Главная > Документ


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Ekonomikas un vadības fakultāte

AKREDITĀCIJAS MATERIĀLI

Bakalaura akadēmiskā studiju programma

Ekonomika

(Kods 43310)

Maģistra akadēmiskā studiju programma

Ekonomika

(Kods 45310)

Rīga 2010

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 67034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr.3341000218

Studiju programmas nosaukums

Bakalaura akadēmiskā studiju programma

Ekonomika

Studiju programmas kods

43310

Studiju programmas īstenošanas ilgums

un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienes studijās

4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika neklātienes studijās

120 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība *

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Ekonomikas un vadības fakultāte,

Aspazijas bulv.5, Rīga, LV - 1050

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Prof., Dr. oec.

Inta Ciemiņa

studiju programmas direktore

LU Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns

__________________Asoc. prof. M. Purgailis

Bakalaura un maģistra studiju programmu Ekonomika direktore

__________________Prof. I. Ciemiņa

* Imatrikulācijas noteikumu prasības skatīt „2.6. Imatrikulācijas noteikumi bakalaura studiju programmā”

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 67034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr.3341000218

Studiju programmas nosaukums

Maģistra akadēmiskā studiju programma

Ekonomika

Studiju programmas kods

45310

Studiju programmas īstenošanas ilgums

un apjoms

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienes studijās

2,5 gadi jeb 5 semestri nepilna laika neklātienes studijās

80 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

-sociālo zinātņu bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē;

-bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā. *

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Ekonomikas un vadības fakultāte,

Aspazijas bulv.5, Rīga, LV - 1050

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Prof., Dr. oec.

Inta Ciemiņa

studiju programmas direktore

LU Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns

__________________Asoc. prof. M. Purgailis

Bakalaura un maģistra studiju programmu Ekonomika direktore

__________________Prof. I. Ciemiņa

*Imatrikulācijas noteikumu prasības skatīt „2.6. Imatrikulācijas noteikumi maģistra studiju programmā

S A T U R S

lpp.

Pieteikums bakalaura akadēmiskās studiju programmas Ekonomika akreditācijai

2

Pieteikums maģistra akadēmiskās studiju programmas Ekonomika akreditācijai

3

Satura rādītājs

4

Senāta lēmums par akadēmiskās studiju programmas Ekonomika apstiprināšanu

6

Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija

7

Bakalaura akadēmiskās studiju programmas Ekonomika akreditācijas lapas kopija

8

Maģistra akadēmiskās studiju programmas Ekonomika akreditācijas lapa

9

Domes lēmums par bakalaura akadēmiskās studiju programmas Ekonomika virzīšanu akreditācijai

10

Domes lēmums par maģistra akadēmiskās studiju programmas Ekonomika virzīšanu akreditācijai

11

Domes lēmums par bakalaura studiju programmas Ekonomika studentu pārņemšanu

12

Domes lēmums par maģistra studiju programmas Ekonomika studentu pārņemšanu

13

Titulllapa Bakalaura akadēmiskajai studiju programmai Ekonomika

14

Titulllapa Maģistra akadēmiskajai studiju programmai Ekonomika

15

1. Studiju programmu anotācija

16

2. Programmas vispārējais raksturojums

16

2.1. Studiju programmas īstenošanas, mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

16

2.2. Studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

19

2.3. Ekonomikas bakalaura un maģistra studiju programmu salīdzinājums ar līdzīgām Latvijas un ES valstu augstskolu studiju programmām

21

2.4. Studiju programmu organizācija

26

2.5. Studiju programmu finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

29

2.6. Imatrikulācijas nosacījumi

31

2.7. Studiju programmu praktiskā realizācija

32

2.8. Vērtēšanas sistēma

33

2.9. Studējošie

35

2.10. Studiju programmās nodarbinātais akadēmiskais personāls

39

2.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums

40

2.12. Struktūrvienību iesaistīšana konkrēto programmu īstenošanā

42

2.13. Ārējie sakari

45

2.14. Studiju programmu attīstības plāns

47

3. Studiju programmu izmaksu aprēķins

3.1. Bakalaura studiju programmas izmaksu aprēķins

49

3.2. Maģistra studiju programmas izmaksu aprēķins

50

4. Studiju plāni

4.1. Bakalaura studiju plāns pilna laika klātienes studijām

51

4.2. Bakalaura studiju plāns nepilna laika studijām

55

4.3. Maģistra studiju plāns pilna laika klātienes studijām

59

4.4. Maģistra studiju plāns nepilna laika studijām

63

Pielikumi

1. Bakalaura studiju programmas studiju kursu apraksti

68

2. Maģistra studiju programmas studiju kursu apraksti

213

3. Bakalaura studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts

318

4. Maģistra studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts

320

5. Studiju programmu realizācijā iesaistīto mācībspēku CV

321

6. Studējošo aptauju materiāli, studējošo, absolventu, darba devēju aptauju anketu

veidlapas

461

7. Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu

institūciju finansētajos projektos

476

8. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra

487

9. LU Bibliotēku resursi programmu realizācijas nodrošināšanā

503

10. Noslēguma darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi

510

11. Bakalaura noslēguma darba izstrādāšanas un vērtēšanas kritēriji

511

12. Maģistra noslēguma darba izstrādāšanas un vērtēšanas kritēriji

514

13. Augstskolu studiju programmu informatīvie materiāli

516

14. Bakalaura studiju programmas apgūšanas izsniedzamā diploma pielikuma paraugs

526

15. Maģistra studiju programmas apgūšanas izsniedzamā diploma pielikuma paraugs

532

16. Atsauksmes par Ekonomikas bakalaura un maģistra studiju programmām

(2 no augstskolām un 2 no prof. organizācijām)

538

Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu

Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija

Bakalaura akadēmiskās studiju programmas Ekonomika akreditācijas lapas kopija

Maģistra akadēmiskās studiju programmas Ekonomika akreditācijas lapas kopija

IZRAKSTS

LU Ekonomikas un vadības fakultātes

Domes lēmums

26.01.2010. Nr. 2070-V2-1/2

Par Ekonomikas bakalaura(43310)

akadēmisko studiju programmu

novērtēšanu un virzīšanu akreditācijai

Noklausījusies Ekonomikas bakalaura akadēmisko studiju programmu direktores I.Ciemiņas ziņojumu

Dome nolemj: Pamatojoties uz Ekonomikas studiju programmu Padomes 19.01.2010. lēmumu Nr. 2070-S49-1/1 un programmu direktores ziņojumu, virzīt akreditācijai:

Bakalaura akadēmisko studiju programmu Ekonomika (43310)

Domes priekšsēdētāja V.Niedrīte

Domes sekretāre p.i. I.Ozoliņa

Izraksts pareizs.

67034703

IZRAKSTS

LU Ekonomikas un vadības fakultātes

Domes lēmums

26.01.2010. Nr. 2070-V2-1/2

Par Ekonomikas maģistra(45310)

akadēmisko studiju programmu

novērtēšanu un virzīšanu akreditācijai

Noklausījusies Ekonomikas maģistra akadēmisko studiju programmu direktores I.Ciemiņas, ziņojumu

Dome nolemj: Pamatojoties uz Ekonomikas studiju programmu Padomes 19.01.2010. lēmumu Nr. 2070-S49-1/1 un programmu direktoru ziņojumiem, virzīt akreditācijai:

Maģistra akadēmisko studiju programmu Ekonomika (45310)

Domes priekšsēdētāja V.Niedrīte

Domes sekretāre p.i. I.Ozoliņa

IZRAKSTS

LU Ekonomikas un vadības fakultātes

Domes lēmums

   1. Nr.2070-V2-1/2

Par studiju turpināšanu

akadēmisko studiju programmu

likvidācijas gadījumā

Noklausījusies bakalaura studiju programmas Ekonomika direktores prof. I.Ciemiņas ziņojumu

Dome nolemj:

Apstiprināt iespēju akadēmiskās ekonomikas studiju programmas Ekonomikas bakalaurs (kods 43310) studentiem, studiju programmas pārtraukšanas gadījumā, turpināt studēt LU Ekonomikas un vadības fakultātē profesionālā bakalaura studiju programmā Starptautiskās ekonomiskās attiecības (kods 42310)

Domes priekšsēdētāja V.Niedrīte

Domes sekretāres p.i. I.Ozoliņa

Izraksts pareizs.

67034703

IZRAKSTS

LU Ekonomikas un vadības fakultātes

Domes lēmums

   1. Nr.2070-V2-1/2

Par studiju turpināšanu

akadēmisko studiju programmu

likvidācijas gadījumā

Noklausījusies Ekonomikas maģistra studiju programmas direktores prof. I.Ciemiņas ziņojumu un pamatojoties uz Ekonomikas studiju programmu padomes 19.01.2010. lēmumu Nr.2070-S49-1/1.par studentu pārņemšanu programmas neakreditācijas gadījumā,

Dome nolemj:

Apstiprināt akadēmiskās maģistra studiju programmas Ekonomika (kods 45310) studiju programmas neakreditācijas gadījumā studentu pāriešanu un studiju turpināšanu LU Ekonomikas un vadības fakultātes Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā Grāmatvedība un audits (kods 46344).

Domes priekšsēdētāja V.Niedrīte

Domes sekretāres p.i. I.Ozoliņa

Izraksts pareizs.

67034703

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Bakalaura AKADĒMISKĀ STUDIJU PROGRAMMA

EKONOMIKA

(kods 43310)

SOCIĀLO ZINĀTŅU Bakalaura AKADĒMISKĀ GRĀDA EKONOMIKĀ IEGŪŠANAI

Academic Bachelor’s Study Programme Economics

for acquiring

Bachelor’s Academic Degree of Social Sciences in Economics

Programmas direktore:

Inta Ciemiņa

profesore, Dr.ekon.

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Ekonomikas studiju programmu Ekonomikas un vadības fakultātes

padomes sēdē 19.01.2010. Domes sēdē 26.01.2010.

protokola Nr. 2070-S49-1/1 protokola Nr.2070-V2-1/2

Padomes priekšsēdētāja Domes priekšsēdētāja

I.Ciemiņa V.Niedrīte

_____________________ ________________________

(paraksts) (paraksts)

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē 22.04.2010. 26.04.2010.

lēmums Nr.______________ lēmums Nr.______________

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

J.Krūmiņš J.Rozenvalds

_____________________ ________________________

(paraksts) (paraksts)

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

MAĢISTRA AKADĒMISKĀ STUDIJU PROGRAMMA

EKONOMIKA

(kods 45310)

SOCIĀLO ZINĀTŅU MAĢISTRA AKADĒMISKĀ GRĀDA EKONOMIKĀ IEGŪŠANAI

Academic Master’s Study Programme Economics

for acquiring

Master`s Academic Degree of Social Sciences in Economics

Programmas direktore:

Inta Ciemiņa

profesore, Dr.ekon.

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Ekonomikas studiju programmu Ekonomikas un vadības fakultātes

padomes sēdē 19.01.2010. Domes sēdē 26.01.2010.

protokola Nr. 2070-S49-1/1 protokola Nr.2070-V2-1/2

Padomes priekšsēdētāja Domes priekšsēdētāja

I.Ciemiņa V.Niedrīte

_____________________ ________________________

(paraksts) (paraksts)

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē 22.04. 2010. 26.04.2010.

lēmums Nr.______________ lēmums Nr._____________

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

J.Krūmiņš J.Rozenvalds

_____________________ ________________________

(paraksts) (paraksts)

1.Studiju programmu anotācija

Bakalaura akadēmiskā studiju programma „Ekonomika” (kods 43310), (BSP) un Maģistra akadēmiskā studiju programma „Ekonomika” (kods 45310), (MSP) sagatavotas akreditācijai, pilnveidojot to saturu atbilstoši ekonomikas nozares plaša profila apakšnozaru zinātniskajās atziņās un praktisko problēmu risināšanā uz izcilību virzītās studijās.

Studiju programmu saturs atspoguļo tās ekonomikas jomas, kurās Latvijas Universitātē izveidojušās spēcīgas zinātniskās skolas ,norit sekmīgs zinātniski pētnieciskais darbs un iedibinājušās akadēmiskās tradīcijas.

Tikai analītiska pieeja ekonomikas procesu norises vērtējumam mūsdienu apstākļos sniedz ilgtspējīgas attīstības rezultātus Latvijas tautsaimniecībai visas Eiropas sociāli ekonomiskās telpas attīstības kontekstā.

Akadēmisko studiju programmu izpilde absolventiem rezultējas ekonomikas teorētisko atziņu un likumsakarību izpratnē, spējā analītiski novērtēt konkrētās situācijas ekonomisko politiku , prasmē sniegt nozares attīstības praktiskus risinājumus, spējās radoši pilnveidoties mūžizglītības dažādās formās.

Bakalaura studiju programmas absolventi iegūst sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu ekonomikā, Maģistra programmas absolventi - sociālo zinātņu maģistra akadēmisko grādu ekonomikā .

Programmās piedāvāto zināšanu, prasmju un iemaņu apjoms atbilst līdzīgām Eiropas Savienības studiju programmām, radot pamatu absolventu konkurētspējai Eiropas darba tirgū.

Bakalaura studiju programmas apjoms 120 kredītpunkti, maģistra studiju programmas apjoms- 80 kredītpunkti. Programmu studiju kursi strukturēti obligātajā (A daļā),obligātās izvēles (B daļā) un brīvās izvēles (C daļā- tikai BSP).

B daļas kursi piedāvā studiju virzienu izvēli kādā no tautsaimniecības jomām –Grāmatvedībā, Finansēs un kredītā, Tautsaimniecības analīzē (Makroekonomikā), Uzņēmējdarbības ekonomikā , Analītiskajā ekonomikā.

2. Programmas vispārējais raksturojums

2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

Ekonomikas studiju programma veidota kā divu līmeņu (bakalaura un maģistra) akadēmisko studiju un zinātniskās pētniecības vienots organizatoriski metodisks cikls.

Bakalaura studiju programmas mērķis ir dot iespēju studentiem radošā mācību un pētniecības darbā iegūt akadēmisku izglītību ekonomikā, radīt nosacījumus augstas kvalitātes intelektuālo, analītisko un profesionālo spēju pilnveidošanai un zināšanu iegūšanai izvēlētajā ekonomikas apakšnozarē .

Sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskā grāda ekonomikā ieguvējs izveidojas par personību ar analītiskas domāšanas iemaņām , iesniedzoties ekonomikas zinātnes augstākajos sasniegumos, prasmēm patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un veikt

radošu un praktisku darbu finanšu, grāmatvedības, uzņēmējdarbības ,analītiskās ekonomikas (ekonomiski matemātiskās modelēšanas) un tautsaimniecības analīzes (makroekonomikas) jomās.

Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir :

 • nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi plaša profila ekonomikas bakalaura akadēmiskajā studiju programmā tādā kvalitātē, lai būtu iespējams īstenot maģistra studiju programmu sociālo zinātņu maģistra grāda ekonomikā iegūšanai atbilstoši LR Ministru kabineta noteiktajam valsts akadēmiskās izglītības standartam;

 • radīt priekšnoteikumus analītisko iemaņu pilnveidošanai ,profesionālo un komunikācijas prasmju iegūšanai ekonomikā , kas ļautu absolventiem sekmīgi iekļauties Latvijas un starptautiskajā darba tirgū valsts un privātajās struktūrās ;

Maģistra studiju programmas mērķis ir:

bakalaura grādu ieguvušajiem dot iespējas padziļinātu zināšanu apguvei, ekonomikas procesu analītiskas un kritiskas izpratnes veidošanai un augsti kvalificētu profesionālu, organizatorisku funkciju un pētniecības prasmju pilnveidošanai un attīstībai.

Mērķa sasniegšana nodrošina sociālo zinātņu maģistra akadēmiskā grāda ekonomikā iegūšanu.

Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir :

 • sniegt studējošajiem dziļas teorētiskas zināšanas plašā ekonomikas apakšnozaru un saskares zinātņu jomās, nodrošinot konkurētspējīgu starpdisciplināru un kompleksu pieeju iegūto rezultātu interpretācijai un sekmējot ekonomikas filozofijas domāšanas veidošanos;

 • attīstīt studējošo zinātniskās pētniecības prasmes, nodrošinot iespējas piedalīties LZP un starptautiskos pētniecības projektos;

 • radīt priekšnoteikumus analītisko iemaņu pilnveidošanai ,profesionālo un komunikācijas prasmju iegūšanai ekonomikā , kas ļautu absolventiem veidoties par radošām personībām, sekmīgi iekļauties Latvijas un starptautiskajā darba tirgū valsts un privātajās struktūrās ;

 • sagatavot absolventus studijām doktorantūrā.

Studiju programmu mērķa īstenošanas plānotie studiju rezultāti un to novērtēšana .

Studiju programmu īstenošanā un attīstībā ievēroti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras pamatprincipi.

Sekmīgi izpildīts bakalaura un maģistra studiju programmas studiju darbs studējošiem rezultējas :

-ekonomikas teoriju un mūsdienu aktuālo tautsaimniecības attīstības likumsakarību izpratnē gan valsts, gan starptautiskā mērogā;

-prasmē pieņemt lēmumus un veikt radošu un praktisku darbu finanšu, grāmatvedības, uzņēmējdarbības ,analītiskās ekonomikas un tautsaimniecības analīzes jomās;

-ekonomikas procesu prognozēšanā un vadībā;

-stratēģiskas un analītiskas problemātikas saskatīšanā un risināšanā mainīgu ekonomikas norišu apstākļos;

-spējās veikt atšķirīgu informācijas datu bāzu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju apzināšanu, to sākotnējo un analītisko apstrādi, izmantojot datiem visatbilstošākās metodes un paņēmienus;

-spējā profesionāli komunicēt ,argumentēt un saistoši demonstrēt ekonomikas jomas pētījuma objekta saturu;

-prasmē nepārtraukti pilnveidot zināšanas, izmantojot starpdisciplināru pētniecības pieeju;

2.1.1.tabula

Ekonomikas bakalaura un maģistra studiju programmu

mērķu īstenošanas plānotie studiju rezultāti un to novērtēšana

Ekonomikas bakalaura studiju programmas studiju mērķu īstenošanas

sasniedzamās studiju rezultātu

kompetences

Ekonomikas maģistra studiju programmas mērķu īstenošanas

sasniedzamās studiju rezultātu

kompetences

zināšanu un izpratnes jomā

zināšanu un izpratnes jomā

akadēmiskā grāda ieguvējs spēj:

-demonstrēt zināšanas ekonomikas vēstures attīstības pamatlikumu sakarībās;

-orientējas mūsdienu ekonomikas zinātnes teorētiskajās pamatnostādnēs un specializācijas pamatvirzienos – grāmatvedībā, finansēs, ekonomiski matemātiskajā modelēšanā un prognozēšanā, uzņēmējdarbībā, tautsaimniecības analīzes aktuālajās koncepcijās;

-demonstrēt pētāmā objekta kritisku izpratni un sniegt problēmas risinājumu apkopojumu;

-spēj uzrādīt zināšanas ekonomikas un atsevišķu saskares zinātņu teorētiskajos un praktiskajos pamatjautājumos – vadības zinībās; tiesību zinībās, matemātikā, vides zinībās, demogrāfijā, socioloģijā, psiholoģijā, biznesa ētikā, informācijas tehnoloģijās u.c.

akadēmiskā grāda ieguvējs spēj:

-pilnveidot un attīstīt bakalaura studiju programmā iegūtās kompetences, tās pilnveidot, demonstrējot padziļinātas vai paplašinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas tautsaimniecības pētniecības kontekstā;

-orientēties un pārzināt izvēlētā virziena aktuālu ekonomikas pētījumu problemātikas klāstu Latvijā un starptautiskajā pētniecības vidē;

-demonstrēt padziļinātu izvēlētā ekonomikas pētījuma objekta satura izpratni, saskata diskutējamus jautājumus,

-novērtēt problēmas kopsakarības starpdisciplinārā skatījumā un demonstrē radošu pieeju lietišķu un teorētisku jautājumu risināšanā ;

-pārzina jaunākās analītiskās pētniecības metodes;

prasmēs un iemaņās absolvents

prasmēs un iemaņās absolvents

-uzrāda zinātniskās pētniecības pamatiemaņas prasmes, demonstrējot analītisku pieeju pētījuma objekta analīzē, spējas pielietot teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanā uzņēmuma vai institūcijas darbības uzlabošanai;

-spēj atrast, sistematizēt un izmantot informācijas datu bāzes un izmantot piemērotākās statistikas, ekonometrijas u.c. analīzes metodes un paņēmienus,

-lietpratīgi veikt iegūto rezultātu ekonomisko interpretāciju un prezentāciju speciālistu un nespeciālistu auditorijās, izprotot profesionālās ētikas nozīmi ;

-gatavs darbam komandā un spēj pilnveidot un attīstīt komunikatīvas prasmes ;

-ir motivēts savu kompetenču nepārtrauktā pilnveidošanā un attīstīšanā, turpinot studijas maģistrantūrā;

-spēj iekļauties Latvijas Zinātnes Padomes lietišķo vai fundamentālo pētījumu zinātniskās pētniecības vai starptautisko zinātnisko programmu darba grupās, veicot atsevišķu uzdevumu izpildi kopējā projekta mērķu sasniegšanai, dodot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, ekonomikas apakšnozaru pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstīšanā;

-spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus un rast risinājumus mainīgās ekonomikas attīstības situācijās;

-ir motivēts savu kompetenču nepārtrauktā pilnveidošanā un attīstīšanā, turpinot profesionālu, akadēmisku, vai zinātniski pētniecisku darbu , studējot doktorantūrā;

-uzrāda padziļinātas patstāvīga pētnieciskā un profesionālā darba risināšanas prasmes un attieksmes kādā no izvēlētajiem ekonomikas virzieniem – uzņēmējdarbībā, finansēs un grāmatvedībā, tautsaimniecības (makroekonomikas) analīzē un matemātiskajā ekonomikā ;

-līdztekus klasiskajiem, lietpratīgi iekļauj pētniecības metožu klāstā nestandarta oriģinālus radošus risinājumus;

-respektēt izvēlētās ekonomikas jomas zinātniskās un profesionālās darbības ētikas kodeksu ,novērtējot iegūto rezultātu ietekmi uz vidi un sabiedrību;

Studiju rezultātu vērtēšanas sistēma (skat. arī 2.8.-Vērtēšanas sistēma)

Starppārbaudījumi ,eksāmeni, obligāti semināru darbi, studiju darbi, kursa darbi

Individuālas pārrunas ar studentiem 1.studiju gadā ( bakalaura studiju programmā – kursā Ievads studijās)

Piedalīšanās vietējos un starptautiskos konkursos, semināros, konferencēs

Izstrādātā bakalaura, maģistra darba līmenis un vērtējums (skat. Noslēguma darbu vērtēšanas kritēriji -11.,12. pielikumi)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas universitāte ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte akadēmisko maģistra un doktora studiju programmu ģeoloģija

  Документ
  ... , Tartu un Turku universitātē Lundas Universitāte Tartu Universitāte Turku Universitāte Latvijas Universitāte Kvartārģeoloģija Kvart ...
 2. Latvijas universitāte optometrijas bakalaura (kods 43722) un maģistra (kods 45722) studiju programmas akadēmiskā grāda dabaszinātņu bakalaurs un dabaszinātņu maģistrs optometrijā iegūšanai

  Документ
  ... un katarakta. Latvijas Universitāte, 2004 RiinTamm. Ambliopijas ārstēšanas efektivitāte. Latvijas Universitāte, 2004 Edith ... Lond. Akomodācijas amplitūda. Latvijas Universitāte, 2004 ...
 3. Latvijas universitāte akadēmisko studiju programma ģeoloģija

  Документ
  ... Latvijas Valsts Universitāte, Ģeogrāfijas fakultāte, students 1989-1992 Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas fakultāte ... , doktorands 1992 Stokholmas Universitāte, stažēšanās Helsinku Universitāte ...
 4. LATVIJAS UNIVERSITĀTE A  Cibulis EKSTRĒMU  UZDEVUMI

  Документ
  ... un pārstrādāts 1. izdevums). Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. – 108 lpp. Grāmata ... A., Ekstrēmu uzdevumi, I daļa, Rīga, Latvijas Universitāte, 2003, 104 lpp. [Cib2] Cibulis ... mu uzdevumi, II daļa, Rīga, Latvijas Universitāte, 2006, 102 lpp. [Cib3] ...
 5. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte akadēmiskā maģistra studiju programma

  Документ
  ... S Baltess V. . Pārtikas ķīmija. - Latvijas Universitāte, 1998, 478 lpp Walker J.M. The ... V. Baltess. Pārtikas ķīmija. – Rīga: Latvijas Universitāte, 1998.- 478 lpp. Lineback D.L., Inglett ... inženieris-tehnologs Latvijas universitāte 1996-1998 Vadī ...

Другие похожие документы..