Главная > Документ


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes
novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĒŠANAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19
Rīga, LV-1586, Latvija
Tālr.: 67034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Bakalaura akadēmiskā studiju programma „Informācijas pārvaldība”

Studiju programmas kods

43322

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienes studijās, 4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika neklātienes studijās

120 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Vispārējā vidējā izglītība

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā

Iegūstamā kvalifikācija

Vieta, kur īsteno studiju programmu

LU Sociālo zinātņu fakultāte;

Lomonosova iela 1 A, Rīga, LV 1019

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Docente Baiba Holma
studiju programmas direktore

LU SZF dekāns

Paraksts ___________________ prof. J.Rozenvalds

Bakalaura studiju programmas „Informācijas pārvaldība” direktore

Paraksts _________________ doc. B.Holma

SATURS

1. Latvijas Universitātes Senāta lēmums par studiju programmu 16

2. LATVIJAS UNIVERSITĀTES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA 17

3. Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (studiju programmām, kuras tiek atkārtoti akreditētas) 18

4. LU SZF DOMES LĒMUMS PAR STUDENTU PĀRŅEMŠANU PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ 19

5. STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA 22

6. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 23

1.4. Īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti 23

1.5. Perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 24

1.4. Salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības valstu atzītu augstskolu studiju programmām 29

1.5. Studiju programmas organizācija, izmaiņas, atbilstība LU mērķiem, uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes novērtējums 38

1.6. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 49

1.7. Imatrikulācijas nosacījumi 50

1.8. Studiju programmas praktiskā realizācija 51

1.9. Vērtēšanas sistēma 52

1.10. Studējošie 54

1.11. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 59

1.12. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 63

1.13. Programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums un uzdevumi 63

1.14. Ārējie sakari 64

1.15. Studiju programmas attīstības plāns 69

1.16. Studiju programmas SVID analīze 71

7. STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSAS 73

8. STUDIJU Plāns 75

9. PIELIKUMI 87

2. pielikums. Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki 221

Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki 222

Akadēmiskie kursi: 225

Bakalaura programmā: 225

Akadēmiskie kursi: 226

Bakalaura programmā: 226

LU Sociālo zinātņu fakultātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļas lektore 227

Akadēmiskie kursi: 228

Bakalaura programmā: 228

Maģistra programmā: 228

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību teorijas un vēstures katedras lektore tiesību teorijas un vēstures apakšnozarē 229

Akadēmiskie kursi: 229

Latvijas Universitātes Bibliotēka, direktore 230

Akadēmiskais kurss: 231

Bakalaura programmā: 231

Nodaļas vadītāja, docente, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa 232

Akadēmiskie kursi: 233

Bakalaura programmā: 233

Maģistra programmā: 233

Akadēmiskie kursi: 235

Bakalaura programmā: 235

Maģistra programmā: 235

LU Sociālo zinātņu fakultāte; angļu valodas pasniedzēja 236

Emīļa Melngaiļa Tautas Mākslas Centrs; valodas kursu vadītāja un pasniedzēja 236

Izglītības un Zinātnes ministrija; angļu valodas pasniedzēja 236

Akadēmiskie kursi: 236

Bakalaura programmā: 236

Lektore Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā 237

Vecākā bibliotekāre Liepājas rajona Centrālajā bibliotēkā 237

Akadēmiskie kursi: 238

Bakalaura programmā: 238

Maģistra programmā: 238

Akadēmiskie kursi: 242

Bakalaura programmā: 242

LU Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkas vadītājs 245

Akadēmiskie kursi: 245

Bakalaura programmā: 245

Akadēmiskie kursi: 247

Bakalaura programmā: 247

Maģistra programmā: 247

Latvijas Universitātes Valodu Centra docente 248

Akadēmiskie kursi: 248

Bakalaura programmā: 248

LU mācībspēks 250

Akadēmiskie kursi: 250

Bakalaura programmā: 250

Maģistra programmā: 251

LU Ekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības katedras lektore 252

Akadēmiskie kursi: 252

Bakalaura programmā: 252

Akadēmiskie kursi: 255

Bakalaura programmā: 255

Maģistra programmā: 255

Profesore, Latvijas Universitāte, Politikas zinātnes nodaļa 256

Akadēmiskie kursi: 257

Bakalaura programmā: 257

Maģistra programmā: 257

Akadēmiskie kursi: 259

Bakalaura programmā: 259

Akadēmiskie kursi: 261

Bakalaura programmā: 261

Maģistra programmā: 261

Akadēmiskie kursi profesionālā maģistra programmā: 262

Akadēmiskie kursi: 264

Bakalaura programmā: 264

Akadēmiskie kursi: 265

Akadēmiskie kursi: 268

Vadības zinību bakalaura studiju programmā: 268

Profesionālā bakalaura studiju programmā E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas: 268

Vadības zinību maģistra studiju programmā: 268

Vadības zinību un Ekonomikas doktora studiju programmā: 268

2003. 269

Baltkrievijas Elektroniskās dokumentācijas zinātniski pētnieciskā centra starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs “Informācijas tehnoloģijas arhīvniecībā” (Minska, 2003. gada 27. ‑ 28 maijs); ziņojums par arhīviskā apraksta standartizācijas jautājumiem Latvijas valsts arhīvos 269

2001. 269

Starptautiskas zinātniskās konferences "1941. gada 14. jūnija deportācija: Noziegumi pret cilvēci" (Rīga, Latvijas Universitāte 2001.g. 13. –14. jūnijs) organizēšana 269

2000. 269

Pedagoģiskā kvalifikācija: 269

Latvijas Universitātes (LU) sociālo zinātņu fakultāte (SZF) komunikācijas zinātnes nodaļas docente 271

Akadēmiskie kursi: 272

Bakalaura programmā: 272

Maģistra programmā: 272

Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte lektors 273

Akadēmiskie kursi: 274

Bakalaura programmā: 274

Maģistra programmā: 274

LU SZF vadošā pētniece, docente 275

Akadēmiskie kursi: 275

Bakalaura programmā: 275

Maģistra programmā: 275

Ventspils muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā 277

Latvijas Universitāte, asociētais profesors 277

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, katedras vadītāja v.i. 277

Akadēmiskie kursi: 277

LNB direktors 279

Akadēmiskie kursi: 279

Bakalaura programmā: 279

Maģistra programmā: 280

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, pasniedzējs, projekta vadītājs 281

Akadēmiskie kursi: 282

Līdzdalība projektos: 284

2004. 284

Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu bāze "Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam", projekta dalībnieks (Valsts Kultūrkapitāla fonds) 284

2004. 284

Bibliogrāfiskais rādītājs "Letonikas grāmatu autoru rādītājs (1523-1919), projekta dalībnieks, (Valsts Kultūrkapitāla fonds) 284

2004. 284

"The Workers of the Lithuanian Book", Viļņas universitātes Komunikāciju fakultātes projekta dalībnieks 284

Akadēmiskie kursi: 284

Bakalaura programmā: 284

profesore, LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļa 285

Akadēmiskie kursi: 286

Bakalaura programmā: 286

Maģistra programmā: 286

LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas profesore 288

Akadēmiskie kursi: 289

4. Lūdzu, novērtējiet studiju procesa nodrošinājumu ar mācību materiāliem (izsakiet savu vērtējumu 10 baļļu sistēmā no 1- ļoti vāji līdz 10 – izcili). Vērtējiet tikai tās bibliotēkas, kuras semestra laikā esat apmeklējuši. 295

Bibliotēkzinātnes un informācijas 297

bakalaura studiju programmas un studiju kvalitātes vērtējums 297

Aptaujas anketa 297

Sandis Babris 309

Baiba Holma 309

Ivars Ijabs 309

2007. Pētnieciskais projekts “Pārskats par tautas attīstību 2007”, LU SPPI 309

Gatis Karlsons 310

Ģirts Karnītis 310

Līga Krūmiņa 310

Baiba Mūze 310

Žaneta Ozoliņa 311

Daina Pakalna 311

Uldis Rozevskis 311

Valdis Rūsiņš 312

2004. Dalība projektā „Bibliogrāfiskais rādītājs "Letonikas grāmatu autoru rādītājs (1523-1919)” (projekta dalībnieks; Valsts Kultūrkapitāla fonds) 312

2004. Dalība projektā "The Workers of the Lithuanian Book" (projekta dalībnieks, Viļņas universitātes Komunikāciju fakultāte). 312

8. Agora. 4. sēj.: Laikplaisa: Piektais gads. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 406 lpp. 321

8.2.1.1 Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2008. gada 26. augustā]. Pieejams: www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu...kartibas/kartiba-nosleguma-darbi-2.doc 340

2.1. Temata izvēle un apstiprināšana 341

2.2. Kursa darba un noslēguma darba izstrādes gaita sadarbībā ar zinātnisko vadītāju 342

2.2.1. Pētījuma problēmas noteikšana 342

2.2.2. Informācijas avotu meklēšana, atlase, studijas 342

2.2.3. Programmas izstrāde 342

2.2.4. Pētījuma metodoloģijas izstrādāšana 343

2.2.5. Datu vākšana un analīze 343

2.2.6. Melnraksta izstrāde un iesniegšana 343

2.2.7. Tīrraksta izstrādāšana 343

Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2009. gada 26. augustā]. Pieejams: www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu...kartibas/kartiba-nosleguma-darbi-2.doc 344

4.1. Teksta izvietojums lapā 348

4.2. Nodaļu virsrakstu izvietojums lapā 348

4.3. Ilustratīvais materiāls 348

4.4. Darba iesiešana 349

7.1. Vērtēšanas kārtība 353

7.2. Vērtēšanas kritēriji 353

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 426

1.1. Saturs un organizācija 426

1.2. Studiju programmas praktiskā realizācija 426

2. Studenti 427

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 427

2.2. Studentu aptaujas 427

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 428

3.1. Akadēmiskais un administratīvais personāls 428

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs 428

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 429

5. Ārējie sakari 429

5.1. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 429

5.2. Sadarbība ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām 429

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 430

7. Studiju programmas SVID analīze 430

Pielikumi 433

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 450

1.1. Saturs un organizācija 450

1.2. Studiju programmas praktiskā realizācija 450

2. Studenti 451

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 451

2.2. Studentu aptaujas 452

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 452

3.1. Akadēmiskais un administratīvais personāls 452

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs 453

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 454

5. Ārējie sakari 454

5.1. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 454

5.2. Sadarbība ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām 455

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 456

8. Studiju programmas SVID analīze 456

Pielikumi 458

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 475

1.1. Saturs un organizācija 475

1.2. Studiju programmas praktiskā realizācija 475

2. Studenti 476

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 476

2.2. Studentu aptaujas 476

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 477

3.1. Akadēmiskais un administratīvais personāls 477

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs 477

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 478

5. Ārējie sakari 478

5.1. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 478

5.2. Sadarbība ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām 479

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 479

9. Studiju programmas SVID analīze 479

Pielikumi 481

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 498

2. Studiju programmas organizācija 498

2.1. Studiju programmas struktūras izmaiņas 500

2.2. Studiju plāna uzbūve 500

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 501

3.1. Izmantotās pasniegšanas metodes 501

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 501

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos 502

3.4. Mācību prasmes kursi studiju programmā 502

4. Vērtēšanas sistēma 502

4.1. Izmantotās novērtēšanas metodes 502

4.2. Novērtēšanas biežums 504

5. Studenti 504

5.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 504

5.2. Studentu aptaujas 504

5.3. Studentu atbalsta dienesti 505

5.4. Absolventu aptaujas, nodarbinātības rezultāti un darba devēju apmierinātība ar beidzējiem 505

6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 505

6.1. Akadēmiskā un administratīvā personāla skaita attiecības pret studentu skaitu studiju programmā 505

6.2. Personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai 506

6.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs 507

6.5. Pamatdarbā personāla īpatsvars struktūrvienības uzticēto uzdevumu izpildei 507

6.6. Personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 507

6.7. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti 508

7. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 508

7.1. Infrastruktūras nodrošinājums uz vienu studentu 508

7.2. Materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma organizācija 508

7.3. Auditorijas un nodarbību klases 509

7.4. Mācību resursu pieejamība 509

7.5. Bibliotēkas satura un laboratoriju aprīkojuma atbilstība struktūrvienības darbībai 509

7.6. Lēmumu pieņemšana par jaunu grāmatu un laboratoriju aprīkojuma iegādi 509

7.7. Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms 510

8. Ārējie sakari 511

8.1. Saites ar darba devējiem 511

8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs 511

8.3. Ārzemju augstskolu mācībspēku skaits, kas pasnieguši studiju programmā 512

8.4. Studentu skaits, kas studējuši ārzemēs 512

Bibliotēkzinātnes un informācijas bakalaura 524

studiju programmas un studiju kvalitātes vērtējums 524

Aptaujas anketa 524

Studentu viedoklis par bakalaura studiju programmu (120 kp) 527

Studentu viedoklis par bakalaura studiju programmu (160 kp) 529

Par 2004./2005. akadēmisko gadu 536

SATURS 537

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 549

2. Studiju programmas organizācija 550

2.1. Studiju programmas struktūras izmaiņas 552

2.2. Studiju plāna uzbūve 552

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 553

3.1. Izmantotās pasniegšanas metodes 553

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 554

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos 554

3.4. Mācību prasmes kursi studiju programmā 555

4. Vērtēšanas sistēma 555

4.1. Izmantotās novērtēšanas metodes 555

4.2. Novērtēšanas biežums 555

5. Studenti 555

5.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 555

5.2. Studentu aptaujas 556

5.3. Studentu atbalsta dienesti 556

5.4. Absolventu aptaujas, nodarbinātības rezultāti un darba devēju apmierinātība ar beidzējiem 557

6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 557

6.1. Akadēmiskā un administratīvā personāla skaita attiecības pret studentu skaitu studiju programmā 557

6.2. Personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai 557

6.3. Akadēmiskā personāla skaita attiecība pret akadēmisko personālu, kurš ir iesaistījies reģistrētu pētniecības projektu realizācijā 558

6.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs 558

6.5. Pamatdarbā personāla īpatsvars struktūrvienības uzticēto uzdevumu izpildei 559

6.6. Personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 559

6.7. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti 559

7. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 560

7.1. Infrastruktūras nodrošinājums uz vienu studentu 560

7.2. Materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma organizācija 560

7.3. Auditorijas un nodarbību klases 560

7.4. Mācību resursu pieejamība 561

7.5. Bibliotēkas satura un laboratoriju aprīkojuma atbilstība struktūrvienības darbībai 561

7.6. Lēmumu pieņemšana par jaunu grāmatu un laboratoriju aprīkojuma iegādi 561

7.7. Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms 561

8. Ārējie sakari 561

8.1. Saites ar darba devējiem 561

8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs 563

8.3. Ārzemju augstskolu mācībspēku skaits, kas pasnieguši studiju programmā 563

8.4. Studentu skaits, kas studējuši ārzemēs 563

NORSLIS konference Latvijā „Pētniecība publisko bibliotēku jomā” (Rīga, 2004.g. 16.-18.sept.) 568

Bibliotēkzinātnes un informācijas bakalaura 576

studiju programmas un studiju kvalitātes vērtējums 576

Aptaujas anketa 576

Studentu viedoklis par bakalaura studiju programmu (120 kp) 578

Studentu viedoklis par bakalaura studiju programmu (160 kp) 582

1. pielikums.

Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti

74

2. pielikums.

Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki

208

3. pielikums.

Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju anketu paraugi

275

4. pielikums.

Vienošanās par praksi

285

5. pielikums.

Prakses nolikums

290

6. pielikums.

Akadēmiskā personāla līdzdalība projektos

294

7. pielikums.

Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un sagatavotā

mācību literatūra

299

8. pielikums.

LU SZF bibliotēkas infrastruktūras un programmai atbilstošu

informācijas avotu pieejamības raksturojums

308

9. pielikums.

Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādāšanai

310

10. pielikums.

ES valstu (3) studiju plāni

341

11. pielikums.

Atsauksmes (2) no Latvijas un ārvalstu augstskolām

352

12. pielikums.

Atsauksmes (2) no profesionālajām organizācijām

357

13. pielikums.

Studentu ieteikumi programmas pilnveidei

360

14. pielikums.

Reklāmas un informatīvie materiāli par studiju iespējām

364

15. pielikums.

Diploma pielikuma paraugs

370

16. pielikums.

Skolēnu zinātniskā darba konkursa nolikums

377Скачать документ

Похожие документы:

 1. Augstākās izglītības iestādes nosaukums

  Документ
  ... PROGRAMMAS AKREDITĒŠANAI Augstākās izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons Raiņa bulv. 19 ...
 2. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  ... PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons Raiņa bulv. 19 ...
 3. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  ... PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons Raiņa bulv. 19 ...
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (6)

  Документ
  ... PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons Šarlotes iela 1 a Rīga ...
 5. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (3)

  Документ
  ... PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons Raiņa bulv. 19 ...

Другие похожие документы..