Главная > Документ


2. pielikums. Programmas Finansu menedžments studiju kursu apraksti, prakses nolikums un dienasgrāmata, metodiskie norādījumi prakses pārskata noformēšanai, prakses programmas, metodiskie norādījumi kursa darbu un diplomdarbu izstrādei.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Matemātika ekonomistiem

Kursa kods

Ekon2031

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Ekonometrija

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

29.04.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.mat., asociētā profesore Māra Gulbe

Dr.mat., profesore Ismena Revina

Kursa anotācija:

Kursa mērķis sniegt studentiem to matemātikas pamatjēdzienu un pamatsakarību izpratni, kuras plaši izmanto mūsdienu ekonomikas zinātnē. Studiju procesā studentiem jāiegūst tādas zināšanas, prakse un iemaņas, kas vēlāk - speciālajos ekonomikas kursos ļaus produktīvi un radoši izmantot matemātiskās metodes, interpretēt ar matemātisko modeļu palīdzību veikto aprēķinu rezultātus. Norādīto mērķu sasniegšanai nepieciešams:1) iepazīstināt studentus ar tirgus ekonomikas matemātiskiem modeļiem
2) iepazīstināt studentus ar atvasinājuma ekonomisko interpretāciju - margināliem rādītājiem
3) iepazīstināt studentus ar elastības jēdzienu, tā ekonomisko interpretāciju
4) iepazīstināt studentus ar peļņas, realizācijas ienākumu maksimizācijas un izmaksu minimizācijas problēmām

Kursu apraksts-plāns:

 1. Kopu teorijas pamatjēdzieni, darbības ar kopām.

 2. Funkcijas un to īpašības. Inversā funkcija. Salikta funkcija.

 3. Skaitļu virkne un tās robeža. Funkcijas robežas definīcija.

 4. Robežu aprēķināšana. Teorēmas par robežām.

 5. Asimptotas. Funkcijas nepārtrauktība.

 6. Funkcijas atvasinājums.

 7. Funkcijas augšanas un dilšanas noteikšana. Funkcijas ekstrēmi.

 8. Funkcijas grafika izliekums un ieliekums. Funkcijas pētīšana.

 9. Primitīvā funkcija, tās īpašības. Nenoteiktā integrāļa definīcija. Nenoteiktā integrāļa īpašības.

 10. Tiešā integrēšana, substitūcijas metode un parciālā integrēšana.

 11. Līklīniju trapeces definīcija un tās laukuma noteikšana. Noteiktā integrāļa definīcija un eksistence.

 12. Noteiktais integrālis ar mainīgo augšējo robežu. Ņūtona - Leibnica formula. Jēdziens par pirmā veida neīsto integrāli.

 13. Divargumentu funkcijas definīcija. Divargumentu funkcijas parciālie pieaugumi un pilnais pieaugums. Parciālie atvasinājumi.

 14. Augstāku kārtu parciālie atvasinājumi. Divargumentu funkcijas pilnais diferenciālis.

 15. Divargumentu funkcijas ekstrēmi, to interpretācijas. Nosacītais ekstrēms.

 16. Vienkāršie procenti. Saliktie procenti. Efektīvā procentu likme. Periodiskie maksājumi. Nominālā procentu likme. Mainīgā procentu likme. Diskonta šodienas vērtība, diskontēšana. Efektīvā diskonta likme. Nominālā diskonta likme. Sakarības starp galvenajiem intereses rādītājiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

2 individuālie mājas darbi (10%).
2 kontroldarbi (20%).
Eksāmens (60%).
Ārpusstudiju kursa materiālu apguve (10%).

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Matemātika ekonomistiem. Teorija + uzdevumi. - Rīga: Izglītības soļi, 2003.
2.Buķis M. Finansu matemātika, Rīga, 2002
3.Hoy H., Livernois J., McKenna Ch., Rees R., Stengos Th. Mathematics for Economics, 2nd edition, MIT Press,2001
4.Cvitanic J., Zapatero F. Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets, MIT Press,2004
5.Carter M. Foundations of Mathematical Economics, Oxford, 2001
Sydsaeter K., Hammond P. Essential Mathematics for Economic Analysis, New York, 2002
6.Šteiners K. Matemātiskās analīzes elementi. - Rīga: Zvaigzne, 1993.
7.Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika 1. daļa. - Rīga: Zvaigzne, 1988.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1.Hazans M., Bāliņa S. Kopas un loģika - Rīga, 1995
2.Hazans M., Bāliņa S. Tirgus ekonomikas vienkāršākie matemātiskie modeļi. - Rīga, 1993.
3.Costtelo I., Gowdy S., Rash A. Mathematic for the management, life and social sciences - H&B, 1982
4.Mizrahi A., Sullivan M., Mathematics for Buisiness and Social sciences - Wiley&Sons, 1988

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1.The Economist
2.Bilance

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Ekonomikas informātika I

Kursa kods

DatZ1060

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Datorzinātne

Lekciju skaits

16

Laboratorijas darbu skaits

16

Kursa autori

Datorzinātņu maģistra grāds, lektors Juris Krasts

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir nostiprināt un padziļināt zināšanas datoru tehnoloģijās. Kursa laikā studenti apgūst datora funkcionēšanas principus, iepazīstas ar datoru programmatūru, apgūst darbu ar Windows operētājsistēmu un ar operētājsistēmas servisa programmām, apgūst darbu ar teksta procesoru un ar datortabulu vadības sistēmu. Katrai no mācību kursā apgūstāmajām tēmām studenti izpilda laboratorijas darbus.Kursa uzdevums ir sekmēt datoru tehnoloģiju izpratni un to apgūšanu.

Kursu apraksts-plāns:

1.Datoru funkcionālā shēma, darbības principi.
2.Programmatūra. Datoru operētājsistēmas.
3.Failu vadības sistēma.
4.Operētājsistēmas Windows servisa programmas.
5.Lietvedību sistēmu apskats.
6.MS Word darbības principi.
7.Teksta formatēšana.
8.Darbs ar tabulām. Darbs ar formulām.
9.Tekstu redaktora grafiskie līdzekļi.
10.Datu bāzu izveidošana Word vidē un to izmantošana.
11. Formātu lauki un to izmantošana, šabloni.
12. Lielu dokumentu sagatavošana.
13. Programmēšanas elementi Word vidē.
14. Datortabulu vadības sistēmu apskats.
15. Datortabulu darbības principi.
16. Darbs ar datortabulas elementiem un apgabaliem.
17. Aprēķini datortabulās.
18. Matricu aprēķini un to izmantošana.
19. Datortabulu grafiskās iespējas.
20. Vienotā dokumentu noformēšanas un lasīšanas sistēma Adobe Acrobat.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Jāizpilda laboratorijas darbu cikls: par operētājsistēmas izmantošanu, par operētājsistēmas servisa programmām, par darbu ar teksta redaktoru un par darbu ar datoru tabulas vadības sistēmu (60%).
Jāizpilda kontroldarbi un jānokārto eksāmens (40%).

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Katrīna Sataki, Jeļena Visipkova. Microsoft Windows 2000 Professional ... no A līdz Z. Rīga: Datorzinību Centrs, 2001., 135.lpp.
2. Jānis Augucēvičs. Ievads datorzinībās. "Turība" Biznesa augstskola. Rīga,1999, 67.lpp.
3.Valentīns Žemaitis, Aleksejs Jurēnoks, Microsoft Word 2000, Rīga, 2001, Zvaigzne ABC, 164.lpp.
4. Dace Murāne, Iveta Pāvilsone. Microsoft Word 2000 .. no A līdz Z. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000., 133.lpp.
5. Auce Ķiņķere, Sarmīte Narņicka. Microsoft Excel 2000 ... no A līdz Z. 1.grāmata. Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000, 136.lpp.
6. Auce Ķiņķere. Microsoft Excel 2000 no ... A līdz Z. 2.grāmata. Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000, 136.lpp.
7.Microsoft Office 2000 Step by Step. Microsoft Press, 1999, Microsoft Corporation.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1.Angļu - latviešu - krievu Informātikas vārdnīca, datori, datu apstrāde un pārraide Rīga, 2001. "Avots", 659.lpp.
2. Sergejs Solovjovs, Aleksejs Andaševs, Windows 98 iesācējiem. Rīga, 1999, SIA Sango, SIA Apgāds Zvaigzne ABC, 154.lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Žurnāls E-pasaule. 2000. - 2004. gads.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Finanšu angļu valoda I

Kursa kods

ValoP089

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Valodniecība

Zinātnes apakšnozare

Lietišķā valodniecība

Semināru un praktisko darbu skaits

32

Kursa apstiprinājuma datums

15.01.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā, lektore Karmena Beķere

Filoloģijas maģistra grāds, lektore Ludmila Sečenova

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un attīstīt iemaņas angļu valodā speciālās finansu literatūras lasīšanai specialitātes studijām. Kursā ietvertās tēmas apskata ciparus, skaitļus, summas, saīsinājumus, naudas rašanās vēsturi, formas un funkcijas, čekus un kredītkartes. Kursa gaitā studentiem patstāvīgi jāsagatavo 15 lpp. no speciālās finansu literatūras, 1 prezentācija, kā arī jāapgūst čeku un CV rakstīšanas principi.

Kursu apraksts-plāns:

1. Finansu vadītāja loma uzņēmumā.
2. Finansiālu lēmumu pieņemšana.
3. Stratēģiski finansiāli lēmumi.
4. Investīcijas.
5. Obligācijas un akcijas.
6. Mājas lasīšana.
7. Ikdienas finansiāli lēmumi.
8. Darbinieku atalgojums.
9. Finansiāli stimuli.
10.Cenu veidošanas politika.
11.Nodokļu veidi.
12.Mājas lasīšana.
13.Apdrošināšana.
14.Finansu instrumenti.
15.Prezentācijas.
16.Prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

1. Aktīva piedalīšanās nodarbībās - 10%
2. Patstāvīgās lasīšanas norma - 20%
3. Prezentācija - 30%
5. Pārbaudījums - 40%

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Mackenzie Ian. Financial English, LTP Business, 1995.
2. K.Beķere, R.Svētiņa. Understanding and managing Business Finance, Rīga, 2003.
3. Radice Francis. Banking Transactions, MacMillan Publishers, 1995.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Simon Sweeney. Test your Business English, Finance, Penguin Books, 1997.
2. Radice Francis, English for Banking, MacMillan Publishers, 1995.
3. Johnson Christine. Market Leader, Banking and Finance, Pearson Education Limited, 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

The Economist.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Finanšu vācu valoda I

Kursa kods

ValoP090

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Valodniecība

Zinātnes apakšnozare

Lietišķā valodniecība

Semināru un praktisko darbu skaits

32

Kursa apstiprinājuma datums

15.01.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Valodu centrs

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Filoloģijas maģistra grāds, lektore Brigita Šalha

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot mutiskas un rakstiskas komunikācijas prasmes ekonomikas jomā.Kursā ietvertas tādas uzņēmējdarbības tēmas, kā uzņēmējdarbības formas, finansu stabilitāte, kapitāla piesaiste, tirgvedības pamatprincipi.Sevišķa uzmanība tiks veltīta nozīmīgiem starpkultūru aspektiem.

Kursu apraksts-plāns:

1. Uzņēmuma organizācijas principi.
2. Uzņēmējdarbības formas.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību.
4. Vispārējie darījumu un tirdzniecības nosacījumi.
5. Pārbaudes darbs.
6. Patstāvīgā specialitātes literatūras lasīšana.
7. Kapitāla piesaiste.
8. Bankrots.
9. Galvenā finansu dokumentācija.
10.Finansu pārskati.
11.Pārbaudes darbs.
12.Patstāvīgā specialitātes literatūras lasīšana.
13.Tirgvedības likumi.
14.Starptautiskā tirgvedība.
15.Vācijas lielāko izstāžu un gadatirgu pārskats.
16.Komerckorespondences pamatprincipi.
17.Starptautiskā uzņēmējdarbība.
18.Prezentācija.
19.Patstāvīgā lasīšana.
20.Semestra pārbaudījums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

1. Pārbaudes darbi - 20%
2. Specialitātes literatūras lasīšana - 20%
3. Specialitātes tēmas prezentācija - 20%
4. Semestra pārbaudījums - 40%

Literatūra (01-mācību literatūra):

Nicolas G. u.a. Wirtschaft auf Deutsch. Klett- Edition 1991
HŅemäe M. Deutsch im Geschäftsleben. Korrespondenz. Rīga, 1998
Colin C. Unternehmen Deutsch. M., 1995V.
Eismann. Wirtschaftskommunikation. M., 2000

Literatūra (02-papildliteratūra):

Wirtschaft von A bis Z. Bonn 1992
Geld und Wirtschaft. Bern 1995
Lissok H. Teste dein Wirtschaftsdeutsch. F/a M 2000
Hosse u.a. Rechnungswesen in Kreditinstituten. K.-M. 1990
Henke K. Briefe modern formulieren Winklers Verlag. 1999

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Presse und Sprache (Wirtschaft / Umwelt)
Markt. Materialien aus der Presse

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Zinātniskā darba pamati

Kursa kods

Ekon2341

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

10

Semināru un praktisko darbu skaits

6

Kursa autori

Dr.ekon., Jānis Strazdiņš

Kursa anotācija:

Kursa uzdevums: iemācīt kvalificēti izstrādāt kursa darbus u.c. zinātniskos darbus.Kursa mērķis: dot priekšstatu par zinātniskā darba galvenajām prasībām, attīstīt praktiskās iemaņas tēmas izvēlē, darba plāna izstrādāšanā, ievada uzrakstīšanā, literatūras avotu vākšanā un literatūras avotu saraksta noformēšanā.

Kursu apraksts-plāns:

1. Problēmas noskaidrošana un formulēšana.
1.1. Problēmu raksturojošās pazīmes.
1.2. Problēmas aktualitāte.
1.3. Problēmas ekonomiskajā zinātnē un praksē.
1.4. Problēmas formulējums pētnieciskajā darbā.
2. Pētnieciskā darba izstrādāšanas gaita.
2.1. Mērķis, uzdevumi.
2.2. Pētījuma plāns (programma).
2.3. Pētījuma metodes.
2.4. Pētījuma datu bāze, literatūras avoti.
2.5. Pētījumu rezultātu noformēšana.
3. Pētījuma metodoloģija.
3.1. Esošā stāvokļa analīze.
3.2. Problēmas teorētiskā izpēte.
3.3. Secinājumi.
3.4. Priekšlikumu izstrādāšana.
4. Pētnieciskā darba noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Lekciju apmeklēšana - 20%
pētnieciskā projekta plāna un ievada izstrādāšana - 30%
eksāmens - 50%

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.Alan Bryman, Emma Bell Business Reserch Methods, Oxford, 2003
2.Chris Welman, fanie Krauger Research Methodology for the Business and Administratīve science, Oxford, 2003.
3.An Inquiny Economic Metodology, Oxfod, 2002
4.Alan Bryman. Social Research Methods, Oxford University Press. 2001.
5.D.Doooley. Social Research methods. Prentice Hall. 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kursa darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. - R.,2003.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Laikraksti "Neatkarīgā rīta avīze", "Dienas bizness", "Diena", "Lauku avīze".
2. Žurnāli "Kapitāls", "Biznesa partneri", "Latvijas ekonomists".
3. The Economist, The World Economy

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Sociālā psiholoģija

Kursa kods

PsiH3031

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Psiholoģija

Zinātnes apakšnozare

Sociālā psiholoģija

Lekciju skaits

16

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.ekon., Rasma Garleja

Priekšzināšanas

PsiH2004, Ievads psiholoģijā

PsiH3069, Personības psiholoģiskās teorijas

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sekmēt sociālās vides psiholoģisko procesu apgūšanu akadēmiskā līmenī un eksperimentos atbilstoši finansu vadības virzienam; apgūt sociālās psiholoģijas attīstības posmus un dominējošās paradigmas.Kursa uzdevums ir attīstīt prasmi sociālo psiholoģiju lietot praksē, pētīt sociālos procesus: saskarsmi, mijattiecības, ietekmēšanu, inoratīvo domāšanu, vajadzības. Metodoloģijas atbilst biheivioristikas un humanistiskās psiholoģijas skolām.

Kursu apraksts-plāns:

1. Sociālās psiholoģijas priekšmets, saturs, kategorijas metodes.
2. Psihiskie procesi mikrovidē (uzņēmumā, organizācijā).
3. Organizācijas psiholoģija, nacionālā kultūra saskarsmē.
4. Psihogramma, profesijas prasības, sociālais statuss.
5. Saskarsme. Attieksme, attiecības sociālā loma.
6. Darbības psiholoģija, darbības motivācija.
7. Adaptācija. Ietekmēšana. Dialogs.
8. Stress un tā vadīšana.
9. Agresija. Depresija. Deviance.
10. Grupu teorija, grupu kvalifikācija, grupas fenomens.
11. Reklāmas psiholoģija.
12. Risks, lēmums; psiholoģiskais skaidrojums.
13. Konfliktoloģija.
14. Sociālā uzvedība. Tēls sociālā vidē.
15. Socializācija, inovatīvās pārmaiņas.
16. Upuris. Manipulēšana. Karjera sociālajā psiholoģijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Patstāvīgais darbs:
Radošs referāts vai testa rezultātu analīze - 10
Aktivitāte semināros 10
Divi kontroldarbi 10
Eksāmens 70

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. R. Garleja. Darbs, organizācija un psiholoģija. R.: RaKa 2003 - 200 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. D. Schultz, S.Schultz. Psychology and work today (tulkots krievu val.)-

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Allport G.N. Attitudes in the History of Social
2. Psychology. Harmondsworth, Middlesex, England, Penguin Books
3. Aizen J.Attitude, personality and behavior. Great Britan: Open University Press, 1988

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Ekonomikas informātika II [

Kursa kods

DatZ1067

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Datorzinātne

Lekciju skaits

8

Laboratorijas darbu skaits

8

Kursa autori

Datorzinātņu maģistra grāds, lektors Juris Krasts

Priekšzināšanas

DatZ1060, Ekonomikas informātika I

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir apgūt Internet tehnoloģijas un to izmantošanu, iepazīties ar datu analīzi datortabulu vadības sistēmā un iepazīties ar datu bāzu vadības sistēmām. Kursa laikā studenti iepazīstas ar lokālo un globālo datortīklu uzbūvi, Internet funkcionēšanas principiem un tehnoloģijām. Mācību kursā apgūstāmās tēmas tiek nostiprinātas izpildot laboratorijas darbus.Kursa uzdevums ir sekmēt Internet tehnoloģiju izpratni un to apgūšanu.

Kursu apraksts-plāns:

1.Ievads datortīklu organizācijā.
2.Lokālie un globālie datortīkli, Internet organizācijas pamati.
3.Resursdatori un to izmantošana. WWW serveri.
4.E-pasta serveri un to izmantošana. News serveri.
5.Failu serveri un to izmantošana.
ternet datu vietas - mājas lapas izveidošanas tehnoloģijas.
7.Datortabulu pielietošana grāmatvedībā.
8.Datortabulu saistība ar datu bāzēm. Datu bāzu funkcijas un to izmantošana. Internet datu bāzu ievietošana un analīze Excel vidē.
9.Excel tabulu strukturizācija.
10.Datu analīzes uzdevumi Excel vidē. Goal Seek.
11.Finansu aprēķini un finansu funkcijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Jāizpilda laboratorijas darbu cikls: par lokālo un globālo datoru tīklu uzbūves principiem, par Internet izmantošanu, par Internet datu vietas izveidošanu (60%).
Jāizpilda kontroldarbi un jānokārto eksāmens (40%).

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.Stīvens L.Nelsons, Pets Koulmens, Internets lietišķiem cilvēkiem, Rīga, 2002.g.,"Nordik", 270.lpp.
2.Anita Rosena, e-komercija, Jautājumi un atbildes, Rīga, 2002.g., "Puse Plus", 223.lpp.
3.Edmonts Treiguts, Datu drošība un datortīkli, Rīga, 1999.g., "Turība", 167.lpp.
4.Nils Graustiņš, Ceļš uz mājaslapu, Rīga, 2000.g., "Turība", 87.lpp.
5.Juris Uzulāns. Internet ABC. Rīga, 1999.g."Nelss" 90.lpp.
6.Sarma Cakula. Būsim draugos ar datoru un Internetu. Rīga, 1999. "Pētergailis",143.lpp.
7.C.Carlberg. Business Analysis with Microsoft Excel. 2001., Que Corporation. 445.p.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1.Angļu - latviešu - krievu Informātikas vārdnīca, datori, datu apstrāde un pārraide Rīga, 2001. "Avots", 659.lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Žurnāls E-pasaule. 2000. - 2004. gads.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Finanšu angļu valoda II

Kursa kods

ValoP091

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Valodniecība

Zinātnes apakšnozare

Lietišķā valodniecība

Semināru un praktisko darbu skaits

32

Kursa apstiprinājuma datums

15.01.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Anglistikas nodaļa

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Filoloģijas maģistra grāds, lektore Ludmila Sečenova

Sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā, lektore Karmena Beķere

Priekšzināšanas

ValoP089, Finanšu angļu valoda I

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir pilnveidot studentu angļu valodas prasmes, lai veicinātu speciālās finansu literatūras izmantošanu specialitātes studijām. Kursā ietvertās tēmas apskata banku vēsturi, veidus , darbību, kā arī terminoloģiju banku pakalpojumu jomā, piemēram, konta atvēršanas pieteikums, aizdevumu veidi , tiešais debets u.c. Kursa gaitā studentiem patstāvīgi jāsagatavo 15 lpp. no speciālās finansu literatūras, 1 prezentācija par finansu institūcijām.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ievads.
2. Baku rašanās vēsture.
3. Banku veidi.
4. Komercbankas.
5. Anglijas banka.
6. Patstāvīgās lasīšanas pārbaude.
7. Banku darbība.
8. Banku pakalpojumi.
9. Tiešais debets.
10. Pārbaudes darbs.
11. Latvijas banku sistēma.
12. Prezentācijas.
13. Kapitāla tirgi.
14. Fondu birža.
15. Patstāvīgās lasīšanas pārbaude.
16. Uzņēmējdarbības formas.
17. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību.
18. Pārbaudes darbs.
19. Patstāvīgā lasīšanas pārbaude.
20. Pārbaudījums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

1. Aktīva piedalīšanās nodarbībās - 10%
2. Pārbaudes darbi - 20%
3. Pastāvīgās lasīšanas norma - 10%
4. Prezentācija - 20%
5. Pārbaudījums - 40%

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Mackenzie Ian, Financial English, LTP Business, 1995.
2. K.Beķere, R.Svētiņa, Understanding and Managing Business Finance, Rīga, 2003.
3. Radice Francis, Banking Transactions, MacMillan Publishers, 1995.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Simon Sweeney, Test your Business English, Finance, Penguin Books, 1997.
2. Radice Francis, English for Banking, MacMillan Publishers, 1995.
3. Johnson Christine, Market Leader, Banking and Finance, Pearson Education Limited, 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

The Economist

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Finanšu vācu valoda II

Kursa kods

ValoP092

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Valodniecība

Zinātnes apakšnozare

Lietišķā valodniecība

Semināru un praktisko darbu skaits

32

Kursa apstiprinājuma datums

15.01.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Valodu centrs

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Filoloģijas maģistra grāds, lektore Brigita Šalha

Priekšzināšanas

ValoP090, Finanšu vācu valoda I

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot mutiskas un rakstiskas komunikācijas prasmes ekonomikas jomā.Kursā ietvertas tādas uzņēmējdarbības tēmas, kā uzņēmējdarbības formas, finansu stabilitāte, kapitāla piesaiste, tirgvedības pamatprincipi.Sevišķa uzmanība tiks veltīta nozīmīgiem starpkultūru aspektiem.

Kursu apraksts-plāns:

1. Starptautiskā tirgzinība un maksājumi.
2. Finansu stabilitāte.
3. Aizdevumu veidi.
4. Finansu politika un sabiedriskais sektors Vācijā.
5. Pārbaudes darbs.
6. Patstāvīgā specialitātes literatūras lasīšana.
7. Finansu politika un sabiedriskais sektors Latvijā.
8. Ārējo ekonomisko sakaru attīstība komercdarbības jomā.
9. Lietišķās sarakstes fāzes:
10.Pieprasījums (ziņu). Piedāvājums. Pasūtījums.
11.Pārbbaudes darbs.
12.Patstāvīgā lasīšana.
vestīcijas un finansējums.
14.Uzņēmuma darbības rezultātu apkopojums sanāksmē.
15.Pasūtījuma atsaukšana (apstiprinājums).
16.Paziņojums par nosūtīšanu.
17.Preču saņemšanas apstiprinājums un maksājumu uzdevums.
18.Pezentācija.
19.Patstāvīgā lasīšana.
20.Semestra pārbbaudījums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

1. Pārbaudes darbi - 20%
2 Specialitātes literatūras lasīšana - 20%
3. Specialitātes tēmas prezentācija - 20%
4. Semestra pārbaudījums - 40%

Literatūra (01-mācību literatūra):

Nicolas G. u.a. Wirtschaft auf Deutsch. Klett- Edition 1991
HŅemäe M. Deutsch im Geschäftsleben. Korrespondenz. Rīga, 1998
Colin C. Unternehmen Deutsch. M., 1995V. Eismann. Wirtschaftskommunikation. M., 2000

Literatūra (02-papildliteratūra):

Wirtschaft von A bis Z. Bonn 1992Geld und Wirtschaft. Bern 1995
Lissok H. Teste dein Wirtschaftsdeutsch. F/a M 2000
Hosse u.a. Rechnungswesen in Kreditinstituten. K.-M. 1990
Henke K. Briefe modern formulieren Winklers Verlag. 1999

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Presse und Sprache (Wirtschaft / Umwelt)Markt. Materialien aus der Presse

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija

Kursa kods

EkonP911

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

12

Semināru un praktisko darbu skaits

4

Kursa apstiprinājuma datums

13.03.2000

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori

Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, Edgars Peičs

Dr.ekon., asociētais profesors Leonārs Svarinskis

asistente Žanna Svarinska

Priekšzināšanas

Ekon1854, Mikroekonomika

Kursa anotācija:

Lekcijās tiek iegūtas zināšanas par Eiropas integrāciju sekmējošiem faktoriem, par integrācijas vēsturisko attīstību. Kursā tiek atklāts ES juridiskais un ekonomiskais pamats, raksturotas ES institūcijas un to darbība, īpašu uzmanību pievēršot ar ES paplašināšanu saistītajām problēmām. Atsevišķas tēmas ir veltītas Eiropas monetārās savienības izveidošanai un Latvijas attiecībām ar ES.

Kursu apraksts-plāns:

1. Eiropas integrācijas politiskie priekšnosacījumi L2
2. Eiropas integrācijas ekonomiskie priekšnosacījumi L1, S1
3. Eiropas integrācijas vēsture - Eiropas kopiena L2
4. Māstrihtas līgums, Eiropas Savienības izveidošana L1, S1
5. Eiropas Savienības uzbūve - tiesiskais pamats L2
6. Eiropas Savienības institūcijas L1, S1
7. Eiropas Savienības paplašināšanas process L2
8. Eiropas ekonomiskā un monetārā savienība (EMS) L2
9. EMS attīstības posmi un konverģences kritēriji L1, S1
10. Eiropas Centrālā banka un koordinēta finansu politika L2
11. Eiropas Savienības reģionālā politika L2
12. Eiropas Savienības strukturālā politika L1, S1
13. Eiropas Savienības strukturālie fondi L1, S1
14. Latvijas attiecības ar Eiropas Savienību: L2
15. Pirmsiestāšanās kritēriji un stratēģija, L1, S1
16. Nacionālā programma integrācijai Eiropas Savienībā L1, S1

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Semestra laikā jāsaņem ieskaite par katru tēmu, jānokārto eksāmens. Darbs semestrī (3kontroldarbi) 30%, eksāmens - 70%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Paskāls Fontēns. 10 tēmas par Eiropas Savienību, Alberts XII, Rīga, 2000.
2. Eiropas Savienības reģionālā politika un strukturālie fondi. Rīga, 2002.
3. Nugent Neil. The Government and Politics of the European Union. Macmillan, 2000.
4. Macleod I.I.D. Hendry and Stephen Hyett. The External Relations of the European Communities, Clarenden Press, offord, 2001.
5. Gardener E., Molyneux P., Moore B. Banking in the New Europe: the Impact of the Single European Market Programme and EMU on the European Banking Sector, 2002
6. Hansen J.D., European Integration - an Economic Perspective, Oxford University Press, 2001

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Latvijas Nacionālā programma integrācijai Eiropas Savienībā. Rīga, 2002.
2. P.Guļāns. Latvijas ekonomika ES dalībvalstu un kandidātvalstu fonā . . . Rīga, 2003.
3. Agenda 2000 - Eiropas Komisijas atzinums par Latvijas pieteikumu iestāties ES. 2003.
4. O.Šulca. Latvijas ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā, Rīga, 2003.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Žurnāls "Latvija un Eiropas Savienība". Rīga, apgāds "Izglītība" 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
2. Latvijas statistikas gadagrāmata.
3. Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. LR Finansu Ministrijas biļetens.
4. The Economist
5. European Economic Review

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Mikroekonomika

Kursa kods

Ekon1854

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Mikroekonomika

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori

Dr.ekon., profesors Roberts Škapars

Dr.ekon., asociētais profesors Kaspars Kroders

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir dot Ekonomikas un vadības fakultātes finansu menedžeru programmas studentiem zināšanas patērētāja un ražotāja motivācijā, saimniecisko lēmumu pieņemšanas procesā, svarīgākās sakarības, terminus un parādīt šo lēmumu savstarpējo iedarbību un plānu koordināciju tirgū. Kursa uzdevums ir parādīt galvenos pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošos lielumus, to iedarbības daudzveidības raksturu un elastību, kā arī dažādus tirgus modeļus, peļņas maksimizācijas iespējas.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ievads mikroekonomikā.
2. Mājsaimniecību pieprasījums.
3. Mājsaimniecību piedāvājums.
4. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība.
5. Tirgus līdzvars.
6. Mājsaimniecības patēriņa teorija.
7. Mājsaimniecības uzkrājumi.
8. Ražošanas teorija
9. Izmaksu teorija.
10. Tirgus un konkurence
11. Pilnīgas konkurences tirgus.
12. Monopola tirgus.
13. Monopolistiskās konkurences tirgus.
14. Oligopola tirgus.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Kontroldarbi 2 - 40%, eksāmens - 60%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

R. Škapars. Mikroekonomiks. Rīga, Latv. Univ., 2002
H. Varian. Intermediate Microeconomics. 6 th.ed., Norton WW & Co 2003
R.S. Pindyck, D. Rubinfeld. Microeconimcs. 15 th.ed. Mc Graw - Hill Higher Education 2001
Pindyck R.,Rubinfeld D. Microeconomics, 5th edition, Prentice Hall, 2000
Tucker I. Microeconomics for Today, Prentice Hall, 2002
Bade R., Parkin M. Foundations of Microeconomics, 2nd edition, Addison Wesley Publishing Company, 2003

Literatūra (02-papildliteratūra):

E. Mansfield. Microeconomics. 8 th.ed. Norton W.W.&Co 2002
U. Gods. Mikroekonomika. 2.d., Rīga, Turības mācību centrs, 2001., 134 un 222 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

The Economist
Cambridge Journal of Economics
Business Week

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Makroekonomika

Kursa kods

Ekon1444

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Makroekonomika

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

18.01.2001

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori

Ekonomikas maģistra grāds, lektore Sandra Eglīte

Priekšzināšanas

Ekon1854, Mikroekonomika

Kursa anotācija:

Kursa mērķis - sniegt studentiem teorētiskās zināšanas par tautsaimniecības makroekonomiskām sakarībām starp ekonomikas sektoriem, tirgiem, balstoties uz vispārējām piedāvājuma - pieprasījuma attiecībām. Aplūkot galvenos makroekonomiskos modeļus ekonomikas līdzsvara sasniegšanai un to iespējamo interpretāciju praktiskā ekonomikā, realizējot jebkuru fiskālo - monetāro politiku un ekonomikas stabilizācijas procesus.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ievads makroekonomikā. Makroekonomikas priekšmets un pamatjēdzieni. Makroekonomikas subjekti un to mijiedarbība.
2. Makroekonomiskās politikas mērķi, instrumenti un ietekmējošie faktori.
3. Makroekonomikas modeļi un pamatidentitātes.
4. Makroekonomikas pamatrādītāji, to aprēķināšana un savstarpējā saistība.
5. Kopējie ienākumi un izdevumi, līdzsvars ekonomikā.
6. Patēriņa funkcija, tas vienādojums un grafiskais attēlojums. Privāto patēriņu ietekmējošie faktori.
7. Uzkrājumu funkcija, tas vienadojums un grafiskais attēlojums. "Taupības paradokss".
8. Multiplikatora būtība, tā ietekme uz lidzsvaru ekonomikā, mainoties atsevišķiem parametriem.
9. Nauda, procentu likmes un banku sistēma.
10. Naudas piedāvājuma sastāvdaļas un tā regulēšanas instrumenti.
11. Naudas pieprasījums, līdzsvars naudas tirgū. Kvantitatīvā un Keinsa naudas teorijas.
12. Preču un naudas tirgus mijiedarbība- IS-LM modelis. IS un LM līkņu konstrukcija un vienādojumi.
13. Monetārās un fiskālās politikas darbības pamatprincipi, ietekmējošie faktori un ekonomiskās sekas.
14. Apkopotais piedāvājums un pieprasījums, to grafiskā analīze.
15. Algas, cenas un nodarbinātība. Inflācijas un bezdarba dinamika. Filipa līkne.
16. Piedāvājuma šoks, tā grafiskais attēlojums un izvērtējums.
17. Starptautiskās makroekonomiskās saiknes un kapitāla mobilitāte.
18. Maksājumu bilances būtība, tās struktūras raksturojums un valsts ārējās tirdzniecības novērtējums.
19. Valūtas maiņas kursa noteikšana. Fiksēta un peldoša valūtas maiņas kursa priekšrocības un trūkumi.
20. Devalvācija un revalvācija, to ekonomiskās sekas.
21. Ekonomiskā augsme un to ietekmējošie faktori. Augsme un bezdarbs (Okuna likums).
22. Ilgtermiņa izaugsme un tautas attīstība. R.Solova modelis.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

1 kontroldarbs (vērtējams 20% no kopējās atzīmes) darbs semināros (vērtējams 10% no kopējās atzīmes) gala eksāmens (vērtējams 70% no kopējās atzīmes)

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.R.Dornbusch, S.Fischer Macroeconomics, McGraw. Inc.New York,London, 2002
2. A.Gods, Makroekonomika, Turība, Rīga, 2003
3. G.N.Mankiw, Macroeconomics, Worth Publishers, New York, 2002.
4. E.Kassalis, Makroekonomika, Rīga.,LU,2002
5. 6. O'Sullivan A., Sheffin S., Macroeconomics: Principles and Tools, 2002

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Senfelde M.,NikitinaV., V. Kullesa I. Makroekonomika, Rīga:Kamene, 2002. - 158 lpp.
2. V.Bikse Makroekonomikas pamati, Rīga., 2002

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Ziņojums pa latvijas tautsaimniecības attīstību. LR Ekonomikas ministrijas.
2. Latvijas Bankas izdevumi (Monetārais biļetens, monetārais apskats, Latvijas Bankas gada pārskats, laikraksts ''Averss un Reverss) un interneta mājas lapa www.bank.lv
3. The Economist
4. Dienas bizness, Kapitāls

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Statistika I

Kursa kods

Ekon2222

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Statistika

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

11

Laboratorijas darbu skaits

5

Kursa apstiprinājuma datums

29.04.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.ekon., profesore Zigrīda Goša

Inta Krūmiņa | asoc.prof.

Priekšzināšanas

Ekon1066, Mikroekonomika I

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir apgūt statistikas metožu lietošanu ekonomikas procesu un parādību analīzē, balstoties uz statistiskās novērošanas datiem, valsts statistikas un citiem statistikas kopsavilkuma rādītājiem. Kursa sekmīgai apguvei nepieciešama prasme izvēlēties statistikas datiem un uzdevumiem atbilstošas statistiskās metodes, to īstenošana uz datora un profesionālu secinājumu formulēšana (rakstiski un mutiski).Studiju kursu studenti apgūst: lekcijās semināros, praktiskajās nodarbībās un patstāvīgi. Individuāli pēc mācību grāmatām studenti pilnībā apgūst studiju programmas jautājumus, kā arī pabeidz praktisko darbu uzdevumus, kas nav pabeigti nodarbību laikā. Praktiskajos darbos datorklasē lieto programmas EXCEL un/vai SPSS.

Kursu apraksts-plāns:

1.Statistikas priekšmets un metodes. Kas ir mūsdienu statistika? Kā attīstījās statistika? Statistikas zinātnes priekšmets, teorētiskie pamati, metodes un uzdevumi.
2.Statistiskā novērošana. Statistiskās novērošanas paņēmieni un veidi, organizatoriskie jautājumi. Galvenie statistisko datu avoti. Datoru lietošana statistikā, galvenie programmprodukti.
3.Statistiskā grupēšana. Statistiskās grupēšanas uzdevumi un metodoloģiskie jautājumi. Grupēšanas pazīmes izvēles principi, grupu un intervālu veidošana.
4.Statistisko datu attēlošana: tabulas un grafiskie attēli.
5.Absolūtie un relatīvie lielumi. Relatīvo lielumu aprēķināšanas metodes. Relatīvo lielumu absolūtās starpības.
6.Vidējie lielumi. Svērtie un nesvērtie vidējie. Aritmētiskais vidējais, harmoniskais vidējais, kvadrātiskais vidējais un ģeometriskais vidējais.
7.Statistiskie sadalījumi un to galvenie raksturotāji. Variācijas sadalījuma rindas grafiskie attēli. Sadalījuma centra rādītāji. Pazīmes variācijas rādītāji. Sadalījuma formas rādītāji. Dispersijas rādītāji.
8.Varbūtības jēdziens un vienkāršākās darbības ar varbūtībām. Varbūtību teorijas pamatjēdzieni un apzīmējumi. Notikumu skaita aprēķināšana. Varbūtības elementārās īpašības. Notikuma varbūtības aprēķināšana- nosacītā varbūtība, saliktu notikumu varbūtība, pretēju notikumu varbūtība, apvienojuma un šķēluma varbūtība. Beijesa teorēma.
9.Gadījumlielumi un to sadalījumi. Gadījumlielumu divi veidi. Diskrētu gadījumlielumu varbūtību sadalījumi. Diskrētu gadījumlielumu varbūtību sadalījumu vidējais un dispersija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Piedalīšanās semināros un patstāvīgā darba uzdevumi - 10%, divi kontroldarbi - 40%, divi kontroldarbi datorklasē - 10%, eksāmens(rakstisks) - 40%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.Goša Z. Statistika. Rīga: LU, 2003
2.Krastiņš O. Ekonometrija.Rīga: LRCSP, 2003
3.Krastiņš O.,Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LRCSP, 2003
4.Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: LU, 2004
5.Vasermanis E.,Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga: LU, 2003
6. Moore D.S., The Basic Practice of Statistics, 3rd edition, W.H.Freeman & Company, 2003.
7. Newbold Paul. Statistics for Business and Economics. 2nd ed. Prentice-Hall International Editionsm, 2000

Literatūra (02-papildliteratūra):

1.Jeļisejeva I.I., Juzbašev M.M. Obšaja teorija statistiki. Moskva. Finansi i statistika. 2004.- s.655.(krievu val.).
2.Jefimova M.R., Tančenko O.I., Hetrova E.V. Praktikum po obšei teoriji statistiki. Moskva. Finansi i statistika. 2002., s.335.
(krievu val.).
3.James T.McClave, Terry Sincich. Statistics. Prentince-Hall, 2003,p.850.
4.Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne. Statistics for Business and Economics. Prentince Hall, 2003.,p.850.
5.Gerald Keller, Brian Warrack. Statistics for management and economics. Thomson-Brooks/Cole,2003.,p.832.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1.Journal of business and economic statistics.
2.Journal of the Royal Statistical Society. Ser.B. Statistical Methodology.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Finanšu teorija

Kursa kods

Ekon2368

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.ekon., asociētais profesors Vilnis Ādamsons

Priekšzināšanas

Ekon1068, Mikroekonomika II

Kursa anotācija:

Kursa laikā jāapgūst finanšu attiecību specifika, pamatjēdzieni, finanšu sistēma, politika un valsts finanšu saimniecība. Tiek aplūkotas Latvijas finanšu institūcijas, valsts ieņēmumi - nodokļi un nodevas un to elementi. Tie dots vispārīgs LR nodokļu sistēmas skaidrojums, kā arī izanalizēta budžeta uzbūve un sistēma, kā arī ES valstu ietekme uz to.Semināros jāapgūst sociālās drošības sistēmas finanses, mantas un nemantiskās apdrošināšanas pamatus, budžeta institūciju finanses un valsts parādu saimniecību.

Kursu apraksts-plāns:

1.Finanšu būtība un izcelsmes nosacījumi L4
2. Finanšu sistēma, finansu politika L4
3. Finanšu saimniecība L4
4. Sociālās drošības finanses S4
5. Sociālās drošības finanses S,P4
6. Valsts ieņēmumu būtība un klasifikācija L4
7. Mantas un nemantiskā apdrošināšana S4
8. Mantas un nemantiskās apdrošināšana S,P4
9. LR nodokļi un nodevas L4
10. LR nodokļi un nodevas L4
11. Ienākuma nodokļi, PVN, akcīzes S4
12. Ienākuma nodokļi, PVN, akcīzes S,P4
13. Budžetu būtība, sistēma, process L4
14. Budžeta iestāžu finansu saimniecība S4
15. LR budžeti - ieņēmumi, izdevumi, deficīts L4
16. Valsts aizņēmumi S,P4

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

1. Starppārbaude - 3 kontroldarbi - 30%no gala atzīmes.
2. Gala pārbaude - eksāmens 70%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. G.Rešina. Latvijas republikas budžets: vakar, šodien, rīt. Rīga, Turība, 2003.
2. O.Kuzņecova. Finanses un kredīts. -R. Turība, 2001
3. I.Kodoliņa. Nodokļi Latvijā. Uzņēmējdarbības bibliotēka, Rīga, 2000.
4. L.Kavale. Nodokļu politika. Rīga, VAS, 2003.
5. A.Zvejnieks. Nodokļi un nodevas. Rīga,RTU, 2001.
6. A.Sīpola. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga, RTU, 2002

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Finanses un kredīts: problēmas, koncepcijas, vadība, Zinātniskie raksti, Rīga, LU, 2001.
2. LR nodokļu sistēma (1;2;3 sēj.), Abonentizdevums, Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2002.
3. D.Daņēviča. Finansu pārskata revīzija. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2003.
4. A.Dūdele, T.Korsaka. Finansu vadības pamati. Rīga, Banku augstskola, 2001.
5. I.Kālis. Finansu vadība. Rīga, LU, 2002.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. "Valdības Vēstnesis" (laikraksts) periodisks izdevums.
2. LR FM biļetens, pusgada izdevums, Rīga, FM.
3. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, LR Ekonomikas ministrija, pusgada izdevums.
4. European Financial Management
5. Journal of Banking and Finance
6. Financial Times ()

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Monetārā un banku ekonomika

Kursa kods

EkonP804

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori

Dr.ekon., docente Ramona Rupeika-Apoga

Dr.h.ekon., profesors Elmārs Zelgalvis

Priekšzināšanas

Ekon1854, Mikroekonomika

Kursa anotācija:

Kursā aplūko naudas, kredīta un banku jēdzienus un funkcionēšanas likumsakarības. Studējot kursu var uzzināt, kas ir nauda, kādas funkcijas pilda mūsdienu tirgus ekonomikā, kā nauda radās un attīstījās; kā funkcionē tirgus un kāda vieta tajā ir kredītam un bankām, kāpēc vieni naudu aizdod, bet citi aizņemas, kas laiž naudu apgrozībā un cik tā var būt apgrozībā. Īpaša uzmanība kursā ir veltīta banku apskatam: kādas bankas veido banku sistēmu, kādus uzdevumus veic centrālā banka un komercbankas, kas un kā vada banku darbību. Kursa nobeigumā aplūko naudas, kredīta un banku ietekmi uz ekonomiku, naudas un kredīta politiku, tās īstenošanas mērķus un metodes.Rezultāts: noklausījies kursu students spēs orientēties naudas un kredīta un banku darbības teorētiskajos jautājumos, spēs risināt naudas apgrozības, kreditēšanas un banku vadības praktiskās problēmas, analizēt situācijas naudas apgrozības un kredīta laukā, izstrādāt priekšlikumus banku darba pilnveidošanai.

Kursu apraksts-plāns:

1.Naudas būtības: empīriskā un konceptuālā pieeja L2, S2
2.Naudas funkcijas un to evolūcija. Naudas izcelšanās L2, S2
3.Kredīta būtība un nepieciešamība L2, S2
4.Kredīta formas un veidi L2, S2
5.Kredīta funkcijas L2, S2
6.Kredīta loma tautsaimniecībā. Kredīta teorijas L2,S2
7.Bankas kā finansu tirgus starpnieki L2, S2
8.Banku funkcijas. Banku sistēma L2, S2
9.Centrālā banka: statuss, kapitāls, uzdevumi, vadība L2, S2
10.Komercbankas: dibināšana, vadība, operācijas L2, S2
11.Naudas tirgus. Naudas piedāvājums un pieprasījums L2, S2
12.Naudas emisija: mehānisms, segums L2, S2
13.Naudas masa un tās rādītāji L2, S2
14.Latvijas Bankas lietotie naudas rādītāji un to analīze dinamikā L2, S2
15.Naudas politika, naudas masas regulēšana L2, S2
16.Naudas teorijas L2, S2

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

4 kontroldarbi 40%, eksāmens - 60%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Mitchell Innes. Credit and State Theories of Money, Edward Elgar Publishing, 2004.
3. The Political Ecoomy of Monetary Union, Edward Elgar Publishing,2001.
4. Arnond Boot, Anhan Thakor. Credit, Intermediotion and the Macroeconoy. Oxford University Press,2004.
5. Merwin Levis, Paul D.Mizen. Monetary Economics. Oxford University Press,2000.
6. Paul de Grauwe. Economic of Monetary Union. Oxford University Press,2003.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Jens Forsbek, Lars Oxelhein. Money Market and Politics. Stockholm, 2003.
2. Charles Goothart. Central Banking, Monetary Theory and Practice. Vol.one UK, Edward Elgar Publishing, 2004.
3. Charles Goothart. Monetary History, Exchange Rate and Finance Market. UK, Edward Elgar Publishing, 2004.
4. Jurgen von Hagen. Monetary Strategies for Joining the EIRO. Bonn, 2004.
5. Alan Walters. Money Matlers. UK, 2004.
6. The State, the marke and the EIRO. US, 2003.
7. Controversis in Monetary Economics. Canada, 2003.
8. Monetary Stability and Economic Growth. US, 2002.
9. Sylvester Eiffinger, Jakob de Haan. European Monetary and Fiscal Policy. Oxford University Press, 2003.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1.Journal of banking and finance.
2.Journal of monetary economics.
3.Dengi i kredit.
4.Latvijas banka. Monetārais apskats
5.Latvijas Banka. Monetārais biļetens
6.Latvijas Banka. Averss un reverss

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Finanšu ekonometrija

Kursa kods

EkonP052

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Ekonometrija

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Laboratorijas darbu skaits

8

Kursa apstiprinājuma datums

27.04.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.mat., profesore Ismena Revina

Priekšzināšanas

Ekon2031, Matemātika ekonomistiem

Kursa anotācija:

Kursa galvenais mērķis sniegt studentiem to ekonometrijas pamatjēdzienu un problēmu izpratni, kas plaši tiek izmantoti mūsdienu ekonomikas modelēšanā, it sevišķi finansēs. Studiju procesā studentiem jāiegūst tādas zināšanas, prakse un iemaņas, kas ļauj radoši izmantot modelēšanu finansēs un interpretēt ar modeļu palīdzību veikto aprēķinu rezultātus. Norādīto mērķu sasniegšanai nepieciešams:1) saprast ģenerālās kopas parametru vērtēšanas ideju
2) apgūt mazāko kvadrātu metodes (MKM) pielietojumu vienkāršā un daudzfaktoru regresijā
3) iepazīstināt studentus ar iegūto regresiju koeficientu ticamību un ekonomisko interpretāciju
4) iepazīstināt studentus ar MKM pielietošanas problēmām kā multikolinearitāte, heteroscedasticitāte un autokorelācija
5) iepazīstināt studentus ar dažādiem finansu modeļiem

Kursu apraksts-plāns:

1 Matemātiskās statistikas pamatjēdzieni. Nenobīdīts, efektīvs un konverģējošs vērtējums.
2 Hipotēžu pārbaudes vispārīgie principi. Sadalījumi un to pielietojumi hipotēžu pārbaudēm.
3 Regresijas interpretācija. Mazāko kvadrātu metode ( MKM). MKM estimatori, to īpašības.
4 MKM pieņēmumi. Determinācijas koeficients. Korelācijas koeficients.
5 Normalitātes pieņēmums. MKM estimatoru īpašības normalitātes pieņēmuma gadījumā.
6 Regresijas koeficientu ticamības intervāli. Regresijas koeficientu nozīmīguma pārbaude. Prognozēšana.
7 Vienkāršās regresijas finansu modeļu piemēri. Portfeļa ienesīgums un tirgus indeksi. Daudzfaktoru regresija.
8 Parciālie regresijas koeficienti. MKM estimatori. Normalitātes pieņēmums.
9 Hipotēžu pārbaude daudzfaktoru regresijā. Marginālais ieguldījums.
10 Korektētais determinācijas koeficients. Ierobežotie mazākie kvadrāti.
11 Multikolinearitātes daba un sekas. Multikolinearitātes atklāšana. Tolerance. VIF.
12 Heteroscedasticitātes daba un sekas. Vispārinātie mazākie kvadrāti.
13 Heteroscedasticitātes atklāšana: Grafiskā metode. Spīrmana rangu korelācijas tests. Goldfelda - Kvandta tests.
14 Autokorelācijas būtība un sekas. Autokorelācijas atklāšana: Grafiskā metode. Skrējiena tests.
15 Autokorelācijas atklāšana: Durbina - Vatsona tests. Modeļa vērtēšana ar autokorelāciju.
16 Daudzfaktoru regresijas finansu modeļu piemēri.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Individuālais mājas darbs (10%)2 kontroldarbi ( 20 %)Laboratorijas darbi ( 10%)Eksāmens ( 50%)Ārpusstudiju kursa materiālu apguve (10%)

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Revina I. Ekonometrija. EuroFaculty. 2002.
2. Gujarati D. Basic Econometrics, Irwin/McGraw Hill, 2002
3. Wang P. Financial Econometrics: Methods and Models,Routledge, 2002
4. Gourieroux Ch., Jasiak J. Financial econometrics: problems, models, and methods, Princeton University Press, Cambridge Univesrity Press, 2001
5. Kennedy P. A Guide to Econometrics, 5th edition, MIT Press, 2003

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Krastiņš O. Ekonometrija. 2003
2. Brooks Ch. Introductory econometrics for finance, 2002

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Journal of econometrics
2. Econometrica

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Statistika II

Kursa kods

Ekon3031

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Statistika

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

11

Laboratorijas darbu skaits

5

Kursa apstiprinājuma datums

29.04.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.ekon., profesore Zigrīda Goša

Dr.ekon., Inta Ciemiņa

Dr.h.ekon., profesors Juris Krūmiņš

Priekšzināšanas

Ekon1310, Matemātika ekonomistiem I

Kursa anotācija:

Kursa mērķis: ir apgūt sarežģītākās statistikas metodes un to pielietošanu analītiskajā darbā, kā arī nepieciešamās priekšzināšanas studijām ekonometrijā.
Kursa uzdevumi:
1) iegūt zināšanas par ekonomisko parādību un procesu analīzes sarežģītākām statistiskām metodēm, izmantojot statistikas datus;
2) jāveido praktiskās iemaņas statistisko metožu lietošanai, ekonomisko parādību un procesu analīzē, pilnveidojot statistikas rādītāju profesionālo interpretāciju;
3) apgūt kvalitātes kontroles statistiskās metodes un to praktisko pielietojumu. Praktiskajos darbos datorklasē lieto programmas EXCEL un vai SPSS.

Kursu apraksts-plāns:

1. Izlases novērošana. Izlases veidi un novērošanas vienību atlases paņēmieni. Izlases kļūdas, izlases veida ietekme uz izlases kļūdu. Izlases aritmētiskā vidējā vērtēšana.
2. Statistiskās hipotēzes un to pārbaude. Statistisko hipotēžu pamatjēdzieni, veidi. Hipotēžu pārbaude, hipotēzes noraidīšanas apgabali. Nulles hipotēze par divu aritmētisko vidējo starpību.
3. Dispersiju analīze. Analītiskais grupējums un empīriskā regresija. Dispersiju veidi. Dispersijas analīzes būtība statistisko hipotēžu pārbaudē. Vienfaktora dispersiju analīze.
4. Vienkāršā lineārā regresija un korelācija. Koreltīvo sakarību izpētes statistiskās metodes, sakarību ciešuma pakāpes aprēķināšanas metodes, regresijas vienādojums.
5. Dinamikas rindas jēdziens. Dinamikas rindas līmeņu pārmaiņu rādītāji, vidējie lielumi, pamattendences jeb trenda atklāšana, sezonalitātes analīze un prognozēšana.
6. Indeksi. Agregātindeksi, teritoriālie indeksi, vidējie indeksi. Indeksu bāzes svaru izvēle un to nozīme. Vidējo lielumu indeksi.
7. Statistisko metožu lietošana kvalitātes vadīšanā un nodrošināšanā. Kvalitātes analīzes kontrolgrafiki un to uzbūves principi, procesa variācijas rādītāju kontrolgrafiki, notikumu skaita un relatīvo biežumu kontrolgrafiki.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Piedalīšanās semināros un patstāvīgā darba uzdevumi - 10%; divi kontroldarbi - 30%, divi kontroldarbi datorklasē - 10%; eksāmens (rakstisks)-50%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.Goša Z. Statistika. Rīga: LU, 2003- 334lpp.
2.Krastiņš O. Ekonometrija.Rīga: LRCSP, 2003-207 lpp.
3.Krastiņš O.,Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LRCSP, 2003 - 267 lpp.
4.Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: LU, 2004 - 93 lpp.
5.Vasermanis E.,Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga: LU, 2003 - 186 lpp.
6. McClave James T., P.George Benson. Statistics for Business and Economics. 8th edition, Macmillan, 2000

Literatūra (02-papildliteratūra):

1.Jeļisejeva I.I., Juzbašev M.M. Obšaja teorija statistiki. Moskva. Finansi i statistika. 2004.- s.655.(krievu val.).
2.Jefimova M.R., Tančenko O.I., Hetrova E.V. Praktikum po obšei teoriji statistiki. Moskva. Finansi i statistika. 2002., s.335.
(krievu val.).
3.James T.McClave, Terry Sincich. Statistics. Prentince-Hall, 2003,p.850.
4.Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne. Statistics for Business and Economics. Prentince Hall, 2003.,p.850.
5.Gerald Keller, Brian Warrack. Statistics for management and economics. Thomson-Brooks/Cole,2003.,p.832.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1.Journal of business and economic statistics.
2.Journal of the Royal Statistical Society. Ser.B. Statistical Methodology.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Kvalitātes vadība

Kursa kods

EkonP062

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

17.05.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā, asistente Aina Joppe

Priekšzināšanas

Ekon1444, Makroekonomika

Ekon1854, Mikroekonomika

Kursa anotācija:

Kursa mērķis - sniegt zināšanas par kvalitātes vadīšanas sistēmas ieviešanu dažādās saimnieciskajās institūcijās.Studiju kursa uzdevumi:1. noskaidrot procesa pieeju kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrādei, ieviešanai un efektivitātes uzlabošanai,2. apgūt prasmi kvalitātes vadīšanas sistēmas izveidošanā, īstenošanā un uzlabošanā.

Kursu apraksts-plāns:

1. Kvalitātes vadības sistēmas nepieciešamība un būtība L2, P12. Procesa pieeja kvalitātes vadības sistēmā L2, P23. Saistība ar ISO 9004 L2, S24. Pārvaldības saistības L2, P25. Kvalitātes politika L1, P16. Resursu pārvaldība L2, S27. Produktu īstenošanas plānošana L2, P28. Ar klientu saistīti procesi produkta īstenošanā L2, P29. Projektēšana un izstrāde, sagāde L2, P210. Ražošanas un pakalpojumu nodrošināšana L2, P211. Monitorings un mērīšana L1, P112. Neatbilstoša produkta vadība L2, P213. Datu analīzes nepieciešamība L2, P114. Pārvaldības atbildība orientācijā uz klientu L2, P215. Pārvaldības atbildība, pilnvaras un komunikācijas L2, P216. Pārvaldības pārskaite L2, S2, P217. Kvalitātes vadīšanas sistēmas izveidošana L1, P118. Kvalitātes vadīšanas sistēmas pilnveidošana L1, S1

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Sekmīgi uzrakstīt 4 kontroldarbus - 20%, sekmīgi izpildīt 6 praktiskos darbus - 30%, aktīvi piedalīties 4 semināros - 20%, sekmīgi nokārtot eksāmenu - 30%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Pfeifer T. Qualitats Management. -Wien: Verlag Munchen, 1996.2. Roy Tricker. ISO 9001:2000 For Small Business. -Butterworth Meisemann, 2001.3. Customer Satisfaction Measurement for ISO 9000.2000. -Butterworth Meinsemanns, 2002.4. Terry Ehresman. Small Business Success Through TQM-ASQ Quality Press, Milwauke, 2000.5. Total Quality Handbook.-Columbus, 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. John S. Total Quality Management. -Oakland Butterworth: Meinsemann, 1993.2. Joel E.Ross. Total Quality Management.-New York, 1999.3. Kvalitātes vadības sistēma, ZBC Latvija, Rīga 2002.4. ISO 9001: 2000 prasību skaidrojums.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Žurnāls "Kvalitāte".
2. Management Today
3. International Journal of Economics of Business

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Publiskās finanses

Kursa kods

EkonP123

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā, asistente Aina Joppe

Dr.ekon., profesore Lūcija Kavale

Priekšzināšanas

Ekon2368, Finanšu teorija

Kursa anotācija:

Kursa mērķis: iepazīties ar publisko finanšu būtību un organizāciju, kā arī ar to pamata kategorijām: valsts budžetu, nodokļiem, valsts izdevumu finansēšanas principiem. Īpaša uzmanība veltīta finanšu kategoriju praktiskai pielietošanai, budžeta plānošanai un izpildes analīzei. Kursā apskatīts arī pašvaldību finanšu mehānisms un tā pilnveidošanas iespējas. Jautājumi skatīti pasaules publisko finanšu teorijas un prakses kontekstā.

Kursu apraksts-plāns:

1.Publisko finanšu jēdziens, saturs, sistēma L2
2.Budžeta būtība un sistēma. Budžetu veidi L2, S2
3.Budžeta process. Budžeta sabalansēšana L2, P4
4.Budžeta ieņēmumu un izdevumu raksturojums L2, S4
5.Nodokļi - budžeta ieņēmumu avots L2, S4
6.Valsts izdevumu struktūra L2, P2
7.Izglītības finanses L2, P2
8.Veselības aprūpes finanses L2, P2
9.Sociālās drošības finanses L2, P4
10.Valsts pārvaldes un aizsardzības finanses L2, S2
11.Valsts investīcijas. Ārvalstu finanšu palīdzība L2, P4
12.Valsts budžeta līdzekļu izlietošanas kontrole L2, S4
13.Pašvaldību finanses. Finanšu izlīdzināšana un stabilizācija L2, P4

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Uzrakstīt 3 kontroldarbus -30%. Nokārtot eksāmenu 70%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.Harvey S.Rosen.Public Finance, New York, 2002.
2. Managing Public Expenditure. Richard Allen, Daniel Tommasi, OECD, 2003.
3. Budžeta reformas. Valsts budžeta veidošanas attīstības tendences Latvijā un pasaulē. Valsts kanceleja, 2003.
4. Kavale L. Nodokļu politika, Rīga, 2003.
5. Ulbrich H. Public Finance in Theory and Practice, South-Western College Pblishing, 2002

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Z.Rags. Pašvaldību tiesības, Rīga, 2002.
2. O.Kutuzova. Finanses un kredīts, Turība, Rīga, 2003.
3. G.Libermanis. Starptautiskie ekonomiskie sakari, Rīga, 2004.
4. G.Rešina. Latvijas republikas budžets: vakar, šodien, rīt, Rīga, 2003

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Latvijas Vēstnesis
2. Kapitāls
3. The Economist
4. Financial Times
5. The World economy

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Globālās finanses

Kursa kods

EkonP064

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

17.05.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.ekon., profesore Inese Vaidere

Priekšzināšanas

Ekon1444, Makroekonomika

Kursa anotācija:

"Globālās finanses " padziļina makroekonomikas studijās iegūtās priekšzināšanas starptautiskās ekonomikas un finansu sfērās. Kursā tiek analizēta globālo (starptautisko) finansu sistēma, tās vēsturiskā attīstība. Īpaša uzmanība tiek pievērsta maksājumu bilances analīzei, valūtas kursu koncepcijām, tos ietekmējošiem faktoriem. Tiek iztirzāta valūtas politika, valūtas tirgi un valūtas operācijas. Kursā analizē Eiropas valūtas sistēmu un savienību, eiro izveidi, kā arī starptautisko finansu institūciju darbību.

Kursu apraksts-plāns:

1.Globālo (starptautisko) finansu sistēma L12.
2.Starptautisko finansu sistēmas modeļi un attīstība L1, S13.
3.Maksājumu bilance L2, S14.
4.Valūtas kursu koncepcijas. Faktori, kas ietekmē valūtas kursus L2, S15. 5.Starpeksāmens S16.
6.Valūtas politika. Valūtas ierobežojumi L2, S17.
7.Oficiālā starptautiskā likviditāte L1, S18.
8.Valūtas tirgi un valūtas operācijas. Valūtas arbitrāža un spekulācijas L4, S19.
9.Eiropas Valūtas sistēma. Eiropas Valūtas savienības izveide. Eiro. L2, S20.
10.Starptautiskās un reģionālās finansu institūcijas L2, S21.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Dalība lekcijās, semināros - 10%, ieskaitīti kontroldarbi - 30%, nokārtots starpeksāmens - 25%. Izstrādāts un publiskots patstāvīgais darbs - referāts - 10%, sekmīgi nokārtots eksāmens - 25%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.Eichengreen B.J. Globalizing Capital: a History of the International Monetary System-Princeton Univ. Press, 1996.
2.Krugman P., Maurice O. International Economics: Theory and Policy. - Obstfeld, NY: Harper Collins College Publishers, 2002.
3.Luca C. Trading in the Global currency markets. -New York, New York Institute of Finance, 2000.
4.Pilbeam K. International Finance. -Houndmills: Mc.Millan, 1992.
peika - Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. - Rīga, Datoru centrs, 2003.
6.Vaidere I. Banku sistēmas attīstība Latvijā 1988 - 1997., Rīga, 1999.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1.Madura J. International Financial Management. -South-Wesley, 2003.
2.Micks A. Managing currency risk using foreign Exchange options. -CRC press, 2000.
3.Moisejev S. Meždunarodnije vaļutno-kreditnije otnošenija. - Moskva, Delo i servis, 2003.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1.Latvijas Banka. Gada pārskati.
2.LR Ekonomikas ministrijas ziņojumi.
3.LR Finansu ministrijas biļeteni.
4.Global Finance Journal
5.The Economist

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Vides ekonomika

Kursa kods

VadZP003

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Vadībzinātne

Zinātnes apakšnozare

Uzņēmējdarbības vadība

Lekciju skaits

8

Semināru un praktisko darbu skaits

8

Kursa apstiprinājuma datums

15.04.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

lektors Jānis Malzubris

Priekšzināšanas

Ekon1444, Makroekonomika

Ekon1854, Mikroekonomika

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir izveidot sapratni par ekonomikas un vides mijiedarbību, tās regulēšanas metodēm un ietekmes uz vidi novērtēšanu. Kursa gaitā tiek veidota izpratne par dabas resursu lomu ekonomiskajā attīstībā. Kursa ietvaros tiek izvērtētas ekonomiskās regulēšanas metodes un studenti apgūst ietekmes uz vidi un vides ekonomiskās vērtēšanas metodes.

Kursu apraksts-plāns:

1. Vides funkcijas kā pamats ekonomiskai attīstībai.
1.1. Vide kā resursu avots un atkritumu izvietošanas telpa.
1.2. Ekonomiskā izpausme un tās ietekme uz vidi.
2. Ietekmes uz vidi regulēšanas līdzekļi.
2.1. Administratīvie regulēšanas līdzekļi.
2.2. Ekonomiskie regulēšanas līdzekļi, licenču tirgus.
3. Dabas resursu klasifikācija.
3.1. Atjaunojamie resursi.
3.2. Neatjaunojamie resursi.
4. Hotelinga likums.
5. Rūpniecības ekoloģija un tās modelis.
5.1. Enerģijas un materiālu plūsmas ekonomika.
5.2. Ļeontjeva modelis.
5.3. Eksistences cikla analīze.
6. Vides kopējā ekonomiskā vērtība.
7. Konstruētā tirgus metodes.
8. Ilgstspējīga attīstība, vides rādītāju sistēma.
9. Videi draudzīga uzņēmējdarbība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Kursā paredzēti kontroldarbi un semināra darbs, kas veido 50% no vērtējuma. Kursa nobeigumā ir tests - 50%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Tom Tietenberg. Envinormental and Natural Resource Economics.sixth.edition.-Pearson Addison Wesley, 2002.
2. Nick Hanley, Jason F.Shogren, Ben White, Introduction to Environmental Economics. Oxford University Press, 2001.
3. Barry C. Field, Environmental Economics. Mc Graw-Hill/Irwin, 3rd edition, 2001.
4. Ilgtspējīgs Baltijas Reģions. Baltijas Universitātes Programmas materiāli, 1-10 burtnīcas varam, Rīga 2001.
5. Bjorn Lomborg. The Skeptical Environmentalist Measuring the Real State of the World.- Cambridge University Press. 2002.
6. Rīss V., M.Vakerndžeils. Mūsu ekoloģiskais pēdas nospiedums. - Rīga, Norden AB, 2002.
Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Hussen Ahmed M. Principles of Environmental Economics, Economics, Ecology and Public Policy. Routledge, NY, 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Environment and Natural Resource Economics.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Finanšu grāmatvedība

Kursa kods

Ekon2109

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Grāmatvedības un uzskaites teorija

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

13.03.2000

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori

Dr.ekon., docente Svetlana Saksonova

Priekšzināšanas

Ekon1854, Mikroekonomika

Kursa anotācija:

Kursa mērķis: nodrošināt studentus, kā nākotnes finansu menedžerus, ar zināšanām finanšu grāmatvedības jomā saskaņā ar starptautiskiem grāmatvedības standartiem: no grāmatvedības organizēšanas jautājumiem līdz uzņēmuma gada pārskata sastādīšanai.Kursa uzdevumi: iepazīstināt studentus ar finanšu grāmatvedības principiem, metodēm, iekārtojumu un organizāciju. Iemācīt grāmatot saimnieciskās darbības operācijas, uz veikto grāmatojumu pamata sastādīt galvenos uzņēmuma gada pārskata dokumentus - bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ievads.L2
2. Grāmatvedības dokumentācija un galvenie jēdzieni.L2
3. Uzņēmuma gada pārskats L2, S2
4. Grāmatvedības pamatprincipi L2
5. Operācijas ar bilances kontiem, to iegrāmatošana L2, P2
6. Ieņēmumu un izdevumu iegrāmatošana L2, P2
7. Uzkrāto maksājumu iegrāmatošana P2
8. Pievienotās vērtības nodokļa uzskaite L2, P2
9. Praktiska nodarbība P2
10. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite L4, P6
11. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite
12. Pašu kapitāla un uzkrājumu uzskaite L2, P2
13. Kreditoru uzskaite L2, P4

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

2 kontroldarbi - 20% eksāmens - 80%,

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. LR likums "Par grāmatvedību".
2. LR likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem", citi likumdošanas un normatīvie akti.
3. Starptautiskie grāmatvedības standarti, International Accounting Standats Commitee, 1997.
4. J.Benze. Finansu grāmatvedība. Rīga, "Grāmatvedis", 1998.
5. M.Grebenko. Grāmatvedība 1. un 2.daļa, Rīga, 2000.
6. M.Januška. Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās. Rīga, Merkūrijs Lat SIA, 2001.
7. Grāmatvedība un Revīzija, LZRA Izglītības centrs, 2001.
8. R.Grigorjeva, A.Jesemčika, I.Leibus, A.Svarinska. Grāmatvedības pamati. Rīga, Izglītības soļi, 2001.
9. J.Zaiceva. Palīglīdzeklis uzņēmuma gada pārskata sastādīšanai. Rīga, 2001.
10. Konsolidēto datu pārskatu sastādīšanas rokasgrāmata. Rīga, Finansu ministrija, 2000.
11. Stickney C.P., Weil R., Financial Accounting: An Introduction to Concepts, Methods and Uses, South-Western College Publishing, 2002

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Norden AB, 2003.
2. Hingley Wilfred. Financial management. Oxford, 2000.
3. J.Benjamin, S.D.Grossman, R.H.Strawser, Intermediate accounting. Allen and Becon, 2002.
4. B.Nidlz, H.Andersen, D.Kolduell. Principi buhgalterskovo učeta. M., Finansi i statistika, 2001.
5.R.Entoni, D.Ris. Učet situacii i primeri. Moskva, Finansu i statistika, 2003.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Latvijas Ekonomists
Grāmatvedis
Kapitāls
Bilance
Latvijas Vēstnesis
Grāmatvedība un ekonomika
Financial Times

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Cenas un cenu veidošanās

Kursa kods

Ekon3379

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

11

Semināru un praktisko darbu skaits

5

Kursa autori

Dr.ekon., asociētais profesors Vilnis Ādamsons

Priekšzināšanas

Ekon1068, Mikroekonomika II

Kursa anotācija:

Kursā paredzēts aplūkot cenas būtību, sastāvu, struktūru un darbības principus; izskatīt cenas izpausmes formas tirgos; noskaidrot cenu politikas mērķus un uzdevumus; apgūt cenu un vērtības noteikšanas galvenās metodes; novērtēt cenu indeksu vajadzību statistiskajos un tautsaimnieciskajos vērtējumos. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar cenas kategoriju, tās uzbūvi, saturu un izmantošanu uzņēmējdarbībā, valsts politikā un statistikā.

Kursu apraksts-plāns:

1. Cenas raksturojums un tās ekonomiskā būtība L2
2. Cenas uzbūve, struktūra un tās veidu klasifikācija S2
3. Cenas un tirgi L2
4. Uzņēmēju cenu stratēģija, politika un taktikas L2
5. Cenu prognozēšana pēc pieprasījuma elastības metodes L4
6. Cenu prognozēšana pēc pieprasījuma elastības metodes S4
7. Cenas un izmaksas, izmaksu grupēšana un kalkulēšana L2
8. Peļņas plānošana, nodokļu iekļaušana cenā L4
9. Cenas kalkulācijas metode un tās varianti L2
10. Cenas bezzaudējuma metode S4
11. Cenu atlaides L2
12. Valsts cenu politika un mērķi L2

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

1. 2 kontroldarbi - 20%.
2. Eksāmens - 80%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Libermanis G. Tirgus, cenas, konkurence, Rīga, 2000.
2. J.Beļčikovs, V.Praude. Mārketings, Rīga, 2003.
3. V.Jesipova, Cenas, Rīga, 2002.
4. Kreps D. Microeconomics for Managers, W&W Norton Company, 2003.
5. Nagle T., Holoder R. The Strategy and Tactics of Pricing, 2002.
6. S.Fišers. Ekonomika, 2002.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Incoterm noteikumi 2000. Rīga, 2001
2. Tarasevič V.M. Cenovaja politika predprijatija. SPd, 2002.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

LR MK noteikumi Nr.362 "Grozījumi par preču un pakalpojumu cenu un tarifu veidošanu", 21.11.1995.
Latvijas ekonomists
The Economist
Business Week
Business Strategu Review

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Projektu vadība

Kursa kods

EkonP051

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

17.05.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, Edgars Peičs

Priekšzināšanas

Ekon2368, Finanšu teorija

EkonP804, Monetārā un banku ekonomika

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas studentiem visu deviņu projektu vadības sfēru zināšanu apgabalos - projektu izstrādes/integrācijas, ietvara, laika, izmaksu, kvalitātes, personāla, komunikāciju, risku un sagādes pārvaldē. Kursā tiek apskatītas dažādas plānošanas pieejas un tehnikas, kas palīdz aktualizēt projekta problēmu, noteikt mērķus, prioritātes, kā arī plānot projekta gaitu. Īpaša nozīme ir pievērsta projekta uzraudzībai un novērtēšanai. Kursa pamatā ir projekta budžeta prognozēšana, veidošana, finansu avotu pieejamības noteikšana, naudas plūsmas kontrole, resursu savlaicīga plānošana, izlietošana, finanšu risku minimizēšanas principi un projekta komandas vadīšana.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ievads projekta vadībā, L1, S1;2. Projekta ienesīguma novērtēšana, metodes un principi, L1, S1;3. Projekta vadības konteksts un procesi; finanšu pārvaldība, L1, S1;4. Projekta integrācijas pārvalde, L1, S1;5. Projekta ietvara pārvalde, L1, S1;6. Projekta laika pārvalde, L1, S1;7. Projekta izmaksu pārvalde, optimizēšana un prognozēšana, L1, S1;8. Projekta kvalitātes novērtēšanas principi, L1, S1; 9. Projekta personāla sastāvs, riski un pārvalde, L1, S1;10. Projekta komunikācijas, to kvalitāte, kontrole un pārvalde, L1, S1;11. Projekta riska vadības mērķi un uzdevumi, L1, S1;12. Projekta sagādes posms un tā vadīšana, L1, S1;13. Projekta iesākšanas stadija, L1, S1;14. Projekta plānošana, rezultāts un kontrole, L1, S1;15. Projekta izpilde, riski un minimizēšanas metodes, L1, S1;16. Projekta kontrole un nobeigšana, L1, S1;

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Jānokārto 2 kontroldarbi - 20%, 2 mājas darbi - 20%, jāsagatavo un jāaizstāv referāts - 10%, jānokārto ieskaite - 50%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Litke Hanss D. Projektu vadība / Hanss D. Litke, Ilonka Kunova. - Rīga : BALTA eko, 20032. Kathy Schwalbe "Project Management, Second Edition." - Course Technology. Thomson Learning, 2002.3. Lūiss Džeimss P. Projektu vadīšanas pamati - Rīga : Puse plus, 20014. Urdze T., Panākumu atslēgas, Rīga, 20015. Urdze T., Māksla plānot, Rīga, 2000

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Sharpe W., Alexander G., Bailey J. Investments. Prentice Hall: 20002. Deidulis L., Komunikāciju prasmes, Riga, 20013. The Fund-raising plan // Vote yes for libraries: A guide to winning ballot measure campaigns for library funding / Anne M. Turner. - Jefferson : McFarland, 2000

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Management Today
2. Business Strategy Review
3. The Economist

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Nodokļi

Kursa kods

EkonP811

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā, lektore Līga Leitāne

Dr.ekon., profesore Lūcija Kavale

Priekšzināšanas

Ekon1110, Makroekonomika

Ekon2360, Finansu pamati

Kursa anotācija:

Kursa mērķis: dot izpratni par nodokļu un muitas politikas veidošanas pamatprincipiem un to ietekmējošiem faktoriem. Iepazīties ar pasaules nodokļu politikas koncepcijām, iemācīties tās kritiski vērtēt. Analizēt ES nodokļu politiku saistot to ar globalizācijas procesu pasaulē. Iemācīties veidot nodokļu politiku konkrētos ekonomiskos apstākļos. Izpētīt Latvijas nodokļu ņemšanas praksi, apgūt nodokļu aprēķināšanu, ieskaitīšanu budžetā un kontroli.

Kursu apraksts-plāns:

1. Nodokļu būtība un nepieciešamība L4, S2
2. Nodokļu poltikas mērķi, uzdevumi un ietekmējošie faktori L8, S4
3. Nodokļu dubultās aplikšanas būtība un problēmas L2, S2
4. Muitas tarifi un muitas politika. Pasaules Tirdzniecības organizācijas loma muitas tarifu praksē L4, S2
5. ES nodokļu politika, tās ietekme uz Latvijas nodokļu sistēmu L4, S2, P2
6. Latvijas nodokļu sistēmas analīze L4, P18
7. Globalizācijas ietekme uz nacionālajām nodokļu sistēmām L2, S2, P2

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Piedalīties lekcijas un prakstiskajās nodarbībās - 10%. Uzrakstīt referātu par kādas valsts nodokļu politiku - 30%. Nokārtot eksāmenu - 60%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. L.Kavale. Nodokļu politika, Rīga, 2003.
2. Sīpola. Mūsdienu nodokļu teorija, Rīga, 2002.
3. O.Lukašina. Nodokļi Latvijā. Analīze un praktiskie ieteikumi, Rīga, 2003.
4. I.Kodoliņa. Nodokļi Latvijā, '2004, Turība, Rīga, 2004.
5. A.Zvejnieks. Nodokļi un nodevas, Rīga, 2001.
6. D.Hyman. Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, Harcourt Brace College Publishers, 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. H.S.Rosen. Public Finance, Irwin?McGraw Hill, 2002.
2. A.Orehova. Nodokļu sistēmas izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā, Rīga 2001.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Latvijas Vēstnesis.
2. Nodokļi.
3. Bilance.
4. Grāmatvedība un revīzija.
5. Latvijas Ekonomists.
6. Global Finance Journal.
7. The World Economy.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Investīcijas

Kursa kods

Ekon3351

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori

Ekonomikas maģistra grāds, lektore Vineta Šņepste

Dr.ekon., Valda Baleviča

Sergejs Babuškins

Priekšzināšanas

Ekon1054, Mikroekonomika

Kursa anotācija:

Mācību kursā tiek apskatīti uzkrājumu veidošanas mērķi un kapitāla sagādāšana, investīciju peļņas un riska teorija un aprēķināšanas metodes. Kursā tiek noskaidrotas alternatīvo investīciju iespējas un novērtēšana.Visattīstītākie investīciju instrumenti ir ASV, tāpēc arī kursā tiek apskatīta ASV pieredze.Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par alternatīvo investīciju instrumentu pārvaldīšanas iespējām optimālās peļņas gūšanai.

Kursu apraksts-plāns:

1. Investīciju būtība un veidi. L2
2. Investīciju peļņas un riska aprēķināšana. L2
3. Investīciju peļņu ietekmējošie faktori. L2
4. Inflācijas ietekme uz investīcijām. L2
5. Investīciju riski un riska prēmijas. L2
6. Investīciju portfeļa teorija. L2
7. kapitāla aktīvu vērtības teorija. L2
8. Investīciju mērķi. Tiešās un netiešās investīcijas. L2
9. Valsts un privātās investīcijas. Ārvalstu investīcijas. L2
10. Alternatīvās investīcijas. S8
11. Investīcijas ar fiksētu ienākumu. L2
12. Valsts vērtspapīri. L2
13. Obligācijas. L2
14. Priekšrocību akcijas. L2
15. Banku ķīlzīmes. L2
16. Investīcijas bez fiksēta ienākuma. Investīcijas uzņēmējdarbībā. Investīcijas ar ierobežotu likviditāti. L2
17. Investīciju fondi. S8
18. Investīcijas nekustamajā īpašumā. L1
19. Investīcijas dzīvokļu īpašumā. L1
20. Kapitāla sagāde investīcijām. S8

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Kontroldarbs - 15%,darbs semināros- 10%,praktiskais darbs- 30% eksāmens - 45%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Ieguldītāju aizsardzības likums.
2. Finanšu instrumentu tirgus likums.
3. Sharpe, William. Investments.Prentice Hall International,2002.
4. Gitman, Lawrence. Fundamentals of Investing.Addison Wesley,2002.
5. Bodi Z., Kein A., Markus A. Principi investicij. Moskva., 2002.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Blank I. Investīcju menedžments. Moskva, 2000.
2. Savčuks V. Īnvestīciju projektu izstrādāšana.Moskva,2002.
3. Birman G. Investīciju projektu analīze. Moskva, 2003.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Dienas Bizness
2. Kapitāls
3. Latvijas Vēstnesis
4. . (Financial Times).
5. Global Finance Journal
6. Journal of Banking and Finance

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Kursa darbs I (Monetārā un banku ekonomika)

Kursa kods

Ekon1005

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kursa apstiprinājuma datums

13.03.2000

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori

Dr.h.ekon., profesors Elmārs Zelgalvis

Dr.ekon., docente Ramona Rupeika-Apoga

Priekšzināšanas

EkonP804, Monetārā un banku ekonomika

Kursa anotācija:

Kursa darbs paredzēts, lai studenti nostiprinātu mācību gaitā iegūtās teorētiskās zināšanas; iegūtu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas analizējot konkrētās par;ādības, situācijas. Rezultātā studenti spēs orientēties naudas un kredīta un banku darbības teorētiskajos jautājumos, spēs risināt naudas apgrozības, kreditēšanas un banku vadības praktiskās problēmas.

Kursu apraksts-plāns:

Atbilstoši izvēlētam tematam, students izstrādā darba plānu, ko saskaņo ar darba vadītāju. Kursa darba izstrādes gaitu un darba uzbūvi veido atbilstoši Finansu institūtā apstiprinātiem norādījumiem kursa darbu izstrādei un aizstāvēšanai.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Mischkin. The economics of Money, Banking and Financial Markets, Addison Wesley Publishing, 2003

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Latvijas Banka. Monetārais apskats.
2. Latvijas Bankas Monetārais biļetens.
3. Latvijas Banka. Averss un Reverss.
4. Dienas Bizness.
5. Financial Times
6. Journal of Monetary Economics

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība

Kursa kods

EkonP560

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Sociālā ekonomika

Lekciju skaits

12

Semināru un praktisko darbu skaits

4

Kursa autori

Dr.ekon., asociētais profesors Vilnis Ādamsons

Priekšzināšanas

EkonP438, Valsts un pašvaldību finanses II

Kursa anotācija:

Kurss ļauj studentiem padziļināt zināšanas sociālo jautājumu risināšanā un finansu līdzekļu izlietošanā. Tiek apgūtas sociālās sistēmas dažādās valstīs, sociālie maksājumi tajos. Detalizēti tiek izskatīti sociālo izdevumu veidi- pensijas, pabalsti, kompensācijas izmaksas un pārvaldes izdevumi. Tiek izpēta Latvijas sociālā likumdošana, reformas gaita un paredzamie rezultāti.

Kursu apraksts-plāns:

1. Sociālās drošības sistēmas būtība L4
2. Sociālās drošības sistēmas būtība L4
3. Sociālā reforma Latvijā L4
4. Sociālā reforma Latvijā L4
5. Valsts sociālās apdrošināšanas pārvalde, sociālie maksājumi, budžeti L4, S2
6. Valsts sociālās apdrošināšanas pārvalde, sociālie maksājumi, budžeti L4, S2
7. Sociālās palīdzības sistēma, pārvalde, izmaksas L2, P2
8. Valsts pensijas L2
9. Valsts pensijas S2
10. Sociālās apdrošināšanas pabalsti L2
11. Sociālās palīdzības pabalsti L2
12. Kontroldarbs
13. Privātie pensiju fondi Latvijā L4
14. gala pārbaudījums

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

1. Minireferāts (3-5 lpp.), 2 kontroldarbi 25%.
2. Gala pārbaudījums eksāmena veidā - 75%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Sociālais ziņojums, Labklājības Ministrija, Rīga, 2002.
2. J.Punculs. Privātie pensiju fondi, Rīga, Turība, 1999.
3. Velde L. Pensiju reforma: izplatītākie modeļi pasaulē // Labrīt, Rīga - 1995.6.02.
4. Zvejnieks A. Nodokļi un nodevas, Rīga, 2001.
5. Rešina G. Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt, Rīga, 2003.
6. DiNitto D. Socail Welfare: Politics and Public Policy, 5th edition, Allyn&Bacon, 2000.
7. Hillman A. Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, 2003
8. Likums "Par Latvijas valsts budžetu 2003.gadam."
9. http://www.lm.gov.lv
10. http://www.csb.lv
11. http://www.VSAA.lv

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Darba un sociālā likumdošana. - Abonentizdevums 2 sējumos,- R: Biznesa Augstskola "Turība", 2003.
2. Pārskats par Latvijas sociālās drošības sistēmu. R,- Labklājības Ministrija, 2003.
3. Pensiju un nodokļu jaunumi. Ž."Mans īpašums", 2002, Nr.1.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Šmitiņa I. Sociālā apdrošināšana: ceļā uz uzticību, Diena, 1998.28.02.
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.464 no 15.02.98.; Nr.462 no 15.12.98.; Nr.436 no 23.12.97., Nr.63 no 04.02.97.; Nr.151 no 23.04.96.
3. Noteikumi par Rīgas pašvaldības sociālajiem pabalstiem Nr.45, RD. 06.03.2001.
4. Strahovoje delo

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Finanšu un banku darbības rādītāji

Kursa kods

Ekon4878

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

10

Semināru un praktisko darbu skaits

6

Kursa apstiprinājuma datums

13.03.2000

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori

Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, Edgars Peičs

Dr.ekon., asociētais profesors Leonārs Svarinskis

Priekšzināšanas

Ekon1273, Statistika ekonomistiem I

Ekon3805, Monetārā un banku ekonomika

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir iegūt zināšanas par tautsaimniecības finansu rādītājiem, kā arī komercbanku darbības rādītājiem, analizējot Latvijas Bankas izstrādātos normatīvos dokumentus, kuru regulē atskaišu sastādīšanas un iesniegšanas kārtību komercbankās. Kursā tiek aplūkoti svarīgākie tautsaimniecības finansu jomas rādītāji - iekšzemes kopprodukts un valsts budžets, naudas apgrozība, kredīts un vērtspapīru tirgus, ārējā tirdzniecība un maksājumu bilance. Tie parādīta datu sākotnējā iegūšana un apstrāde, kā arī veikta to analīze. Detalizēti tiek izvērtēti komercbanku gada pārskati un mēneša bilances. Atsevišķas tēmas veltītas banku pašu kapitāla un rezervju, piesaistīto līdzekļu un izsniegto kredītu, valūtas un vērtspapīru operāciju analīzei.

Kursu apraksts-plāns:

1.Finansu statistika kā ekonomiskās statistikas sastāvdaļa L2
2.Iekšzemes kopprodukta statistika L1, S1
3.Valsts budžeta statistika L1, S1
4.Naudas apgrozības un kredīta statistika L1, S1
5.Vērtspapīru tirgus statistika L2
6.Vērtspapīru tirgus statistika S2
7.Ārējās tirdzniecības statistika L1, S1
8.Maksājumu bilances statistika L1, S1
9.LR banku sistēma L2
10.Komercbanku gada pārskatu raksturojums L2
11.Komercbanku gada pārskatu raksturojums L1, S1
12.Komercbanku mēneša bilances L1, S1
13.Banku kapitāla un rezervju statistika L1, S1
14.Piesaistīto līdzekļu statistika L1, S1
15.Banku kredītpolitikas raksturojums L2
16.Vērtspapīru un valūtas operāciju statistika L1, S1

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Semestra laikā jāiegūst 5 ieskaites par visām tēmām - 50%. Jānokārto eksāmens - 50%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Sinkey J. Commercial Bank Financial Management, 6th edition, Prentice Hall, 2002
2. Emery D., Finnerty J., Stowe J., Corporate Financial Management, 2nd edition, Prentice Hall, 2004
2.Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga, "Kamene", 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Vasermanis E., Šķiltere D. Statistika I. Mācību līdzeklis, Rīga, LU, 1996.
2.Dzintare Z. Banku grāmatvedība. Biznesa augstskola "Turība", Rīga, 1999.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Latvijas statistikas gada grāmata.
2. LB monetārie biļeteni.
3. LB gada pārskati.
4. Laikraksts "Dienas Bizness"
5. The Economist
6. European Financial Management

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Finanšu analīze

Kursa kods

Ekon3802

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori

Dr.ekon., profesore Elvīra Zelgalve

Priekšzināšanas

Ekon2020, Uzņēmējdarbības ekonomika

Kursa anotācija:

Kursa mērķis: sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas uzņēmuma (klienta) darbības finansu analīzes veikšanai. Pēc kursa apgūšanas students spēs izprast finansu analīzes lomu un nepieciešamību, pārzināt finansu analīzes mūsdienīgās metodes un paņēmienus, interpretēt finansu pārskatus. Students spēs izmantot finansu pārskatu datus konkrētu finansiālā stāvokļa rādītāju aprēķināšanai, lietot šos rādītājus finansiālā stāvokļa novērtēšanai un finansiālā stāvokļa izmaiņu prognozēšanai, veikt bezzaudējumu darbības analīzi un to interpretēt. Uz veiktās analīzes pamata spēs pieņemt lēmumus finansiālā stāvokļa uzlabošanai.

Kursu apraksts-plāns:

1.Finansu analīzes vieta un nozīme vadīšanā (būtība, informācijas avoti, finansu pārskatu raksturojums un lietotāji, metožu un paņēmienu klasifikācija, analīzes un veidi un etapi) L4
2.Bilances un peļņas pārskata horizontālā un vertikālā analīze L2, P4
3.Finansējuma struktūras analīze L2, P4
4.Aprites (aktivitātes) rādītāju analīze. Finansu cikla ietekme uz apgrozāmo līdzekļu daudzumu L2, P2
5.Rentabilitātes rādītāju analīze. Du Pont shēma L4, P4
6.Likviditātes rādītāju analīze. Apgrozāmais kapitāls un tā loma finansiālā darbībā L2, P2
7.Horizontālās un vertikālās finansēšanas noteikumu pārbaude. Finansu sviras efekts. Uzņēmuma kapitāla racionālās struktūras veidošanas kritēriji L4, P4
8.Bilances savstarpējās proporcijas (attiecības) L2
9.Finansu koeficienta izmantošana bankrota prognozēšanā. Divfaktoru un daudzfaktoru modeļu pielietošana finansiālā stāvokļa noteikšanai L2, P4
10.Finansu rādītāju analīzes nepieciešamība dažādiem informācijas lietotājiem L2
11.Naudas plūsmas analīze un prognoze L2, P4
12.Izmaksu - apjoma - peļņas analīze L4, P6

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Jāuzraksta 4 kontroldarbi (kopā 60 % no galīgās atzīmes), jākārto eksāmens (40 % no galīgās atzīmes).

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.Bernstein L., Wild J. Financial Statement Analysis: Theory, Analysis and Interpretat.Irwin McGraw-Hill, 1998.
2.T.R.Karlin. Anaļiz finansovih otčetov (na osnove GAAP) (per. s angl.), M., 1998.
3.V.V.Kovaļov. Finansovij anaļiz: metodi i proceduri. M., 2002.
4.Arnold G. Corporate financial management, 2001.
6.Frykman D., Tolleryd J. Corportate valuation: an easy guide to measuring value, 2003..
7.Kovaleva A.M Finansi: ucebnoje posobije, 2000.
8.Kovaleva A.M., Lapusta M.G., Skamai L.G. Finansi firmi, 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1.O.V.Jefimova. Finansovij anaļiz. M., 1999.
2.A.Dūdele, T.Korsaka. finansu vadības pamati, 2001
3.M.S.Abrjutina, A.V.Gračov. Anaļiz finansovovo - ekonomičeskoj dejateļnostji predprijatija. M., 2001.
4.V.V.Bogarjov. Finansovij anaļiz. S-Peterburg, 2001.
5.R.A.Brealey, S.C.Myers. Principles of Corporate Finance. 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1.Žurnāls «Kapitāls».
2.Žurnāls «Latvijas ekonomists»
3.Journal og Banking and Finance
4. The Economist

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Investīciju fondi

Kursa kods

EkonP053

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

11

Semināru un praktisko darbu skaits

5

Kursa apstiprinājuma datums

17.05.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Sergejs Babuškins

Priekšzināšanas

Ekon3351, Investīcijas

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir dot zināšanas par vienu no finansu tirgus dalībniekiem: ieguldījumu fondiem. Kursa gaitā tiek apskatīts ieguldījumu fondu darbības mehānisms, analizēti to trūkumi un priekšrocības, raksturoti fondu veidi un to atdeve, tiek aplūkota investora politika, ieguldot naudu ieguldījumu fondos, tiek rēķināta un vērtēta ieguldījuma fondu darbības efektivitāte, kā arī analizēti to finanšu pārskati un riska rādītāji. Augstāk minētais tiek apskatīts ar piemēriem un uzdevumiem.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ieguldījumu fondu būtība un nozīme L4
2. Ieguldījumu fondu darbības mehānisms L2
3. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un turētājbankas jēdziens, fonda ieguldījumi L2, S1
4. Ieguldījuma fondu finanšu pārskati L1, S2
5. Ieguldījuma fondu veidi L4, S1
6. Ieguldījuma fondu sniegtie pakalpojumi un izmaksas L3, P1, K1
7. Ieguldīšanas stratēģijas investīciju fondos un to pārvalde L2
8. Ieguldījuma fondu ienesīgums L1, P1
9. Ieguldījuma fondu darbības riska novērtēšana L1, P1
10. Pensiju fondi L3, K1

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Kursa gaitā ir paredzēti 2 kontroldarbi - 40%, praktiskās nodarbības - 10% - un gala pārbaudījums: eksāmens - 50%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Lorenss Dž. Gitmans, Maikls D. Džonks Investēšanas pamati.- 2000 (krievu val.)
2. V.F.Šarps, G.Dž. Aleksanders, Dž. Beilijs Investīcijas.- 2001 (krievu val)
3. Bodijs Z., Keins A., Markuss A. Investīciju principi (krievu val.), 2002
4. Blanks I. Investīciju menedžments, 2000 (krievu val.)
5. Strong R. Practic Investment, 2002
6. Sharpe W. Investment, 2002
7. Investment Company Institute interneta mājas lapa ()
8. Finanšu ziņu portāls Morningstar ()
9. Latvijā darbojošos ieguldījumu fondu gada pārskati un prospekti

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. LR "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums" (18.12.1997).
2. LR likums "Par privātajiem pensiju fondiem" (05.06.1997.).
3. LR FKTK rīkojums "Par "Ieguldījumu fondu pārskatu sastādīšanas noteikumu" apstiprināšanu" (1.11.2002).
4. LR FKTK rīkojums "Par "Privātā pensiju fonda gada pārskatu sastādīšanas noteikumu" apstiprināšanu" (8.08.2003).
5. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapa (www.fktk.lv)
6. Rīgas fondu biržas interneta mājas lapa (www.rfb.lv)

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1.Laikraksts "Dienas bizness".
2.Žurnāli "Kapitāls", "Latvijas Ekonomists"
3.The Economist
4.Financial Times ()
5.Journal of Banking and Finance

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Prakse I

Kursa kods

EkonP054

Kredītpunkti

14

ECTS kredītpunkti

21

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kursa apstiprinājuma datums

17.05.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Ekonomikas maģistra grāds, lektore Vineta Šņepste

Dr.ekon., asociētais profesors Vilnis Ādamsons

Dr.ekon., Valda Baleviča

Dr.ekon., asociētais profesors Leonārs Svarinskis

Priekšzināšanas

Ekon2109, Finanšu grāmatvedība

Ekon2368, Finanšu teorija

EkonP804, Monetārā un banku ekonomika

Kursa anotācija:

Mācību prakses mērķis ir dot studentiem praktiskas iemaņas par uzņēmumu attiecībām ar komercbankām un valsts ieņēmumu dienestu un to dokumentēšanu.Uzdevums nostiprināt teorētiskās zināšanas ar praksi.

Kursu apraksts-plāns:

Prakses atskaitē ir jāiekļauj sekojoša informācija:
1. Finanšu grāmatvedību regulējošo likumu un to pamatprasību raksturojums.
2. Uzņēmuma apraksts.
3. Grāmatvedības darba organizācija.
4. Grāmatvedības uzskaites kārtība (uzrādīt uzskaites reģistrus un aizpildīt attiecīgus iekšējos un ārējos finanšu pārskatus).
5. Ārējo finanšu pārskatu sagatavošanas biežums (uzrādīt uzņēmuma pārskatu nosaukumus un sastādīšanas termiņus).
6. Gada pārskata sastādīšanas noteikumi un sastāvs.
7. Uzņēmumu un banku sasvtarpējā sadarbība.
8. Uzņēmumu un VID savstarpējā sadarbība.
9. Uzņēmumu svarīgāko iekšējo operāciju dokumentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. LR likums "Par grāmatvedību".
2. LR likums "Par uzņēmuma gada pārskatiem", citi likumdošanas un normatīvie akti.
3. Starptautiskie grāmatvedības standarti, International Accounting Standarts Commitee, 2001.
4. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga, Bilances bibliotēka, 2003.
5. A.Ludboržs. Finanšu grāmatvedības tirdzniecība. Rīga, 2003.
6. J.Benze. Finanšu grāmatvedība. Rīga, "Grāmatvedis", 2001.
7. M.Grebenko. Grāmatvedība 1. un 2.daļa. Rīga, 2003.
8. Fundamental Financial Accounting Concepts by Thomas P.Edmonds (Editor). Frances M.McNair, Edward E.Milam, Philip R.Olds, Cindy D.Edmonds, Nancy W.Schneider, Clair N.Sawyer. N.-Y., 2003.
9. M.januška. Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās. Rīga, Merkūrijs lat SIA, 2001.
10. Grāmatvedība un Rvīzija, Rīga, LZRA Izglītības centrs, 2001.
11. R.Grigorjeva, A.Jesemčika, I.Leibus, A.Svarinska. Grāmatvedības pamati. Rīga, Izglītības soļi, 2001.
12. Zaiceva. Palīglīdzeklis uzņēmuma gada pārskata sastādīšanai. Rīga, 2001.
13. Konsolidēto gadaārskatu sastādīšanas rokasgrāmata. Rīga, Finansu ministrija, 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Ekonomikas un finanšu vārdnīca, Norden AB, 2003.
2. Hingley Wilfred. Financiala Management, Oxford, 2000.
3. J.Benjamin, S.D.Grossman, R.H.Strawser. Intermedialte accounting, Allen and becon, 2000.
4. B.Nidlz, H.Andreson, D.Koduell. Principi buhgalterskovo učeta. Moskva, Finansu i statistika, 2000.
5. R.N.Antoniji. Osnovi buhgalterskovo učeta. Moskva, Triada, 2001.
6. R.Entoni, D.Ris. Učet - situacii i primeri. Moskva, Finansi i statistika, 2001.
7. T.P.Karlin, A.R.Makmin. Analiz finansovih otčetov na osnove GAAP. M., Infra-M, 2001.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Latvijas Vēstnesis.
2. Latvijas Ekonomists
3. Grāmatvedis
4. Bilance
5. Kapitāls
6. Ekonomika un grāmatvedība
7. Finansists
8. The Economist
9. Financial Times
10. Journal of Banking and Finance

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Banku grāmatvedība

Kursa kods

EkonP124

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

15.09.2003

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

asistente Žanna Svarinska

Priekšzināšanas

EkonP222, Finanšu grāmatvedība I

EkonP375, Finanšu grāmatvedība II

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par banku grāmatvedības uzskaites principiem, banku operāciju uzskaites īpatnībām modelējot situācijas no banku darbības prakses un sagatavojot un analizējot banku finanšu pārskatus praktiskajās nodarbībās. Lekcijās tiek aplūkotas svarīgākās banku operācijas un to atspoguļošana uzskaitē atbilstoši Starptautisko Grāmatvedības standartu prasībām, kā arī Latvijas Bankas un Finanšu un Kapitāla Tirgus komisijas lēmumiem un noteikumiem.

Kursu apraksts-plāns:

1. Banku grāmatvedību raksturojošie normatīvie akti L2, S1
2. Bankas pārskati, pielikumi un to posteņu raksturojums L2, S1
3. Bankas kapitāls un rezerves, to uzskaite L2, S2
4. Skaidras naudas operācijas un to uzskaite L2, S2
5. Bankas korespondējošā konta būtība. Nostro konta salīdzināšana L2, S2
6. Klīringa būtība. Naudas pārskaitījumi un to būtība L2, S2
7. Klientu konti. Noguldījumu operāciju uzskaite L2, S2
8. Čeku operācijas un to uzskaite L2, S2
9. Operācijas ar norēķinu kartēm un to uzskaite L2, S2
10. Aizdevumu uzskaite. Uzkrājumu veidošana L3, S2
11. Darījumi ar ārvalstu valūtu un to uzskaite L2, S2
12. Darījumi ar vērtspapīriem un to uzskaite L2, S2
13. Ārpusbilances posteņu raksturojums un saistību uzskaite L2, S2
14. Kredītiestādes finanšu pārskatu modelēšana L3, S6
15. LB un FKTK noteikto normatīvu aprēķināšana un analīze L2, S2

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Semestra laikā jāiegūst ieskaites par visām tēmām. Jāaizstāv visi praktiskie darbi(50%). Jānokārto eksāmens.(50%)

Literatūra (01-mācību literatūra):

R.Alsiņa, K.Zolotuhina, J.Bojarenko. Vadības grāmatvedības pamati. Izdevniecība "RaKa", Rīga, 2000.
D.Zvirbule, J.Žagare. Banku grāmatvedība. Turība, Biznesa augstskola, Rīga, 2003.
T.Korsaka. Ārpusbilance bankās. Tās modelēšanas un izmantošanas iespējas. Apgāds "Rasa ABC", Banku augstskola, 2002.
Charles Meeimore. Bank Accounting and Auditing Service. Sheshufroff & Pratt, Austin, 2004
Euromoney Institutional Investori PLC. International Bank Accounting, 3-rd Ed., UK Aglesbury, 2004
J.A.Babajeva. Buhgalterskij učet. Juniti, Moskva, 2002.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Starptautiskie grāmatvedības standarti 2000. 2000.g. 1.janvārī spēkā esošo SGS un PIK interpretācijas pilns teksts.
Latvijas Bankas noteikumi (www.bank.lv).
FKTK noteikumi un lēmumi (www.fk.lv).
Komerclikums, Kredītiestāžu likums, likums "Par grāmatvedību".

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Žurnāls "Latvijas ekonomists".
Žurnāls "Kapitāls".
Laikraksts "Dienas bizness".
Kredītiestāžu gada pārskati
LB gada pārskati.
Journal of Business Finance and Accounting (USA)
Asset Finance International magazine (UK)

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Komercbanku operācijas

Kursa kods

EkonP066

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

32

Semināru un praktisko darbu skaits

32

Kursa apstiprinājuma datums

17.05.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.ekon., lektore Marina Kudinska

Priekšzināšanas

Ekon2109, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir aplūkot komercbanku aktīvo un pasīvo operāciju veikšanas procedūras. Kursa uzdevumi ir aprakstīt banku kapitāla veidošanas principus, banku līdzekļu piesaistīšanas avotus, darījumus valsts vērtspapīru tirgū. Kursā aplūko bankas kredītdarījumus, dokumentāro norēķinu veikšanas īpatnības, darījumus ar maksājumu kartēm, arī vērtspapīru operācijas, kredītvēstules un inkaso darījumu priekšrocības un trūkumus, iegūs prasmes stādīt kredīta dzēšanas grafikus un izvēlēsies piemērotāko norēķinu veidu, iegūs prasmes kalkulēt bankas peļņu no darījumiem vērtspapīru tirgū, iegūs zināšanas par banku darījumiem valūtas tirgū.

Kursu apraksts-plāns:

1.Bankas dibināšana. Licenču izsniegšanas kārtība. Bankas organizatoriskā struktūra L1, S12.
2.Bankas pašu kapitāla veidošana L1, S13.
3.Bankas noguldījumu politika. Noguldījumu apdrošināšana Latvijā un ES valstīs L2, S24.
4.Līdzekļu piesaistīšana vērtspapīru veidā L1, S15.
5.Starpbanku kredīta tirgus Latvijā. Kredīti no LB, to saņemšanas kārtība L1, S16.
6.Bankas kredītpolitika L2, S27.
7.Kredītdarījumu veikšanas vispārējās procedūras. Klienta maksātspējas novērtēšanas metodes L2, S28.
8.Vekseļu kredīti, Faktorings un Forfaitings, t0 veikšanas īpatnības L3, S239.
9.Līzings banku praksē L2, S210.
10.Hipotekārā kredītsistēma Latvijā L2, S211.
11.Kredītu administrēšanas process. Kredītu uzraudzība, darbs ar nedrošiem kredītiem L2,S212.
12.Bankas valūtas darījumi L2, S213.
13.Banku darījumi vērtspapīru tirgū L2, S214.
14.Bankas trasta operācijas L2, S215.
kaso darījumi banku praksē L2, S216.
16.Kredītvēstules kā dokumentārais norēķinu veids L2, S217.
17.Darījumi ar maksājumu kartēm L1, S118.
18.Banku elektroniskie pakalpojumi L1,S119.
19.Latvijas Bankas norēķinu sistēma L1,S1

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

4 kontroldarbi - 40%, darbs grupās (2 nodarbības) - 20%, eksāmens - 40%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.The New Basel Capital Accord. Consultative Document. - Basel Commitee on Banking Supervision., BIS, April 2003.
2.FKTK normatīvie dokumenti.
3.Kudinska M. Finansu tirgus - Latvijā un ES.-Rīga, 2001.
4.Šīrenbeks H. Modernais banku kontrolings. - Rīga: Zinātne, 1998.
5.Saļņikovs I Starptautiskais valūtas tirgus Forex.-R.,2000.
peika-Apoga R.Valūtas tirgus un valūtas darījumi. - Rīga: Datorzinību centrs, 2003.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1.Peter S.Rose. Money and capital Markets (Third edition).- Irwin Publishing, 1989.
nd und das Geld.- Frankfurt am Main, 1993.
3.G.Munn, F.Garcia. C.Woelfee. Enciklopedie of Banking and Finance. Ninth Edition.-London,1991.
4.T.Rhodes, K.Clark, J.Wulfken, S.Williamson. Syndicated lending. Practice and documentation. II Ed.,1996.
5.E.Žukov. Banki i bankovskije operacii. 2001.
6.Panova G.S. Kreditnaja poitika komerčeskovo banka.-IKC DIS, 1997.
7.Saksonova S. Latvijas komercbanku aktīvu struktūras pilnveidošana. // Promocijas darbs Ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.- Rīga, 2002, lpp. 38-41.5.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1.Laikraksti "Dienas Bizness", "Diena".
2.Žurnāli "Latvijas ekonomists", "Kapitāls", "The Economist", "Banking Accounting and Finance"
3.Banku apskati.-LETA

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Kursa darbs II(Finansu teorija)

Kursa kods

Ekon2670

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

32

Kursa apstiprinājuma datums

08.01.2001

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori

Dr.ekon., asociētais profesors Vilnis Ādamsons

Kursa anotācija:

Kursa darbs paredzēts, lai studenti nostiprinātu mācību gaitā iegūtās teorētiskās zināšanas, iegūtu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas analizējot konkrētas parādības, situācijas. Rezultātā studenti spēs orientēties finansu teorētiskajos jautājumos un risināt praktiskās problēmas

Kursu apraksts-plāns:

Atbilstoši izvēlētam tematam, students izstrādā darba plānu, ko saskaņo ar darba vadītāju. Kursa darba izstrādes gaitu un darba uzbūvi veido atbilstoši Finansu institūtā apstiprinātiem norādījumiem kursa darbu izstrādei un aizstāvēšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Studentiem atbilstoši Finansu institūta prasībām jāizstrādā un jāaizstāv kursa darbs

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.I.Kodoliņa. Nodokļi Latvijā. Uzņēmējdarbības bibliotēka, Rīga, 2000.
2.G.Gončarovs. Finansu teorija. Mācību līdzeklis, Rīga: LU, 2000, 107.lpp.
3.L.Kavale. Nodokļu politika. Rīga, VAS, 2002.
4.O.Kuzņecova. Finanses un kredīts. Rīga, Turība, 2001.
5. Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. RTU, Rīga, 2001.
6. Rešina G. Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt. -R., Biznesa Augstskola Turība, 2003.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību // LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2004.
2. LR Finanšu ministrijas biļetens // periodisks izdevums, FM, R., 2004.
3. http://is.ev.lu.lv/

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Kapitāls
2. Dienas bizness
3. The Economist
4. Financial Times

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Vadības grāmatvedība

Kursa kods

EkonP125

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

03.09.2001

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori

Dr.ekon., docente Svetlana Saksonova

Priekšzināšanas

Ekon2109, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija:

Kursa mērķis: Nodrošināt studentus ar zināšanām vadības grāmatvedības jomā, lai sekmīgi pieņemtu finansu lēmumus un plānotu uzņēmējdarbību.Kursa uzdevumi: Iepazīstināt ar vispāratzītākajām vadības grāmatvedības sistēmām, uzskatāmi parādīt dažādas lēmumu pieņemšanas tehnoloģijas, iemācīt pielietot izmaksu novērtēšanas, krājumu novērtēšanas, kalkulāciju sastādīšanas metodes lēmumu pieņemšanā, iemācīt prognozēt nākamos uzņēmuma izmaksas un ieņēmumus, sastādīt budžetu.

Kursu apraksts-plāns:

1.Ievads vadības grāmatvedībā. L2
2.Izmaksu klasifikācija un raksturojums. L2,P2
3.Pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācija. L2,P4
4.Mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija. L2,P2
5.Krājumu novērtēšana. L2,P2
6.Procesa pašizmaksas kalkulācija. L2,P2
7.Izmaksu novērtēšana. L2,P2
8.Lēmumu pieņemšanai svarīgas izmaksas. L2,P2
9.Ierobežojošu faktoru uzspiesti lēmumi. L2,P2
10.Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos.L2,P2
11.Uzņēmuma budžeta plānošana. L4,P4
12.Budžeta kontrole. L4,P4
13.Naudas līdzekļu plānošana. L4,P4

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

kontroldarbu - 30% - un testu - 20% obligāta kārtošana. Pārbaudes forma - eksāmens - 50%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.LR likumi: Komerclikums, Par grāmatvedību, Par uzņēmuma gada pārskatiem, citi, regulējošie uzņēmumu darbību.
2.A.Pelšs. Vadības grāmatvedība.Rīga, 2004.
3.Vadības grāmatvedība : izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija, Latvijas grāmatvedības metodiska padome, Rīga,1995.
4.Vadības gramatvedība: lēmumu pieņemšana, Latvijas grāmatvedības metodiska padome, Rīga,1995.
5.Vadības gramatvēdība: plānošana un kontrole, Latvijas grāmatvedības metodiska padome, Rīga,1995.
6. E.Alsiņa, K.Zolotuhina, J.Bojarenko. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga, RAKA, 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Starptautiskie grāmatvedības standarti, International Accounting Standarts Commitee, 1997.
2. A. Klauss. Uzņēmējdarbība, lekciju konspekts, Rīga, 1998.
3. Ekonomisko terminu vārdnīcas.
4. J.Benze. Finansu grāmatvedība. Rīga, 2000.
5. G.D.Dominiak, J.G.Londerback III. Managerial accounting. South-Western College Publishing, 1999.
6. R.H.Garrison. Managerial Accounting, Concepts for Planning, Control, Decision Making, Business Publications, 1998.
7. C.Drury. Management and cost accounting. Chapmanand Hall, 1998.
8. K.Druri. Upravļenčeskij i proizvodstvennij učet. Moskva, Juniti, 2000.
9. K.Druri. Vvedenije v upravļenčeskij i proizvodstvennij učet. Moskva, Juniti, 1998.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Latvijas Ekonomists
Grāmatvedis
Kapitāls
Latvijas Vēstnesis
Business Stategy Review
International Journal of Economics od Business
The Economist

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Prakse II

Kursa kods

EkonP057

Kredītpunkti

6

ECTS kredītpunkti

9

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.ekon., asociētais profesors Vilnis Ādamsons

Ekonomikas maģistra grāds, lektore Vineta Šņepste

Dr.ekon., Valda Baleviča

Dr.ekon., asociētais profesors Leonārs Svarinskis

Kursa anotācija:

Prakse II uzdevums ir nodrošināt teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, Galvenie darbības virzieni ir saistīti ar "Vadības grāmatvedībā" un "Finanšu analīzē" iegūto zināšanu pielietošanu konkrēta uzņēmuma darbībā.Prakses II laikā tiek iegūtas praktiskas iemaņas dažādu rādītāju aprēķināšanā un novērtēšanā, pašizmaksas kalkulēšanā un izmaksu novērtēšanā.

Kursu apraksts-plāns:

1. Uzņēmuma darbības raksturojums
2. Bilances un peļņas vai zaudējumu pārskata vertikālā analīze
3. Bilances un peļņas vai zaudējumu pārskata horizontālā analīze
4. Likviditātes rādītāju aprēķināšana
5. Aprites rādītāju aprēķināšana
6. Rentabilitātes rādītāju aprēķināšana
7. Kapitāla struktūras rādītāju aprēķināšana
8. Bezzaudējuma punkta aprēķināšana
9. Pašizmaksas kalkulācija
10. Izmaksu uzskaite un analīze: izmaksu elementi. Kalkulācijas objekti. Tiešās un netiešas izmaksas. Izmaksu dinamika. Fiksētās un mainīgās izmaksas. Izmaksu citas klasifikācijas.
11. Pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācija: pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācijas pamatojums. Izmaksu rašanās vietas. Izmaksu izvietošana un sadale. Izmaksu pārdale. Vispārējo izmaksu piesaistīšana. Uz darbības apjomu pamatota pašizmaksas kalkulācija.
12. Mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija: mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija un seguma summa. Pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācijas un mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācijas salīdzinājums, to priekšrocības un trūkumi.
13. Krājumu novērtēšana: novērtēšanas metodes. Krājumu veidi un kontrole.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. LR likumi: Komerclikums, Par grāmatvedību, Par uzņēmuma gada pārskatiem, citi, regulējošie uzņēmumu darbību.
2. Starptautiskie grāmatvedības standarti, Latvijas Banka, International Accounting Standarts Commitee, 2000.
3. A. Pelšs. Vadības grāmatvedība, Rīga, 2003.
4. R. Alsiņa, K. Zolotuhina, J. Bojarenko. Vadības grāmatvedības pamati, Rīga, Raka, 2001.
5. A. Pelšs. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai, Latvijas Universitāte, 2001
6. Fundamental Managerial Accounting Concepts by Thomas P Edmonds, Cindy Edmonds, Bor-Yi Tsay, 2002
7. S. Saksonova. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni, Izglītības soļi, 2004.
8. M. Rurāne. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. R.: Biznesa augstskola Turība, 2002.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Ekonomisko terminu vārdnīca, Rīga, 2001.g.
2. J. Benze Finansu grāmatvedība, Rīga, 2000.
3. G.D. Dominiak, J.G. Londerback III, Managerial accounting, South - Western College Publishing, 2001.
4. R.H. Garrison. Managerial Accounting, Concepts for Planning, Control, Decision Making, Business Publications, 2000.
5. C. Drury, Management and cost accounting, Chapmanand Hall, 2001
6. K. Druri, Upravlenčeskij i proizvodstvennij učet, Moskva, JUNITI, 2002
7. K. Druri, Vvedenije v upravlenčiskij i proizvodstvennij učet, Moskva, JUNITI 2002
8. E. Smirnov, Razrabotka upravlenčeskih rešenij, Moskva: JUNITI, 2001.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Latvijas Vēstnesis, Latvijas EkonomistsGrāmatvedisKapitālsEkonomika un GrāmatvedībaFinansists

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Apdrošināšana

Kursa kods

EkonP797

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori

Dr.ekon., Uģis Zālītis

Priekšzināšanas

Ekon2360, Finansu pamati

Kursa anotācija:

Apdrošināšanas kursā tiek apskatīti jautājumi par apdrošināšanas fondu būtību un nozīmi, kā arī fondu veidošanas kārtība apdrošināšanas akciju sabiedrībās. Lekcijās tiek raksturoti galvenie apdrošināšanas procesa dalībnieki, kā arī atbilstošie likumdošanas akti, kuri regulē apdrošināšanas attiecības valstī. Tie apskatīti galvenie apdrošināšanas veidi īpašuma un personu apdrošināšanā, kā arī apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšana un izmaksas kārtība. Noslēgumā studenti tiek iepazīstināti ar apdrošināšanas sabiedrību finansēm, organizatorisko struktūru un uzskaiti

Kursu apraksts-plāns:

1. Risks, tā būtība L1
2. Apdrošināšanas fonda būtība un nozīme L1, S2
3. Apdrošināšanas fonda veidošanas formas un metodes L1
4. Apdrošināšana kā ekonomiska kategorija L1, S2
5. Apdrošinātāji L2, S2
6. Citi apdrošināšanas procesa dalībnieki L2, S2
7. Apdrošināšanas starpnieki L1, S2
8. Apdrošināšanas tiesiskie pamati un apdrošinātāja darbības uzraudzība L1
9. Apdrošināšanas fonda veidošana L2, S2
10. Apdrošināšanas fonda izlietojums L2, S2
11. Pārapdrošināšana, kopapdrošināšana L2, S2
12. Apdrošināšanas process. Darījumattiecības. Likums par apdrošināšanas līgumu L2, S2
13. Apdrošināšanas klasifikācija L2, S2
14. Mantas un īpašuma apdrošināšana L1
15. Personu apdrošināšana L1, S2
16. Tiesību saistību un interešu apdrošināšana. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana L2, S2
17. Apdrošināšanas marketings L2, S2
18. Apdrošinātāja līdzekļi L2, S2
19. Apdrošinātāja grāmatvedība un darbības pārskati. Apdrošināšanas finanses L2, S2
20. Apdrošināšanas sabiedrību struktūra un vadīšana L2, S2

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Jāsaņem ieskaiti par 5 praktiskajiem darbiem, 15 kontroldarbiem -50%. Jāsagatavo un jāaizstāv referāts, jānokārto eksāmens -50%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Vaughan E., Vaughan Th. Fundamentals of Risk and Insurance, Wiley Text Books, 2002.
2. Briys E., de Varenne F. Insurance: From Underwriting to Derivatives: Asset Liability Management in Insurance Companies, John Wiley & Sons, 2001.
3. Schroeck G. Risk Management and Value Creation in Financial Institutions, Wiley, 2002.
4. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F., Ferri M. Foundations of Financial Markets and Institutions, 3rd edition, Prentice Hall, 2002.
5. Muksian R. Mathematics of Interest Rates, Insurance, Social Security, and Pensions, Prentice Hall, 2003.
6. Zeithaml V., Bitner M., Gremler D. Services Marketing, Irwin/McGraw Hill, 2002.
7. Deivids Blends. Apdrošināšana, pamatprincipi un prakse. Rīga, 1995.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Žurnāls „Latvijas Ekonomists".
2. Žurnāls „Kapitāls".
3. Laikraksts „latvijas Vēstnesis".
4. Laikraksts „Dienas Bizness".
5. Strahovoje delo
6. Financial Times
7. Global Finance

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Finanšu pakalpojumu tirgvedība

Kursa kods

EkonP028

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

8

Semināru un praktisko darbu skaits

8

Kursa apstiprinājuma datums

17.05.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Ekonomikas maģistra grāds, lektors Ivars Vanags

Priekšzināšanas

EkonP782, Komercbanku operācijas I

EkonP804, Monetārā un banku ekonomika

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir atklāt tirgvedības nepieciešamību, likumsakarību un nozīmi, finansu institūcijām piedāvājot savus pakalpojumus finansu tirgū.

Kursu apraksts-plāns:

Teorētiskā sadaļa
1.Tirgvedības nepieciešamība un būtība L1
2. Finanšu pakalpojumi kā tirgvedības izpētes objekts L1
3. Finansu pakalpojumu tirgus segmentācija L2
4. Finanšu pakalpojumu tirgus izpēte L2, K1
5. Tirgvedības komplekss un finansu pakalpojumu analīzes pamatvirzieni L2
6. Finanšu pakalpojumu klāsta stratēģijas veidošana L2
7. Jaunu finanšu pakalpojumu izstrādāšana L2
8. Finanšu pakalpojumu veicināšanas pasākumu plānošana L2, K1
Praktiskā sadaļa
1.Praktiskais darbs. ievads finanšu pakalpojumu tirgvedībā P1
2.Praktiskais darbs. Finanšu institūciju makrovidi ietekmējošo faktoru izvērtēšana P1
3.Praktiskais darbs. Finanšu pakalpojumu patērētāji un finanšu institūciju piedāvājums P2
4.Praktiskais darbs. Finanšu pakalpojumu tirgvedības nodaļas darbības izpēte P2
5.Praktiskais darbs. Finanšu pakalpojumu tirgvedības plāna sastādīšana P2, K1
6.Praktiskais darbs. Finanšu pakalpojumu tirgus analīze P2
7. Praktiskais darbs. Finanšu pakalpojumu tirgvedības ziņojuma sastādīšana P2, K1
8.Praktiskais darbs. Informācijas izplatīšanas procesa analīze P2

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Sekmīgi uzrakstīt 4 kontroldarbus - 20%; sekmīgi izpildīt 8 praktiskos darbus - 40%; sekmīgi nokārtot eksāmenu - 40%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Briģe A. Lietišķais mārketings. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.
2. Spīča I. Tirgvedība. -Rīga: Latvijas Universitāte, 2002.
3. Tirgzinības pamati. -Rīga: Jumava, 2002.
4. Niedrītis J. Mārketings. -Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 1999.
5. Beļčikovs J., Praude V. Mārketings. -Rīga: vaidelote, 1999.
6. Vestvud Dž. Marketingovij plan. -Sankt-Peterburg: Piter, 2001.
7. Čerčiļ G. Marketingovoje iselodovanije. -Sankt-Peterburg: Piter, 2001.
9. Kotler P. Principles of marketing.-Second European edition: Prentice Hall, 1999.
10. Meidan A. Finamcial service marketing. London: The Dryden Press, 1997.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Nazarenko J. Mārketinga aktivitāšu efektivitātes mērīšana un analīze, lietojot neirona tīklus. LU Zinātniskie raksti, 665.sējums, 2003.
2. Višņevskaja A. Reklāmas vieta mārketinga sistēmā. EKA Zinātniskie raksti, Rīga, 2003.
3. Akuļičs I., Šalkovska J. Mārketinga pētījumu veikšanas problēmu analīze. LU Zinātniskie raksti, 647.sējums, 2002.
4. Batraga A. reklāmas ietekme sabiedrībā. LU Zinātniskie raksti, 647.sējums, 2002.
5. Grēviņa R. Pakalpojumi un to kvalitāti ispaidojoši nosacījumi. LU Zinātniskie raksti, 64.sējums, 2002.
6. Zalpēteris N. Pakalpojumu sniegšanas stimulēšana banku sektorā. LU Zinātniskie raksti, 647.sējums, 2002.
7. Brasliņš Ģ. Mārketinga informācijas nozīme Latvijas komercbankās. Nauda, bankas, vērtspapīri. LU Finansu institūta zinātniskie raksti. 2.krāj. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000.
8. Brasliņš Ģ. Mārketings Latvijas komercbankās. LU Zinātniskie raksti, 627.sējums, 2000.
9. Briede I. Banku finanšu pakalpojumi. -Rīga: Biznsa Augstskola Turība, 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Laikraksta Dienas Bizness ikgadējais finanšu katalogs "Finanses"
2. Latvijas Bankas biļetens "Averss un Reverss"
3. Journal of Marketing.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Korporatīvās finanses

Kursa kods

EkonP843

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori

Dr.ekon., docente Svetlana Saksonova

Priekšzināšanas

Ekon3802, Finanšu analīze

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir apgūt lēmumu pieņemšanu par kapitāla vajadzības finansēšanu akciju sabiedrībās, par aktīvu vadīšanu. Kursa uzdevumi iepazīties ar aktīvu vadīšanas pamatiem, ar krājumu, kases stāvokļa un debitoru parādu vadīšanu, apgūt kapitāla cenas aprēķināšanas un kapitāla struktūras optimizācijas pamatus, apgūt uzņēmējdarbības iekšējo finansēšanu, dalības finansēšanu, aprēķinus par dažādu kredītu veidu un līzinga izdevīgumu, apgūt finansu plānu sastādīšanu ar dažādām metodēm.

Kursu apraksts-plāns:

1. Kapitāla vajadzība L2, Pamatkapitāla veidošana S2
2. Kompensēšana Ls, Nolietojuma norakstījumi P2
3. Peļņas sadale L2, Akciju emisija S2
4. Klusās rezerves, uzkrājumi L2, Dalības finansēšana S2
5. Dalības finansēšana L2, K2
6. Kreditēšana L2, Efektīvie procenti P2
7. Līzings L2, Līzinga novērtējums L2
8. Finansu plānošana L2, P2
9. Krājumu vadīšana L2, P2
10. Debitoru parādu vadīšana L2, P2
11. Kases stāvokļa vadīšana L2, P2
12. Kapitālcena L2, K2
13. Kapitāla struktūra L2, Kapitāla cenas aprēķināšana P2
14. kapitāla struktūra L2, P2
15. Uzņēmuma sanācija L2, Kapitāla struktūra P2
16. Uzņēmuma likvidācija L2, Uzņēmuma sanācija P2

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

patstāvīgā darba (aktīvu vai pasīvu (pēc izvēles) vadīšanas optimizācija a/s) - 50% un sekmīga eksāmena nokārtošana - 50%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. LR likumi: Komerclikums, Par uzņēmuma gada pārskatiem, citi regulējošie uzņēmumu darbību.
2. rāne. Uzņēmuma finansu vadība. Rīga, Turības mācību centrs, 1998.
3. rāne. Finansu pārvaldība. Rīga, Latvijas izglītības fonds, 2000.
4. H.Diderihs. Uzņēmuma ekonomika. Rīga, Zinātne, 2000.
5. Stephen A., Randolph W., Jeffrey J. Corporate Finance, McGraw Hill, 2002
6. I.Apsīte Uzņēmuma gada pārskats, 2003
7. K.G.Hofs BIznesa ekonomika, 2002

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Ekonomisko terminu vārdnīcas.
2. V.V.Bočarov. Korporativnije finansi. S. - P. Piter, 2001.
3. V.V.Bočarov, V.E.Ļeontjev. Korporativnije finansi. S. - P. Piter, 2002.
4. A.Blank. Finansovij menedžment. Moskva, 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Latvijas Vēstnesis
2. Kapitāls
3. Latvijas Ekonomists
4. Zeitschrift fŅr Betriebwirtschaft
5. Betriebwirtschaftliche forschung und praxis
6. The Economist
7. Journal of Banking and Finance
8. European Financial Management

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Saimnieciskās tiesības

Kursa kods

JurZ2005

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Inese Nikuļceva

Priekšzināšanas

JurZ1014, Tiesību pamati

Kursa anotācija:

Kurss ietver sabiedrību tiesības, komercdarījumu tiesisko regulāciju, maksātnespējas tiesisko regulējumu, konkurences tiesības, strīdu komercattiecībās izskatīšanas kārtību u.c.Kurss sniedz vadības zinātņu bakalaura programmas un ekonomikas bakalaura programmas studentiem plašākas zināšanas un dziļāku izpratni par minētajiem tiesību institūtiem papildus kursā "Tiesību pamati" gūtajām pamatzināšanām.Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas komerctiesībās, kā arī izpratni par normatīvo aktu piemērošanu šajā nozarē.Pirmā kursa daļa ir sabiedrību tiesības. Tā ietver komersantu tiesisko regulējumu Komerclikumā, kā arī sniedz ieskatu sabiedrību tiesību sevišķajā daļā, tas ir, apdrošināšanas sabiedrību, ieguldījumu sabiedrību, kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību, kā arī biržu tiesiskajā regulējumā. Šajā daļā studenti gūst izpratni par komersantu dibināšanu, darbību, reorganizāciju, komersanta filiāli, pārstāvniecību u.c. Studenti apgūst tādus Komerclikumā regulētus tiesību institūtus kā mākleris un komercaģents. Uzmanība tiek veltīta prokūrai un komercpilnvarai, salīdzinot tās ar Civillikumā regulētajām pilnvarām. Studentiem tiek sniegtas zināšanas par veidiem, kā ārvalsts komersants var veikt komercdarbību Latvijā. Īpaša uzmanība tiek veltīta Komerclikuma ieviešanas pārejas posma tiesiskajam regulējumam. Studenti iegūst zināšanas un praktisku izpratni gan par komercreģistru un Uzņēmumu reģistru, gan par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību pārreģistrāciju komercreģistrā pārejas posmā.Kursa ietvaros studenti apgūst Civillikuma Saistību tiesību daļu. Kurss sniedz papildus zināšanas par darījumu tiesisko regulējumu Civillikumā un Civillikuma normu piemērošanu, slēdzot komercdarījumus. Īpaša uzmanība tiek veltīta komercattiecībās bieži slēgto līgumu veidiem un to noformēšanai: pirkuma līgumam, piegādes līgumam, uzņēmuma līgumam, pārvadājuma līgumam u.c. Tiek padziļināta Tiesību pamatu kursā gūtā izpratne par darba līgumu. Studenti gūst izpratni par saistību tiesību pastiprināšanu: līgumsodu, galvojumu, rokasnaudu, ķīlām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta komercķīlas institūtam. Tiek sniegts ieskats saistību tiesību izbeigšanās veidos un veidota izpratne par prasījumu tiesību cesiju. Studenti apgūst arī civiltiesiskās atbildības pamatus; īpaša uzmanība tiek veltīta zaudējumu atlīdzības jautājumiem. Šīs kursa daļas ietvaros studenti gūst vispārēju priekšstatu par komercdarījumu starptautisko regulāciju.Kurss ietver arī uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas tiesisko regulējumu. Kursa ietvaros studenti apgūst maksātnespējas tiesiskā regulējuma principus, procesu, kā arī kreditoru un parādnieka interešu aizsardzības maksātnespējas procesā jautājumus.Kurss ietver arī konkurences tiesības - tas apskata tādus jautājumus kā tirgus dalībnieku aizliegtās vienošanās, dominējošais stāvoklis un tā ļaunprātīga izmantošana, negodīga konkurence, tirgus dalībnieku apvienošanās kontrole Konkurences likuma izpratnē.Bez tam kurss pievēršas strīdu izskatīšanas kārtībai komercdarbības sfērā, gan padziļinot Tiesību pamatu kursā gūtās zināšanas par tiesām un strīdu izskatīšanu tajās civilprocesuālajā kārtībā, gan veltot īpašu uzmanību šķīrējtiesām. Studenti gūst zināšanas un izpratni par šķīrējtiesu veidiem (ad hoc un pastāvīgās šķīrējtiesas), šķīrējtiesas procesu, šķīrējtiesas sprieduma izpildi un citiem jautājumiem.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ievads. Saimnieciskās darbības un komercdarbības jēdziens.
2. Komersanta jēdziens, komersanta firma. Komersanta filiāle un pārstāvniecība.Mākleris un komercaģents. Prokūra un parastā komercpilnvara.
3. Komersanti: individuālais komersants, komercsabiedrības (personālsabiedrības, kapitālsabiedrības). Personālsabiedrības: pilnsabiedrība un komandītsabiedrība.
4. Kapitālsabiedrības: sabiedrība ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrība (raksturojums, dibināšana, funkcionēšana u.c.)
5. Komercsabiedrību reorganizācija.
6. Komercreģistrs. Uzņēmumu reģistrs. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību pārreģistrācija komercreģistrā (Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums).
7. Ārvalsts komersanta komercdarbība Latvijā.
8. Apdrošināšanas sabiedrības, ieguldījumu sabiedrības, kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības, biržas.
9. Saistību tiesību rašanās un izbeigšanās. Prasījumu tiesību cesija. Darījumi un līgumi.
10. Atseviški līgumu veidi - atsavinājuma līgumi (pirkums, maiņa, piegāde, dāvinājums), atdošanas līgumi (aizdevums, glabājums, patapinājums).
11.. Atsevišķi līgumu veidi - noma un īre; darba līgumiskās attiecības (darba līgums, uzņēmuma līgums, pārvadājuma līgums).
12. Saistību tiesību pastiprināšana: līgumsods, galvojums, rokasnauda, ķīla. Hipotēka. Komercķīla.
13. Civiltiesiskā atbildība. Zaudējumu atlīdzība.
14. Komercdarījumu starptautiskā regulācija.
15. . Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas jēdziens un pazīmes. Maksātnespējas process. Administrators maksātnespējas procesā. Kreditoru un parādnieka interešu aizsardzība maksātnespējas procesā.
16. Maksātnespējas stāvokļa risinājumi:mierizlīgums, sanācija, bankrots.
17. Konkurences tiesības: jēdziens un uzdevumi. Konkurences padome. Tirgus dalībnieku aizliegtās vienošanās un atbrīvojumi no tām.
18. Tirgus dalībnieka dominējošais stāvoklis un tā ļaunprātīga izmantošana; negodīga konkurence; tirgus dalībnieku apvienošanās kontrole Konkurences likuma izpratnē.
19. Strīdu izskatīšanas kārtība komercattiecībās. Tiesas, civilprocess.
20. Šķīrējtiesas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Lekciju, semināru apmeklējums - 10%,
trīs kontroldarbi - 30%,
referāts - 10%.
Gala pārbaudījums - eksāmens - 50%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Normatīvie akti: Komerclikums, Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums, Civillikums (Saistību tiesību daļa), Komercķīlas likums, Likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju", Konkurences likums, Civilprocesa likums u.c.
2. Komerclikums : Kas šobrīd būtu jāzin SIA un AS vadītājam. J.Endziņš, J.Paiders. - R., 2002.
3. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. K. Torgāna redakcijā, R., 1998.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Normatīvie akti: Kooperatīvo sabiedrību likums, Koncernu likums, likums " Par vērtspapīriem", Finansu un kapitāla tirgus likums, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums,likums "Par ieguldījumu sabiedrībām", Kredītiestāžu likums, Krājaizdevu sabiedrību likums, likums "Par Latvijas Banku", likums "Par biržām", Darba likums, ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma pārdevuma līgumiem u.c.
2. Guide to European Company Laws, J. Maitland-Walker, London, 1997.
3. Competition laws of Europe, ed.by J.Maitland-Walker. - London, 1995.
4. Principles of International Insolvency. P. R. Wood, London, 1995.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" pielikums "Jurista vārds",
2. mēnešraksts "Likums un tiesības",
3. žurnāls "Mans īpašums".

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Vērtspapīru tirgus

Kursa kods

EkonP127

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori

Dr.ekon., Valda Baleviča

Sergejs Babuškins

Ekonomikas maģistra grāds, lektore Vineta Šņepste

Priekšzināšanas

Ekon3351, Investīcijas

Kursa anotācija:

Mācību kursā tiek apskatītas vērtspapīru tirdzniecības īpatnības, vērtspapīru tirgus organizācija un funkcionēšana valstīs ar visattīstītāko vērtspapīru tirgu - ASV. Tiek noskaidroti vērtspapīru tirgus dalībnieki ASV un Latvijā.Vislielākā uzmanība tiek veltīta akciju tirgum kā pašam lielākajam, un darījumiem ar akcijām.Pasaules pieredze sniegs studentiem zināšanas par vērtspapīru tirgus funkcionēšanu pasaulē un Latvijā.

Kursu apraksts-plāns:

1. Vērtspapīru tirgus nepieciešamība. L2
2. Vērtspapīru tirgus veidi. L2
3. Vērtspapīru emisija un izplatīšanas metodes. S8
4. Emitēto vērtspapīru izplatīšana pēc sertifikātiem. L2
5. Organizētā vērtspapīru tirgus veidi un nozīme. L2
6. Pasaules lielākās biržas un ASV biržu struktūra, prasības. L2
7. Dīleru tirgus - ASV dīleru asociācijas kotācijas sistēma. L2, S4
8. Dīleru tirgus funkcionēšana. L2
9. Biržu organizācija, dalībnieki ASV un Latvijā. L2
10. RFB prasības pret emitentiem un vērtspapīru saraksti. L2
11. Vērtspapīru kotācijas sistēma Latvijā un tirgus veidi. L2, S4
12. Darījumi ar vērtspapīriem. L2
13. Vērtspapīru darījumu attīstība Latvijā. L2
14. RFB garantiju fonds. S4
15. RFB pakalpojumi un ieņēmumi. L2
16. Norēķini ar vērtspapīriem. L2
17. Šķīrējtiesa. L2
18. Latvijas Centrālā depozitārija nozīme. S8
19. Vērtspapīru tirgus uzraudzība. L2
20. Vērtspapīru indeksi un to nozīme. S4

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

3 kontroldarbi - 30%, 8 seminārnodarbības, patstāvīgi rēķināmi uzdevumi -10%, eksāmens - 60%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. LR likums "Finanšu instrumentu tirgus likums".
2. LR likums "Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums", Latvijas Vēstnesis, 2000, Nr.230/232, Ziņotājs 2000 Nr.13.
3. Jakušonoka I. Vērtspapīru tirgus un finansu institūciju vadība, Rīga, 2001
4. Apsītis Ģ., Aščuks I., Cērps U., Kokorevičs G., Ozols Ģ., Sedlenieks A., Zuļģis H. Vērtspapīru tirgus zinības, Rīga, 2003.
5. Sharpe, William. Investments, Prentice Hall, 2002.
6. Gitman, Lawrence. Fundamentals of investing, 8th edition, Addison Wesley Company, 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Mirkin. Cennije bumagi i fondovij rinok. Moskva, 2002.
2. Kasimov. Osnovi teorii optimaļnovo portfeļa cennih bumag. Moskva, 2001.
3. Rubcov B.B. Mirovije rinki cennih bumag. Moskva, 2002.
4. RFB noteikumi.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Laikraksts "Dienas Bizness".
2. Žurnāls "Latvijas Ekonomists".
3. http://www.rfb.lv (RFB).
4. http://www.fktk.lv
5. Financial Times ()
6. European Financial Management

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Banku vadība

Kursa kods

EkonP800

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Kursa autori

Dr.ekon., Uģis Zālītis

Priekšzināšanas

EkonP124, Banku grāmatvedība

Kursa anotācija:

Lekcijās studenti tiek iepazīstināti ar kredītiestāžu nozīmi un to vietu finansu tirgū, parāda bankas sistēmas organizāciju un pārvaldīšanu, kā arī komercbanku darbības stratēģijas veidošanu. Detalizēti tiek apskatīta atsevišķu banku finansu pakalpojumu būtība, nozīme un to pārvaldīšana. Atsevišķas tēmas veltītas banku likviditātes un rentabilitātes nodrošināšanas problēmām. Kursā apskatīta arī banku iekšējās kontroles sistēmas veidošana un risku pārvaldīšana. Noslēgumā apskatīti jautājumi par bankas darbiniekiem, struktūrvienību vadīšanas problēmām.

Kursu apraksts-plāns:

1. Naudas tirgus L2
2. Kredītiestāžu sistēma L2
3. Banku menedžmenta būtība L2
4. Centrālās bankas L2
5. Komercbanku būtība un nozīme. To pārvaldīšana L2
6. Komercbanku pasīvās operācijas un to pārvaldīšana L2
7. Komercbanku pasīvās operācijas un to pārvaldīšana L2
8. Komercbanku pašu kapitāls, tā pārvaldīšana L2
9. Komercbanku aktīvās operācijas, to pārvaldīšana L2
10. Komercbanku aktīvās operācijas, to pārvaldīšana L2
11. Komercbanku aktīvās operācijas, to pārvaldīšana L2
12. Norēķinu un kases operācijas L2
13. Rentabilitātes pārvaldīšana bankās L2
14. Banku likviditāte, vadīšana L2
15. Riska menedžments bankās L2
16. Banku marketings L2

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Jānokārto 2 kontroldarbi - 20%, jāsagatavo un jāaizstāv referāts - 10%, jānokārto eksāmens - 70%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Peter S.Rose. Commercial Bank Management. Texas A-M University, 2002
2. Campbell C.D., Campbell R.G., Dolan E. Money, Banking, Monetary Policy. George Mason University.2001
3. Sinkey J. Commercial Bank Financial Management, 6th edition, Prentice Hall, 2002
4. Koch T., Macdonald S. Bank Management, South-Western College Publishing, 2002
5. Greuning H., Bratanovic S. Analyzing and Managing Banking Risk, World Bank, 2003
6. Ritter L., Silber W., Udell G. Principles of Money, Banking and Financial Markets, Addison Wesley Publishing, 2000

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Žurnāls „Latvijas Ekonomists".
2. Laikraksti „Dienas Bizness" un „Bizness un Baltija".
3. Latvijas Bankas publikācijas: biļeteni, „Averss un Reverss".
4. JOurnal of Banking and Finance
5. The Economist
6. Banku apskats

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Prakse III

Kursa kods

EkonP059

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.ekon., Valda Baleviča

Dr.ekon., asociētais profesors Leonārs Svarinskis

Ekonomikas maģistra grāds, lektore Vineta Šņepste

Priekšzināšanas

Ekon2109, Finanšu grāmatvedība

Ekon2368, Finanšu teorija

EkonP804, Monetārā un banku ekonomika

Kursa anotācija:

Prakse III uzdevums ir nodrošināt teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, Galvenie darbības virzieni ir saistīti ar "Komercbanku operācijas" un "Banku grāmatvedība" iegūto zināšanu pielietošanu konkrētas komercbankas darbībā.Prakses III laikā tiek iegūtas praktiskas iemaņas dažādu banku pakalpojumu iepazīšanā un novērtēšanā.

Kursu apraksts-plāns:

1. Bankas dibināšana. Licenču izsniegšanas kārtība. Bankas organizatoriskā struktūra. Banku grāmatvedības pamatjēdzieni un pamatprincipi. Kontu plāna struktūra. Uzskaites dokumenti un reģistri bankā. Bankas saimnieciskās operācijas, to uzskaite. Nodokļu iegrāmatošana.
2. Bankas pašu kapitāla veidošana. Bankas dibināšanas, akciju kapitāla palielināšanas, akciju emisijas nocenojuma un uzcenojuma uzskaite. Subordinēta kapitāla uzskaite.
3. Bankas bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats. Pārskatu raksturojums, to sastādīšanas mērķi. Bilances un P/Z aprēķina aktīvu, pasīvu posteņu apskats. Ārpusbilances saistības. Ārpusbilances uzskaite.
4. Ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas un uzkrāšanas koncepcija.
5. Bankas noguldījumu politika. Noguldījumu apdrošināšana Latvijā un ES valstīs. Noguldījumu operāciju uzskaite. Pamatsummas un procentu iegrāmatošana. Citu bankas saistību uzskaite.
6. Līdzekļu piesaistīšana vērtspapīru veidā
7. Starpbanku kredīta tirgus Latvijā. Kredīti no Latvijas Bankas, to saņemšanas kārtība
8. Bankas kredītpolitika
9. Kredītdarījumu veikšanas vispārējās procedūras. Klienta maksātspējas novērtēšanas metodes. Kredītu administrēšanas process. Kredītu uzraudzība, darbs ar nedrošiem kredītiem. Uzkrājumu veidošana un uzskaite. Zaudēto kredītu norakstīšana.
10. Faktorings un forfaitings, to veikšanas īpatnības
11. Līzinga operācijas
12. Hipotekārā kredītsistēma Latvijā
13. Bankas valūtas darījumi. Valūtu uzskaite. Konvertācijas operācijas. Valūtas pozīcija, valūtu bilanču konsolidācija. Peļņas (zaudējuma) no valūtas kontu pārvērtēšanas aprēķināšana un uzskaite.
14. Banku darījumi vērtspapīru tirgū. Operācijas ar vērtspapīriem, to uzskaite.
15. Bankas trasta operācijas
16. Inkaso darījumi. Skaidras naudas operāciju un operāciju ar korespondējošiem kontiem iegrāmatošana. Starpbanku norēķini, to uzskaite. Maksājuma izdevumi, inkaso un kredīta vēstules.
17. Kredītvēstules kā dokumentārais norēķinu veids
18. Darījumi ar maksājumu kartēm. Operācijas ar norēķinu kartēm, čekiem, to uzskaite.
19. Banku elektroniskie pakalpojumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. The New Basel Capital Accord. Consultative Document. - Basel Commitee on Banking Supervision., BIS, April 2003.
2.FKTK normatīvie dokumenti
3.Kudinska M. Finansu tirgus - Latvijā un ES.-Rīga, 2001
4.Šīrenbeks H. Modernais banku kontrolings. - Rīga: Zinātne, 1998
5.Saļņikovs I Starptautiskais valūtas tirgus Forex.-R.,2000.
peika-Apoga R.Valūtas tirgus un valūtas darījumi. - Rīga: Datorzinību centrs, 2003

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Peter S.Rose. Money and capital Markets (Third edition).- Irwin Publishing, 1989.2. Rund und das Geld.- Frankfurt am Main, 1993.3. G.Munn, F.Garcia. C.Woelfee. Enciklopedie of Banking and Finance. Ninth Edition.-London,1991.4. T.Rhodes, K.Clark, J.Wulfken, S.Williamson. Syndicated lending. Practice and documentation. II Ed..,1996.5. ?. Žukov. Banki i bankovskije operaciji.- ?., 2001.6. Panova G. S. Kreditnaja politika kommerčeskogo banka. - ?.: IKCDIS, 1997
Saksonova S. Latvijas komercbanku aktīvu struktūras pilnveidošana. // Promocijas darbs Ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.- Rīga, 2002, lpp. 38-41.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Laikraksti "Dienas Bizness", "Diena".
2. Žurnāli "Latvijas ekonomists", "Kapitāls"." The Economist ",." Banking Accounting and Finance"
3. Banku apskati. - LETA

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Audits un revīzija

Kursa kods

EkonP017

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

29.03.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā, lektore Līga Leitāne

Priekšzināšanas

Ekon2109, Finanšu grāmatvedība

EkonP811, Nodokļi

Kursa anotācija:

Kursā aplūko audita un revīzijas būtību, darba dokumentus, notiek darbs ar ētikas kodeksu. Kurss balstīts uz SRS. Kursa ietvaros tiek strādāts ar audita plānošanu, analītiskajiem apskatiem, tiek identificētas kļūdas, riski. Kursa ietvaros tiek veltīta liela uzmanība gada pārskata auditam, iekšējam auditam un nodokļu auditam, kā arī auditam, kas vērsts uz fizisko personu.

Kursu apraksts-plāns:

1. Audits, kontrole, revīzija, klasifikācija L2
2. Darba dokumenti un to klasifikācija L2
3. Ētikas kodekss L2, S4
4. Starptautisko revīzijas standartu prasības un izpausmes L2, S2
5. Audita plānošana, analītiskais apskats L2, S2
6. Kļūdas, krāpšana, riski un to noteikšana L2, S2
7. Bilances posteņu audits L2, S2
8. PZA audits L2, S2
9. Gada pārskata audits L4, S4
10. Auditora slēdzieni L2, S4
11. Iekšējais audits L2, S2
12. Nodokļu audits juridiskajām personām L4, S4
13. Audits privātpersonām L4, S4

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

3 patstāvīgie darbi - 30%, 1 kontroldarbs - 20%, eksāmens - 50%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. G.Melderis. Revīzija un audits. 2003.
2. Starptautiskie revīzijas standarti 2004.
3. D.Daņiļeviča. Finansu pārskatu revīzija. Turība, 2003.
4. C.Mālders. Grāmatvedība, revīzija, audits. Turība, 2002.
5. R.Ratliff Introduction to Auditing: Logic, Principles, and Techniques, Inst of Internal Auditors, 2002

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Starptautiskie grāmatvedības standarti.
2. Šeremet. Audit. M., 2002.
3. Montgomeri. Audit. M., 2997.
4. Ievads auditā. LU, Rīga, 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Latvijas Ekonomists
2. Bilance
3. Grāmatvedība un revīzija
4. Grāmatvedība un ekonomika
5. Auditing
6. Financial Times

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Prakse IV

Kursa kods

EkonP060

Kredītpunkti

12

ECTS kredītpunkti

18

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.ekon., asociētais profesors Vilnis Ādamsons

Dr.ekon., Valda Baleviča

Dr.ekon., asociētais profesors Leonārs Svarinskis

Ekonomikas maģistra grāds, lektore Vineta Šņepste

Priekšzināšanas

Ekon2109, Finanšu grāmatvedība

Ekon2368, Finanšu teorija

EkonP804, Monetārā un banku ekonomika

Kursa anotācija:

Prakses IV mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, Galvenie darbības virzieni ir saistīti ar kursos "Korporatīvās finanses", "Vērtspapīru tirgus" un "Audits un revīzija" iegūto zināšanu pielietošanu konkrēta uzņēmuma darbībā.

Kursu apraksts-plāns:

1. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un tās darbības apraksts. Finansu analīze par pēdējiem 2 gadiem.2. Nozares (nozaru), kurā(s) strādā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), raksturojums un attīstības perspektīvas.3. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) konkurenti, to apraksts. Katra konkurenta priekšrocības un vājās puses salīdzinājumā ar apskatāmo uzņēmumu. Apskatāmā uzņēmuma cenu politika un reklāmas pasākumi.4. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) produkcijas (pakalpojumu) noieta nākošā gadā prognoze, pamatojot to ar 2.un 3.punktā veikto pētījumu rezultātiem. Jaunu produkcijas (pakalpojumu) veidu ieviešana. Jaunas tehnikas un tehnoloģijas ieviešana. Nepieciešamie kapitālieguldījumi (aprēķins). Projekta ieviešanas rezultāta prognozes: ieņēmumu un izdevumu, naudas ieņēmumu un naudas izdevumu, naudas plūsmas prognoze. Kalkulācijas % likmes noteikšana. Kapitālieguldījumu novērtēšana, aprēķinot atmaksāšanās laiku, kapitāla rentabilitāti, NPV, IRR, rentabilitātes indeksu.5. Racionālu krājumu noteikšana uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā).6. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) debitoru vadīšanas politika: debitoru parādu stuktūra, debitoru parādu aprite dienās, tirdzniecības kredīta noteikumi, nepieciešamās izmaiņas pircēju kredītspējas novērtēšanā, skonto izmantošana, parādu iekasēšanas nepieciešamās izmaiņas.7. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ieņēmumu un izdevumu prognoze nākošam gadam (peļņas vai zaudējumu plāna aprēķins jāveic atbilstoši peļņas vai zaudējumu pārskatam, veicot visu tajā iekļauto rādītāju aprēķinu), nodokļu aprēķins, naudas ieņēmumu un naudas izdevumu prognoze. Kapitāla vajadzības vai kapitāla pārpalikuma aprēķināšana. Kapitāla vajadzības seguma avoti: pašu kapitāls, aizņemtais kapitāls. Aizņemtā kapitāla efektīvo procentu aprēķināšana un konkrēta kredīta veida un tā dzēšanas grafika izvēle. Līzinga izmantošanas izdevīgums. Kapitāla pārpalikuma izmantošana.8. Finansu plāna galīgā varianta izstrāde. Plāna bilance. Plāna rādītāju analīze un salīdzinājums ar iepriekšējā gada faktiskajiem rādītājiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. LR likumi: Komerclikums, Par uzņēmuma gada pārskatiem, citi, regulējošie uzņēmumu darbību.2. M. Rurāne. Uzņēmuma finansu vadība. Rīga, Tūrības macību centrs, 2000.g.3. M. Rurāne. Finansu pārvaldība. Rīga, Latvijas izglītības fonds, 2000.g.4. Corporate Finance by Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, N.-Y., 2002.5. H. Diderihs. Uzņēmuma ekonomika, Rīga, Zinātne, 2000.g. 6. I. Apsīte, Uzņēmuma gada pārskats, Rīga, Bilances bibliotēka, 20037. K.G. Hofs, Biznesa ekonomika, Rīga, 2002.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Ekonomisko terminu vārdnīcas2. A. Jaunzems, E. Vasermanis. Riska analīze, Rīga, EuroFaculty, 2001.3. I. ?. Blank, Finansovij menedžment, Moskva, 2000.4. V. V. Bočarov, Korporativnije finansi, S.- P. Piter, 2001.5. V. V. Bočarov, V. E. Leontjev, Korporativnije finansi, S.- P. Piter, 2002.6. S. Ross, R. Velterfild, B. Džordan, Osnovi korporativnih finansov (perevod s angl.), Moskva, Laboratorija bazovih znanij, 2000.7. F. Čeng Li, D. I. Finnerti, Finansi korporacij - teroija, metodi i praktika. ?., INFRA- M 2000

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Latvijas Vēstnesis
Latvijas Ekonomists
Grāmatvedis
Kapitāls

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Valsts eksāmens

Kursa kods

EkonP262

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kursa apstiprinājuma datums

13.03.2000

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa anotācija:

Kvalifikācijas eksāmens paredzēts, lai studenti apkopotu mācību gaitā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un parādītu prasmi tās sistematizēti izklāstīt un pielietot uzdevumu risināšanā. Tāpēc studentam ir pilnībā jānokārto visas A, B un C daļas akadēmiskās saistības un jāiegūst nepieciešamais kredītpunktu skaits.

Kursu apraksts-plāns:

Valsts eksāmenā tiek iekļauti jautājumi un uzdevumi no visiem priekšzināšanu sarakstā iekļautiem priekšmetiem. Jautājumi un uzdevumi tiek aktualizēti, ņemot vērā teorijā un praksē notikušās izmaiņas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Studentiem rakstiski jāatbild uz jautājumiem un jāatrisina uzdevumi, saņemot kopējo vērtējumu ne zemāk par gandrīz viduvēji (4)

Literatūra (01-mācību literatūra):

Katra priekšmeta pasniedzējs pirms Kvalifikācijas eksāmena precizē mācību pamatliteratūru un papildliteratūru, ņemot vērā pēc priekšmeta apgūšanas izdotās grāmatas.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA profesionālās augstākās izglītības studiju programma Finanšu vadība Studiju programmas kods: 42343 ... un nepilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Datordizains” ir noteikta papildus ...
 2. OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

  Документ
  ... augstākās izglītības studiju programma”Speciālās izglītības skolotājs” (4,5 g.) Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma”Speciālās izglītības skolotājs” (2,5 g.) Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma ...
 3. Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju p rogramma „ vides dizains „

  Документ
  ... ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vides dizains” ir ...
 4. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, Padomes ... līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža ...
 5. Rēzeknes augstskola inženieru fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  ... augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma “Mehatronika”; 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmaProgrammēšanas inženieris”; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Būvniec ...

Другие похожие документы..