Главная > Навчально-методичний посібник


6.  Знищення закладок і гіперпосилань.

Щоб знищити закладку виконайте наступні дії:

 • –    виділіть в тексті слово-закладку;

 • –      відкрийте діалогове вікно Bookmark командою Insert-Bookmark;

 • –    виберіть зі списку ім’я закладки, що знищуємо;

 • –    натисніть у вікні Bookmark кнопку Clear а потім ОК;

Перегляньте текст, де була закладка – вона не виділена пунк­тирною лінією, що свідчить про її знищення.

Зауваження. Для пошуку будь-якої закладки в тексті треба у вікні Bookmark знайти її, виділити і клацнути по кнопці Goto: на сторінці буде виділена ця закладка і тоді, при потребі, вже можна приступити до її ліквідації.

FrontPage передбачає два випадки такого знищення:

 • –    знищення гіперпосилання разом з текстом, який є гіперпо­силанням;

 • –    знищення гіперпосилання, а текст залишається.

У першому випадку все просто: виділяємо текст гіперпоси­лання і натискуємо клавішу /I>Delete>, або іншим чином викону­ємо операцію знищення.

У другому випадку необхідно виконати такі дії:

 • –    виділіть слово, яке слуговує гіперпосиланням;

 • –    відкрийте за допомогою контекстного меню вікно редагу­вання гіперпосилань EditHyperlink і виберіть команду HyperlinkProperties: в полі URL інформація виділена.

 • –    натисніть клавішу /I>Delete>;

 • –    перегляньте текст гіперпосилання – він не виділений, що свідчить про знищення гіперпосилання.

 1. 7.  Створенная графічних гіперпосилань.

В якості гіперпосилань можна використовувати не тільки текст, але й графічне зображення і навіть окремі його частини.

Для цього розмістіть на будь-якій сторінці нашого Web-вузла зображення з бібліотеки ClipArt, яке і буде слугувати нам для переходу, наприклад, на Домашню сторінку, і виконайте на­ступні дії:

 • –    відкрийте створений нами Web-вузол;

 • –    додайте до нього сторінку командою File-New-Page;

 • –    впишіть будь-який текст, потім клацніть курсором у тому місці, куди будемо вставляти рисунок і виконайте команди Insert-Picture-ClipArt: відкриється діалогове вікно ClipArtGalery;

 • –    клацніть по категорії ButtonandIcons, виберіть рисунок і клацніть по кнопці InsertClip: рисунок з’явиться в тексті;

 • –    збережіть Web-сторінку командою Save: в діалоговому вікні SaveEmbeddedFiles (зберегти об’єкти, що впроваджу­ються) покладемо файл в папку Image нашого Web-вузла і натис­ніть ОК;

 • –    для налагодження властивостей графічного об’єкту виклич­те для нього контекстне меню і виберіть команду PictureProperties (властивості зображення);

 • –    у діалоговому вікні PictureProperties (див. рис. 14) на вкладинці General натисніть кнопку Browse, яка розташована справа від поля Location (розміщення);

Рис. 14. Діалогове вікно Picture Properties

 • –    у діалоговому вікні EditHyperlink, що з’явиться, виберіть зі списку домашню Web-сторінку під назвою Index.htm, на яку створюємо гіперпосилання: її ім’я буде перенесене в поле URL (див. рис. 10);

 • –    натисніть кнопку OK: ім’я Index.htm з’явиться в полі Location діалогового вікна PictureProperties (див. рис. 14);

 • –    перейдіть на вкладинку Appearance (оформлення) цього ж вікна і, використовуючи список Alignment (вирівнювання), за­дайте Left або Right (зліва або справа), тоді текст відповідно бу­де з іншого боку від рисунка;

 • –    закрийте це вікно, клацнувши по кнопці OK;

 • –    перевірте дію гіперпосилання: перейдіть в режим Preview (перегляд), встановіть курсор на рисунок – він прийме вигляд руки, натисніть кнопку миші: відкриється домашня сторінка Web-вузла.

Щоб переглянути гіперпосилання Web-вузла досить виконати команди:

View (Вид) – Hyperlink (гіперпосилання).

У режимі перегляду, в головному вікні програми FrontPage, відобразиться схема гіперпосилань відкритого Web-вузла. (рис. 15).

Рис. 15. Режим перегляду гіперпосилань Web-вузла

Практичне заняття 4

Тема. Створення різноманітних текстових та графічних гіпер­посилань, закладок та їх корегування

Мета: дати студентам практичні навички по створенню гіпер­посилань та закладок різними методами, у тому числі і графіч­ними, а також їх редагування та знищення.

Завдання

 1. 1.   Створіть гіперпосилання, за допомогою яких можна пере­ходити з Домашньої Web-сторінки на інші на прикладі створе­ного Web-вузла, розмістивши на Домашній сторінці довільний список, (наприклад, назва Ваших Web-сторінок) елементи якого будуть використовуватись для переходу на інші сторінки, як їх назви.

 2. 2.   Створіть гіперпосилання методом Drag and Drop для пе­реходу з Домашньої сторінки на другу в списку Web-сторінки (див. завдання 1) і скорегуйте текст гіперпосилання таким чи­ном, щоб він був виділений і підкреслений.

 3. 3.   Створіть закладки на певне місце в тексті першої Web-сто­рінки.

 4. 4.   Створіть гіперпосилання на початку тексту під назвою Кінець тексту, а в кінці тексту створіть гіперпосилання під назвою На початок тексту для переходу на початок Web-сто­рінки встановивши і відповідні закладки в цих місцях.

 5. 5.   Створіть на Домашній сторінці гіперпосилання для пере­ходу на закладку на другій Web-сторінці.

 6. 6.   Знищіть створені закладки і гіперпосилання.

Завдання для самостійної і індивідуальної роботи студентів

 1. 1.  Розмістіть в середині першої сторінки, наприклад Домаш­ньої, рисунок з бібліотеки Clip Art, який буде слугувати для пе­реходу на другу Web-сторінку нашого Web-вузла (якщо така від­сутня – створіть і розмістіть її в кінці Image).

 2. 2.  Створіть для цього рисунку гіперпосилання для переходу на ту Web-сторінку, яка є в папці Image за допомогою команд: контекстне меню на об’єкті – команда Picture Properties – вкла­динка General і натисніть по кнопці Browse; в д/в EditProperties виберіть зі списку назву другої сторінки.

 3. 3.  Перегляньте всі гіперпосилання Web-вузла за допомогою команд View (вид) Hyperlink (гіперпосилання).

 4. 4.  Проаналізуйте всі етапи самостійної роботи і при необ­хідності створіть ще одне графічне гіперпосилання але вже з будь-якої сторінки Web-вузла на Домашню.

Контрольні питання

 1. 1.   Що таке гіперпосилання?

 2. 2.   Які методи створення гіперпосилань Ви знаєте?

 3. 3.   Які елементи в тексті свідчать про наявність в ньому гі­перпосилань?

 4. 4.   Яка технологія створення гіперпосилань методом Drag andDrop?

 5. 5.   Що таке закладка і для чого вона створюється?

 6. 6.   Яка технологія створення гіперпосилань на закладку по­точної сторінки?

 7. 7.   Яка технологія створення гіперпосилань на закладку іншої Web-сторінки?

 8. 8.   Яким чином можна знищити закладку і гіперпосилання?

 9. 9.   Яка технологія створення графічних гіперпосилань?

 10. 10. Яким чином можна переглянути всі гіперпосилання?

Література: 1, С. 41-50; 2, С. 302-328; 3, С. 240-262; 4, С. 579-602.

Задання 5. Створення структури Web-вузла та панелі навігації

На вершині ієрархії Web-вузла знаходиться домашня сторін­ка, до якої повинен бути легкий перехід з будь-яких інших сто­рінок. На наступному рівні повинні розташовуватись сторінки з самою важливою інформацією – це дочірні сторінки по відно­шенні до домашньої (остання є батьківською до дочірніх); сто­рінки одного рівня ієрархії є братами.

Щоб побачити структуру створюваного Web-вузла в FrontPage є спеціальний режим, який дозволяє, крім перегляду, активно моделювати Web-вузол, одночасно створюючи панель навігації для зручного і швидкого переміщення між сторінками Web-вузла.

Режим структури.

Для переходу в цей режим використовується кнопка Navigation на панелі режимів Views, або команда Navigation (навігація) з меню View (вид).

При виконанні цих дій в головному вікні програми FrontPage зліва з’явиться область FolderList зі структурою папок, а спра­ва – структура Web-вузла, в якій кожна сторінка має вигляд прямокутника з назвою в центрі, а зверху розміщена домашня Web-сторінка (див. рис. 16).

Рис. 16. Режим перегляду структури Web-сторінки

Зауважимо, що з самого початку розробки Web-вузла в режи­мі структури (команди View-Navigation) справа бачимо лише прямокутник домашньої Web-сторінки навіть якщо у Web-вузлі є декілька сторінок. Ми їх повинні розмістити у відповідний рі­вень ієрархії самостійно, використовуючи список FolderList, а саме: спочатку формують структуру верхнього рівня, а потім нижче розташовують дочірні сторінки, потім приступають до формування наступного рівня і т.д.

Дії для розміщення сторінки в структурі Web-вузла:

 • –    в області FolderList встановіть курсор на файл-сторінку, яку переносимо в структуру справа;

 • –    натисніть ліву клавішу миші і, утримуючи її, перемістіть файл в праву робочу область Front Page на відповідний рівень ієрархії: з’явиться лінія, яка зв’язує файл, що переміщуємо, з файлом верхнього рівня;

 • –    відпустіть клавішу миші.

Зауважимо, що якщо сторінка в структурі розташувалась не там, де потрібно, то знову встановіть курсор на сторінку, натис­ніть ліву клавішу миші і перемістіть сторінку в бажане місце по ієрархії.

Слід пам’ятати також, що в структурі біля назв сторінок є значки “+” та “-“, які використовуються для перегляду вложених сторінок так само, як і в Провіднику в OS Windows для перегляду вложених папок. Тому і знищення і перейменування сторінок теж виконується аналогічно як і в Провіднику.

Для збереження структури, яку ми створили, необхідно ско­ристатися контекстним меню і виконати команду Apply Changes (застосувати зміни).

Панель навігації.

Панелі навігації, як і гіперпосилання, використовуються для переміщення між сторінками. Але, якщо гіперпосилання в ос­новному призначені для переходу на певне місце Web-сторінки, то Панель навігації – це декілька розміщених поруч посилань в певних місцях кожної сторінки (в верхніх або лівих їх частинах), які називаються загальними областями.

Панелі навігації можуть бути у вигляді тексту або кнопок, їх вигляд можна підібрати за допомогою тем, які пропонує програ­ма FrontPage для прикрашення Web-вузла.

У випадку використання майстрів створення Web-вузлів, па­нелі навігації розміщуються на сторінках автоматично, в проти­лежному випадку – необхідно скористатися командами: Insert (Вставити) – NavigationBar (панель навігації), при чому FrontPage використовує структуру Web-вузла, створену в режимі Navigation.

Створення панелей навігації.

Створимо панель навігації для переходу з Домашньоїсторін­ки на будь-яку сторінку Web-вузла, а потім створимо панель на­вігації на сторінках іншого рівня з метою переходу як на До­машню сторінку, так і на сторінки-брати.

Для розміщення на Web-сторінкахПанелі навігації необхідно виконати наступні дії:

 1. 1)  перейти в режим створення структури (команда Navigation на панелі режимів Views);

 2. 2)  у центрі правої робочої області програми є прямокутник Домашньої сторінки. Використовуючи метод DragandDropпо­чергово перенесіть Web-сторінки з області FolderList в Робочу область таким чином, щоб вони розмістились під Домашньою сторінкою і були з’єднані між нею і між собою лініями.

 3. 3)  змініть назви сторінок, враховуючи, що саме ці назви дадуть назви кнопкам на Панелі навігації: викликайте почергово кон­текстне меню на прямокутниках сторінок і виконуйте команду Rename (перейменувати); на рисунку 17 показана карта навігації;

 4. 4)  перейдіть в режим редагування Домашньої сторінки, клац­нувши по імені її файлу Index.htm два рази;

Рис. 17. Карта навігації Web-вузла

 1. 5)  на Домашній сторінці, яка відкрита в правій робочій об­ласті, установіть курсор у той рядок, в якому хочете бачити па­нель навігації;

 2. 6)  виконайте команду: Insert (вставити) – NavigationBar (па­нель навігації);

 3. 7)  у діалоговому вікні NavigationBarProperties (властивості панелі навігації) можна вказати вид Панелі навігації, яку форму­ємо (див. рис. 18); сторінка має дві області:

Рис. 18. Діалогове вікно NavigationBarProperties

 • –       верхня, під назвою Hyperlinktoaddtopage (зв’язки, що додаються на сторінку), містить опції для розміщення гіпер­посилань на панелі навігації з метою переходу на певні сторінки батьківського (Parentlevel) чи поточного рівнів (Samelevel), а також гіперпосилання для переходу між сторінками того самого рівня (BackandNext), на сторінки дочірнього рівня (Childlevel), чи верхнього рівня; останнє гіперпосилання – для переходу на дочірні сторінки Домашньої Web-сторінки(ChildpagesunderHome).

Виберіть опцію Child level для панелі навігації, що розмі­щується на Домашній сторінці для переходу з неї на дочірні (по відношенню до домашньої ) Web-сторінки.

Опція (справа, під назвою Additional pages (сторінки, що до­даються), має два прапорці: Home page – додається зв’язок по­силання на Домашнюсторінку; Parent page – додається зв’язок посилання на батьківську сторінку, але ці зв′язки нам не потріб­ні, так як ми знаходимось на Домашнійсторінці і робимо зв′яз­ки на дочірні сторінки;

 • –       нижня, під назвою Orientation and Appearance (орієнта­ція і вигляд) має по два перемикачі: перші для розміщення кно­пок панелі навігації горизонтально (Horizontal) чи вертикально (Vertical), другі – дозволяють створити гіперпосилання або у ви­гляді кнопок (Buttons), або у вигляді тексту (Text).

Виберіть опції Horizontal і Button;

 1. 8)  натисніть кнопку OK: на Домашній сторінці з′явиться створена Панель навігації (див. рис. 19); вона містить гіперпоси­лання на всі сторінки крім, звичайно, домашньої, так само з неї робимо зв′язки до інших;

 2. 9)  вирівняйте панель навігації точно по центру так, як це ро­биться в Word для абзацу: виділіть і натисніть відповідну кнопку на Панеліінструментів.

Тепер розмістіть в області редагування будь-яку сторінку ін­шого рівня (під Домашньою), клацнувши по ній в області FolderList два рази (по імені відповідного файла): сторінка заванта­житься в робочу область;

 1. 10)  виконайте (тепер вже для цієї сторінки) дії аналогічні діям пунктів 5-9 тільки у вікні NavigationBarProperties встановіть опцію Samelevel (той самий рівень) – для створення зв’язків між сторінками поточного рівня; для переходу на Домашнюсторін­ку встановіть в області AdditionalPage (що вгорі справа) пра­порець біля HomePage, а в області OrientationandAppearance встановіть ті ж (що і для Домашньоїсторінки) опції – Horizontal і Button, щоб кнопки Панелінавігації були по горизонталі;

 2. 11)  Натисніть кнопку OK: на сторінці (див. рис. 20) з’явиться створена Панельнавігації, яка містить гіперпосилання на всі сторінки Web-вузла, включаючи і Домашню;

Рис. 19. Домашня сторінка з розміщеною на ній Панеллю навігації

Рис. 20. Web-сторінка другого рівня

з розміщеною на ній Панеллю навігації

 1. 12)  аналогічним чином можна розмістити Панель навігації і на інших сторінках.

Зауважимо, що для прискорення створення Панелей навігації можна скопіювати створену панель, використавши команду Copy (копіювати) контекстного меню, а потім вставити її з буфера обмі­ну командою Paste (вставити) на інші Web-сторінки того ж рівня.

Створення Панелей навігації закінчено.

Перевірте дію гіперпосилань, завантаживши Ваш Web-вузол в InternetExplorer.

Створення Панелей навігації з використанням загальних областей.

Розміщення Панелей навігації на всіх Web-сторінках дуже спрощується, якщо при їх створенні використати загальні облас­ті сторінок.

Створимо на Web-сторінках загальні області і на них розміс­тимо панелі навігації:

 1. 1)  відкрийте створений Вами Web-вузол;

 2. 2)  знищіть з його сторінок створені раніше панелі навігації;

 3. 3)  відкрийте в режимі редагування (вкладинка Normal внизу робочої області) будь-яку Web-сторінку Вашого вузла;

 4. 4)  для створення загальних областей сторінок в меню Format виберіть команду SharedBorders (загальні поля): на екрані з′я­виться діалогове вікно тієї ж назви (див. рис. 21);

Рис. 21. Діалогове вікно SharedBorders

для створення загальних областей сторінок

 1. 5)  встановіть перемикач Applyto (застосувати до) в положен­ня Allpages (всі сторінки ), що дозволить створити загальні об­ласті на всіх Web-сторінках, а не тільки на поточній (CurrentPage);

 2. 6)  встановлення перемикача в положення Allpages робить доступним і прапорці Includenavigationbuttons (включити кноп­ки навігації), які, при виборі установки загальних областей вгорі (Top) і зліва (Left), дозволяють автоматично розмістити панелі навігації в верхній або в лівій загальних полях Web-сторінок. Встановіть ці прапорці.

 3. 7)  натисніть кнопку OK.

На цьому розміщення Панелей навігації закінчено, Вам зали­шається лише впевнитися, що Вас влаштовує розміщення пане­лей навігації і набір кнопок на них.

Проаналізуємо створене:

 • –    відкрийте Домашню Web-сторінку: в її верхній частині є заголовок, під нею напис: /I>EditthepropertiesforthisNavigationBartodisplayhyperlinkshere>, а зліва робочої області розміщена Панель навігації;

 • –    клацніть в будь-якій зоні загальних областей, наприклад, на заголовку або на Панелі навігації: заголовок, напис під ним і панель навігації виділяться прямокутними рамками, що вказує на те, що це загальні області (див. рис. 22);

 • –    встановіть курсор на заголовку сторінки і викличте кон­текстне меню, з якого виберіть команду Pagebannerproperties (властивості сторінки банера), яка вказує що, при створені заго­ловка FrontPage використовує банер; у відповідному діалого­вому вікні можна змінити заголовок, а значить і назву кнопки навігації. Для зміни назви кнопки з посиланням на Домашнюсторінку необхідно скористатись командою Tools (сервіс) – WebSetting (установка Web-вузла) і у відповідному вікні на вкладин­ці Navigation в поле HomePage ввести нову назву.

Для переходу з Домашньоїсторінки на інші – використову­ється панель навігації, що розміщена зліва в загальній області; в ній є теж речення:

Edit the properties for this Navigation Bar to display hyperlinks here, яка вказує на можливість створення в цьому місці Панелінавігації для переходу на Web-сторінки 3-го рівня.

Відкрийте будь-яку іншу сторінку Web-вузла (рис. 23): вона містить в верхній області Панель навігації з посиланнями на сто­рінки поточного рівня і домашню сторінку.

Рис. 22. Розміщення загальних областей на Домашній сторінці

Рис. 23. Панель навігації, яка розміщена

на Web-сторінці другого рівня ієрархії

У лівій загальній області сторінки є той самий напис EditthepropertiesforthisNavigationBartodisplayhyperlinkshere, який резервує місце під можливу панель навігації.

Додайте в наш Web-вузол сторінку наступного рівня, щоб поди­витися як зміниться розміщена на ній Панель навігації для цього:

 • –    додайте до Web-вузла нову сторінку Авто командою: File-New-Page;

 • –    збережіть її командою Save;

 • –    перейдіть в режим створення структури командою Панелі режимів Views-Navigation;

 • –    перенесіть методом DragandDrop цю нову сторінку з об­ласті FolderList в робочу область, зв’язуючи її з будь-якою сто­рінкою другого рівня ієрархії Інтерес;

 • –    змініть назву цієї сторінки; на рисунку 24 надана нова кар­та навігації Web-вузла.

Рис. 24. Нова карта навігації Web-вузла зі сторінкою 3 рівня

 • –    відкрийте в області редагування сторінку, яка є батьків­ською по відношенню до нової сторінки: верхня панель навігації не змінилась, а зліва в загальній області замість напису;

 • –    Edit the properties for this Navigation Bar to display hyperlinks here з′явиться панель навігації, яка має посилання на дочірню Web-сторінку (див. рис. 25);

 • –    відкрийте нову сторінку Web-вузла: FrontPageрозмістила на ній заголовок, введений нами в режимі створення структури, а під ним – панель навігації, яка містить посилання для переходу на домашню сторінку і родинну сторінку, з якою вона зв’язана. Вам залишається лише розмістити на цій Web-сторінці необхід­ну інформацію.

Рис. 25. Web-сторінка, яка містить дві панель навігації

Практичне заняття 5

Тема. Розміщення структури Web-вузла на Web-сторінці та створення Панелей навігації і загальних областей

Мета: дати студентам практичні навички по розміщенню но­вих сторінок в структурі Web-вузла, а також навички по створен­ні панелі навігації для серфінгу по цих сторінках в тому числі з використанням загальних областей.

Завдання

 1. 1.  Перейдіть в режим структури.

 2. 2.  Побудуйте структуру Web-вузла папки Images, розміщую­чи в них все нові і нові Web-сторінки папки Images.

 3. 3.  Створіть панель навігації для переходу з Домашньоїсто­рінки на будь-яку іншу сторінку Web-вузлаMyWeb11.

 4. 4.  Змініть назви Web-сторінок, так як вказано на рисунку 17.

 5. 5.  Встановіть гіперпосилання горизонтальним у вигляді тек­сту (див. рис. 19).

 6. 6.  Перевірте дію створеної панелі навігації, завантаживши Web-вузол в InternetExplorer.

Завдання для самостійної роботи студентів

 1. 1.  Створіть зв’язки між сторінками поточного рівня.

 2. 2.  Створіть зв’язки між цими сторінками Домашньою Web-сто­рінкою.

 3. 3.  Створіть на всіх Web-сторінках загальні області в верхній і лівій областях, знищивши попередньо раніше створені панелі навігації.

 4. 4.  Змініть назву Домашньої сторінки з англійської мови на українську.

 5. 5.  Додайте до Web-вузла нову сторінку, наприклад, Авто на­ступного рівня відносно сторінки Інтерес і проаналізуйте, як змі­ниться розміщена на ній Панельнавігації. Виконайте вказані дії таким чином, щоб одержати Web-сторінку аналогічну рисунку 25.

 6. 6.  Проаналізуйте одержаний результат.

Контрольні питання

 1. 1.  Що таке структура Web-вузла і для чого вона створюється?

 2. 2.  Для чого служать Панелінавігації?

 3. 3.  Як розмістити сторінку в структурі Web-вузла?

 4. 4.  Що таке загальні області Web-сторінок, як вони створю­ються?

 5. 5.  Як викликати діалогове вікно NavigationBarProperties для формування виду Панелі навігації?

 6. 6.  Як викликати діалогове вікно SharedBorders для створен­ня загальних областей?

 7. 7.  Яким чином передбачити створення загальних областей на всіх Web-сторінках?

 8. 8.  У яких частинах Web-сторінки рекомендується створювати загальні області для розміщення на них Панелейнавігації? Чому?

Література: 1, С. 136-147, 148-159; 2, С. 178-204, 207-208, 245-262.
Похожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... слядипломної освіти; Т.А. Писаревська « Інформаційні системи в управлінні персоналомтаекономікипраці» (№1/11-3064 від 13.04.10 ... вський державний інститут економіки і управління. - Тоцька О.Л. «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» (№1/11 ...
 2. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... слядипломної освіти; Т.А. Писаревська « Інформаційні системи в управлінні персоналомтаекономікипраці» (№1/11-3064 від 13.04.10 ... вський державний інститут економіки і управління. - Тоцька О.Л. «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» (№1/11 ...
 3. Інформаційні системи в менеджменті

  Документ
  ... інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (ХІНЕМ) ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ Завдання та методичні ... та оперативне використання персоналу організації; постійні співробітники, навчання персоналу. Фінансові інформаційні системи: управл ...
 4. Формування ринкової економіки

  Документ
  ... «Управління персоналомтаекономікипраці». 2008 року секцію перейменовано на Підкомісію з управління персоналомтаекономікипраці НМК з економікита підпри ...
 5. Київський університет туризму економіки і права «основи готельного менеджменту»

  Документ
  ... автоматизації управлінської діяльності Сучасні системи Інтернет-бронювання Глава 7. Сучасні інформаційні технології в управлінні ... готелю та інтересів працівників, економічної і соціальної ефективності; - підвищення ефективності управління персоналом ...

Другие похожие документы..