Главная > Документ


Augstskolu studiju programmu salīdzināšanas rezultāti (dažādu kursu kategoriju relatīvais apjoms ir norādīts procentos, lai varētu efektīvi salīdzināt raksturlielumus neskatoties uz dažādām kursu apjoma novērtēšanas metodēm dažādās unveristātēs) ir apkopoti tabulā:

Studiju programmu salīdzināšanas rezultāti (Latvijas un Baltijas valstis)

Studiju programma

LU EVF Programma Finansu menedžments

Rēzeknes augstskola

Tartu universitāte

Studiju ilgums

4 gadi

(pilna laika studijas)

4 gadi (pilna laika studijas)

3 gadi

(pilna laika studijas)

Pasniedzamo obligāto kursu apjoms, % no kopējā programmas apjoma

(ieskaitot visus izvēles kursus)

40%

90%

15%

Programmas piedāvāto specializēto kursu apjoms, % no kopējā programmas apjoma

(ieskaitot visus izvēles kursus)

60%

10%

85%

No specializētiem kursiem nepieciešams izvēlēties, %

94%

62,5%

42%

Prakses nepieciešamība

Prakse ir obligāta

Prakse ir obligāta

Nav datu

Studiju programmu salīdzināšanas rezultāti (Latvijas un Baltijas valstis)

Studiju programma

LU EVF Programma Finansu menedžments

Liverpūles universitāte

Mariboras universitāte

Amsterdamas

universitāte

Queen Mary koledža, Londonas universitāte

Studiju ilgums

4 gadi

(pilna laika studijas)

3 gadi

(pilna laika studijas)

4 gadi

(pilna laika studijas)

3 gadi

(pilna laika studijas)

3 gadi (pilna laika studijas)

Pasniedzamo obligāto kursu apjoms, % no kopējā programmas apjoma

(ieskaitot visus izvēles kursus)

40%

83%

78%

92%

79%

Programmas piedāvāto specializēto kursu apjoms, % no kopējā programmas apjoma

(ieskaitot visus izvēles kursus)

60%

17%

22%

8%

21%

No specializētiem kursiem nepieciešams izvēlēties, %

94%

44%

29%

23%

50%

Prakses nepieciešamība

Prakse ir obligāta

Nav datu

Prakse ir obligāta

Nav obligāta, ieteicama

Nav datu

Apkopojot veiktās salīdzināšanas rezultātus jāsecina sekojošais:

 • Jāatzīmē, ka vairākās no salīdzinātām programmām, bija bakalaura augstākās izglītības programmas, kas nosaka zināmas atšķirības, piemēram, studiju ilgumu kā arī nepieciešamo izvēles kursu attiecību pret piedāvātajiem (piemēram, Tartu, vai Mariboras universitātēs). Ne visās programmās ir skaidri nodalīti vispārizglītojošie un specializētie kursi, kas apgrūtina salīdzināšanu.

 • Profesionālās studiju programmas Finansu menedžments piedāvātais kursu klāsts kopumā atbilst ne tikai ekonomista profesijas standartam, bet arī līdzīgo ārvalstu augstskolu programmu piedāvātiem kursiem. Atšķirības ir vērojamas kursos, kas apskata Latvijai specifiskus un aktuālus jautājumus, piemēram, sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība.

 • Programmas Finansu menedžments ievērojamākā atšķirība no pārējām programmām ir, ka lielāka uzmanība tiek pievērsta specializētajiem kursiem - programmā jāizvēlas 94% no izvēles kursiem, kuri veido profesionālās specializācijas zināšanu kopumu. Mēs uzskatām, ka šāda programmas struktūra vislabāk atbilst Latvijas īpatnībām. Latvijas Universitātē tiek piedāvāti daudzi augstākās profesionālās izglītības virzieni, līdz ar to ir nepieciešams programmu koncentrēt tieši uz piedāvāto specializāciju – finanšu menedžmentu. Tādēļ programmā lielāks uzsvars ir likts uz profesionālās specializācijas kursiem, kā arī programma piedāvā rūpīgi izplānotu kursu pēctecību.

 • Obligātā prakse ir atzīta par lietderīgu studiju programmu sastāvdaļu, ne tikai Latvijā, kur šī jau ir obligātā prasība, bet arī pasaulē. Jāatzīmē, ka arī tur, kur studiju programmas nepieprasa prakses stundas, prakses iespēja gandrīz vienmēr tiek piedāvāta un popularizēta studentu vidū.

 • Kopumā ir iespējams secināt, ka programma Finansu menedžments ir orientēta uz profesionālo iemaņu iegūšanu un tās galvenais mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus studentus ienākšanai Latvijas un Eiropas Savienības profesionālo ekonomistu darba tirgū. Salīdzinājums norāda, ka programma ir veidota saskaņā ar Latvijā un Eiropas Savienībā pieņemto praksi un uzkrāto pieredzi.

10. Studiju programmas attīstības plāns

Profesionālo studiju programma Finansu menedžments izveidota un tiek realizēta atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (20. 11. 2001.). Tās saturs pilnveidots tā, lai programma nodrošinātu profesijas standartos noteikto zināšanu līmeni. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas pēc tās apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (LR MK noteikumi Nr. 481 V daļa, 27. pants).

Laika periodā kopš iepriekšējās akreditācijas programmas administrācija ir veikusi tās stipro un vājo pušu analīzi ar mērķi noteikt tālākos programmas attīstības uzdevumus, kuras rezultāti ir apkopoti tabulā zemāk:

Profesionālo studiju programmas Finansu menedžments stipro un vājo pušu novērtējums

Stiprās puses

Vājās puses

 1. Programma nodrošina profesionālās izglītības iegūšanu augstā kvalitātes līmenī.

 2. Latvijas Universitātei un finansu menedžera profesijai piemīt zināms prestižs un aktualitāte, kas pozitīvi ietekmē pieprasījumu pēc programmas.

 3. Programmas saturs pilnībā atbilst Finanšu institūta mērķiem un uzdevumiem.

 4. Plašas karjeras iespējas programmas absolventiem.

 5. Studentiem ir iespēja izvēlēties studiju formu pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes kā arī nepilna laika neklātienes.

 6. Studenti var piedalīties zinātnisko darbu izstrādēs un studentu darbu konkursos.

 7. Talantīgākiem un sekmīgākiem studentiem ir iespējas saņemt dažādas darba devēju piešķirtās stipendijas.

 8. Studentiem ir iespējas izteikt savus priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai.

 9. Programmā piedalās augsti kvalificētais akadēmiskais personāls, studiju procesā ir iesaistīti nozares speciālisti.

 10. Programmā ir paredzētas vairākas prakses, kas ļauj studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas.

 1. Grūtības mācību vielas apguvē pirmo kursu studentiem, galvenokārt viņu dažādās iepriekšējās sagatavotības dēļ.

 2. Nepietiekošs zinātniski pētnieciskā darba iemaņu līmenis studējošo vidū, kas radīja nepieciešamību izstādāt kursu „Zinātniskā darba pamati”.

 3. Programmas samērā specifiskas dabas dēļ (tās pakārtotība Latvijas likumdošanai) ne vienmēr ir iespējams pieaicināt ārvalstu speciālistus.

 4. Jauno pasniedzēju piesaistīšana pastāvīgā darbā ir problemātiska.

 5. Programmas administrācijai ir grūtības nodrošināt prakses vietas visiem programmas studentiem atbilstoši to dzīves vietām.

Iespējas

Draudi

 1. Studiju kursos ir iespējams plašāk pielietot datortehniku (īpaši tādos studiju kursos kā Finanšu analīze, Vadības grāmatvedība, Banku grāmatvedība u.c.)

 2. Būtu vēlams studiju programmas realizācijā iesaistīt vairāk ārvalstu docētāju.

 3. Ir iespējas akadēmiskā personāla stāžēšanai citu valstu augstskolās.

 4. Biežākas un plašākas studentu aptaujas, ļaus pilnvērtīgāk iesaistīt studentus studiju programmas veidošanā.

 5. Akadēmiskam personālam un studentiem ir iespējas iesaistīties zinātniski – pētnieciskos projektos.

 1. Līdzīgu studiju programmu realizācija citās Latvijas augstskolās, kas nozīmē, ka programmai ir konkurenti (piemēram, Rēzeknes augstskola un daži citi).

 2. Studiju maksas pieaugums (šī problēma pastāv visām programmām), kas varētu radīt grūtības studējošiem, ja nebūs nodrošināta viegla piekļūšana studiju kredītiem.

 3. Demogrāfiskā situācija, kas ilgākā laika perspektīvā nosaka kopējā studentu skaita iespējamo samazināšanos.

Profesionālās studiju programmas Finansu menedžments veiksmīgajai attīstībai nākamajos gados ir veicami sekojošie uzdevumi:

 1. Pamatojoties uz izglītības normatīvo aktu prasībām un studējošo vajadzību novērtējuma, pilnveidot programmas saturu gan piedāvāta kursu klāsta ziņā, gan arī atsevišķo kursu programmu saskaņošanas jomā.

 2. Programmas administrācijai ir jānodrošina vairāk starptautiskās apmaiņas iespējas un jāpaplašina eksistējošo iespēju izmantošanu. Ir jārosina labāko studentu tālāko izglītību ar perspektīvu tos iesaistīt pasniedzēju darbā

 3. Vairāk jāiesaista studiju programmas akadēmisko personālu lietišķo un zinātnisko projektu izstrādē, lai paaugstinātu to zinātniski pētnieciskā darba kvalitāti.

 4. Studiju process ir jāapgādā ar jaunākajiem tehniskiem un metodiskiem līdzekļiem. Jāveicina jaunu mācību līdzekļu un mācību grāmatu sagatavošanu.

 5. Jāizstrāda un jānodrošina studiju programmas realizācijas plāni, kas ļautu iepriekšējos gados imatrikulētajiem programmas studentiem veikt praksi tādā apjomā, kādā to nosaka LR MK noteikumi Nr. 481 – 26 kredītpunkti.

 6. Programmā imatrikulēto studentu zināšanas līmeņa paaugstināšanai ir jāpaplašina sadarbība ar docētājiem ārvalstu augstskolās, jāaicina tos nolasīt lekcijas atsevišķos studiju kursos.

 7. Lai paaugstinātu tehnoloģijas apgūšanas līmeni, studiju kursu docētājiem ir jāpaplašina tehnoloģijas pielietošana studiju kursos.

 8. Ir regulāri jāpaaugstina Finanšu institūta akadēmiskā personāla kvalifikācija, jāveicina studijas doktorantūrā, jādibina vairāk sakaru ar ārzemju augstskolām, lai nodrošinātu dažādus stāžēšanas variantus.

Kopsavilkums

Kopumā novērtējot profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Finansu menedžments, ir pozitīvi jāvērtē:

 1. Studiju programmas atbilstība Finanšu institūta darbības mērķiem un uzdevumiem.

 2. Studentu piedalīšanās studiju procesu pilnveidošanā.

 3. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība programmas mērķiem un uzdevumiem.

 4. Programmas izpilde tiek nodrošināta ne tikai ar Finanšu institūta akadēmisko personālu, bet arī citu EVF institūtu, kā arī papildus pieaicinot augsti kvalificētus tautsaimniecības speciālistus.

 5. Dažādas apmācības metodes, ko izmanto studiju programmu realizācijā;

 6. Ir izveidota stabila sadarbība starp institūta absolventiem un darba devējiem.

 7. Pasniedzēji un studenti ir nodrošināti ar datortehniku un metodiskām izstrādēm.

 8. Finanšu institūtam ir pietiekami finanšu līdzekļi studiju procesa nodrošināšanai.

Studiju programmu izpildē vērojamo trūkumu novēršanai:

 1. Nepieciešams paplašināt datortehnikas pielietojumu studiju kursos (piemēram, komercbanku operācijās, finanšu analīzē).

 2. Studiju procesa un prakses pilnveidošanā aktīvāk jāiesaista studenti.

 3. Studiju programmas realizācijā jāiesaista vairāk ārzemju augstskolu pasniedzēji.

 4. Vairāk jāpiedalās zinātniskajos pētījumu projektos.

 5. Jānodrošina pasniedzēju stažēšanās ārzemju augstskolās.

1. pielikums. Profesionālās studiju programmas Finansu menedžments studiju plāni

studiju plāns

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas Finansu menedžments pilna laika klātienes forma (8 semestri)

Kursa nosaukums

St.

sk.

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

Pār-baudes

Veids

Studiju kursu nodrošinājums ar docētājiem

1.s.

2.s.

3.s.

4.s.

5.s.

6.s.

7.s.

8.s.

Vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa)

1. Matemātika ekonomistiem

64

4

eks.

Mg. matem, lekt. E.Kopeika

2. Ekonomikas informātika I

64

4

eks.

Lekt. J.Krasts

3. Svešvaloda I

64

4

eks.

lekt.K.Beķere, lekt. L.Sečenova

4. Zinātniskā darba pamati

32

2

eks.

Dr.ekon., doc. J.Strazdiņš

5. Sociālā psiholoģija

32

2

eks.

Dr.ekon., prof. R.Garleja

6. Ekonomikas informātika II

32

2

eks.

Lekt. J.Krasts

7. Svešvaloda II

32

2

eks.

lekt. K.Beķere, lekt. L.Sečenova

8. Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija

32

2

eks.

Dr.ekon., as. Prof. L.Svarinskis, Mg.ekon., lekt. E.Peičs, Mg.ekon., lekt. Ž.Svarinska

Nozares teorētiskie pamatkursi (A daļa)

9. Mikroekonomika

64

4

eks.

Dr. ekon., asoc. prof. K. Kroders, Mg. ekon., lekt. K. Purmalis

10. Makroekonomika

64

4

eks.

lekt. S.Eglīte, I.Skribāne

11. Statistika I

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. I.Ciemiņa

12. Finanšu teorija

64

4

eks.

Dr.ekon., as.prof. V.Ādamsons

13. Monetārā un banku ekonomika

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. E.Zelgalvis, Dr.ekon., doc. peika-Apoga

14. Finanšu ekonometrija

64

4

eks.

Dr.mat.,prof.I.Revina

15. Statistika II

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. I.Ciemiņa

16. Kvalitātes vadība

64

4

eks.

Mg.ekon., lekt. A.Joppe

17. Publiskās finanses

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. L.Kavale, Mg.ekon., lekt. A.Joppe

18. Globālās finanses

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. I.Vaidere, Dr.ekon., doc. peika-Apoga

19. Vides ekonomika

32

2

eks.

Mg. ekon., lektors J.Malzubris

Nozares profesionālās specializācijas kursi (B daļa)

20. Finanšu grāmatvedība

64

4

eks.

Dr.ekon., doc. S.Saksonova

21. Cenas un cenu veidošanās

32

2

eks.

Dr.ekon., as. prof. V.Ādamsons

22. Projektu vadība

32

2

eks.

Mg.ekon., lekt. E.Peičs

23. Nodokļi

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. L.Kavale, Mg.ekon., lekt. L.Leitāne

24. Investīcijas

64

4

eks.

Dr.ekon., doc. V.Baleviča, V.Šņepste

25. Kursa darbs I3

2

aizst.

25. Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība

32

2

eks.

Dr.ekon., as.prof. V.Ādamsons

27. Finanšu un banku darbības rādītāji

32

2

Eks.

Dr.ekon., as. prof. L.Svarinskis, Mg.ekon., lekt. E.Peičs

28. Finanšu analīze

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. E.Zelgalve, Mg.ekon., lekt. batnieks

29. Investīciju fondi

32

2

eks.

Dr.ekon., doc. V.Baleviča, Mg.ekon., lekt. S.Babuškins

30. Prakse I

12

aizst.

31. Banku grāmatvedība

64

4

eks.

Mg.ekon., lekt. Ž.Svarinska

32. Komercbanku operācijas

64

4

eks.

Mg.ekon., lekt. M. Kudinska

33. Kursa darbs II4

2

aizst.

34. Vadības grāmatvedība

64

4

Eks.

Dr.ekon., doc. S.Saksonova

35. Prakse II

6

aizst.

36. Apdrošināšana

32

2

eks.

Mg.ekon., lekt. L.Bule

37. Finanšu pakalpojumu tirgvedība

32

2

Eks.

Mg. ekon., lekt. I.Vanags

38. Korporatīvās finanses

64

4

Eks.

Dr.ekon., doc. S.Saksonova

39. Saimnieciskās tiesības

64

4

Eks.

Mg. ekon., I. Nikuļceva

40. Vērtspapīru tirgus

64

4

Eks.

Dr.ekon., doc. V.Baleviča, Mg.ekon., lekt. V.Šņepste

41. Banku vadība

32

2

Eks.

Dr.ekon., as.prof. L.Svarinskis, Mg.ekon., lekt. E.Peičs

42. Prakse III

4

aizst.

43. Audits un revīzija

64

4

Eks.

Mg.ekon., lekt. L.Leitāne

44. Prakse IV

4

aizst.

45. Valsts eksāmens

2

Eks.

46. Diplomdarbs

10

aizst.

Vispārizglītojošie studiju kursi – A daļa

16

4

2

22

Nozares teorētiskie pamatkursi – A daļa

4

16

12

8

2

42

Nozares profesionālās specializācijas kursi – B daļa

6

12

18

20

20

20

96

Kopā

20

20

20

20

20

20

20

20

160

studiju plāns

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas Finansu menedžments nepilna laika klātienes forma (9 semestri)

Kursa nosaukums

St.

sk.

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

5.gads

Pār-baudes

veids

Studiju kursu nodrošinājums ar docētājiem

1.s.

2.s.

3.s.

4.s.

5.s.

6.s.

7.s.

8.s.

9.s.

Vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa)

1. Matemātika ekonomistiem

64

4

eks.

Mg. matem, E.Kopeika

2. Ekonomikas informātika I

64

4

eks.

Lektors J.Krasts

3. Svešvaloda I

64

4

eks.

lekt. K.Beķere, lekt. L.Sečenova

4. Zinātniskā darba pamati

32

2

eks.

Dr.ekon., doc. J.Strazdiņš

5. Sociālā psiholoģija

32

2

eks.

Dr.ekon., prof. R.Garleja

6. Ekonomikas informātika II

32

2

eks.

Lektors J.Krasts

7. Svešvaloda II

32

2

eks.

lekt. K.Beķere, lekt. L.Sečenova

8. Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija

32

2

eks.

Dr.ekon., as. Prof. L.Svarinskis, Mg.ekon., lekt. E.Peičs, Mg.ekon., lekt. Ž.Svarinska

Nozares teorētiskie pamatkursi (A daļa)

9. Mikroekonomika

64

4

eks.

Dr. ekon., asoc. prof. K. Kroders, Mg. ekon., lekt. K. Purmalis

10. Makroekonomika

64

4

eks.

lekt. S.Eglīte, I.Skribāne

11. Statistika I

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. I.Ciemiņa

12. Finanšu teorija

64

4

eks.

Dr.ekon., as.prof. V.Ādamsons

13. Monetārā un banku ekonomika

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. E.Zelgalvis, Dr.ekon., doc. peika-Apoga

14. Finanšu ekonometrija

64

4

eks.

Dr.mat.,prof.I.Revina

15. Statistika II

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. I.Ciemiņa

16. Kvalitātes vadība

64

4

eks.

Mg.ekon., lekt. A.Joppe

17. Publiskās finanses

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. L.Kavale, Mg.ekon., lekt. A.Joppe

18. Globālās finanses

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. I.Vaidere, Dr.ekon., doc. peika-Apoga

19. Vides ekonomika

32

2

eks.

Mg. ekon. , lektors J.Malzubris

Nozares profesionālās specializācijas kursi (B daļa)

20. Finanšu grāmatvedība

64

4

eks.

Dr.ekon., doc. S.Saksonova

21. Nodokļi

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. L.Kavale, Mg.ekon., lekt. L.Leitāne

22. Investīcijas

64

4

eks.

Dr.ekon., doc. V.Baleviča, V.Šņepste

23. Kursa darbs I5

2

Aizst.

24. Cenas un cenu veidošanās

32

2

eks.

Dr.ekon., as. prof. V.Ādamsons

25. Komercbanku operācijas

64

4

eks.

Mg. ekon., lekt. M. Kudinska

26. Projektu vadība

32

2

eks.

Mg.ekon., lekt. E.Peičs

27. Finanšu analīze

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. E.Zelgalve, Mg.ekon., lekt. batnieks

28. Saimnieciskās tiesības

64

4

eks.

Mg. ekon., lekt. I. Nikuļceva

29. Banku grāmatvedība

64

4

eks.

Mg.ekon., lekt. Ž.Svarinska

30. Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība

32

2

eks.

Dr.ekon., as.prof. V.Ādamsons

31. Finanšu un banku darbības rādītāji

32

2

eks.

Dr.ekon., as. prof. L.Svarinskis, Mg.ekon., lekt. E.Peičs

32. Prakse I

12

Aizst.

33. Investīciju fondi

32

2

eks.

Dr.ekon., doc. V.Baleviča, Mg.ekon., lekt. S.Babuškins

34. Vadības grāmatvedība

64

4

eks.

Dr.ekon., doc. S.Saksonova

35. Vērtspapīru tirgus

64

4

eks.

Dr.ekon., doc. V.Baleviča, Mg.ekon., lekt. V.Šņepste

36. Prakse II

6

Aizst.

37. Apdrošināšana

32

2

eks.

Mg.ekon., lekt. L.Bule

38. Finanšu pakalpojumu tirgvedība

32

2

eks.

Mg. ekon., Lekt. I.Vanags

39. Kursa darbs II6

2

Aizst.

40. Korporatīvās finanses

64

4

eks.

Dr.ekon., doc. S.Saksonova

41. Audits un revīzija

64

4

eks.

Mg.ekon., lekt. L.Leitāne

42. Banku vadība

32

2

eks.

Dr.ekon., as.prof. L.Svarinskis, Mg.ekon., lekt. E.Peičs

43. Prakse III

4

Aizst.

44. Prakse IV

4

Aizst.

45. Valsts eksāmens

2

eks.

46. Diplomdarbs

10

Aizst.

Vispārizglītojošie studiju kursi – A daļa

14

6

2

22

Nozares teorētiskie pamatkursi – A daļa

4

12

16

4

4

2

42

Nozares profesionālās specializācijas kursi – B daļa

14

14

18

16

18

16

96

Kopā

18

18

18

18

18

18

18

18

16

160

studiju plāns

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas Finansu menedžments nepilna laika neklātienes forma (10 semestri)

Kursa nosaukums

St.

sk.

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

5.gads

Pār-baudes

Veids

Studiju kursu nodrošinājums ar docētājiem

1.s.

2.s.

3.s.

4.s.

5.s.

6.s.

7.s.

8.s.

9.s.

10.s

Vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa)

1. Matemātika ekonomistiem

64

4

eks.

Mg. matem., lekt. E.Kopeika

2. Ekonomikas informātika I

64

4

eks.

Lektors J.Krasts

3. Svešvaloda I

64

4

eks.

K.Beķere, L.Sečenova

4. Zinātniskā darba pamati

32

2

eks.

Dr.ekon., doc. J.Strazdiņš

5. Sociālā psiholoģija

32

2

eks.

Dr.ekon., prof. R.Garleja

6. Ekonomikas informātika II

32

2

eks.

Lektors J.Krasts

7. Svešvaloda II

32

2

eks.

K.Beķere, L.Sečenova

8. Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija

32

2

eks.

Dr.ekon., as. Prof. L.Svarinskis, Mg.ekon., lekt. E.Peičs, Mg.ekon., lekt. Ž.Svarinska

Nozares teorētiskie pamatkursi (A daļa)

9. Mikroekonomika

64

4

eks.

Dr. ekon., asoc. prof. K. Kroders, Mg. ekon., lekt. K. Purmalis

10. Makroekonomika

64

4

eks.

lekt. S.Eglīte, I.Skribāne

11. Statistika I

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. I.Ciemiņa

12. Finanšu teorija

64

4

eks.

Dr.ekon., as.prof. V.Ādamsons

13. Monetārā un banku ekonomika

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. E.Zelgalvis, Dr.ekon., doc. peika-Apoga

14. Finanšu ekonometrija

64

4

eks.

Dr.mat.,prof.I.Revina

15. Statistika II

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. I.Ciemiņa

16. Publiskās finanses

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. L.Kavale, Mg.ekon., lekt. A.Joppe

17. Vides ekonomika

32

2

eks.

Mg. ekon, lektors J.Malzubris

18. Kvalitātes vadība

64

4

eks.

Mg.ekon., lekt. A.Joppe

19. Globālās finanses

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. I.Vaidere, Dr.ekon., doc. peika-Apoga

Nozares profesionālās specializācijas kursi (B daļa)

20. Finanšu grāmatvedība

64

4

Eks.

Dr.ekon., doc. S.Saksonova

21. Nodokļi

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. L.Kavale, Mg.ekon., lekt. L.Leitāne

22. Investīcijas

64

4

eks.

Dr.ekon., doc. V.Baleviča, V.Šņepste

23. Saimnieciskās tiesības

64

4

eks.

Mg. ekon., lekt. I. Nikuļceva

24. Cenas un cenu veidošanās

32

2

eks.

Dr.ekon., as. Prof. V.Ādamsons

25. Komercbanku operācijas

64

4

eks.

Mg. ekon., lekt. M. Kudinska

26. Banku grāmatvedība

64

4

eks.

Mg.ekon., lekt. Ž.Svarinska

27. Kursa darbs I7

2

aizst.

28. Projektu vadība

32

2

eks.

Mg.ekon., lekt. E.Peičs

29. Finanšu analīze

64

4

eks.

Dr.ekon., prof. E.Zelgalve, Mg.ekon., lekt. batnieks

30. Vadības grāmatvedība

64

4

eks.

Dr.ekon., doc. S.Saksonova

31. Prakse I

12

aizst.

32. Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība

32

2

eks.

Dr.ekon., as.prof. V.Ādamsons

33. Finanšu un banku darbības rādītāji

32

2

eks.

Dr.ekon., as. Prof. L.Svarinskis, Mg.ekon., lekt. E.Peičs

34. Korporatīvās finanses

64

4

eks.

Dr.ekon., doc. S.Saksonova

35. Vērtspapīru tirgus

64

4

eks.

Dr.ekon., doc. V.Baleviča, Mg.ekon., lekt. V.Šņepste

36. Prakse II

6

aizst.

37. Apdrošināšana

32

2

eks.

Mg.ekon., lekt. L.Bule

38. Investīciju fondi

32

2

eks.

Dr.ekon., doc. V.Baleviča, Mg.ekon., lekt. S.Babuškins

39. Finanšu pakalpojumu tirgvedība

32

2

eks.

Mg. ekon., lekt. I.Vanags

40. Kursa darbs II8

2

aizst.

41. Audits un revīzija

64

4

eks.

Mg.ekon., lekt. L.Leitāne

42. Banku vadība

32

2

eks.

Dr.ekon., as.prof. L.Svarinskis, Mg.ekon., lekt. E.Peičs

43. Prakse III

4

aizst.

44. Prakse IV

4

aizst.

45. Valsts eksāmens

2

eks.

46. Diplomdarbs

10

aizst.

Vispārizglītojošie studiju kursi – A daļa

12

8

2

22

Nozares teorētiskie pamatkursi – A daļa

4

8

16

6

8

42

Nozares profesionālās specializācijas kursi – B daļa

8

8

16

16

16

16

16

96

Kopā

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

160Скачать документ

Похожие документы:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA profesionālās augstākās izglītības studiju programma Finanšu vadība Studiju programmas kods: 42343 ... un nepilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Datordizains” ir noteikta papildus ...
 2. OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

  Документ
  ... augstākās izglītības studiju programma”Speciālās izglītības skolotājs” (4,5 g.) Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma”Speciālās izglītības skolotājs” (2,5 g.) Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma ...
 3. Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju p rogramma „ vides dizains „

  Документ
  ... ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vides dizains” ir ...
 4. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, Padomes ... līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža ...
 5. Rēzeknes augstskola inženieru fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  ... augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma “Mehatronika”; 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmaProgrammēšanas inženieris”; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Būvniec ...

Другие похожие документы..