Главная > Документ


План семінарського заняття

1.Філософії історії: її предмет та основні проблеми.

2.Схеми культурно-історичного процесу.

3.Поняття прогресу. Раціоналістичне трактування прогресу в епоху Нового часу.

4.Проблема суперечливості суспільного прогресу.

5.Морально-етичні аспекти сучасного науково-технічного поступу.

Тести

1.Які із названих нижче проблем відносяться до філософії історії?

- проблема спрямованості історії;

- проблема співвідношення біологічного та соціального в людині;

- проблема співвідношення об’єктивних та суб’єктивних факторів суспільного розвитку;

- проблема пізнаваності світу;

- проблема єдності історичного процесу.

2.Взаємовпливи природи та історії можна окреслити таким чином:

- природа породжує та стимулює розвиток історії;

- спрямування природних та історичних процесів є прямо протилежним;

- історія постає якісно особливою складовою природного процесу;

- історія блокує природні процеси, протистоїть природі та знищує її.

3.Хто з видатних мислителів був прихильником концепції “географічного детермінізму”?

- Л.І.Мечников; - Вольтер;

- Монтеск’є; - Гегель.

4.Історичний процес має чітке цільове спрямування; це є типова позиція:

- античної філософії; - середньовічної філософії;

- німецької класичної філософії; - марксистської філософії.

5.Хто з філософів ХХ століття охарактеризував сучасну суспільну ситуацію як “повстання мас”?

- Фромм; - Тоффлер;

- Ортега-і-Гассет; - Печчеї.

7.Який з філософів розглядав суспільний прогрес як закономірну зміну суспільно-економічних формацій?

- Маркс; - Сорокін;

- Гегель; - Шпенглер.

8.До творців філософії історії слід зарахувати:

- О.Шпенглера; - А.Тойнбі;

- П.Сорокіна; - З.Фрейда.

9.До якої історичної епохи належить панування раціоналістичної трактовки прогресу?

- Середньовіччя; - Античності;

- Просвітництва; - Відродження.

10.Який мислитель XVIII ст. висловив ідею суперечливості суспільного прогресу?

- Вольтер; - Ж.Ж.Руссо;

- Дідро; - Гердер.

11.Назвіть прихильників циклічного розвитку людства:

- Ж.Ж.Руссо; - Г.Гегель;

- О.Шпенглер; - А.Тойнбі;

- К.Маркс.

12.Хто був прихильником концепції лінійного поступу людства?

- А.Тойнбі; - Гесіод;

- Г.Гегель; - О.Шпенглер;

- І. Гердер.

13.В якій із концепцій розвитку суспільства припускається наявність суттєвого елемента непередбачуваності, невизначеності?

- концепція циклічного розвитку;

- концепція лінійного розвитку;

- синергетична концепція.

14.Які поняття були вироблені у рамках синергетичної концепції розвитку?

- біфуркація; - циклічність;

- поступальність; - стан-аттрактор.

15.Що, з точки зору марксизму, є критерієм суспільного прогресу?

- рівень розвитку науки і техніки;

- об'єктивного критерію прогресу немає;

- рівень розвитку продуктивних сил суспільства;

- рівень культури суспільства;

- рівень моральності суспільства.

16.Кому з філософів належить вислів: “Настане...час, коли Сонце буде освітлювати Землю, населену вільними людьми, що не визнають іншого пана, окрім власного розуму”?

- Вольтер; - Руссо;

- Кондорсе; - Кант.

17.Хто вперше сформулював і запровадив у науковий обіг термін “філософія історії”?

- Й.Гердер; - К.Ясперс;

- Ф.Вольтер; - А.Тойнбі;

- К. Маркс; - О.Шпенглер.

18.Кому з сучасних філософів належить образна характеристика суспільних змін як “футурошок”:

- Ортега-і-Гассет; - Сорокін;

- Тоффлер; - Фромм.

19.Яка історична епоха в цілому розглядала історичний процес з позицій історичного оптимізму?

- Античність; - Середньовіччя;

- Відродження; - Просвітництво;

- сучасність.

20.В якому напрямку, на думку, І.Гердера, закономірно прогресує людство?

- свободи та незалежності; - гуманності та щастя;

- добра та справедливості; - духовної досконалості.

21.На думку якого філософа смисл історії зводиться до самопізнання абсолютного духу:

- Кант; - Гердер;

- Гегель; - Конт;

- Маркс.

Першоджерела до вивчення теми

Гегель Г. В. Ф. Философия истории

Философия истории означает не что иное, как мыслящее рассмотрение ее.

Но единственною мыслью, которую привносит с собой философия, является та простая мысль разума, что разум господствует в мире, так что, следовательно, всемирно-исторический процесс совершался разумно.

Из рассмотрения самой всемирной истории должно выясниться, что ход ее был разумен, что она являлась ра­зумным, необходимым обнаружением мирового духа, — того духа, природа которого, правда, всегда одна и та же, но который проявляет эту свою единую природу в миро­вом наличном бытии.

Прежде всего мы должны обратить внимание на то об­стоятельство, что интересующий нас предмет — всемирная история — совершается в духовной сфере. Мир обнимает собою физическую и психическую природу; физическая природа также играет некоторую роль во всемирной исто­рии, и мы уже в самом начале обратим внимание на эти основные соотношения природных определений. Но суб­станциональным является дух и ход его развития... Но дух на сцене всемирной истории, на которой мы его рассмат­риваем, является перед нами в своей конкретнейшей дей­ствительности.

Можно сказать о всемирной истории, что она является обнаружением духа в том виде, как он вырабатывает себе знание о том, что он есть в себе, и подобно тому как за­родыш содержит в себе всю природу дерева, вкус, форму плодов, так и первые проявления духа виртуально содер­жат в себе всю историю. Восточные народы еще не знают, что дух или человек как таковой свободен; так как они не знают этого, то они не свободны; они знают только, что один свободен, но именно поэтому такая свобода ока­зывается лишь произволом, дикостью, тупостью страсти, обуздыванием страсти, или же нежностью, которая сама оказывается лишь случайностью природы или произволом. Следовательно, этот один оказывается лишь деспотом, а не свободным человеком. Лишь у греков появилось сознание свободы, и поэтому они были свободны, но они, как и римляне, знали только, что некоторые свободны, а не че­ловек как таковой; этого не знали даже Платон и Аристо­тель. Поэтому у греков не только были рабы, с которыми были связаны их жизнь и существование их прекрасной свободы, но и сама эта свобода отчасти явилась лишь слу­чайным, недолговечным и ограниченным цветком, отчас­ти она вместе с тем была тяжким порабощением чело­веческого, гуманного начала. Лишь германские народы дошли в христианстве до сознания, что человек как тако­вой свободен, что свобода духа составляет самое основное свойство его природы; это сознание сперва появилось в религии, в сокровеннейшей сфере духа, но провидение этого принципа в мирских делах явилось дальнейшей за­дачей, разрешение и выполнение которой потребовали тя­желой продолжительной культурной работы. Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, а именно, что восточные народы знали только, что один свободен, а греческий и римский мир знал, что некоторые свободны, мы же знаем, что свободны все люди, т. е. человек свобо­ден как человек... Эта конечная цель есть то, к чему на­правлялась работа, совершавшаяся во всемирной истории; ради нее приносились в течение долгого времени всевоз­можные жертвы на обширном алтаре земли.

Если свобода как таковая есть внутреннее понятие, то
средства, наоборот, оказываются чем-то внешним, тем, что является, что непосредственно бросается в глаза и обнаруживается в истории. Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов, их характеров и способностей и притом таким образом, что побудительны­ми мотивами в этой драме являются лишь эти потребности, страсти, интересы, и лишь они играют главную роль. Можно назвать хитростью разума то, что он заставляет действовать для себя страсти, причем то, что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб и вред. Ибо речь идет о явлении, часть которого ничтожна, а часть положительна. Частное в большинстве своем слишком мелко по сравнению со всеобщим: индивиды приносятся в жертву и обрекаются на гибель. Идея уплачивает дань наличного бытия и бренности не из себя, а из страстей индивидуумов.

В том, что всемирная история есть этот процесс раз­вития и действительное становление духа, — процесс, от­крывающийся при рассмотрении тех изменчивых картин, которые представляются взору в составляющих ее истори­ях, — заключается истинная теодицея, оправдание бога в истории. Примирить дух со всемирной историей и действи­тельностью может только понимание того, что то, что со­вершилось и совершается повседневно, не только произо­шло помимо бога, но по существу есть дело его самого.

Швейцер А. Благоговение перед жизнью как основа этического миро- и жизнеутверждения

Мир не состоит из одних лишь событий; кроме них в нем есть еще и жизнь, и с этой жизнью, насколько она находится в пределах моей досягаемости, я должен иметь связь не толь­ко пассивную, но и активную. Посвящая себя служению тому, что живет, я достигаю положения, при котором моя деятельность в этом мире имеет смысл и цель...

Благоговение перед жизнью содержит в себе три суще­ственных элемента мировоззрения — смирение, миро- и жизнеутверждение и этику — как взаимосвязанные резуль­таты мышления.

Среди мировоззрений прошлого и настоящего есть ми­ровоззрения смирения, мировоззрения миро- и жизнеутверждения и мировоззрения, стремящиеся удовлетворить этическим требованиям. Не существует, однако, мировоз­зрения, способного объединить в себе эти три элемента. Такое объединение возможно лишь при условии, что все они понимаются как следствия универсального убежде­ния — благоговения перед жизнью, в котором они содер­жатся все вместе и каждое в отдельности...

Что говорит этика благоговения перед жизнью об от­ношениях между человеком и творением природы..?

Этична только абсолютная и всеобщая целесообразность сохранения жизни, на что и направлена этика благоговения перед жизнью. Любая другая необходимость или целесооб­разность не этична, а есть более или менее необходимая не­обходимость. В конфликте между сохранением моей жиз­ни и уничтожением других жизней или нанесением им вреда я никогда не могу соединить этическое и необходимое е относительно этическом, а должен выбирать между этическим и необходимым, и в случае, если я намерен выбрать последнее, я должен отдавать себе отчет в том, что беру на себя вину в нанесении вреда другой жизни...

Я покупаю у туземцев орленка, которого они поймали на берегу, чтобы спасти его от жестоких рук. Но теперь я должен решить: или позволить ему умереть с голоду, или убивать каждый день несколько рыбешек, чтобы кормить его. Я решаю в пользу второго варианта, но каждый день я отчетливо сознаю ответственность за принесение одной жизни в жертву другой...

Этика благоговения перед жизнью заставляет нас почув­ствовать безгранично большую ответственность и в наших взаимоотношениях с людьми.

Она не дает нам готового рецепта дозволенного само­сохранения; она приказывает нам в каждом отдельном слу­чае полемизировать с абсолютной этикой самоотречения. В согласии с ответственностью, которую я чувствую, я дол­жен решить, что я должен пожертвовать от моей жизни, моей собственности, моего права, моего счастья, моего времени, моего покоя и что я должен оставить себе.

Шпенглер О. Закат Европы

Древний мир — Средние века Новое время, вот неве­роятно скудная и бессмысленная схема, безоговорочное гос­подство которой над нашим историческим мышлением без конца мешало нам правильно воспринимать действитель­ное место, ранг, гештальт, прежде всего срок жизни ма­ленькой части мира, проявляющегося на почве Западной Европы со времен немецких императоров, в его отноше­нии ко всемирной истории человечества...

Это ограничивает объем истории, но гораздо хуже то, что это сужает ее арену. Ландшафт Западной Европы об­разует здесь покоящийся полюс — непонятно, в силу ка­кого еще основания, кроме разве того, что мы, творцы этой исторической картины, именно здесь и чувствуем себя как дома, — полюс, вокруг которого скромнейшим образом вращаются тысячелетия мощнейших историй и далеко от­стоящие огромные культуры. Это целая планетарная сис­тема, изобретенная на крайне своеобразный лад...

Я называю эту привычную для нынешнего западноев-ропейца схему, в которой развитые культуры вращаются вокруг нас как мнимого центра всего мирового свершения, птолемеевской системой истории и рассматриваю как коперникианское открытие в области истории то, что в этой книге место старой схемы занимает система, в которой античность и Запад наряду с Индией, Вавилоном, Китаем, Египтом, арабской и мексиканской культурой — отдель­ные миры становления, имеющие одинаковое значение в общей картине истории и часто превосходящие античность грандиозностью душевной концепции, силой взлета, — занимают соответствующее и нисколько не привилегиро­ванное положение.

Культуры суть организмы. Всемирная история — их об­щая биография. Огромная история китайской или антич­ной культуры представляет собой морфологически точное подобие микроистории отдельного человека, какого-нибудь животного, дерева или цветка... В судьбе отдельных, сменяющих друг друга, вырастающих друг возле друга, сопри­касающихся, оттесняющих и подавляющих друг друга куль­тур исчерпывается содержание всей человеческой истории.

Культура рождается в тот миг, когда из прадушевного состояния вечно младенческого человечества пробуждается и отслаивается великая душа, некий лик из пучины безли­кого, нечто ограниченное и преходящее из безграничного и пребывающего. Она расцветает на почве строго отмеже­ванного ландшафта, к которому она остается привязанной чисто вегетативно. Культура умирает, когда эта душа осу­ществила уже полную сумму своих возможностей в виде народов, вероучений, искусств, государств, наук и таким образом снова возвратилась в прадушевную стихию... Как только цель достигнута и идея, вся полнота внутренних возможностей, завершена и осуществлена вовне, культура внезапно коченеет, отмирает, ее кровь свертывается, силы надламываются — она становится цивилизацией... В таком виде может она, иссохшее гигантское дерево в девственном лесу, еще столетиями и тысячелетиями топорщить свои гнилые сучья. Мы видим это на примерах Китая, Индии, мира ислама.

Что, однако, всецело отделяет античную и индийскую картину истории от китайской и арабской, а с еще боль­шей резкостью от западной ее картины — это узость гори­зонта...

То, что могли и должны были знать греки об истории Древнего Египта, они никогда не допускали в свою соб­ственную картину истории, замыкавшуюся для большин­ства из них событиями, о которых еще в состоянии были поведать старейшие из ныне живущих...

Арабская культура первой отважилась на поразительный шаг в сфере исторического мышления, причем сделали его как иудеи, так и персы со времен Кира. Шаг этот заклю­чался в том, что легенда о сотворении мира связывалась с современностью реальным летоисчислением; у персов бы­ли даже хронологически предустановлены Страшный суд и явление Мессии...

Подготовленная христианским летоисчислением, ...кар­тина всемирной истории начинается сразу же с колоссального расширения. Ок. 1200 г. Иоахим Флорский глубоко истолковал воспринятый западной церковью магический образ, поняв всю мировую судьбу как последовательность трех периодов — Отца, Сына и Св. Духа. Это сопровож­далось все большим раздвиганием географического гори­зонта, который уже во времена готики был расширен викингами и крестоносцами от Исландии до отдаленных регионов Азии. Наконец (и в отличие от всех прочих куль­тур), впервые с 1500 г. вся земля становится ареной чело­веческой истории для незаурядных людей барокко. Лишь благодаря компасу и подзорной трубе чисто теоретическое допущение шаровидности Земли стало у образованных лю­дей этого позднего времени действительным ощущением того, что они обитают на шаре в космическом простран­стве

Тойнби А. Постижение истории

...Подлинный предмет [Истории] — жизнь общества, взятая как во внутренних, так и во внешних ее аспектах. Внутренняя сторона есть выражение жизни любого данного общества в последовательности глав ее истории, в совокуп­ности всех составляющих ее общин. Внешний аспект — это отношения между отдельными обществами, развернутые во времени и пространстве.

...нами было классифицировано девятнадцать обществ: западное, православное, иранское и арабское (в настоящее

время оно входит в исламское), индуистское, дальневосточ­ное, эллинское, сирийское, китайское, минойское, шумер­ское, хеттское, вавилонское, андское, мексиканское, юка­танское, майянское и египетское... Исследуя основания каждого отдельного общества, в одних случаях мы обнару­живаем, что оно состоит в сыновнем родстве с более древ­ним обществом благодаря наличию вселенской церкви. В других случаях такая связь не просматривается. Итак, мы определили, что вселенская церковь является основным признаком, позволяющим предварительно классифициро­вать общества одного вида...

Если возраст Человечества равняется приблизительно 300 тыс. лет, то возраст цивилизаций, отождествляемый до сих пор с длительностью человеческой истории, равен ме­нее чем 2% данного отрезка. На этой временной шкале все выявленные нами цивилизации распределяются не более чем в три поколения обществ и сосредоточены в пределах менее пятой части времени всей жизни Человечества. С философской точки зрения их жизнь протекает в одно и то же время.

Итак, если на плане... улицы точками изобразить двад­цать одну цивилизацию, то обнаружится, что точки не рас­сыпаются равномерно по всей длине улицы. Можно за­метить, что они сгрудились в одном весьма узком месте. Сзади оказывается довольно большое пространство, кото­рое все из ехавших, включая и неудачников, успешно пре­одолели. Впереди же — то же свободное пространство — туда еще не въехала ни одна машина. Это и есть самая длинная часть дороги. Разумеется, если ограничить внима­ние лишь той частью улицы, где наблюдается скопление точек, то и говорить, собственно, не о чем. Какие-либо выкладки или сравнения будут просто невозможны. Если же рассматривать все точки по всей длине улицы, то можно увидеть, что дистанции между ними ничтожно малы по сравнению с расстоянием, которое отделяет их от начала и конца пути.

Общество в своем жизненном процессе сталкивается с рядом проблем, и каждая из них есть вызов. Иными сло­вами, можно сказать, что функция «внешнего фактора» заключается в том, чтобы превратить «внутренний творчес­кий стимул», способствующий реализации потенциально возможных творческих вариаций. Вызов побуждает к росту. Ответом на вызов общество решает вставшую перед ним задачу, чем переводит себя в более высокое и более совершенное, с точки зрения усложнения структуры, со­стояние. Отсутствие вызовов означает отсутствие стимулов к росту и развитию.

...существует определенная мера суровости испытания, когда стимул вызова достигает наивысшей эффективнос­ти. Назовем эту степень суровости оптимумом. В соответ­ствии с этим стандартом некоторые другие представления данного вызова окажутся недостаточными, а другие пред­ставления того же вызова — избыточными, тогда как на отрезке оптимума этот вызов мог бы стимулировать мак­симально успешный ответ.

...можно, вероятно, утверждать, что серия успешных от­ветов на последовательные вызовы должна истолковывать­ся как проявление роста, если по мере развертывания про­цесса наблюдается тенденция к смещению действия из области внешнего окружения — физического или челове­ческого — в область внутреннюю. По мере роста все мень­ше и меньше возникает вызовов, идущих от внешней среды, и все больше и больше появляется вызовов, рожден­ных внутри действующей системы или личности. Рост оз­начает, что растущая личность или цивилизация стремит­ся создать свое собственное окружение, породить своего собственного возмутителя спокойствия и создать свое соб­ственное поле действия.

Воспользовавшись символом дороги, представим себе реальную дорогу далекого прошлого. Поначалу по ней мед­ленно движется примитивный колесный транспорт... По­скольку наша воображаемая дорога перегружена, столкно­вения неизбежны. Однако никто не боится, потому что серьезная опасность никому не угрожает, ибо мускульная сила, с помощью которой движутся все эти транспортные средства, не может развить высокую скорость. Однако проблемы на нашей дороге есть — это прежде всего про­блема сохранности и защиты грузов и проблема времени...

А теперь посмотрим на путь-дорогу наших дней, по которой мчится, рыча, механизированный транспорт. Здесь решена проблема скорости и сохранности грузов, если су­дить по огромным грузовикам с прицепами и спортивным автомашинам, летящим, словно выпущенная пуля. Но в то же время проблема столкновения стала проблемой номер один. Конечно, если шофер трезв и вполне профессиона­лен, то он не опасен для себя и других, но глупец или без­ответственный человек за рулем опаснее, чем дурак на стогу сена. Итак, современная магистраль предъявляет человеку вызов уже не технологического характера, а психологиче­ского. Старый вызов физического расстояния превратился, таким образом, в новый вызов человеческих отношений — между водителями, которые, научившись «уничтожать рас­стояния», столкнулись с опасностью уничтожить друг друга.

Печчеи А. Человеческие качества

Первая цель: «внешние пределы». Хорошо известно, что, увеличив свою власть над Природой, человек сразу же во­образил себя безраздельным господином Земли и тут же принялся ее эксплуатировать, пренебрегая тем фактом, что ее размеры и биофизические ресурсы вполне конечны... Поскольку «пропускная способность» Земли явно не без­гранична, то, очевидно, существуют какие-то биофизичес­кие пределы, или «внешние пределы», для расширения не только человеческой деятельности, но и вообще присут­ствия человека на планете. Сейчас потребность в достовер­ных научных знаниях о самих этих пределах, об условиях, при которых мы можем к ним приближаться, и последстви­ях их нарушения становится все более острой, ибо есть некоторые основания опасаться, что в некоторых областях границы дозволенного уже достигнуты.

Вторая цель: «внутренние пределы». Совершенно очевид­но, что физические и психологические возможности чело­века тоже имеют свои пределы. Люди сознают, что, увели­чивая свое господство над миром, человек в стремлении к безопасности, комфорту и власти обрастал целым арсена­лом всякого рода приспособлений и изобретений, утрачи­вая при этом те свои качества, которые позволяли ему жить в своей первозданной девственной среде обитания, и что это, возможно, ослабило его физически, притупив биоло­гическую активность. Можно с уверенностью сказать, что, чем более «цивилизованным» становится человек, тем меньше он оказывается способным противостоять трудно­стям суровой внешней среды и тем больше нуждается в том, чтобы защитить свой организм и здоровье с помощью всякого рода медикаментов, снадобий и великого множе­ства других искусственных средств... В преддверии гряду­щих испытаний, трудностей и проблем нам совершенно не­обходимо четко знать и ясно понимать, каковы действительные возможности среднего индивидуума и как можно повысить его готовность к завтрашнему дню. Кро­ме того, мы должны знать, как нам лучше использовать свои умственные способности, причем не только для того, чтобы противостоять новым переменам, но и для того, чтобы поставить их под контроль и извлекать из них пользу. Так что основная задача сводится к оценке сово­купности этих способностей и выяснию, как усовершен­ствовать и приспособить их к тому, чтобы не подвергать организм невыносимым напряжениям и стрессам.

Третья цель: «культурное наследие». ... люди начинают все больше опасаться, что в будущем все культуры могут оказаться на одно лицо — причем лицо, как показывает се­годняшний опыт, не слишком уж привлекательное — и что это движение к обезличивающей однородности происхо­дит уже сейчас...

Надо немедля принять самые серьезные и активные меры для спасения культурного наследия человечества, которые должны охватить все без исключения области че­ловеческой деятельности, использовать достижения всех научных дисциплин... Для того чтобы подтвердить уваже­ние как к тем, кто уже ушел из этого мира, так и к тем, кто придет позже, необходимы качественно новые подхо­ды, идеи и решения. К числу таких предложений можно отнести учреждение «Всемирного культурного треста», це­лью которого стало бы финансирование долгосрочных культурных программ.., и организацию «Культурного кор­пуса», который бы объединил добровольцев из всех стран мира, желающих защитить и сохранить это наследие... Бы­ло бы также целесообразно осуществить интернационализацию исторических памятников и центров, представляю­щих всемирный интерес, призвав государства передать их под международную юрисдикцию и доверить международ­ным органам... их охрану и сохранность.

Четвертая цель: мировое сообщество. Суть проблемы сво­дится к тому, чтобы выявить пути постепенного преобра­зования нынешней системы эгоцентрических государств, управляемых склонными к самоуправству правительства­ми, в такое мировое сообщество, в основу которого легла бы система скоординированных между собой географи­ческих и функциональных центров принятия решений, охватывающая все уровни человеческой организации — от локального до глобального. Область юрисдикции таких центров — вне зависимости от их функций и уровня — должна больше соответствовать традициям, интересам и проблемам, которые являются общими для различных групп населения.

Пятая цель: человеческое жилище. Одной из важнейших проблем, уже сейчас глубоко поражающей человеческое воображение, но еще не осознанной во всех ее поистине грандиозных масштабах, является размещение на планете в течение ближайших 40 лет населения вдвое большего, чем нынешнее. Ведь за это короткое время придется коренным образом улучшить и модернизировать, и, более того, удво­ить всю нынешнюю инфраструктуру — причем не только жилые дома, но и вспомогательные системы, включая про­мышленную, сельскохозяйственную, социальную, культур­ную и транспортную... Это поистине грандиозное предпри­ятие обречено, однако, на неминуемый провал, если не планировать его на единственно подходящем для этой цели уровне — а именно на общепланетарном уровне.

Шестая цель: производственная система. ...Бесспорно, самой главной ключевой целью для человечества является тщательный анализ существующего истеблишмента и вы­явление того, какие преобразования необходимо в нем запланировать для того, чтобы он оказался в состоянии в ближайшие десятилетия четко выполнять отведенные ему функции.

Проблемно-пошукові завдання

1.Проаналізувати, які проблеми є предметом дослідження філософії історії як особливої філософської дисципліни.

2.Співставте різні концепції сутності історичного процесу та спрямованості історії, що склалися в історії філософії.

3.Обгрунтуйте, чому, на Вашу думку, саме у ХХ столітті набула поширення синергетична концепція суспільного розвитку.

4.Проаналізувати, в чому сутність раціоналістичного трактування суспільного прогресу. Чому ця концепція є панівною в епоху Нового часу?

Охарактеризуйте точку зору Г.Гегеля на прогрес в історії (за роботою “Філософія історії”.

5.Наведіть приклади прояву суперечливості сучасного поступу людства.

6.Охарактеризуйте суперечливість суспільного поступу в сучасну епоху, спираючись на роботу О.Тоффлера «Футурошок».

7.Проаналізуйте, яку небезпечну суперечність сучасного розвитку людства відзначає А.Печчеї в роботі “О человеческих качествах”.

8.Дайте порівняльну характеристику формаційного і цивілізаційного підходів до історії.

9.Виразіть Ваше ставлення до проблеми евтаназії.

10.Проаналізуйте можливості і небезпеки генної інженерії та клонування

11.Дайте етичну оцінку перспектив розвитку трансплантології.

12.Поясніть, що має на увазі О.Шпенглер під визначенням цивілізації як “смерті культури”.

13.Охарактеризуйте основний критерій розвитку цивілізації згідно Тойнбі. Прослідкуйте дію цього критерію на тих прикладах, що приводить Тойнбі, - вдосконалення письма від малюнків до абетки і збільшення енергії, що використовується.

14.Проаналізуйте зміст кожної із 6-и “цілей для людства”, що їх формулює А.Печчеї.

15.Аргументуйте, досягнення якої зі сформульованих А.Печчеї цілей для людства Ви вважаєте найважливішою для успішного вирішення глобальних проблем сучасності.

Тематика доповідей та рефератів

1.Глобальні проблеми сучасності як симптоми кризи техногенної цивілізації.

2.Проблема ціни прогресу. Наука і криза цивілізації.

3.Цивілізаційна концепція С.Хантінгтона.

4.Концепція “третьої хвилі” О.Тоффлера.

5.Проблема спрямованості та сенсу історичного процесу.

6.Проблема кінця історії та її основні інтерпретації.

7.Марксистська теорія стадій суспільного розвитку.

8.Концепція “осьового часу” і загальна схема історичного руху К.Ясперса.

9.Евтаназія: за та проти.

10.Проблема соціальної відповідальності вчених в сучасну епоху.

11.Біомедична етика.

12.Сучасна екологічна етика.

13.Генна інженерія та клонування: перспективи та побоювання.

14.Сценарії майбутнього: різні підходи.

Література:

Андрущенко В.М., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. К.: 1996.

Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: 1990.

Бойченко І.В. Філософія історії. Підручник. К.: 2000.

Введение в биоэтику. М., 1998.

Зеленкова И.Л. Основы этики. Мн., 1998.

Новая философская энциклопедия. Т.1-4., М., 2000-2001.

Степин В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего. М.: 1996.

Філософія. Навчальний посібник. За ред. І.Ф.Надольного. К., 1997.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: 1991.

зміст

Вступ

3

Тема 1. Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві

4

1.Своєрідність філософії та її основне питання.

4

2. Філософія як світогляд.

6

3.Філософія: наука чи мистецтво?

10

4.Функції філософії та її сенс.

13

Першоджерела до вивчення теми

20

Аристотель. Метафизика

20

Сенека Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія

21

Декарт Р. Начала философии.

24

Кант И. Логика.

26

Гегель Г. Лекции по истории философии

28

Маркс К. Передовица в № 179 ";КolnischeZeitung";

30

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической

немецкой философии

30

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла

31

Рассел Б. История западной философии.Введение

32

Бердяев Н.А.Философия свободы. Смысл творчества

33

Модуль І. Історичні типи

філософії

37

Тема 2. Антична філософія,

її космоцентрична спрямованість

37

1.Зародження античної філософії. Космогонічні і натурфілософські ідеї досократиків.

37

2.Класичний період античної філософії.

40

3.Занепад та згасання античної філософії (елліністичний період).

47

Першоджерела до вивчення теми

58

Платон. Государство

58

Эпикур. Эпикур приветствует Менекея

60

Сенека А.Л. О счастливой жизни

62

Эпиктет. В чем наше благо

64

Тема 3. Філософія Середньовіччя

та доби Відродження

67

1.Основні риси середньовічної філософії.

67

2. Онтологія та гносеологія. Реалізм та номіналізм у середньовічній філософії.

68

3. Середньовічна схоластика. Т.Аквінський як систематизатор схоластики.

71

4. Етичні погляди епохи Середньовіччя

72

5. Головні риси філософії епохи Відродження.

73

6. Етичні погляди доби Відродження.

75

Першоджерела до вивчення теми

81

Августин А. О Граде Божьем

81

Августин А. Об истинной религии

82

Августин А. Исповедь

83

Августин А. О количестве души

84

Аквинский Ф. Сумма теологии

85

Бруно Дж. Диалоги. Диалог второй

88

Макиавелли Н. Государь

89

Тема 4. Філософія Нового часу

(ХVІІ-ХVІІІ ст.)

92

1. Передумови та основні риси філософії Нового часу.

92

2. Емпіризм у філософії Нового часу: Ф. Бекон.

92

3. Раціоналізм: Р.Декарт, Б.Спіноза.

94

4. Філософія Просвітництва.

97

Першоджерела до вивчення теми

103

Бэкон Ф. Новый Органон

103

Декарт Р. Рассуждение о методе

106

Гоббс Т. Левиафан

106

Кондорсе Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума

109

Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение?

110

Тема 5. Німецька класична філософія

113

1. Суб’єктивний ідеалізм І. Канта.

113

2. Абсолютний ідеалізм Г.Гегеля.

117

3. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

120

Першоджерела до вивчення теми

126

Кант И. Критика чистого разума

126

Кант И. Основы метафизики нравственности

127

Кант И. Критика практического разума

128

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Введение

129

Фейербах Л. Сущность христианства

130

Тема 6. Філософія марксизму

134

1. Передумови виникнення філософії марксизму та його основні ідеї.

134

2.Марксистська концепція людини.

135

3. Матеріалістичне розуміння суспільства.

136

Першоджерела для вивчення теми

140

Маркс К. Капитал. Предисловие ко второму изданию

140

Маркс К.Экономическо-философские рукописи 1844

140

Тема 7. Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні

145

1. Основні етапи розвитку філософської думки в Україні.

145

2. Розвиток філософії у Києво-Могилянській Академії

148

3. Філософське вчення Григорія Сковороди.

150

4. Філософія П. Юркевича.

152

5. Філософія української революційної демократії.

154

6. Філософські погляди Д.Чижевського.

157

Першоджерела до вивчення теми

160

Сковорода Г. Диалог: имя ему — потоп Змиин.

Начальная дверь к христианскому добронравию

160

Юркевич П. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия

162

Тема 8. Тенденції розвитку сучасної світової філософії

165

§1. АНАЛІТИЧНИй НАПРЯМОК У ФІЛОСОФІЇ ХІХ-ХХ СТ.

165

1. Неопозитивізм.

165

2. Постпозитивізм.

168

3. Прагматизм.

171

4.Герменевтика.

172

§ 2. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК У ФІЛОСОФІЇ ХІХ-ХХ ст.

175

1. «Філософія життя».

175

2. Філософські проблеми психоаналізу: фрейдизм та неофрейдизм.

178

3. Філософія екзистенціалізму.

183

Першоджерела до вивчення теми

196

Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости

196

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм

199

Камю А. Эссе об абсурде. Миф о Сизифе

205

Модуль ІІ. основні проблеми

філософії

208

Тема 9. Філософський зміст проблеми буття.Діалектика буття

208

1.Буття як вихідна категорія філософії.

208

2.Буття як загальний зв’язок та взаємодія. Ідея розвитку.

209

3.Категорії діалектики.

213

4.Закони діалектики

221

Першоджерела до вивчення теми

228

Ф.Энгельс. Старое предисловие к анти-дюрингу.

О диалектике

228

Гегель Г. В. Ф. Наука логики

230

Энгельс Ф. Анти-Дюринг

231

Тема 10. Свідомість, її структура. Проблема ідеального

232

1. Філософські вчення про дух, душу, свідомість.

232

2. Структура свідомості. Самосвідомість та рефлексія.

235

3. Свідомість та мозок. Проблема ідеального.

238

4. Суспільна свідомість та її основні форми.

239

Першоджерела до вивчення теми

244

Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции

244

Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного

248

Тема 11. Гносеологія. основний зміст пізнавальної діяльності

250

1.Сутність пізнавального процесу та проблема пізнаваності світу.

251

2. Єдність чуттєвого та раціонального моментів пізнання.

253

3. Філософська теорія істини. Діалектика абсолютної та відносної істини.

255

4. Наукове пізнання: рівні, форми, методи

257

Першоджерела до вивчення теми

264

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и

конец классической немецкой философии

264

Энгельс Ф. Анти-Дюринг

265

Тема 12. Логіка: Закони і форми правильного мислення

268

1.Логіка як наука про закони і форми правильного мислення.

268

2. Поняття як форма мислення.

268

3. Судження.

271

4. Основні формально-логічні закони.

274

5.Умовивід як форма мислення.

275

6.Елементи теорії аргументації.

282

Тема 13. Проблема людини в філософії

284

1.Образ людини в історії філософії. Дуалізм душі та тіла, біологічного та соціального.

285

2.Філософія особистості

291

3.Структура та типи особистості.

292

Першоджерела до вивчення теми

301

Х.Ортега-и-Гассет. Человек и люди

301

Фромм Э. Человек для самого себя

303

Юнг К. Психологические типы

309

Тема 14. Етичні виміри буття особистості

315

1.Моральна мотивація та ціннісні орієнтації

315

2. Проблема морального вибору: структура вчинку.

316

3. Співвідношення моральної мети і засобів.

319

4. Основні категорії етики

320

Добро і зло

320

Свобода та відповідальність

322

Обов’язок і совість

326

Честь і гідність

329

Страждання та співчуття

331

Сенс життя та щастя

334

Першоджерела до вивчення теми

339

Фромм Э. Бегство от свободы

339

Аббаньяно Н. Мудрость жизни

346

Х.Ортега-и-Гассет. О спортивно-праздничном чувстве жизни

350

Франкл В. Человек в поисках смысла

351

Тема 15. Суспільство як система,

що розвивається

357

1.Специфіка філософського аналізу суспільства.

357

2.Проблема суспільної закономірності.

360

3. Об’єктивне та суб’єктивне в суспільному процесі.

362

4. Форми суспільного життя.

363

Першоджерела до вивчення теми

368

Маркс К. К критике политической экономии.

Предисловие.

368

Маркс к., Энгельс Ф.Немецкая идеология.

369

Франк С. Д. Духовные основы общества

370

Тема 16. Суспільний прогрес і проблеми

сучасності

372

1.Філософія історії як напрям філософського знання та її основні проблеми.

372

2. Проблема суперечливості суспільного прогресу та її морально-етичні аспекти.

376

Першоджерела до вивчення теми

383

Гегель Г. Философия истории

383

Швейцер А. Благоговение перед жизнью как основа этического миро- и жизнеутверждения

385

Шпенглер О. Закат Европы

386

Тойнби А. Постижение истории

388

Печчеи А. Человеческие качества

390Скачать документ

Похожие документы:

 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 1 Умань – 2008

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК ... розвитку освітиУкраїни у ХХІ столітті та Болонської декларації вимагають переосмислення ролі самостійної роботистудентів. Тому ...
 2. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКА ... для розрахунку і обліку навчальної роботи, Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів та ...
 3. Черкаський державний технологічний університет чубіна тетяна дмитрівна рід потоцьких в україні (тульчинська лінія) суспільно-політичні

  Документ
  ... державного технологічного університету, в авторських лекційних курсах «Історія України», «Культурологія», «Соціологія» длястудентів та ... правил Міністерства народної освіти, всі навчальні заклади у визначених губерніях стали відноситися за сво ...
 4. Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз що поступили на грифування в іітзо у 2010 році

  Документ
  ... .10 Навчальний посібник «Технічний переклад: завдання длясамостійної роботистудентів» Халабузар О.А. Бердянський державний педагогічнийуніверситет Баханов ...
 5. Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз що поступили на грифування в іітзо у 2010 році

  Документ
  ... .10 Навчальний посібник «Технічний переклад: завдання длясамостійної роботистудентів» Халабузар О.А. Бердянський державний педагогічнийуніверситет Баханов ...

Другие похожие документы..