Главная > Автореферат диссертации


Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 mdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за листопад - грудень 2008 р.

Представлено видань всього: 521 назва

Книг: 324 назви

В т.ч. наукових – 142 назви

підручників – 182 назви

дисертацій – 3 назви

авторефератів – 124 назви

журналів – 70 назв

1. Наука в цілому

1.

001.81 Т19

Тарапов, И.Е. Интеллектуальный труд, наука и образование. Кризис в Украине / И.Е.Тарапов. – Х. : Тимченко, 2008. – 512 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

2. Комп’ютерна наука і технологія

2.

004.2 К93

Кургаев, А.Ф. Проблемная ориентация архитектуры компьютерных систем / А.Ф.Кургаев. – К. : Сталь, 2008. – 540 с.-

З обмінного іонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

3.

004.925.8 Ш78

Шоман, О.В. Паралельні множини в геометричному моделюванні явищ і процесів : Монографія / О.В.Шоман. – Х. : НТУ ";ХПІ";, 2007. – 288 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

4.

004:336.71(075.8) А28

Адамик, Б.П. Інформаційні технології у банківській сфері : Навчальний посібник / Б.П.Адамик, І.С.Литвин, В.О.Ткачук. – К. : Знання, 2008. – 351 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 2)

5.

004:615.12(075.8) Б90

Булах, І.Є. Інформаційні технології в фармації : Підручник / І.Є.Булах, Л.П.Войтенко, Л.О.Кухар. – К. : Медицина, 2008. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

3. Управління. Менеджмент

6.

005(075.8) Я94

Яцура, В.В. Менеджмент : Навчальний посібник / В.В.Яцура, О.П.Жук. – Львів, Київ : Тріада плюс, Алерта, 2008. – 444 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

7.

005.31(075.8) О-60

Операційний менеджмент : Конспект лекцій для студ. спец. 6.050201 ";Менеджмент організацій"; усіх форм навчання / Уклад.: О.О. Павленко, Д.О. Смоленніков. – Суми : СумДУ, 2008. – 98 с.

Кільк. прим.: 87 (Шост. – 1, ІКон. – 1, НРом. – 1,

НОхт. – 1, КУпр. – 2, Абон. – 76, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

8.

005.33 Д44

Діагностика стану підприємства: теорія і практика : Монографія / За ред. А.Є. Воронкової. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2008. – 520 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

9.

005.332.4 И20

Іванов, Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : Монографія / Ю.Б.Іванов, П.А.Орлов, О.Ю.Іванова. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2008. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

10.

005.332.4:339.9(075.8) П56

Пономаренко, В.С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : Підручник / В.С.Пономаренко, Л.І.Піддубна. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2008. – 328 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

11.

005.334(075.8) К82

Кривов'язюк, І.В. Антикризове управління підприємством : Навчальний посібник / І.В.Кривов'язюк. – К. : Кондор, 2008. –

366 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

12.

005.334:336.71 М74

Моделювання оцінки ризиків використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму : Монографія / Під. заг. ред. О.М. Бережного. – Суми : ДВНЗ ";УАБС НБУ";, 2008. – 75 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

13.

005.51(075.8) П37

Планування діяльності підприємства : Конспект лекцій / Уклад. О.Ю. Древаль. – Суми : СумДУ, 2008. – 146 с.

Кільк. прим.: 235 (НОхт. – 10, НРом. – 10, Абон. – 210, Стен. – 1, ДБВі. – 1, НауЗ. – 3)

14.

005.51(075.8) Т19

Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства : Навчальний посібник / Г.М.Тарасюк, Л.І.Шваб. – Вид. 3-тє. – К. : Каравела, 2008. – 352 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

15.

005.52(075.8) К46

Кіндрацька, Г.І. Економічний аналіз : Підручник / Г.І.Кіндрацька, М.С.Білик, А.Г.Загородній. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 487 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

16.

005.52(075.8) П58

Попович, П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : Підручник / П.Я.Попович. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 630 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

17.

005.52(075.8) Ц58

Цигилик, І.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства : Навчально-методичний посібник / І.І.Цигилик, Н.В.Кірдякіна, Я.Р.Данильців. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Івано-Франківськ : ІМЕ ";Галицька акдемія";, 2008. – 160 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

18.

005.52:330.133.1(075.8) Я47

Яковлєв, Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій : Навчальний посібник / Ю.П.Яковлєв. – К. : Кондор, 2008. – 400 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

19.

005.52:658:66 Т38

Технико-экономический анализ производства фосфорсодержащих удобрений, серной кислоты, кормовых фосфатов, технических солей и неорганических пигментов за 2000 год. – Сумы : Арсенал-Пресс, 2001. – 74 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

20.

005.52:658:66 Т38

Технико-экономический анализ производств фосфорсодержащих удобрений, серной кислоты, кормовых фосфатов, технических солей и неорганических пигментов за 2001 год. – Сумы : Арсенал-Пресс, 2003. – 60 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

21.

005.52:658:66 Т38

Технико-экономический анализ производств фосфорсодержащих удобрений, серной кислоты, кормовых фосфатов, технических солей и неорганических пигментов за 2002 год. – Сумы : Арсенал-Пресс, 2004. – 72 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

22.

005.52:658:66 Т38

Техніко-економічний аналіз виробництв фосфоровмісних добрив, кормових фосфатів, сірчаної кислоти, технічних солей і неорганічних пігментів за 2003 рік. – Суми : Арсенал-Пресс, 2004. – 52 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

23.

005.52:658:66 Т38

Техніко-економічний аналіз виробництв фосфоровмісних добрив, кормових фосфатів, сірчаної кислоти, технічних солей і неорганічних пігментів за 2004 рік. – Суми : Арсенал-Пресс, 2005. – 56 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

24.

005.521(075.8) Л86

Луцишин, Л.М. Планування діяльності підприємства : Навчально-методичний посібник / Л.М.Луцишин. – Івано-Франківськ : ІМЕ ";Галицька академія";, 2006. – 248 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

25.

005.53(075.8) М54

Методи прийняття управлінських рішень : Конспект лекцій для студ. 6.050201 ";Менеджмент організацій"; денної форми навчання / Уклад. Д.О. Смоленніков. – Суми : СумДУ, 2008. – 89 с.

Кільк. прим.: 55 (КУпр. – 2, НауЗ. – 3, Стен. – 1,

ДБВі. – 1, Абон. – 48)

26.

005.57(075.8) О-75

Осовська, Г.В. Комунікації в менеджменті : Навчальний посібник / Г.В.Осовська. – К. : Кондор, 2008. – 218 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

27.

005.591.452:336.71 К72

Костюк, А.Н. Корпоративное управление в банке : Монографія / А.Н.Костюк. – Сумы : ГВУЗ ";УАБД НБУ";, 2008. – 332 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

28.

005.6:658(063) У67

Управління економічним потенціалом підприємства : всеукраїнська науково-практична конференція, 26 вересня 2008 р. / О.І. Черевко. – Х. : ХДУХТ, 2008. – 255 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

29.

005.915(075.8) Б68

Бланк, І.О. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / І.О.Бланк. – К. : Ельга, 2008. – 724 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

30.

005.915(075.8) К56

Коваленко, Л.О. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / Л.О.Коваленко, Л.М.Ремньова. – 3-тє вид., виправл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 483 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

31.

005.915(075.8) К89

Кузьмін, О.Є. Бюджетування на підприємстві : Навчальний посібник / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 312 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

32.

005.915:658.152(075.8) К76

Коюда, В.О. Основи інвестиційного менеджменту : Навчальний посібник / В.О.Коюда, Т.І.Лепейко, О.П.Коюда. – К. : Кондор, 2008. – 340 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

33.

005.92(075.8) В18

Варенко, В.М. Референтна справа : Навчальний посібник / В.М.Варенко. – К. : Кондор, 2009. – 212 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

34.

005.92(075.8) К96

Кушнаренко, Н.Н. Документоведение : Учебник / Н.Н.Кушнаренко. – Изд. 8-е, стереотип. – К. : Знання, 2008. – 459 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

35.

005:06(075.8) М77

Монастирський, Г.Л. Теорія організації : Навчальний посібник / Г.Л.Монастирський. – К. : Знання, 2008. – 319 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

36.

005:111(075.8) К69

Кремень, В.Г. Філософія управління : Підручник / В.Г.Кремень, С.М.Пазиніч, О.С.Пономарьов. – 2-е вид., доп. і перероб. – Х. : НТУ ";ХПІ";, 2008. – 524 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

37.

005:332.1(075.8) Є67

Єпіфанов, А.О. Управління регіоном : Навч. посібник / А.О.Єпіфанов, М.В.Мінченко, Б.А.Дадашев. – Суми : ДВНЗ ";УАБС НБУ";, 2008. – 361 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

38.

005:615.12(075.8) Г87

Громовик, Б.П. Менеджмент і маркетинг у фармації : Підручник / Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька. – К. : Медицина, 2008. – 752 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

4. Сертифікація

39.

006.063(075.8) У67

Управління якістю та сертифікацією продукції : Конспект лекцій / Уклад. О.Г. Дегтяренко. – Суми : СумДУ, 2008. – 82 с.

Кільк. прим.: 95 (КУпр. – 2, Шост. – 15, ІКон. – 15, Прил. – 10, НРом. – 20, Абон. – 28, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

5. Культура. Прогрес

40.

008(4) Б91

Бурдо, Н.Б. Трипільська культура. Спогади про золотий вік / Н.Б.Бурдо, М.Ю.Відейко. – Х. : Фоліо, 2007. – 415 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

41.

008(477)(063) П82

Просемінарій. Медієвістика. Історія церкви, науки і культури. Вип. 7 / Г.В. Боряк, та ін. – К., 2008. – 875 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

42.

008(497.2) Д71

Дриновський збірник. Т.2 / Страшнюк С.Ю. та ін. – Харків-Софія : Академ. видав. ім. проф. Марина Дринова, 2008. – 357 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

6. Бібліографія

43.

01:001(082) Н34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім.

В.І. Вернадського. Вип. 21. – К., 2008. – 322 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

44.

016:378.4 І-90

Історія Харківського університету за двісті років : У 3 ч. Систематичний біібліографічний покажчик / Уклад.: М.Г. Шваб та ін. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 752 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

45.

016:378.4(477.54)(092) З-17

Зайцев Борис Петрович (к 80-летию со дня рождения) : Биобиблиографический указатель / Сост.: В.Д. Прокопова и др. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 60 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

46.

016:53:378.4(477.74) С50

Сминтина Валентин Андрійович : Біобібліографічний покажчик / М.О. Подрезова, О.В. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2008. – 232 с. – (Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) університету. Фізики). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

47.

016:55(092) З-63

Зарицкий Петр Васильевич (к 80-летию со дня рождения) : Биобиблиографический указатель / Сост.: С.Р. Марченко и др. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 120 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

48.

016:82:378.4(092) М69

Михайло Гнатюк : Біобібліографічний покажчик / Уклад.: Белена Є., Домбровська З. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 131 с. – (Українська бібліографія. Біобібліографія вчених університету ; 25). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

7. Бібліотечна справа

49.

025.17:027.54(477) С17

Самохіна, Н.Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація / Н.Ф.Самохіна. – К., 2008. –

167 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

50.

025.171:027.54(477) С79

Степченко, О.П. Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України

ім. В.І. Вернадського (1918 - 1934) / О.П.Степченко. – К., 2008. – 218 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

51.

025.347(477)(092) Р33

Реєстр імен українського біографічного словника: літери А-Б. Вип. 1 / Ред. кол. В.І. Попик. – К., 2008. – 158 с. – (Реєстр Українського біографічного словника. Робочі зошити).

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

52.

027.54(477)(09) Д79

Дубровіна, Л.А. Історія національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 1965 - 1991 / Л.А.Дубровіна, О.С.Онищенко; Ред. Зубкова Н.М. і ін. – К., 2008. – 374 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

8. Преса. Журналістика

53.

070(035) К20

Капелюшний, А.О. Енциклопедія афоризмів, крилатих фраз, цитат / А.О.Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2008. – 766 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

54.

070(075.8) Ж92

Журналістське розслідування (+Доступ з локальної мережі СумДУ) : Навчальний посібник / За заг. ред. Хоменка О.С. – Мелітополь : Ін-т розвитку регіональної преси, 2008. – 182 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Інфо. – 1, УчбЗ. – 1)

55.

070(075.8) Р15

Радчик, Р.В. Нескорене слово : Тексти лекцій / Р.В.Радчик. – К. : Ін-т журналістики, 2008. – 172 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

56.

070(075.8)+007(075.8) П12

Павлюк, Л.С. Знак, символ, міф у масовій комунікації : Посібник / Л.С.Павлюк. – Львів : ПАІС, 2006. – 120 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

57.

070(477)(063) У45

Українська журналістика: історичні традиції та перспективи розвитку : Міжінститутська науково-практична конференція. Матеріали / За ред.: О.Г. Мукомели. – К. : Ін-т масової комунікації при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2007. – 76 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

58.

070(477)(091) Ш24

Шаповал, Ю.Г. І в Україні святилось те слово... : Наукові праці / Ю.Г.Шаповал. – Львів : ПАІС, 2003. – 680 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

59.

070.1:316.7(075.8) Л79

Лось, Й.Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу (львівська школа журналістики) : Навчальний посібник у 2-х чатинах. Ч.1 / Й.Д.Лось. – Львів : ПАІС, 2008. – 376 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

60.

070.422 Г12

Гаврош, О.Д. Закарпатське століття: 20 інтерв'ю / О.Д.Гаврош. – Ужгород : Мистецька лінія, 2006. – 318 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

9. Книги

61.

094.5:027.5(477) К43

Кириличні стародруки 15-17 ст. у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського : Каталог / За заг. ред. Г.І.Ковальчук. – К., 2008. – 232 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

10. Філософія

62.

1(075.8) К44

Кислюк, К.В. Філософія. Модульний курс : Навчальний посібник для ВНЗ / К.В.Кислюк. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 416 с. + Гриф МОН. – (Переходимо до Болонської системи).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

63.

1(075.8) П58

Попов, М.В. Філософія релігії : Навчальний посібник / М.В.Попов. – К. : Асканія, 2007. – 314 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

64.

1(477)(091)(075.8) И90

Історія української філософії : Підручник. – К. : Академвидав, 2008. – 624 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

65.

130.2 А23

Агеєва, В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / В.Агеєва. – К. : Факт, 2006. – 432 с. – (Висока полиця).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

66.

130.2 Б70

Блум, Г. Західний канон: книги на тлі епох / Г.Блум. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – (Висока полиця).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

67.

130.2 Г94

Гундорова, Т. Кітч і література. Травестіції / Т.Гундорова. – К. : Факт, 2008. – 284 с. – (Висока полиця).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

68.

130.2 З-12

Забужко, О. Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика / О.Забужко. – 3-є вид., доповн. – К. : Факт, 2006. – 352 с. – (Висока полиця).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

69.

130.2 З-12

Забужко, О. Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / О.Забужко. – 3-е вид., виправл. – К. : Факт, 2007. –

640 с. – (Висока полиця).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

70.

130.2 М82

Москалець, К. Гра триває: Літературна критика та есеїстика / К.Москалець. – К. : Факт-Наш час, 2006. – 240 с. – (Висока полиця).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

71.

130.2 С85

Стріха, М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням / М.Стріха. – К. : Факт-Наш час, 2006. – 344 с. – (Висока полиця).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

72.

130.2(477)(09) А23

Агеєва, В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму / В.Агеєва. – К. : Факт, 2008. – 360 с. – (Висока полиця).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

73.

130.2(477)(09) З-12

Забужко, О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період / О.Забужко. – К. : Факт, 2006. – 156 с. – (Висока полиця).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

74.

130.2(477)(09) З-12

Забужко, О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О.Забужко. – 4-е вид. – К. : Факт, 2007. – 148 с. – (Висока полиця).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

75.

130.2(477)(09) У95

Ушкалов, Л. Есеї про українське бароко / Л.Ушкалов. – К. : Факт-Наш час, 2006. – 284 с. – (Висока полиця).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

76.

130.2(477)(09) У95

Ушкалов, Л. Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури / Л.Ушкалов. – К. : Факт, 2007. – 552 с. – (Висока полиця).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

77.

130.3 О-74

Осипов, А.О. Онтологія духовності : Монографія: У 2-х книгах. Кн.1 / А.О.Осипов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 240 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

78.

130.3 О-74

Осипов, А.О. Онтологія духовності : Монографія: У 2-х книгах. Кн.2 / А.О.Осипов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 232 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

11. Психологія. Логіка

79.

159.9(075.8) Г71

Горянина, В.А. Психология общения : Учебное пособие / В.А.Горянина. – Изд. 4-е, стереотип. – М. : Издательский центр ";Академия";, 2007. – 416 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

80.

159.9(075.8) С13

Савчин, М.В. Вікова психологія : Навчальний посібник / М.В.Савчин, Л.П.Василенко. – К. : Академвидав, 2006. – 360 с. – (Альма Матер).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

81.

159.9:378(075.8) П44

Подоляк, Л.Г. Психологія вищої школи : Підручник / Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко. – Вид. 2-ге, перероб і допов. – К. : Каравела, 2008. – 352 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

82.

16(075.8) Ж59

Жеребкін, В.Є. Логіка : Підручник / В.Є.Жеребкін. –

Вид.10-те, стереотип. – К. : Знання, 2008. – 255 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

83.

167/168 Т98

Тюленев-Лисовик, Л.П. Принципы самоорганизации и дескриптология / Л.П.Тюленев-Лисовик. – К. : Феникс, 2008. –

320 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

84.

168.4(075.8) Д81

Дудник, І.М. Вступ до загальної теорії систем : Навчальний посібник / І.М.Дудник. – К. : Кондор, 2009. – 205 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

12. Релігія

85.

222.6(477)(09)";2007";

Українська православна церква. Літопис - рік із життя 2007 : У трьох томах. Т.1 / За заг. ред. Переяслав-Хмельницького Олександра (Драбинка). – К. : Київська митрополія, 2008. – 544 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

86.

222.6(477)(09)";2007";

Українська православна церква. Літопис - рік із життя 2007 : У трьох томах. Т.2 / За заг. ред. Переяслав-Хмельницького Олександра (Драбинка). – К. : Київська митрополія, 2008. – 544 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

87.

271-9(477.53) Ф53

Филипп (Осадченко) Архиепископ Полтавский и Миргородский. Мгарский Спасо-Преображенский монастырь. Обзор истории и миссионерства, жизнеописание выдающихся деятелей, связаных с обителью : Монография / Филипп (Осадченко) Архиепископ Полтавский и Миргородский. – Полтава: АСМІ, 2008. – 328 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

13. Статистика. Демографія

88.

311(075.8) Г15

Галицька, Е.В. Фінансова статистика : Навчальний посібник / Е.В.Галицька, Н.В.Ковтун. – К. : Кондор, 2008. – 440 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

89.

314.122.6 Ц17

Цапок, С.О. Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження) / С.О.Цапок. – Львів : ІРД НАН Укр., 2007. – 418 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

14. Соціологія

90.

316(075.8) С69

Соціологія : Навчальний посібник / За ред. С.О. Макеєва. – Вид. 4-те, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 566 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

91.

316(075.8) Т18

Танчин, І.З. Соціологія : Навчальний посібник / І.З.Танчин. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. –

351 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

92.

316.6(075.8) М82

Москаленко, В.В. Психологія соціального впливу : Навчальний посібник / В.В.Москаленко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 448 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

93.

316.663 Ж74

Життєві домагання особистості : Монографія /

За ред. Мирончик Ю.П. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 456 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

15. Політика

94.

32(075.8) Г31

Гелей, С.Д. Політологія : Навчальний посібник / С.Д.Гелей, С.М.Рутар. – Вид. 7-ме, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. –

415 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

95.

32(075.8) Р83

Рудич, Ф.М. Політологія : Підручник / Ф.М.Рудич. – К. : Либідь, 2006. – 480 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Абон. – 1)

96.

327.51(477) К66

Кордон, М.В. Україна - НАТО: історія та сьогодення / М.В.Кордон. – Житомир : Полісся, 2008. – 148 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

97.

329.15:321.74(091) Г18

Гаман, В. Коридори ЦК. Т ІІ / В.Гаман. – К. : Логос, 2008. – 606 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

98.

329.15:321.74(091) Г18

Гаман, В. Коридори ЦК. Т ІІІ / В.Гаман. – К. : Логос, 2008. – 432 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

16. Економіка. Економічна наука

99.

33(091)(075.8) Ю94

Юхименко, П.І. Історія економічних учень : Навчальний посібник / П.І.Юхименко, П.М.Леоненко. – Вид. 3-тє, виправл. – К.: Знання-Прес, 2002. – 514 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

100.

330.101.541(076) К95

Кучерявенко, І.А. Макроекономіка: практикум : Навчальний посібник / І.А.Кучерявенко. – Вид. 3-тє, стереотип. – К.: Вікар, 2008. – 239 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

101.

330.101.542(075.8) М59

Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –

Вид. 2-ге, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 679 с. + Гриф МОН. – (Класичний університетський підручник).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 2)

102.

330.3(477)(075.8) Н35

Національна економіка : Підручник / За ред. П.В. Круша. – К.: Каравела, 2008. – 416 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

103.

330.47:004.67(075.8) Е45

Економічна інформатика: конспект лекцій у трьох частинах : для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. Ч.2. Обробка економічної інформації за допомогою електронної таблиці Excel / Уклад. Булашенко А.В. – Суми : СумДУ, 2008. –

145 с.

Кільк. прим.: 55 (Шост. – 51, ДБВі. – 1, Схов. – 2,

Стен. – 1)

104.

330.8(075.8) Л17

Лазарович, М.В. Економічна історія : Навчальний посібник / М.В.Лазарович. – К. : Знання, 2008. – 431 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

105.

330.8(075.8) Я 33

Ядгаров, Я.С. История экономических учений (краткий курс) : Учебник / Я.С.Ядгаров. – 3-е изд. – М. : Инфра-М, 2001. – 320 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

17. Праця. Економіка праці

106.

331.1(075.8) Е45

Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / За ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

107.

331.103.255-057.212(075.8) Ф45

Фетісов, В.С. Автоматизоване робоче місце менеджера : Навчальний посібник / В.С.Фетісов. – К. : Знання, 2008. – 390 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

108.

331.45(075.8) О-92

Охорона праці : Навч. посібник / За ред. В Кучерявого. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 368 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 390 (КПЕк. – 3, НЛох. – 10, ІКон. – 10, Шост. – 10, НРом. – 10, Глух. – 5, НОхт. – 10, НовС. – 5, МогП. – 5, НБар. – 5, Прил. – 10, УчбЗ. – 3, Абон. – 304)

18. Регіональна економіка

109.

332.1(075.8) Ж85

Жук, М.В. Регіональна економіка : Підручник / М.В.Жук. – К. : Академія, 2008. – 416 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)

110.

332.142.6(075.8) М71

Міщенко, Л.В. Екологічний аудит територій : Навчальний посібник / Л.В.Міщенко, М.Г.Грицюк. – Івано-Франківськ : ІМЕ ";Галицька академія";, 2008. – 272 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

19. Підприємництво

111.

334.72 О-64

Організація бізнесу : Конспект лекцій для напряму підготовки 0502 ";Менеджмент"; / Уклад. Рибальченко С.М. – Суми : СумДУ, 2008. – 110 с.

Кільк. прим.: 42 (КУпр. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1,

НауЗ. – 3, Абон. – 34)

112.

334.72.012(075.8) З-38

Захарчин, Г.М. Основи підприємництва : Навчальний посібник / Г.М.Захарчин. – К. : Знання, 2008. – 437 с.

+ Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

113.

334.722.012.64 В18

Варналій, З.С. Мале підприємництво основи теорії і практики / З.С.Варналій. – Вид. 4-те, стереотип. – К. : Знання, 2008. – 302 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

114.

334.722(075.8) Е45

Економіка фірми. Конспект лекцій : для студентів спеціальностей 8.000013 ";Бізнес-адміністрування";, 8.00010 ";Економіка довкілля та природних ресурсів"; денної та заочної форм навчання / Уклад.: Сотник І.М. – Суми : СумДУ, 2008. – 1

52 с.

Кільк. прим.: 45 (ІКон. – 10, НауЗ. – 3, Абон. – 30, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

20. Фінанси

115.

336(075.8) М31

Маслова, С.О. Фінансовий ринок : Навчальний посібник / С.О.Маслова, О.А.Опалов. – Вид. 4-те. – К. : Каравела, 2008. –

288 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

116.

336(075.8) Ф59

Фінанси: Підручник / За ред. Юрія С.І., Федосова В.М. – К. : Знання, 2008. – 611 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

117.

336(075.8) Ф59

Фінанси: курс для фінансистів : Навчальний посібник / За ред. В.І. Оспіщева. – К. : Знання, 2008. – 567 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

118.

336.14(075.8) К14

Казначейська справа : Підручник / Галушка Є.О., Охрімовський О.В., Хижняк Й.С., Ротар Д.П. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – 464 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

119.

336.14(075.8) Ф47

Фещенко, Л.В. Бюджетна система України : Навчальний посібник / Л.В.Фещенко, П.В.Проноза, Н.В.Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. – 440 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

120.

336.2:334.012.64(075.8) О-17

Облік і оподаткування суб'єктів малого підприємництва: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030509 ";Облік і аудит"; / Уклад. Маляревський Ю.Д., Горяйнова Ю.С. – Х. :

ВД ";ІНЖЕК";, 2008. – 200 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

121.

336.22(075.8) П24

Педь, І.В. Податкові і соціальні збори в податковій системі України : Навчальний посібник / І.В.Педь. – К. : Знання, 2008. –

366 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

122.

336.225.673(075.8) П44

Податковий менеджмент : Підручник / Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. – К. : Знання, 2008. – 525 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

123.

336.7(075.8) Г85

Гриньова, В.М. Гроші і кредит : Підручник / В.М.Гриньова, Ю.М.Великий, О.Ю.Проскура. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2008. – 312 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

124.

336.7(075.8) И23

Івасів, Б.С. Гроші та кредит : Підручник / Б.С.Івасів. – К. : Кондор, 2008. – 528 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

125.

336.71(075.8)336.71(075.8) О-75

Основи банківської справи : Навчальний посібник /

Іващенко В.В., Невлюдов І.Ш., Краснобрижа Г.А., та ін. – К. : Кондор, 2008. – 150 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

126.

336.71(082) П78

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. Вип. 23. – Суми : ДВНЗ ";УАБС НБУ";, 2008. – 380 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

127.

336.717.18(075.8) К65

Конспект лекцій з дисципліни ";Проектне фінансування"; : для студ. спец. 7.050104 ";Фінанси"; денної форми навчання / Уклад.: І.Д. Скляр, В.М. Боронос. – Суми : СумДУ, 2008. – 77 с.

Кільк. прим.: 87 (Абон. – 82, НауЗ. – 3, Стен. – 1,

ДБВі. – 1)

21. Економічна політика

128.

338.242:538.975-022.532 Р51

Ринкові підходи до розвитку нанотехнологій : Аналітичний огляд. Ч.1 / Березняк Н.В. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 41 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

129.

338.242:538.975-022.532 Р51

Ринкові підходи до розвитку нанотехнологій : Аналітичний огляд. Ч.2 / Березняк Н.В. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 44 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

130.

338.28 М19

Маліцький, Б.А. Обгрунтування системи науково-технологічних та інноваційних пріоритетів на основі ";форсайтних"; досліджень / Б.А.Маліцький, О.С.Попович, М.В.Онопрієнко. – К. : Фенікс, 2008. – 86 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

131.

338.432(075.8) Д14

Дадашев, Б.А. Система технологій : Навчально-методичний посібник. Розділ 1. Економічні основи технологічного розвитку агропромислового комплексу / Б.А.Дадашев, В.В.Обливанцов, В.П.Гордієнко. – Суми : ДВНЗ ";УАБС НБУ";, 2008. – 294 с.

+ Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

132.

338.48(075.8) Х72

Холловей Дж. Кристофер. Туристический маркетинг : Перевод с 4-го английского издания / Д.К.Холловей. – К. : Знання, 2008. – 575 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

22. Торгівля. Міжнародні економічні відносини

133.

339.138(075.8) Б77

Бойко, И.И. Классический маркетинг и маркетинговые экспертные оценки : Учебное пособие / И.И.Бойко. – К. : Кондор, 2008. – 302 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

134.

339.138(075.8) Н73

Новітній маркетинг : Навчальний посібник / За ред. Савельєва Є.В. – К. : Знання, 2008. – 420 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

135.

339.5(075.8) Ч-49

Черномаз, П.А. Международный маркетинг : Учеб. пособие / П.А.Черномаз. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 232 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

136.

339.543(477)(075.8) О-75

Основи митної справи в Україні : Підручник / За ред.

Пашка П.В. – К. : Знання, 2008. – 651 с. + Гриф МОН. – (Митна справа в Україні).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

137.

339.543:34(477)(075.8) К93

Курило, Т.В. Митне право України : Навч. посібник / Т.В.Курило. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 240 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 50 (КПра. – 5, Абон. – 42, УчбЗ. – 3)

138.

339.543:34(075.8) М66

Митне право України : Навчальний посібник / За ред. Ченцова В.В. – К. : Істина, 2007. – 328 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

139.

339.7(075.8) М58

Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання) : Теоретично-практичний посібник / Доровська С.С., Шило В.П., Ільїна С.Б., та ін. – К. : Кондор, 2008. – 310 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

140.

339.9(075.8) К59

Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини : Навчальний посібник / В.В.Козик, Л.А.Панкова, Н.Б.Даниленко. – 7-те вид., стереот. – К. : Знання, 2008. – 406 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)

141.

339.92:338.4(075.8) С24

Світовий ринок товарів та послуг : Підручник у 2-х частинах. Ч.1 / За заг. ред. А.А. Мазаракі. – Х. : Ранок, 2008. – 240 с.

Кільк. прим.: 24 (КЕТе. – 2, Абон. – 19, НауЗ. – 3)

142.

339.92:338.4(075.8) С24

Світовий ринок товарів та послуг : Підручник у 2-х частинах. Ч.2 / За заг. ред. А.А. Мазаракі. – Х. : Ранок, 2008. – 240 с.

Кільк. прим.: 24 (КЕТе. – 2, Абон. – 19, НауЗ. – 3)

143.

339.924:331.556.4(477)(03) О-37

Огляд трудової міграції в Україні, Молдові та Білорусі. – К. : Sida, 2007. – 137 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

144.

339.97(075.8) Г69

Горін, Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / Н.В.Горін. – К. : Знання, 2008. – 330 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

23. Право

145.

34(075.8) К64

Кононенко, І.В. Основи правознавства : Навчальний посібник у схемах і таблицях / І.В.Кононенко. – К. : Кондор, 2008. – 170 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

146.

34(075.8) С30

Семерак, О.С. Основи правознавства : Навчальний посібник / О.С.Семерак, І.О.Семерак. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 480 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

147.

340.12(075.8) К34

Кельман, М.С. Загальна теорія держави і права : Підручник / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. – К. : Кондор, 2008. – 477 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

148.

340.12(075.8) Т33

Теорія держави і права для підготовки до іспиту : Навчальний посібник / За заг. ред. Шилінгова В.С. – К. : КНТ, 2008. – 228 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

149.

341(094.2) З-59

Зібрання чинних міжнародних договорів України : Офіційне видання. Т.2. Книга 1. січень-липень 1992 р. / За заг. ред.

А.М. Зеленка. – К. : Видавничій Дім ";Ін Юре";, 2002. – 660 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

150.

341.223(477) Б79

Болдижар, М.М. Державно-правові аспекти входження Закарпаття до складу Чехословаччини : Монографія / М.М.Болдижар. – Ужгород : КП ";Ужгородська міська друкарня";, 2006. – 72 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

151.

341.23(477)(058) У45

Україна дипломатична : Науковий щорічник / Упоряд.: Губерський Л. та ін. – Вип. VIІІ. – К., 2007. – 821 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

152.

341.7 Д46

Дипломатичний корпус. – К. : Управління державного протоколу, 2007. – 249 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

153.

342.537.3:343(477) З-19

Законодавча реалізація кримінально-правової політики: аналіз законопроектної діяльності Верховної Ради України

V скликання з питань кримінального права / Швець В.Д.,

Грицак В.М., Василькевич Я.І., Гацелюк В.О. – К. : Атіка, 2008. – 244 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

154.

342.7(477)(075.8) Г65

Гончаренко, О.М. Права людини в Україні : Навчальний посібник / О.М.Гончаренко. – К. : Знання, 2008. – 207 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

155.

342.734 С78

Сташків, Б.І. Юридичні факти в праві соціального забезпечення : Монографія / Б.І.Сташків. – Чернігів : Деснянська правда, 2008. – 260 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

156.

342.9(075.8) А31

Адміністративне право : Навчальний посібник /

Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р.В. – К. : Правова єдність, 2008. – 536 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

157.

342.9(477)(075.8) А31

Адміністративне право України : Навчальний посібник / За заг. ред. Коломоєць Т.О., Гулєвської Г.Ю. – К. : Істина, 2008. –

216 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

158.

343(075) К82

Кримінальне право України: судові прецеденти (1864 –

2007 рр.) / За ред. Маляренка В.Т. – К. : Освіта України, 2008. – 1104 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

159.

343.1(075.8) С30

Семерак, О.С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : Навчальний посібник / О.С.Семерак. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 392 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

160.

343.122 П64

Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) : Монографія / За заг. ред. Бауліна Ю.В.,

Борисова В.І. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 364 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

161.

343.13(477)(075.8) М75

Молдован, В.В. Кримінальний процес України. Процесуальні документи : Навчальний посібник / В.В.Молдован, Р.С.Кацавець. – К. : Алерта: ЦУЛ, 2008. – 376 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

162.

346 Л84

Лукач, І.В. Правове становище холдингових компаній : Монографія / І.В.Лукач. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 239 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

163.

346(477)(075.8) Г72

Господарське законодавство : Навчальний посібник / За ред. В.Л. Ортинського. – К. : Знання, 2008. – 359 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

164.

346.3(075.8) Л86

Луць, В.В. Контракти в підприємницькій діяльності : Навч. посіб. / В.В.Луць. – 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 576 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

165.

347.6 С30

Семейный кодекс Украины : Научно-практический комментарий / Кивалов С.В., Червоный Ю.С., Волосатый Г.С., Калитенко О.М. – К. : Всеукраинская ассоциация издателей ";Правова єдність";, 2008. – 456 с.

Кільк. прим.: 5 (КПра. – 3, УчбЗ. – 2)

166.

347.736(100) Б64

Бірюков, О.М. Транскордонні банкрутства: теорія і практика : Монографія / О.М.Бірюков. – К. : Видавничо-поліграфічний центр ";Київський університет";, 2008. – 318 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

167.

347.77/.78(075.8) Ч-46

Черевко, Г.В. Інтелектуальна власність : Навчальний посібник / Г.В.Черевко. – К. : Знання, 2008. – 412 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

168.

347.77/78(075.8) Б17

Базилевич, В.Д. Інтелектуальна власність : Підручник / В.Д.Базилевич. – Вид. 2-ге, стереотип. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

169.

347.77:330.341.1(477) П22

Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / За заг. ред. Полохала В.І. – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 448 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

170.

347.961(477)(075.8) Н85

Нотаріат в Україні : Навчальний посібник / За ред.

В.М. Бесчастного. – К. : Знання, 2008. – 494 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

171.

349.2(477)(075.8) Б79

Болотіна, Н.Б. Трудове право України : Навчальний посібник / Н.Б.Болотіна. – К. : Знання, 2008. – 375 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

172.

349.3(075.8) П68

Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / За ред. Пилипенка П.Д. – К. : Істина, 2007. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

24. Державно-адміністративне управління

173.

351.74(477)(03) Л61

Ліпкан, В.А. Національна і міжнародна безпека : Словник / В.А.Ліпкан, О.С.Ліпкан. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Текст, 2008. – 400 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

174.

351.74/.75(477) Г67

Горбулін, В.П. Національна безпека: український вимір / В.П.Горбулін, О.В.Литвиненко. – К. : ПІІ ";Інтертехнологія";, 2008. – 104 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

25. Страхування

175.

368.02(075.8) С83

Страхові послуги : Конспект лекцій для студ. спец. 6.0501.04 ";Фінанси"; денної, заочної форм навчання та слухачів ФПФ. Ч.1 / Уклад.: В.Г. Боронос, Б.Г. Козін, О.І. Мельник, І.М. Кобушко. – Суми : СумДУ, 2008. – 214 с.

Кільк. прим.: 276 (Шост. – 10, ІКон. – 10, НРом. – 5, НОхт. – 5, Глух. – 5, МогП. – 5, НовС. – 5, НБар. – 5, Абон. – 221, НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

176.

368.02(075.8) С83

Страхові послуги. Конспект лекцій : для студентів спеціальності 6.05001.04 ";Фінанси"; денної, заочної форм навчання та слухачів ФПФ. Ч.2 / Уклад.: Боронс В.Г., Козін Е.Г.,

Мельник О.І., Кобушко І.М. – Суми : СумДУ, 2008. – 189 с.

Кільк. прим.: 276 (Глух. – 5, МогП. – 5, НОхт. – 5, НовС. – 5, НБар. – 5, НРом. – 5, ІКон. – 10, Шост. – 10,

Абон. – 221, Стен. – 1, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1)

26. Освіта

177.

37.014(470)(09)";1884/1917"; П30

Петренко, І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої політики уряду Російської імперії (1884-1917 рр.) : Монографія / І.М.Петренко. – Полтава :

РВВ ПУСКУ, 2008. – 161 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

178.

37.014:94(477)";1941/1944"; Є70

Єржабкова, Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті ";Україна"; 1941-1944 у світлі німецьких документів / Б.Єржабкова. – К. : Наукова думка, 2008. – 272 с.-

З обміного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

179.

37.033 К26

Карпенко, Ю.О. Екологічні експедиції та практики школярів: програми, завдання, підходи до організації і проведення / Ю.О.Карпенко. – Чернігів, 2006. – 112 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

180.

37.036 Ф79

Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рецензенти: Вербицький В.В., Мачуський В.В. – Суми : Сумська обласна друкарня, 2008. – 296 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

181.

373.5(075.8) К38

Кизенко, В.І. Варіативний компонент змісту освіти в старшій школі : Посібник для вчителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, працівників органів освіти, аспірантів і студентів / В.І.Кизенко. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 133 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, Схов. – 1)

182.

378(477)";18"; Л24

Лапина, М.С. Обретение новой родины (из истории рода Караджи-Каразиных) / М.С.Лапина. – Х., 2008. – 160 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

183.

378.014.1(094.4) П68

Права та обов'язки студентів вищих навчальних закладів

ІІІ-IV рівнів акредитації: збірник основних нормативних актів (станом на 2 квітня 2008 року) / Уклад. Ярошенко О.М.,

Гончарова Г.С., Цесарський та ін. – Х. : Право, 2008. – 616 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон. – 1)

184.

378.113.1(477.54)(092) Б48

Березюк, Н.М. Неизвестный В.Я. Джунковский: ректор Харьковского университета 1821-1826 гг / Н.М.Березюк. – Х. : Тимченко, 2008. – 312 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

185.

378.12(092) П65

Почесні члени Харківського університету : Біографічний довідник. – Х. : Тимченко А.М., 2008. – 312 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

186.

378.12(477)(092) К78

Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України. Вип. 1. – К. : Поліграфкнига, 2004. – 160 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

187.

378.4(477)(09)";192/193"; П18

Парфіненко, А.Ю. У пошуках причин ";ліквідації"; університетів України : Монографія / А.Ю.Парфіненко. – Х. : С.А.М., 2008. – 208 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

188.

378.4(477.51) Ф18

Факультет першого вчителя (до 50-річчя факультету початкового навчання) / Ред. О.В. Бобиря. – Чернігів : Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 180 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

189.

378.815.99(075.8) К21

Карандашев, В.Н. Методика преподавания психологии : Учебное пособие / В.Н.Карандашев. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 250 с. – (Учебное пособие).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

190.

378.865.8 А94

Афанасьєв, М.В. Збірник засобів діагностики рівня професійних компетенцій з навчальної дисципліни ";Економіка підприємства"; : Навчальний посібник / М.В.Афанасьєв, О.Б.Плоха. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2008. – 104 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

27. Етнографія

191.

39(477)(03) Б14

Багнюк, А.Л. Символи українства : Художньо-інформаційний довідник / А.Л.Багнюк. – Тернопіль : Новий колір, 2008. – 826 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

192.

398.9(477.87)(038) С12

Сабадош, І.В. Словник Закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району / І.В.Сабадош. – Ужгород : Ліра, 2008. – 480 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)

28. Мовознавство

193.

4(063) С48

Слов'янські обрії : XIV Міжнародний з'їзд славістів: доповіді / Ред. Н.Автономова, Т. Дубас. – К., 2008. – 896 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (КЖФ . – 1, Схов. – 1)

194.

4(075.8) Д69

Дорошенко, С.І. Загальне мовознавство / С.І.Дорошенко ; Навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2006. – 288 c. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

195.

4(075.8) Л87

Лучик, В.В. Вступ до слов'янської філології : Підручник / В.В.Лучик. – К. : ВЦ ";Академія";, 2008. – 344 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

196.

4:1(075.8) Б31

Бацевич, Ф.С. Філософія мови: історія лінгвофілософських учень : Підручник / Ф.С.Бацевич. – К. : ВЦ ";Академія";, 2008. – 240 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2 (КЖФ . – 1, УчбЗ. – 1)

197.

4И Т98

Тюленев-Лисовик, Л.П. Словарные множества. 1 / Л.П.Тюленев-Лисовик. – К. : Феникс, 2008. – 444 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

198.

4И(075.8) К69

Корунець, І.В. Вступ до перекладознавства : Підручник / І.В.Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 512 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 60 (КПер. – 3, Абон. – 54, УчбЗ. – 3)

199.

4И(075.8) Н22

Некряч, Т.Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів для студентів перекладацьких факультетів вищих навчальних закладів : Навчальний посібник / Т.Є.Некряч, Ю.П.Чала. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 200 с.

Кільк. прим.: 1 (КПер. – 1)

200.

4И(Англ)(038) Н72

Новейший англо-русский русско-английский словарь : 100000 слов. – Х. : Промінь, 2008. – 960 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

201.

4И(Англ) З-38

Зацний, Ю.А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю.А.Зацний. – Львів : ПАІС, 2007. – 228 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

202.

4И(Англ)(038) С 92

Сучасний англо-український українсько-англійський словник + граматика / Упоряд.: Романов Д.О. – Донецьк : Бао, 2003. – 448 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

203.

4И(Англ)(075.8)

English. Communicative aspect = Англійська мова. Комунікативний аспект / Мисик Л., Арцишевська А., Кузнєцова Л., Поплавська Л. – Львів : Світ, 2007. – 432 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 250 (ІКон. – 10, Шост. – 10, Абон. – 227, УчбЗ. – 3)

204.

4И(Англ)(075.8)

London known and unknown = Лондон знакомый и незнакомый / Состав. Проценко Ю.М. – Изд. 2-е, исправл. – К. : Знання, 2008. – 127 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык).

Кільк. прим.: 1 (Абон. – 1)

205.

4И(Англ)(075.8) П69

Практичний курс англійської мови : Підручник / За ред.

О.Р. Заруми. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 552 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (КПер. – 1)

206.

4И(Англ)(082) А64

Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики : Збірник наукових праць.

Вип. 2 / Редкол.: М.І. Степаненко, Т.В. Луньова та ін. – Полтава : ПДПУ, Техсервіс, 2008. – 134 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (КПер. – 1)

207.

4И(Англ):4И(Укр)(075) В31

Верба, Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : Посібник для перекладацьких відділень вузів / Л.Г.Верба. – Вид. 4-те, перероб. і допов. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 248 с.

Кільк. прим.: 1 (КПер. – 1)

208.

4И(Кит)(075.8) Ч-75

Чорнобай, В.П. Китайська мова: початковий курс (+Доступ з локальної мережі СумДУ) : Підручник / В.П.Чорнобай, О.С.Лосєв. – К. : Знання, 2008. – 238 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Інфо. – 1, УчбЗ. – 1)

209.

4И(Макед)(038) У45

Українсько-македонський словник. – К., 2008. – 328 с. – (Словники України).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

210.

4И(Нем)(075.8) К88

Кудіна, О. Німецька мова для початківців : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.Кудіна, Т.Феклістова. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 520 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

211.

4И(Нем)(076) В54

Віталіш, Л.П. Фразеологія німецької мови : Практикум / Л.П.Віталіш. – Львів : ПАІС, 2007. – 140 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

212.

4И(Фр)(038) Н72

Новейший французско-русский русско-французский словарь: 90000 слов. – Х. : Проминь, 2003. – 832 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

213.

4И(Фр)(075.8) М17

Максименко, О.В. Усний переклад: теорія, вправи, тексти (французька мова) : Навчальний посібник для студентів старших курсів / О.В.Максименко. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 168 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

214.

4И(Хорв)(076) В19

Васильєва, Л. Хорватська мова : Збірник вправ / Л.Васильєва, Д.Пешорда. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 128 с. + Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)

215.

4Р(035) Д15

Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. Т.1. А-З / В.И.Даль. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 640 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

216.

4Р(035) Д15

Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. Т.2. И-О / В.И.Даль. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 672 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

217.

4Р(035) Д15

Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. Т.3. П-Р / В.И.Даль. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 576 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

218.

4Р(035) Д15

Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. Т.4. С-V / В.И.Даль. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 576 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

219.

Український правопис. – Вид. стереотип. – Х., 2007. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

220.

4У П27

Переломова, О.С. Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського художнього дискурсу: діахронічний аспект : Монографія / О.С.Переломова. – Суми : СумДУ, 2008. – 208 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

221.

4У(063) К63

Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі / За ред. В.В. Різуна. – К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т.Шевченка, 2008. – 300 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

222.

4У(063) П78

Проблеми української термінології : Зб. наукових праць /

Л. Полюга. – Львів : Вид-во Національного ун-ту ";Львівська політехніка";, 2006. – 210 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

223.

4У(075.8) Г55

Глущик, С.В. Сучасні ділові папери : Навчальний посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : А.С.К., 2008. – 400 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

224.

4У(075.8) К75

Кочерган, М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П.Кочерган. – 2-ге вид. – К. : Академія, 2008. – 368 с.

+ Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

225.

4У(075.8) К75

Кочан, І.М. Лінгвістичний аналіз тексту : Навчальний посібник / І.М.Кочан. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 423 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

226.

4У(075.8) О-54

Олійник, О. Культура мовлення : Навчальний посібник / О.Олійник, В.Шинкарук. – К. : Кондор, 2008. – 296 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

227.

4У(075.8) П41

Поберезська, Г.Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : Навчальний посібник / Г.Г.Поберезська, І.М.Волинець. – К. : Знання, 2008. – 351 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

228.

4У:34(076.5) Т51

Токарська, А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : Підручник / А.С.Токарська, І.М.Кочан. – К. : Знання, 2008. – 413 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

29. Екологія

229.

502.13(076.5) Ш67

Школьний, А.К. Контрольно-вимірювальні прилади в екології : Лабораторний практикум. Ч.1 / А.К.Школьний, Д.Ю.Юрченко. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002. – 200 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

230.

502.51(477)(075.8) В62

Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Яцик А.В., Грищенко Ю.М., Волкова Л.А., Пашенюк І.А. – К. : Генеза, 2007. – 360 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)

231.

502.52(075.8) Г97

Гуцуляк, В.М. Ландшафтознавство: теорія і практика : Навчальний посібник / В.М.Гуцуляк. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. – 168 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

232.

502/504(075.8) З-13

Заверуха, Н.М. Основи екології : Навчальний посібник / Н.М.Заверуха, В.В.Серебряков, Ю.А.Скиба. – Вид.2-ге. – К. : Каравела, 2008. – 304 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

233.

502/504(075.8) П64

Потіш, Л.А. Екологія : Навчальний посібник / Л.А.Потіш. – К. : Знання, 2008. – 272 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

30. Математика

234.

517(075.8) З-12

Заболоцький, М.В. Математичний аналіз : Підручник / М.В.Заболоцький, О.Г.Сторож, С.І.Тарасюк. – К. : Знання, 2008. – 421 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

235.

517.38 К12

Каверзнев, К.М. Среднее значение / К.М.Каверзнев. –

3-е изд., ипр. и доп. – К. : Логос, 2005. – 348 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

236.

517.38 К12

Каверзнев, К.М. Среднее значение / К.М.Каверзнев. –

2-е изд., ипр. и доп. – К. : Логос, 2002. – 324 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

237.

517.9(075.8) Ч-66

Численные методы в прикладной физике. Вплив випадкових неоднорідностей на поширення та розсіювання хвиль / Катрич В.А., Майборода Д.В., Погарский С.А., Просвирнин С.Л. – Х. : ХНУ

им. В.Н. Каразина, 2008. – 156 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

238.

519.22:537.86(075.8) М71

Мінаков, А.О. Статистична радіофізика : Підручник для вищих навчальних закладів. У 3 ч. Ч.1. Основні поняття теорії ймовірностей. Елементи теорії випадкових функцій / А.О.Мінаков, О.Ф.Тирнов. – Х. : Веста, 2007. – 192 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

239.

519.22:537.86(075.8) М71

Мінаков, А.О. Статистична радіофізика : Підручник для вищих навчальних закладів. У 3 ч. Ч.2. Флуктуаційні явища в радіотехніці та основи статистичної теорії поширення хвиль / А.О.Мінаков, О.Ф.Тирнов. – Х. : Веста, 2007. – 176 с.

+ Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

240.

519.22:537.86(075.8) М71

Мінаков, А.О. Статистична радіофізика : Підручник для вищих навчальних закладів. У 3 ч. Ч.3. Вплив випадкових неоднорідностей на поширення та розсіювання хвиль / А.О.Мінаков, О.Ф.Тирнов. – Х. : Веста, 2007. – 160 с.

+ Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

241.

519.6(075.8) Л93

Любчак, В.О. Методи та алгоритми обчислень : Навч. посібник / В.О.Любчак, Л.Д.Назаренко. – Суми : СумДУ, 2008. – 313 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 158 (НРом. – 5, Прил. – 5, НОхт. – 5, Шост. – 5, ІКон. – 5, КІнф. – 10, Абон. – 118, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

242.

519.71(075.8) Л93

Любчак, В.О. Основи математичної теорії систем : Навчальний посібник / В.О.Любчак, Л.Д.Назаренко. – Суми : СумДУ, 2008. – 221 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 158 (КІнф. – 20, Шост. – 10, НЛох. – 10, Прил. – 10, НОхт. – 10, НРом. – 10, ІКон. – 10, Абон. – 73,

УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

243.

519.72:330.47 Г65

Гончар, М.С. Математичні основи інформаційної економіки: Монографія / М.С.Гончар. – К. : Ін-т теоретичної фізики, 2007. – 464 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

244.

519.85(075.8) В23

Ващук, Ф.Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : Навчальний посібник / Ф.Г.Ващук, О.Г.Лавер, Н.Я.Шумило. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 368 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

31. Фізика

245.

532/533(075.8) Л55

Лижичка, Б.М. Гідро- та аеродинаміка полютантів : Навчальний посібник / Б.М.Лижичка. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Івано-Франківськ : ІМЕ ";Галицька академія";, 2005. –

196 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

246.

536.48(076) П69

Практикум із фізики низьких температур : Навч. посіб. Ч.1 / М.О. Оболенський, В.І. Білецький, А.А. Завгородній, В.В. Козинець. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 132 с.

+ Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

247.

538.975-022.532+620.22-022.532 Н25

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Реферативний огляд. Вип.1 / Березняк Н.В. – К. : УкрІНТЕІ, 2007. – 40 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

248.

538.975-022.532+620.22-022.532 Н25

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Реферативний огляд. Вип.2 / Кваша Т.К., Березняк Н.В. – К. : УкрІНТЕІ, 2007. – 40 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

249.

538.975-022.532+620.22-022.532 Н25

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Реферативний огляд. Вип.3 / Кваша Т.К., Березняк Н.В. – К. : УкрІНТЕІ, 2007. – 40 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

250.

538.975-022.532+620.22-022.532 Н25

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Реферативний огляд. Вип.4 / Кваша Т.К., Березняк Н.В. – К. : УкрІНТЕІ, 2007. – 40 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

251.

538.975-022.532 С76

Стан і перспективи розвитку нанотехнологій в Україні та світі: Аналітичний огляд / Задорожня Г.П., Кваша Т.К., Березняк Н.В. – К. : УкрІНТЕІ, 2007. – 37 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

252.

538.975-022.532(075.8) П48

Покропивний, В.В. Фізика наноструктур : Навч. посібник / В.В.Покропивний, Л.В.Поперенко. – К. : Київський університет, 2008. – 220 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

32. Хімія

253.

544(075.8) К56

Ковальчук, Є.П. Фізична хімія : Підручник / Є.П.Ковальчук, О.В.Решетняк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 800 с.

+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

254.

544(075.8) Ф50

Фізична та колоїдна хімія : Навч. посібник / М.В. Бондарєва, О.М. Цурко, Н.О. Водолазька, С.В. Єльцов. – 2-е вид., випр. і доп. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 324 с. + Гриф МОН.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

255.

546(075.8) С28

Сегеда, А.С. Неорганічна хімія: пропедевтичний курс : Навчальний посібник / А.С.Сегеда. – Вид. 3-тє, допов., змінене. – К.: Кондор, 2008. – 308 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

256.

548(075.8) З-62

Зиман, З.З. Основи структурної кристалографії : Навчальний посібник / З.З.Зиман. – Вид. 2-ге, допов. – Х. : ХНУ

ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 212 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

33. Біологічні науки

257.

574(075.8) С48

Слободян, В.О. Біоіндикація : Навчальний посібник / В.О.Слободян. – Івано-Франківськ : ІМЕ ";Галицька акдемія";, 2004. – 196 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

258.

577 Д81

Дудок, К.П. Радіобіологія : Навчально-методичний посібник / К.П.Дудок, Л.С.Старикович, Л.О.Дацюк. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 118 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

259.

58(076) М22

Мамчур, З.І. Літня навчальна практика з ботаніки : Навчально-методичний посібник для студентів біологічного факультету / З.І.Мамчур, А.В.Одінцова. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 176 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)

260.

582.28(075.8) Л47

Леонтьєв, Д.В. Загальна мікологія / Д.В.Леонтьєв, О.В.Акулов. – Х. : Основа, 2007. – 228 с. + Гриф МОН. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

261.

591.493 К56

Ковтун, М.Ф. Формування черепа і скелета кінцівок птахів в ембріогенезі / М.Ф.Ковтун, О.В.Шатковська, Ю.В.Шатковський. – К. : Наукова думка, 2008. – 197 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

34. Безпека життєдіяльності

262.

613/.614(075.8) Б40

Безпека життєдіяльності : Підручник / За ред. В.Г. Цапка. – К. : Знання, 2008. – 397 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

263.

614.84(082) П46

Пожежна безпека в енергетиці. Т.1. Збірник документів. – Х. : Індустрія, 2008. – 416 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

35. Медицина

264.

612(075.8) Ф53

Филимонов, В.И. Физиология человека : Учебник / В.И.Филимонов. – К. : Медицина, 2008. – 816 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

265.

614.2(477) М82

Москаленко, В.Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров'я: український контекст : Монографія / В.Ф.Москаленко. – К. : Книга плюс, 2008. – 320 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

266.

615.03(075.8) К49

Клінічна фармакологія : Підручник / За ред. Бабака О.Я. – К. : Медицина, 2008. – 768 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

267.

616-002.5(075.8) П30

Петренко, В.И. Фтизиатрия : Учебник / В.И.Петренко. – К. : Медицина, 2008. – 488 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

268.

616-036.22(075.8) Г74

Гоц, Ю.Д. Епідеміологія : Навчальний посібник / Ю.Д.Гоц, І.П.Колеснікова, Г.А.Мохорт. – К. : ВД ";Асканія";, 2008. – 360 с.

Кільк. прим.: 100 (Мед. – 100)

269.

616-053.2(075.8) П24

Педіатрія: Підручник / За ред. О.В. Тяжкої. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 1096 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

270.

616-083.98-053.2(075.8) И73

Інтенсивна терапія в педіатрії : Навчальний посібник / За ред. Г.І. Белебезьєва. – К. : Медицина, 2008. – 520 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

271.

616-083.98(075.8) М42

Медицина неотложных состояний: скорая и неотложная медицинская помощь : Учебник / Под. ред. И.С. Зозули. – К. : Медицина, 2008. – 696 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

272.

616-089(075.8) Л43

Лекції з госпітальної хірургії : Навчальний посібник. Т.1 / За ред. Мішалова В.Г. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К. :

ВД ";Асканія";, 2008. – 287 с.

Кільк. прим.: 10 (Мед. – 10)

273.

616-089(075.8) Л43

Лекції з госпітальної хірургії : Навчальний посібник. Т.2 / За ред. Мішалова В.Г. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К. : ВД ";Асканія";, 2008. – 382 с.

Кільк. прим.: 10 (Мед. – 10)

274.

616-089(075.8) Л43

Лекції з госпітальної хірургії : Навчальний посібник. Т.3. Хірургічні хвороби / За ред. Мішалова В.Г. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К. : ВД ";Асканія";, 2008. – 494 с.

Кільк. прим.: 10 (Мед. – 10)

275.

616-092(075.8) П20

Патофізіологія: Підручник / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – К. : Медицина, 2008. – 704 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

276.

616.1/.4(075.8) В60

Внутренняя медицина : Учебник в 3-х томах. Т.1. – К. : Медицина, 2008. – 1064 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

277.

616.1/4-07(075.8) Щ95

Щуліпенко, І.М. Пропедевтика внутрішньої медицини: загальна семіотика і діагностика : Навчальний посібник / І.М.Щуліпенко. – К. : Медицини, 2008. – 304 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

278.

616.8-022.1(063) С91

Сучасні проблеми нейроінфекції : Матеріали обласної науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів Сумщини, присвячених пам'яті З.Й. Красовицького / Ред. кол.: Чемич М.Д., Ільїна Н.І., Троцька І.О. – Суми : СумДУ, 2008. – 70 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)

36. Техніка

279.

621.01(075.8) Д50

Дичковський, М.Г. Технологічна оснастка. Курс лекцій : Навчальний посібник / М.Г.Дичковський. – Херсон : Олді-плюс, 2008. – 328 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

280.

621.311(083) П68

Правила устройства электроустановок. – Х. : Индустрия, 2007. – 416 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

281.

621.311(477)(082) Ц61

Цимбалюк, А.У. Посібник для оперативних працівників електроенергетики : Посібник / А.У.Цимбалюк, К.Б.Денисевич, В.І.Тихенко. – Х. : Індустрія, 2008. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

282.

621.317.39(075.8) З-36

Засоби та методи вимірювань неелектричних величин / За ред. Поліщука Є.С. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 618 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 148 (ККСУ. – 2, ІКон. – 10, Прил. – 20, Шост. – 20, Абон. – 93, УчбЗ. – 3)

283.

621.38(075.8) Е50

Електроніка і мікросхемотехніка: у 4-х томах : Підручник. Т.3. Цифрові пристрої / За ред. Сенька В.І. – К. : Каравела, 2008. – 400 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

284.

621.4(075.8) Г56

Гнатишин, Я.М. Теплотехніка : Навчальний посібник / Я.М.Гнатишин, В.І.Криштапович. – К. : Знання, 2008. – 364 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

285.

621.717.073(075.8) Б83

Боровик, А.І. Технологічна оснастка механоскладального виробництва : Підручник / А.І.Боровик. – К. : Кондор, 2008. – 726 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

286.

621.9.06(075.8) Б86

Бочков, В.М. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів : Підручник / В.М.Бочков, Р.І.Сілін, О.В.Гаврильченко. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 448 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 28 (Абон. – 25, УчбЗ. – 3)

287.

629.783:502.52 Г75

Греков, Л.Д. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом / Л.Д.Греков, Г.Я.Красовський, О.М.Трофимчук. – К. : Наукова думка, 2007. – 123 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

37. Бухгалтерський облік

288.

657(075.8) Б94

Бухгалтерский учет : Учебное пособие / Под. ред.

Тютюнника П.С. – Х. : ИД ";ИНЖЕК";, 2008. – 504 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

289.

657(075.8) О-17

Облік у галузях виробництва і послуг : Навчальний посібник / Маляревський Ю.Д., Горяєва М.С., Пасенко Н.С., Касич А.О. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2008. – 616 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

290.

657(075.8) С89

Сук, Л.К. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник / Л.К.Сук, П.Л.Сук. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 507 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

291.

657(075.8) Т48

Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : Підручник / Н.М.Ткаченко. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2008. – 926 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

292.

657.6(075.8) У74

Усач, Б.Ф. Контроль і ревізія : Підручник / Б.Ф.Усач. – Вид. 7-ме, перероб. і допов. – К. : Знання-Прес, 2008. – 263 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

293.

657:336.71(075.8) О-17

Облік і аудит у банках : Навчальний посібник / За ред. Васюренка О.В. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 623 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

38. Організація виробництва. Реклама

294.

658(075.8) Б81

Бондар, Н.М. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Н.М.Бондар. – К. : А.С.К., 2005. – 400 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

295.

658(075.8) Г27

Гевко, І.Б. Організація виробництва: теорія і практика : Підручник / І.Б.Гевко, А.О.Оксентюк, М.П.Галущак. – К. : Кондор, 2008. – 178 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)

296.

658(075.8) К44

Кислий, В.М. Організація промислового виробництва : Навч. посіб. Ч.1 / В.М.Кислий. – Суми : СумДУ, 2008. – 149 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 63 (НЛеб. – 2, НРом. – 2, НЛох. – 2, Шост. – 2, ІКон. – 2, НОхт. – 2, КУпр. – 2, Абон. – 44, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

297.

658(075.8) К44

Кислий, В.М. Організація промислового виробництва : Навч. посіб. Ч.2 / В.М.Кислий. – Суми : СумДУ, 2008. – 158 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 63 (КУпр. – 2, ІКон. – 2, Шост. – 2, НЛеб. – 2, НОхт. – 2, НРом. – 2, НЛох. – 2, Абон. – 44, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, НауЗ. – 3)

298.

658(075.8) М15

Макаровська, Т.П. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Т.П.Макаровська, Н.М.Бондар. – К. : МАУП, 2003. – 304 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

299.

658(076.1) Х20

Харів, П.С. Економіка підприємства: збірник задач і тестів : Навчальний посібник / П.С.Харів. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 357 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

300.

658.8.03 Ч-75

Чорна, М.В. Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі : Монографія / М.В.Чорна, Л.М.Філіпішина. – Х. : Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2007. – 155 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

301.

659.4(075.8) П65

Почепцов, Г.Г. Інформаційна політика : Навчальний посібник / Г.Г.Почепцов, С.А.Чукут. – Вид. 2-ге, стереотип. – К. : Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

39. Хімічна технологія

302.

66-9.02(075.8) В81

Врагов, А.П. Матеріали до розрахунків процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв : Навч. посіб. / А.П.Врагов, Я.Е.Михайловський, С.І.Якушко. – Суми : СумДУ, 2008. – 170 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 108 (НОхт. – 3, Шост. – 11, Прил. – 12, КПОХ. – 10, НРом. – 8, НЛох. – 8, Абон. – 51, УчбЗ. – 3,

ДБВі. – 1, Стен. – 1)

303.

661.63:661.152'2'7(477) С91

Сучасний стан фосфатно-тукової промисловості України / Вакал С.В., Астрелін І.М., Трофименко М.О., Золотарьов О.Є. – Суми : Собор, 2005. – 80 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Стен. – 1)

304.

661.882 П80

Производство двуокиси титана пигментной сульфатным способом / Под. ред. Скоморохи В.Н. – Сумы : Арсенал-Пресс, 2002. – 204 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

40. Автоматика

305.

681.518(075.8) З-26

Заміховський, Л.М. Компоненти систем збору, обробки та передачі даних : Навчальний посібник. Ч.1. Первинні перетворювачі та нормуючі кола / Л.М.Заміховський, М.Я.Николайчук. – Івано-Франківськ : ІМЕ ";Галицька академія";, 2006. – 200 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

41. Виробництво косметичних виробів

306.

687.5(075.8) П69

Практикум з технології лікарських косметичних засобів / Калинюк Т.Г., Бокшан Є.В., Білоус С.Б. – К. : Медицина, 2008. – 184 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

42. Мистецтво

307.

7.012(075.8) М69

Михайленко, В.Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення) : Навчальний посібник / В.Є.Михайленко, М.І.Яковлєв. – Вид. 2-ге. – К. : Каравела, 2008. – 304 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

308.

72 С51

Смоляров, Ю.А. Архитектурное формообразование из вантово-стержневых систем : Монографія / Ю.А.Смоляров. – М. : Вече, 2007. – 224 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

309.

744:004.92(075.8) В17

Ванін, В.В. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD : Навчальний посібник / В.В.Ванін, В.В.Перевертун, Т.М.Надкернична. – К. : Каравела, 2008. – 336 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

310.

75 К59

Козак Мамай : Альбом. – К. : Родовід, 2008. – 304 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

43. Літературознавство

311.

8 П50

Поліщук, Я.О. Література як геокультурний проект : Монографія / Я.О.Поліщук. – К. : Академвидав, 2008. – 304 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

312.

808.5(075.8)+007(075.8) П12

Павлюк, Л.С. Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація: Посібник / Л.С.Павлюк. – Львів : ПАІС, 2007. – 168 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

313.

8И(Пол) Т33

Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ - початок ХХІ ст. / За заг. ред. В Моренця. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія, 2008. – 531 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

314.

8У Г67

Горак, Р. Іван Франко. Книга 8. Роки страждань / Р.Горак, Я.Гнатів. – Львів : Видавничий центр ім. Івана Франка, 2007. –

546 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

315.

8У С44

Скоць, А.І. Шевченкознавчі студії: декалог : Монографія / А.І.Скоць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 204 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

316.

8У1 Ш37

Шевчук, В.О. Пізнаний і непізнаний сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима : Розмисли / В.О.Шевчук. – К. : Університетське видавництво ";Пульсари";, 2008. – 528 с. – (Українці у світовій цивілізації).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

317.

8У2 Д18

Даниленко, В.Г. Лісоруб у пустелі: письменник і літературний процес / В.Г.Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

318.

8У2 К43

Кирієнко, Н. Я вернувся до тебе, отчизно моя... Естетична система Михайла Ореста : Монографія / Н.Кирієнко. – Чернівці : Букрек, 2008. – 192 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

319.

8У2(063) Г83

Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції / Зорівчак Р. та ін. – Львів : Вид. центр ім. І. Франка, 2008. – 296 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

320.

8У2(075.8) Х22

Харчук, Р.Б. Сучасна українська проза: постмодерний період : Навчальний посібник / Р.Б.Харчук. – К. : ВЦ ";Академія";, 2008. – 248 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2 (КЖФ . – 1, УчбЗ. – 1)

321.

8У2(092) Д43

Дзюба, І.М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І.М.Дзюба. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2008. – 720 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

322.

8У2:908(477.52)(059) З-53

Земляки : Альманах Сумського земляцтва в Києві. Вип. 3. – Суми : Собор, 2006. – 271 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

44. Краєзнавство. Географія

323.

908(075.8) Ч-56

Чеховська, Л.Я. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності : Навчальний посібник / Л.Я.Чеховська. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 172 с. + Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

324.

908(477.52)(092) П41

Побожій, С.І. Забуті художники і Сумщина : Монографія / С.І.Побожій. – Суми : ДВНЗ ";УАБС НБУ";, 2008. – 157 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

325.

908:72(092) А87

Архітектори Сумщини : Архітектурний альбом. – К. : Видавничий дім ";Фолігрант";, 2007. – 112 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

326.

91(075.8) О-54

Олійник, Я.Б. Загальне землеробство : Підручник / Я.Б.Олійник, Р.П.Федорищак, П.Г.Шищенко. – К. : Знання-Прес, 2008. – 342 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

327.

91-032.6(075.8) Н19

Назаренко, І.І. Грунтознавство : Підручник / І.І.Назаренко, С.М.Польчина, В.А.Нікорич. – Вид. 3-тє. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. – 400 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

45. Біографічні дослідження

328.

929(477) У45

Українська біографістика : Збірник наукових праць. Вип.4 / Редкол.: В.І. Попик та ін. – К., 2008. – 554 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

329.

929.6(477)";19"; З-17

Зайцев, Б.П. Емблематика Радянської України : Джерелознавчі зошити. Зошит 4 / Б.П.Зайцев. – Х. : ХНУ

им. В.Н. Каразина, 2007. – 62 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

46. Історія

330.

94(100)";312";(075.8) О-66

Орлова, Т.В. Історія сучасного світу (XV - XXI століття) : Навчальний посібник / Т.В.Орлова. – К. : Вікар, 2008. – 552 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

331.

94(3) С79

Степанчук, В. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільйон років тому / В.Степанчук. – К. : Наш час, 2007. – 192 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

332.

94(477) Г24

Гах, Й.М. Незалежній Україні - 15 років : Монографія / Й.М.Гах, В.І.Савич, Н.Є.Яцук. – Івано-Франківськ : ІМЕ ";Галицька академія";, 2006. – 288 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

333.

94(477)";1932/1933"; В27

Великий голод в Україні 1932 - 1933 років: у IV т. Т. IV. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932 - 1933 рр. в Україні. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2008. – 622 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

334.

94(477)";1932/1933"; В27

Великий голод в Україні 1932 - 1933 років: у IV т. Т. ІІІ. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2008. – 782 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

335.

94(477)";1932/1933"; В27

Великий голод в Україні 1932 - 1933 років: у IV т. Т. ІІ. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2008. – 814 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

336.

94(477)";1932/1933"; В27

Великий голод в Україні 1932 - 1933 років: у IV т. Т. І. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2008. – 838 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

337.

94(477)";1932/1933"; Г61

Голодомор - геноцид українського народу 1932-1933 / Верстюк В., Тиліщак В., Юхновський І. – К. : Видавництво

ім. Олени Теліги, 2008. – 24 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 5 (Схов. – 4, ДБВі. – 1)

338.

94(477)";1932/1933"; К90

Кульчицький, С.В. Голодомор 1932 - 1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С.В.Кульчицький. – К. : Наш час, 2007. – 424 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

339.

94(477)(075.8) И90

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів : Навчальний посібник / За заг. ред. Коцура А.П., Терес Н.В. – К.-Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. – 1100 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

340.

94(477)(075.8) О-76

Остафійчук, В.Ф. Історія України: сучасне бачення : Навчальний посібник / В.Ф.Остафійчук. – Вид. 4-те, виправлене. – К. : Знання-Прес, 2008. – 424 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

341.

94(477.87)";17/18"; 0-66

Іван Семенович Орлай. З наукової спадщини : Упоряд.: Данилюк Д.Д. – Ужгород : Госпорозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2008. – 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.

94(493)(075.8) С91

Сухий, О. Історія Бельгії : Навчальний посібник / О.Сухий. – Львів : ЛА ";Піраміда";, 2005. – 260 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)

343.

94(497.2)";18/19"; М59

Миколенко, Д.В. Правоцентристські партії у системі влади Князівства Болгарії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Д.В.Миколенко. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 148 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

344.

94:323.1(477.54) Х21

Харків - багатонаціональний : Збірник наукових праць / Куліков В.О. та ін. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 196 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Місця збереження документів:

Схов - Книгосховище

НауЗ -Науковий зал

Мед.Інст. -Мед. інс-т

НОхт -Охтирка

НРом -Ромни

Абон - Абонемент

Стенд

ДБВі

УчбЗ - Учбовий зал

КУпр -К-ра. Управління

Шост -Шостка

ІКон - Конотоп - Інститут

Прил -Прилуки

Інформаційний зал Інтернет

КПЕк -К-ра. Прикл. екол.

НЛох -Лохвиця

Глух - Глухів

НовС -Новгород-Сіверський

МогП -Могильов-Подільский

НБар

КПрава - К-ра Права

КЕТе - К-ра. Економ. теор.

КЖФ - Каф. журнал. та філології

КПер -К-ра. Перекладу

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

КІнф -К-ра. Інформатики

ККСУ -К-ра. КСУ

НЛеб -Лебедин

КПОХ -К-ра. ПО ХНВ

ХФ - Художній фондСкачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (6)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Проблеми вищої школи: Поточний інформаційний список за грудень 2008 ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (5)

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Проблеми вищої школи: Поточний інформац ... Місця збереження документів: Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх Учбовий зал ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (7)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за лютий - кві ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за лютий - кві ...
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (3)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Проблеми вищої школи: Поточний інформаційний ... ї літератури ДБВі - Інформаційно-бібліографічний відділ НауЗ - Читальний зал науково ...

Другие похожие документы..