Главная > Навчально-методичний посібник


Тема 7. Корпоративні інформаційні системи

 1. Аналіз сучасних корпоративних інформаційних систем, які пропонуються на ринку програмного забезпечення. Відповідність інформаційних систем вимогам ведення сучасного бізнесу та інтеграція у міжнародне середовище. Комплекси управлінських завдань, які дозволяють автоматизувати корпоративні інформаційних систем.

 2. Характеристика конкретних найменувань програмного забезпечення для створення корпоративних інформаційних систем.

 3. Склад та характеристика основних елементів програмного продукту. Можливості інформаційної системи задовольняти інформаційні потреби менеджерів різних рівнів. Структура інформаційного забезпечення програмного продукту та можливості настроювання за вимогами конкретного підприємства.

 4. Автоматизація основних управлінських функцій: планування, організація, облік, контроль, координація .

 5. Автоматизація операційного управління, управління персоналом, документообігом, фінансами, маркетингом. Забезпечення «прозорості» операцій та захисту інформації від несанкціонованого доступу. Можливість інтеграції з іншими автоматизованими інформаційними системами управління.

 6. Система впровадження корпоративних програмних продуктів: пусконалагоджувальні роботи. Абонентське обслуговування. Навчання користувачів. Надання консультацій. Розроблення плану автоматизації. Системне адміністрування. Гарантійне обслуговування.

Тема 8. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

 1. Історія Інтернет. Військові локальні мережі. Університетські локальні мережі.

 2. Бізнес та Інтернет: користувачі, комунікації та співпраця, електронна комерція, інтерактивний маркетинг. Основні принципи використання Інтернет організацією з метою здійснення своєї діяльності. Створення віртуальних компаній у межах міжнародної мережі.

 3. Вартість Інтернет для підприємств-користувачів. Інтернет - технології та формування бізнес-фокусу споживача.

 4. Основні схеми підключення до глобальної мережі. Принципи роботи провайдерів, які надають послуги з підключення.

 5. Спеціальні інформаційні ресурси Інтернет, що надають можливість підтримки щодо здійснення завдань маркетингової діяльності, управління фінансами, персоналом, документообігом.

 6. Основи електронної комерції. Варіанти вибору технологічної архітектури для електронної комерції. Застосування електронної комерції у практичній діяльності підприємства. Основні характеристики економічних моделей для електронної комерції. Взаємозв'язок електронної комерції із поведінкою споживача, бізнес-процесами та конкуренцією.

 7. Інтернет – крамниця. Роздрібний продаж на Web-site. Організація роботи Інтернет – крамниці. Управління ланцюгом постачальників. Електронні платежі та безпека. Електронне переміщення запасів.

Тема 9. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

 1. Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та Екстранет. Взаємозв'язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранет та Інтернет. Застосування Інтранет сучасними компаніями: комунікації та співробітництво, управління бізнес-операціями. Ресурси Інтранет - технологій. Компоненти архітектури інформаційної технології інтранет. Вартість Інтранет для сучасних компаній.

 2. Роль Екстранет у діяльності сучасних компаній. Основне призначення Екстранет при виконанні бізнес-операцій. Майбутнє Інтранет та Екстранет.

 3. Інструменти здійснення електронних комунікацій. Характеристика основних засобів електронних комунікацій

 4. Електронна пошта. Програмне забезпечення електронної пошти. Технологія електронної пошти. Створення особистої поштової скрині у безкоштовній електронній пошті.

 5. Інструменти проведення електронних конференцій. Голосові конференції. ВідеоконференцІЇ. Телеконференції. Чатові системи.

Тема 10. Безпека інформаційних систем

 1. Питання безпеки та контролю інформаційних систем. Контроль введення, обробки та збереження інформації. Фізичний захист інформаційних систем. Безпека та захист мережі. Захист від фізичного втручання, збою комп'ютерів. Процедурний контроль. Аудит інформаційних систем.

 2. Етичні аспекти використання інформаційних систем. Ділова етика використання інформаційних систем. Соціальні аспекти. Захист особистої та комерційної таємниці. Комп'ютерна злочинність.

 3. Особистість та умови праці в інформаційних системах. Здоров'я працівників, особиста відповідальність. Гігієна праці у сфері комп’ютерних технологій. Організація праці у підрозділах інформаційних систем та технологій.

7.2. Тенсти підсумкового контролю знань студентів

з дисципліни

Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці";

Приклад побудови модульної контрольної роботи № 1 та №2

Завдання № 1 з дисципліни

«Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці»

1.Теоретична частина

1.1. Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Глобальне інформаційне суспільство.

1.2. Поняття інформаційної системи. Мета створення управлінських інформаційних систем. Завдання інформаційних систем. Традиційні інформаційні системи та автоматизовані. Сутність автоматизованої системи управління. Переваги та недоліки використання автоматизованих систем управління. Складові компоненти управлінських інформаційних систем.

2.Тестові завдання

Варіант 7

61. Під синтаксичним (фізичним) фільтром в ІСМ слід розуміти:

 1. Засоби змістової обробки даних.

 2. Засоби передачі та збереження даних.

 3. Засоби фільтрації графічних зображень.

 4. Засоби обчислювання математичних задач.

3.Практичне завдання. (Вирішити практичне завдання за вибором викладача ).

7.3 Завдання модульного контролю знань.

Система нарахування балів

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у ПУСКУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

Загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу складє 100 балів (при поточному модульному контролі). Результат у 100 балів складається із 60 балів при поточному модульному контролі і 40 додаткових балів. Студент набирає бали відповідно до карти самостійної роботи.

7.3Карта самостійної роботи студента з дисципліни

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Обов'язкові види самостійної роботи

1.1.Підготовка до семінарських занять (15 занять впродовж семестру)

систематично,

відповідно розкладу аудиторних занять

Активна робота на семінарських заняттях

30

(15 * 0,5) - систематичне відвідування

(15 * 1) – виконання домашнього завдання

(15*1,5) – усна або письмова відповідь

1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт (2 модулі)

Останнє заняття відповідного модуля

Перевірка правильності виконання модульних робіт

30

(2 модуля по 15 балів)

Максимальна кількість балів за обов'язкові види самостійної роботи 60

Вибіркові види самостійної роботи студента

2.1. Написання рефератів за темами курсу на пошукової основі новітніх технології..

впродовж семестру

Захист матеріалів реферату під час ІКР (Максимально 5 балів)

Підготовка реферату без захисту (3 бали)

15

2.2. Аналітичний огляд нової літератури з дисципліни (навчальної та науково-методичної).

впродовж семестру

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або (ІКР), складання ессе

5

2.3 Участь в роботі студенській конференції

Відповідно графіка роботи клубу

Доповідь на одне із засідань, підготовка тематичної стінгазети, кросворда, ділової гри

20 (за кожний вид роботи)

Максимальна кількість балів за вибіркові види самостійної роботи

40

Додаткові бали студент може набирати шляхом:

    • систематичного відвідування лекційних занять – максимально 0,5 балів;

    • ведення конспекту (змістовно, акуратно – 3 бали; змістовно – 2 бали; наявність конспекту – 1 бал);

    • несвоєчасне або повторне складання модуля – мінус 5 балів.

Критерії контролю систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) заняттях

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських і практичних заняттях;

 • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) за­няття;

 • результати виконання і захисту лабораторний робіт, експрес-контролю тощо.

Критерії контролю виконання письмових завдань та завдань для самостійного опрацювання

 • самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань;

 • проведення розрахунків;

 • написання рефератів, есе;

 • підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів;

 • підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

Критерії оцінки модульного контролю знань студентів

Модульний контроль містить три рівні складності запитань:

  1. програма мінімум – оцінка знань на ріні пізнання та відтворення матеріалу дисципліни. Студенту пропонується дати визначення основним поняттям курсу та виконати тестові завдання. Максимальна кількість балів – 5.

  2. Стандартна програма - оцінка репродуктивного та дійового рівня знань на основі програмних питань. Максимальна кількість балів – 5.

  3. Творча програма – оцінка творчого рівня знань на основі рішення ситуаційних практичних завдань. Максимальна кількість балів – 5.

Таким чином, максимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами модульного контролю - 15 (два модульних контролі за семестр – 30 балів).

Умови підсумкової оцінки

Підсумковою контрольною акцією вивчення дисципліни є ПМК. Бали рейтингу ПМК сумуються з рейтингом студента, які він набрав за підсумками вивчення курсу.

Для самооцінки знань на кожному етапі вивчення дисципліни студенти мають можливість планувати свою індивідуальну стратегію навчання (в залежності від попереднього рівня знань, можливостей щодо темпу засвоєння матеріалу, індивідуальних цілей навчання, тощо). План індивідуального навчання наведено у таблиці.

Таблиця 1. План індивідуальної стратегії навчально-творчої діяльності студентів

М1

М2

ДБ

Загальний рейтинг

«5»

33

27

40

100

«4»

33

27

25

85

«3»

33

27

10

70

«2»

30

24

5

59

Таким чином, для отримання ПМК за результатами роботи протягом першого семестру студент повинен мати рейтинг не менше 60 балів.

Уніфікована рейтингова шкала оцінки «ECTS»

за Болонською системою

Болонська угода передбачає оцінбвання будь-якої дисципліни за 100-бальною рейтинговою шкалою в системі Європейської кредитно-трансфертної системи (ECTS) (табл. 2)

Таблиця 2. Шкала ECTS за Болонськими стандартами

Оцінка

Відповідність рейтингу

Зміст оцінки

А

91-100

«Відмінно» (5) – відмінне виконання лише з незначною кількістю несуттєвих помилок

Б

81-90

«Дуже добре» (4+) вище середнього рівня, але з кількома помилками

С

71-80

«Добре» (4) – в цілому правильна робота з певною кількістю помітних помилок

Д

61-70

«Задовільно» (3) – непогано, але зі значною кількістю грубих помилок

Е

51-60

«Достатньо» (3 -) – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

31-50

«Незадовільно» - необхідно доопрацювати матеріал перед тим, як отримати залік

F

0-30

«Незадовільно» (1) – необхідно переробити (серйозна подльша робота)

До відомості ПМК вносяться сумарні результати в балах поточного контролю (загальна підсумкова оцінка).

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у ПУСКУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS в такому порядку, як це представлено у табл.2.

Таблиця 3. Критерії оцінювання знань та система нарахування балів

Форма навчальної роботи

Вид роботи

Бали

Кількість занять

Максимальна кількість

балів

1. Аудиторна

1.1. Лекція

1. Відвідування лекцій

(2 год.)

0,5

9

4,5

1.2. Практичне заняття

1. Відвідування практичного заняття

0,5

15

7,5

2. Правильна відповідь при опитуванні або правильно розв’язане завдання

0,5

15

7,5

3. Самостійна робота

1,03

15

15,5

4. Активна участь у дискусіях та ділових іграх

1

15

15

2. Самостійна та індивідуально – консультативна робота

1. Своєчасне та правильне виконання домашнього завдання

1

15

15

2. Реферати, доповіді, есе, нариси

5

1

5

3. Поточний контроль

1. Модульна контрольна робота № 1.

10

1

15

2. Модульна контрольна робота № 2

10

1

15

4. Кінцевий контроль

1. ПМК

1

Разом

100

Таблиця 4.Система нарахування додаткових балів за видами робіт

Форма роботи

Вид роботи

Бали

1. Навчальна

 1. Участь в предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

 2. Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

 3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності

5

5

2. Науково-дослідна

 1. Участь в наукових гуртках та наукових студентських клубах

 2. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

 3. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

5

5

Разом

20

Таблиця 5.Розподіл балів за темами та за видами навчальних робіт

Назви тем

Види навчальних робіт

Бали

Модуль 1. Загальні засади інформаціїних систем підприємства

Тема 1. Введення до інформаційних систем у менеджменті

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 1. Самостійна робота

5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 1. Самостійна робота

 2. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 3. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 4. Планування розвитку менеджерських інформаційних систем

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

МКР № 1

15

Модуль 2. Побудова корпоративних інформаціїних систем підприємства

Тема 5. Управління інформаційними системами в організації

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 6. Системи підтримки прийняття управлінських рішень

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 7. Корпоративні інформаційні системи

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 8. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 9. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 10. Безпека інформаційних систем

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

МКР № 2

15

Разом по дисципліні

100

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Конституція України, - К.: Юридична література, 1996. – 75 с.

4. Закон України ";Про інформацію"; ,1991.

5. Закон України “Про науково-технічну інформацію”, 1993.

6.Закон України.“Про захист інформації в автоматизованих системах”.// Галицькі контракти. – 1996. - № 47. – С. 54 – 56.

7. Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004 – 2015 рр.). Проект. Керівник проекту Голова Укоопспілки - к.е.н. Бабенко С.Г. – Київ: Укоопспілка, 2004. – 62 с.

8. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

9. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

10.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

11.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

12.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

13. Макаровский С.П. Информационные системи и структури данных. - М.: Финансы и статистика, 1996.

14. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

15. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інфомаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999.

16. Современные информационные технологии в экономике / С.Г. Диордица, З.Н.Соколовская, В.В.Тизул, Ю.Г.Шурупова, Н.В. Яценко. - Одесса: НПФ «АСТРОПРИНТ», 1997.

17.Ткалич Т.А. Стандарты оценки качества информационных технологии. - Минск: БГЗУ, 1998.

Додаткова

18.     Балабанов И.Т. Электронная коммерция – С.-Пб.: Питер, 2001. – 335 с.

19.     Енгель П.С. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка. – Київ: НМЦ ";Укоопосвіта";, 2000. – 210 с.

20.     Карпенко Н.В., Макарова М.В., Івасенко О.А. Навчальний комплекс з дисципліни Електронна комерція. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. – 57 с.

21.     Козье Девид. Электронная коммерция. – Москва: Русская ре­дакция, 1999. – 288 с.

22.     Крупник А. Как продать товар и получить деньги в Интернет (вве­дение в е-коммерцию). – Москва: МикроАрт, 2000. – 240 с.

23.     Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для сту­дентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр ";Академія";, 2002. – 272 с.

24.     Рейнолдс Метью. Электронная коммерция основы програм­мирования. – Москва: Лори, 2001. – 538 с.

25.     Соколова А.Н., Геращенко Н.И. Электронная коммерция (ми­ровой и российский опыт). – Москва: Открытые системы, 2000. – 224 с.

26.     Успенский И. Интернет как инструмент маркетинга. – С-Пб.: БХВ Санкт-Петербург, 2000.– 256 с.

27.  Хенсон Уорд. Интернет-маркетинг. – Москва: ЮНИТИ–ДА­НА, 2001. – 527 с.

28.  Шарма Вивек, Раджив Шарма. Разработка веб-серверов для е-коммерции. – Москва: Вильямс, 2001. – 624 с.

Зміст

Вступ……………………………………..………………………………3

Програма курсу…………………….…………………………………..5

Тематичний план курсу……………………………………………10

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни……………..11

Навчальні завдання для проведення практичних занять.…….16

Вивчення ресурсів Інтернет………………………………………….16

Створення Веб-вузлів та Веб-сторінок засобамі програми FrontPage……………………………………………………..…………27

Вивчення можливостей программного забезпечення «Парус» для створення інформаціїної системи підприємства………………….93

Глосарій………………………………………………………………..94

Питання підсумкового контролю…………………………….……100

Тести підсумкового контролю знань студентів ………………106

Карта самостійної роботи студента з дисципліни……….………131

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………...…..140Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... слядипломної освіти; Т.А. Писаревська « Інформаційні системи в управлінні персоналомтаекономікипраці» (№1/11-3064 від 13.04.10 ... вський державний інститут економіки і управління. - Тоцька О.Л. «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» (№1/11 ...
 2. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... слядипломної освіти; Т.А. Писаревська « Інформаційні системи в управлінні персоналомтаекономікипраці» (№1/11-3064 від 13.04.10 ... вський державний інститут економіки і управління. - Тоцька О.Л. «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» (№1/11 ...
 3. Інформаційні системи в менеджменті

  Документ
  ... інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (ХІНЕМ) ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ Завдання та методичні ... та оперативне використання персоналу організації; постійні співробітники, навчання персоналу. Фінансові інформаційні системи: управл ...
 4. Формування ринкової економіки

  Документ
  ... «Управління персоналомтаекономікипраці». 2008 року секцію перейменовано на Підкомісію з управління персоналомтаекономікипраці НМК з економікита підпри ...
 5. Київський університет туризму економіки і права «основи готельного менеджменту»

  Документ
  ... автоматизації управлінської діяльності Сучасні системи Інтернет-бронювання Глава 7. Сучасні інформаційні технології в управлінні ... готелю та інтересів працівників, економічної і соціальної ефективності; - підвищення ефективності управління персоналом ...

Другие похожие документы..