Главная > Документ


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Волинський національний університет імені Лесі Українки

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

14–18 травня 2012 р.

ПРОГРАМА

Луцьк

Волинський національний університет

імені Лесі Українки

2012

УДК 001 (477.82)

ББК 72.4 (4ВОЛ)

Ф 44

Рекомендовано до друку вченою радою

Волинського національного університету імені Лесі Українки

(протокол № 9 від 26.04.2012 р.)

Ф

Ф 44

естиваль науки Волинського національного університету імені Лесі Українки (14–18 травня 2012 р.) : програма. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 168 с.

Програма Фестивалю науки (14–18 травня 2012 р.) містить інформацію про роботу пленарних засідань і секцій, круглих столів, конференцій, семінарів, диспутів, презентацій науково-методичних видань на факультетах і в інститутах Волинського національного університету імені Лесі Українки.

УДК 001 (477.82)

ББК 72.4 (4ВОЛ)

© Гончарова В. О. (обкладинка), 2012

© Волинський національний університет

імені Лесі Українки, 2012

ЗМІСТ

Програма Фестивалю науки…..........................................

4

Математичний факультет……..............................................

6

Фізичний факультет………....................................................

18

Хімічний факультет……………….........................................

22

Біологічний факультет………………………………………...

28

Історичний факультет…….....................................................

34

Економічний факультет……..................................................

54

Інститут філології та журналістики……………...................

57

Факультет романо-германської філології……….................

85

Географічний факультет……….............................................

94

Факультет міжнародних відносин……….............................

103

Юридичний факультет……...................................................

119

Педагогічний інститут…........................................................

129

Інститут мистецтв……............................................................

136

Факультет психології………..................................................

140

Інститут соціальних наук………...................………………

145

Інститут фізичної культури та здоров’я…............................

149

Програма Фестивалю науки

у Волинському національному університеті

імені Лесі Українки

14–18 травня 2012 року

14 травня 2012 року (понеділок)

8.30-10.00 — відкриті лекції про перспективи наукових досліджень у відповідних галузях, презентаційні заходи на факультетах (інститутах)

11.00-12.30 — відкриття Фестивалю науки та пленарне засідання конференції “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” (корпус А, актова зала)

14.00-17.00 — секційні засідання конференції “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень”

15 травня 2012 року (вівторок)

8.30-12.00 — пленарні засідання Фестивалю науки на факультетах (в інститутах)

12.00-13.00 — закриття конференції “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень”(корпус А, актова зала)

14.00-17.00 — секційні засідання Фестивалю науки на факультетах (в інститутах)

16 травня 2012 року (середа)

8.30-16.00 — заходи Фестивалю науки (тематичні конференції, круглі столи, вистави тощо) на факультетах (в інститутах)

10.00-15.00 — День відкритих дверей у наукових підрозділах (Інститут Лесі Українки, наукові лабораторії) університету

17 травня 2012 року (четвер)

8.30-12.00 — заходи Фестивалю науки на факультетах (в інститутах)

11.00-12.00 — круглий стіл Ради молодих вчених та спеціалістів Волинського національного університету імені Лесі Українки “Роль освіти та науки в контексті інтеграції України в європейський простір” (корпус В, ауд 34)

15.00-16.30 — круглий стіл “Транскордонне співробітництво в контексті трансформаційної економіки”(бібліотека ВНУ імені Лесі Українки)

14.00-17.00 — секційні засідання Фестивалю науки на факультетах (в інститутах)

18 травня 2012 року (п'ятниця)

8.30-11.00 — закриття Фестивалю науки на факультетах (в інститутах)

МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

14 травня 2012 року

Секійні засідання

1. Алгебра

Керівник – к. фіз-мат. н., ст. викладач Т. Волошина

(14.00-17.00, корпус С, ауд. 514)

 1. Точність підстановочних зображень інверсних напівгруп.

Т. Волошина (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Сучасні тенденції та проблеми математичної освіти країн Європи.

О. Чичурін (професор, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Вдосконалення якості підготовки бакалаврів спеціальності «математика» шляхом оновлення змісту спецкурсів.

К. Філозоф (старший викладач, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Підвищення якості створення і розв’язування тестових завдань з математики.

О. Швай (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Лінійні перетворення скінченновимірних векторних просторів.

Т. Пшенична (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Прості і складені числа.

Л. Барчук (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки )

 1. Корені многочленів над числовими полями.

Н. Герман (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки )

 1. Розв’язування рівнянь в цілих числах.

Н. Заводнюк (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Застосування теорії конгруенцій за ідеалами кільця цілих чисел.

І. Пух (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Аксіоматична побудова деяких числових кілець і полів.

О. Бурик (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Нетрадиційні системи числення та їх застосування.

О. Федорчук (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Жорданова нормальна форма лінійного оператора.

О. Ковалюк (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Опуклі множини.

В. Стасюк (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Системи діофантових рівнянь.

Т. Ковальчук (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Гомоморфізми груп та напівгруп.

Л. Бебко (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Симетрична інверсна напівгрупа.

Т. Мисюк (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

2. Геометрія

Керівник – к. пед. н., доц. О. Кравчук

(14.00-17.00, корпус С, ауд. 513)

 1. Філософські і методологічні питання курсу «проективна геометрія».

В. Ілляшенко (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Самоосвітня діяльність як фактор становлення особистості вчителя математики.

О. Кравчук (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Геометричні проблеми Гільберта та їх розв’язання.

К. Корнелюк (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Векторні методи розв’язування задач.

Н. Кузьміч (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Історико-філософські аспекти становлення сферичної тригонометрії.

О. Білик (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Елементи геометрії Галілея.

І. Тітова (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Геометричні аксіоматичні системи та їх порівняльний аналіз.

С. Делех (магістрант, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Д. Гільберт і основи математики.

Ю. Ковальчук (студ. 4 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Д. Гільберт видатний математик-енциклопедист (до 150-річчя від дня народження Д. Гільберта).

О. Грисюк (студ. 4 курс, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Проблеми Гільберта і математичні проблеми ХХІ ст.

Н. Джахангірова (студ. 4 курс, ВНУ імені Лесі Українки)

3. Методика викладання та методологія математики

Керівник — ст. викладач Л. Шиян

(14.00-17.00, корпус С, ауд. 520)

 1. Про підготовку майбутніх вчителів математики до дослідницької діяльності.

Л. Шиян (старший  викладач, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Використання інноваційних технологій при організації самостійної роботи першокурсників.

В. Кремінь(старший  викладач, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Врахування компетентнісного підходу в модульно-рейтинговій системі навчання.

О. Антонюк(старший  викладач, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. З досвіду проведення тижнів математики в школі

Т. Коць (заслужений вчитель України, НВК № 26, м. Луцьк )

 1. Використання інноваційних технологій при вивчені математики в гімназійних класах.

Т. Бездуха (вчитель-методист, гімназія № 21, м. Луцьк )

 1. Розвиток мови учнів в процесі навчання математики.

О. Мирончук (вчитель-методист, НВК №26, м. Луцьк)

 1. Підготовка учнів ліцейних класів до розв’язання олімпіадних задач з математики.

Г. Євтушина (вчитель вищої категорії, Волинський обласний природничий ліцей)

 1. Про необхідність впровадження інноваційних технологій в навчанні математиків ліцеїстів.

О. Олійник (вчитель-методист, Волинський ліцей-інтернат)

 1. Поняття «алгебраїчна структура» та його систематизуючі та узагальнюючі функції.

О. Фурсік (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Методика вивчення прогресій в шкільному курсі математики.

Ю. Климчук (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Застосування методу математичної індукції до розв’язування геометричних задач.

Н. Литвинець (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Застосування комп’ютерних технологій при навчанні математики.

Л. Бояр (студ. 3 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Геометричні нерівності в олімпіадних задачах.

О. Задорожній (студ. 3 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Історія одиниць вимірювання.

Н. Гаврилюк (студ. 3 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

4. Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі

Керівник – к. фіз.-мат. н., доц.Т. Мамчич

(14.00-17.00, корпус С, ауд. 103)

 1. Комп’ютерна підтримка фінансових розрахунків у навчальному процесі.

Т. Мамчич (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Особливості викладання курсу «Інформатика і програмування» для студентів спеціальності Землевпорядкування.

А. Федонюк (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Формування системи спеціальних знань та одержання практичних навичок з використання інформаційних систем та технологій в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності.

С. Яцюк (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Прикладна спрямованість курсу «Вища математика» для студентів економічного профілю.

Л. Ройко (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. S-m адична система числення з надлишковим набором знаків.

І. Микитюк (доцент ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Дослідження процесів навчання на основі аналізу моментів статистичних розподілів швидкостей навчальних дій (на матеріалах вивчення інформатики).

М. Головін (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Вибрані питання регуляризації розв’язків ланцюжка рівнянь Боголюбова.

Б. Антонюк (старший викладач, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Застосування геометричного програмування в задачах економічного напрямку.

Я. Мамчич (старший викладач, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Застосування елементів лінійної алгебри в природознавстві.

Т. Миронюк (старший викладач, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Методи дослідження напівпровідникових матеріалів.

М. Роспопа (асистент, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Симетрії Лі системи рівнянь МКТ.

Л. Миронюк (старший викладач, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Формування професійної компетентності у студентів педагогічних спеціальностей засобами інформаційних навчальних систем.

В. Юнчик (асистент, ВНУ імені Лесі Українки)

5. Диференціальні рівняння та математична фізика

Керівник – к. фіз.-мат. н., доц. П. Й. Миронюк

(14.00-17.00, корпус С, ауд. 519)

 1. Умовна симетрія деяких нелінійних рівнянь математичної фізики.

П. Миронюк (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Диференціальні властивості узагальненогооператора Абеля- Пауссона.

О. Піддубний (старший викладач, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Повні асимптотичні розклади верхніх меж відхилень класів диференційованих функцій від їх інтегралів Пуассона.

А. Гундертайло(магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Оператори інваріантності, редукція і точні розв’язки деяких рівнянь математичної фізики.

Ю. Губалюк.(магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Достатні умови збіжності інтегралу типу Фур’є.

М. Футрук (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Принцип Діріхле та його застосування.

М. Кадучок(студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Подвійні тригонометричні ряди. Інтеграл Фур’є.

М. Кушнірук(студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Моделювання макроекономічних процесів.

І. Недзельська(студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Існування та єдиність розв'язківзадачі Коші для нормальних систем.

І. Ляшук(студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Елементи теорії диференціальних рівнянь на факультативних заняттях в школі.

Г. Кисіль (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Моделювання теплових процесів за допомогою ДРЧП.

М. Адамук(студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Моделі досконалої конкуренції.

П. Фесик (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Групове прийняття рішень.

Г. Сельваш(студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Метод власних функцій у розв’язанн деяких задач математичної фізики.

І. Дудчик(студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

6. Теорія функцій

Керівник – к. фіз.-мат. н., доц. М. Є.Коренков

(14.00-17.00, корпус С, ауд. 517)

 1. Про асимптотику дзета-функцій Вейєрштрасса.

М. Коренков (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Принцип стискуючих відображень та деякі його застосування.

А. Гніровська (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Моделі піврозпаду випуклих функцій.

О. Боднар (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Наближення функцій класів інтегралами Абеля-Пуассона в інтегральній метриці.

Т. Квасовець (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Субгармонійні функції та узагальнений принцип максимума модуля.

В. Шпак (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Власні та невласні інтеграли, що залежать від параметра.

І. Момот (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Гармонійні функції та функція Гріна.

О. Скаржинець (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Оцінки цілої функції та цілі функції експоненціального типу.

А. Яворська (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Еліптичні функції і функції, що пов’язані з ними.

О. Берегович (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Деякі узагальнення многочленів і рядів Фабера.

Ю. Костюк (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Інтеграл Пуассона та його узагальнення.

С. Красько (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Субгармонійні функції та їх властивості.

М. Подзюба (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

 1. Застосування еліптичних функцій.

В. Кузьмич (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

7. Математичний аналіз і суміжні питання

Керівник — к. фіз.-мат. н., доц. Філозоф Л. І.

(14.00-17.00, корпус С, ауд. 508)

1. Ітераційні системи.

Л. Філозоф (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

2. Ймовірносно-статистичні методи в прикладних задачах.

Л. Сорока (старшший викладач, ВНУ імені Лесі Українки)

3. Деякі застосування спеціальних функцій.

І. Головенко (старший викладач , ВНУ імені Лесі Українки)

4. Міра Жордана в для вишу і середньої школи.

З. Зарицька (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

5. Застосування визначеного інтегралу.

Х. Христин (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

6. Числа Фібоначчі.

Макарчук (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

7. Суми незалежних випадкових величин. Згортки.

Н. Бляшук (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

8. Діафантові наближення.

О. Боярчук (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

9. Гіперболічні функції та їх застосування в математиці.

Н. Терещук (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

10. Парна регресія.

Н. Лемішук (6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

11. Системні числа.

П. Самчук (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

12. Інтеграли Ейлера.

Л. Логєва (студ. 6 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

8. Теорія наближення функцій

Керівник — к. фіз.- мат. н., доц. Бушев Д. М.

(14.00-17.00, корпус С, ауд. 507)

1. Знаходження розвязків у цілих числах многочленів ІІІ степеня від двох змінних.

Д. Бушев (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

2. Наближення класів періодичних функцій інтерполяційними многочленами.

І. Ковальчук (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

3. Про наближення ­диференційовних функцій інтегралами Вейєртрасса.

І. Кальчук (доцент, ВНУ імені Лесі Українки)

4. Ортогогальні многочлени.

С. Шахраюк (Кужель) (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

5. Інтерполяційні тригонометричні многочлени.

І. Ряска (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

6. Збіжність в середньому прямокутних частинних сум двовимірних тригонометричних рядів.

С. Войтюк (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

7. Тригармонійні інтеграли Пуассона та його порядок насиченння.

О. Костюкевич (Миронюк) (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

8. Застосування інтерполяційних сплайнів.

Ю. Філіпчук (магістр, ВНУ імені Лесі Українки)

9. Підсумовування розбіжних рядів.

Г. Міліщук (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

10. Лінійні додатні оператори.

О. Мороз (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)

11. Наближення - диференційовних функцій лінійними методами підсумовування рядів Фурє.

Р. Чавлюк (студ. 5 курсу, ВНУ імені Лесі Українки)Скачать документ

Похожие документы:

 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 0 1135 м Київ проспект Перемоги

  Документ
  ... , 17-18травня2012 р. 172 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дн ... і науки, молоді та спорту України Сучасні проблеми практичної психології у Волинському регіоні Волинськийнаціональнийуніверситет імені Лесі Українки ...
 2. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (1)

  Документ
  ... , 17-18травня2012 р. 172 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дн ... і науки, молоді та спорту України Сучасні проблеми практичної психології у Волинському регіоні Волинськийнаціональнийуніверситет імені Лесі Українки ...
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (2)

  Документ
  ... , 17-18травня2012 р. 172 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дн ... і науки, молоді та спорту України Сучасні проблеми практичної психології у Волинському регіоні Волинськийнаціональнийуніверситет імені Лесі Українки ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (3)

  Документ
  ... , 17-18травня2012 р. 172 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дн ... і науки, молоді та спорту України Сучасні проблеми практичної психології у Волинському регіоні Волинськийнаціональнийуніверситет імені Лесі Українки ...
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ друковані праці співробітників сумського державного університету за 2008 рік

  Документ
  ... Науковий вісник Волинськогонаціональногоуніверситету імені Л.Українки. Серія Філологічні науки. – ... Волинськогонаціональногоуніверситету ім. Лесі Українки. Серія Філологічні науки. ... 18травня 2008р.) / Національнийуніверситет ... жнародного фестивалю Б. ...

Другие похожие документы..