Главная > Документ


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 mdu.edu.ua | library_ssu@

Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

квітень-серпень 2011 року

Представлено видань (назв) всього: 737

Книг: 374 (наукових – 212, підручників – 162), дисертацій – 7,

авторефератів – 206, журналів – 150

 1. Наука в цілому

001.2:165.242(075.8) Б19

Баксанский, О.Е. Нанотехнологии, биомедицина, философия образования в зеркале междисциплинарного контекста: учеб. пос. / О.Е.Баксанский, Е.Н.Гнатик, Е.Н.Кучер. – М.: Книжный дом ";ЛИБРОКОМ";, 2010. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

001.38(100) Н72

Нобелівський рух і Україна: збірник праць. Т.5 / ред. кол.: М.Андрейчин, П.Бубній, М.Довбенко та ін. – Тернопіль: Джура, 2010. – 315 с. – З дарчим підписом автора М. Андрейчина.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

001.89(075.8) К44

Кислий, В.М. Організація наукових досліджень : навч. посіб. / В.М.Кислий. – Суми: Університетська книга, 2011. – 224 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 90 (Абон. – 87, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)

001.891(063) С91

Сучасні технології в промисловому виробництві: матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року. Ч.1 / ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми: СумДУ, 2011. – 135 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

001.891(063) С91

Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року. Ч.2 / ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми: СумДУ, 2011. – 182 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

001.891(063) С91

Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року. Ч.3 / ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2011. – 146 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

 1. Комп’ютерна наука і технологія

004(063)+51(063)+531/534(063) І-74

Інформатика, математика, механіка: матеріали та програма науково-технічної конференції, Суми, 18-22 квітня 2011 р. / відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2011. – 181 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

004(075.8) А76

Апатова, Н.В. Інформатика для економістів : підручник / Н.В.Апатова, О.М.Гончарова, Ю.Ю.Дюлічева. – К. : ЦУЛ, 2011. – 456 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

004(075.8) Д44

Дибкова, Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. пос. / Л.М.Дибкова. – 2-ге вид., перероб., доп. – К. : Академвидав, 2007. – 416 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

004(075.8) Д44

Дибкова, Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посібн. / Л.М.Дибкова. – 3-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

004(075.8) Н23

Наливайко, Н.Я. Інформатика: навч. посіб. / Н.Я.Наливайко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 576 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

004.43(076) Г54

Глибовець, А.М. Практикум з мови програмування Сі: навч. посіб. / А.М.Глибовець, М.М.Глибовець, В.С.Проценко. – К.: ВД ";Києво-Могилянська акад.";, 2010. – 209 с. + Гриф МОН. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

004.652(075.8) К26

Карпуша, В.Д. Моделювання та проектування реляційних баз даних: навч. посіб. / В.Д.Карпуша, Б.Є.Панченко. – Суми: СумДУ, 2010. – 385 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 49 (Абон. – 40, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КМСС. – 2, ІШос. – 1, ІКон. – 1, Прил. – 1, НОхт. – 1)

004.7 Д60

Додонов, А.Г. Живучесть информационных систем / А.Г.Додонов, Д.В.Ландэ. – К.: Наукова думка, 2011. – 256 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004.7(075.8) К59

Козловський, А.В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології: навч. посіб. / А.В.Козловський, Ю.М.Паночишин, Б.В.Погріщук. – К. : Знання, 2011. – 463 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1(Навч. – 1)

004.738.5:070(075.8) И73

Интернет-СМИ: теория и практика: учеб. пос. / под. ред.: М.М. Лукиной. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 348 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

004.738.5:316.77 Ч-12

Чабаненко, М.В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України: монографія / М.В.Чабаненко. – Х. : Вид. агенція ";Апостіль";, 2011. – 424 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004.896+519.711 Л86

Луцків, М.М. Математичне моделювання і комп`ютерне симулювання електромеханічних та стрічкопровідних систем / М.М.Луцків, І.М.Хмельницька. – Львів : УАД, 2010. – 172 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004:336.71(075.8) С83

Страхарчук, А.Я. Інформаційні системи і технології в банках : навч. посіб. / А.Я.Страхарчук, В.П.Страхарчук. – К. : УБС НБУ; Знання, 2010. – 515 с. + Гриф МОН. – (Інформаційні системи і технології в економіці).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

 1. Управління. Менеджмент

005(075.8) М50

Гірняк О.М. Менеджмент: підручник / О.М.Гірняк, П.П.Лазановський. – 5-те вид., перероб. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 352 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

005.332.4(082.1) С24

Світовий досвід захисту конкуренції: збірник наукових праць студентів магістратури. Ч.1 / наук. кер.: З.М. Борисенко. – К.: Києво-Могилянська академія, 2010. – 42 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

005.332.4(082.1) С24

Світовий досвід захисту конкуренції: збірник наукових праць студентів магістратури. Ч.2 / наук. кер.: З.М. Борисенко. – К.: Києво-Могилянська академія, 2010. – 50 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

005.332.4(082.1) С24

Світовий досвід захисту конкуренції: збірник наукових праць студентів магістратури. Ч.3 / наук. кер.: З.М. Борисенко. – К.: Києво-Могилянська академія, 2010. – 48 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

005.336.3 К64

Кондо, Й. Управление качеством в масштабах компании: становление и этапы развития / Й.Кондо; пер. Е.П. Маркова, И.Н.Рыбаков. – К. : АДЕФ-Украина, 2007. – 256 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 2, КУпр. – 1)

005.336.3 Ц38

Центральная и Восточная Европа. Лидеры качества 2010 / руковод.: П.Я.Калита. – К. : ООО";Компания ВАИТЭ";, 2011. – 54 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

005.336.6(075.8) Г70

Горчакова, В.Г. Имидж. Искусство и реальность : учеб. пос. / В.Г.Горчакова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 279 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

005.336.6(075.8)+659(075.8) Г70

Горчакова, В.Г. Прикладная имиджелогия / В.Г.Горчакова. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 478 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

005.336.6(075.8)+659(075.8) Ш26

Шарков, Ф.И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы: учеб. пос. / Ф.И.Шарков. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

005.52(075.8) Г75

Грабовецький, Б.Є. Економічний аналіз (+Авторизований доступ) : навч. пос. / Б.Є.Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.52(075.8) С83

Стратегічний аналіз: навч. посіб. / Г.М.Давидов, В.М.Малахова, О.А.Магопець та ін. – К. : Знання, 2011. – 389 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

005.574(075.8) У67

Управління конфліктами (+Авторизований доступ): навч. посіб. / Г.В.Жаворонкова, О.М.Скібіцький, Т.В.Сівашенко, О.І.Туз. – К.: Кондор, 2011. – 172 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 20 (Абон. – 19, НауЗ. – 1)

005.932(075.8) О-64

Організація та проектування логістичних систем (+Авторизований доступ): підручник / за ред.: М.П.Денисенко, П.Р.Левковець, Л.І.Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 336 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.934:334.7 К84

Крутов, В.В. Становлення та розвиток недержаної системи безпеки підприємництва / В.В.Крутов. – К. : Фенікс, 2008. – 406 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

005.95(075.8) Б20

Балабанова, Л.В. Управління персоналом (+Авторизований доступ): підручник / Л.В.Балабанова, О.В.Сардак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 468 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.95+331.108.5 М85

Мотивация персонала. Ключевой фактор менеджмента / под. ред. Йосио Кондо; пер. Е.П.Маркова. – К.: АДЕФ-Украина, 2007. – 206 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 2, КУпр. – 1)

005:337:330.322.5:331.108 З-38

Захарова, О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування: монографія / О.В.Захарова. – Донецьк: ДВНЗ ";ДонНТУ";, 2010. – 378 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

005:339.944(075.8) М71

Міжнародний менеджмент: навч. посіб. / П.І.Юхименко, Л.П.Гацька, М.В.Півторак та ін. – К.: ЦУЛ, 2011. – 488 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

 1. Стандартизація

006(075.8)+346.544.4(075.8) С16

Салухіна, Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг (+Авторизований доступ): підручник / Н.Г.Салухіна, О.М.Язвінська. – К.: ЦУЛ, 2010. – 336 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 11 (Навч. – 1, Абон. – 9, КМар. – 1)

006.32(075.8) К89

Кузьміна, Т.О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації: навч. посіб. / Т.О.Кузьміна. – К : Кондор, 2011. – 450с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (Навч. – 2, КТМВ. – 1)

 1. Цивілізація. Прогрес

008(477) У45

Україна і світ: прагнення змін: монографія / відп. ред. Н. Висоцька. – К.: Дух і літера, 2010. – 448 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Бібліографія. Бібліографічні покажчики

012:378.4(477.52)(092)Ковальов З-36

Заслужений професор Сумського державного університету Ігор Олександрович Ковальов: до 70-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик наукових праць за 1968-2011 роки. – Суми: СумДУ, 2011. – 69 с. – (Біобібліотрафія вчених університету; Вип.3).

Кільк. прим.: 5 (Схов. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

015:378.4:62(477.83) Д76

Друковані праці Національного університету ";Львівська політехніка"; за 2009 рік: бібліографічний покажчик / за ред.: О.В.Шишки, І.О.Бєлоус, Н.Е.Кунанець. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 788 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

016:070(437.7) П65

Почекутова, О.І. Преса Закарпаття ХІХ - І половини ХХ століття: бібліографічний покажчик / О.І.Почекутова. – Ужгород: УжНУ ";Говерла";, 2010. – 128 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

016:378.4(477.54):61(09)";1805/.. В42

Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи: біобібліографічний довідник / за заг. ред. В.М.Лісового. – Х.: ХНМУ, 2010. – 208 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

016:378.4(477.62)";2009"; Д76

Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов: бібліографічний покажчик за 2009 рік / уклад.: Н.О.Борисова, Н.О.Гриньова, Ж.М.Шум. – Горлівка: ГДПІІМ, 2010. – 160 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

016:655(082.1) Н34

Науково-технічний збірник ";Наукові записки";: систематичний анотований покажчик матеріалів, опублікованих у 1939-2009 рр. / Б.В.Дурняк, О.М.Василишин, О.В.Мельников. – Львів: Українська академія друкарства, 2010. – 212 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

016:94-054.72(477)Бор Б83

Бородаєвський Сергій Васильович: короткий біобібліографічний покажчик / уклад.: В.М.Власенко, О.В.Глушан. – Суми: ФОП Панасенко І.М., 2010. – 88 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

021(477.54)УІПА С66

Сосипатрова, В.И. Путь длиною в 50 лет : образованию библиотеки УИПА посвящается / В.И.Сосипатрова, И.Н.Пяткова, Е.Н.Рыбальченко. – Х. : УИПА, 2008. – 46 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

021:004.738.5 К64

Копанєва, В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія / В.Копанєва. – К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 198 с. – З обмінного фонду Нац. бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (Інфо. – 1, ТМКБ. – 1)

 1. Організації та інші типи об’єднань

061(477)ЄС П27

Перспективи укладання угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС: попередній аналіз / уклад.: К.Косгроур, М.Хелієр. – К.: Посольство Великої Британії в Україні. – 46 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Музеї

069(075.8) Я49

Якубовський, В.І. Музеєзнавство: підручник / В.І.Якубовський. – доп. та перероб. вид. – Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2010. – 352 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (КІст. – 1, Навч. – 1)

 1. Журналістика

07(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. Ч.1 / відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – 202 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

07(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. Ч.2 / відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – 210 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

07(075.8) М69

Михайлин, І.Л. Основи журналістики (+Авторизований доступ) : підручник / І.Л.Михайлин ; 5-те вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2011. – 496 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 20 (Абон. – 18, Навч. – 1, КІст. – 1)

07(470)(091)(075.8) Е83

Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учебно-методический комплект (учеб. пос., хрестоматия, темы курсовых работ) / Б.И.Есин. – 4-е изд. – М. : Флинта; Наука, 2009. – 464 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070(075.8) В92

Выпуск газеты: технология издания: учеб пос. / сост. Л.А.Курдюкова. – Балашиха : ИСЭиМ, 2010. – 252 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070(075.8) К66

Корконосенко, С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение: учеб. пос. / С.Г.Корконосенко. – М.: Логос, 2010. – 248 с. – (Новая университетская библиотека).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070(075.8) П77

Присяжний, М. Організація роботи редакції газети і праці журналіста: навч. посіб. / М.Присяжний, М.Лозинський. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 182 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070(075.8) Т38

Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет: учебник / В.В. Тулупов, А.А. Колосов, М.И. Цуканова и др.; под ред. В.В. Тулупова. – СПб. Изд-во Михайлова В.А., 2008. – 320 с. – (Библиотека профессионального журналиста).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070(075.8) Т43

Типология периодической печати: учеб. пос. / М.Е. Аникина, В.В. Баранов, О.А. Воронова и др.; под. ред.: М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М. : Аспект Пресс, 2009. – 236 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070(100)(075.8) П85

Прутцков, Г.В. История зарубежной журналистики. 1800-1929 : учебно-методический комплект (учеб. пос., хрестоматия) / Г.В.Прутцков; под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 416 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070(477.52)(09) Л46

Ленський, О.В. Іван Григорович Ільченко і його газета ";Сумський вісник"; / О.В.Ленський. – Суми : Власне видавництво Ленського О.В., 2011. – 48 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070(477.52)(09) Л46

Ленський, О.В. Історія преси і журналістики / О.В.Ленський. – Суми : Вид-во ФОП Ткачов О.О., 2009. – 400 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070.1(075.8) І-20

Іванов, В.Ф. Основні теорії масової комунікації і журналістики : навч. пос. / В.Ф.Іванов. – К. : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070.11:808.5(075.8) Р55

Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты : учеб. пос. / З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова, М.Р. Савова, О.А. Сальникова. – 6-е изд. – М. : Наука; Флинта, 2009. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070.4(075.8) Л17

Лазутина, Г.В. Жанры журналистского творчества : учеб. пос. / Г.В.Лазутина, С.С.Распопова. – М. : Аспект Пресс, 2011. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070:34:17(075.8) П77

Приступенко, Т.О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації: навч. посіб. / Т.О.Приступенко. – К. : Знання, 2011. – 351 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

070:37(075.8) Д33

Денисович, Т.Е. Педагогическая журналистика : учеб. пос. / Т.Е.Денисович. – М.: Форум, 2009. – 144 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

 1. Філософія. Естетика

1(=16) С

Czlowiek-Swiat-Filosofia / R. Krol. – Warzawa, 2009. – 779 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

1(038) П31

Петрушенко, В.Л. Філософія. Короткий навчальний словник: терміни і поняття / В.Л.Петрушенко. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 148 с. – (Серія малих словників-довідників).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

1(082.1) F

Filosofia blizsza zyciu. Т. ІІ / K. Pamiatkowa. – Warzawa, 2005. – 433 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

1(082.1)+2(082.1)+3(082.1) А

Ars est philosophia vitae / M. Golos, A. Warzonkiewicz-Slomska. – Chelm, 2011. – 681 c. – З дарчим підписом авторів: Переломовой О.С., Вандишева В.Н.

Кільк. прим.: 1 (Стен. – 1)

1/2(082.1) Р36

Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст / ред. кол.: В.С.Горський, М.Л.Ткачук, В.І.Гусєв та ін. – К. : ВД ";КМ Академія";, 2002. – 312 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

111.852(03) П31

Петрушенко, О.П. Словник з естетики / О.П.Петрушенко. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 353 с. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

111.852(075.8) Е86

Естетика: навч. посіб. / М.П. Колесніков, О.В. Колеснікова, В.О. Лозовий; за ред. В.О. Лозового. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 208 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

111.852(075.8) М74

Мовчан, В.С. Естетика: навч. посіб. / В.С.Мовчан. – К. : Знання, 2011. – 527 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

130.2 Я89

Ясинский, А. Социокультурные детерминанты коммуникации (философские очерки): монография / А.Ясинский; отв. ред. Н.В. Вандышева-Ребро. – Сумы : СумГУ, 2011. – 112 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

14(082.1) А

Ad augusta per angusta / pod red. M. Golos. – Chelm, 2011. – 541 c. – З дарчим підписом авторів: Переломовой О.С., Вандишева В.Н.

Кільк. прим.: 1 (Стен. – 1)

141 В12

Вавжонкевич-Сломская, А. Философские эссе: монография / А.Вавжонкевич-Сломская; отв. ред. Е.С.Переломова. – Сумы: СумГУ, 2011. – 112 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 3)

141 Р93

Рыжинский, Р. Философские эссе: монография / Р.Рыжинский; отв. ред.: В.Н. Вандышев, Е.С. Переломова. – Сумы: СумГУ, 2011. – 92 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 3)

141+165 С42

Сломский, В. Философские эссе: монография / В.Сломский; отв. ред. В.Н. Вандышев. – Сумы : СумГУ, 2011. – 92 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 3)

 1. Психологія. Логіка. Етика

159.9(038) Ш16

Шадських, Ю.Г. Психологія. Короткий навчальний словник: терміни і поняття: навч. посіб. / Ю.Г.Шадських, В.М.Піча. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 276 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

159.9(075.8) П86

Психологія: навчальний посібник / Т.В.Іванова, О.А.Кривопишина, П.І.Сахно та ін.; за заг. ред. Л.М.Кудояра. – Суми : СумДУ, 2011. – 331 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 44 (Абон. – 38, ДБВі. – 1, Стен. – 1,

Навч. – 1, КПСт. – 3)

159.9(075.8) С13

Савчин, М.В. Загальна психологія: навч. посіб. / М.В.Савчин. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

159.9.07(075.8) К65

Копець, Л. Класичні експерименти в психології: навч. посіб. / Л.Копець. – К.: ВД ";Києво-Могилянська акад.";, 2010. – 283 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

16(038) П42

Повторева, С.М. Словник з логіки / С.М.Повторева. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 196 с. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

16(075.8) П42

Повторєва, С.М. Логіка: навч. посіб. / С.М.Повторєва. – Львів : Магнолія Плюс, 2007. – 188 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

164 V

Vandyshev, V. Logic introduction / V.Vandyshev, W.Slomski. – Mobile : York university, 2011. – 244 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

165.191 П49

Полисаєв, О.П. Трансісторичність соціального міфу: монографія / О.П.Полисаєв. – К.: Промінь, 2010. – 384 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

17(084)+725.94(477.52)(084) Л46

Ленський, О.В. Не превращайте память нашу на свалку брошенных костей: фотоальбом / О.В.Ленський. – Суми: Власне видавництво Ленського О.В., 2011. – 52 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

174(075.8) Л67

Ліщинська-Милян, О.І. Прикладна етика: навч. посіб. / О.І.Ліщинська-Милян. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 236 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

177.61 Б36

Бевз, Г.П. Про любов / Г.П.Бевз. – Х.: Основа, 2011. – 127 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Релігія

272-732-2-051(456.31) К78

Красюк, О. Папа і Україна / О.Красюк. – К. : Дулібі, 2005. – 152 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

 1. Суспільні науки

303.62(092) К82

Криницын, Е. Акулы интервью: 11 мастер-классов / Е.Криницын. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 182 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

304(082.1)(075.8) Н37

Наш соціальний календар: збірка навч.-метод. матеріалів і наукових статей / упоряд. К.С. Шендеровський. – К.: Київський нац. ун-т; Ін-т Журналістики, 2011. – 167 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

304.4(09)(075.8) Г69

Горілий, А.Г. Історія соціальної роботи: навч. посібн. / А.Г.Горілий. – Тернопіль : Астон, 2004. – 174 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

 1. Статистика. Демографія

311(075.8) М85

Моторин, Р.М. Статистика для економістів (+Авторизований доступ): навч. посіб. / Р.М.Моторин, Е.В.Чекотовський. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2011. – 429 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, Інфо. – 1)

314.96(063) Г19

Гендерна мапа Центрально-Східної Європи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 квітня 2011 р. / ред. кол.: Н.Д. Світайло, В.П. Павленко. – Суми : СумДУ, 2011. – 154 с.

Кільк. прим.: 3 (ДБВі. – 1, Стен. – 1, Схов. – 1)

 1. Соціологія

316(038) С69

Соціологія: короткий навч. словник: терміни і поняття / В.М. Піча, А.Г. Хоронжий, Л.Д. Кліманська, В.Є. Савка; за ред. В.М. Пічі. – 2-ге вид., вип., перероб. і доп. – К.-Львів : Каравела; Новий світ-2000; Магнолія 2006, 2008. – 340 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

316(075.8) С69

Соціологія : підручник / за ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 293 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

316.324.8(477) І-74

Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналітична доповідь / Д.В.Дубов, О.А.Ожеван, С.Л.Гнатюк. – К. : НІСД, 2010. – 64 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

316.42(477)";2010"; У45

Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / за заг. ред. А.В.Єрмолаєва. – К. : НІСД, 2010. – 528 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

316.42:364 Б94

Буяшенко, В.В. Соціальне піклування в структурі життєдіяльності суспільства : монографія / В.В.Буяшенко. – К. : ВД ";Асканія";, 2010. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

316.44(075.8) К56

Коваліско, Н.В. Основи соціальної стратифікації: навч. посіб. / Н.В.Коваліско. – Львів: Магнолія-2006, 2009. – 328 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

316.48(075.8) Г51

Гірник, А.М. Основи конфліктології / А.М.Гірник. – К.: Києво-Могилянська академія, 2010. – 222 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

316.6:343.1 П86

Психологія судового розгляду кримінальних справ: монографія / М.В. Костицький, В.Я. Марчак, О.К. Черновський, А.В. Федіна. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2010. – 400 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

316.77(075.8) Г72

Гостенина, В.И. Социология массовой коммуникации : учеб. пос. / В.И.Гостенина, А.Г.Киселев. – М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

 1. Політика

32(082)+33(082)+316(082) У45

Українські метаморфози. Політика. Економіка. Суспільство: збірник статей / пер. А. Баканов, Ю. Дуркот, В. Климченко, В. Швед. – К. : К.І.С., 2010. – 240 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

321.1 Г61

Голос, М. Политологические эссе: монография / М.Голос; отв. ред. В.Н. Вандышев. – Сумы : СумГУ, 2011. – 110 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 3)

323 М28

Мармазова, Т.І. Політика як соціальний феномен: функціональні аспекти: монографія / Т.І.Мармазова. – Донецьк: Новий мир, 2010. – 195 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

323.21 В57

Влада і суспільство: діалог через громадські ради: монографія / Ю.Ж. Шайгородський, Т.С. Андрійчук, А.Я. Дідух та ін.; за заг. ред. Ю.Ж. Шайгородського. – К.: Паливода А.В., 2011. – 148 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

325.54(477)+314.7(477) М57

Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку: аналітична доповідь / О.А. Малиновська. – К. : НІСД, 2010. – 32 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

327.7 А43

Активне залучення, сучасна оборона: стратегічна концепція оборони та безпеки членів Організації Північноатлантичного договору. – 2010. – 40 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 4 (Схов. – 2, ДБВі. – 1, КПСт. – 1)

 1. Економіка. Економічна наука

33(063)+005(063) Е45

Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. Т.1 / за заг. ред.: О.В.Прокопенко, М.Ю.Троян. – Суми : СумДУ, 2011. – 167 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

33(063)+005(063) Е45

Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. Т.2 / за заг. ред.: О.В.Прокопенко, М.Ю.Троян. – Суми : СумДУ, 2011. – 186 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

330.1 Ч-96

Чухно, А.А. Економічна теорія : у 2-х т. Т.1 / А.А.Чухно. – К.: ДННУ АФУ, 2010. – 509 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

330.1(075.8) М86

Мочерний, С.В. Економічна теорія: навч. посіб. / С.В.Мочерний. – 4-те вид., стереотипне. – К.: Академія, 2009. – 640 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

330.1(075.8) Щ70

Щетинін, А.І. Політична економія (+Авторизований доступ): підручник / А.І.Щетинін. – К. : ЦУЛ, 2011. – 480 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.1(091)(075.8) К56

Ковальчук, В.М. Історія світової та української економічної думки: підручник з історії економічних вчень / В.М.Ковальчук, М.І.Сарай. – Тернопіль : Астон, 2004. – 416 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.131.7(075.8) О-76

Останкова, Л.А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками (+Авторизований доступ): навч. посіб. / Л.А.Останкова, Н.Ю.Шевченко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.341 К56

Ковальчук, Т.Т. Актуалітети політики розвитку / Т.Т.Ковальчук, В.К.Черняк, В.Я.Шевчук. – К. : Знання, 2009. – 326 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

330.5(075.8) К84

Круш, П.В. Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень (+Авторизований доступ): підручник / П.В.Круш, О.О.Кожемяченко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.837(075.8) Ч-96

Чухно, А.А. Інституціонально-інформаційна економіка: підручник / А.А.Чухно, П.М.Леоненко, П.І.Юхименко. – К.: Знання, 2010. – 687 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

 1. Економіка праці. Регіональна економіка

331.1(075.8) Г85

Гриньова, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / В.М.Гриньова, Г.Ю.Шульга. – К.: Знання, 2010. – 310 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

331.45(075.8) Ж69

Жидецький, В.Ц. Основи охорони праці (+Авторизований доступ): підручник / В.Ц.Жидецький. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010. – 375 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 1, Інфо. – 1)

331.45(075.8) О-92

Охорона праці: навч. посіб. / З.М.Яремко, С.В.Тимошук, О.І.Третяк та ін.; за ред. З.М. Яремка. – К. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 374 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

331.45(075.8) Т66

Третьяков, О.В. Охорона праці (+Авторизований доступ) : навч. посіб. з тестовим комплексом на CD / О.В.Третьяков, В.В.Зацарний, В.Л.Безсонний; за ред. К.Н. Ткачука. – К. : Знання, 2010. – 167 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 1, Інфо. – 1)

331.45:37(075.8) П36

Пістун, А.І. Охорона праці в галузі освіти (фізична культура і спорт): навч. пос. / А.І.Пістун, І.П.Пістун, Н.П.Тубальцева. – Суми: Університетська книга, 2010. – 444 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (Навч. – 1, Абон. – 2)

332.14(063) М58

Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2011. – 238 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

 1. Форми організації в економіці

334.012.82(075.8) Ф84

Фрайчайзинг : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Т.В. Мирончук, І.З. Салата, Л.В. Марчук; за ред. О.Є. Кузьміна. – К.: Знання, 2011. – 267 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

334.72(075.8) П30

Петрович, Й.М. Створення і функціонування суб'єктів підприємництва: навч. посіб. / Й.М.Петрович, Ю.В.Банах, Л.Я.Слобода; за ред. Й.М. Петровича. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 256 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

 1. Фінанси

336(075.8) Б68

Благун, І.Г. Фінанси: навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.С.Сорока, І.В.Єлейко. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 314 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

336(075.8) Ф59

Фінансовий інжиніринг: навч. посіб. / за ред. О.М.Сохацької. – К.: Кондор, 2011. – 660 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

336.14(477)(094.4) У45

Україна. Закони. Бюджетний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями на 18 січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 112 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

336.15(477) В68

Волохова, І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / І.С.Волохова. – Одеса: Атлант, 2010. – 234 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

336.22(075.8) С16

Сало, І.В. Оподаткування банків: навч. пос. / І.В.Сало, І.І.Д'яконова, Н.Г.Євченко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 208 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (Абон. – 2, НауЗ. – 1)

336.22:34(094.4) У45

Україна. Закони. Податковий кодекс України: чинне законодавство із змінами і доповненнями на 7 лютого 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 424 с.

Кільк. прим.: 5 (Абон. – 3, Навч. – 1, КПра. – 1)

336.7(075.8) К61

Колодзієв, О.М. Гроші і кредит : підручник / О.М.Колодзієв, В.Ф.Колесніченко. – К.: Знання, 2010. – 615 с. + Гриф МОН. – (Харківському національному економічному університету 80 років).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

336.7(075.8) Ч-48

Черкасова, С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / С.В.Черкасова. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 496 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Абон. – 1)

336.71(075.8) В42

Віднійчук-Вірван, Л.А. Платіжні системи: навч. посіб. / Л.А.Віднійчук-Вірван. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 190 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Абон. – 2)

336.71.078.3(075.8) В23

Васюренко, О.В. Банківський нагляд: підручник / О.В.Васюренко, О.М.Сидоренко. – К.: Знання, 2011. – 502 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)

336.711(075.8) А28

Адамик, Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Б.П.Адамик. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Кондор, 2011. – 416 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

336.711.65 Л68

Лобозинська, С.М. Державне регулювання банківської системи України : монографія / С.М.Лобозинська. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 416 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

336.717(075.8) Є67

Єпіфанов, А.О. Операції комерційних банків: навч. пос. / А.О.Єпіфанов, Н.Г.Маслак, І.В.Сало. – Суми: Університетська книга, 2007. – 523 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

336.717(075.8) К75

Коцовська, Р.Р. Банківські операції: навч. посіб. /Р.Р.Коцовська, О.П.Павлишин, Л.М.Хміль. – К.: Знання, 2010. – 390 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

 1. Економічна політика

338.24.021.8:35.075.31(477) М74

Модернізація України - наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2011. – 432 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

338.45(075.8) І-20

Іванілов, О.С. Економіка підприємства: підручник / О.С.Іванілов. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 728 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

338.467:070(075.8) О-75

Основы медиабизнеса: учеб. пос. / под. ред. Е.Л. Вартановой. – М. : Аспект Пресс, 2009. – 360 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

338.48(075.8) К42

Кіптенко, В.К. Менеджмент туризму: підручник / В.К.Кіптенко. – К. : Знання, 2010. – 502 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

338.483.1(477.62)(036) Ц29

Це варто бачити. Донецьк: путівник. – Донецьк. – 87 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

338.53(075.8) Л64

Литвиненко, Я.В. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / Я.В.Литвиненко. – К.: Знання, 2010. – 294 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

 1. Міжнародні економічні відносини

339.5/.9(075.8) С89

Суліма, Є.М. Глобалістика: підручник / Є.М.Суліма, М.А.Шепєлєв. – К.: Вища школа, 2010. – 544 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)

339.543:004(075.8) М66

Митні інформаційні технології: навч. посіб. / О.Ф.Волик, О.В.Кащеєва, І.В.Дорда та ін.; за ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2011. – 391 с. + Гриф МОН. – (Митна справа в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

 1. Право

34(063) А43

Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : матеріали науково-практичної конференції, Київ, 20 грудня 2010 р. / відп. за вип. О.С. Ліпкан. – К.: Видавець О.С. Ліпкан, 2010. – 80 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

34(075.8) С89

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник / О.С. Захарова, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 352 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

340.12(075.8) З-14

Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

340.12(075.8) К80

Крестовська, Н.М. Теорія держави і права: елементарний курс / Н.М.Крестовська, Л.Г.Матвєєва. – 2-ге вид. – Х. : Одіссей, 2008. – 432 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

340.12(075.8) С42

Скакун, О.Ф. Теорія права і держави: підручник / О.Ф.Скакун. – 2-ге вид. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 520 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

340.15(075.8) М15

Макарчук, В.С. Римське приватне право: навч. пос. / В.С.Макарчук. – К. : Атіка, 2007. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

340.15(477)(075.8) С32

Середа, А.М. Історія держави і права України : навч. посіб. Ч.1 / А.М.Середа. – Запоріжжя.-Суми: ФОП Зеленкевич Л.П.; Університетська книга, 2010. – 332 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

340.6(066) Т33

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 10 / ред. кол.: М.Л.Цимбал, В.Ю.Шепітько, Л.М.Головченко та ін. – Х. : Право, 2010. – 672 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

341.1(477):061ЄС У45

Україна - Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991-2009) (+Авторизований доступ) / за заг. ред. С.О. Камишева. – К. : Юстініан, 2010. – 608 с. – Дар.

Кільк. прим.: 8 (Схов. – 1, ДБВі. – 1, Мед. – 1, КПра. – 2, Інфо. – 2, Мед. – 1)

341.76(038) У45

Український дипломатичний словник / за ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. – К. : Знання, 2011. – 495 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

342.3(477)(063) В36

Верховна Рада України шостого скликання. Четверта сесія. 3 лютого - 4 березня 2009 року: стенографічний звіт. Т.9 / ред. кол.: В.О. Зайчук, Ю.С. Ганжуров, Ю.Ю. Гундарєв та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 820 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.3(477)(063) В36

Верховна Рада України шостого скликання. Четверта сесія. 5 березня - 14 квітня 2009 року: стенографічний звіт. Т.10 / ред. кол.: В.О. Зайчук, Ю.С. Ганжуров, Ю.Ю. Гундарєв та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 848 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.51 П12

Павленко, Р.М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід / Р.М.Павленко. – К.: ВД ";КМ Академія";, 2002. – 253 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.537 Ч-75

Чому ";Європа"; має значення: європеїзація законодавчого процесу та парламентських практик в Україні / А.Євгеньєва, Д.Ковриженко. – К., 2010. – 73 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

343.13(082.1) П78

Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: матеріали круглого столу, Київ, 20 травня 2011 р. / відп. за вип. В. Шляхта. – К. : Видавець Ліпкан О.С., 2011. – 350 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

343.211.3(477) Г61

Головін, А.С. Захист прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя в рішеннях Конституційного Суду України / А.С.Головін. – К.: Логос, 2011. – 307 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

343.225:159.9 М30

Марчак, В.Я. Обмежена осудність: психолого-правовий зміст : монографія / В.Я.Марчак. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 400 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

343.4-005.2-053.2.343 К34

Келлі, Л. Насильство щодо жінок і дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваційність та професіоналізм: посібник для Ради Європи / Л.Келлі – Львів : Астролябія, 2011. – 176 с. – Дар.

Кільк. прим.: 10 (Схов. – 2, КПра. – 1, ФРЕЛ. – 7)

343.4-054 З-68

Злочини на грунті ненависті: новий кримінальний феномен світового суспільства : науково-практичне видання / за заг. ред. Д.Перліна. – Львів : Астролябія, 2011. – 524 с. – Дар.

Кільк. прим.: 10 (Схов. – 2, КПра. – 1, ФРЕЛ. – 7)

343.533(477) Х22

Харченко, В.Б. Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні : монографія / В.Б.Харченко. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 480 с. – з обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

343.8(075.8) М26

Марисюк, К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях : навч. посіб. / К.Б.Марисюк. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 422 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 1, КПра. – 1)

343.8(477)(094.58)+347.95(477) Н34

Науково-практичний коментар Законів України ";Про виконавче провадження";, ";Про державну виконавчу службу";, ";Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"; : станом на 01.02.2011р. / В.Е. Теліпко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 616 с.

Кільк. прим.: 4 (Навч. – 1, Абон. – 2, КПра. – 1)

343.91 А66

Андрушко, А.В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія / А.В.Андрушко ; за ред. В.М. Поповича. – Ужгород: Ліра, 2011. – 248 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

343.98 М74

Моїсєєв, О.М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування: монографія / О.М.Моїсєєв. – Х.: Вид. агенція ";Апостіль";, 2011. – 424 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

346.54(075.8) Ж91

Журик, Ю.В. Антимонопольно-конкурентне право України : навч. посіб. / Ю.В.Журик. – К. : ЦУЛ, 2011. – 272 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

346.9(076) Г67

Горевий, В.І. Господарський процес: практикум: навч. посіб. / В.І.Горевий, А.М.Куліш, В.Д.Чернадчук. – Суми: Університетська книга, 2010. – 283 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (Абон. – 3)

347(477)(094.4) Ц58

Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями на 15 лютого 2011 року. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 308 с.

Кільк. прим.: 6 (Навч. – 1, Абон. – 4, КАГП. – 1)

347.61/64(075.8) С37

Сімейне право України: підручник / pа ред.: В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 264 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Абон. – 1, Навч. – 1)

347.73(075.8) Р68

Роль, В.Ф. Фінансове право: навч. посіб. / В.Ф.Роль, В.В.Сергієнко, С.М.Попова. – К.: ЦУЛ, 2011. – 392 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

347.73(075.8) Ф59

Фінансове право : навч. пос. / pа ред. М.П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2010. – 288 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

347.731(075.8) С60

Соловйов, А.В. Біржове право (+Авторизований доступ): навч. посіб. / А.В.Соловйов. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 628 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 1, Інфо. – 1)

349.41 Б30

Бахуринська, М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України / М.М.Бахуринська. – К.: Знання, 2010. – 230 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

349.41(477)(094.4) У45

Україна. Закони. Земельний кодекс України: коментар / Україна. Закони. – Х.: Одіссей, 2002. – 600 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

349.6(076) А66

Андрусевич, А. Конвенція Еспо: транскордонна оцінка впливу на навколишнє середовище: практ. пос. для громадян та НУО / А.Андрусевич. – ВД ";Укрпол";, 2010. – 28 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

349.6:656.7 К78

Краснова, Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України : монографія / Ю.А.Краснова. – К.: ВПЦ ";Київський університет";, 2011. – 188 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Державно-адміністративне управління

35.075.5:070(075.8) К75

Кочеткова, А.В. Современная пресс-служба: учеб. пос. / А.В.Кочеткова, А.С.Тарасов. – 6-е изд. – М.: Эксмо, 2009. – 272 с. – (Настольная книга специалиста).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

35.075.5:070(075.8) Ч-52

Четвертков, Н.В. Современная пресс-служба: учеб. пос. / Н.В.Четвертков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 360 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

351.74.072.6(082)+343.4-054 Д31

Демократичне поліціювання : збірка наукових статей / за заг. ред. О.М. Бандурки, Д. Перліна. – Львів: Астролябія, 2011. – 492 с. – Дар.

Кільк. прим.: 10 (Схов. – 2, КПра. – 1, ФРЕЛ. – 7)

351.74.072.6+343.4-054 П78

Проблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції: аналіз сучасної західної літератури: науково-практичне видання / за заг. ред. Д. Перліна. – Львів : Астролябія, 2011. – 632 с. – Дар.

Кільк. прим.: 10 (Схов. – 2, КПра. – 1, ФРЕЛ. – 7)

351.755.61(09) П19

Паспорт / Ю. Сидоренко, І. Криштопа. – Консорціум ";ЄДАПС";, 2008. – 123 с. – Дар.

Кільк. прим.: 10 (Схов. – 5, КПра. – 2, КІст. – 2,

ДБВі. – 1)

352+005.57:352 К56

Ковалевський, В.О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста / В.О.Ковалевський. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 221 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

355.4:623.46(075.8) Т15

Тактична підготовка підрозділів артилерії: навч. посіб. / П.Є. Трофименко, Ю.І. Пушкарьов, О.В. Панченко та ін. – Суми: СумДУ, 2010. – 528 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 19 (КВП . – 17, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

 1. Освіта

37(477):004.7 З-36

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: колективна монографія / В.В. Лапінський, А.Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.; за ред. В.Ю. Бикова. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160 с. – Дар.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 2, МетК. – 1)

37(477.52)(09) Л46

Ленський, О.В. Сумське реальне училище / О.В.Ленський. – Суми: Власне видавництво Ленського О.В., 2011. – 60 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

37(477.52)(09) Л46

Ленський, О.В. Олександрівська гімназія від давнини до сьогодення / О.В.Ленський. – Суми: Власне видавництво Ленського О.В., 2010. – 32 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

37(477.52)(09) Л46

Ленський, О.В. Перша Сумська жіноча гімназія / О.В.Ленський. – Суми: Власне видавництво Ленського О.В., 2011. – 64 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

37.013.42(075.8)+316.78(075.8) Ш47

Шендеровський, К.С. Соціальна освіта та соціальні комунікації: тексти лекцій / К.С.Шендеровський. – К., 2011. – 206 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

37.013:39(477)(075.8) М81

Мосіяшенко, В.А. Українська етнопедагогіка: навч. посіб. / В.А.Мосіяшенко. – 3-тє вид., стереотипне. – Суми: Університетська книга, 2010. – 176 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (Абон. – 2, Навч. – 1)

37.014.3(477)(082.1) Ч-24

Час ";дешевого клоуна";. Українська освіта: випробування горе-реформами / упоряд. В. Панченко. – К.: ТОВ ";Аграр Медіа Груп, 2011. – 99 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

37.091.32(075.8) К89

Кузьмінський, А.І. Технологія і техніка шкільного уроку: навч. посіб. / А.І.Кузьмінський, С.В.Омельяненко. – К.: Знання, 2010. – 3357 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

37:331.5 М75

Молодь України: від освіти до праці / С. Оксамитна, О. Виноградов, Л. Малиш, Т. Марценюк; за ред. С. Оксамитної. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – 202 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

371.091.33(075.8) Д56

Дидактичні основи професійної освіти / О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, З.І. Гирич та ін. – Харків: Контраст, 2008. – 143 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (ФРЕЛ. – 1, МетК. – 1)

371.091.33(075.8) М56

Методика професійного навчання / Коваленко О.Е., Брюханова Н.О., Корольова Н.В., Шматков Є.В. – Х.: ВПП Контраст, 2008. – 488 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 4 (ФРЕЛ. – 3, МетК. – 1)

378(477):316.346.32-053.6 В55

Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді : монографія / авт. кол.: М. Михальченко, Т. Андрущенко, О. Бульвінська, М. Лукашевич та ін. – К.: Наукова думка, 2010. – 312 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 4 (Схов. – 2, КПСт. – 2)

378.014.54 E

Estermann, T. Financially sustainable universities II. European universities diversifying income streams / T.Estermann, E. Bennetot Pruvot. – Brussels : Humane, 2011. – 98 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.026:66 Л17

Лазарєв, М.І. Теоретичні та методичні засади креативного навчання студентів технічних дисциплін: монографія / М.І.Лазарєв, Н.П.Рубан, Т.А.Лазарєва. – Харків-Горлівка: Ліхтар, 2009. – 112 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4-051(477.43)(09)";18/195"; В55

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область / ред. кол. О.М. Завальнюк та ін. – К.: Знання України, 2010. – 447 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4-051(477.83)(09)";1940/2000"; Д75

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2000. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4(075.8)

Лукаш, О.А. Університетська освіта : конспект лекцій для студ. спец. 6.050107 ";Економіка підприємства"; / О.А.Лукаш. – Суми : СумДУ, 2011. – 153 с.

Кільк. прим.: 96 (Абон. – 53, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, ІШос. – 10, ІКон. – 10, НРом. – 10, НОхт. – 10)

378.4(470.323)(09)";1919/2009"; К

Kursk State Technical University. – Kursk, 2009. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

378.4(477.42)(082) С25

Святкування 90-річчя Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірка матеріалів / упоряд. О.Б. Комарніцький. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 124 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4(477.43)";1991/2008"; З-13

Завальнюк, О.М. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 768 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4(477.43)(09)";1918"; С24

Свято відкриття Кам'янець-Подільського державного українського університету: Дослідження. Документи. Матеріали / уклад. О.М. Завальнюк. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 280 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4(477.54)(09)";18/195"; Х21

Харківський університет XIX - початку XX століття у спогадах його професорів та вихованців: у 2-х т. Т.2 / уклад.: Б.П. Зайцев, В.Ю. Іващенко, В.І. Кадєєв та ін. – Х.: Сага, 2010. – 550 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4(477.54)(09)";18/195"; Х21

Харківський університет XIX - початку XX століття у спогадах його професорів та вихованців: у 2-х т. Т.1 / уклад.: Б.П. Зайцев, В.Ю. Іващенко, В.І. Кадєєв та ін. – Х.: Сага, 2010. – 540 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4(477.82)(09) В67

Волинський національний університет імені Лесі Українки / упоряд. А. Митко. – Луцьк : ВАТ ";Волинська обласна друкарня";, 2010. – 244 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4(477.82):001.89 Н34

Наукові школи Волинського національного університету імені Лесі Українки / упоряд. : А.В. Цьось, М.Л. Вєтрова. – Луцьк: РВВ ";Вежа"; Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – 74 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4(477.83)(09)";1921/..."; П32

Пилип'юк, В. Честь. Україна. Відвага: Львівський ордена Червоної зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка» / В.Пилип'юк. – Львів : Світло й Тінь, 2009. – 151 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4:070(477.52)(063) Ж92

Журналістська освіта на Сумщині: набутки й проблеми: матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції, Суми, 1-2 червня 2011 р. / уклад. О.Г. Ткаченко, В.О. Садівничий. – Суми : СумДУ, 2011. – 144 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

378.4:62(438.13) P

Politechnika Swietokrzyska. Kielce University of Technology. – Kielce, 2008. – 110 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4:63(477.43)(09) П44

Подільський державний аграрно-технічний університет: Хронологія подій. Документи / О.С. Каденюк, М.І. Алєщенко, В.А. Нестеренко та ін.; за ред. О.С. Каденюка. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В.; Абетка, 2009. – 100 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4(477.43)";1919/2009"; П44

Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам'янець-Подільський, 2009. – 26 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Звичаї. Традиції

39:638.1-051";18/19"; М74

Мовна, У.В. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина ХІХ - початок ХХ століття): монографія / У.В.Мовна. – Львів: НАН України, Ін-т народознавства, 2006. – 208 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Мовознавство

4(072) М31

Масенко, Л.Т. Нариси з соціолінгвістики: навч. посіб. / Л.Т.Масенко. – К. : ВД ";Києво-Могилянська академія";, 2010. – 243 с. – Лауреат конкурсу ";Найкраща книга Форуму"; у рамках ХVІІ Форуму видавців, м. Львів 2010, удостоєна персональної відзнаки інтернет-порталу BookLand та торгової марки PocketBook; З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 4 (Навч. – 1, ДБВі. – 1, Абон. – 1,

КЖФ . – 1)

4(075.8) К71

Косенко, Ю.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / Ю.В.Косенко ; рецензенти: С.О. Швачко, Ю.А. Зацний, Е.Г. Мандич. – Суми : СумДУ, 2011. – 282 с.

Кільк. прим.: 24 (Абон. – 16, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КТіП. – 5)

4:34(075.8) П68

Правове письмо: навч. посіб. / В.А. Ватрас, Д.А. Монастирський, В.Г. Рогожа та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 148 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(03) А64

Англо-русский русско-английский словарь + грамматика: 70000 слов и словосочетаний. – Донецьк : Глория, 2010. – 512 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(035) В31

Верба, Г.В. Граматика сучасної англійської мови : довідник / Г.В.Верба, Л.Г.Верба. – К.: ТОВ ";ВП Логос-М";, 2008. – 352 с. + Гриф МОН. – (Учням та абітурієнтам).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(038) Н73

Новий англо-український українсько-англійський словник / уклад.: В.Ф. Малишев, О.Ю. Петраковський. – Х.: ПП ";Див";, 2007. – 576 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4И(Англ)(038) Н73

Новий англо-український українсько-англійський словник / уклад.: В.Ф. Малишев, О.Ю. Петраковський. – Х. : ПП ";Див";, 2010. – 576 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Навч. – 1)

4И(Англ)(038) С48

Словник англо-український українсько-англійський: 80000 слів та словосполучень. – Донецьк : Глорія, 2010. – 832 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(075.8) Б88

Брона, О.А. Англійська мова = Englih: навч. посіб. / О.А.Брона, Л.В.Сологуб, О.Я.Цурковський. – К. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 340 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(075.8) М23

Мансі, Є.О. Практикум з англійської мови: граматика, розмовні теми, тексти для аудіювання, тести / Є.О.Мансі, Л.І.Третяк. – Х. : Гімназія, 2007. – 416 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(075.8) Т40

Тіллі, Р. Спілкування / Р.Тіллі; пер. О.А. Кожевникова. – К.: Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business english).

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 1, Абон. – 1)

4И(Англ)(075.8) Т40

Тіллі, Р. Презентації / Р.Тіллі; пер. О.А. Кожевникова. – К.: Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business english).

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 1, Абон. – 1)

4И(Англ)(075.8) Т40

Тіллі, Р. Відрядження / Р.Тіллі; пер. О.А. Кожевникова. – К.: Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business english).

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 1, Абон. – 1)

4И(Англ)(075.8) Т40

Тіллі, Р. Телефонні переговори / Р.Тіллі; пер. О.А. Кожевникова. – К.: Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business english).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(075.8) Т40

Тіллі, Р. Ділове листування / Р.Тіллі; пер. О.А. Кожевникова. – К.: Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business english).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(075.8) Т40

Тіллі, Р. Переговори з продажу / Р.Тіллі; пер. О.А. Кожевникова. – К.: Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business english).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(075.8) Ш98

Шух, Е. Формули ділового мовлення / Е.Шух; пер. О.А. Кожевникова. – К.: Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business english).

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)

4И(Англ)(076.1) Т50

Тодорова, Н.Ю. Англійська мова: завдання, поради, тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : навч.-метод. посібн. / Н.Ю.Тодорова. – К. : Знання, 2011. – 286 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(076.6) M25

Misztal, М. Tests in English: word-formation = Тесты по английскому языку: словообразование / M. Misztal. – К.: Знання, 2010. – 229 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(076.6) M25

Misztal, М. Tests in English. Thematic vocabulary: intermediate and advanced level = Тематические тесты по английскому языку: средний и продвинутый уровень / M.Misztal. – К.: Знання, 2010. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(076.6) M25

Misztal, М. Tests in English: structural conversion = Тесты по английскому языку: конверсия структур / M. Misztal. – К.: Знання, 2010. – 176 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(076.6) П69

Практикум перекладу. Англійська - українська: підручник / Н.В. Бідасюк, Р.В. Боднар, Ю.В. Якимчук, К.В. Олександренко, К.М. Скиба. – К. : Знання, 2011. – 431 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Англ)(076.6) С23

Сборник упражнений по грамматике английского языка: пособие для студ. пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова и др. – Москва : Старт, 2007. – 213 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон. – 1)

4И(Англ)(076.6) С23

Сборник упражнений по грамматике английского языка: пособие для студ. пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова и др. – Москва : Старт, 2009. – 213 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон. – 1)

4И(Нем)(03) Н73

Новий німецько-український і українсько-німецький словник / уклад.: В.Ф. Малишев, В.А. Кібенко. – Х. : Промінь, 2010. – 576 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Нем)(075) L

Lyashenko, T. Funktionalstilistik der deutschen sprache = Функціональна стилістика німецької мови: навч. посіб. / T.Lyashenko. – L'wiw: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 112 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И(Нем)(075.8) С89

Сулим, В.Т. Практична граматика німецької мови: навч. посіб. / В.Т.Сулим, М.С.Смолій. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 304 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4И:37.091.3(075.8) В55

Вишневський, О.І. Методика навчання іноземних мов: навч. посіб. / О.І.Вишневський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. – 206 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)

4Р(075.8) У91

Учебные материалы по русскому языку для иностранных студентов: экономический профиль / А.Б. Чистякова, Л.С. Денисенко, Т.А. Иванова, Е.В. Копылова, В.Г. Мелихов. – Х.: Константа, 2002. – 244 с.

Кільк. прим.: 1 (ПОин. – 1)

4У(03) Н73

Новий українсько-російський і російсько-український словник: 60000 слів / сост. А.Ю. Петраковський. – Х. : Див, 2010. – 576 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4У(075.5) Ю99

Ющук, I.П. Практикум з правопису української мови / I.П.Ющук. – 6-те вид. зі змінами. – К. : Освiта, 2006. – 254 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4У(075.8) Б75

Бодик, О.П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія (+Авторизований доступ): навч. посіб. / О.П.Бодик, Т.М.Рудакова. – К.: ЦУЛ, 2011. – 416 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4У(075.8) З-48

Зеленько, А.С. Загальне мовознавство: навч. посіб. / А.С.Зеленько. – К. : Знання, 2010. – 380 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4У(076.1) С32

Середницька, А.Я. Українська мова. Самостійна підготовка до незалежного тестування: навч.-метод. посіб. / А.Я.Середницька. – К.: Знання, 2011. – 511 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4У(477.62) П12

Падалка, Р.М. Динаміка прізвищ Донецької Слов'янщини: монографія та словник / Р.М.Падалка; за ред. В.О. Горпинича. – К.-Дніпропетровськ: АНВОУ, 2010. – 275 с. – (Ономастика і апелятиви ; Вип.36). – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Екологія

502.13(063) Е45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління: збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, Суми, 20-21 квітня 2011 року. Ч.1 / відп. за вип. О.М. Теліженко. – Суми : СумДУ, 2011. – 197 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

502.13(063) Е45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління: збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, Суми, 20-21 квітня 2011 року. Ч.2 / відп. за вип. О.М. Теліженко. – Суми : СумДУ, 2011. – 199 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

502.13.1(063) Е45

Економічні проблеми сталого розвитку: тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року. Ч.1 / відп. за вип. А.Ю. Жулавський. – Суми : СумДУ, 2011. – 238 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

502.13.1(063) Е45

Економічні проблеми сталого розвитку: тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року. Ч.2 / відп. за вип. А.Ю. Жулавський. – Суми : СумДУ, 2011. – 220 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

502.13.1(063) Е45

Економічні проблеми сталого розвитку: тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року. Ч.3 / відп. за вип. А.Ю. Жулавський. – Суми : СумДУ, 2011. – 251 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

502.13.1(063) Е45

Економічні проблеми сталого розвитку: тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року. Ч.4 / відп. за вип. А.Ю. Жулавський. – Суми : СумДУ, 2011. – 257 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

502.15(063) Е45

Economics for Ecology ISCS'2011 = Економіка для екології : 17th International Scientific Conference, Sumy, May 6-9, 2011 / ред. кол.: Д.О. Смоленніков, П.А. Денисенко. – Суми : СумДУ, 2011. – 180 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

502.21(477.87)(075.8) П57

Поп, С.С. Природні ресурси Закарпаття / С.С.Поп. – 3-тє вид., доп. – Ужгород: Карпати, 2009. – 340 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Математика

517(075.8) И60

Индивидуальные задания по высшей математике: в 4-х ч. Ч.1. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчесление функций одной переменной / под ред. А.П. Рябушко. – 4-е изд. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 304 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

517.958(075.8) Д50

Диференціальні рівняння математичної фізики: навч. пос. / В.П. Лавренчук, С.Д. Івасишен, В.С. Дронь, Т.І. Готинчан. – 2-е вид., випр. – Чернівці : Рута, 2005. – 191 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

517.958(075.8) Р49

Рівняння математичної фізики. Метод ортогональних многочленів / Г.Я. Попов, В.В. Реут, М. Г.Моісеєв, Н.Д. Вайсфельд. – Одеса: Астропринт, 2010. – 120 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

519.2(075.8) П91

Пушак, Я.С. Теорія ймовірностей і елементи математичної статистики : навч. посіб. / Я.С.Пушак, Б.Л.Лозовий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: Магнолія-2006, 2007. – 276 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

519.85(075.8) Л64

Литвин, О.М. Математичне програмування з елементами інформаційних технологій / О.М.Литвин, А.Л.Литвинов. – Х.: УІПА, 2011. – 196 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

519.856 Х22

Харченко, Д.О. Процессы упорядочения сложных систем: монография / Д.О.Харченко, В.О.Харченко, А.В.Дворниченко. – К.: Наукова думка, 2011. – 264 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 5 (Схов. – 2, ДБВі. – 1, Стен. – 1,

КПрФ. – 1)

 1. Фізика

53(063)+621.3(063) Ф50

Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції, Суми, 18-22 квітня 2011 р. / відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2011. – 136 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

53(075.8) В14

Вакарчук, С.О. Фізика: підручник / С.О.Вакарчук, Т.М.Демків, С.В.Мягкота. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 458 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

531/534(075.8) Т33

Теоретична механіка. Динаміка точки, тіла і матеріальної системи: навч. пос. / В.М. Булгаков, В.С. Лукач, І.В. Головач, О.І. Литвинов. – 3-є вид., доп. і перероб. – Ніжин : Міланік, 2007. – 367 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

535 C

Chmyrov, A. Photo-indused dark states in fluorescence spectroscopy - investigations & applications : doctoral thesis in phisycs / A.Chmyrov. – Stockholm: E-Print, 2010. – 406 c. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

535.215(075.8) С13

Савчин, В.П. Напівпроводникова фотоелектроніка: навч. посіб. / В.П.Савчин, І.І.Іжнін, М.М.Ваків. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 728 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

536.42 Г88

Гросс, Д.Х.Э. Микроканоническая термодинамика. Фазовые переходы в малых системах / Д.Х.Э.Гросс; пер. Н.А. Винниченко; под ред. А.И. Осипова. – М.: Научный мир, 2010. – 304 с. – (Фундаментальные основы нанотехнологий: лучшие зарубежные учебники).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

537(076.2) Ш79

Шопа, Я.І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв'язками: навч. посіб. / Я.І.Шопа, В.М.Лесівців, Т.М.Демків. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 288 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

537.5(075.8) О-75

Основи теорії електронних кіл: підручник / Бобало, Ю.А., Мандзій Б.А., Стахів П.Г., Писаренко Л.Д., Якименко Ю.І. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 296 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

537.8(075.8)+621.3.09(075.8) С59

Соколов, С.В. Теорія електромагнітного поля та основи техніки НВЧ: навч. посіб. / С.В.Соколов, Л.Д.Писаренко, В.О.Журба; за заг. ред. Г.С. Воробйова. – Суми СумДУ, 2011. – 394 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 50 (Абон. – 44, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КНЕК. – 3)

538.975-022.532 Г96

Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И.Гусев. – 2-е изд., испр. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 416 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

538.975-022.532 Р61

Родунер, Э. Разменные эффекты в наноматериалах / Э.Родунер; пер. А.В. Хачоян; под ред. Р.А. Андриевского. – М.: Техносфера, 2010. – 352 с. – (Мир материалов и технологий).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

538.975-022.532(063) Б43

Белая книга по нанотехнологиям: исследования в области наночастиц, наностуктур и нанокомпозитов в Российской Федерации (по материалам Первого Всероссийского совещания ученых, инженеров и производителей в области нанотехнологий) / сост.: В.И. Аржанцев, С.Е. Шишов, В.А. Жабрев и др. – М. : ЛКИ, 2008. – 344 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

538.975-022.532(075.8) Б82

Борисенко, В.Е. Наноэлектроника: учеб. пос. / В.Е.Борисенко, А.И.Воробьева, Е.А.Уткина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 223 с. – (Нанотехнология).

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)

538.975-022.532(075.8) Р24

Раскин, А.А. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники : учеб. пос. Ч.1 / А.А.Раскин, В.К.Прокофьева. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 164 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

538.975-022.532(075.8) Р81

Рощин, В.М. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники : учеб. пос. Ч.2 / В.М.Рощин, М.В.Силибин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 180 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

538.975-022.532:530.145 Ч-49

Чернышев, С.Л. Моделирование и классификация наноструктур / С.Л.Чернышев. – М. : Книжный дом ";ЛИБРОКОМ";, 2011. – 216 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

539.1(063) Т29

Тезисы докладов IX конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 21-25 февраля 2011 г., Харьков. – Х. : Харьковский физико-технический ин-т, 2011. – 119 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

539.121.4(075.8) А76

Аплеснин, С.С. Основы спинтроники / С.С.Аплеснин. – 2-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2010. – 288 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

539.2/.6 Р43

Реслер, И. Механическое поведение конструкционных материалов: учеб. пос. / И.Реслер, Х.Хардерс, М.Бекер; пер. под ред. С.Л. Баженова. – Долгопрудный : ИД ";Интеллект";, 2011. – 504 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

539.219.3 М52

Мерер, Х. Диффузия в твердых телах: монография /Х.Мерер; пер. под ред.: Е.Б. Якимова, В.В. Аристова. – Долгопрудный : ИД ";Интеллект";, 2011. – 536 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

539.3+517.958 Б91

Бурак, Я.Й. Аналітична механіка локально навантажених оболонок / Я.Й.Бурак, Ю.К.Рудавський, М.А.Сухорольський. – Львів : Інтелект-Захід, 2007. – 240 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 3)

 1. Хімія

54-165 К56

Ковальов, Ю.Г. Рідкофазна епітаксія в системі Pb-Sn-Te-Se : аналітичний огляд / Ю.Г.Ковальов, О.М.Царенко. – Кіровоград: КОД, 2010. – 66 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

546.3(075.8) М30

Марченко, Л.І. Властивості р-металів та їх сполук / Л.І.Марченко, С.Б.Большаніна, Т.В.Диченко. – Суми: СумДУ, 2011. – 78 с.

Кільк. прим.: 50 (Мед. – 47, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)

547(075.8) М34

Матійчук, В.С. Вибрані розділи елементоорганічної хімії: навч. посіб. / В.С.Матійчук, М.Д.Обушак, Р.Л.Мартяк. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 134 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

547(076.1) Р46

Речицький, О.Н. Індивідуальні завдання з органічної хімії для самостійної роботи студентів / О.Н.Речицький, С.Ф.Решнова. – Херсон : ХДУ, 2011. – 120 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)

547.96(075.8) Х46

Хімія білка: підручник / Н.О. Сибірна, М.В. Гончар, І.В. Бродяк та ін.; за ред. Н.О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 393 с. + Гриф МОН. – (Біологічні Студії). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

 1. Геологія

551.243(075.8)+910.27(075.8) С50

Смішко, Р.М. Структурна геологія та геологічне картування: навч. посіб. / Р.М.Смішко, В.Г.Пащенко. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 254 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (ФРЕЛ. – 2)

551.588(477) Н31

Наслідки зміни клімату. Україна. – 2010. – 19 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

551.8(075.8) Я93

Яцишин, А.М. Методи дослідження четвертинних відкладів: навч.-метод. посіб. / А.М.Яцишин, Р.Я.Дмитрук, А.Б.Богуцький. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 177 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)

553.3.041 Е45

Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів: монографія / Г.І. Рудько, О.В. Плотніков, М.М. Курило, С.В. Радованов. – К. : Академпрес, 2010. – 272 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Біологічні науки в цілому

577.1(075.8) Г79

Гребеник, Л.І. Біохімія крові / Л.І.Гребеник, І.Ю.Висоцький. – Суми : СумДУ, 2011. – 79 с.

Кільк. прим.: 68 (Мед. – 66, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

577.1(075.8) Г79

Гребеник, Л.І. Біохімія печінки / Л.І.Гребеник, І.Ю.Висоцький. – Суми : СумДУ, 2011. – 68 с.

Кільк. прим.: 68 (Мед. – 66, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

582.29 О-52

Окснер, А.М. Флора лишайників України : у 2-х т. Т.2. Вип.3 / А.М.Окснер. – К.: Наукова думка, 2010. – 661 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

 1. Безпека життєдіяльності

613(075.3) Е99

Єжова, О.О. Здоровий спосіб життя: навч. посібн. / О.О.Єжова. – Суми : Університетська книга, 2010. – 127 с.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)

613(075.8) М71

Міхеєнко, О.І. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини : навч. пос. / О.І.Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 400 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

613/614(035) Б38

Бедрій, Я.І. Безпека життєдіяльності : короткий навчальний словник-довідник / Я.І.Бедрій, В.М.Піча ; за ред. В.М. Пічі. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 217 с. + Гриф МОН. – (Серія малих словників-довідників).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

613/614(075.8) Ж52

Желібо, Є.П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / Є.П.Желібо, Н.М.Заверуха, В.В.Зацарний. – 6-е вид. – К.: Каравела, 2010. – 344 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)

 1. Медицина

61(031) М18

Малая медицинская энциклопедия : в 12-ти т. Т.1. А-Бронхит / отв. ред. В.Х. Василенко. – М. : Советская энциклопедия, 1965. – 1135 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(031) М18

Малая медицинская энциклопедия: в 12-ти т. Т.2. Бронхоаденит-Гониотомия / отв. ред. В.Х. Василенко. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 1199 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(031) М18

Малая медицинская энциклопедия: в 12-ти т. Т.3. Гонит-Интубатор / отв. ред. В.Х. Василенко. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 1183 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(031) М18

Малая медицинская энциклопедия: в 12-ти т. Т.4. Интубация-Ларокаин / отв. ред. В.Х. Василенко. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 1167 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(031) М18

Малая медицинская энциклопедия: в 12-ти т. Т.5. Ларусан-Молоко / отв. ред. В.Х. Василенко. – М. : Советская энциклопедия, 1967. – 1167 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(031) М18

Малая медицинская энциклопедия: в 12-ти т. Т.6. Молокоотсос-Ототопика / отв. ред. В.Х. Василенко. – М.: Советская энциклопедия, 1967. – 1199 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(031) М18

Малая медицинская энциклопедия: в 12-ти т. Т.7. Отравления-Полиурия / отв. ред. В.Х. Василенко. – М.: Советская энциклопедия, 1967. – 1199 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(031) М18

Малая медицинская энциклопедия: в 12-ти т. Т.8. Полифагия-Реометры / Отв. ред. В.Х. Василенко. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 1215 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(031) М18

Малая медицинская энциклопедия : в 12-ти т. Т.9. Репелленты-Спорынья / отв. ред. В.Х. Василенко. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 1191 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(031) М18

Малая медицинская энциклопедия: в 12-ти т. Т.10. Спру-Фторотан / отв. ред. В.Х. Василенко. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 1199 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(031) М18

Малая медицинская энциклопедия: в 12-ти т. Т.11. Фторурацил-Ящур / отв. ред. В.Х. Василенко. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 1247 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(031) М18

Малая медицинская энциклопедия: в 12-ти т. Т.12. Указатели-Приложения / отв. ред. В.Х. Василенко. – М. : Советская энциклопедия, 1970. – 648 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(038) Б87

Брейтман, М.Я. Словарь клинической терминологии по новейшим русским и иностранным источникам. Вып.1 / М.Я.Брейтман. – Л. : Практическая медицина, 1926. – 1352 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(063) А43

Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actual problems of fundamental and clinical medicine : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, Суми, 20-22 квітня 2011 року. Ч.1 / відп. за вип. Л.Н. Приступа. – Суми: СумДУ, 2011. – 185 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)

61(063) А43

Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actual problems of fundamental and clinical medicine : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, Суми, 21-22 квітня 2011 року. Ч.2 / відп. за вип. Л.Н. Приступа. – Суми : СумДУ, 2011. – 111 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)

61(477)(09) Е51

Еліта медицини України / під заг. ред. Г.В. Бондаря. – К. : СП ";Інтертехнодрук";, 2011. – 266 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(477.62) Д67

Донецкое областное клиническое территориальное медицинское обьединение. – 18 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616-006-009.7-036.12 Х94

Хронічний больовий синдром в онкологічних хворобах / Г.В. Бондар, В.І. Черній, В.Г. Бондар та ін.; за ред. Г.В. Бондаря. – К.-Дніпропетровськ : АНВОУ, 2010. – 275 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616.13/.16:577.161.2 А92

Атаман, О.В. Механізми розвитку D-гіпервітамінозних уражень кровоносних судин: монографія / О.В.Атаман. – Суми: СумДУ, 2011. – 150 с.

Кільк. прим.: 3 (Мед. – 1, Мед. – 2)

616.31(072) П20

Патогенне лікування запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонта, асоційованих з персистуючою вірусною інфекцією: методичні рекомендації / укладачі: О.В. Павленко, Т.М. Волосовець, Н.М. Юнакова. – К., 2011. – 18 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616.36-002-036.12-08 К49

Клинические рекомендации AASLD. Хронический гепатит В: обновление данных на 2009 год. – 52 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616.5-002 З-30

Запалення шкіри: монографія / В.А. Бочарова, С.В. Зябліцева, Г.О. Бондаренко, Г.М. Бондаренко, В.М. Волкославська. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 280 с. – З дарчим підписом автора; З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616.728-089 З-16

Зазірний, І.М. Хірургичне лікування дефектів хряща колінного суглоба / І.М.Зазірний, В.Г.Євсєєнко. – К.: Здоров'я, 2010. – 176 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616.895.8-07-08(072) Д44

Діагностика, структурно-незологічний аналіз та корекція ангедонії при шизофренії : методичні рекомендації / Рецензент: д. мед. н., професор В.Д. Мішиєв. – К. : Науковий світ, 2011. – 19 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

615.324:638.178.8(072) Ф24

Фармакологічні якості отрути бджолиної та її застосування в медицині. Апітерапія: методичні рекомендації / Т.П. Гарник, Т.М. Козименко, В.О. Петріщева, О.І. Тихонов та ін. – К. : Гордон, 2011. – 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616.9(063) Т78

Труднощі діагностики і терапії інфекційних хвороб: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю і пленуму Асоціації інфекціоністів України (19-20 травня 2011 року, м. Суми) / ред. кол.: М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова та ін. – Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига, 2011. – 371 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)

616.9(075.8) І-74

Інфекційні хвороби: класифікація, схеми діагностики та лікування: навч. посіб. / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. В.В Захлєбаєва, І.0. Троцька. – Суми : СумДУ, 2010. – 272 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 49 (Мед. – 45, Мед. – 2, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

618.14-089 С13

Савицкий, Г.А. Минилапоратомия в современной хирургии матки / Г.А.Савицкий, Д.А.Ниаури, Н.Н.Волков. – Санкт-Петербург: Морская карта, 2004. – 256 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

 1. Техніка

620.9(477+438) Т45

Титко, Р. Відновлювальні джерела енергії (Досвід Польщі для України) (+Авторизований доступ): навч. посіб. / Р.Титко, В.Калініченко. – Варшава-Краків-Полтава, 2010. – 533 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

621.01(075.8) М18

Маліцький, І.Ф. Технологія машинобудування / І.Ф.Маліцький. – Харків: Точка, 2011. – 153 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

621.3-049.77-022.532 Д93

Дьячков, П.Н. Электронные свойства и применение нанотрубок / П.Н.Дьячков. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 488 с. – (Нанотехнологии).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

621.3.049.77(075.8) Е91

Ефимов, И.Е. Основы микроэлектроники: учебник / И.Е.Ефимов, И.Я.Козырь. – 3-е изд., стер. – СПб : Лань, 2008. – 384 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

621.375(075.8) А64

Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої: підручник / В.І. Бойко, В.Я. Жуйков, А.А. Зорі та ін. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К. : Освіта України, 2010. – 480 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 11 (Навч. – 1, Абон. – 10)

621.38(063)+004(063) П27

Перший крок у науку: матеріали студентської конференції фак-ту електроніки ті інформаційних технологій, м. Суми, 22 травня 2011 р. / відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2011. – 121 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

621.38.061(075.8) Ц75

Цифрова схемотехніка електронних систем: підручник / В.І. Бойко, В.Я. Жуйков, А.А. Зорі та ін. – К.: Освіта України, 2010. – 352 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 11 (Навч. – 1, Абон. – 10)

621.397.037.37(075.8) М69

Михайлов, С.Р. Системи контролю, реєстрації та відображення інформації. Цифрові телевізійні системи: навч. посіб. / С.Р.Михайлов, Н.В.Слободян. – К. : Освіта України, 2010. – 156 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 11 (Навч. – 1, Абон. – 10)

621.7(075.8) Э97

Эшби, М. Конструкционные материалы. Полный курс : учеб. пос. / М.Эшби, Д.Джонс; пер. под. ред. С.Л. Баженова. – Долгопрудный : ИД ";Интеллект";, 2010. – 672 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

621.717 А65

Андреев, Г.Я. Тепловая сборка в машиностроении / Г.Я.Андреев. – Х. : УИПА, 2011. – 350 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

621.793+538.975 О-43

Однодворець, Л.В. Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових матеріалів в умовах фазоутворення: монографія / Л.В.Однодворець. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: СумДУ, 2011. – 204 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 1, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

621.9(075.8) Ш35

Швець, С.В. Основи формоутворення поверхонь різанням: навч. посіб. / С.В.Швець. – Суми : СумДУ, 2011. – 127 с.

Кільк. прим.: 19 (Абон. – 15, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КТМВ. – 1)

622.24:622.276 П32

Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України: тези доповідей науково-технічної конференції, 16-18 листопада 2010 р., м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківського національного технічного ун-ту нафти і газу, 2010. – 224 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

628.1.033+546.212+612.014.461+ Г65

Гончарук, В.В. Наука о воде / В.В.Гончарук. – К. : Наукова думка, 2010. – 510 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Сільське господарство

631.3:502.175:502.521+618.518:63 А67

Аніскевич, Л.В. Обгрунтування параметрів польової інформаційної машини для моніторингу стану сільськогосподарських угідь: монографія / Л.В.Аніскевич, О.О.Броварець. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. – 230 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Поліграфічна промисловість

655(072) Р65

Розробка й атестація стандартних зразків-еталонів: методичні вказівки / за заг. ред. О.М. Величко. – Львів : УАД, 2007. – 113 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

655.25(075.8) Ш37

Шевченко, В. Художньо-технічне редагування : підручник / В.Шевченко. – К. : Паливода А.В., 2010. – 516 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (Навч. – 1, КЖФ . – 2)

655.25(076) У12

Уайт, Я.В. Редактируем дизайном / Я.В.Уайт; пер. Е.М.Фотьянова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Школа издательского и медиа бизнеса, 2011. – 256 с. – (Практический дизайн).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

655.25:070(075.8) Г61

Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий: учеб. пос. / С.Б.Головко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 423 с. – (Медиаобразование).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

655.26:070(075.8) Т82

Тулупов, В.В. Дизайн периодических изданий: учебник / В.В.Тулупов. – М.: Изд-во Михайлова В.А., 2008. – 224 с. – (Библиотека профессионального журналиста).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

 1. Бухгалтерський облік

657.37(075.8) Л46

Лень, В.С. Звітність підприємства / В.С.Лень, В.В.Гливенко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Каравела, 2010. – 672 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)

657.37(075.8) В65

Войнаренко, М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту (+Авторизований доступ): навч. посіб. / М.П.Войнаренко, Н.А.Пономарьова, О.В.Замазій. – К.: ЦУЛ, 2010. – 488 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (НауЗ. – 1, Абон. – 2)

657.6 Я77

Ярошенко, С.П. Теоретичні і методологічні основи контролю: монографія / С.П.Ярошенко, Г.І.Пінькас, О.С.Кобичева. – Суми : Університетська книга, 2007. – 251 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Організація виробництва

658(075.8) К90

Кулішов, В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: навч. посіб. / В.В.Кулішов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 208 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

658.14/.17(075.8) С47

Слав'юк, Р.А. Фінанси підприємств: підручник / Р.А.Слав'юк. – К. : УБС НБУ; Знання, 2010. – 550 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

658.26:378.16(076.1) Е61

Енергозбереження в університетських містечках: збірник задач для студ. вищих закладів освіти / К.Р. Сафіуліна, А.Г. Колієнко, Р.Ю. Тормосов. – К. : ТОВ ";Поліграф плюс";, 2011. – 196 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

658.8(075.8) Б20

Балабанова, Л.В. Управління збутовою політикою: навч. посіб. / Л.В.Балабанова, Ю.П.Митрохіна. – К. : ЦУЛ, 2011. – 240 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

 1. Громадська інформація та реклама

659(075.8) К82

Кривоносов, А.Д. Основы теории связей с общественностью / А.Д.Кривоносов, О.Г.Филатова, М.А.Шишкина. – СПб. : Питер, 2011. – 384 с. – (Учебник для вузов).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

659(075.8) Н19

Назайкин, А.Н. Медиапланирование: учеб. пос. / А.Н.Назайкин. – М. : Эксмо, 2010. – 400 с. – (Академия рекламы).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

659(075.8) С25

Связи с общественностью: теория, практика, коммуникационные стратегии: учеб. пос. / под. ред.: В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. – М. : Аспект Пресс, 2011. – 198 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

659.13/14(09) Щ57

Щепилова, Г.Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г.Г.Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

659.4(075.8) К68

Королько, В.Г. Зв'язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика : підручник / В.Г.Королько, О.В.Некрасова. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : ВД ";Києво-Могилянська академія";, 2009. – 831 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (НауЗ. – 1, Абон. – 1, КЖФ . – 1)

 1. Хімічна технологія. Виробництво напоїв

66.063.8(075.8) С82

Стороженко, В.Я. Реактори об'ємного типу з перемішувальними пристроями (розрахунок та конструювання): навч. посіб. / В.Я.Стороженко, В.А.Смирнов. – Суми: СумДУ, 2011. – 283 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 54 (Навч. – 1, ДБВі. – 1, Стен. – 1,

ІШос. – 5, Прил. – 5, НРом. – 5, КПОХ. – 36)

662.7(075.8) Б90

Буллер, М.Ф. Технология альтернативных топлив : конспект лекций для студ. спец. 7.091605 ";Химическая технология высокомолекулярных соединений"; / М.Ф.Буллер. – Сумы : СумГУ, 2011. – 151 с.

Кільк. прим.: 36 (ІШос. – 34, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

663.4(477.52)(09) К56

Ковальчук, Н. Історія Охтирського пивзаводу / Н.Ковальчук. – Полтава: Інтер Графіка, 2008. – 264 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

665.944.77+678 К30

Каучук и резина. Наука и технология: монография / Дж. Марк, Б. Эрман, Ф. Эйрич; пер. под. ред.: А.А. Берлина, Ю.Л. Морозова. – Долгопрудный : ИД ";Интеллект";, 2011. – 768 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

678-1 П50

Полимерные композиционные материалы. Прочность и технология / С.Л. Баженов, А.А. Берлин, А.А. Кульков, В.Г.Ошмян. – Долгопрудный : ИД ";Интеллект";, 2010. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

 1. Оптична апаратура та прилади

681.7(075.8) М64

Мирошников, М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов: учеб. пос. / М.М.Мирошников. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань, 2010. – 704 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

 1. Мистецтво. Архітектура

7(477.52)(09) Л46

Ленський, О.В. Історія мистецтв Сумщини / О.В.Ленський. – Суми : Власне видавництво, 2010. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

7.035(038) Ш18

Шалагінов, Б. Романтичний словник: До історії понять і термінів раннього німецького романтизму / Б.Шалагінов. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – 136 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

7.047 Ч-84

Чуднов, Д.О. Простір пейзажу: живопис, графіка / Д.О.Чуднов. – Суми, 2010. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

7.096(477.52)(09)";1913"; Л46

Ленський, О.В. Міланська опера в Сумах / О.В.Ленський. – Суми: Власне видавництво Ленського О.В., 2011. – 28 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

72(477.52)(09) Л46

Ленський, О.В. Люблю, друзья, ласкать глазами строений прошлых красоту... : фотоальбом / О.В.Ленський. – Суми : Власне видавництво Ленського О.В., 2011. – 48 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

727.3:378.4:62(477.83)(09) Ж85

Жук, О.К. Головна будівля Львівської політехніки / О.К.Жук. – 2-ге вид., зі змінами і доповненнями. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 74 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

792(477+438) П53

Польська культура. Україна: лекції про театр / упоряд. В. Собіянський. – К.; Вроцлав : Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса; Ін-т ім. Є. Гротовського, 2010. – 190 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Спорт

796.322(092) Г19

Габорець, В.С. Гандбольна зірка із Закарпаття: документальна повість / В.С.Габорець. – Ужгород: КП ";Ужгородська міська друкарня";, 2009. – 256 с. – з обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Літературознавство. Риторика

8(051) Л64

Літературознавчий збірник. Вип.41-42 / ред. кол.: М.М. Гіршман, О.О. Галич, О.О. Корабльов та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 132 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8(063) Ш95

Шульцівські інспірації в літературі: наукові матеріали IV Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. В. Меньок. – Дрогобич : Коло, 2010. – 360 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8(075.8) Ф43

Ференц, Н.С. Основи літературознавства: підручник / Н.С.Ференц. – К.: Знання, 2011. – 431 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 21 (Навч. – 1, Абон. – 19, КЖФ . – 1)

808.2(075.8) Г62

Голуб, И.Б. Литературное редактирование: учеб. пос. / И.Б.Голуб. – М.: Логос, 2010. – 432 с. – (Новая университетская библиотека).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

808.2(075.8) Л64

Литературное редактирование: учеб. пос. для PR специалистов / Л.А. Курдюкова. – Балашиха : Де-По, 2010. – 216 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

808.2(075.8) П85

Мильчин, А.Э. Методика редактирования текста / А.Э.Мильчин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 2011. – 524 с. – (Новая университетская библиотека).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

808.5 Г65

Гончарова, О.М. Античне красномовство як дискурсивний феномен культури: монографія / О.М.Гончарова. – К.: НАККіМ, 2011. – 272 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

808.5 К41

Кинг, Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно / Л.Кинг; пер. Е. Цыпин. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 204 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

808.5 Ф33

Федорів, Я. Лінгвістичні моделі дискурсу публічних виступів: нариси із сучасних культурно-мовленнєвих практик / Я.Федорів. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – 188-183 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

808.5(075.8) М33

Матвеева, Т.В. Риторический практикум журналиста: учеб. пос. / Т.В.Матвеева. – М.: Наука; Флинта, 2007. – 312 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

8У(092) П35

Леся Петлюра. Народе мій, улюблений / упорядн. Т. Ківшар. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 668 с. – З обмінного фонду Нац. бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8У2 Р99

Ряшко, М. Життя і слово Юрія Шипа: літературний портрет / М.Ряшко. – Ужгород : ВАТ Патент, 2011. – 256 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Краєзнавство

908(100)(075.8) Т33

Теоретичні основи країнознавства: підручник / Н.В. Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2011. – 326 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

908(477.52) Л46

Ленський, О.В. Історія розвитку знарядь праці, економіки, освіти, культури на Сумщині / О.В.Ленський. – Суми: Власне видавництво, 2010. – 748 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

908(477.52)";1655/1951"; С19

Сапухіна, Л.П. Історія сумських козацького та гусарського полків: короткий історичний нарис / Л.П.Сапухіна. – Суми: Сумська обласна громадська організація ";Центр соціально-гуманітарного розвитку ";Рідний край";, 2005. – 48 с. – (Сумщина в іменах). – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

 1. Біографічні дослідження

929(477)";1915/...";Тронько Щ92

Що ми залишимо нащадкам? : збірка матеріалів і документів про державну, громадську діяльність та наукову роботу академіка НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька / за ред. В.А. Смолія. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2008. – 552 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

929(477)";1915/...";Тронько Я11

Я тобою, Україно, живу...: літопис життя і діяльності вченого, державного і громадського діяча, академіка НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька / упоряд.: П.В. Бабенко, В.М. Іршенко, Г.О. Клепак та ін. – К. : Фенікс, 2010. – 200 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Історія

930.1(477)(075.8) К64

Кондратюк, К.К. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914-2009 рр.) / К.К.Кондратюк, О.М.Сухий. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 262 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

94 С24

События, изменившие мир / В.Л. Карнацевич. – Х. : Фолио, 2011. – 317 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

94(=14)(477.54)";193"; Л33

Лебедева, В.П. ";Мы есть. Мы были. Будем мы";. ";Греческая операция"; НКВД в Харькове / В.П.Лебедева, Е.А.Узбек, Н.А.Дзюбенко. – Х.: Тимченко А.Н., 2009. – 672 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(100)";1917/1939"; Б19

Бакшеев, Е.А. Этапы подготовки к ведению Второй мировой войны : 2-е изд., доп. / Е.А.Бакшеев. – К. : Довіра, 2010. – 79 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 1, Мед. – 1, КІст. – 1)

94(470:477)";1917/1991"; Л55

Лизанчук, В.В. Історія російщення українців : монографія / В.В.Лизанчук. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477) Б36

Бевз, Г.П. Моя Україна / Г.П.Бевз. – Х. : Сиция, 2010. – 80 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)";1640/1750"; К78

Кравченко, В.Я. ";Козацька доба в історії української державності"; /Тріумф і трагедія/ / В.Я.Кравченко. – Харків : УІПА, 2008. – 182 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)";1861/1904"; К64

Константінова, В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки): монографія / В.М.Константінова. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 596 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)";1920"; Н17

Надія і розчарування українства: до 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2010. – 264 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

94(477)";1932/1933"; У75

Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов`ї: матеріали історико-археографічних експедицій / упорядник В.М. Константінова. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 532 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)";1932/1933"; У75

Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов`ї. Бердянський вимір / упорядник В.М. Константінова, І.І. Лиман. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 302 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)";1941/1945"; Д76

Друга світова війна в історичній пам'яті України: за матеріалами Українського інституту національної пам'яті / упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець. – К.-Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. – 247 с. – Дар.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 2, КІст. – 1)

94(477.52) Л46

Ленський, О.В. Нестор Махно і повстанський рух на Сумщині / О.В.Ленський. – Суми: Власне видавництво Ленського О.В., 2011. – 64 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

94(477.52)";18"; Л46

Ленський, О.В. Чехови і Линтварьови / О.В.Ленський. – Суми: Власне видавництво Ленського О.В., 2010. – 40 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

94(477.52)";1941/1945";(093) П90

Путивльщина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) : збірник документів і матеріалів. – Суми : ВВП ";Мрія"; ТОВ, 2010. – 380 с.

Кільк. прим.: 4 (Схов. – 1, Навч. – 1, Мед. – 1, КІст. – 1)

94(477.52)(092) Д49

Діти війни - червоносільці: збірка історико-краєзнавчих матеріалів / за редакцією Л.М. Черняка. – Суми, 2011. – 416 с. – (Літопис малої батьківщини). – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)

94(477.75) З-80

Золотарев, М.И. Легендарный Севастополь : увлекательный путеводитель / М.И.Золотарев, В.В.Хапаев. – Севастополь: ООО ";Фуджи-Крым";, 2002. – 160 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477.75)";-0528/..."; З-80

Золотарев, М.И. Херсонесские святыни: популярный исторический очерк / М.И.Золотарев, В.В.Хапаев. – Севастополь: ООО ";Фуджи-Крым";, 2002. – 158 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Студ. – 1)

94(477.82)(084.4) А92

Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф.В. Зузук. – Луцьк: Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – 112 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477.84)(092) К78

Крамарчук, М. З підгаєцького роду Крамарчуків / М.Крамарчук. – К. : ПП Сергійчук М.І., 2011. – 100 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

94(477.87)";1848/1948"; Е51

Елинек, Й.А. Карпатская диаспора: евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848-1948) / Й.А.Елинек; пер. М. Егорченко, С. Гурбича, Э. Гринберга. – Ужгород: В. Падяка, 2010. – 498 с.: фотоматериалы и карты П.Р. Магочия. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477.87)(1-22) М18

Малета, В. Родовід верховинської Колочави : історико-краєзнавчий нарис / В.Малета, О.Малета. – Мукачево: Карпатська вежа, 2009. – 370 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(73) O

Outline of U.S. History. – Bureau of International Information Programs U.S. Department of State, 2005. – 368 c.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. Художня література

И(Англ) D

Dickens, Ch. A Christmas carol in prose, being a ghost story of Christmas = Рожденственская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями / Ch.Dickens. – К.-М.: Знання; Рыбари, 2010. – 143 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык ; № 6).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

И(Англ) S

Shakespeare, W. The sonnets = Сонеты / W.Shakespeare. – К.-М.: Знання; Рыбари, 2010. – 189 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык ; № 5).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

Р2 В19

Васильєв, О.О. Это там / О.О.Васильєв. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2011. – 156 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

У1 Ф35

Федькович, Ю. Щоби знали руські діти / Ю.Федькович. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. – 304 с.

Кільк. прим.: 1 (ХФ -. – 1)

У2 Г12

Гаврилів, О. Камінь в полум'ї / О.Гаврилів. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2011. – 46 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (ХФ -. – 1)

У2 К72

Костенко, Л. Записки українського самашедшого / Л.Костенко. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури).

Кільк. прим.: 1 (ХФ -. – 1)

У2 М43

Межовий-Мороз, В. Талі води: поема / В.Межовий-Мороз. – Суми: Слобожанщина, 2011. – 76 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 2 (ХФ -. – 2)

У2 С66

Сосюра, В. Третя Рота: роман / В.Сосюра. – К.: Знання, 2010. – 352 с. – (Класна література).

Кільк. прим.: 1 (ХФ -. – 1)

У2 С66

Сосюра, В. Любіть Україну : поезії / В.Сосюра. – К.: Знання, 2010. – 200 с. – (Класна література).

Кільк. прим.: 1 (ХФ -. – 1)

 1. Фонд рідкісних видань

030 Э68

Энциклопедическiй словарь. Т.31. Софiя-Статика / под ред.: И.Е.Андреевского, К.К.Арсеньева, Ф.Ф.Петрушевскаго. – С.-Петербургъ: Типографiя Акц. Общ. ";Издательское Дело";, Брокгаузъ-Ефронъ, 1900. – 472 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

159.922+316.346.2+612.6.057+616- Ф79

Форель, А. Половой вопросъ: Естественно-научное, психологическое, гигіеническое и соціологическое изследованіе. Т.1 / А.Форель ; пер. Н.Б. Борисова. – Петроградъ: Книжный складъ ";Сотрудникъ";. – 276 с. : съ рисунками.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

159.953+612.821.2 Ф17

Файнштейн, С. Что такое мнемоника. Искусство укрепленія памяти / С.Файнштейн. – 4-е изд., испр. и доп. – Одесса: Типографiя Л. Кирхнера, 1894. – 147 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

316.6 Д18

Данилевскiй, В.Я. Очеркъ изъ физiологiи соціальныхъ недуговъ / В.Я.Данилевскiй. – Харьковъ : Типографiя ";Печатное Дело";, 1914. – 75 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

4И(Фр)(038) М43

Международные словари для среднихъ учебныхъ заведенiй. Часть французско-русская / сост. Н. Макаров. – 16-е. – С.-Петербургъ : Типографiя Тренке и Фюсно, 1905. – 664 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

61(031) Е

Eulenburg, A. Реальная энциклопедія практической медицины : медико-хирургическiй словарь для практическихъ врачей. Т.13. Неврома-Отягощенiе / A.Eulenburg; под. ред. М.Б. Блюменау. – С.-Петербургъ: ";Практическая Медицина"; (В.С. Этингеръ), 1913. – 672 с.: съ 91 рисункомъ въ тексте, 7 раскрашенными и 11 черными таблицами.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

611(084) А92

Атласъ по анатомiи человека: в 4-х частях. Ч.1. Кости, суставы, связки / сост. В. Шпальтегольцъ при содействии В. Гиса; пер. Н.А. Батуев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Типо-литографія Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1907. – 235 с. – Прижизненное издание.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

611(084) В75

Воробьев, В.П. Атлас анатомии человека : в 5-ти томах. Т.1. Учение о костях (Osteologia) / В.П.Воробьев; Р.Д. Сидельников. – М.-Л. : Гос. изд-во мед. л-ры ";Медгиз";, 1938. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

611(084) В75

Воробьев, В.П. Атлас анатомии человека : в 5-ти томах. Т.4. Учение о сосудах (Angiologia) / В.П.Воробьев ; Р.Д. Сидельников. – М.-Л. : Гос. изд-во мед. л-ры ";Медгиз";, 1940. – 382 с. – Посмертное издание.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

611.8 Б55

Бехтерев, В.М. Проводящие пути спинного и головного мозга: руководство к изучению внутренних связей мозга. Ч.1 / В.М.Бехтерев. – 3-е изд., испр. и значительно доп. – М.-Л. : Гос. изд-во Типография Печатный Двор, 1926. – 496 с. – Прижизненное издание.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

614.48(076) О-52

Окуневский, Я.Л. Практическое руководство по дезинфекции. Ч.3. Вып.1 / Я.Л.Окуневский. – М.: Медгиз, 1932. – 512 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

615(075) П42

Повторительный курсъ фармакологiи, гидротерапiи, бальнеотерапiи и дiэтетики: съ рецептурой, токсикологiей и дозологiей под руководствамъ Кравкова, Шмидеберга, Таппейнера и Яновскаго. – 4-е испр. и доп. – Одесса: Книжный магазинъ ";Образованiе";, 1916. – 239 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

615.3(075.8) Ч-65

Чириков, А. Курсъ фармакогнозіи : читанный студентамъ и фармацевтамъ 3-го семестра 1885/6 академическаго года / А.Чириков. – Харьковъ: Типографія Адольфа Дарре, 1886. – 341 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

615.874 L

Leyden, E. Физіологія, общая патологія и терапія питанія / E.Leyden; пер. Б.И. Словцов; под. ред. А.Я. Данилевскаго. – С.-Петербургъ: Изданіе журнала ";Практическая Медицина";, 1901. – [487] с. – В кн. также: Общая діэтотерапія / Th. Rosenheim.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

615.874(043.5)+613.2(043.5). Д25

Дебогорій-Мокріевич, И.А. О вліяніи различной пищи и голоданія на продолжительность выделенія почками іодистаго калія и салициловой кислоты: диссертація на степень доктора медицины ординатора діагностической клиники внутреннихъ болезней проф. Ю.Т. Чудновскаго / И.А.Дебогорій-Мокріевич. – С.-Петербургъ: Императорская Военно-Медицинская Академия, 1896. – 80 с. – (Серія докторскихъ диссертацій, допущенныхъ къ защите въ Императорской Военно-Медицинской Академіи въ 1895-96 учебномъ году ; №45).

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616-053.3(075) B

Birk, W. Детские болезни : в 2-х ч. / W.Birk. – Петроград: Практическая медицина, 1923. – [403] с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616-085(075) Э30

Эйхгорст, Г. Руководство къ частной патологіи и терапіи: для врачей и учащихся. Т.ІІ. Болезни пищеварительнаго, мочеваго и половаго аппаратовъ / Г.Эйхгорст; пер. под. ред. Г.А. Шапиро. – русское изданіе 3-е. – С.-Петербургъ: Изданніе К.Л. Риккера, 1891. – 890 с.: съ 128 рисунками въ тексте.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616-092.18(042.3) Л84

Лукьяновъ, С.М. Основанiя общей патологiи клетки: 20 лекцій / С.М.Лукьяновъ. – Варшава: Типографiя К. Ковалевскаго, 1890. – 392 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616(03і) Б61

Бильц, Ф.Е. Новое естественное леченiе: учебная и справочная книга о естественномъ способе леченiя и о предохраненiи отъ болезней. Т.1 / Ф.Е.Бильц. – СПб. : Е.Брунса въ Риге и Ф.Е. Бильца въ Лейпциге, 1902. – 782 с. : со многими рис. въ тексте, 32 художественными таблицами въ краскахъ и раскрашенными моделями человеческаго тела и его органовъ, портретомъ автора. – Прижизненное издание.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616(03і) Б61

Бильц, Ф.Е. Новое естественное леченiе : учебная и справочная книга о естественномъ способе леченiя и о предохраненiи отъ болезней. Т.2 / Ф.Е.Бильц. – СПб. : Е.Брунса въ Риге и Ф.Е. Бильца въ Лейпциге, 1902. – 1117 с. : со многими рис. въ тексте, 32 художественными таблицами въ краскахъ и раскрашенными моделями человеческаго тела и его органовъ, портретомъ автора. – Прижизненное издание.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616.72 В28

Вельяминов, Н.А. Учение о болезнях суставов с клинической точки зрения: руководство для врачей и студентов / Н.А.Вельяминов. – Л. : Гос. изд-во Типография Печатный Двор, 1924. – 433 с. – Посмертное издание.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616.9+612.017.1 М55

Мечников, И. Невоспріимчивость въ инфекціонныхъ болезняхъ / И.Мечников. – С.-Петербургъ : Изданіе К.Л. Риккера, 1903. – 611 с. : съ 45 раскрашенными рисунками въ тексте.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

617(075)+616-085(075.8) Б61

Билльрот, Т. Общая хирургическая патологія и терапія: руководство для врачей и студентовъ. 51 лекція / Т.Билльрот, А.Винивартер; пер. под. ред. М.П. Яковлева. – М.: Изданіе А.А. Карцева, 1898. – 924 с. : съ 175 политипажами въ тексте.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

617.3(075.8) Ф88

Фридланд, М.О. Курс ортопедии : руководство для врачей и студентов. Ч.ІІ. Частная ортопедия / М.О.Фридланд. – 2-е изд. – Казань : Татгосиздат, 1936. – 338 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

618.3/.7(076) L

Liepmann, W. Акушерскій семинарій. Практическое акушерство: въ 18 лекціяхъ. Для врачей и студентовъ / W.Liepmann; пер. М. Проскурякова. – С.-Петербургъ: ";Практическая медицина"; (В.С. Эттингеръ), 1912. – 338 с. : съ 212 рис.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

78 М89

Музыкальный современникъ: журналъ музыкальнаго искусства. Кн.VII / Под ред. А.Н. Римскаго-Корсакова. – Петроградъ: Типографія Сиріусъ, 1916. – 142 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

78 М89

Музыкальный современникъ: журналъ музыкальнаго искусства. Кн. ІІІ / Под ред. А.Н. Римскаго-Корсакова. – Петроградъ: Типографія Сиріусъ, 1916. – 142 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

91(075.3) У90

Учебная книга географіи. Общія сведенія: курсъ низшихъ учебныхъ заведеній / сост. К. Смирновъ. – XXXVII-е изд. – С-Петербургъ: Типографія Э. Арнгольда, 1898. – 84 с. – Прижизненное издание.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

И(Англ) Р49

Ридъ, М. Собраніе сочиненій / М.Ридъ. – М. : Изданіе Т-ва И.Д. Сытина, 1916. – 463, 128 с. : Съ иллюстраціями Дорэ, Рiу и др. художниковъ. – Приложение къ журналу ";Вокругъ света";.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

И(Англ) Р49

Ридъ, М. Собраніе сочиненій. Т.IX. Кн.32 / М.Ридъ. – М. : Изданіе Т-ва И.Д. Сытина, 1916. – 352 с. : Съ иллюстрациями Дорэ, Рiу и др. художниковъ. – Приложение къ журналу ";Вокругъ света";.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

И(Англ) Р49

Ридъ, М. Собраніе сочиненій / М.Ридъ. – М. : Изданіе Т-ва И.Д. Сытина, 1916. – 502, 256 с. – Приложение къ журналу ";Вокругъ света";.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

И(Англ) Ш41

Шекспиръ, В. Полное собранiе сочиненiй. Т.1 / В.Шекспиръ; пер. Русские писатели. – 4-е изд. – С.-Петербургъ : Н.В. Гербель, 1887. – 597 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Р1

Лирика . – В кн. также: Ораторская речь.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Р1 Б46

Бенедиктов, В.Г. Сочиненія. Т.2 / В.Г.Бенедиктов ; под ред. Я.П. Полонскаго. – 2-е посмертное изд. – С.-Петербургъ-Москва: Изданіе постановщиковъ его императорскаго величества товарищества М.О. Вольфъ, 1902. – 292 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Р1 Б46

Бенедиктов, В.Г. Сочиненія. Т.1 / В.Г.Бенедиктов ; под ред. Я.П. Полонскаго. – 2-е посмертное изд. – С.-Петербургъ-Москва: Изданіе постановщиковъ его императорскаго величества товарищества М.О. Вольфъ, 1902. – 359 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Р1 Г58

Гоголь, Н.В. Похожденія Чичикова или мертвыя души / Н.В.Гоголь. – С.-Петербургъ : Изданіе А.Ф. Маркса. – [412] с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Р1 Г65

Гончаров, И.А. Полное собрание сочинений И.А. Гончарова : въ 12 томах / И.А.Гончаров. – С.-Петербургъ : Изданіе А.Ф. Маркса, 1899. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Р1 Ж86

Жуковский, В.А. Полное собраніе сочиненій : въ 12-ти т. Т.V / В.А.Жуковский; под ред. А.С. Архангельскаго. – С.-Петербургъ : Изданіе А.Ф. Маркса, 1902. – 164 с. : съ приложеніем портрета Жуковскаго, гравированнаго на стали, и его факсимиле. – Приложение к журналу ";Нива"; за 1902 г.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Р1 Ж86

Жуковский, В.А. Полное собраніе сочиненій : въ 12-ти т. Т.VІІ / В.А.Жуковский; под ред. А.С. Архангельскаго. – С.-Петербургъ : Изданіе А.Ф. Маркса, 1902. – 109 с. : съ приложеніем портрета Жуковскаго, гравированнаго на стали, и его факсимиле. – Приложение к журналу ";Нива"; за 1902 г.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Р1 Ж86

Жуковский, В.А. Полное собраніе сочиненій : въ 12-ти т. Т.Х / В.А.Жуковский; под ред. А.С. Архангельскаго. – С.-Петербургъ : Изданіе А.Ф. Маркса, 1902. – 148 с. : съ приложеніем портрета Жуковскаго, гравированнаго на стали, и его факсимиле. – Приложение к журналу ";Нива"; за 1902 г.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Р1 Ш44

Шеллер-Михайлов, А.К. Полное собраніе сочиненій. Т.9 / А.К.Шеллер-Михайлов; подъ ред. и съ критико-біографическихъ очеркомъ А.М. Скабичевскаго. – 2-е изд. – С.-Петербургъ : Изданіе А.Ф. Маркса, 1905. – 586 с. : съ приложеніем портрета Шеллера. – приложеніе къ журналу ";Нива"; на 1905 г.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Р1(05) Р89

Русская мысль: ежемесячное литературно-политическое изданіе. Кн. VI. – М. : Типо-литогр. Высочайшее утвержд. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1891. – 301 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Місця збереження документів:

Абон - Абонемент

ДБВі

ІКон - Конотоп - Інститут

Інформаційний зал Інтернет

ІШост - Шостка - Інститут

КВП - Каф. Військової підготовки

КЖФ - Каф. журнал. та філології

КІст -К-ра. Історії

КМСС -К-ра. МСС

КНЕКТ - К-ра н.-ел. і ком. техн.

КПОХ -К-ра. ПО ХНВ

КПрава - К-ра Права

КПрФ - К-ра прикл. фізики

КПСтаП-К-ра пол., соц. та псих.

КТіППе-К-ра теор. і прак. пер.

КТМВІ -К-ра Тех. м-б., вер. та і

КУпр -К-ра. Управління

Мед.Інст. -Мед. інс-т

Мед.інст.З - Читальнний зал

МетК

НавчЗ - Навчальний зал

НауЗ -Науковий зал

НОхт -Охтирка

НРом -Ромни

ПОин.-ПО иностранное

Прил -Прилуки

Стенд

Студклуб

Схов - Книгосховище

ТМКБ -МКБ

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

ХФ - Художній фонд

82Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Нові надходження літератури Поточний інформаційний список січень-березень 2012 ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ нові надходження літератури (3)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Нові надходження літератури Поточний інформаційний список ... України: науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (1)

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Проблеми вищої школи Поточний інформац ... -84. Місця збереження документів: Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх Мед.Інст. ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (6)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Проблеми вищої школи Поточний інформаційний список за жовтень ... УчбЗ - Учбовий зал ІБВ - Інформаційно-бібліографічний відділ 33
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (8)

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Проблеми вищої школи Поточний інформац ... -26. Місця збереження документів: Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх Мед.Інст. ...

Другие похожие документы..