Главная > Документ


Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Šarlotes iela 1 a

Rīga, LV-1001, Latvija

Tālr.: 7370665

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Veselības zinātņu bakalaura māszinībās grāda iegūšanai, akadēmiskā studiju programma

Studiju programmas kods

43765

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika

klātienes studijās

120 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Māszinību bakalaura studiju programmā uzņem

medicīnas koledžas absolventus – 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai vidējo profesionālo izglītību - kvalifikācija māsa, un/vai kvalifikāciju - vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.

Iegūstamais grāds

Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU medicīnas fakultāte

Šarlotes 1 a, Rīga LV-1001

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Inese Paudere

studiju programmas direktore

LU Medicīnas fakultātes dekāns

Paraksts prof.U.Vikmanis

Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās studiju programmas direktore

Paraksts I.Paudere

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Šarlotes iela 1 a

Rīga, LV-1001, Latvija

Tālr.: 7370665

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Veselības zinātņu maģistra māszinībās grāda iegūšanai, akadēmiskā studiju programma

Studiju programmas kods

46765

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika

klātienes studijās

80 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Māszinību maģistratūras programmā uzņem pretendentus ar bakalaura grāds māszinībās, māszinību grāds, LU bakalaura studiju programmu absolventus, kuru profesionālā kvalifikācija ir medicīnas māsa vai tai pielīdzināma izglītība specialitātēs: Māsa, vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.

Iegūstamais grāds

Veselības zinātņu magistrs māszinībās

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU medicīnas fakultāte

Šarlotes 1 a, Rīga LV-1001

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Z. Priede-Kalniņš

studiju programmas direktore

LU Medicīnas fakultātes dekāns

Paraksts prof.U.Vikmanis

Veselības zinātņu maģistrs māszinībās studiju programmas direktore

Paraksts Z. Priede-Kalniņš

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

MĀSZINĪBU PROGRAMMA

VESELĪBAS ZINĀTŅU BAKALAURS MĀSZINĪBĀS (kods 43765)

BAKALAURA GRĀDA IEGŪŠANAI

Nursing Bachelor’s degree

Programmas direktore:

Inese Paudere,

Māszinību maģistre/Pedagoģijas maģistre

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Medicīnas nozaru studiju programmu Medicīnas fakultātes

padomes sēdē 13.03.2006. Domes sēdē 13.03.2006.

protokola Nr. 7 protokola Nr. 67

padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs

___________________ _______________

(paraksts) (paraksts)

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē ___________________ ________________

lēmums Nr. ________ lēmums Nr. ________

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

___________________ ____________________ (paraksts) (paraksts)

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

MĀSZINĪBU PROGRAMMA

VESELĪBAS ZINĀTŅU MAĢISTRS MĀSZINĪBĀS (kods 46765)

MAGISTRA GRĀDA IEGŪŠANAI

Master of Nursing science

Programmas direktore:

Zaiga Priede-Kalniņš

Ph.D., Profesore

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Medicīnas nozaru studiju programmu Medicīnas fakultātes

padomes sēdē 13.03.2006. Domes sēdē 13.03.2006.

protokola Nr. 7 protokola Nr. 76

padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs

____________________________ ______________________

(paraksts) (paraksts)

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē __________________ _____________________

lēmums Nr.__________ lēmums Nr.__________

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

____________________________ ______________________ (paraksts) (paraksts)

Saturs

Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu (nav pieejama elektroniska kopija) ..........3

Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija (nav pieejama elektroniska kopija) ..............4

Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (nav pieejama elektroniska kopija) .......................5

1. nodaļa. Dokumenti, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā, studējošiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā (nav pieejama elektroniska kopija).......................................................................................................10

2. nodaļa. Programmas vispārējais raksturojums ...........................................................................13

3. nodaļa. Studiju programmas izmaksu aprēķins ..........................................................................33

4. nodaļa. Studiju plāns ..................................................................................................................38

Pielikums Nr.1 Studiju kursu apraksti ................................................................................44

Pielikums Nr.2 Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem

a) mācībspēku saraksts............................................ ......................186

b) mācībspēku CV .........................................................................190

Pielikums Nr.3 Aptauju materiāli, anketu paraugi .............................................................278

Pielikums Nr.4 Akadēmiskā personāla piedalīšanās projektos ..........................................295

Pielikums Nr.5 Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas un mācību literatūra ......301

Pielikums Nr.6 Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums

 1. bibliotēkas resursi................................................................ 321

 2. datorklases un to resursi.......................................................324

Pielikums Nr.7 Metodiskie norādījumi .............................................................................327

Pielikums Nr.8 ES studiju programmas.............................................................................378

Pielikums Nr.9 Atsauksmes par studiju programmu (nav pieejama elektroniska kopija) 399

Pielikums Nr.10 Absolventu darba vietu sadalījums...........................................................413

Pielikums Nr.11 Studiju kursu vērtēšanas kritēriji (nav pieejama elektroniska kopija) ....415

Pielikums Nr.12 Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām (nav pieejama elektroniska kopija) ..................................................................................422

Programmas vispārējais raksturojums

Veselības zinātņu bakalaurs/ maģistrs māszinībās studiju programmas anotācija

Veselības zinātņu bakalaura/ maģistra māszinībās studiju programmas savu darbību sākušas LU MF 2000 gadā, tās ir turpinošas izglītības programmas māsu akadēmiskajā izglītībā, kuru nepieciešamību noteica pārmaiņas veselības aprūpes sistēmā, veselības aprūpes pārvaldē un izglītībā.

Vadoties no izglītības pakāpju un profesionālās kvalifikācijas līmeņiem, Veselības zinātņu bakalaura māszinībās studiju programmā uzņem reflektantus ar 1. līmeņa profesionālo augstāko vai vidējo profesionālo izglītību kvalifikācija māsa un pielīdzinātās kvalifikācijas vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.

Medicīnas koledžu (ar 2004 gadu) absolventus, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, uzņem LU noteikumos noteiktā kārtībā, pielīdzinot 60 kredītpunkti no apgūtā kursu apjoma koledžā..

Veselības zinātņu bakalaura studiju programmas apjoms ir 120 kreditpunkti, programmā ir ietverti kursi - māszinību teorijas, pētniecības metodes, aprūpes vadīšana un pedagoģiskās prasmes.

Veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programmā uzņem māszinību bakalaura, māszinību grāda ieguvējus LU imatrikulācijas noteikumos noteiktā kārtībā. Studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti. Maģistru studiju programma ietverti kursi pētniecībā, veselības aprūpes vadībā un māszinību teorijā.

Veselības zinātņu bakalaurs/ maģistrs māszinībās studiju programmas vispārējs raksturojums

Mērķi un uzdevumi

Mērķi:

Nodrošināt akadēmiskas izglītības iegūšanu Veselības zinātņu nozarē māszinībās un ar tām saistītajās humanitārās un sociālās zinātnēs. Attīstīt studentos aktīvu informācijas iegūšanas veidu, zinātniski pētnieciskās prasmes un kritisku teorētisko un praktisko zināšanu izvērtēšanu un pielietošanu. Veicināt profesionālo izaugsmi un intelektuālo potenciālu, attīstot pētniecību māszinībās.

Uzdevumi:

1. Nodrošināt iespēju apgūt akadēmisku izglītību māszinībās

2. Attīstīt filozofisku domāšanu un pētniecību, aplūkojot parādības no dažādiem aspektiem, novērtēt zināšanu saturu un attīstīt spējas izteikt savu viedokli, pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem.

3. Analizēt veselības aprūpes pārmaiņas Latvijas sabiedrībā un sagatavot akadēmiskās izglītības māsas darbam atšķirīgās veselības aprūpes sfērās.

4. Sniegt zināšanas par nodarbinātību un uzņēmējdarbību veselības aprūpes sistēmā. māsu darba organizēšanu un vadīšanu.

5. Sniegt pedagoģiskās zināšanas veselības aprūpētājiem par sabiedrības , ģimenes un indivīda veselības veicināšanu , uzturēšanu.

Plānotie rezultāti:

Zināšanas

 1. Padziļinātas zināšanas māszinību teorijās vēsturē, teoriju izstrādē un analīzē, māsu prakses filozofijā.

 2. Padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā. Sabiedrības un indivīda veselības aprūpes un uzturēšanas izglītošanā.

 3. Pētniecības metožu un pētniecības darba organizācijas un realizācijas izpratne;

 4. Zināšanas lietvedības , ekonomikas, tiesību zinātnēs.

Prasmes

 1. Lietot teorētiskās zināšanas māszinību prakses parādību noteikšanā, analīzē, izvērtēšanā un darbību prognozēšanā.

 2. Vadīt un organizēt veselības aprūpes procesu un ar to saistītos praktiskos pasākumus.

 3. Veikt veselības aprūpes darba pētījumus un izmantot savu un cita veikto pētījuma rezultātus veselības aprūpes darbā.

 4. Lietot teorētiskās zināšanas sabiedrības un indivīda izglītošanā veselības aprūpes un uzturēšanas jautājumos.

Programmas perspektīvais novērtējums un attīstība

LU Veselības zinātņu bakalaura un maģistra studiju programmas nodrošina akadēmisko izglītību māsām. Tā ir turpinoša izglītības programma V kvalifikācijas līmenī.

Programmas pastāvēšanas 6 gados iestājeksāmenos saglabājas konkurss tuvu 3 pretendentiem uz vienu studiju vietu (1.tab.):

1.tab.

Uzņemšanas gads

Reflektantu konkurss

2002.gads

3,2

2002.gads

2,94

2003.gads

2,64

2004.gads

0,97 (Palielinās uzņemamo studentu skaits)

2005. gads

1,33

Lai novērtētu absolventu pieprasījumu darba tirgū un darba devēja viedokli, tika veikts pētījums bakalaura darba ietvaros bakalaura studiju programmas beidzēja Daiga Kurele 2004/2005 gadā darbā: „Māsu ar augstāko izglītību darba tirgus darba devēja skatījumā” sniedza kvalitatīva pētījuma rezultātus, kas atspoguļoja māsu pieprasījumu darba tirgū un informāciju par māsu nepieciešamajām zināšanām. Pētījumā tika apzināta informācija no darba devējiem par 161 māsu ar akadēmisko izglītību, 3261 praktizējoša māsu un 5675 citiem veselības aprūpes darbiniekiem. Piecu lielāko Latvijas klīniku statistika liecina, ka tajās ir nodarbinātas 129 māsas ar augstāko izglītību. Intervētie darba devēji 68% gadījumu atzinuši nepieciešamību pēc māsām ar augstāko izglītību darba tirgū, 31% sniedza atbildi - ”grūti pateikt”. Nepieciešamās profesionālās kompetences atspoguļotas diagrammā (skat. Pielikums Nr.3)

Kopš studiju programmas uzsākšanas ir bijuši pieci izlaidumi kopā absolvējuši 263 absolventi. Bakalaura studiju programmā 225, maģistra studiju programmā 38 absolventi. Bezdarbnieki studiju programmu absolvējušie nav reģistrēti (skat. Pielikums Nr.10).

Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam

Studiju programma tika veidota ņemot vērā Eiropas direktīvas par reglamentētajām profesijām sarakstā direktīvas 77/452 EEC un ES 1989.g. 10.X. direktīvas Nr.89/595/EEC. profesijām. Izstrādes gaitā programmas salīdzinājums tika veikta ar Ziemeļeiropas valstu programmām Zviedrijas Karolinskas Institūta Māszinību programmu un Somijas Helsinku Universitātes studiju programmu māszinībās. Programmas analīzi un atbalstu sniedza Latvijas māsu asociācija. Akreditācijas periodā programmas struktūra nav mainīta, papildināti B daļas kursi „Farmakoekonomika”(2kr), „Medicīnas vēsture” (2kr), „Uzvedības medicīna”(2kr) atbilstoši izmaiņas veiktas sadarbībā ar studējošiem.

Baltijas valstīs arī tiek realizēta bakalaura un maģistra studiju programma māszinībās. Visu valstu programmas veidotas pamatojoties uz Eiropas direktīvām par reglamentētām profesijām. Viļnas Universitātes (Lietuva) bakalaura māszinībās studiju programma ir 4 gadi (160 kredīti) uzņem pēc vidusskolas. 80 kredīti Maģistra studiju programmā nodrošinot māszinību teorijas apguvi pētniecības metodes māszinībās un veselības aprūpes darba organizāciju un aprūpes vadīšanu ( skat. Pielikumu Nr.8 ). Zviedrijas Upsalas universitātē Māszinību bakalaura studiju programma 120 kredīti, atbilstoši katras valsts izglītību reglamentējošiem dokumentiem tiek izvēlēta optimālākais bakalaura studiju programmas apjoms. Salīdzinoši Eiropas un ASV maģistra studiju programmas ir plaša saturiska izvēlē 60-80 kredītu apjomā, ņemot vērā specializāciju (skat. Pielikums Nr.8).

Studiju programmas organizācija

Māszinību bakalaura studiju programmas fiksētais studiju laiks ir trīs gadi (6 semestri), paredzot programmā studējošiem obligātos studiju kursus (A daļa), izvēles studiju kursu (B daļa) un citu zinātņu nozaru kursu (C daļa).

A daļu saturiski veido māszinību obligātie studiju priekšmeti – 55%, (māszinību pamati, pedagoģija māszinībās, māsu darba vadīšana un organizēšana, pētniecība māszinībās).

B daļu veido obligātās izvēles daļas priekšmeti - 35%, (bakalaura grādam atbilstošās zinātnes priekšmeti un citu zinātņu nozaru atbilstošie studiju kursi - socioloģija, ekonomika, tiesību zinātne, svešvaloda u.c.).

C daļu veido - 10% brīvās izvēles kursi no LU piedāvātā C studiju kursu saraksta.

Māszinību maģistra studiju programma sastāv no A daļas, kuru veido māszinībām atbilstošie kursi (18 kredītpunkti) un B daļa - māszinībām atbilstošo nozaru kursi (42 kredītpunkti), maģistra darba izstrādes - 20 kredītpunkti.

Māszinību bakalaura akadēmiskās studijas ir virzītas uz studējošā augstākās akadēmiskās izglītības iegūšanu, iemaņu veidošanu zinātniski pētnieciskajā darbā. Iegūstot Māszinību bakalaura grādu, studējošajiem ir iespēja turpināt akadēmiskās studijas maģistratūrā Latvijā un ārvalstu augstskolās, kā arī pēc māszinību maģistratūras ir iespēja turpināt zinātniskās studijas doktorantūrā Latvijā un ārvalstu augstskolās.

Kopš iepriekšējās akreditācijas saistībā ar studiju programmas kursu pielīdzināšanu, mainīti vietām 2 un 4, 3 un 5 semestri. Nodrošinot secīgu izglītības kursu turpināšanu 1 līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas beidzējiem. Izmaiņas iniciētas ar 2006/2007 ak. studiju gadu.

Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

Studiju programmas finansējumu sastāda studentu mācību maksa par katru semestri, 2004/2005 ak.g. studijas uzsākušajiem studentiem sastāda 550 Ls un pirms 2003./2004. ak.g uzsākušajiem studijas 420 latu, kā arī piešķirtās LU budžeta 2002/2003.ak.g.- 20, 2003./2004. ak g.- 20, 2004./2005. ak g.- 30 vietas.

Bakalaura studiju programmas uzņemto studentu skaits ir dubultojies kopš iepriekšējās akreditācijas. 2004/2005 studiju gada tika uzņemti 103 studenti, maģisra studiju programmā – 21 studentus, 2005/2006 studiju gadā – 91 students.

Studiju programmas realizēšanas vieta ir Šarlotes iela 1a, kur mācību procesam ir atvēlētas 3 auditorijas, 2001./2002.ak.gadā remontētas, iekārtots kabinets profesoriem, telpa pasniedzējiem, studiju metodiķim un palīgtelpas.

2002.gada septembrī atvērta datoru klase, kas paredzēta visu studējošo mācību procesam.

Literatūras iegāde studiju programmas ietvaros nenotiek, grāmatas tiek pasūtītas, kā pieprasījumi LU centrālajā bibliotēkā, kā arī Medicīniski zinātniskajā bibliotēkā. Programmas rīcībā ir 248 māszinību specialitātei atbilstošas grāmatas, dāvinājums no prof. Zaigas Priedes-Kalniņš un prof. Irēnas Kalniņas (ASV), kuras studenti var izmantot studiju procesā. Tiek pasūtītas speciālās literatūras izdevumi māsu prakses pētniecībā. Studiju programmas docētāji piedalās monogrāfiju un tulkoto darbu izdošanas darbā, lai nodrošinātu ar nepieciešamos mācību literatūru. 2000g. – Jumavas, ‘’Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata’’; 2001 – metodiskais materiāls „Pētniecības metodes māszinībās” S.Lapiņa, ; 2004 g. - Jumava, „VIPS modelis. Pacientu aprūpes dokumentēšanā”.

Aprīkojuma iegāde notiek centralizēti Medicīnas fakultātes ietvaros. Studiju programmas direktors iesniedz pieprasījumu Fakultātes dekānam (atbildīgajam par līdzekļu izlietojumu), kurš izskata un sniedz atbildi. 2004./2005. ak. gadā jauns tehniskais aprīkojums netika iegādāts. Lekciju, semināru , grupu darba nodrošināšanai programma izmanto multimediju sistēmu, televīziju un videosistēmas, kuras ir programmas nodrošinājumā.

Imatrikulācijas noteikumi

Imatrikulācija Māszinību studiju programmā notiek atbilstoši LU kopējiem studiju imatrikulācijas noteikumiem. Māszinību bakalaura studiju programmā uzņem:

  1. medicīnas koledžu absolventus ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kvalifikācija māsa;

  2. medicīnas skolas absolventus ar vidējo profesionālo izglītību kvalifikācija māsa un pielīdzinātās kvalifikācijas vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants. Medicīnas koledžas beidzēji (ar 2004.g) - 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiek ieskaitīti 2 kursa pavasara semestrī, pielīdzinot 60 kredītstundas no koledžas studiju kursiem. Pretendenti ierodas uz pārrunām ņemot līdzi iepriekšējās izglītības apliecinošus dokumentus un piedalās pārrunās, kurās iekļauti teorētiskie skrīninga jautājumi.

Māszinību maģistratūras programmā uzņem pretendentus ar bakalaura māszinībās grādu, māszinību grādu, LU bakalaura studiju programmu absolventus, kuru profesionālā kvalifikācija māsa un kuri apguvuši sekojošus kursus: Vispārīgā pedagoģijā, Psiholoģijas pamatus, Ekonomikas pamatus, Lietvedību, Tiesību pamatus un ir veikts pētījums bakalaura studiju programmas līmenī. Tie ierodas uz pārrunām studiju programmas direktora iepriekš noteiktā laikā, līdzi ņemot iepriekšējo izglītību apliecinošus dokumentus un to pielikumus, lai piedalītos diplomu konkursā un 45 min. aprakstītu maģistra darba vīziju balstītu uz māszinību teoriju.

Studiju programmas praktiskā realizācija

Izmantotās pasniegšanas metodes.

Māszinību studiju programmās studiju darba formas ir lekcijas, konsultācijas, semināri- 50%, diskusijas –10%, grupu darbs – 10%, studentu patstāvīgās studijas bibliotēkā, individuālais pētnieciski praktiskais darbs 30% - Pedagoģiskā darba projekts un Klīniskā intervija un diskusija.

Studiju programma nodrošina nepieciešamo prasmju un kompetences apguve darba tirgum, par to liecina veiktā darba devēju aptauja un studiju programmas beidzēju intervijas. Darba devēju intervija atspoguļo praktizējošas māsas nepieciešamās zināšanas un prasmes dažādos kvalifikācijas līmeņos. Vadības, aprūpes un izglītošanas teorētiskā kompetences nepieciešamas visos māsu amatu līmeņos gan nodaļas māsai, gan izglītības māsai, gan vecākai māsai, gan klīnikas galvenajai māsai. Tomēr darba devēji neatzīmē zinātniski pētniecisko iemaņu nepieciešamību, pretējs ir aptaujāto absolventu viedoklis –„zinātniski pētnieciskās iemaņas palīdz risināt aprūpes darba esošās un perspektīvās problēmas” (Skat. Pielikums Nr.3).

Akadēmiskā personāla kvalifikācija

Veselības zinātņu studiju programmas realizācijā ir iesaistīti 51 pasniedzēji no tiem 26 (50%) ar maģistra grādu, 9 (18%) ar habilitētā doktora grādu, 9 (18%) profesori, 7 (14%) asociētie profesori (medicīnas, filozofijas, ekonomikas, vēstures u.c.nozarēs) (skat. Pielikumu Nr.2 )

Studiju programmas pasniedzēji savas akadēmiskās zināšanas papildina semināros, konferencēs, starptautiskos semināros un sadarbības projektos, kuri pamatā norit māszinību speciālistiem sadarbojoties ar medicīnas koledžām un māsu sabiedriskām organizācijām. Latvijā zinātniski pētnieciskā darbība veselības aprūpē – māszinībās ir jauns iesākums un šobrīd lēnām attīstās sagatavojot akadēmisku pamatu turpmākam darbam.

Studentu iesaistīšana pētniecības projektos

Gan bakalaura, gan maģistra studiju programmās studenti beidzot studijas izstrādā bakalaura vai maģistra darbu, kas ir individuāli veikts pētījums (skat. Pielikumu Nr.7)

Bez gala darba rakstīšanas, jau studiju laikā bakalaura studiju programmas studenti veic patstāvīgi pētījumus studiju kursu “Pedagoģiskā darba projekts”-2.semestrī , “Klīniskā intervija un diskusija” – 5.semestrī ietvaros.

Studenti tika iesaistīti starptautisko projektu realizācijā: “Baltija- Somijas māsu prakses un pētniecības projekts” (1996-2002. g. septembrim); 2001-2004 g. SWETALAT- Zviedrijas –Latvijas- Tanzānijas projekts “Māsu izglītība un pētniecība”, kurā piedalās arī praktizējošās māsas klīnikās. 2 kursa studente 2006 gada februārī uzsākusi studijas Florences Universitātes māszinību programmā Sokrates programmas ietvaros.

Mācību prakses plānojums studiju programmā

Bakalaura studiju programmā 2.semestrī A daļā ir iekļauts studiju kurss “Pedagoģiskā darba projekts”, kas veido ne tikai zinātniski pētnieciskās iemaņas , bet arī pedagoģiskās prasmes, izglītojošā darba plānošanā un realizācijā; 5. semestrī A daļā “Klīniskā intervija un diskusija”- veselības aprūpes darba vadības prasmes un 2. semestra B daļā “Kritiskā domāšana” , kas veido studentu prasmi kritiski domāt ne tikai mācību procesā, bet arī savā praktiskajā darbībā. Studiju programmu ietvaros pilnveidotas tiek studentu pētniecība prasmes - veicot patstāvīgus pētnieciskos darbus. 3 semestra noslēgumā studenti rīko un vada konferenci – semināru studējošām māsām, praksē realizējot teorētiskās zināšanas darba organizācijas un vadības jomā. Praktisko un teorētisko zināšanu integrācija praksē tiek realizēta organizējot studentus darba grupās, kurās izstrādā darba plānu un realizē tos.

Vērtēšanas sistēma

Māszinību studiju programmās studiju darba un studiju rezultātu kontroles formas ir: nepārtraukta novērtēšana un zināšanu novērtēšana semestra kursa noslēgumā. Studiju

rezultātu kontroles formas ir mutiski un rakstiski eksāmeni, ieskaites, esejas, projektu darbi, individuālie pētījumi un prakses apraksti un pašvērtējums. Studentu zināšanu vērtēšana katrā kursā norit ievērojot 10 ballu sistēmu, nosakot katra kursa specifikai noteiktus vērtēšanas kritērijus (skat. Pielikums Nr.11 ). Par kursā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem students tiek informēts uzsākot studiju kursu.

Māszinību bakalaura studiju noslēgumā ir bakalaura darba izstrāde (10 kredītpunkti), māszinību maģistra studiju noslēgumā - māszinību maģistra darba izstrāde (20 kredītpunkti). Kā arī par šo darbu vērtēšanas kritērijiem studenti tiek informēti pirms darba uzsākšanas. Akadēmiskos darbus vada pieredzējuši speciālisti nozarē. Studenti ar zināšanu vērtēšanas sistēmu tiek iepazīstināti studiju kursa sākumā. Pieaugot studentu plūsmai 2004/2005 studiju gada noslēgumā bija pieci 1 kursa studenti, kuri nenokārtoja studiju saistības atsevišķos A,B.C daļas kursos. Ņemot vērā studējošo sastāvu (vidējais vecums 34 g.) un to motivāciju studēt, turpinošos kursos nesekmīgo studentu studiju programmā nav.

Studentu studiju darba rezultātus vērtē 10 ballu sistēmā, uzskatot studiju rezultātu vērtējumu - 4 balles(gandrīz viduvēji) par zemāko sekmīgo novērtējumu.

Studējošo skaits

Akreditācijas periodā studentu skaits studiju programmās ir palielinājies. Kopš 2004 gada septembra studējošo skaits ir dubultojies. 10% studējošiem ir iespēja studēt par LU dotācijām. Sešu gadu periodā bakalaura studiju programmā eksmatrikulēti 28 studenti nenokārtojuši akadēmiskās saistības (2.tab.), bet maģistra studiju programmā 2 maģistranti (3.tab).

Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās:

2.tab

1.gadā imatrikulēto

studentu skaits

Studentu skaits pa studiju gadiem

Kopā mācās

T.sk. par maksu

Absol-

ventu

skaits

Eksmatri-kulēto

skaits (Atbirums)

1.

2.

3.

4.

5

6

2000.g.

59

59

65

6

130

130

5

2001.g.

51

51

59

65

175

175

6

1

2002.g.

52

52

49

59

160

160

65

1

2003.g.

52

52

50

50

152

152

51

6

2004.g.

103

103

51

52

206

206

51

10

2005.g.

91

90

103

51

244

244

52

5

Veselības zinātņu maģistrs māszinībās: 3.tab.

1.gadā imatrikulēto

studentu skaits

Studentu skaits pa studiju gadiem

Kopā mācās

T.sk. par maksu

Absol-

ventu

skaits

Eksmatri-kulēto

skaits (Atbirums)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2000.g.

9

9

8

17

17

1

2001.g.

9

9

9

7

2002.g.

23

23

23

23

8

1

2003.g.

22

22

22

1

2004.g.

21

21

21

21

21

2005.g.

21

21

21

1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (1)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ...
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (4)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes ... sadarbības tīklā / Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Praktisko ...
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (3)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju skolas matemātikas standartu struktūras un satura izstrādē un ekspertu ...
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (5)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... īmējama aktīvā sadarbība ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju. Mācībspēki piedalās skolas matem ...
 5. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (2)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... programmas projekts ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. 2008 - “Latvijas darbaspēka starpvalstu kust ...

Другие похожие документы..