Главная > Документ


RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

DATORVADĪBAS, AUTOMĀTIKAS UN DATORTEHNIKAS INSTITŪTS

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA

Doktora akadēmisko studiju programma

Doktora akadēmisko studiju programmas “Automātika un datortehnika” direktors

A.Glazs

Rīga 2010

Saturs

1. Doktora akadēmisko studiju programmas novērtējums 3

1.1. Studiju programmas mērķi 3

1.2. Uzdevumi un plānotie rezultāti 3

2. Studiju programmas organizācija 3

3. Studiju programmas struktūra 4

4. Zināšanu un prasmes vērtēšanas sistēma 8

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 9

5.1 Pasniegšanas metodes 9

5.2. Promocijas darba izstrāde un aizstāvēšana 9

5.3. Programmas īstenošanas resursu analīze 10

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 10

6.1. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 10

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 11

7. Studējošie 11

7.1. Studējošo skaits 11

7.2. I kursā imatrikulēto 12

7.3. Absolventu skaits 12

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 12

7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 13

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 13

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 13

8.2. Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība 13

8.3. Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs 14

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 33

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 33

10. Ārējie sakari 34

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 34

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām 34

11. Studiju turpināšana studiju programmas "Automātika un datortehnika"

likvidācijas gadījumā 35

12. Studiju programmas attīstības plāns 35

12.1. Akadēmiskā personāla atjaunošana 35

12.2. Studiju materiāltehniskais nodrošinājums 35

12.3. Studiju programmas „Automātika un datortehnika”attīstības plāns

turpmākajos 10 gados 36

13. Pašnovērtējums – SVID analīze 36

Pielikumi .38

1. pielikums. Apliecinājums par akadēmisko personālu 39

2. pielikums. Akadēmiskā personāla biogrāfijas 40

3. pielikums. Studiju kursu apkopojums 91

4. pielikums. Diploma un tā pielikuma paraugs 139

5. pielikums. Programmas „Automātika un datortehnika” studiju kursu plānojums

un atbildīgais akadēmiskais personāls 143

6. pielikums. Programmas „Automātika un datortehnika” akadēmiskais personāls 147

7. pielikums. Programmas „Automātika un datortehnika” akreditācijas papilddokumenti 152

8. pielikums. Programmas „Automātika un datortehnika” iepriekšējo gadu

pašnovērtējuma ziņojumi 153

1. Doktora akadēmisko studiju programmas novērtējums

1.1. Studiju programmas mērķi

Doktora studiju programmas „Automātika un datortehnika” mērķis ir sniegt zinātnisko izglītību pēc maģistra grāda iegūšanas, kas atbilstu inženierzinātņu doktora grādam informācijas tehnoloģijas nozarē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus patstāvīgam zinātniskam darbam universitātēs un zinātniskajās iestādēs informācijas tehnoloģijas inženierzinātņu nozarē.

Programma ir izstrādāta tā, lai būtu dinamiska un spējīga atspoguļot straujās izmaiņas informācijas tehnoloģijas industrijas jomā. Pieaugošā organizāciju atkarība no informācijas tehnoloģijas resursu izmantošanas intensitātes norāda uz to, ka strauji pieaug informācijas tehnoloģijas loma ražošanas, ekonomisko un sociālo procesu vadībā. Tāpēc programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas spējīgi sekot informācijas tehnoloģijas resursu evolūcijai un sekmīgi vadīt informācijas tehnoloģijas resursu izstrādi un ieviešanu.

1.2. Uzdevumi un plānotie rezultāti

Lai nodrošinātu mērķi, piedāvātā programma paredz šādus uzdevumus:

 • sniegt padziļinātas zināšanas attiecīgos informātikas fundamentālos priekšmetos;

 • sniegt padziļinātas zināšanas teorētiskajās metodēs un praktiskajos pielietojumos;

 • sniegt prasmi izmantot teorētiskas zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai jauno tehnoloģiju nozarē;

 • sniegt teorētiskas zināšanas atbilstoši doktora studiju plānam;

 • dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas, t.sk. eksperimentālos pētījumos izvēlētajā tematikā, literatūras analīzē jaunās tehnoloģijas nozarēs, kas saistītas ar attēlu apstrādi un datorgrafiku, datoru tīkliem, datorvadību un lēmumu pieņemšanu, matemātisko modelēšanu;

 • iemācīt prasmi izmantot datorus un atbilstošās programmatūras un jaunu programmu izveidošana, kas risina zinātniski-pētnieciskus uzdevumus.

Iegūtā izglītība nodrošina zināšanas, kas veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot veikt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju profesionālo un akadēmisko aprindu pārstāvjiem.

Iegūstamais grāds – inženierzinātņu doktors.

2. Studiju programmas organizācija

Doktora akadēmisko studiju programmas „Automātika un datortehnika” struktūra ir saskaņota un izstrādāta tā, lai maģistra akadēmisko/profesionālo grādu ieguvušajiem būtu iespēja iegūt doktora grādu.

Studiju programmas apjomu rēķina kredītpunktos (KP) un RTU noteiktais apjoms ir 48 KP mācību gadā. Viens KP atbilst 16 kontaktstundām auditorijā vai laboratorijās, kas veido 40 % no kopējā studiju apjoma. Studiju ilgums 4 gadi. Apjoms 192 KP. Katram doktorantam paredzēta individuāla vadība..

Pēc studiju beigšanas un promocijas darba aizstāvēšanas students iegūst inženierzinātņu doktora grādu. Doktora akadēmisko studiju programmā „Automātika un datortehnika” uzņem reflektantus ar inženierzinātņu maģistra akadēmisko/profesionālo grādu datorvadībā un datorzinātnē vai līdzvērtīgas programmas maģistra grādu.

Pārskata periodā studiju programmā veiktas izmaiņas:

 1. 2008./2009.m.g. studiju programmai, atbilstoši izglītības standartam, pievienots jauns virziens Matemātiskā statistika un tās lietojumi.

 2. Pamatojoties uz RTU Senāta lēmumu no 29.06.2009. „Par izmaiņām doktora studiju programmu struktūrā” un RTU doktorantūras nolikumu no 2009./2010.m.g izslēgt no ierobežotās izvēles specializācijas priekšmetu saraksta svešvalodu 6 KP un iekļaut priekšmetu Zinātniskais seminārs 6 KP.

 3. Pāriet uz četrgadīgo doktora studiju programmu. RTU Senāta lēmums RTU 2010. gada 29. marta Senāta sēdes (protokols Nr.539), pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 22.01.2010. vēstuli RTU Nr.1-13/641 „Par iespējām realizēt četrgadīgās doktora studiju programmas” un Augstākās izglītības padomes 18.02.2010. vēstuli RTU Nr.09 „Par pāreju uz četrgadīgo doktora studiju programmu realizāciju”, ar mērķi uzlabot doktorantūras studiju kvalitāti un paaugstināt sekmības līmeni.

Kvalitātes novērtēšanas mehānisms:

 • Regulāra mācības procesa kontrole: lekcijas, praktiskās nodarbības, zinātniskais darbs. Par to atbildīgs doktorantūras vadītājs. Rezultātu analīze notiek struktūrvienības sēdē ( katedrā vai profesora grupā) un tālāk DADI padomes sēdē.

 • Regulāras pārrunas ar studentiem par mācību procesa kvalitāti un studentu aptaujas. Iegūtā informācija tiek aplūkota un apstrādāta konkrētā struktūrvienībā, pēc tam izskatīta DADI padomes sēdē.

 • Sekmības analīze.

 • Regulāra pašnovērtēšanas materiālu prezentācija un analīze DADI padomē.

 • Piedalīšanās zinātnisko darbu analīzē DADI padomē.

 • Darba devēju atsauksmju analīze DADI padomē par absolventiem.

3. Studiju programmas struktūra

Dokltora studiju programma „Automātika un datortehnika” ir izveidota atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra Noteikumiem Nr. 481 un RTU studiju reglamentam.

Nominālais studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

Doktora akadēmisko studiju programma – 4 gadi un 192 kredītpunkti pilna laika studijās. Nepilna laika studiju ilgums – 5 gadi.

Katra semestra ilgums ir 16 nedēļas, vienā studiju gadā ir 2 semestri.

Prasības uzsākot studiju programmas apguvi

Doktora akadēmisko studiju programmai – akadēmiskais/profesionālais inženierzinātņu maģistra grāds datorvadībā un datorzinātnē, vai tam pielīdzināta izglītība (izpildot papildprasības).

Studiju programmas īstenošanas vieta

Doktora akadēmisko studiju programma „Automātika un datortehnika” tiek realizēta Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē Rīgā.

Programmas direktors ir habilitētais inženierzinātņu doktors, profesors Aleksandrs Glazs.

Programmas daļu apjomi

Studiju programmas saturs ir sadalīts četrās daļās:

A daļa – Obligātie studiju priekšmeti 15 KP

B daļa – Ierobežotās izvēles studiju priekšmeti 21 KP

C daļa – Brīvas izvēles priekšmeti 6 KP

D daļa – Zinātniskais darbs. 150 KP

Kopā 192 KP

Doktora akadēmisko studiju programmai Automātika un datortehnika ir pieci specializācijas virzieni, .no tiem doktorants var izvēlēties vienu:

 • datorvadības sistēmas;

 • lēmumu atbalsta sistēmas;

 • attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli;

 • matemātiskā modelēšana;

 • matemātiskā statistika un tās lietojumi.

Katram virzienam ir sava doktora studiju programma.

Zinātnes klasifikatorā programma atbilst informācijas tehnoloģijas nozarei ar apakšnozarēm:

 • datorvadība;

 • sistēmu analīze, modelēšana un sistēmu projektēšana.

Datorvadības sistēmu (DV) un Lēmumu atbalsta sistēmu (LAS) virzieni orientēti uz datoru, mikroprocesoru un mikrokontrolieru pielietojumu reāllaika sistēmās ražošanas vienību, robotu, rūpniecības un transporta sistēmu vadībā, kā arī uz lēmumu pieņemšanu tehniskās, finansiālās un sociālās sistēmās.

Attēlu apstrādes un datorgrafikas (AADG) virziens orientēts uz datorgrafikas, tēlu atpazīšanas, attēlu apstrādes, scēnu analīzes un datorredzes problēmām.

Datortehnikas un tīklu (DT) virziens orientēts uz datoru arhitektūru, signālu un datu apstrādi datoru sistēmās, tai skaitā multimediju tehnoloģijās un sensoru un bezvadu tīklos, tīklu pārvaldību un plānošanu.

Matemātiskās modelēšanas virziens orientēts uz teorētisko jautājumu dažādu dabas un tehnisku procesu matemātisko modeļu izveidošanu, kas ir tieši saistīti ar dažādu praktisko problēmu risināšanu, kas ir svarīgas ne tikai Latvijai, bet arī citās valstīs.

Programma dalās divos apakšvirzienos:

 • Konvektīvās MHD plūsmas un plūsmas stipros laukos;

 • Nesagraujošās kontroles matemātiskās problēmas.

Matemātiskā statistika un tās lietojumi virziens orientēts uz jaunākajām matemātiskās modelēšanas tehnoloģijām risku vadīšanā un stohastiskās modelēšanas metožu padziļinātu apguvi automātikā un informācijas tehnoloģijā.

Studiju programmas pielikumā.

Studiju programmas salīdzinājums ar citu valstu analogām studiju programmām

Rīgas Tehniskās universitātes doktora studiju programma “Automātika un datortehnika” (virziens “Attēlu apstrāde un datorgrafika, Datortehnika un tīkli”) tika salīdzināta ar Mančestras un Loughborough universitātēm (Lielbritānija), kurās ir līdzīga uzbūve un tematika:

 • Mančestras universitātes doktora studiju programma Ph.d.(Eng.d.) datorzinātnē.

 • Loughborough universitātes studiju programma Ph.d. datorzinātnē.

Mančestras universitātē doktora studiju programma sadalīta divās daļās – priekšmeti 60-70 KP apjomā un doktora darbs 60 KP.. Kopējais apmācības laiks – 2 vai 2.5 gadi.

Loughborough universitātē doktora studijās priekšmetu apgūšana ir 60 KP un doktora darbs 60 KP. Programma apgūstama 2-3 gados.

Abās augstskolās paredzēta doktorantu individuālā vadība, kas sakrīt ar RTU programmu, teorētiskā daļa ir lielāka gandrīz par trešdaļu, bet promocijas darbam paredzētais darba apjoms par 40% mazāks. Promocijas darbus aizstāv padomē un recenzijām jābūt profesora rangā līdzīgi kā RTU.

Studiju programma abās augstāk minētajās augstskolās apgūstama kopumā, kas pēc Latvijas izglītības likumdošanas atbilst doktora grāda ieguves prasībām.

Rīgas Tehniskās universitātes doktora studiju programma "Automātika un datortehnika" (virziens "Datorvadības sistēmas, Lēmumu atbalsta sistēmas") tika salīdzināta ar Katalonijas Politehniskās universitātes (Barselona, Spānija) doktora grāda programmu "Mākslīgais intelekts" un ar Dienvidu Kalifornijas universitātes (Losandželosa, Kalifornija, ASV) doktora grādu programmu “Datorzinātnes”.

Katalonijas Politehniskās universitātes (KPU) doktorantūras ilgums ir 4 gadi, bet bieži tas varētu būt pagarināts atbilstoši studējošā vajadzībām. Atšķirības starp divām minētām programmām ir sekojošas:

 • RTU ir stingri definēts mācību plāns, un doktorantam tas jāievēro. Priekšmetu izvēle ir ierobežota.

 • KPU pētījumu sarakstā ir 4 dažādi virzieni (skat. 8.pielikumu, tabulu 2) un izvēle ir plašāka. Tā varētu būt pieskaņota doktoranta zinātniskām interesēm un vadītāja rekomendācijām. KPU programmas nodarbību (lekciju un semināru) daļas kreditpunktu vērtējums ir zemāks nekā RTU (26 Kp pret 38 Kp).

Priekšmetu salīdzinājums tabulu veidā dots 8.pielikumā.

RTU doktora grāda studiju programmas "Automātika un datortehnika" (virziens "Datorvadības sistēmas, Lēmumu atbalsta sistēmas" ) salīdzinājums ar ASV Dienvidu

Kalifornijas universitātes (DKU) doktora grāda programmu "Datorzinātnes" (virzieni “Sistēmas”, “Teorijas”, “Intelektuālās sistēmas”) ļauj secināt sekojošo.

 • DKU doktora studiju programmas pretendentiem ir vēlams, bet nav obligāts maģistra diploms datorzinībās. Uzņemšana notiek pēc stingrās redzesloka pārbaudes, kā arī iesniegto zinātnisko pētījumu un referātu analīzes. Uzņemšanas komisijai ir iespēja ņemt vēra nevis diploma eksistenci, bet nopietnus pretendenta sasniegumus atbilstošajā nozarē.

 • DKU doktora studiju ilgums ir ierobežots ar disertācijas aizstāvēšanas terminiem. Aizstāvēšanai jānotiek 7 gadu laikā no studiju sākuma (6 gadu laikā, ja students iestājies doktorantūrā ar atbilstošu MSc grādu).

 • DKU studijas tiek organizētas divos posmos:

 • Fundamentālie kursi (kopā 5 priekšmeti no 3 augšminētiem darbību virzieniem - 15 KP) ar kvalifikācijas eksāmena kārtošanu beigās;

 • Studijas izvēlētā virzienā. RTU programmai lielākā mērā atbilst Intelektuālo sistēmu virziens. Šim posmam jābūt pabeigtam līdz disertācijas aizstāvēšanas brīdim.

 • DKU Intelektuālo sistēmu virziens satur vienu obligāto priekšmetu: Mākslīgais intelekts (2.daļa) - 3 KP un 4 izvēles priekšmetus. Izvēli no vairākiem apakš virzieniem nosaka procedūra: uz studējošā vēlēšanos – 2 priekšmeti no izvēlētā apakš virziena un vēl pa vienam priekšmetam no diviem citiem apakš virzieniem.

  Divu doktora studiju programmu salīdzinājumā iespējams secināt:

 • DKU Doktora studiju programmā tiek paredzēti vairāki nelieli kursi (tikai 3 KP, vai 2x3 KP diviem semestriem), kurpretī RTU studiju programmā iekļautie kursi ir apjomīgi un fundamentāli.

 • Sakarā ar to, ka DKU doktora programmā ir 3 virzieni, arī piedāvāto specializācijas kursu saraksts ir plašāks, lai aptvertu visas nozares problēmas.

 • DKU disertācijas svars pēc KP (8 KP) ir krietni mazāks par RTU promocijas darba svaru (102 KP), bet programmā papildus ir iekļauti zinātniskie pētījumi (12 KP), semināri un specializētie saistītie ar datorzinātnes attīstības jaunumiem kursi (kopā līdz 31 KP).

Ņemot vērā mākslīga intelekta un lēmumu analīzes un atbalsta sistēmu izstrādes problēmu un pētījumu aktualitāti un strauju attīstību, skaidrs, ka līdzīgie zinātniskie virzieni plaši pārstāvēti ārzemju universitātēs. Diemžēl doktorantūras programmas pilnībā ir publicētas ļoti reti. Dažreiz universitātēm, atšķirībā no RTU, nav arī precīzi definēta priekšmetu saraksta, bet nozīmēta tikai pētījumu sfēra un doktoranti kopā ar vadītāju vai konsultantu izvēlas interesējošās problēmas un virzienus.

Matemātiskās modelēšanas virziena ietvaros notiek sadarbība un plānots arī turpmāk paplašināt sadarbību kopīgos zinātniskos pētījumos ar Honkongas Zinātņu Tehnoloģijas universitātes, Koventri universitātes (Lielbritānija) un Otavas universitātes (Kanāda) darbiniekiem.

RTU doktora studijas programmas (virziens “Matemātiskās modelēšana) salīdzinājums ar Otavas universitātes (Kanāda) un Honkongas universitātes PhD programmu Lietišķajā matemātikā.

Abās programmās:

 • pamatprincipi ir atbilstoši - programmās ir atdalītas bāzes studijas no tā saucamajām galvenajām studijām, kurās doktorants specializējas izvēlētajā virzienā;

 • zināšanas vērtē gan mutvārdos, gan rakstveidā;

 • abās programmās ir vienādi apmācības laiki un veidi.

Atšķirības:

 • Otavas universitātes programmā būtisku daļu aizņem pedagoģiskais darbs un zinātniski-pētnieciskā stažēšanās ārzemēs un ārpus Otavas universitātes, turpretim RTU - lekcijas un patstāvīgais darbs;

 • Otavas universitātes doktoranti kopā ar vadītāju var veidot jebkuru individuālo plānu no universitātes priekšmetiem, RTU ir studiju plāns ar obligātajiem un ierobežotas izvēles priekšmetiem;.

 • Honkongas universitātes programmā nav norādīts kredītpunktu skaits promocijas darbam;

 • Honkongas universitātes doktoranti kopā ar vadītāju var veidot individuālo plānu no atbilstošiem universitātes priekšmetiem, RTU ir studiju plāns ar obligātajiem un ierobežotas izvēles priekšmetiem.

RTU doktora studijas programmas (virziens „Matemātiskā statistika un tās lietojumi”) salīdzinājums ar Umeo universitātes (Zviedrija), Rice universitātes (ASV) PhD programmām statistikā un Kembridžas universitāti (Lielbritānija).

Visās programmās:

 • pamatprincipi ir līdzīgi – programmās ir atdalīti bāzes studiju un specialzācijas studiju bloki;

 • bāzes studiju bloku studiju priekšmeti praktiski sakrīt;

 • zināšanas vērtē gan rakstveidā, gan mutvārdos;

 • visās programmās ir līdzīgi apmācības laiki un veidi;

 • CCA programma (stochastic, computational and applied analisys) ir līdzīga ,ūsu programmai.

Atšķirības:

 • abas – Umeo un Rice universitātes piedāvā plašas patstāvīgas zinātniskās un pētnieciskās stāžēšanās iespējas ārzemēs, kurpretī RTU programmā akcents likts uz lekcijām un studenta patstāvīgo darbu;

 • Umeo universitātes studiju programma piedāvā plašāku lietojuma sfēru spektru;

 • Rice universitātes PhD studenti, kopā ar vadītāju, var veidot jebkuru individuālo plānu no universitātes priekšmetiem;

 • RTU studenti izstrādā divus kursa darbus Stohastiskā analīzē un Matemātiskās datortehnoloģijās (izmanto promocijas darbā).

Programmu salīdzināšana ar citām Latvijas augstskolām.

RTU doktora studiju programma „Automātika un datortehnika” (virzieni Matemātiskā modelēšana un Matemātiskā statistika un tās lietojumi) tika salīdzināta ar LU doktora studiju programmu Matemātika Matemātiskās modelēšanas apakšnozari. Abām programmām sakrīt kopējais kredītpunktu skaits – 144 kredītpunkti.

LU par 12 kredītpunktiem mazāks apjoms ir zinātniskajam darbam – 90 kredītpunkti. LU doktora programmā paredzēta pedagoģisko vai pētniecisko iemaņu apgūšana – 12 kredītpunkti.

LU doktora programmā ir paredzēti 3 eksāmeni: apakšnozares vispārīgā kursā – 16 kredītpunkti, specializācijas kursā – 8 kredītpunkti un angļu valodā – 6 kredītpunkti. RTU doktorantūras programmā paredzēti 5 eksāmeni: 2 obligātajos studiju priekšmetos (kopā 15 kredītpunkti), 2 ierobežotās izvēles priekšmetos (kopā 15 kredītpunkti) un brīvās izvēles priekšmetā – 6 kredītpunkti.

LU programmā lielāks apjoms paredzēts gatavošanās konferencēm – 12 kredītpunkti. RTU programmā paredzēts zinātniskais seminārs – 6 kredītpunkti. Abās augstskolās prasības matemātikas doktora grāda ieguvei ir līdzīgas.

Virziens “Attēlu apstrāde un datorgrafika, Datortehnika un tīkli” tika salīdzināts ar Latvijas Universitātes doktora programmu „Datorika”, kuras apakšnozarei „Datu apstrādes sistēmas un datortīkli” ir līdzīga uzbūve un tematika.

Abās programmās:

 • sakrīt studiju ilgums un apjoms ;

 • programmā ir obligātā un izvēles daļas;

 • individuāla doktorantu vadība.

Atšķirības:

 • LU programmā ir paredzēta pedagoģiskā prakse un studentu darbu vadīšana, kā studiju obligāts nosacījums;

 • promocijas eksāmeni specialitātē un svešvalodā.

Pārējām programmām Latvijas augstskolās analogu doktora programmu nav vai arī to nosaukumos un tematikā sakritība ir niecīga.

4. Zināšanu un prasmes vērtēšanas sistēma

Vērtēšanas sistēma atbilst Latvijas valsts standartā noteiktajai un saskaņā ar RTU rektora 2001.gada 16.janvāra rīkojumu Nr.3 - 10 „Pāreja uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu”.

Studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 1.tabulā.

Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanu sistēmas

1.tabula.

Mērķi

Vērtēšanas sistēma

 1. Zināšanas, kas jāiegūst absolventam (doktoram):

 • jāiegūst inženierzinātņu doktora grādam informācijas tehnoloģijā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, lai spētu pildīt atbilstoša speciālista funkcijas .

1. Eksāmenu atzīmes un ieskaites.

 1. Nepieciešamās iemaņas un prasmes:

 • pētnieciskā darba iemaņas;

 • prasme izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrēta nestandarta uzdevuma formulēšanā un risināšanā;

 • prasme izmantot datorus un atbilstošas datorprogrammas, kā arī citus IT sasniegumus šo uzdevumu risināšanai.

2. Patstāvīgais pētnieciskais darbs un tā izpildes novērtējums;

 • Piedalīšanās dažādos zinātniskos konkursos un tur ieņemtās vietas;

 • Piedalīšanās dažādos zinātniskos semināros un konferencēs (t.sk. starptautiskos) ar referātiem.

 1. Absolventam jābūt spējīgam darīt:

 • izpildīt atbilstoša līmeņa speciālista funkcijas;

 • nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni.

3. Izstrādātā promocijas (doktora) darba līmenis un promocijas padomes novērtējums, kā arī darba devēju atsauksmes.

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana

5.1. Pasniegšanas metodes

Doktora studiju programmā apmācība norit klasiskā stilā ar lekcijām, zinātniskiem semināriem un patstāvīgiem darbiem pēc individuālā plāna, arī pedagoģiskā stažēšanās.

Lekcijās izmanto multivides. Zinātniskos darbos notiek arvien plašāka sadarbība ar speciālistiem no citām nozarēm. Tā, piemēram, medicīniskā attēla uzlabošanas procesā ir sadarbība ar speciālistiem – ārstiem no Paula Stradiņa slimnīcas u.c..

Doktorantu zinātniskie referāti semināros saistīti ar zinātniskajiem pētījumiem, kas publicēti jaunākos specializētos modernos tehniskos žurnālos (piemēram, Pattern Recognition 2000.g.-2008.g. un citos).

DAD institūta doktorantiem ir iespēja izmantot jaunāko literatūru.

Studentiem ir brīva pieeja internetam DADI un DITF Skaitļošanas centra datorklasēs.

5.2. Promocijas darba izstrāde un aizstāvēšana

Inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Informācijas tehnoloģijas nozarē jāizpilda doktora studiju programma un jāaizstāv promocijas (doktora) darbs ar apjomu 102 KP. Valsts Zinātniskās Kvalifikācijas komisijas (VZKK) izstrādātie un 1999.g. 6.aprīlī Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi Nr.134 nosaka promocijas darba vērtēšanas kritērijus un promocijas kārtību. Vispārīgās prasības promocijas darbam prasības un promocijas darba noformējums aprakstīti Nolikumā par doktora zinātniskā grāda piešķiršanu Rīgas Tehniskajā universitātē, RTU Senātā apstiprināts 2003.gada 31.marta sēdē, prot. Nr.476 (sk. 2.pielikumu), kā arī RTU grāmatā “RTU doktorantūra” ikgadējos izdevumos. Promocijas darbs publiski jāaizstāv “Informācijas tehnoloģijas” promocijas padomē RTU P-07, kas darbojas pie RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes.

5.3. Programmas īstenošanas resursu analīze

Institūta struktūrvienības izvietotas Meža ielas 1 III un IV korpusā. Programmas realizācija ir saistīta ar DITF un DAD institūta materiālo bāzi. Automātikas un datortehnikas doktora studiju programmas priekšmetu pasniegšana un patstāvīgais darbs notiek datorklasēs, kuras ir aprīkotas ar:

 • 16 gab. HP Vectra VL Pentium III, monitors HP 19”, OS Windows 2000;

 • 12 darba stacijas ( Sun SPARC Station 20, Solaris 2.5);

 • 15 darba stacijas un serveris ( Sun SPARC Station 10, Solaris 2.6);

 • 8 darba stacijas un serveris ( Pentium II 400, Windows 2000);

 • 20 gab. HP Celeron 6000;

 • virtuālais privātais tīkls VPI Elektronikas un datorzinātņu institūtā ( EDI) , Dzērbenes 14 ( Pentium IV – 2 datori, Pentium III – 1 dators, IBM 133 – 1 dators, AMD 5X86 – 1 dators).

Darbiniekiem un studentiem, pētniecības darbiem un projektu realizācijai, nodrošinātas 6 darba vietas ar Pentium tipa datoriem ( 750MHz, RAM128 MB), kā arī Apple un Makintosh klēpjdatori.

Studentiem un darbiniekiem ir nodrošināta pieeja internetam, izmantojot 2Mbit/s Radio Link pakalpojumus.

DAD institūta rīcībā ir šādas laboratorijas: elektrisko mērījumu, sensortehnikas, automātiskās vadības, programmējamo loģisko kontroleru PLC.

Laboratorijās ir: 3 PLC kontroleri Modicon Micro, 10 PLC kontroleri SIMATIC CPU 212, 10 PLC kontroleri, teksta displeji TD 200, 11 analogo ieeju-izeju bloki, 5 licenzētas programmpaketes CADkey 98, programmpakete Mastercam 5.0.

Sadarbībā ar D.Link Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedrā organizēta laboratorija 10 darba vietām (viena darba vieta - jaudīgs dators, 17 collu LCD monitors, D-Link biznesa klases komutators (DWS-3024) kā arī divi D-link bezvadu piekļuves punkti (Wireless Access Points DWL-3500 AP). Tieša sadarbība ar firmu ilga no 2008.g. – 2010.g.

Pie Datorvadības sistēmu profesora grupas ar ABB Klinkmann Arcus Electronic atbalstu aprīkota laboratorija robotam IRB 166 – 611.45. Uzsākta sadarbība ar Tallinas Tehnisko universitāti robota IRBI 1600 apguvei un izpētei.

Mācību procesa nodrošinājums ar literatūru pamatojas uz bibliotēku iespējām. Zinātniskā literatūra sakopota arī nelielās profesoru grupu lasītavās, kurās ir ne tikai mācību grāmatas, bet arī žurnāli un konferenču materiāli.

Datorklašu un laboratoriju tehniskais nodrošinājums ļauj sasniegt programmas formulētos mērķus.

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

6.1. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam

Doktora akadēmiskās studijas programmas izstrādātas saskaņā ar RTU senāta lēmumu 30.10.2000. “Par Rīgas Tehniskās universitātes doktorantūras nolikumu” un apstiprinātas RTU senāta sēdē 30.04.2001., prot. Nr. 458 un akreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes lēmumu 2004.gada 10.martā (lēmums Nr.692) līdz 2010.gada 31.decembrim un atbilst akadēmiskāks izglītības standartam.

Latvijas Zinātnes nozaru klasifikatorā programmas atbilst informācijas tehnoloģijas nozarei ( apakšnozares: datorvadība, modelēšana un sistēmu projektēšana).

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti

Automātikas un datortehnikas doktora akadēmiskās studiju programmas pozitīvi vērtē darba devēji.Programmas absolventi strādā tādās firmās kā SIA “SIEMENS”, SIA “OLIMPS”, ,,SIA “KLINKMANN VILLA”, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, RSU u.c. Pasniedzēju kolektīvam ir sakari ar SIA “ANDI”, SIA “IBM Latvija”, SIA “ELKO”, SIA “Schneider Electric”, Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa inovāciju centru, Microsoft, RTU Tehnoloģisko parku u.c.

Lai programmas realizācijā papildus iesaistītu augsti kvalificētus un ar reāliem projektiem saistītus speciālistus, plaši praktizē daļslodzes variantu. Pie tam doktoru gatavošana notiek ciešā sadarbībā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu, SIA Info Serviss, SIA ANDI un SIA ELKO u.c.

7. Studējošie

7.1. Studējošo skaits doktora studiju programmā „Automātika un datortehnika”:

Studiju programmā „Automātika un datortehnika” (akadēmiskajās studijās) studē:

Mācību gads

1.k.imatrikul.sk.

Studējošo skaits

Absolventu skaits

2003./2004.

2

6

1

2004./2005.

5

12

2

2006./2007.

4

10

2

2007./2008.

2

8

1

2008./2009.

2

9

1

2009./2010.

8

17

4

Programmā „Attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli” ar 2009./2010.m.g. mācās ārzemju students Y.Kristofic (Francija).

Doktorants E.Žeiris sekmīgi aizstāvēja promocijas darbu „Datorvadības algoritmi daudzobjektu bioloģiskām sistēmām” 2010.gada 5.aprilī.

Doktorantes K.Krečetovas darbs novērtēts ar laureāta diplomu kā YIC finālistei 4th European Conference of the Medical and Biological Engineering, Antwerp, Belgium, November 23-27, 2008.

Doktoranti K.Krečetova, I.KLarpičs, E.Žeiris un R.Taranovs saņēma ESF atbalsta stipendiju zinātniskajam darbam.

 Doktorante K.Krečetova ieguva laureāta diplomu nr. LD BE 09-01 2009. gada 30. oktobrī par pirmo vietu  ar referātu « Contour Extraction and Processing in CT Images» 13. starptautiskā konferencē «Biomedical Engineering» jauno zinātnieku (doktorantu un maģistru) referātu konkursā, ko organizēja Kauņas Tehnoloģijas universitāte Lietuvā.

Doktorants D.Bļizņuks 2008./2009.m.g. pavasara semestrī stāžējās Maķedonijas Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Electrotechnics and IT, piedaloties Eiropas FP7 projektā "ProSense" un 2009./2010.m.g.Vācijā - Institut für Automation und Kommunikation e.V. Magdeburg nodaļas Industrial Communication Systems apakšnodaļā Wireless Industrial Communication pie tēmas IEEE 802.15.4 bezvadu tīklu uzvedība laikā un kļūdu joma.

7.2. I kursā imatrikulēto

2009./2010.mācību gadā I kursā imatrikulēto studentu skaits – 8 studenti, divi no tiem nepilna laika – I.Eglīte un V.Koliškina virzienā „Matemātiskā modelēšana”.

7.3. Absolventu skaits

Atskaites periodā promocijas darbus aizstāvējuši 8 doktoranti:

A.Takahaši (2004)

E.Stalidzāns (2005)

J.Korņijenko (2007)

I.Dzenīte (2007)

S.Nazarovs (2009)

V.Kremeņeckis (2009)

I.Šadats (Libāna) (2009)

E.Žeiris (2010)

7 4. Studējošo aptaujas un to analīze

„Automātikas un datortehnikas” doktoru akadēmisko studiju programmu doktoranti vērtē pozitīvi. Aptaujā piedalījās 14 studenti no 17.

Studējošo aptaujas diagramma

No diagrammas redzams, ka vairāk kā puse studējošo apmierinoši vērtē teorētiskās sagatavotības līmeni un doktorantu izredzes darba tirgū. Programmu salīdzināšanai daļai studējošo trūkst informācijas.

Veicot studentu aptaujas, varam izdarīt secinājumus un veikt uzlabojumus programmā.

7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

Fakultātē aktīvi darbojas studentu pašpārvalde, kas regulāri organizē savas studentu aptaujas par konkrētiem studiju kursiem. Par aptaujas rezultātiem studentu pašpārvaldes pārstāvji informē attiecīgās struktūrvienības (institūta/katedras) pasniedzējus par vēlamiem uzlabojumiem attiecīgo priekšmetu pasniegšanā.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Akadēmisko studiju programmas automātika un datortehnika pašnovērtējuma ziņojums (maģistru programma)

  Документ
  ... AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (MAĢISTRU PROGRAMMA) Rīgas Tehniskā universitāte Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts Rīga, 2003 SATURS 1. RTU programmas “Autom ...
 2. Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Документ
  ... INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS JELGAVA ... gas Tehniskā universitāte Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts Inženierzinātņu maģistrs automātikā, datortehnikā un ...
 3. Pašnovērtējuma ziņojums informācijas tehnoloģija

  Документ
  GAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA Bakalaura un maģistra akadēmiskās studiju ...
 4. Rīgas tehniskā universitāte datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte akadēmisko studiju programma datorsistēmas

  Документ
  GAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE Apstiprināts RTU Senāta sēdē 2009.g. ... PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2008/2009 SATURS 1. Mērķi un ... jumu) sakrīt ar Informācijas tehnoloģijas un Automātikas un datortehnikas ...
 5. Satura rādītājs i profesionālās augstākās izglītības programmas “medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  ... teorētisko jautājumu patstāvīgai apguvei. . RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE DATORVADĪBAS, AUTOMĀTIKAS UN DATORTEHNIKAS INSTITŪTS APSTIPRINĀTS Datorvadības, automātikas un datortehnikas Institūta padom ...

Другие похожие документы..