Главная > Документ


Baltijas Starptautiskā akadēmija

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”

(kods - 47812)

Pašnovērtējums

2011/2012.m.g.

2012, Rīga

Pieteicēja nosaukums:

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Pieteicēja juridiskā adrese:

Lomonosova 4, Rīga, LV-1003, Latvijas Republika,

tālr. 7100601, fakss 7241272, e-mail info@bsa.edu.lv

VRN:

40003101808

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs:

3343800009

Studiju programmas nosaukums:

profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”

Studiju programmas kods:

47812

Studiju programmas īstenošanas ilgums:

1,5 gadi (3 semestri) vai 2 gadi (4 semestri)

pilna laika klātiene,

pilna laika neklātiene,

2 gadi (4 semestri) vai 2,5 gadi (5 semestri)

nepilna laika klātiene,

nepilna laika neklātiene,

tālmācība

Studiju programmas apjoms:

60 KP (ECTS 90) vai 80 KP (ECTS 120),

Prasības, sākot studiju programmas apguvi:

- profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs,

- 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs,

- citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā,

- profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. (šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī).

Iegūstamā kvalifikācija:

uzņēmuma vadītājs atpūtas un izklaides jomā

Iegūstamais grāds:

profesionālā maģistra grāds atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā

Vietas, kur īsteno studiju programmu:

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Rīga, Lomonosova ielā 4,

Baltijas Starptautiskā akadēmija Daugavpils filiāle

Daugavpils, Dzelzceļa 3

Studiju programmas īstenošanas veids:

pilna laika klātiene,

pilna laika neklātiene,

nepilna laika klātiene,

nepilna laika neklātiene,

tālmācība

Licence Nr.,

izsniegšanas datums

04030-49

17.11.2011.

Studiju programmas direktors:

Dr. polit., as.prof. Marina Gunare

Saturs

lpp

1.

Studiju programmas apraksts

5

1.1.

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas

„Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”

mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti

6

1.2.

Studiju programmas saturs, ilgums, apjoms un struktūra

7

1.2.1.

Mērķauditorija un sagaidāmo absolventu profils

7

1.2.2.

Programmas saturs, ilgums un apjoms

8

1.2.3.

Studiju programmas struktūra

9

1.2.4.

Studiju programmas prakses

12

1.2.5.

Gala pārbaude

14

1.2.6.

Imatrikulācijas noteikumi

16

1.2.7.

Studiju programmas vadīšana un administrēšana

17

2.

Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”profesijas standartā „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”

19

3.

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

23

3.1.

BSA Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” akadēmiskā personāla saraksts

23

3.2.

Studiju programmas “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” akadēmiskā personāla nodrošinājums (skaitliskais sastāvs un kvalifikācija)

23

4.

Materiāli tehniskā bāze

Studiju programmas informatīvā bāze

27

5.

BSA profesionālās maģistra studiju programmas

Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” metodiskais nodrošinājums

29

6.

Ārējie sakari

34

6.1.

Apmaiņas programmas un ERASMUS programma

34

6.2.

Starptautiskie granti un projekti

35

6.3.

Sadarbība ar darba devējiem

36

7.

Studiju programmas SVID analīze

36

8.

Studiju programmas attīstības plāns

37

Pielikums Nr.1 – Studiju plāni

Pielikums Nr.2 – Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājums

Pielikums Nr.3 – Sadarbības augstskolas

Pielikums Nr.4 – BSA projekti

Pielikums Nr.5 – Sadarbības partneri

1. Studiju programmas apraksts

Komunikācijas telpai, kas aptver visas mūsdienu cilvēka dzīves sfēras, ir nepieciešama saprātīga un mērķtiecīga attīstība. Pirmām kārtām, ir svarīgi atzīt tās vietu un lomu sabiedriskos procesos, kā arī aktīvi izmantot tajā slēpto potenciālu. Tā kā komunikācijas un komunikācijas tehnoloģijas strauji attīstās, ir vērts izmantot to izaugsmes enerģiju sabiedriski svarīgos procesos.

Pašlaik uzmanības centrā atrodas komunikācijas ietekmes problēma uz sociālajiem procesiem un komunikācijas pozitīvas lomas apzināšana. Izmantojot komunikāciju kanālu un tīklu attīstību, tiek risinātas daudzas postindustriālās informācijas sabiedrības problēmas.

Komunikācijas ir spējīgas strukturēt realitāti jebkurā cilvēka dzīves sfērā: sabiedriskajā, politiskajā, ekonomiskajā, kultūras un atpūtas u.c. Komunikācijas caurvij sabiedrību un dod iespēju tās subjektiem attīstīties kopā ar sabiedrību. Tādējādi, komunikatīvais līmenis kļūst par izdzīvošanas un stabilitātes kritēriju mūsdienu apstākļos, kur risks, krīzes un pastāvīgas pārmaiņas ir realitāte.

Tieši pateicoties nepārtrauktām komunikācijas aktivitātēm, struktūrai, kas ir atvērta komunikācijām, ir daudz vairāk iespēju gan savu atsevišķo vienību, gan pašas struktūras kopumā attīstībai. Pastāvīgā virzība un optimāla stāvokļa nepārtrauktā meklēšana mainīgos ārējās vides apstākļos, veidojot jaunas komunikāciju konfigurācijas, ļauj uztvert komunikācijas kā dažādu struktūru un sistēmu stabilitātes un attīstības bāzes faktoru.

Komunikācijām ir nozīmīga loma. Vispirms komunikācijas nozīmē sakaru dibināšanu starp nozīmīgiem sociālās vai citas kategorijas subjektiem.

Mūsdienu sabiedrībā īpaša uzmanība ir jāpievērš šādām komunikāciju funkcijām:

 • Stratēģiskās mijedarbības jauno sfēru atklāšana, kā rezultātā jauno tirgu, produktu utt. veidošana;

 • Darba efektivitātes paaugstināšana, pateicoties pārejai uz stratēģiskajām komunikācijām;

 • Jauno resursu atklāšana uzņēmuma efektīvai vadīšanai;

 • Sabiedrisko attiecību integrācija;

 • Ātrās un efektīvās reaģēšanas iespēja uz nepārtraukti mainīgiem ārējās vides apstākļiem;

 • Uzņēmuma darbībai stratēģiski nozīmīgu komunikāciju noteikšana;

 • Jauno iespēju atklāšana komunikāciju tirgū.

Programmas misija: Jauna veida uzņēmumu vadītāju veidošana: kas ir radošs un kam ir plašs redzesloks, kas ir spējīgs orientēties atpūtas un izklaides industrijā, kā arī analizēt tirgus izmaiņas, strādāt starptautiskās komandās, kas var patstāvīgi pieņemt lēmumus un ir spējīgs efektīvi vadīt uzņēmumu, izmantojot visas komunikāciju iespējas.

Piedāvātā profesionālās augstākās izglītības profesionālā maģistra studiju programma paredz sabalansētu studiju ciklu, kura laikā tiek apgūtas fundamentālas teorētiskās, sociālās un humanitārās zināšanas, kā arī lietišķās disciplīnas tūrisma un izklaides, vadībzinības un tirgzinības jomās, kas nodrošina augsti kvalificētu speciālistu iespējas kļūt par konkurētspējīgiem uzņēmuma vadītājiem Latvijā, kā arī Eiropas darba tirgū.

Programma ietver visus galvenos stratēģisko komunikāciju un uzņēmuma vadības aspektus atpūtas vai izklaides industrijā un ir orientēta uz speciālistu praktisko sagatavošanu, jo specialitātes apgūšana notiek, balstoties uz patstāvīgo lietišķā rakstura darbu, zinātniski pētniecisko darbu un radošo projektu izstrādāšanu.

Studiju programma ir orientēta uz personām, kuras ir ieguvušas profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību tūrisma, viesnīcu un restorānu biznesa, kultūras, sabiedrisko attiecību, uzņēmējdarbības sfērā vai jebkurā citā zinātnes nozarē un vēlas iegūt profesionāla uzņēmumu vadītāja kvalifikāciju atpūtas un izklaides jomā. Programma ir ieteicama kā potenciālajiem nākotnes, tā arī esošajiem tūrisma un viesnīcu uzņēmumu, izklaides kompleksu un klubu vadītājiem; speciālistiem sabiedrisko attiecību sfērā; uzņēmējiem, kuri darbojas dažādās izklaides sfēras uzņēmumos; vadītājiem no valsts pārvaldes, biznesa vai sabiedrības pārvaldes sektora, kuri vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. Programma ir ieteicama arī citās jomās strādājošiem, kuru profesijā ir nepieciešamas komunikācijas darbā ar mērķauditorijām, kā arī radošā pieeja potenciālo patērētāju piesaistīšanā un konkurētspējas pastiprināšanā mūsdienu atpūtas un izklaides industrijā. Mērķauditorija, kura būtu jāuzrunā: BSA absolventi un nozarē strādājošie speciālisti.

Studiju programma ir starpdisciplinārā. Studiju programmas būtība apvienojot dažādu virzienus, kuri ir iekļauti studiju programmas nosaukuma izveide un studiju kursos, kuri tiks realizetu programmas ietvaros.

1.1. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas

Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā

mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti

Galvenais profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas mērķis:

sagatavot augstas kvalifikācijas un konkurētspējīgus uzņēmumu vadītajus izklaides un atpūtas jomā, kas ir spējīgi radoši risināt uzvirzītos uzdevumus, strādāt starpautiskās komandās un efektīvi vadīt institūcijas, piedalīties projektu realizēšanā Latvijas, kā arī starptautiskajā tirgū.

Lai sasniegtu programmas mērķi, ir izvirzīti šādi maģistra studiju programmas uzdevumi:

 • piedāvāt laikmetīgu, kvalitatīvu un sabalansētu apmācību, lai nodrošinātu teorētisko, pētniecisko un praktisko iemaņu apgūšanu, profesionālo tālākizglītību un zinātnisko pētniecību;

 • nodrošināt programmā iegūstamās izglītības līmeņa atbilstību darba tirgus un darba devēju prasībām, sniedzot konkrētas un vispusīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas modernajā uzņēmējdarbības vidē;

 • attīstīt studentu radošās spējas uzņēmējdarbībā, uzņēmuma vadīšanā, kā arī prasmi attīstīt radošo potenciālu un veicināt atpūtas un izklaides industrijas produktu patēriņu sabiedrībā;

 • attīstīt mūsdienu darba tirgū nepieciešamās prasmes un iemaņas – prezentācijas, argumentēšanas, saskarsmes, informācijas ieguves un apstrādes, spēju radoši un kritiski domāt un analizēt nozares problēmas;

 • īstenot attīstības tendenču atpūtas un izklaides jomā Latvijā un Eiropā padziļinātu apguvi komunikācijas zinātnes kontekstā;

 • dot iespēju gūt pieredzi atpūtas un izklaides pasākumu un projektu plānošanā, organizēšanā un izvērtēšanā.

Plānotie rezultāti: maģistra programmas absolventi iegūs unikālas profesionālas zināšanas un iemaņas šādos virzienos: uzņēmuma stratēgiskā vadība, stratēģiskās mārketinga komunikācijas, līderība uzņēmumā un projektā, iemaņas darbā starptautiskajā komandā, uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas izveide, kas nodrošina vadošo pozīciju iegūšanu pakalpojumu tirgū, radot produktu, atbilstošu patērētāju vajadzībām un starptautiskajām kvalitātes prasībām, kā arī zināšanas un iemaņas nepieciešamas efektīvai darbībai atpūtas un izklaides industrijā.

Tabula Nr. 1

Vispārējās un profesionālās kompetences, kuras paredz maģistra studiju programmas

Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”

Kulturoloģiskās kompetences

 • uzkrāt un pilnveidot pieredzi starpkultūru komunikācijā;

 • veidot izpratni par kultūru dauzdveidību un to īpatnībām;

 • orientēties savas valsts un pasaules aktualitātēs kultūras, atpūtas un izklaides jomās;

 • veidot starptautiskos projektus ievērojot nacionālās un starpkultūru tradīcijas;

Intelektuālās kompetences

 • veidot padziļinātu izpratni par izklaides un atpūtas industrijas iespējām pasaules mērogā;

 • pilnveidot zinātnisko potenciālu, kā arī izkopt spēju sniegt zināšanas citiem;

 • attīstīt radošo potenciālu izvēlētajā specialitatē;

 • pilnveidot profesionalo izaugsmi izmantojot tālākizglītības un pētniecības iespējas;

Profesionālās kompetences

 • izmantot teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā;

 • veidot padziļinātu izpratni par izklaides un atpūtas industrijas procesiem un mijiedarbību;

 • pilnveidot izpratni par pašpilnveides procesiem profesionālajā darbībā;

 • attīstīt starpprofesionālās komandas veidošanas principus;

 • integrēt dažādu jomu zināšanas petniecībā;

 • izkopt ētisko un sociālo atbildību par zinātnes rezultātiem;

Praktiskās

kompetences

 • attīstīt sociālo atbildību;

 • izmantot mūsdienu tehnoloģiju iespējas;

 • veicināt uzņēmējdarbību, inovāciju piesaiti atpūtas un izklaides jomā;

 • veidot radošu profesionālo darbību atpūtas un izklaides industrijā;

 • pilnveidot savu profesionālo kompetenci;

Saskarsmes kompetences

 • attīstīt publiskās uzstāšanās kultūras prasmes;

 • pilnveidot komandas darba iemaņas un prasmes;

 • veidot komunikāciju tehnoloģijas daudzkultūru sabiedrībā;

 • veidot izpratni par dažādu mērķa grupu interesēm, tradīcijām, īpatnībām un vajadzībām.

1.2. Studiju programmas saturs, ilgums, apjoms un struktūra

1.2.1. Mērķauditorija un sagaidāmo absolventu profils

Studiju programma ir orientēta uz personām, kuras ir ieguvušas profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību tūrisma, viesnīcu un restorānu biznesa, kultūras, sabiedrisko attiecību, uzņēmējdarbības sfērā vai jebkurā citā zinātnes nozarē un vēlas iegūt profesionāla uzņēmumu vadītāja kvalifikāciju atpūtas un izklaides jomā. Programma ir ieteicama kā potenciālajiem nākotnes, tā arī esošajiem tūrisma un viesnīcu uzņēmumu, izklaides kompleksu un klubu vadītājiem; speciālistiem sabiedrisko attiecību sfērā; uzņēmējiem, kuri darbojas dažādās izklaides sfēras uzņēmumos; vadītājiem no valsts pārvaldes, biznesa vai sabiedrības pārvaldes sektora, kuri vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. Programma ir ieteicama arī citās jomās strādājošiem, kuru profesijā ir nepieciešamas komunikācijas darbā ar mērķauditorijām, kā arī radošā pieeja potenciālo patērētāju piesaistīšanā un konkurētspējas pastiprināšanā mūsdienu atpūtas un izklaides industrijā. Mērķauditorija, kura būtu jāuzrunā: BSA absolventi un nozarē strādājošie speciālisti.

1.2.2. Programmas saturs, ilgums un apjoms

Profesionālā maģistra studiju programma tika izveidota saskaņā ar LR Augstskolu likumu, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un LR Profesiju klasifikatoru.

Kopējais studiju apjoms programmā personām ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību tūrisma, kultūras vadības, uzņēmējdarbības un komunikācijas jomā (tālāk tekstā personām ar profilējošo izglītību) atbilst 60 kredītpunktiem (90 ECTS).

Personām, kuras ieguvušas jebkurā citā zinātnes jomā profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo kvalifikāciju (tālāk tekstā personām ar neprofilējošo izglītību), kas piešķirta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu ar tiesībām studēt maģistrantūrā, studiju apjoms 80 KP (120 ECTS).

Salīdzinot bakalaura diplomus, daži studenti sāks studijas ar sagatavošanas semestri, lai apgūtu studiju kursus, kas saistītus ar atpūtas un izklaides industriju vai tūrisma un viesmīlības jomu.

Šajā gadījumā kopējais studiju apjoms programmā atbilst 80 kredītpunktiem (KP) vai 120 ECTS.

Personām, kuras izvēlas studiju veidu: nepilna laika klātiene vai nepilna laika neklātiene studiju ilgums 80 (KP) 120 ECTS, kas ir 5 semestri.

Tabula Nr.2

Programmas ilgums,apjoms un uzņemšanas noteikumi

Studiju ilgums

Kredītpunkti

ECTS

Studiju veids

Uzņemšanas noteikumi

(iepriekšējā izglītība)

1,5 gadi

60

90

Pilna laika klātiene,

Pilna laika neklātiene

 • profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs,

 • 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs,

 • citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā.

2 gadi

60

90

Pilna laika klātiene,

Pilna laika neklātiene,

Tālmācība

 • profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. (šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī).

80

120

Nepilna laika klātiene,

Nepilna laika neklātiene,

Tālmācība

2,5 gadi

80

120

Nepilna laika klātiene,

Nepilna laika neklātiene

Tālmācība

 • profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. (šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī).

Studiju programmā ir iespēja studēt pilna/nepilna laika studiju formā klātienē/neklatienē. Studiju ilgums ir 1,5 gadi, 2 gadi vai 2,5 gadi.

Studiju programmas apguves laiks ir 1,5 gadi, ja iepriekš ir iegūts profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs un/ vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā.

Studiju programmas apguves laiks ir 2 gadi, ja iepriekš ir iegūts profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. Šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī.

Studiju programmas apguves laiks ir 2,5 gadi, ja iepriekš ir iegūts profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs, 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs, citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. Šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī.

1.2.3. Studiju programmas struktūra

Studiju programma pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.20. novembra noteikumiem Nr. 481, kuri reglamentē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas obligāto saturu, proti:

 • studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē – vismaz 7 KP;

 • pētnieciskā, jaunrades un projektēšanas darba un vadībzinību kursi – vismaz 5 KP;

 • pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi – vismaz 2 KP;

 • prakse – vismaz 6 KP;

 • maģistra darbs – vismaz 20KP.

Tabula Nr. 3

Studiju programmas plāns 1,5 gadiem

Studiju kursi

1.gads (KP)

2.gads (KP)

1. sem.

2.sem.

3.sem.

1. Obligātā daļa (А daļa)

10

10

-

2. Obligātās izvēles daļa (В daļa)

6

4

-

3. Brīvas izvēles studiju kursi (C daļa)

2

2

-

4. Prakse

2

4

-

Maģistra darbs

-

-

20

Studiju programmā KOPĀ:

20

20

20

Tabula Nr. 4Скачать документ

Похожие документы:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija akadēmiskā maģistra studiju programma

  Документ
  ... . Akadēmiskā augstākās izglītības maģistra studiju programma ”Eiropas studijas ” paredzēta visiem, kam ir bakalaura akadēmiskais vai profesion ...
 2. Profesionālā maģistra studiju programma

  Документ
  ... ija”, akadēmiskā maģistra un doktora studiju programmu “Bioloģija” realizācijas gaitā, profesionālajā augstākās izglītības maģistra studiju programmā ... 2000.g. DU akadēmisko un profesionālo studiju programmas ir iesaistījušās starptautiskā ACEID (Asia ...
 3. Akadēmiskā maģistra studiju programma “Filoloģija” Akreditācijas materiāli Rēzekne

  Документ
  ... meņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “EKONOMIKA” ar specializāciju “Finanšu un grāmatvedības vadība”; 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma ... notikušās starptautiskās akadēmiskās konferences “Bī ...
 4. Latvijas kultūras akadēmija humanitāro zinātņu maģistra studiju programma

  Документ
  ... Latvijas Universitāte: Starptautiskā biznesa ekonomika – Starptautiskā biznesa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā Finansu un ekonomisko ... Rīga Latvijas Kultūras akadēmija, starptautiskā konference "Baltijas reģiona kultūra: ...
 5. Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

  Документ
  ... Latvijas bibliotēku, profesionālās izglītības un organizāciju līdzdalību starptautiskajā sadarbībā da ... tiesībām īstenot profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu "Dokumentu un arhīvu pārvaldība" profesionālā maģistra grāda ...

Другие похожие документы..