Главная > Документ


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Ekonomikas un vadības fakultāte

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS

STUDIJU PROGRAMMA

FINANSU MENEDŽMENTS”

KODS 42343 02

Iegūstamā kvalifikācija: Ekonomists 244102

Professional Study Program Finance Management

Professionale Studienprogramm Finanzmanagement

Studiju programmas direktore

Dr.oec., docente S. Saksonova

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Ekonomikas studiju programmu Ekonomikas un vadības

padomes sēdē 27.04.2004.g. fakultātes Domes sēdē

Protokola Nr. 5 27.04.2004.g.

27.04.2004.g. Protokola Nr. 8

Padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs

I. Ciemiņa V. Dubra

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Studiju padomes LU Senāta sēdē

sēdē 19.05.2004.g. 28.06.2004.g., Lēmuma Nr.9

Mācību prorektors Senāta priekšsēdētājs

J. Krūmiņš M. Auziņš

PIETEIKUMS

STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese Raiņa bulv. 19,

un telefons Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas

apliecības numurs Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums Profesionālās augstākās izglītības

studiju programma

Finansu menedžments

Studiju programmas kods 42343 02

Studiju programmas īstenošanas ilgums 4 gadi jeb 8 semestri pilna laika

klātienes studijās

4,5 gadi jeb 9 semestri nepilna laika

klātienes studijās

5 gadi jeb 10 semestri nepilna laika neklātienes studijās

Studiju programmas apjoms 160 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi Vidējā vai vidējā speciālā izglītība

Iegūstamais grāds Ekonomista kvalifikācija 2441 02

Vieta, kurā īsteno studiju programmu LU Ekonomikas un vadības

fakultāte, Finansu institūts

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru Dr. ekon., docente Svetlana Saksonova

augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi studiju programmas direktore

kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

LU EVF dekāns Prof. E.Vasermanis

Profesionālās augstākās izglītības studiju

programmas

Ekonomists (Finansu menedžments) Docente S.Saksonova

direktore

Ekonomikas un vadības fakultāte

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Finansu menedžments, kods: 42343 02

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

par 1998./2004. akadēmisko gadu

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA 1

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA 1

PIETEIKUMS 2

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 3

Ievads 6

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 7

2. Studiju programmas organizācija 7

3. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana 12

4. Studiju programmas praktiskā realizācija 12

5. Vērtēšanas sistēma 15

6. Studējošie 16

7. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 18

8. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 20

9. Ārējie sakari 21

9.1. Sadarbība ar darba devējiem 21

9.2. Sadarbība ar ārvalstu un Latvijas mācību iestādēm 22

9.3. Programmas salīdzinājums ar citām Latvijas un ārzemju studiju programmām 22

10. Studiju programmas attīstības plāns 27

Kopsavilkums 28

1. pielikums. Profesionālās studiju programmas Finansu menedžments studiju plāni 30

Vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa) 31

Nozares teorētiskie pamatkursi (A daļa) 31

Nozares profesionālās specializācijas kursi (B daļa) 31

Nozares teorētiskie pamatkursi (A daļa) 33

Nozares profesionālās specializācijas kursi (B daļa) 33

Nozares teorētiskie pamatkursi (A daļa) 35

Nozares profesionālās specializācijas kursi (B daļa) 35

2. pielikums. Programmas Finansu menedžments studiju kursu apraksti, prakses nolikums un dienasgrāmata, metodiskie norādījumi prakses pārskata noformēšanai, prakses programmas, metodiskie norādījumi kursa darbu un diplomdarbu izstrādei. 37

Ievads 156

3. pielikums. Studējošo skaits un absolventu skaits 178

4. pielikums. Studējošo un absolventu aptauju veidlapas un rezultātu apkopojums 180

5. pielikums. Akadēmiskās un darba devēju atsauksmes. Noslēgto līgumu kopijas. 184

6. pielikums. Akadēmiskā personāla sastāvs, dzīves un darba gājumi (CV) 186

K. Kroders 187

7. pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas, piedalīšanās konferencēs un piedalīšanās zinātniskajos projektos. 262

8. pielikums. 5. kvalifikācijas līmeņa Ekonomista profesijas standarts; programmas satura salīdzinājums ar profesijas standartu. 290

9. pielikums. Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums, izmaksu aprēķināšana studiju programmai 297

10. pielikums. Rēzeknes augstskolas profesionālo studiju programma „Ekonomika”. 300

11. pielikums. Liverpūles universitātes (Lielbritānija) finanšu ekonomikas bakalaura programma. 303

12. pielikums. Mariboras universitātes (Slovēnija) bakalaura programma „Ekonomika un Bizness”. 306

13. pielikums. Tartu universitātes ekonomikas un biznesa vadības bakalaura programma. 314

14. pielikums. Amsterdamas universitātes ekonomikas un biznesa programma ar koncentrāciju finansēs. 320

15. pielikums. Londonas universitātes Queen Mary koledžas ekonomikas un finanšu bakalaura programma. 325

16. pielikums. Iepriekšējās akreditācijas ekspertu grupas ziņojums 332

17. pielikums. Programmas reklāmas izdevumu kopijas. 336

18. pielikums. Pārbaudījumu programma 339


Ievads

Kopš iepriekšējās Finansu menedžments profesionālās augstākās izglītības programmas akreditācijas 1998. gadā (pamatojoties uz 5. februāra Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu Nr. 24) ir sagatavoti ikgadējie studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumi. 2000./2001. ak. g. un 2001./2002. ak. g. pašnovērtējuma ziņojumi ir apstiprināti ar 2003. gada 27. janvāra LU Senāta lēmumu Nr. 136. 2002./2003. ak. g. pašnovērtējums 2003. gada 18. decembrī ir izvērtēts LU Sociālo zinātņu akadēmiskajā komisijā, kuras uzdevums ir apstiprināt ziņojumus un rekomendēt tos tālākai apstiprināšanai LU Senātā.

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Finansu menedžments (turpmāk programmas Finansu menedžments) akreditācijas materiāli ir sagatavoti atbilstoši LR MK 2001. gada 16. oktobra noteikumiem Nr. 442. Pašnovērtējuma ievaddaļā attiecībā uz MK noteikumu 1. – 6. punktā minētajiem dokumentiem, atzīmējam sekojošo:

 1. Programma Finansu menedžments ir apstiprināta LU Senāta sēdē 1997. gada 24. martā, lēmums Nr 116. Ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdes 1998. gada 5. februāra lēmumu Nr 24 programma Finansu menedžments ir akreditēta līdz 2004. gada 31. decembrim. Pamatojoties uz LU Senāta lēmumu no 29.05.2000, Nr. 205 par programmas direktoru tika apstiprināts Dr. ekon., profesors Elmārs Zelgalvis. Ar LU senāta lēmumu no 28. 10. 2002., Nr. 109. par programmas direktoru tika apstiprināts Dr. ekon., acoc. prof. Leonārs Svarinskis.

 1. Par programmas Finansu menedžments licences pagarināšanu LR Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniegta LU vēstule (J.K. 6011/727 02.12.2003).

 1. Programmas Finansu menedžments likvidācijas gadījumā, pamatojoties uz vienošanos LU Ekonomikas un vadības fakultātes ietvaros (EVF Domes sēdes protokols Nr. 9, no 18.05.2004), studējošiem būs iespēja turpināt studijas programmā Finanšu sektora vadība (akreditēta 2002. gadā), nepieciešamības gadījumā apgūstot un nokārtojot papildus studiju kursus.

 1. Programmas Finansu menedžments apraksts. Programma Finansu menedžments ir izveidota saskaņā ar Latvijas Universitātē noteikto kārtību. Studiju programmas vispārējais apraksts ir šāds:

Studiju līmenis:

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma

Studiju ilgums:

4 gadi – pilna laika klātienes studijas, 4.5 gadi – nepilna laika klātienes studijas, 5 gadi – nepilna laika neklātienes studijas

Studiju apjoms:

160 kredītpunkti

Imatrikulācijas prasības un noteikumi:

Vidējā izglītība

Iestājpārbaudījumi

 • pilna laika klātienes studentiem - centralizētie eksāmeni matemātikā un latviešu valodā,

 • nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studentiem – pārbaudījums, pārrunas.

Iegūstamā kvalifikācijas

Ekonomista profesionālā kvalifikācija

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Latvijas darba tirgū, īpaši finanšu struktūrās, ir vērojams pieprasījums pēc kvalificētiem ekonomistiem – finansistiem, kas labi pārvalda jebkuras uzņēmējdarbības finanšu jautājumus. Līdz ar to, studiju programmas Finansu menedžments darba mērķis ir nodrošināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam atbilstošas studijas Ekonomista profesijai piektajam kvalifikācijas līmenim.

Galvenie uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir:

 1. Īstenot tādu programmas saturu, kas nodrošinātu ekonomista piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko zināšanu un iemaņu apgūšanu. Lai izpildītu šo uzdevumu, programmā tiek iekļauti:

   • vispārizglītojošie studiju kursi, kuri nodrošina akadēmiskās izglītības iegūšanu, sniedz vispārizglītojošas teorētiskas un metodoloģiskas zināšanas, paredz veidot ekonomikas izziņas prasmes, māca pašizglītoties studiju procesā. Tādi studiju kursi ir: matemātika ekonomistiem, ekonomikas informātika, statistika, svešvaloda, sociālā psiholoģija;

 • nozares teorētiskie pamatkursi, kas topošiem ekonomistiem dod iespēju apgūt cēloņsakarības makro un mikro līmenī, naudas, kredīta, finansu teorētiskos pamatus, vadības teoriju, grāmatvedību, tirgvedību;

 • kursi, kuri nodrošina starptautisko procesu un ārvalstu pieredzes apgūšanu - Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, globālās finanses u.c.;

 • pētnieciskā darba iemaņu apgūšanas kurss – zinātniskā darba pamati, nodrošināt patstāvīgas ekonomiskās domāšanas attīstīšanu, izstrādājot un aizstāvot 2 kursa darbus un diplomdarbu;

 • nozares profesionālās specializācijas kursi, kuri nodrošina absolventiem ar ekonomistiem nepieciešamo specifisko zināšanu un prasmju kopumu (B daļas kursi, sk. 1. pielikumu);

 • četras prakses izvēlētajā nozarē, kas studiju gaitā iegūtās zināšanas ļauj pielietot praktiskajā darbā un turpināt pašizglītošanos pēc studiju pabeigšanas. To panāk arī profesionālo studiju laikā, lielāko daļu veltot praktiskajām nodarbībām.

 1. sagatavot Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū konkurētspējīgus, augsti kvalificētus ekonomistus – finansu menedžerus;

 2. nodrošināt studiju procesa satura elastīgu pieeju attiecībā uz mainīgu ekonomisko problēmu risināšanas nepieciešamību;

 3. veicināt studentu ekonomisko un radošu domāšanu, atbalstīt centienus patstāvīgai zināšanu paplašināšanai un praktisko iemaņu nostiprināšanai.

2. Studiju programmas organizācija

Otrā līmeņa augstākā profesionālo studiju programma Finansu menedžments tiek realizēta LU Ekonomikas un vadības fakultātēs Finansu institūtā.

Programmas absolventi iegūst 5.līmeņa ekonomista kvalifikāciju.

Studiju forma ir pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas.

Studiju programmas realizācija LU EVF ir atbilstoša Latvijas izglītības likumdošanai - Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam, LR MK 2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr 481. par profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, Ekonomista profesijas standartam, JUNESCO starptautiskās izglītības klasifikatora ekonomisko programmu sadaļai (UNESCO International Standard Classification of Education), kā arī ārējo ekspertu grupas ziņojumam par ekonomikas studiju programmām Latvijas Universitātē (sk. 16. pielikumu).

Studentiem tiek piešķirta kvalifikācija ekonomists, jo:

 • studiju programmas Finansu menedžments saturs atbilst profesijas standartam Ekonomists;

 • studenti iegūst zināšanas finansēs un kredītā, kas ir Ekonomikas nozares apakšnozares saskaņā ar Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstu (http://www.lzp.lv/latv/zin_noz_sar.htm);

 • salīdzinājums ar vairākām Latvijas un ES valstu studiju programmām (piemēram, Queen Mary Londonas Universitātes koledža, Liverpūlas universitāte, Amsterdamas Universitāte, Mariboras Universitāte, Tartu Universitāte, Rēzeknes augstskola, sk. 9.3. sadaļu un 10. – 15. pielikumus) parādīja, ka programmas specializācija finansēs atbilst ekonomista kvalifikācijas piešķiršanai;

 • pēc darba devēju atsauksmēm, ekonomisti ar tieši šādu specializāciju ir visvairāk pieprasīti Latvijas darba tirgū.

Studiju procesa norisi kā arī visas nepieciešamās izmaiņas studiju programmās izstrādā un apstiprina sekojošos LU iekšējās struktūras līmeņos:

 • profesoru (metodiskās) grupas;

 • studiju programmas direktors;

 • atbilstošā fakultātes studiju programmas padome;

 • fakultātes Dome;

 • LU Studiju padome;

 • LU Senāts.

Dokumenti, kas reglamentē programmas darbību, ir pieejami pie otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas Finanšu menedžments direktora, Finanšu institūta direktora, kā arī EVF administrācijā.

Programmas imatrikulācijas noteikumi nosaka, ka profesionālajā studiju programmā Finansu menedžments pilna laika klātienē (8 semestri) var studēt personas, kam ir iegūta vidējā izglītība un kas nokārtojušas centralizētos eksāmenus matemātikā un latviešu valodā, bet nepilna laika klātienē (9 semestri) un nepilna laika neklātienē (10 semestri) uzņem personas ar vidējo izglītību, kas nokārtojušas pārbaudījumu (pārrunas specializācijā - ekonomikas, finanšu un kredīta jomā, sk. 18. pielikumā – pārbaudījumu programmu).

Ekonomista kvalifikācijas piešķiršanai nepieciešams sekmīgi izpildīt Ekonomists (Finansu menedžments) studiju programmu; sekmīgi aizstāvēt diplomdarbu un nokārtot valsts eksāmenu.

Studiju programmas ilgums:

 • 8 semestri jeb 4 gadi, studējot pilna laika klātienes formā;

 • 9 semestri, jeb 4.5 gadi, studējot nepilna laika klātienes formā;

 • 10 semestri, jeb 5 gadi, studējot nepilna laika neklātienes formā.

Iepriekš akreditētās programmas ilgums bija 10 semestri jeb 5 gadi, tomēr uzlabojot programmas studiju kursu saturu un ieviešot studiju kursu sastāva izmaiņas (sk. tabulu 6. lpp), radās iespēja saīsināt pilna laika klātienes studiju ilgumu par vienu gadu un nepilna laika klātienes studiju ilgumu par vienu semestri. Nepilna laika neklātienes studiju ilgums palika 5 gadi.

Studiju programma, kuras kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti ir sadalīta A un B daļās:

 • A daļas kursi (vispārizglītojošie studiju kursi un nozares teorētiskie pamatkursi), ar kopējo apjomu 64 kredītpunkti, kas sastāda 40% no programmas apjoma.

 • B daļa ar kopējo apjomu 96 kredītpunkti (no 102 piedāvātiem), kas sastāda 60% no programmas apjoma, tai skaitā profesionālās specializācijas kursi, kursa darbs I un II (kopā 4 kredītpunkti), prakse I - IV (26 kredītpunkti), diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana (10 kredītpunkti), kā arī valsts eksāmens ar sekojošiem punktu vērtējumiem (2 kredītpunkti).

A daļu veido sekojošie kursi:

 • vispārizglītojošie kursi: Matemātika ekonomistiem, Ekonomikas informātika I un II, Svešvaloda I un II, Zinātniskā darba pamati, Sociālā psiholoģija, Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, kas sastāda 22 kredītpunktu apjomu (aptuveni 14% no programmas kopējā apjoma).

 • nozares teorētiskie pamatkursi: Mikroekonomika, Makroekonomika, Statistika I un II, Finanšu teorija, Monetārā un banku ekonomika, Finanšu ekonometrija, Publiskās finanses, Kvalitātes vadība, Vides ekonomika, Globālās finanses, kas sastāda 42 kredītpunktu apjomu (aptuveni 26% no programmas kopējā apjoma).

B daļu veido sekojošie kursi:

 • ar tiešo specializāciju – finansu menedžments saistītie teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi: Finanšu grāmatvedība, Cenas un cenu veidošanās, Komercbanku operācijas, Nodokļi, Investīcijas, Banku grāmatvedība, Projektu vadība, Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība, Apdrošināšana, Finanšu analīze, Investīciju fondi, Finanšu pakalpojumu tirgvedība, Finanšu un banku darbības rādītāji, Vadības grāmatvedība, Korporatīvās finanses, Saimnieciskās tiesības, Vērtspapīru tirgus, Audits un revīzija, Banku vadība.

B daļa sastāda 54 kredītpunktu apjomu (jeb 34% no programmas kopējā apjoma).

Studiju programma Finansu menedžments atbilst piektā kvalifikācijas līmeņa Ekonomista profesijas standartam, ļauj apgūt padziļinātas zināšanas, kas nepieciešamas, lai uztvertu, apstrādātu ekonomisko informāciju un nodrošinātu dažādu tautsaimniecības struktūru darbības finansiālo plānošanu, analīzi, kontroli un vadīšanu (sk. salīdzinājumu ar Ekonomista profesijas standartu 8. pielikumā).

Kopš programmas akreditācijas 1998. gadā tika īstenotas vairākas izmaiņas, kuru nepieciešamību noteica sekojošie iemesli:

 • Savstarpēji saskaņojot studiju programmas tika pieņemts lēmums novirzīt programmas akcentus no teorijas uz praksi, ņemot vērā, ka programma Finansu menedžments ir profesionālās izglītības programma.

 • Programmas absolventiem ir tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. Lai nodrošinātu kursu pēctecību profesionālās studiju programmas absolventiem, kas vēlās turpināt studijas maģistrantūrā, tika pieņemts lēmums harmonizēt piedāvāto kursu klāstu ar Ekonomikas maģistrantūrā paredzētajiem.

 • Darba devēju, ekspertu ieteikumi, kā arī salīdzinājums ar līdzīgām ārvalstu studiju programmām.

Programmas kursos ir izdarītas šādas izmaiņas salīdzinājumā ar 1998.gadā akreditēto profesionālo studiju programmu:

1998.gadā akreditētās programmas kursi

Kredīt-punkti

2004.gadā izmainītās programmas kursi

Kredīt-punkti

Matemātika ekonomistiem I un II

8

Matemātika ekonomistiem

4

Mikroekonomika

4

Mikroekonomika

4

Ekonomikas informātika I un II

8

Ekonomikas informātika I un II

6

Svešvaloda I, II, III, IV

12

Svešvaloda I un II

6

Statistika I

4

Statistika I

4

Makroekonomika

4

Makroekonomika

4

Finanšu teorija

4

Finanšu teorija

4

Statistika II

4

Statistika II

4

Nodokļi

4

Nodokļi

4

Globālās finanses I un II

8

Globālās finanses

4

Zinātniskā darba pamati

2

Finanšu ekonometrija

4

Vadības teorija

4

Kvalitātes vadība

4

Starptautiskā ekonomika

4

Komercbanku operācijas I un II

8

Komercbanku operācijas

4

Prakse I un II

6

Prakse I un II

26

Publiskās finanses

4

Publiskās finanses

4

Finanšu pakalpojumu tirgvedība

4

Finanšu pakalpojumu tirgvedība

4

Korporatīvās finanses

4

Korporatīvās finanses

4

Projektu finansēšana

4

Projektu vadība

2

Vides ekonomika

4

Vides ekonomika

2

Monetārā un banku ekonomika

4

Monetārā un banku ekonomika

4

Lietišķā korespondence

2

Filozofija

2

Sociālā psiholoģija

2

Sociālā psiholoģija

2

Kursa darbs I, II, III, IV

8

Kursa darbs I un II

4

Uzņēmējdarbības ekonomika

4

Finanšu grāmatvedība

4

Finanšu grāmatvedība

4

Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība

2

Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība

2

Latvijas tautsaimniecība

2

Apdrošināšana

4

Apdrošināšana

2

Investīcijas

4

Investīcijas

2

Politoloģija

2

Stratēģiskā un operatīva plānošana

4

Finanšu analīze

4

Finanšu analīze

4

Vadības grāmatvedība

4

Vadības grāmatvedība

4

Ieguldījumu fondi

2

Investīciju fondi

2

Muitas tarifi un procedūras

2

Saimnieciskās tiesības

4

Saimnieciskās tiesības

4

Kases un emisijas operācijas

2

Valūtas tirgus

2

Vērtspapīru tirgus

4

Vērtspapīru tirgus

4

Cenu teorija un prakse

4

Cenas un cenu veidošanās

2

Banku grāmatvedība

4

Banku grāmatvedība

4

Banku vadība

2

Banku vadība

2

Ekonomikas sistēmas un to transformācija

2

Finanšu un banku statistika

4

Finanšu un banku darbības rādītāji

2

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija

2

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija

2

Finanšu politika Latvijā

2

Audits un revīzija

4

Audits un revīzija

4

Naudas un kredīta politika

2

Finanšu darba organizēšana uzņēmumā

2

Kvalifikācijas darbs

10

Diplomdarbs

10

Valsts eksāmens

-

Valsts eksāmens

2

Kredītpunkti A daļā

100

Kredītpunkti A daļā

64

Kredītpunkti B daļā

(nepieciešami)

106 (80)

Kredītpunkti B daļā (nepieciešami)

102 (96)

Kredītpunkti C daļā (kursi nav uzrādīti tabulā)

20

Kopā:

200

Kopā:

160Скачать документ

Похожие документы:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA profesionālās augstākās izglītības studiju programma Finanšu vadība Studiju programmas kods: 42343 ... un nepilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Datordizains” ir noteikta papildus ...
 2. OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

  Документ
  ... augstākās izglītības studiju programma”Speciālās izglītības skolotājs” (4,5 g.) Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma”Speciālās izglītības skolotājs” (2,5 g.) Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma ...
 3. Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju p rogramma „ vides dizains „

  Документ
  ... ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vides dizains” ir ...
 4. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, Padomes ... līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža ...
 5. Rēzeknes augstskola inženieru fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  ... augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma “Mehatronika”; 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmaProgrammēšanas inženieris”; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Būvniec ...

Другие похожие документы..