекомендована література: ЗН 10, ОЛ 1, с. 247-265, ДЛ 17, с. 406-440, ІР 35.

4.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття 1. Тема 4. Оцінка станів втоми і стресу.

Вивчаються найбільш розповсюджені методи оцінки станів втоми і стресу людини, що виникають у процесі діяльності.

За допомогою опитування оцінюється інтенсивність емоційно забарвлених скарг з приводу фізичного самопочуття, які є наслідком появи втоми і перевтоми. Обчислюються сумарні оцінки симптомів, оцінюється схильність до стресових станів, оцінюється рівень психологічного стресу.

За допомогою тесту оцінюється рівень фізіологічного стресу, а за допомогою шкали стресів визначаються причини, що викликають появу стресових станів.

Література: ДЛ. 18

Практичне заняття 2. Тема 7. Загальні принципи надання першої долікарської допомоги постраждалим.

Засвоюються практичні методи надання першої допомоги потерпілим, що отримали одну з найбільш поширених чи гостре захворювання.

Робота полягає у вирішенні практичних завдань, кожне з яких описує ситуацію одержання людиною травми. Потрібно класифікувати травму (в залежності від виду діяльності постраждалого, за ступенем важкості, залежно від факторів, що впливають, за формою прояву) і розробити стратегію надання першої медичної допомоги потерпілому в даній ситуації.

Література: ДЛ. 18.

4.4. ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ

Для студентів заочної форми навчання домашня контрольна робота (ДКР) не передбачена.

5. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності», охоплює поточний контроль успішності, виконання ДКР (КРС для заочної форми навчання) та складання підсумкового диференційованого заліку.

Для поточного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і особливо у процесі самостійної роботи, передбачена поточна атестація.

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним в цій програмі та у відповідних освітньо-професійних програмах за напрямами підготовки в університеті створено фонд засобів педагогічної діагностики, який включає типові завдання, контрольні роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивність оцінки знань, умінь та рівнів набутих компетенцій з безпеки життєдіяльності.

Успішність засвоєння дисципліни визначається за допомогою рейтингової системи оцінювання. Підсумкова оцінка якості засвоєння навчальної програми визначається результатами диференційованого заліку, порядок проведення якого визначається робочою навчальною програмою.

6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Ця робоча навчальна програма є загальною для всіх напрямів підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів. Акцентуються питання, пов‘язані з безпекою суспільства, державним управлінням та забезпечення сприятливих умов сталої життєдіяльності населення, безпеки людини при використанні технологічного обладнання та процесів, особливостях безпеки на стадіях їхнього проектування, виготовленні, монтажі, врахуванні можливих негативних впливів технологічних аварій та запровадженні профілактичних заходів щодо попередження небезпек.

7. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Всі види занять повинні проводитися у спеціально обладнаних аудиторіях і навчальних лабораторіях з використанням засобів захисту, приладів, устаткування, електрифікованих стендів та іншого спеціального майна. Теоретичні заняття – у потоках навчальних груп. Практичні та семінарські заняття – у навчальних групах.

Під час проведення практичних занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на фоні навчальної обстановки, виробленню практичних навиків з підвищення спроможності сталого функціонування ОГ, рівня безпеки життєдіяльності окремих людей, груп людей та колективів різного рівня.

8. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

8.1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 2. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять ”.

 3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

 4. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

 5. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 8. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

 9. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

 10. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.

 11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 12. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 13. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

8.2. Основна література

 1. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. –К.: ";Каравела";, 2010. – 344 с.

 2. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Г.П. Демиденко. – К.: НТУУ «КПІ», 2008, – 300 с.

8.3. Додаткова література

 1. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: / Навч. посіб. /за ред.проф. В.В. Березуцького. – Х. Факт, 2005, – 348 с.

 2. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності. [Електронне видання] Навч. посіб. – К.: Основа, 2011. ¾ 526 с. Режим доступу http://www.zerkalov.kiev.ua/node/11

 3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З «БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» Режим доступу http://www.zerkalov.kiev.ua/node/11

 4. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів. – К.: ";Здоров’я";, 2000. – 335 с.

 5. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.

 6. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності (психофізіологічні аспекти). Практичні заняття. - Львів: Афіша, 2000. - 240 с.

 7. Стресс: тонкости, хитрости и секреты / Под ред. Татуры Ю.В. - М.: Бук-пресс, 2006. - 384 с.

 8. Березуцький В.В. Практикум з курсу ";Безпека життєдіяльності";. - Харків: Факт, 2005. - 168 с.

8.4. Internet-джерела

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 5. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи s.gov.ua/.

 6. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 7. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації /news/ (російською мовою).

 8. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території /russian/.

 9. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру /.

 10. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України /index.htm.

 11. Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду)http://www.dnop.kiev.ua.

 12. http://www.zerkalov.kiev.ua/ – Дмитрий Зеркалов: НТУУ ";КПИ"; – Проблемы и секреты безопасности.

Робоча навчальна програма складена на основі Типової навчальної програми нормативної дисципліни “Безпека життєдіяльності” для вищих навчальних закладів, затвердженої Заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 18.03.2011 р., що розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352.

Додаток А

ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

з кредитного модуля (дисципліни) Безпека життєдіяльності

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом (табл.1).

Таблиця 1

Семестр /код кредитного модуля

Форма

навчання

Всього

годин

Розподіл по видах занять(годин) та

контрольні заходи(семестр)

МКР,

сем.

Семестрова

атестація

Лекції, год.

Лабораторні роботи,год.

Практичні

(семінарські)

заняття , год.

СРС,

год.

ДКР,

сем.

5

7

заочна

72

4

-

4

64

-

-

Диф. залік

Рейтингова оцінка з кредитного модуля формується як сума всіх рейтингових балів, яки отримав студент з обох змістовних модулів (див. таб.2).

Контрольний захід. Практичні роботи – Оцінюються підсумки опрацювання двох блоків робіт

Таблиця 2

Критерій оцінювання

Ваговий бал

Макс. бал

Повний обсяг виконання роботи. Вірне рішення 3-х задач

10

10

Вірне рішення 2-х задач

8

Вірне рішення 1-єї задачі

6

Невірне рішення задач

0

Помилки в розрахунках, невірне виконання додатків. Висновки та рекомендації вірні

12

Штрафні та заохочувальні бали:

 • не допуск до практичних робіт у зв’язку з незадовільною підготовкою (відсутність протоколу, незадовільний вхідний контроль, тощо) «-« 1;

 • відсутність на занятті без поважної причини «-« 1;

 • систематична пасивність у процесі проведення практичних занять «-« 2 – «-« 3;

 • несвоєчасне складання практичної роботи «-« 2;;

 • участь у наукової або методичної роботі кафедри «+» 2- «+» 5;

 • участь у модернізації лабораторних робіт і розробка методичних матеріалів з дисципліни «+» 1-«+» 3;

 • участь у олімпіадах «+« 3-5 балів.

Календарна атестація студентів проводиться за значенням поточного рейтингу студента на 8-му та 14-му тижні. Якщо значення відповідного рейтингу не менше 50% від максимально можливого на час атестації, студент вважається задовільно атестованим.

Семестрова атестація студентів з кредитного модуля «Безпека життєдіяльності» передбачена у вигляді диференційованого заліку. Умовами допуску студента до заліку є:

 • відсутність заборгованості з практичних занять;

 • не менш ніж одна позитивна атестація з дисципліни;

 • сума остаточних рейтингових балів має бути не менш ніж 40 балів.

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг менш 60 балів, зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу.

Студенти, які набрали протягом семестру сумарний рейтинг 60 балів та вище, мають можливості:

 • отримати залікову оцінку так званим «автоматом» відповідно до набраного рейтингу;

 • виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки;

 • у разі отримання оцінки більшої ніж «автоматом» з рейтингу, студент отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи.

Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки для виставлення їх до залікової відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до табл.3.

Таблиця 3

Значення рейтингу з кредитного модуля

Оцінка ECTS

та визначення

Традиційна оцінка

діф. заліку

95-100

A - Відмінно

Відмінно

85-94

B - Дуже добре

Добре

75-84

C - Добре

65-74

D - Задовільно

Задовільно

60-65

E - Достатньо

40-59

Fx - Незадовільно

Незадовільно

<40

F- Незадовільно

(потрібна додаткова робота)

Не допущено

Розробник програми: доцент Зеркалов Д. В.

 ЗН – Основні законодавчі та нормативно-правові акти, ОЛ – Основна література, ДЛ – Додаткова література, ІР – Інтернет-ресурси.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут» інститут енергозбереження та енергоменеджменту

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТУКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Інститутенергозбереженнятаенергоменеджменту Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки “ЗАТВЕРДЖУЮ” В. о. директора І ...
 2. Національний технічний університет україни (6)

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТУКРАЇНИКИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Інститутенергозбереженнятаенергоменеджменту Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки “ЗАТВЕРДЖУЮ” В. о. директора І ...
 3. Національний технічний університет україни (1)

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТУКРАЇНИКИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Інститутенергозбереженнятаенергоменеджменту Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки “ЗАТВЕРДЖУЮ” В. о. директора І ...
 4. Національний технічний університет україни (2)

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТУКРАЇНИКИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Інститутенергозбереженнятаенергоменеджменту Кафедра охорони праці, промислової та цивільної ... ждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці. ...
 5. Національний технічний університет україни (4)

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТУКРАЇНИКИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Інститутенергозбереженнятаенергоменеджменту Кафедра охорони праці, промислової та цивільної ... ждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці. ...

Другие похожие документы..