Главная > Документ


Apstiprināts

_________________ studiju programmas padomes sēdē

2003.g._________________

Prot. Nr. ___________

Prakses nolikums

1.Vispārīgie noteikumi

Prakse ir profesionālo studiju programmas neatņemama sastāvdaļa un tiek organizēta saskaņā ar studiju plānu un izglītības iestādes izvēlētajiem studiju kursiem.

Prakses mērķis – dot iespēju studentiem nostiprināt studiju kursos iegūtās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstošu kompetenci un apgūt praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas finanšu sektora vadības speciālistiem.


Prakses laiks un ilgums ir noteikts studiju programmā un studiju kalendārajā grafikā 26 kredītpunktu apjomā. Prakse notiek apmācības pēdējos četros semestros:

 • Pilna laika klātienes studentiem – 5. semestrī – 12 kredītpunkti, 6. semestrī – 6 kredītpunkti, 7. semestrī – 4 kredītpunkti un 8. semestrī – 4. kredītpunkti.

 • Nepilna laika klātienes studentiem – 6. semestrī – 12 kredītpunkti, 7. semestrī – 6 kredītpunkti, 8. semestrī – 4 kredītpunkti un 9. semestrī – 4. kredītpunkti.

 • Nepilna laika neklātienes studentiem – 7. semestrī – 12 kredītpunkti, 8. semestrī – 6 kredītpunkti, 9. semestrī – 4 kredītpunkti un 10. semestrī – 4. kredītpunkti.


Prakses uzdevumi tiek noteikti izglītības iestādes apstiprinātās prakšu programmās.
Praksē students veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, sagatavotību, zināšanas un iemaņas, godīgi pildot savus pienākumus, neizpaužot trešajām personām organizācijā iegūto konfidenciālo informāciju.


2. Prakses organizēšana

Lai organizētu mācību praksi, nepieciešami šādi prakses dokumenti:

 • prakses programma;

 • vienošanas ar prakses vietu;

 • prakses dienasgrāmata;

Prakses vietu students izvēlas patstāvīgi. Prakse notiek saskaņā ar vienošanas starp izglītības iestādi un prakses vietu. Par prakses vietu students var izvēlēties savu darba vietu. Izvēlētās prakses vietas nosaukums studentam jāiesniedz prakses vadītājam ne vēlāk kā 30 dienas pirms prakses sākuma.

Prakses organizēšanā piedalās izglītības iestāde, prakses vieta un students (praktikants).


Izglītības iestāde (Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu institūts):

 • nodrošina studentus nepieciešamajos gadījumos ar prakses vietu;

 • iepazīstina praktikantu ar viņa tiesībām un pienākumiem prakses laikā;

 • nodrošina praktikantu ar mācību prakses dokumentiem un iepazīstina ar to noformēšanas prasībām;

 • apkopo informāciju par prakses vietām, kurās praktikanti var papildināt praktiskās iemaņas atbilstoši noteiktajām prasībām, un sniedz šo informāciju praktikantam;

 • sniedz atbalstu praktikantam un prakses vietai saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto prakses programmu;

 • pamatojoties uz prakses dokumentiem, novērtē praksi;

 • ieceļ prakses vadītājus, kuri kontrolē mācību prakses norisi:

Izglītības iestāde pēc studiju programmas direktora ieteikuma norīko atbildīgo prakses vadītāju un prakses vadītājus.

 • atbildīgo prakses vadītājs

izstrādā prakses programmu un kopā ar

- prakses vadītājiem

organizē pirmsprakses konsultācijas;

vada un kontrolē prakses programmas izpildes gaitu;

organizē prakses pārskatu aizstāvēšanu un prakses vērtēšanu.

Par prakses vadītājiem var būt mācībspēki un uzņēmuma / iestādes, kurā notiek prakse, darbinieki.

Prakses vadītāju pienākumos ietilpst:

 • studenta konsultēšana prakses jautājumos;

 • prakses programmas izpildes gaitas kontrole;

 • prakses pārskata izskatīšana un novērtēšana,

 • piedalīšanās prakses aizstāvēšanā un vērtēšanā.

Prakses vieta:

 • nodrošina praktikantam mācību prakses programmā noteiktajām prasībām, kā arī darba drošības, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošu darba vietu;

 • norīko prakses vadītāju, kurš sekmē prakses vietas un izglītības iestādes sadarbību, informē izglītības iestādi par mācību prakses norisi, praktikanta pārkāpumiem, sniedz praktikanta raksturojumu un apstiprina mācību prakses pārskatu un ierakstus prakses dienasgrāmatā.

Students (praktikants):

 • iepazīstas ar mācību prakses mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem;

 • izpilda prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievēro prakses vadītāju norādījumus;

 • ievēro prakses vietas iekšējās kārtības noteikumus;

 • noformē prakses dienasgrāmatu un pārskatu un kopā ar raksturojumu iesniedz izglītības iestādē.

3. Prakses materiāla noformēšana, novērtēšana, glabāšana
Prakses gaitā students uzraksta prakses atskaiti un saņem no uzņēmuma pārstāvja atsauksmi par darbu, kurus norādītajā termiņā iesniedz izglītības iestādē.


Prakses pārskats noformējams datortehnikā un saturiski tam ir jāatbilst prakses programmai. Prakses pārskatu paraksta tās autors.


Prakses vadītājs iepazīstas ar studenta prakses pārskatu, atsauksmi par darbu un lemj par pielaišanu prakses aizstāvēšanai.


Prakses pārskatu aizstāvēšanu pieņem un prakses vērtēšanu veic ar studiju programmas direktora rīkojumu apstiprināta komisija.

Prakses aizstāvēšanu vērtē 10 ballu sistēmā, rezultātu ieraksta protokolā, kuru paraksta visi komisijas locekļi.


Prakses pārskatus pēc aizstāvēšanas uzglabā vismaz 1 (vienu) kalendāro gadu.

Prakses dienasgrāmata

Studenta (praktikanta) vārds, uzvārds______________________________________________________________

Prakses sākuma datums_________________________________________________

Prakses beigu datums__________________________________________________________

Uzņēmuma nosaukums _____________________________________________________

Adrese ___________________________________________________________

Tālrunis _______________________

Fakss _________________________

Elektroniskais pasts _________________

http __________________________

Uzņēmuma reģistrācijas kods uzņēmumu reģistrā __________________________

Reģistrācijas datums uzņēmumu reģistrā ____________________________

Uzņēmējdarbības juridiskā forma (IU, SIA, A/S ) _____________________

Uzņēmuma vadītāji (lūdzam norādīt amatu, vārdu, uzvārdu)

Vadītājs _______________________________________________________

Kontaktpersona ar Finanšu Institūtu __________________________________________

tālrunis ________________

Pastāvīgi strādājošo darbinieku skaits ______________________________

Uzņēmuma darbības veids __________________________________________________

________________________________________________________________________
Vadītāja paraksts __________________________ Datums ____________________

Praktikanta darbs prakses vietā

Datums

Paveiktais darbs

Prakses vadītāja paraksts

Prakses vadītāja paraksts___________________________ Z. v.

Praktikanta raksturojums un prakses novērtējums

Prakses vadītājs prakses vietā:_________________________________________________

(vārds, uzvārds, amats)

Prakses pārskata izveides metodiskie norādījumi

 1. Prakses pārskata tehniskā izveide atbilstoši noteikumiem ir būtiska prasība. Darbu, kurš neatbilst galvenajām tehniskās izveides prasībām, vadītājs ir tiesīgs nepielaist pie aizstāvēšanas.

 2. Prakses pārskats sākas ar titullapu. Tajā uzrāda mācību iestādi, fakultāti, institūtu, kurā pārskats izstrādāts, pārskata izstrādāšanas gadu. Pārskata titullapā uzrāda prakses nosaukumu, tematu, pārskata autora vārdu un uzvārdu, prakses vadītāja zinātnisko grādu, akadēmisko nosaukumu, vārdu (vai iniciāli), uzvārdu. Titullapā bez vadītāja uzrāda arī konsultantu (ja tāds ir). Ir jābūt titullapā minēto personu parakstiem.

 3. Aiz titullapas ievietojams prakses pārskata satura rādītājs. Tajā uzrāda nodaļu, apakšnodaļu numurus, nosaukumus un lappuses. Nodaļas numurē ar vienu arābu ciparu, apakšnodaļas - ar diviem, no kuriem pirmais ir nodaļas numurs. Apakšnodaļu tālākie iedalījumi tiek numurēti ar trim cipariem. Aiz kārtas cipariem liek punktus. Visiem nosaukumiem satura rādītājā obligāti jāsakrīt ar nosaukumiem darba tekstā un jābūt tajās lappusēs, kādas ir norādītas satura rādītājā.

 4. Prakses pārskats jāraksta pareizā literārā valsts valodā. Izklāstam jābūt precīzam, skaidram, loģiskam, īsam un konkrētam.

 5. Prakses pārskats ir jāraksta uz papīra lapas vienas puses. Lapām atstāj baltas malas: kreisajā pusē 35mm, labajā pusē 10mm, augšā un apakšā ne mazāk kā 20mm. Datorrakstā izpildītā pārskata burtu lielumam jābūt - 14, šriftam - Times New Roman, atstarpēm starp rindām 1,5.

 6. Pārskata lapas numurē augšā lapas vidū ar arābu cipariem bez punkta un bez defisēm, 10 - 13mm attālumā no teksta. Pārskata 1.lappuse ir tā titullapa, otra – satura rādītājs. Uz tām lappuses numuru neraksta, bet iekļauj kopējā lappušu skaitā.

 7. Nav pieļaujama vietniekvārdu un darbības vārdu lietošana pirmajā personā. Piemēram, nedrīkst rakstīt “es uzskatu”, “uzskatu par pareizu”, “pēc manām domām” un tml. Ieteicams rakstīt “autors uzskata”, “ pareizs ir uzskats, ka …”, “ pēc autora domām”.

 8. Izvairoties no minētajiem un vēl citiem subjektīviem izteicieniem, vienlaikus jāraksta tā, lai katram lasītājam būtu skaidrs, kur doti paša autora uzskati un kur – kāda cita domas.

 9. Citātu, skaitlisko datu, formulu u.c. izmantošana no publicētiem darbiem, kā arī citu autoru slēdzienu un aizgūtu domu izmantošana obligāti jānorāda atsaucē. Citu autoru domu izmantošana bez atsaucēm uz avotu ir rupjš zinātniskā darba ētikas pārkāpums. Atsauces var izdarīt divējādi, bet vienā darbā var būt tikai viens atsauces variants.

 • Pirmais variants. Tekstā kvadrātiekavās divu ar komatu atdalītu skaitļu veidā (piemēram, 6, 42. Pirmais skaitlis apzīmē avota kārtas numuru literatūras sarakstā, otrais – lappusi, kurā atrodams ņemtais citāts, skaitlis, fakts u.tml.

 • Otrais variants. Attiecīgās lappuses apakšā, zem svītras norādot autora uzvārdu un iniciāļus darba nosaukumu, izdošanas vietu, izdevniecības gadu, lappusi. Atsauces numurē katrā lappusē atsevišķi sākot ar 1.

 1. Par nepublicēto materiālu avotiem atsauces dodamas gadījumos, ja materiāli ņemti no vairākiem avotiem. Ja dati ņemti no viena avota, to uzrāda ievada beigās. Ja pārskats satur autora aprēķinus, atsaucēs minami aprēķinu izejas datu avoti.

 2. Pārskatāmības labad pārskatā izmantoto skaitlisko informāciju ieteicams izvietot tabulās. Pārskata ilustrēšanai izmantojamas shēmas, diagrammas, grafiki. Tomēr tas nav jāpārblīvē ar skaitlisko materiālu un attēliem. Nevajadzīgi skaitļi apgrūtina pārskata lasīšanu un izpratni. Skaitlisko materiālu, uz kura pamata ir veikti aprēķini, jāievieto pielikumā. Skaitlisko materiālu, kas izvietots tabulās vai attēlots grafiski obligāti darbā ir jāanalizē.

 3. Katrai tabulai jābūt kārtas numuram nodaļas ietvaros. Tabulas numurē ar arābu cipariem virs tabulas, labajā pusē. Piemēram: 3.7. tabula. Pirmais cipars nozīmē nodaļas numuru, bet otrais – tabulas kārtas numuru trešajā nodaļā. Attēlus numurē zem tiem.

 4. Katrai tabulai, grafikam vai attēlam jādod nosaukums (virsraksts). Tabulas nosaukums jāraksta virs tabulas zem numura. Savukārt attēla nosaukumu raksta zem tā. Nosaukumiem vienlaikus jāatbild uz trim jautājumiem: kas? (kas parādīts tabulā vai attēlā) kur? (kur sastopami uzrādītie skaitļi vai attēlā parādītā norise) un kad? (laika periodu, kad atspoguļoti parādītie dati vai fakti).

 5. Tabulas saturu sadala ailēs, kurām dod nosaukumus. Nosaukumus raksta ar lielo burtu, apakšnosaukumus, ja tie sastāda ailes nosaukumu – ar mazo burtu. Patstāvīgu apakšnosaukumu raksta ar lielo burtu.

Piemēram:

2.3. tabula

Latvijas komercbankas aktīvi 20XX. gada pirmajā ceturksnī9

(perioda beigās; milj. latu)

Mēneši

Vērtspapīri

Kredīti

Pārējie aktīvi

Kopā

bankām

Nebankām juridiskām personām

Nebankām fiziskām personām

1

2

3

4

5

6

7

Janvāris

Februāris

Marts

 1. Tabulas jāizvieto pārskatā tūlīt pēc pirmās norādes tekstā uz to. Turklāt jācenšas tabulas izvietot tā, lai tās būtu ērti pārskatāmas un lasāmas teksta lasīšanas virzienā vai arī, pagriežot darbu par 90 pulksteņa rādītāja virzienā.

 2. Tabulā ieteicams izvairīties no lieliem skaitļiem. Lietderīgi lietot palielinātas mērvienības. Ja kādas tabulas pozīcijai nav atrodami vajadzīgie dati, to vietā raksta “ …”, ja attiecīgo datu vispār nav, tad “-”.

 3. Pārskatā ievietotās formulas numurē ar arābu cipariem nodaļas robežās. Pirmais cipars apzīmē nodaļas numuru, otrais – formulas kārtas numuru nodaļas ietvaros. Numuru raksta lappuses labajā pusē tajā rindā, kurā dota formula. Aiz formulas liekams komats, aiz kura zem formulas raksta vārdu “kur” un rindu zemāk formulās doto simbolu paskaidrojums tādā secībā, kādā tie doti formulā. Katra simbola paskaidrojumu raksta savā rindā.

 4. Ja formula aizgūta no kāda avota, tad ir nepieciešams dot atsauci uz to. Formulām, kuras ir atvasinājis vai sastādījis pats autors, atsauci nedod.

 5. Izstrādājot prakses pārskatu, jāievēro valodas, stila un interpunkcijas likumības.

 6. Prakses pārskatu iesniedz iešūtu ātršuvēja vākos. Uz vāka jābūt pārskata titullapai. Tādu pašu titullapu iešuj ātršuvējā. Prakses pārskatu students paraksta.

Latvijas Universitāte

Ekonomikas un vadības fakultātes

Finanšu institūts

Prakses I programma

augstākās profesionālās studiju programmai

Finansu menedžments

2004. gadā

Mācību prakse I (Finanšu grāmatvedība, Nodokļi, Investīcijas) ir paredzēta augstāko profesionālo studiju programmas Finansu menedžments studiju plānā nozares profesionālās specializācijas kursu sadaļā.

Mācību prakse I notiek:

 • 5. semestrī pilna laika klātienes studentiem,

 • 6. semestrī nepilna laika klātienes studentiem,

 • 7. semestrī nepilna laika neklātienes studentiem.

Prakses apjoms: 12 kredītpunkti.

Prakses vieta: uzņēmums.

Prakses mērķis: nostiprināt praksē kursos Finanšu grāmatvedība, Nodokļi, Investīcijas iegūtās zināšanas.

P rakses atskaitei jāsatur sekojoša informācija:

 1. Finanšu grāmatvedību regulējošo likumu un to pamatprasību raksturojums:

  1. Likums “Par grāmatvedību“,

  2. Likums “Par uzņēmuma gada pārskatiem”,

  3. MK noteikumi Nr. 243 25.07.2000. “Par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu”,

  4. MK 1996.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”,

  5. likumi par nodokļiem, to pamatprasību raksturojums,

  6. metodiskie norādījumi pārskatu aizpildīšanai.

 1. Uzņēmuma apraksts:

  1. Nozares (nozaru), kurā(s) strādā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), raksturojums un attīstības perspektīvas. Ko ražo uzņēmums (kādus pakalpojumus sniedz).

  2. uzņēmuma dibināšanas dokumentācija: uzņēmuma tiesiskā jeb īpašuma forma (piem., SIA, AS), pielikumā - uzņēmuma reģistrācijas apliecība, nodokļu maksātāja apliecība, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja apliecība.

  3. uzņēmuma struktūra un pārvaldes shēma: uzņēmuma galvenie darbības veidi un uzņēmuma struktūra – struktūrvienību atrašanās vietas (pielikumā struktūrvienības reģistrācijas apliecība), darbības veidi, ko veic katrā uzņēmuma struktūrā; pārvaldes darbinieku shēma – it īpaši lieliem uzņēmumiem, kas pakļauti zvērināto revidentu pārbaudēm.

  1. grāmatvedības uzskaites metodika un uzņēmuma lietvedība: visi galvenie dokumenti, kas atrodas uzņēmuma lietošanā, jānorāda, kam attiecīgais ir jāsastāda, kādos termiņos un kur tas jānodod; dokumentu apgrozības shēma, kur norāda visu svarīgāko informāciju, kas galvenokārt nepieciešams, lai grāmatvedības darbinieki savlaicīgi saņemtu atskaites, avansa norēķina dokumentus, lai savukārt savlaicīgi nodotu atskaites valsts statistikas iestādēm, valsts ieņēmumu dienestam (VID)(pielikumā dažas dažāda veida atskaites);

  2. uzņēmuma iekšējās kontroles sistēma:

   1. darbinieku darba pienākumi;

   2. iekšējais audīts.

  3. grāmatvedības datu datorizētās apstrādes programmas.

 1. Grāmatvedības darba organizācija

  1. grāmatvedības darbinieku pienākumi un atbildība: no cik darbiniekiem sastāv grāmatvedības dienests, kas kuram ir jādara, kādi dokumenti jāapstrādā un kādas atskaites jāsagatavo; jāparedz atskaišu iesniegšanas termiņi,

  2. uzņēmuma grāmatvedības kontu plāns. Galveno grāmatvedības reģistru un apgrozījuma pārskatu formas utt., kopumā parādot – kādā veidā tiek reģistrēta visa uzskaites informācija;

  3. grāmatvedības dokumentu un pārskatu apgrozības apraksts vai shēma – atsevišķas ailēs norādot : dokumenta nosaukums; kas un kurā uzņēmuma struktūrvienībā sastāda šo dokumentu; kas apstiprina dokumentu, ja tam ir paredzēta šāda īpaša apstiprināšana; kas un kad attiecīgo dokumentu nodod uzņēmuma grāmatvedībā; kurš grāmatvedības darbinieks pieņem un pārbauda attiecīgo dokumentu;

  4. inventarizācijas noteikumi, veicot visu uzņēmuma līdzekļu pārbaudi, prasību un saistību pārbaudi pēc dokumentiem.

  5. grāmatvedības datu glabāšanas sistēma, norādot dokumentu un reģistru uzglabāšanas termiņus un informācijas uzglabāšanas veidu.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA profesionālās augstākās izglītības studiju programma Finanšu vadība Studiju programmas kods: 42343 ... un nepilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Datordizains” ir noteikta papildus ...
 2. OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

  Документ
  ... augstākās izglītības studiju programma”Speciālās izglītības skolotājs” (4,5 g.) Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma”Speciālās izglītības skolotājs” (2,5 g.) Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma ...
 3. Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju p rogramma „ vides dizains „

  Документ
  ... ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vides dizains” ir ...
 4. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, Padomes ... līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža ...
 5. Rēzeknes augstskola inženieru fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  ... augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma “Mehatronika”; 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmaProgrammēšanas inženieris”; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Būvniec ...

Другие похожие документы..