Главная > Диплом


3.5 Вища та післядипломна освіта

У галузі вищої освіти діяльність Міністерства у 2011 році була спрямована на:

- реалізацію пріоритетів діяльності Уряду в галузі;

- аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти України у розрізі регіонів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, форм власності та підпорядкування;

- розроблення проектів законів України, Урядових рішень, нормативно-правових документів та інструктивно-методичних матеріалів з питань діяльності вищої школи та інших програмних документів;

- розроблення стратегічних та нормативних документів з питань інтеграції вітчизняної вищої освіти до європейського та світового освітнього простору;

- удосконалення мережі вищих навчальних закладів, інтеграцію навчальних закладів різних рівнів акредитації, в тому числі у навчальні, навчально-науково-виробничі комплекси та галузевої освіти в загальнодержавну систему вищої освіти;

- організацію виконання державних і галузевих програм з питань розвитку вищої освіти;

- реалізацію державної політики щодо забезпечення здобуття вищої освіти особами з обмеженими фізичними можливостями, роботи, спрямованої на адаптацію інвалідів у суспільстві;

- розроблення проектів та організацію виконання державних та галузевих програм з проблем вищої освіти;

- реалізацію Плану дій щодо реформування педагогічної та післядипломної освіти педагогічних працівників;

- виконання Плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року;

- реалізацію освітніх програм відродження та розвитку національної культури і національно-культурних традицій народів України;

- адаптацію нормативно-правової бази діяльності вищої школи та змісту вищої освіти до вимог Болонського процесу, зокрема, шляхом удосконалення переліку напрямів та спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою та організацію розробки новітніх стандартів вищої освіти;

- розроблення і супроводження нормативно-правової бази з питань працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, вивчення і аналіз стану працевлаштування випускників вищих навчальних закладів;

- розвиток автономії вищих навчальних закладів, громадського управління вищою освітою, функціонування його представницьких органів;

- здійснення контролю за якістю підготовки фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах, дотриманням ними законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту;

- розроблення, впровадження та експлуатацію автоматизованих систем збору, обробки інформації щодо діяльності вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації усіх форм власності та проведення вступної кампанії;

- розширення доступу до здобуття вищої освіти;

- розроблення та реалізацію нових підходів до формування, розміщення державного замовлення на підготовку і випуск фахівців з вищою освітою вищими навчальними закладами;

- забезпечення об’єктивності, відкритості і прозорості проведення вступної кампанії та підвищення якості надання освітніх послуг, удосконалення умов прийому до вищих навчальних закладів, організацію прийому іноземних громадян;

- розроблення і реалізацію системи довузівської підготовки молоді та її профорієнтації на здобуття вищої освіти, організацію прийому переможців Всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад та конкурсів;

- розподіл цільових пільгових кредитів для здобуття вищої освіти; організацію прийому іноземних громадян та прийому громадян за цільовими направленнями;

- формування завдань щодо проведення наукових досліджень з проблем вищої освіти, координацію роботи щодо проведення педагогічних експериментів у вищих навчальних закладах з питань апробації нових освітніх програм, технологій навчання, інших педагогічних та управлінських інновацій;

- розроблення і реалізацію програм виявлення та освітнього й наукового зростання талановитої молоді;

- соціальну підтримку студентської молоді, стипендіальне забезпечення, організацію та розвиток студентського самоврядування;

- роботу з керівними, педагогічними та науково-педагогічними кадрами вищих навчальних закладів;

- взаємодію та координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, з питань організації прийому на навчання і підготовки фахівців;

- реалізацію державної політики в сфері післядипломної освіти, зокрема упорядкування та оптимізацію мережі закладів післядипломної освіти, внесення пропозицій і підготовки проектів нормативно-правових актів з основних напрямків діяльності закладів післядипломної освіти, аналізу стану, тенденцій розвитку та прогнозування післядипломної освіти.

- реалізацію державної політики у сфері підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації;

- ефективне функціонування вищих навчальних закладів, загальне організаційно-методичне керівництво їх роботою, аналіз та узагальнення результатів їх діяльності;

- внесення пропозицій і підготовку проектів нормативно-правових документів з основних напрямів діяльності вищих навчальних закладів;

- контроль за дотриманням вищими навчальними закладами законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту;

- організацію підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у системі ступеневої вищої освіти, інтегрування навчальних закладів різних рівнів акредитації у навчальні, навчально-науково-виробничі комплекси;

- організацію і контроль професійно-практичної підготовки фахівців, сприяння вищим навчальним закладам у доборі місць виробничої практики та працевлаштування випускників;

- планування і організацію проведення нарад, семінарів з питань підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та удосконалення діяльності вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації;

- участь у координації роботи вищих навчальних закладів у сфері міжнародного співробітництва;

- співпрацю та надання методичної допомоги з відповідних питань Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій, галузевим міністерствам, іншим органам центральної виконавчої влади, Радам ректорів (директорів) вищих навчальних закладів;

- співпрацю з Всеукраїнською громадською організацією “Асоціація працівників вищих навчальних закладів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”;

- організацію та проведення щорічних всеукраїнських олімпіад серед студентів вищих навчальних закладів;

- розгляд звернень та прийом громадян, розгляд звернень центральних органів виконавчої влади, керівників вищих навчальних закладів із питань підготовки фахівців та діяльності вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

Важливим напрямом роботи Міністерства було супроводження спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти інформаційно-аналітичної бази даних щодо стану та перспектив розвитку вищої освіти України за головними індикаторами у 2011 році.

У 2011 році забезпечено програмний супровід та автоматизовану обробку статистичних форм 5-ВО “Показники соціального та економічного розвитку України” та 2-3 нк “Звіт вищого навчального закладу за навчальний рік”, а також програмного забезпечення щодо випуску і працевлаштування випускників, звітності вищих навчальних закладів про виконання державного замовлення та звітів “До аналізу діяльності вищого навчального закладу”. Формування та розміщення обсягів державного замовлення здійснено виключно в автоматизованому режимі за допомогою мережі інтернет.

У 2011 році відбувалася експериментальна реалізація подання вступниками електронних заяв за допомогою системи “Електронний вступ”.

За допомогою системи “Електронний вступ” у 2011 році було подано майже 400 тисяч заяв від 150 тис. осіб, що становить близько половини від усіх поданих заяв (869 тис. заяв). Найактивнішими були абітурієнти з Донецької, Київської, Львівської, Одеської, Хмельницької областей.

Завдяки експериментальній реалізації проекту “Електронний вступ” було відпрацьовано технології співпраці з “Укртелекомом” – найпотужнішим оператором, який має необхідні захищені канали передачі інформації.

Упродовж вступної кампанії працювала інформаційно-пошукова система “Конкурс”, як об’єктивне відображення подання заяв абітурієнтами, конкурсної ситуації, рейтингових списків вступників. За період вступної кампанії у системі “Конкурс” було зафіксовано понад 82 млн. відвідувачів з 99 країн світу.

Всього ж вступну кампанію 2011 року супроводжували шість інформаційних програмних комплексів, що були інтегровані в єдину базу (два сайти МОНмолодьспорту, сайти УЦОЯ, інформаційно-пошукової системи “Конкурс”, системи “Електронний вступ” та Державного центру прикладних інформаційних технологій). З 1 липня до 25 серпня було організовано функціонування багатоканального консультативного телефону, на який за час вступної кампанії надійшло понад 1700 звернень.

Упродовж вступної кампанії 2011 року забезпечено функціонування створеної приймальні громадян “Вступна кампанія 2011 року”. Безпосередньо до приймальні громадян особисто звернулося майже 300 громадян.

Під час проведення вступної кампанії проводилася широка інформаційно-роз’яснювальна робота. Зокрема, було проведено 10 регіональних нарад з заступниками керівників вищих навчальних закладів та відповідальними секретарями приймальних комісій та 5 регіональних нарад-навчань з працівниками приймальних комісій – відповідальних за систему “Електронний вступ”, 3 всеукраїнські селекторні наради з керівниками вищих навчальних закладів, а також надано понад 100 коментарів через друковані ЗМІ та радіо і телебачення.

Протягом вступної кампанії вищим навчальним закладам надіслано 20 інструктивних листів щодо організації та проведення вступної кампанії 2011 року.

За участю Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI Legasy Alliance) значно розширено технічні можливості Інформаційно-пошукової системи “Конкурс”. З метою перевірки правомірності зарахування було доопрацьовано Типову форму наказу про зарахування на навчання для автоматизованої обробки, які було зібрано по закінченню вступної кампанії.

У 2011 році було забезпечено співпрацю з міністерствами і відомствами, що мають у сфері управління вищі навчальні заклади та головними управліннями освіти і науки у питаннях формування та розміщення державного замовлення, підготовки статистичної інформації, обміну інформаційно-аналітичними базами даних тощо.

Обсяг державного замовлення на 2011 рік за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра, як і в попередні роки, визначався з урахуванням потреб ринку праці та чисельності випускників основної і старшої школи (рис. 3.5.1 і 3.5.2).

Рис. 3.5.1 Обсяги державного замовлення на підготовку молодших спеціалістів

Враховуючите, що кількість випускників старшої школи у 2011 році у порівнянні з 2010 роком зменшилася на 42,1% (з 338,4 до 195,8 тис. осіб), а основної школи – на 14,8% (з 562,8 тис. осіб до 479,5 тис. осіб) відповідно було зменшено показники прийому. Водночас, загалом зменшення за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра відбулося лише на 20%, що дало змогу збільшити прийом на бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Причому зменшення державного замовлення за різними напрямами визначалося з урахуванням ринку праці. Так обсяг державного замовлення за галузями знань менеджмент і адміністрування, економіка і підприємництво булозменшено на 44–45%, журналістика та інформація, соціально-політичні науки, право на 22–30%.

Зменшення обсягу прийому за інженерно-технічними та природничо– математичними напрямами становило у межах від 3 до 20%. Зокрема, за галузями знань метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно– вимірювальні технології зменшення становило лише 5%, фізико– математичні науки, електроніка – 6% ., системні науки і кібернетика – 8%, інформаційна безпека, сфера обслуговування – 9%.

Рис. 3.5.2 Обсяги державного замовлення на підготовку бакалаврів

Державне замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра визначалось з урахуванням обсягу випуску бакалаврів (рис. 3.5.3 і 3.5.4).

Рис. 3.5.3 Обсяги державного замовлення на підготовку спеціалістів

У 2011 році” державне замовлення для вищих навчальних закладів, підпорядкованих МОНмолодьспорту за освітньо–кваліфікаційними рівнями становило:

молодшого спеціаліста – 54,4 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання – 48,6 тис. місць;

бакалавра – 80,7 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання – 69,8 тис. місць;

спеціаліста – 62,4 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання – 49,7 тис. місць;

магістра – 31,3 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання – 28,2 тис. місць.

Рис. 3.5.4 Обсяги державного замовлення на підготовку магістрів

У 2011 році було досягнуто найвищого показника кількості бюджетних місць за освітньо–кваліфікаційним рівнем бакалавра на сто випускників старшої школи – 55 місць (у 2010 – 39 місць). Вперше за багато років державне замовлення за напрямами (спеціальностями) було розподілено для вищих навчальних закладів і розміщено на їх офіційних сайтах до початку прийому документів від вступників.

Розподіл державного замовлення було проведено з урахуванням пропозицій кожного вищого навчального закладу, регіонального підходу (всі пропозиції вищих навчальних закладів щодо обсягу прийому було погоджено з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим, головними управліннями освіти і науки та регіональними центрами зайнятості населення), відповідно до профільності кожного вищого навчального закладу та контингенту випускників основної і старшої школи при прийомі на молодшого спеціаліста і бакалавра.

За оперативними даними до приймальних комісій вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнівакредитації для навчання за програмою бакалавра було подано понад 869 тис. заяв від понад 290 тис. осіб (у 2010 р. – 1 млн.150 тис. заяв від 310 тис. осіб).

До вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації було подано понад 252 тис. заяв, у тому числі 66 тис. заяв від випускників старшої школи.

У 2011 році спостерігалося збільшення конкурсів на технічні спеціальності в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”, Національному авіаційному університеті та Національному університеті “Львівська політехніка”. Тобто, до п’ятірки вищих навчальних закладів, до яких було подано найбільше заяв від вступників, ввійшли три технічних вищих навчальних заклади (табл. 3.5.1).

Таблиця 3.5.1 – Вищі навчальні заклади, до яких було подано найбільшу кількість заяв від вступників

Назва ВНЗ

Кількість заяв

1

Національний університет «Львівська політехніка»

25991

2

Львівський національний університет імені Івана Франка

24030

3

Національний авіаційний університет

23870

4

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

22316

5

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

21498

6

Київський національний університет імені Вадима Гетьмана

17607

7

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

14759

8

Київський національний торговельно-економічний університет

14414

9

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

13986

10

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

11591

За оперативними даними щодо результатів прийому у 2011 році всього зараховано до вищих навчальних закладів України І-ІV рівнів акредитації всіх форм власності та підпорядкування 362,5 тис. осіб (у тому числі 197,8 тис. осіб за кошти державного та місцевого бюджетів, що становить 54,6%), з них:

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 149,4 тис. осіб (у тому числі 92,3 тис. осіб за кошти державного та місцевого бюджетів, що становить 61,8%);

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра 213,1 тис. осіб (у тому числі 105,4 тис. осіб за кошти державного та місцевого бюджетів, що становить 49,5%).

З них зараховано:

- з урахуванням сертифікатів зовнішнього тестування – 224,4 тис. осіб;

сільської молоді – 132,7 тис. осіб;

- на умовах отримання довгострокових пільгових кредитів – 788 осіб;

- осіб, які вступили на основі базової загальної середньої освіти – 100,7 тис. осіб;

- осіб, які вступили на основі повної загальної середньої освіти – 198,1 тис. осіб;

- осіб, які вступили на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника відповідної спеціальності – 13,6 тис. осіб;

- осіб, які вступили на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідної спеціальності – 48,3 тис. осіб;

- інвалідів І та II груп та дітей-інвалідів віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю) – 4,4 тис. осіб;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, віком до 23 років – 5,3 тис. осіб;

- осіб, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право пільгового зарахування – 1,7 тис. осіб;

- осіб, які зараховані на умовах цільового прийому згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” – 13,9 тис. осіб;

- випускників середньої загальноосвітньої школи, які нагороджені золотою (срібною) медаллю – 15,1 тис. осіб;

- учасників міжнародних олімпіад – 20 осіб;

- призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін – 205 осіб;

- призерів III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково– дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України – 286 осіб;

- осіб з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо– математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) – 9,8 тис. осіб;

- іноземних громадян, зарахованих за квотою МОНмолодьспорту – 269 осіб;

- іноземних громадян – 1,6 тис. осіб;

- осіб, яким Законом України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надано право на вступ до вищого навчального закладу поза конкурсом – 2,4 тис. осіб;

- дітей, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 р. № 524 “Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах” – 233 особи;

- за квотою МОНмолодьспорту відповідно до Указу Президента України від 25 березня 1994 року № 112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” – 42 особи;

- осіб, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано право на вступ до вищого навчального закладу поза конкурсом – 65 осіб;

- дітей військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків – 86 осіб;

- осіб з числа членів сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька” – 9 осіб;

- інших осіб пільгових категорій – 32,2 тис. осіб;

- осіб, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше – 29,8 тис. осіб.

Чисельність студентів на початок 2011/12 навчального року за типами ВНЗ, за формами власності ВНЗ та регіонами відображена у табл. 3.5.2 та 3.5.3.

Вищими навчальними закладами, що підпорядковані МОНмолодьспорту зараховано 246,2 тис. осіб (у тому числі 133,5 тис. осіб за кошти державного бюджету, що становить 54,2%), з них:

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 87,7 тис. осіб (у тому числі 53,4 тис. осіб за кошти державного бюджету, що становить 60,8%);

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра 158,4 тис. осіб (у тому числі 79,3 тис. осіб за кошти державного бюджету, що становить 50,1%).

Недовиконання обсягу державного замовлення у 2011 році за освітньо– кваліфікаційним рівнем бакалавра становить майже 1300 місць; за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, спеціаліста і магістра   виконано повністю.

Динаміки контингенту студентів та мережі ВНЗ за рівнями акредитації ілюструються рис. 3.5.5 та 3.5.6.

Рис. 3.5.5 Динаміка контингенту студентів ВНЗ за рівнями акредитації

Рис. 3.5.6 Динаміка мережі ВНЗ за рівнями акредитаціїСкачать документ

Похожие документы:

Поиск не дал результатов..