Главная > Документ


Finanšu institūta akadēmiskais personāls

Vārds, Uzvārds

Akad. grāds

Amats

Profesionālā pieredze un specializācija

1. Elmārs Zelgavis

Dr. habil. ekon.

Profesors, institūta direktors

Monetārā ekonomika

2. Vilnis Ādamsons

Dr. ekon.

Asoc. prof.

Cenu veidošanās, Finanšu teorija

3. Valda Baleviča

Dr. ekon.

Docente

Investīcijas, Vērtspapīru tirgus

4. Aina Joppe

Mag. ekon.

Lektore

Kvalitātes vadība, Publiskās finanses

5. Lūcija Kavale

Dr. ekon.

Profesore

Nodokļi, Publiskās finanses

6. Marina Kudinska

Mag. ekon.

Lektore

Komercbanku operācijas

7. Līga Leitāne

Mag. ekon.

Lektore

Nodokļi, Audits un revīzija

8. Edgars Peičs

Mag. ekon.

Lektors

Projektu vadība, Finanšu un banku darbības rādītāji

9. Ramona Rupeika – Apoga

Dr. ekon.

Docente

Monetāra un banku ekonomika, Globālās finanses

10. Svetlana Saksonova

Dr. ekon.

Docente

Finanšu un vadības grāmatvedība, Korporatīvās finanses

11. Leonārs Svarinskis

Dr. ekon.

Asoc. prof.

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, Banku vadība

12. Žanna Svarinska

Mag. ekon.

Lektore

Eiropas ekonomiskā un monetāra integrācija, Banku grāmatvedība

13. Kārlis Subatnieks

Mag. ekon.

Lektors

Finanšu analīze

14. Vineta Šņepste

Mag. ekon.

Lektore

Investīcijas, Vērtspapīru tirgus

15. Inese Vaidere

Dr. ekon.

Profesore

Globālās finanses

16. Ivars Vanags

Mag. ekon.

Lektors

Finanšu pakalpojumu tirgvedība

17. Elvīra Zelgalve

Dr. ekon.

Profesore

Finanšu analīze

Studiju procesu nodrošina Finanšu institūta administratīvais personāls:

 1. Ilze Mozule – vecākā lietvede

 2. Māra Sīle – lietvede

 3. Māra Krumpāne – lietvede

 4. Ieva Malzubre – lietvede.

Programmas kursu pasniegšanā, bez Finanšu institūta docētājiem, piedalās 16 Ekonomikas un vadības fakultātes pasniedzēji: t. sk. 3 profesori, 1 asoc. profesors, 1 docents, 9 lektori (visi ir ar maģistra grādu), kā arī 2 LU Valodu centra lektori. Visi piesaistītie lektori ir ar maģistra grādu, no tiem 6 Finanšu institūta lektori mācās doktorantūrā.

Nosakot studējošo skaita attiecību pret dažādām darbinieku grupām, iegūti šādi rezultāti:

Programmas Finansu menedžments studējošo skaits 1998.g. -2004.g.

Rādītājs

1998. / 1999.

ak. g.

1999. / 2000.

ak. g.

2000. / 2001.

ak. g.

2001. / 2002.

ak. g.

2002. / 2003.

ak. g.

2003. / 2004.

ak. g.

Studējošo skaits uz 1 studiju programmā iesaistīto personālu

8

14

17

20

22

21

Studējošo skaits uz 1 programmā nodarbināto akadēmisko personālu

9

16

19

22

25

23

Studējošo skaits uz 1 Finanšu institūta administratīvo personālu

112

146

174

207

203

195

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst struktūrvienības mērķa un uzdevumu realizācijai. Tā kā šo programmu mērķis ir sagatavot speciālistus tautsaimniecībai ar plašām teorētiskām un praktiskām zināšanām, gan Finanšu institūta, gan pieaicinātie pasniedzēji ir pazīstami speciālisti ar augstu teorētisko un praktisko sagatavotību. Jāpiezīmē, ka tautsaimniecības speciālistu pieaicināšana studiju darbam ir problemātiska, jo viņi ir noslogoti pamatdarbā.

Docētāju kvalifikācijas atbilstību struktūrvienības mērķu un uzdevumu realizācijai apstiprina pieredze, ka pie viņiem ar jautājumiem un nepieciešamām konsultācijām griežas komercstruktūru pārstāvji, piemēram, docente V. Baleviča ir zvērinātais revidents. Aktīvu darbību dažādos zinātniski pētnieciskos projektos veic prof. E. Zelgalvis, prof. E. Zelgalve, prof. E. Kavale, asoc. prof. V. Ādamsons un doc. S. Saksonova. Doc. S. Saksonova vada konsultāciju seminārus uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem un finanšu menedžeriem par budžetu sastādīšanu un pašizmaksas noteikšanu. Programmas absolventi bieži lūdz pasniedzējus konsultēt darba jautājumos.

Akadēmiskais personāls regulāri stažējas ārzemēs un lasa lekcijas ārzemju augstskolās (sk. sadaļu sadarbība ar ārvalstu augstskolām).

Ir sagatavoti un publicēti programmas apgūšanai nepieciešamie mācību līdzekļi (prof. E. Zelgalve, doc. R. Rupeika-Apoga, lekt. M. Kudinska, doc. S. Saksonova).

Akadēmiskais personāls piedalās zinātniskos projektos, kuros tiek uzaicināti kā eksperti, vai arī atsevišķu problēmu risināšanā.

Piemēram, prof. E. Zelgalvis vada un prof. E. Zelgalve, doc. R. Rupeika – Apoga, doc. S. Saksonova un lekt. M. Kudinska piedalās LZP zinātniskajā projektā 010034 “Nacionālās valūtas kursa ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību”.

Doc. R. Rupeika – Apoga piedalās Latvijas Unibankas projektā: „BASEL II pamatprincipu pielietošanas iespējas un sagatavošana, 2003-2007.g.”

Prof. L. Kavale vada un asoc. prof. V. Ādamsons piedalās Labklājības Ministrijas pasūtījuma pētījumā Nr.1926 “Par bērna kopšanas pabalstu, tā efektivitāti un vēlamajiem izmaiņas periodiem”.

Doc. S. Saksonova vada starptautisko pētniecisko projektu sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju un East West Management Institute.

Finanšu institūta pasniedzēji aktīvi piedalās dažādās konferencēs un kongresos. Katru gadu pasniedzēji publicē savas zinātniskās izstrādes (skat. 7 pielikumā).

Finanšu institūta personāla atlasi veic uzaicinot darbā doktorantus, maģistrantūras absolventus un ekonomistus – praktiķus. Starp Finanšu institūta doktorantiem ir speciālisti no Latvijas Bankas, Latvijas komercbankām un Latvijas uzņēmumiem, kas ir paredzēti pasniedzēju rezerves perspektīvā.

Dažādu studiju procesa uzdevumu veikšanai (atsevišķu nodarbību vadīšana, darbs gala pārbaudījumu komisijās) pastāvīgi piesaista tautsaimniecības speciālistus.

Lai ar kvalificētiem speciālistiem atjaunotu personālu, vairāki lektori mācās doktorantūrā (L. Leitāne, V. Šnepste, E. Peičs, K. Subatnieks, A. Joppe, Ž. Svarinska).

8. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums

Profesionālo studiju programmas Finansu menedžments galvenais finansēšanas avots ir ieņēmumi no studiju maksas.

Materiāli tehniskais nodrošinājums studiju programmas īstenošanai ir organizēts tā, lai maksimāli sekmētu studiju procesu. Programmas studenti izmanto Ekonomikas un vadības fakultātes materiāli tehnisko nodrošinājumu. Profesionālo studiju programmas ieņēmumi netiek nodalīti no pārējiem EVF ieņēmumiem un kopā veido fakultātes budžetu.

Finanšu institūta pasniedzēji un darbinieki ir nodrošināti ar 8 datoriem, kā arī var izmantot fakultātes orgtehniku. Metodiskā materiāla pavairošanai insitūtā ir 2 kopētāji. Visi metodiskie materiāli (uzskaites līdzekļi, programmas, nodarbību saraksti, uzdevumi, praktisko darbu uzdevumi un noteikumi, u.c.), kas nepieciešami profesionālo studiju programmas Finansu menedžments realizēšanai tiek pavairoti, izmantojot Finanšu institūta kopētājus.

Ekonomikas un vadības fakultātē studentiem ir pieejami 140 datori ar pieslēgumu Internetam, kuri koncentrēti piecās datorklasēs. Datori ir saslēgti lokālā tīklā. Ja datorklasēs nenotiek nodarbības, datori ir pieejami studentiem patstāvīgo darbu, kursa darbu un diplomdarbu izpildei.

Katru akadēmisko gadu, programmas pasniedzēji izstrādā jaunus mācību līdzekļus (lekciju kursus un uzdevumus) vai arī pilnveido esošos. Piemēram, doc. S. Saksonova gatavo savu kursu (Finanšu grāmatvedība, Korporatīvās finanses) elektroniskās versijas, kas būs pieejami programmas studentiem Internetā. Kursu elektroniskās versijas ļaus atrisināt tādās problēmas kā studentu nodrošināšana ar izdales materiāliem, kā arī pilnīgāka studentu zināšanu kontrole.

EVF un Finanšu institūta bibliotēkas raksturojums. Programmas Finansu menedžments studentiem ir iespējas izmantot EVF, Universitātes un Eirofakultātes bibliotēkas, kā arī elektroniskās datu bāzes (piemēram, EBSCO datu bāze - Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs), kuru lietošanu abonē Latvijas Universitāte.

Fakultātes lasītavas brīvpieejas fonds sastāv no:

 • 14860 eksemplāriem grāmatu;

 • 92 nosaukumu periodiskajiem izdevumiem.

Studiju programmas apgūšanai ieteicamie literatūras avoti ir sniegti 9. pielikumā un satur 1284 grāmatu nosaukumu (bibliotēkā ir pieejami 7335 eksemplāri).

Finanšu institūta programmu studentiem papildus ir iespējas izmantot specializētu literatūru, kas sastāv no Latvijas Bankas periodiskajiem izdevumiem (piemēram, „Monetārais apskats”, „Averss un Reverss”, gada pārskati kā arī dažādu zinātnisko pētījumu izdevumi) un dažādu Latvijas un ārzemju autoru monogrāfijām.

Finanšu institūta bibliotēku papildina ar grāmatām, kuras pasniedzēji ved no ārzemju stāžēšanām. Pēdējie papildinājumi ir finanšu grāmatvedības, vadības grāmatvedības un korporatīvo finanšu jomā. 2003. gadā Finanšu institūts saņēma mācību grāmatas angļu valodā no Tousonas Universitātes (ASV), kuras var izmantot gan docētāji, gan studenti.

Finanšu institūta ir izveidotas 4 metodiskās grupas, kas izskata jautājumus par nepieciešamību iegādāties jaunas grāmatas. To lēmumus pēc tam apkopo un institūta sēdē pieņem galīgo lēmumu.

Kopumā ir iespējams atzīmēt, ka programmas Finansu menedžments studenti ir pietiekami nodrošināti ar datortehniku, mācību grāmatām un metodiskajiem materiāliem gan institūta, gan fakultātes līmenī. Tomēr ir saprotams, ka bibliotēku fondi ir nepārtraukti jāatjauno un studentiem ir jāpiedāvā plašākas iespējas datortehnikas izmantošanā, jo programma attīstības virziens paredz arvien lielāku datoru pielietošanu studiju procesā.

9. Ārējie sakari

9.1. Sadarbība ar darba devējiem

EVF Finanšu institūtam notiek aktīva sadarbība ar darba devējiem, kuri izsaka savus ierosinājumus studiju programmu izstrādē, nodrošina studentus ar prakses un darba vietām. Īpaši ir nepieciešams atzīmēt veiksmīgu sadarbību ar:

 • Latvijas Republikas Finanšu un Ekonomikas ministriju,

 • Latvijas Banku,

 • Valsts Ieņēmumu dienestu,

 • Latvijas Komercbanku asociāciju,

 • Latvijas komercbankām (Hansabanka, Baltic International Bank, Parekss banka Hipotēku un zemes banka, u.c.),

 • IAS „Parekss ieguldījumu sabiedrību”,

Hipotēku un zemes bankas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Bankas un LR Finanšu un Ekonomikas ministrijas, Rīgas Domes darbinieki regulāri piedalās kā eksperti gala pārbaudījumu komisijās, kā arī vada un recenzē diplomdarbus. Finanšu institūta pasniedzēji (piemēram, prof. L. Kavale, lekt. A. Joppe), kā arī doktoranti izsaka savus ierosinājumus un papildinājumus nodokļu likumdošanā, kā arī FKTK normatīvajos dokumentos, ko tie iesniedz atbilstošām institūcijām.

Daudzi Latvijas uzņēmumi, komercbankas, apdrošināšanas sabiedrības, kā arī valsts institūcijas, kurām vajadzīgi jauni speciālisti, piemēram, finanšu vadītāji, ekonomisti, nodokļu inspektori, kredīta speciālisti, lūdz institūtu ieteikt savus labākos studentus iespējamai pieņemšanai darbā. Daudzi darba devēji piekrīt arī apmaksāt studentu studijas programmā (piemēram, Lattelekom).

9.2. Sadarbība ar ārvalstu un Latvijas mācību iestādēm

Pilnveidojot studiju programmas, Finanšu institūts ir izveidojis veiksmīgu sadarbību ar sekojošām ārvalstu augstskolām: Brēmenes universitāte (Vācija), Zīgenes universitāte (Vācija), Klāgenfurtes universitāte (Austrija), Kauņas Vītauta Dižā universitāte (Lietuva), Tartu universitāte (Igaunija), Tousonas universitāte (ASV), Kembridžas universitāte (Lielbritānija), Centrālās Eiropas universitāti (Budapešta), Atēnu Izglītības un pētniecības institūts (Grieķija), Kauņas Tehnoloģijas universitāte (Lietuva), u.c.

Finanšu institūta docētāji nepārtraukti ceļ kvalifikāciju un iegūst praktisko pieredzi dažādos kursos, semināros, kā arī stažējoties citās augstskolās. Pēdējo divu gadu laikā kvalifikāciju ārzemēs cēla prof. E. Zelgalve (Austrija, Kanāda), prof. L. Kavale (Malta), doc. R. Rupeika – Apoga (Krievija), doc. S. Saksonova (Lielbritānija un ASV) kā arī citi docētaji (sk. akadēmiskā personāla dzīves un darba gājumus 6. pielikumā).

Finanšu institūts sadarbojas ar Rēzeknes augstskolu, Banku augstskolu, Rīgas Starptautisko Biznesa Administrācijas augstskolu. Šīs sadarbības ietvaros tiek organizēta stažēšanās, lekciju pasniegšana, piedalīšanās zinātniskajās konferencēs kā arī publikācijas.

Profesionālo studiju programmā Finansu menedžments lekciju pasniegšanā ir piedalījušies arī ārvalstu mācībspēki, piemēram, prof. P. Blatners (Brēmenes universitāte, Vācija), prof. D. Vits (Brēmenes universitāte, Vācija), prof. O. Steigers (Brēmenes universitāte, Vācija), prof. K. Sarkans (Toronto universitāte, Kanāda), prof. J. Franke – Veibahs (Zīgenes universitāte, Vācija), prof. K. Cibermans (Brēmenes universitāte, Vācija).

9.3. Programmas salīdzinājums ar citām Latvijas un ārzemju studiju programmām

Lai salīdzinātu Finanšu institūta programmu Finanšu menedžments ar citu Latvijas un ārvalstu uzkrāto pieredzi, tikai izvēlētas sekojošās Latvijas un ārvalstu studiju programmas:

 • Rēzeknes augstskolas profesionālo studiju programma „Ekonomika” (sk. 10. pielikumu);

 • Liverpūles universitātes (Lielbritānija) finanšu ekonomikas bakalaura programma (sk. 11. pielikumu);

 • Mariboras universitātes (Slovēnija) bakalaura programma „Ekonomika un Bizness” (sk. 12. pielikumu);

 • Tartu universitātes ekonomikas un biznesa vadības bakalaura programma (sk. 13. pielikumu).

 • Amsterdamas universitātes ekonomikas un biznesa programma ar koncentrāciju finansēs (sk. 14. pielikumu)

 • Londonas universitātes Queen Mary koledžas ekonomikas un finanšu bakalaura programma (sk. 15. pielikumu).

Vispirms tika veikta studiju programmu salīdzināšana pēc piedāvāto priekšmetu klāsta. Salīdzināšanas rezultāti ir apkopoti divās tabulās – salīdzinājums ar Latvijas un Baltijas studiju programmām, kā arī salīdzinājums ar ES valstu studiju programmām:

Studiju programmas salīdzinājums pēc studiju kursiem ar Latvijas un Baltijas studiju programmām1

LU EVF Programma Finansu menedžments

Rēzeknes augstskola

Tartu universitāte

Piezīmes

(studiju kursi ar līdzīgu saturu)

Matemātika ekonomistiem

X

X

Ekonomikas informātika

X

X

Svešvaloda

X

Zinātniskā darba pamati

X

1

1 – Research methods

Sociālā psiholoģija

1

2

1 – Vadības psiholoģija; 2 – Introduction to socio-cultural psychology;

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija

X

1

1 – Fundamentals of European Integration;

Mikroekonomika

X

X

Makroekonomika

X

X

Statistika

X

X

Finanšu teorija

X

Monetārā un banku ekonomika

Finanšu ekonometrija

1

1 – Econometrics;

Kvalitātes vadība

X

Publiskās finanses

X

Globālās finanses

1

1 – International economics;

Vides ekonomikas

Finanšu grāmatvedība

X

X

Cenas un cenu veidošanās

X

2

1 – Strategic marketing management;

Projektu vadība

1

1 – Basics of strategic management

Nodokļi

1

2

1 – Nodokļu administrēšana; 2 – Budgets and taxation;

Investīcijas

X

Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība

Finanšu un banku darbības rādītāji

1

1 – Financial management;

Finanšu analīze

1

2

1 – Uzņēmējdarbības analīze, Bilances analīze;

2 – Business analysis;

Investīciju fondi

Banku grāmatvedība

X

1

1 – Financial Management II;

Komercbanku operācijas

1

1 – Banking services and management;

Vadības grāmatvedība

X

X

Apdrošināšana

X

Finanšu pakalpojumu tirgvedība

1

1 – Kredītiestāžu vadība un tirgzinība;

Korporatīvās finanses

X

X

Saimnieciskās tiesības

1

2

1 – saimnieciskās un darba tiesības;

2 – Introduction to Law

Vērtspapīru tirgus

X

1

1 – Investment and security analysis;

Banku vadība

1

2

1 – Kredītiestāžu vadība un tirgzinība; 2 - Financial management

Audits un revīzija

1

1 – audita pamati;

Prakse

X

Diplomdarbs

X

X

Studiju programmu salīdzinājums ar ES valstu programmām pēc studiju kursiem2

LU EVF Programma Finansu menedžments

Liver–pūles univer-sitāte

Mari-boras univer-sitāte

Amster-damas univer-sitāte

Queen Mary

koledža,

Londonas

universitāte

Piezīmes

(studiju kursi ar līdzīgu saturu)

Matemātika ekonomistiem

X

X

X

X

Ekonomikas informātika

X

X

1

2

1 – Information management;

2 – Spreadsheets and data in Economics

Svešvaloda

X

Zinātniskā darba pamati

1

2

3

4

1 – Statistics and econometrics, 2 – Operational research; 3 – Economic methodology; 4 – Introductory Statistics and economics

Sociālā psiholoģija

1

1 – Organization;

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija

1

2

1 – Introduction to International Economics I un II; 2 – Selected Topics in Macroeconomics

Mikroekonomika

X

X

X

X

Makroekonomika

X

X

X

X

Statistika

X

X

X

X

Finanšu teorija

1

2

3

1 – Introduction to finance; 2- Finance; 3 – Financial Markets and Institutions

Monetārā un banku ekonomika

1

X

2

3

1 - Controversies in the History of Monetary Thought; 2 – Money, Credit and Banking; 3 – Money and Banking;

Finanšu ekonometrija

1

2

3

4

1 – Empirical Finance; 2 – Econometrics; 3 – Econometrics; 4 – Introductory econometrics

Kvalitātes vadība

X

Publiskās finanses

X

1

1 – International public economics, Finance (Intermediate Level)

Globālās finanses

X

1

2

3

1 – International business finance; 2 – International economics; 3 – International Finance

Vides ekonomika

X

X

Finanšu grāmatvedība

1

2

X

X

1 – Introduction to accounting; 2 – Accounting

Cenas un cenu veidošanās

1

2

3

1 – Theory of market and prices; 2 – Introduction to Industrial Organization; 3 – Microeconomics II

Projektu vadība

X

Nodokļi

X

1

1 – International Public Economics;

Investīcijas

X

1

2

1 – Investment and portfolio theory; 2 – Investment analysis;

Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība

1

2

3

1 – Actuarial studies; 2 – Labor economics; 3 – Economics of Social Problems;

Finanšu un banku darbības rādītāji

1

2

3

1 – Financial economics; 2 – Economics of banking; 3 – Monetary Economics and Financial Institutions

Finanšu analīze

1

2

3

4

1 – Financial Statement Analysis;

2 - Analysis and international financial statements comparison; 3 – Accounting, Real Estate Valuation and Investment; 4 – Investment analysis, Futures and Options

Investīciju fondi

X

1

1 – Financial Markets and institutions;

Banku grāmatvedība

1

1 – Economics of banking;

Komercbanku operācijas

1

1 – Economics of banking;

Vadības grāmatvedība

1

2

X

1 – Business strategy; 2 – Accounting for managers

Apdrošināšana

1

1 – Actuarial studies

Finanšu pakalpojumu tirgvedība

1

1 – Financial market

Korporatīvās finanses

1

X

X

X

1 – Business Finance

Saimnieciskās tiesības

1

1 – Law and business finance;

Vērtspapīru tirgus

X

1

2

1 – Financial market; 2 – Accounting

Banku vadība

1

1 – Financial management;

Audits un revīzija

1

1 – auditing and company evaluation;

Prakse

X

1

1 – Ir iespējams, bet nav obligāts

Diplomdarbs

1

2

1 – Writing skills and paper;

2 - Economics projectСкачать документ

Похожие документы:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA profesionālās augstākās izglītības studiju programma Finanšu vadība Studiju programmas kods: 42343 ... un nepilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Datordizains” ir noteikta papildus ...
 2. OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

  Документ
  ... augstākās izglītības studiju programma”Speciālās izglītības skolotājs” (4,5 g.) Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma”Speciālās izglītības skolotājs” (2,5 g.) Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma ...
 3. Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju p rogramma „ vides dizains „

  Документ
  ... ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vides dizains” ir ...
 4. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, Padomes ... līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža ...
 5. Rēzeknes augstskola inženieru fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  ... augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma “Mehatronika”; 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmaProgrammēšanas inženieris”; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Būvniec ...

Другие похожие документы..