Главная > Документ

1

Смотреть полностью

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB)

Počet záznamov: 18

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (16)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

Počet záznamov: 146

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (9)

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (26)

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (1)

BCI Skriptá a učebné texty (67)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (43)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)

Počet záznamov: 54

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (37)

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (10)

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy (2)

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch (5)

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

Počet záznamov: 2469

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (3)

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (81)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (133)

AEC Vedecké práce v zahraničných rec. vedeckých zborníkoch (15)

AED Vedecké práce v domácich rec. vedeckých zborníkoch (64)

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách (3)

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (1)

AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách (290)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1121)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (110)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (202)

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (38)

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (321)

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (15)

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (68)

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch (1)

Počet záznamov spolu: 2687

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB)

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 2

AAA01 Crop monographies on Central Euroepan contries : the MARS crop yield forecasting system / editors: Luboš Kučera and Giampiero Genovese. - 1. vyd.. - Luxembourg : Office for official publications of the European communities, 2004 : obr. - ISBN 92-894-8176-5
[ ... KUČERA, Luboš - GENOVESE, Giampiero - STOIMENOV, Anton - TRNKA, Miroslav - KUKK, Vahur - LASZLO, Istvan - SVIRSKIS, Antanas - JERMUSS, Aivars - REJMAN, J. - SIMOTA, Catalin - KNAPIC, Matej - ŠIŠKA, Bernard]

AAA02 Crop monographies on Central Euroepan contries : the MARS crop yield forecasting system / editors: Luboš Kučera and Giampiero Genovese. - 1. vyd.. - Luxembourg : Office for official publications of the European communities, 2004 : obr. - ISBN 92-894-8178-1
[ ... KUČERA, Luboš - GENOVESE, Giampiero - TRNKA, Miroslav - ŠIŠKA, Bernard - LASZLO, Istvan - KNAPIC, Matej]

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 16

AAB01 BORSUKOVÁ, Hana
Postavenie a funkcia odbornej lexiky v cudzojazyčnom vyučovaní / Hana Borsuková. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 74 s. : obr. - ISBN 80-8069-337-4

AAB02 FULKOVÁ, Emília
Teória výchovy : základné problémy / Emília Fulková, Jaroslav Oberuč. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 88 s., 8 obr. - ISBN 80-8069-345-5
[ ... OBERUČ, Jaroslav]

SlPK S-71983

AAB03 SIMONÍK, Ján
Racionalizácia a modelovanie zavlažovania poľných plodín postrekom / Ján Simoník, Zuzana Palková, Imrich Okenka. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 169 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-380-3
[ ... PALKOVÁ, Zuzana - OKENKA, Imrich]

AAB04 KUBÍK, Ľubomír
Fraktálna analýza ako nástroj pre hodnotenie účinkov technogénnych činiteľov pri spracovaní pôdy / Ľubomír Kubík, Ladislav Nozdrovický. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 151 s., 96 obr., 51 tab. - ISBN 80-8069-358-7
[ ... NOZDROVICKÝ, Ladislav]

AAB05 FULKOVÁ, Emília
Pedagogická prax / Emília Fulková, Milan Gnoth. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 228 s. : tab. - ISBN 80-8069-377-3
[ ... GNOTH, Milan]

AAB06 JAVOREKOVÁ, Soňa
Mikroorganizmy a ich indikátorová hodnota vo vodnom prostredí / Soňa Javoreková. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 81 s. : tab. - ISBN 80-8069-427-3

AAB07 UŽÁKOVÁ, Mária
Frekvencia, testovanie a osvojovanie frázových slovies anglického jazyka / Mária Užáková. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 134 s. - ISBN 80-8069-400-1

AAB08 Ohrozené plemená zvierat na Slovensku / Ondrej Kadlečík a kolektív. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 100 s. : obr., 47 tab. - ISBN 80-8069-459-1
[ ... KADLEČÍK, Ondrej - HALO, Marko - CHMELNIČNÁ, Ľudmila - WEIS, Ján - KASARDA, Radovan - MINDEK, Slavomír - MARGETÍN, Milan - BULLOVÁ, Mária - KOPERNICKÝ, Marián - CHLEBO, Róbert - HRNČÁR, Cyril - SVETLIK, Jaroslav - HUBKA, Milan]

SlPK 578729

AAB09 BOBČEK, Branislav
Analýza materských a otcovských plemien a genealogických línií ošípaných hodnotených metódou M BLUP-AM na Slovensku / Branislav Bobček. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 136 s., 17 grafov, 84 tab. - ISBN 80-8069-417-6

AAB10 Nové poznatky v chove pštrosov = New knowledge in ostrich breeding / Mária Angelovičová, Svätoslav Hluchý, Ladislav Lagin, Emília Benczová, Jozef Kyselica, Július Chudý, Vladimír Rataj, Marek Angelovič, Rudolf Opáth, Zuzana Hlaváčová, Anna Trakovická, Eva Strapáková. - 1. vyd.. - Nitra : Agrotár, 2004. - 95 s., 30 obr., 29 tab. - ISBN 80-88943-23-x
[ ... ANGELOVIČOVÁ, Mária - HLUCHÝ, Svätoslav - LAGIN, Ladislav - BENCZOVÁ, Emília - KYSELICA, Jozef - CHUDÝ, Július - RATAJ, Vladimír - ANGELOVIČ, Marek - OPÁTH, Rudolf - HLAVÁČOVÁ, Zuzana - TRAKOVICKÁ, Anna - STRAPÁKOVÁ, Eva]

SlPK 578790

AAB11 Development of dual-purpose Pinzgau cattle / Ondrej Kadlečík, Herman H. Swalve, Josef A. Lederer, Horia Grosu. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 128 s., 2 sch., 66 tab. - ISBN 80-8069-439-7
[ ... KADLEČÍK, Ondrej - SWALVE, Herman H. - LEDERER, Josef A. - GROSU, Horia]

SlPK 578741

AAB12 Techniky rekombinantných DNA / Ján Turňa, Stanislav Stuchlík, Hana Drahovská, Zdenka Gálová, Jozef Timko. - 1. vyd.. - Bratislava : VEDA, 2004. - 151 s., 29 obr., 22 tab. - ISBN 80-224-0835-2
[ ... TURŇA, Ján - STUCHLÍK, Stanislav - DRAHOVSKÁ, Hana - GÁLOVÁ, Zdenka - TIMKO, Jozef]

SlPK 578384

AAB13 Dlhovekosť a dĺžka produkčného veku hovädzieho dobytka / Peter Strapák, Juraj Candrák, Eva Strapáková, Peter Massányi. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 93 s., 5 grafov, 39 tab. - ISBN 80-8069-324-2
[ ... STRAPÁK, Peter - CANDRÁK, Juraj - STRAPÁKOVÁ, Eva - MASSÁNYI, Peter]

SlPK 576953

AAB14 VITÁZEK, Ivan
Prenosové javy pri sušení : krivky sušenia / Ivan Vitázek. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 78 s., 22 obr., 2 tab. - ISBN 80-8069-317-X

AAB15 Skúšobné stavy pre životnostné skúšky hydrostatických prevodníkov / Ivan Petranský, Štefan Drabant, Zdenko Tkáč, Anton Žikla, Marek Bolla, Peter Kleinedler. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 164 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-343-9
[ ... PETRANSKÝ, Ivan - DRABANT, Štefan - TKÁČ, Zdenko - ŽIKLA, Anton - BOLLA, Marek - KLEINEDLER, Peter]

AAB16 Veľkoplošné ekologické obhospodarovanie zveri v rámci poĺovných oblastí a lokalít / P. Hell, J. Konôpka, K. Sabadoš, M. Lehocký, J. Farkaš, J. Gašparovič, J. Slamečka. - 1. vyd.. - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 2004. - 165 s. : obr., tab. - (Poľovnícke štúdie ; 10.). - ISBN 80-88853-84-2
[ ... HELL, Pavel - KONÔPKA, Jozef - SABADOŠ, Karol - LEHOCKÝ, M. - FARKAŠ, J. - GAŠPARÍK, Jozef - SLAMEČKA, Jaroslav]

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 9

ACB01 Biometeorológia / František Špánik, Bernard Šiška a kol. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 227 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-315-3
[ ... ŠPÁNIK, František - ŠIŠKA, Bernard - ANTAL, Jaroslav - TOMLAIN, Ján - ŠKVARENINA, Jaroslav - REPA, Štefan]

ACB02 HORČIN, Vojtech
Konzervovanie potravín : učebné texty pre všetky formy vzdelávania / Vojtech Horčin. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 158 s., 22 grafov, 9 obr., 63 tab. - (Ochrana biodiverzity ; 24). - ISBN 80-8069-341-2

ACB03 KÓŇA, Ján
Koreninové a aromatické rastliny / Ján Kóňa, Elka Kóňová. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 66 s., 14 obr. - (Ochrana biodiverzity ; 27). - ISBN 80-8069-385-4
[ ... KÓŇOVÁ, Elka]

ACB04 Technológie ovocinárskeho škôlkárstva / Ján Matuškovič a kolektív. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 221 s. : obr. - ISBN 80-8069-383-8
[ ... MATUŠKOVIČ, Ján - JURČÁK, Stanislav - VARGA, Marián - VARGA, Pavol]

ACB05 Hydrológia poľnohospodárskej krajiny / Jaroslav Antal, František Špánik a kol. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 250 s. : tab., obr. - ISBN 80-8069-428-1
[ ... ANTAL, Jaroslav - ŠPÁNIK, František - BENETIN, Ján - REHÁK, Štefan - TOMLAIN, Ján]

ACB06 BELAJOVÁ, Anna
Regionálna ekonomika : učebné texty pre dištančné štúdium / A. Belajová, M. Fáziková. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 247 s. : 45 sch., 19 tab. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 344). - ISBN 80-8069-344-7
[ ... FÁZIKOVÁ, Mária]

ACB07 Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine / Milan Demo, Mikuláš Látečka a kolektív. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 720 s. - ISBN 80-8069-391-9
[ ... DEMO, Milan - LÁTEČKA, Mikuláš - ANTAL, Jaroslav - BIELEK, Pavol - ĎUĎÁK, Jozef - FÁZIKOVÁ, Mária - FEHÉR, Alexander - HANÁČKOVÁ, Eva - HRAŠKA, Štefan - HRIČOVSKÝ, Ivan - HRONSKÝ, Štefan - JUREKOVÁ, Zuzana - KALÚZ, Karol - LÁTEČKA, Mikuláš - MARIŠOVÁ, Eleonóra - MOUDRÝ, Jan - PAGANOVÁ, Viera - RADICZ, László - RATAJ, Vladimír - REHÁK, Štefan - SZALAY, Zita - ŠARAPATKA, Bořivoj - TÓTHOVÁ, Monika - TÓTH, Peter - VÁCHAL, Jan - VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava - VILČEK, Jozef]

ACB08 KRETTER, Anton
Marketing / A. Kretter a kol. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 288 s. : obr., sch. - ISBN 80-8069-390-0

SlPK

ACB09 Ovocinárstvo [elektronický zdroj] / Ivan Hričovský, Oleg Paulen, Daniel Šimala, Vojtech Horčin. - 1. vyd.. - Nitra : Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy, obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - ISBN 80-8069-367-6
[ ... HRIČOVSKÝ, Ivan - PAULEN, Oleg - ŠIMALA, Daniel - HORČIN, Vojtech]

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 26

BAB01 HRUBÍK, Pavel
Požiadavky na prijímacie talentové skúšky na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre / Pavel Hrubík, Ján Supuka a kol. - 2. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 63 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-331-5
[ ... SUPUKA, Ján]

BAB02 Požiadavky na prijímacie skúšky z chémie / Jozef Hudec a kol. - 4. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 86 s. - ISBN 80-8069-330-7
[ ... HUDEC, Jozef - POLÁČEK, Štefan - TOMÁŠ, Ján - VOLLMANNOVÁ, Alena]

BAB03 KOŠŤÁL, Ladislav
Požiadavky na prijímacie skúšky z biológie / Ladislav Košťál, Vladimír Petřvalský. - 4. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004 : 117 s. - ISBN 80-8069-331-5
[ ... PETŘVALSKÝ, Vladimír]

BAB04 ŠŤASTNÝ, Pavel
Praktická reprodukcia zvierat = hovädzí dobytok / Pavel Šťastný, Danka Lacková. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 96 s., 13 grafov, 26 tab. : obr. - ISBN 80-969232-4-2
[ ... LACKOVÁ, Danka]

BAB05 Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty / Štefan Poláček, Ján Tomáš, Alena Vollmannová, Peter Lazor, Tomáš Tóth. - 2. nezmen. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 322 s., 31 tab. - ISBN 80-8069-420-6
[ ... POLÁČEK, Štefan - TOMÁŠ, Ján - VOLLMANNOVÁ, Alena - LAZOR, Peter - TÓTH, Tomáš]

BAB06 Študijná príručka 2004-2005 : Mechanizačná fakulta ; [zostavovatelia: Vladimír Kročko, Zuzana Hlaváčová a kolektív]. - 4. preprac. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 112 s. : tab. - ISBN 80-8069-397-8
[ ... KROČKO, Vladimír (zost.) - HLAVÁČOVÁ, Zuzana (zost.)]

BAB07 HRIČOVSKÝ, Ivan
Marhule a broskyne / I. Hričovský, D. Benediková, B. Krška. - Bratislava : Príroda, 2004. - 88 s. : fotogr. - (Malá záhradka - veľká radosť). - ISBN 80-07-01227-3
[ ... BENEDIKOVÁ, Daniela - KRŠKA, Boris]

BAB08 Študijná príručka 2004-2005 : Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva ; [zostavili: Mikuláš Látečka, Klaudia Pariláková, Pavel Hrubík, Anton Uher, Ľudmila Križanová, Jarmila Čechová]. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 75 s. : tab. - ISBN 80-8069-395-1
[ ... LÁTEČKA, Mikuláš (zost.) - PARILÁKOVÁ, Klaudia (zost.) - HRUBÍK, Pavel (zost.) - UHER, Anton (zost.) - KRIŽANOVÁ, Ľudmila (zost.) - ČECHOVÁ, Jarmila (zost.)]

BAB09 Študijná príručka 2004-2005 : Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja ; [zostavili: Vladimír Gozora, Zuzana Jureková, Anna Belajová, Eleonóra Marišová, Martin Prčík]. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 93 s. : tab. - ISBN 80-8069-407-9
[ ... GOZORA, Vladimír (zost.) - JUREKOVÁ, Zuzana (zost.) - BELAJOVÁ, Anna (zost.) - MARIŠOVÁ, Eleonóra (zost.) - PRČÍK, Martin (zost.)]

BAB10 Študijná príručka 2004-2005 : Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov ; [zostavili: Magdaléna Lacko-Bartošová a kolektív]. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 99 s. : tab. - ISBN 80-8069-398-6
[ ... LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna (zost.)]

BAB11 Študijná príručka 2004-2005 : Fakulta biotechbológie a potravinárstva ; [zostavili: Jozef Bulla, Helena Frančáková, Jozef Golian]. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 75 s. : tab. - ISBN 80-8069-401-X
[ ... BULLA, Jozef (zost.) - FRANČÁKOVÁ, Helena (zost.) - GOLIAN, Jozef (zost.)]

BAB12 REPA, Štefan
Klimatická charakteristika roku 2003 v Nitre / Štefan Repa, Bernard Šiška. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 22 s., 20 tab. - ISBN 80-8069-384-6
[ ... ŠIŠKA, Bernard]

BAB13 HRUBEC, Jozef
Kvalita a spoľahlivosť technických systémov II / Jozef Hrubec. - 1. vyd.. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004. - 53 s. - (Tútoriál ; 7)

BAB14 HRUBEC, Jozef
Kvalita a spoľahlivosť technických systémov I / Jozef Hrubec. - 1. vyd.. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004. - 60 s. - (Tútoriál ; 2)

BAB15 HRUBEC, Jozef
Inžinierska štatistika a pravdepodobnosť / Jozef Hrubec. - 1. vyd.. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004. - 51 s. - (Tútoriál ; 4)

BAB16 Strojárske tabuľky : výber noriem / zostavovateľ: J. Bajla a kol.. - Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2004. - 451 s. : obr., tab. - ISBN 80-88971-18-7
[ ... BAJLA, Jozef (zost.) - ANTALA, Jozef - BARYSZ, Igor - BRONČEK, Jozef - ČILLÍK, Ladislav - KACKO, Peter - KLIMO, Vladimír - ĽAHUČKÝ, Dušan - RUSNÁK, Juraj - VESELOVSKÝ, Ján]

BAB17 KUČERA, Milan
Podnikové informačné systémy / Milan Kučera, Anna Látečková. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 205 s. - ISBN 80-8069-452-4
[ ... LÁTEČKOVÁ, Anna]

BAB18 UNIcert : systém jazykovej výučby a certifikácie pre študentov nefilologických odborov / Silvia Blašková, Irena Felixová, Ľudmila Trošoková, Katarína Veselá, Oľga Wrede. - 1. vyd.. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1858-1
[ ... BLAŠKOVÁ, Silvia - FELIXOVÁ, Irena - TROŠOKOVÁ, Ľudmila - VESELÁ, Katarína - WREDE, Oľga]

BAB19 POSPIŠIL, Richard
Strukoviny / Richard Pospišil, Eva Candráková. - 1. vyd.. - Nitra : Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo, 2004. - 85 s., 10 obr., 12 tab. - ISBN 80-89088-39-2
[ ... CANDRÁKOVÁ, Eva]

2005/SPUFAP09/2

BAB20 Študijná príručka pre doktorandské štúdium 2004-2005 : Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja / [zostavili: Vladimír Gozora, Anna Belajová, Viera Papcunová]. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 48 s. - ISBN 80-8069-414-1
[ ... GOZORA, Vladimír (zost.) - BELAJOVÁ, Anna (zost.) - PAPCUNOVÁ, Viera (zost.)]

BAB21 JAKÁBOVÁ, Anna
Záhrada pre krásu / Anna Jakábová, Pavel Hrubík. - 1. vyd.. - Bratislava : Foxi, 2004. - 86 s. : obr. - ISBN 80-7147-310-3
[ ... HRUBÍK, Pavel]

BAB22 MATUŠKOVIČ, Ján
Netkané textílie pri úspešnom pestovaní jahôd / Ján Matuškovič. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 24 s. : obr. - ISBN 80-8069-321-8

BAB23 HUSZÁR, Jozef
Atlas chorôb ovocných druhov a viniča hroznorodého / Huszár J., Hudec K.. - Bratislava : Perexis, 2004. - 84 s. - ISBN 80-967853-2-X
[ ... HUDEC, Kamil]

BAB24 KÓŇA, Ján
Koreninové a menej známe zeleniny / Ján Kóňa. - 1. vyd.. - Nitra : Garmond, 2004. - 96 s. : tab. - ISBN 80-89148-16-6

BAB25 ŠIMONEK, Jaromír
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický volejbalový slovník = English-Slovak and Slovak-English volleyball dictionary / Jaromír Šimonek, Ludmila Zapletalová, Ľubomír Paška ml. - 1. vyd.. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - ISBN 80-89197-14-0
[ ... ZAPLETALOVÁ, Ludmila - PAŠKA, Ľubomír]

BAB26 HELL, Pavel
Rys a divá mačka v slovenských Karpatoch a vo svete / Pavel Hell, Jaroslav Slamečka, Jozef Gašparík. - 1. vyd.. - Bratislava : PaRPRESS, 2004. - 156 s. - ISBN 80-88789-97-4
[ ... SLAMEČKA, Jaroslav - GAŠPARÍK, Jozef]

BCB Učebnice pre základné a stredné školy

Počet záznamov: 1

BCB01 Biológia 1 : pre 1. ročník osemročných gymnázií / Danuše Kvasničková, J. Jeník, P. Pecina, J. Froněk, J. Cais, Pavol Eliáš. - 2. vyd.. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. - 142 s. - ISBN 80-10-00603-3
[ ... KVASNIČKOVÁ, Danuše - JENÍK, Jan - PECINA, Pavel - FRONĚK, Jiří - CAIS, Jiří - ELIÁŠ, Pavol]

BCI Skriptá a učebné texty

Počet záznamov: 67

BCI01 MIŽIČKOVÁ, Ľudmila
Základy manažmentu / Ľ. Mižičková, D. Šimo, I. Ubrežiová. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 95 s., 26 obr., 1 tab. - Aktualizované Druhé nezmenené vydanie vyšlo v roku 2005 s ISBN 80-8069-608-X. - ISBN 80-8069-375-7
[ ... ŠIMO, Dušan - UBREŽIOVÁ, Iveta]

SlPK S-73900

BCI02 VRBOVÁ, Jana
Španielsky jazyk / J. Vrbová. - 4. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 123 s. - ISBN 80-8069-429-X

BCI03 HRONSKÝ, Štefan
Návody na laboratórne cvičenia z predmetu špeciálne vinárstvo / Š. Hronský, M. Benkovič. - 1. vyd.. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 62 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-303-X
[ ... BENKOVIČ, Martin]

BCI04 Požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky / Kvetoslava Rúsková a kol. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 258 s. : obr. - ISBN 80-8069-314-5
[ ... RÚSKOVÁ, Kvetoslava - BARANÍKOVÁ, Helena - DZÚRIKOVÁ, Dana - FARKAŠOVÁ, Mária - MATUŠEK, Vladimír - ORSZÁGHOVÁ, Dana - PECHOČIAK, Tomáš]

SlPK 566690

BCI05 HALO, Marko
Chov koní / M. Halo, P. Massanyi, L. Kršková. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 110 s., 15 obr. : tab. - ISBN 80-8069-326-9
[ ... MASSÁNYI, Peter - KRŠKOVÁ, Lucia]

BCI06 Teplotechnika a hydrotechnika : zbierka príkladov a laboratórne cvičenia / I. Vitázek, Z. Tkáč, I. Petranský, M. Bolla. - 1. vyd.. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 108 s., 60 obr., 15 tab. - ISBN 80-8069-311-0
[ ... VITÁZEK, Ivan - TKÁČ, Zdenko - PETRANSKÝ, Ivan - BOLLA, Marek]

BCI07 Účtovníctvo podnikateľských subjektov / Žofia Hacherová, Anna Látečková, Emília Škorecová, Alena Dušeciová. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 257 s. : tab. - ISBN 80-8069-318-8
[ ... HACHEROVÁ, Žofia - LÁTEČKOVÁ, Anna - ŠKORECOVÁ, Emília - DEŠECIOVÁ, Alena]

BCI08 HABÁNOVÁ, Marta
Technológia úpravy potravín / M. Habánová. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 191 s., 6 obr. - ISBN 80-8069-305-6

BCI09 FULKOVÁ, Emília
Základy poľnohospodárskeho vzdelávania dospelých / E. Fulková, Ľ. Baláčková. - 1. vyd.. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 144 s. - ISBN 80-8069-302-1
[ ... BALÁČKOVÁ, Ľubica]

BCI10 Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre / V. Rataj, M. Rybanská, Z. Jureková, B. Boreková. - 1. vyd.. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 77 s. - ISBN 80-8069-328-5
[ ... RATAJ, Vladimír - RYBANSKÁ, Margita - JUREKOVÁ, Zuzana - BOREKOVÁ, Božena]

BCI11 Požiadavky na prijímacie skúšky z ekonómie / P. Bielik, I. Zentková a kol. - 1. vyd.. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 147 s. : tab. - ISBN 80-8069-316-1
[ ... BIELIK, Peter - ZENTKOVÁ, Iveta - LÖRINCOVÁ, Elena - BARTOVÁ, Ľubica - ZELENKOVÁ, Vlasta - BUZINKAIOVÁ, Zuzana]

BCI12 Krajinárska tvorba / Ján Supuka, Ľubica Feriancová, Tatiana Schlampová, Peter Jančura. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 256 s. : 102 obr. - ISBN 80-8069-334-X
[ ... SUPUKA, Ján - FERIANCOVÁ, Ľubica - SCHLAMPOVÁ, Tatiana - JANČURA, Peter]

BCI13 PORUBČAN, Peter
Teória politiky : učebné texty pre dištančné štúdium / P. Porubčan, P. Barát, D. Kučírková. - 2. nezmen. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 260 s. : tab. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 342). - ISBN 80-8069-325-0
[ ... BARÁT, Pavol - KUČÍRKOVÁ, Drahomíra]

BCI14 BÁTOROVÁ, Zdeňka
Psychológia : učebné texty pre dištančné štúdium / Zdeňka Bátorová, Jana Vernarcová. - 2. nezmen. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 204 s. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 343). - ISBN 80-8069-327-7
[ ... VERNARCOVÁ, Jana]

BCI15 ILKOVÁ, Zuzana
Obchodné právo / Z. Ilková, A.Bandlerová. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 201 s. - ISBN 80-8069-351-X
[ ... BANDLEROVÁ, Anna]

BCI16 Ekológia a ekonomika zložiek prírody a krajiny : pre dištančné a ostatné formy vzdelávania / Ondrej Hronec a kol. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 135 s. : tab. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 345). - ISBN 80-8069-347-1
[ ... HRONEC, Ondrej - PETŘVALSKÝ, Vladimír - VILČEK, Jozef - BEDRNA, Zoltán - ANDREJOVSKÝ, Pavol - ADAMIŠIN, Peter]

SlPK S-79621

BCI17 FULKOVÁ, Emília
Všeobecná pedagogika : vybrané kapitoly / E. Fulková. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 109 s., 12 obr. - ISBN 80-8069-340-4

S-79641

BCI18 Vinárstvo / Š. Hronský a kolektív. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 104 s., 7 tab. - ISBN 80-8069-354-4
[ ... HRONSKÝ, Štefan - ĎURIŠ, Roman - JUNGOVÁ, Oľga - PISZCZALKA, Jan - POLKORÁB, Richard - SEDLÁČKOVÁ, Bibiana]

BCI19 TOBIAŠOVÁ, Erika
Biológia pôdy / E. Tobiašová, A. Zaujec. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 101 s., 12 tab. - ISBN 80-8069-350-1
[ ... ZAUJEC, Anton]

BCI20 BOREKOVÁ, Božena
Ekonomika agroodvetví / B. Boreková. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 174 s. : tab. - ISBN 80-8069-306-4

BCI21 MARGETÍN, Milan
Manažment chovu oviec / M. Margetín, M. Bullová. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 177 s., 37 tab., 47 tab. - ISBN 80-8069-342-0
[ ... BULLOVÁ, Mária]

BCI22 KOŠČO, Tibor
Podnikové financie, banky, burzy / T. Koščo, P. Szovics, M. Tóth. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 193 s., 1 sch. : tab. - ISBN 80-8069-349-8
[ ... SZOVICS, Peter - TÓTH, Martin]

S-79641

BCI23 Aplikované úlohy z matematiky v ekonómii / D. Országhová, A. Trenčianska, Tomáš Pechočiak, R. Gregáňová, B. Stehlíková, I. Zentková. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 131 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-333-1
[ ... ORSZÁGHOVÁ, Dana - TRENČIANSKA, Anna - PECHOČIAK, Tomáš - GREGÁŇOVÁ, Radomíra - STEHLÍKOVÁ, Beáta - ZENTKOVÁ, Iveta]

S-79683

BCI24 PISZCZALKA, Jan
Mechanizácia chemickej ochrany rastlín / J. Piszczalka a kolektív. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 93 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-378-1
[ ... RATAJ, Vladimír - HANÁČKOVÁ, Eva]

BCI25 MIŽIČKOVÁ, Ľudmila
Základy manažmentu : učebné texty pre dištančné štúdium / Ľudmila Mižičková. - 2. nezmen. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 95 s., 30 obr. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 341). - ISBN 80-8069-323-4

BCI26 Regionálna ekonomika : učebné texty pre dištančné štúdium / Ondrej Hronec a kol.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 135 s. : obr., tab. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 345). - ISBN 80-8069-347-1
[ ... HRONEC, Ondrej - PETŘVALSKÝ, Vladimír - VILČEK, Jozef - BEDRNA, Zoltán - ANDREJOVSKÝ, Pavol - ADAMIŠIN, Peter]

BCI27 ČERNÝ, Ivan
Rastlinná výroba II. / I. Černý a kol. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 176 s., 3 obr., 26 tab. - Aktualizované Druhé nezmenené vydanie vyšlo v roku 2005 s ISBN 80-8069-618-7. - ISBN 80-8069-359-5
[ ... PAČUTA, Vladimír - MEČIAR, Ladislav]

BCI28 JURÍK, Ľuboš
Krajinné inžinierstvo a právo / Ľ. Jurík, L. Tátošová. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 108 s. : tab. - ISBN 80-8069-353-6
[ ... TÁTOŠOVÁ, Lucia]

BCI29 Marketing : učebné texty pre dištančné štúdium / D. Šimo, M. Vicen, A. Kretter, Ľ. Nagyová. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 135 s. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 340). - ISBN 80-8069-322-6
[ ... ŠIMO, Dušan - VICEN, Michal - KRETTER, Anton - NAGYOVÁ, Ľudmila]

SlPK

BCI30 Internationale handel in agrarische producten binnen de EU : modul 4 / Anna Bandlerová, Eleonóra Marišová, Ľudmila Nagyová, Elena Horská. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 131 s., 5 tab. - ISBN 80-8069-360-9
[ ... BANDLEROVÁ, Anna - MARIŠOVÁ, Eleonóra - NAGYOVÁ, Ľudmila - HORSKÁ, Elena]

BCI31 PRÍDAVKOVÁ, Viera
Francúzsky jazyk / Viera Prídavková. - 2. prepr. a dopl. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 136 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-423-0

SlPK 567466

BCI32 MARIŠOVÁ, Eleonóra
Medzinárodné právo verejné a súkromné / E. Marišová, J. Belicová. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 188 s. - ISBN 80-7137-770-8
[ ... BELICOVÁ, Jana]

SlPK S-74631

BCI33 Mechanizácia poľnohospodárskej výroby / J. Frančák a kol. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 201 s. : obr., tab. - Aktualizované Dotlač v roku 2005. - ISBN 80-8069-411-7
[ ... FRANČÁK, Ján - GÁLIK, Roman - KOVÁČ, Štefan - KORENKO, Maroš - SIMONÍK, Ján - ZACHARDA, František]

BCI34 HALAJ, Peter
Revitalizácia vodných tokov / P. Halaj. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 200 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-424-9

BCI35 HORČIN, Vojtech
Technológia spracovania ovocia a zeleniny / V. Horčin. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 142 s., 36 sch., 13 tab. - ISBN 80-8069-399-4

BCI36 Poľnohospodárska entomológia / Ľ. Cagáň, J. Praslička, J. Gallo, P. Tóth. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 157 s., 140 obr. - ISBN 80-8069-408-7
[ ... CAGÁŇ, Ľudovít - PRASLIČKA, Ján - GALLO, Ján - TÓTH, Peter]

BCI37 Zoológia / Vladimír Petřvalský, Alena Rakovská, Adriana Králiková, Jana Porhajašová, Vladimír Eliáš. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 136 s. - ISBN 80-8069-394-3
[ ... PETŘVALSKÝ, Vladimír - RAKOVSKÁ, Alena - KRÁLIKOVÁ, Adriana - PORHAJAŠOVÁ, Jana - ELIÁŠ, Vladimír]

BCI38 Laboratórne postupy z organickej chémie / A. Hruškovičová, J. Tomáš, J. Musilová, J. Bystrická. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 64 s., 6 obr. : tab. - Aktualizované Druhé nezmenené vydanie vyšlo v roku 2005 s ISBN 80-8069-621-7. - ISBN 80-8069-393-5
[ ... HRUŠKOVIČOVÁ, Anna - TOMÁŠ, Ján - MUSILOVÁ, Janette - BYSTRICKÁ, Judita]

BCI39 KOŠČO, Tibor
Financie a mena / T. Koščo. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 110 s. : 5 sch. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 346). - ISBN 80-7137-281-1

BCI40 PAŠKA, Ľubomír
Manažment výroby / Ľubomír Paška. - 3. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 182 s., 25 grafov, 7 obr., 24 sch., 43 tab. - ISBN 80-8069-374-9

BCI41 FULKOVÁ, Emília
Všeobecná pedagogika / Emília Fulková. - 2. nezmen. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 139 s. : obr. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 347). - ISBN 80-8069-430-3

BCI42 ŠIMKOVÁ, Magda
Optimálne programovanie / M. Šimková. - 3. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 180 s. : tab. - ISBN 80-8069-431-1

BCI43 ŠIMONIDES, Ivan
Základy geografických informačných systémov / I. Šimonides. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 108 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-426-5

BCI44 Reader of agricultural texts with exercises / Eva Bafrncová a kolektív. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 107 s. : tab. - ISBN 80-8069-433-8
[ ... BAFRNCOVÁ, Eva - FELIXOVÁ, Irena - HOLÚBEKOVÁ, Andrea - JAKABOVIČOVÁ, Johanna - KLIMENTOVÁ, Katarína - MATUŠEKOVÁ, Eva - VESELÁ, Katarína]

BCI45 MICHALÍK, Ivan
Návody na laboratórne cvičenia z biochémie / I. Michalík, Z. Gálová, E. Szabová. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 100 s., 3 obr., 15 tab. - ISBN 80-8069-406-0
[ ... GÁLOVÁ, Zdenka - SZABOVÁ, Eva]

BCI46 LAGIN, Ladislav
Technológia mäsa I. : jatočníctvo / L. Lagin, Ľ. Lopašovský. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 104 s., 2 grafy, 2 obr. - ISBN 80-8069-425-7
[ ... LOPAŠOVSKÝ, Ľubomír]

BCI47 Úvod do vysokoškolského štúdia / Edita Rohaľová a kolektív. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 175 s. : obr. - ISBN 80-8069-392-7
[ ... ROHAĽOVÁ, Edita - BÍRO, Daniel - OLŠOVSKÁ, Katarína - REPISKÝ, Jozef - HRUBÍK, Pavel - HLAVÁČOVÁ, Zuzana - FRANČÁKOVÁ, Helena - JUREKOVÁ, Zuzana - BÁTOROVÁ, Zdeňka - STREĎANSKÝ, Jozef - TOTH, Dezider - BANDLEROVÁ, Anna - BRESTIČ, Marián - MANDA, Vladimír - ZUBATÝ, Jozef - BELLÉROVÁ, Beáta - LAZORIŠÁKOVÁ, Klára - ŽIDEK, Radoslav - WOLFOVÁ, Daniela - JANKO, Ivan - KOPRDA, Štefan - PIECKA, Milan - BORSUKOVÁ, Hana]

BCI48 GURČÍK, Ľubomír
Podnikateľská analýza a kontroling / Ľubomír Gurčík. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 158 s. : 43 obr., 25 tab. - ISBN 80-8069-449-4

SlPK S-75962

BCI49 Základy práva / Lýdia Bezáková, Mária Dobišová, Jana Ďurkovičová, Zuzana Ilková, Eleonóra Marišová. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 154 s. - ISBN 80-8069-454-0
[ ... BEZÁKOVÁ, Lýdia - DOBIŠOVÁ, Mária - ĎURKOVIČOVÁ, Jana - ILKOVÁ, Zuzana - MARIŠOVÁ, Eleonóra]

BCI50 Fyziológia bunky / P. Massanyi, R. Toman, N. Lukáč, J. Trandžík, P. Chrenek, M. Fabiš. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 147 s. : obr. - ISBN 80-8069-443-5
[ ... MASSÁNYI, Peter - TOMAN, Róbert - LUKÁČ, Norbert - TRANDŽÍK, Jozef - CHRENEK, Peter - FABIŠ, Marián]

BCI51 HEINISCHOVÁ, Mária
Odborné kreslenie / Mária Heinischová, Roman Flóriš. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 119 s. : obr. - ISBN 80-8069-446-X
[ ... FLÓRIŠ, Roman]

BCI52 BELAJOVÁ, Anna
Ekonomika a manažment územnej samosprávy / A. Belajová, E. Balážová. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 183 s. : 20 sch., 10 tab. - ISBN 80-8069-458-3
[ ... BALÁŽOVÁ, Eva]

BCI53 DANKO, Juraj
Základy biológie / J. Danko, V. Petřvalský, J. Porhajašová. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 145 s. - ISBN 80-8069-444-3
[ ... PETŘVALSKÝ, Vladimír - PORHAJAŠOVÁ, Jana]

BCI54 RUSNÁK, Juraj
Konštrukčné prvky strojov 1 / J. Rusnák. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 142 s. : obr. - ISBN 80-8069-436-2

BCI55 HABÁN, Miroslav
Agroturistika / M. Habán, P. Otepka. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 154 s. : 9 obr., 4 tab.
[ ... OTEPKA, Pavol]

BCI56 HUSZÁR, Jozef
Choroby poľných plodín / J. Huszár, K. Hudec, P. Bokor. - 2. uprav. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 147 s. : 43 obr. - ISBN 80-8069-440-0
[ ... HUDEC, Kamil - BOKOR, Peter]

BCI57 PATAKY, Jozef
Základy účtovníctva : učebné texty pre dištančné štúdium / Jozef Pataky. - 1. prepr. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 205 s. : tab. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 354). - ISBN 80-8069-460-5

BCI58 BARANEC, Tibor
Systematická botanika / Tibor Baranec, Mária Poláčiková, Jaroslav Košťál. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 205 s., 302 obr. - ISBN 80-8069-453-2
[ ... POLÁČIKOVÁ, Mária - KOŠŤÁL, Jaroslav]

BCI59 LÖRINCOVÁ, Elena
Ekonomické teórie : učebné texty pre dištančné štúdium a ostatné formy vzdelávania / Elena Lörincová, Anna Šťastná, Michal Gergeľ. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 198 s. : grafy, obr., tab. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 352). - ISBN 80-8069-441-9
[ ... ŠŤASTNÁ, Anna - GERGEĽ, Michal]

SlPK 578830

BCI60 ÁRENDÁŠ, Marek
Základy makroekonómie : učebné texty pre dištančné štúdium / Marko Árendáš, Monika Hudáková. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 154 s. : grafy, sch., tab. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 350). - ISBN 80-8069-445-1
[ ... HUDÁKOVÁ, Monika]

SlPK 578828

BCI61 Ekonomika podnikov : učebné texty pre dištančné štúdium / Peter Bielik, Ľubomír Gurčík, Marek Dvořák, Ján Blcháč. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 184 s. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 351). - ISBN 80-8069-474-5
[ ... BIELIK, Peter - GURČÍK, Ľubomír - DVOŘÁK, Marek - BLCHÁČ, Ján]

SlPK 578829

BCI62 OBTULOVIČ, Peter
Bioštatistika / Peter Obtulovič. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 132 s. - ISBN 80-8069-432-X

SlPK

BCI63 MORAVČÍKOVÁ, Danka
Rurálna sociológia / D. Moravčíková, D. Kučírková. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 116 s. - Popis urobený Dotlač v roku 2005. - ISBN 80-8069-348-X
[ ... KUČÍRKOVÁ, Drahomíra]

BCI64 ORSZÁGHOVÁ, Dana
Matematika I : učebné texty pre dištančné štúdium / D. Országhová, A. Trenčianska, K. Rúsková. - 3. preprac. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 168 s. : obr. - (Trendy v poľnohospodárstve ; 348). - ISBN 80-8069-435-4
[ ... TRENČIANSKA, Anna - RÚSKOVÁ, Kvetoslava]

BCI65 KOČÍK, Karol
Metódy sledovania a hodnotenia rizikových prvkov v agroekosystémoch / Karol Kočík, Jozef Kulich. - Zvolen : Technická univerzita Zvolen, 2004. - 120 s., 10 obr., 99 tab. - (Vedecké študie ; 9/2004/A). - ISBN 80-228-1433-4
[ ... KULICH, Jozef]

BCI66 BOREKOVÁ, Božena
Ekonomika agroodvetví / B. Boreková. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 174 s. [7 príl.] : tab. - ISBN 80-8069-306-4

BCI67 Biofyzika / Juraj Dunca a kolektív. - 4. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 222 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-376-5
[ ... DUNCA, Juraj - HANZELÍK, František - HLAVÁČOVÁ, Zuzana - HLOZÁK, Karol]

FAI Redakčné a zostavovateľské práce

Počet záznamov: 43

FAI01 Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy, obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - ISBN 80-8069-339-0
[ ... GÁLIK, Roman (zost.) - TKÁČ, Zdenko (zost.) - ŠVENKOVÁ, Jana (zost.) - POLÁK, Pavel (zost.) - ADAMOVSKÝ, František (zost.)]

FAI02 Informačné technológie v manažmente výrobných systémov [elektronický zdroj] = Information technologies in manangement of production systems : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 20.-21. máj 2004 / zostavili: Jozef Ďuďák, Ľubomír Marhavý, Pavol Findura, Mária Jančiová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) . - Č. projektu:Vyšiel aj zborník anotácií z tejto konferencie v tlačenej forme. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - ISBN 80-8069-364-1
[ ... ĎUĎÁK, Jozef (zost.) - MARHAVÝ, Ľubomír (zost.) - FINDURA, Pavol (zost.) - JANČIOVÁ, Mária (zost.)]

FAI03 Nové trendy v konštruovaní a tvorbe technickej dokumentácie : zborník z medzinárodnej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd.. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 185 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-362-5
[ ... BAJLA, Jozef (editor) - GADUŠ, Ján (editor)]

FAI04 BAJLA, Jozef (editor)
Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : obr., tab. . - Č. projektu:Zborník vyšiel aj v tlačenej forme. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú stránkované a celkový počet strán je 185. - ISBN 80-8069-362-5
[ ... GADUŠ, Ján (editor)]

FAI05 Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov [elektronický zdroj] = Multimedia in foreign language teaching : zborník z vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / zostavila: Katarína Veselá. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy, obr., sch., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú stránkované a celkový počet strán je 230. - ISBN 80-8069-307-2
[ ... VESELÁ, Katarína (zost.)]

FAI06 X. medzinárodná vedecká konferencia študentov a doktorandov : zborník abstraktov, Nitra, 22. apríl 2004 / [zostavovateľ Anna Trakovická, Eva Strapáková]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 125 s. - ISBN 80-8069-352-8
[ ... TRAKOVICKÁ, Anna (zost.) - STRAPÁKOVÁ, Eva (zost.)]

FAI07 Celoštátny odborný seminár zeleninárov Slovenska s medzinárodnou účasťou konaný v spolupráci s MP SR, Nitra 27.-28. január 2004 / [zostavil: Alena Andrejiová]. - Nitra : Slovenská zeleninárska únia, 2004. - 101 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 80-8069-335-8
[ ... ANDREJIOVÁ, Alena (zost.)]

SlPK

FAI08 Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 283 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 80-8069-421-4
[ ... DUCHOŇOVÁ, Viera (zost.) - KOPČEKOVÁ, Jana (zost.) - ŠRAMKOVÁ, Katarína (zost.)]

FAI09 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 152 s. : grafy, obr., tab. - (Acta horticulturae et regiotecturae ; mimoriadne číslo)
[ ... LÁTEČKA, Mikuláš (editor)]

FAI10 Climate change - weather extremes organisms and ecosystems : international bioclimatological workshop 2004, August, 23.-26. 2004, Viničky / editor Bernard Šiška. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 49 s. - ISBN 80-8069-402-8
[ ... ŠIŠKA, Bernard (editor)]

FAI11 Informačné technológie v manažmente výrobných systémov = Information technologies in management of production systems : zborník anotácií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 20.-21. máj 2004 / [zostavil: Jozef Ďuďák, Jana Havránková, Ľubomír Marhavý]. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 80 s. - ISBN 80-8069-363-3
[ ... ĎUĎÁK, Jozef (zost.) - HAVRÁNKOVÁ, Jana (zost.) - MARHAVÝ, Ľubomír (zost.)]

FAI12 Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / [zostavovateľ: Jozef Žaja]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 96 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 80-7139-106-9
[ ... ŽAJA, Jozef (zost.)]

SlPK 578906

FAI13 Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy, obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - ISBN 80-8069-402-8
[ ... ŠIŠKA, Bernard (editor) - IGAZ, Dušan (editor)]

FAI14 Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - 284 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 80-88946-40-9
[ ... SOJKOVÁ, Zlata (zost.) - BREZINA, Ivan (zost.) - DUFEK, Jaroslav (zost.) - HAVLÍČEK, Jaroslav (zost.) - CHAJDIAK, Jozef (zost.) - KÁBA, Bohumil (zost.) - MINAŘÍK, Bohumil (zost.) - STEHLÍKOVÁ, Beáta (zost.) - TLUSTÝ, Pavel (zost.)]

FAI15 3rd conference on medicinal and aromatic plants of Southeast European countries : book of abstracts, 5-8 September 2004, Nitra, Slovak Republic / [editor Miroslav Habán]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 128 s. - ISBN 80-8069-396-X
[ ... HABÁN, Miroslav (editor)]

FAI16 Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 317 s. : grafy, obr., sch., tab. - ISBN 80-8069-409-5
[ ... VOZÁR, Ľuboš (zost.)]

FAI17 Študijná príručka 2004-2005 : Fakulta ekonomiky a manažmentu ; [zostavatelia: Peter Bielik, Jozef Repiský]. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 99 s. : tab. - ISBN 80-8069-404-4
[ ... BIELIK, Peter (zost.) - REPISKÝ, Jozef (zost.)]

FAI18 Študijná príručka 2004-2005 : Fakulta ekonomiky a manažmentu ; [zostavatelia: Peter Bielik, Jozef Repiský, Ľudmila Mižičková]. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 50 s. : tab. - ISBN 80-8069-405-2
[ ... BIELIK, Peter (zost.) - REPISKÝ, Jozef (zost.) - MIŽIČKOVÁ, Ľudmila (zost.)]

FAI19 Možnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat [elektronický zdroj] = Possibilities and perspectives of production increasing in breeding of poultry and small animals : zborník zo 4. vedeckej konferencie, 1. júl 2004, Nitra / zostavovatelia: Jaroslav Andreji, Cyril Hrnčár, Róbert Chlebo. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy, obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú strankované a celkový počet strán je 72. - ISBN 80-8069-442-7
[ ... ANDREJI, Jaroslav (zost.) - HRNČÁR, Cyril (zost.) - CHLEBO, Róbert (zost.)]

FAI20 Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy, obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú číslované a celkový počet strán je 395. - ISBN 80-8069-369-2
[ ... ŽARNOVSKÝ, Jozef (zost.)]

FAI21 Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy, obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú stránkované a celkový počet strán je 419. - ISBN 80-8069-419-2
[ ... KLIMENT, Marcel (editor) - PARILÁKOVÁ, Klaudia (editor) - MUCHOVÁ, Zlatica (editor) - IGAZ, Dušan (editor)]

FAI22 Topical tasks solved in agro-food sector : book of abstracts from International scientific seminar, Nitra 19. November 2004 / [editors: Klára Vavrišinová, Zuzana Korcová]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 80 s. - ISBN 80-8069-447-8
[ ... VAVRIŠINOVÁ, Klára (editor) - KORCOVÁ, Zuzana (editor)]

FAI23 Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy, obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú stránkované a celkový počet strán je 197. - ISBN 80-8069-457-5
[ ... DANIŠOVÁ, Eva (zost.) - LUDVA, Roman (zost.) - RUŽIČKOVÁ, Simona (zost.)]

FAI24 Biologická bezpečnosť a agropotravinárstvo 04 : zborník referátov z celoštátneho odborného seminára cyklu Biologická bezpečnosť, konaného dňa 24. marca 2004 v kongresovom stredisku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre / [editori: Dezider Tóth, Ján Brindza]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 88 s. - (GENOTYP ; 44). - ISBN 80-8069-336-6
[ ... TÓTH, Dezider (editor) - BRINDZA, Ján (editor)]

FAI25 K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy, obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú stránkované a celkový počet strán je 79. - ISBN 80-8069-450-8
[ ... TALIGA, František (zost.) - FULIER, Peter (zost.)]

FAI26 Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy, obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Popis urobený Vyšiel aj zborník abstraktov z tejto konferencie. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú stránkované a celkový počet strán je 382. - ISBN 80-88943-21-3
[ ... DEBRECÉNI, Ondrej (zost.)]

FAI27 Wave and quantum aspects of contemporary optics [elektronický zdroj] : 14. Slovak-Czech-Polish optical conference / editori: Anton Štrba, Dagmar Senderáková, Ľubomír Kubík. - 1. vyd. - Elektornický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - články sú stránkované a celkový počet strán je 59. - ISBN 80-8069-410-9
[ ... ŠTRBA, Anton (editor) - SENDERÁKOVÁ, Dagmar (editor) - KUBÍK, Ľubomír (editor)]

FAI28 Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ = Farm animal breeding under EU conditions : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie / [zostavovateľ: Ondrej Debrecéni]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 115 s. - ISBN 80-88943-21-3
[ ... DEBRECÉNI, Ondrej (zost.)]

FAI29 Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd.. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - 277 s. : obr., tab. - (Zborník ; 42). - ISBN 80-89162-10-X
[ ... HUDÁKOVÁ, Monika (zost.)]

FAI30 Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : grafy, obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú stránkované a celkový počet strán je 587. - ISBN 80-8069-448-6
[ ... VAVRIŠINOVÁ, Klára (zost.)]

FAI31 Mathematics in schooling, research and practice 2004 : 4th international conference / [editors: Dana Országhová, Tatiana Ivanková, Radomíra Gregáňová]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 35 s. - ISBN 80-8069-370-6
[ ... ORSZÁGHOVÁ, Dana (editor) - IVANKOVÁ, Tatiana (editor) - GREGÁŇOVÁ, Radomíra (editor)]

FAI32 Risk factors of food chain IV : proceeding book (abstracts) of 3th international scientific conference, October 7-th, 2004 Nitra / [editors: Peter Massányi, Róbert Toman, Norbert Lukáč, Marcela Kramárová]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 45 s. - ISBN 80-8069-415-X
[ ... MASSÁNYI, Peter (editor) - TOMAN, Róbert (editor) - LUKÁČ, Norbert (editor) - KRAMÁROVÁ, Marcela (editor)]

SlPK 577828

FAI33 Science of the youth 2004 : 2nd international scientific conference organized by the young scientific workers associated of the Faculty horticulture and landscape engineering in the Slovak Agriculture University in Nitra, Topoľčianky 7.-8. october 2004 / [editors: Zlatica Muchová, Klaudia Pariláková, Andrea Matuškovičová, Dušan Igaz, Marcel Kliment]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 58 s. - ISBN 80-8069-418-4
[ ... MUCHOVÁ, Zlatica (editor) - PARILÁKOVÁ, Klaudia (editor) - MATUŠKOVIČOVÁ, Andrea (editor) - IGAZ, Dušan (editor) - KLIMENT, Marcel (editor)]

SlPK 577832

FAI34 Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy., obr., tab. . - Č. projektu:Zborník anotácií vyšiel v tlačenej forme. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú stránkované a celkový počet strán je 498. - ISBN 80-8069-434-6
[ ... BIELIK, Peter (zost.)]

FAI35 Súčasnosť a perspektívy rozvoja FEM v novej ekonomickej a spoločenskej realite / [Peter Bielik, Jozef Repiský, Hana Borsuková, Elena Horská, Milan Kučera, Klára Hennyeyová, Alojz Podolák, Jozef Višňovský, Joachim G. Eltrich, Vojtech Tĺčik, Zuzana Korcová]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 48 s. - ISBN 80-8069-421-5
[ ... BIELIK, Peter (zost.) - REPISKÝ, Jozef (zost.) - BORSUKOVÁ, Hana (zost.) - HORSKÁ, Elena (zost.) - KUČERA, Milan (zost.) - HENNYEYOVÁ, Klára (zost.) - PODOLÁK, Alojz (zost.) - VIŠŇOVSKÝ, Jozef (zost.) - ELTRICH, Joachim G. (zost.) - TĹČIK, Vojtech (zost.) - KORCOVÁ, Zuzana (zost.)]

FAI36 Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 54 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 80-8069-301-3
[ ... BIELIK, Peter (zost.)]

FAI37 Rizikové faktory potravového reťazca [elektronický zdroj] = Risk factors of food chain : zborník vedeckých prác zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 7. október 2004 / zostavovatelia: Peter Massanyi, Róbert Toman, Norbert Lukáč. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy, obr., tab. . - Č. projektu:Vyšiel aj zborník abstraktov pod názvom : Risk factors of food chain. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú stránkované a celkový počet strán je 262. - ISBN 80-8069-416-8
[ ... MASSÁNYI, Peter (editor) - TOMAN, Róbert (editor) - LUKÁČ, Norbert (editor)]

FAI38 Mladá veda 2004 [elektronický zdroj] = ";Spoločne v Európe, spoločne pre Európu"; : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, 9. – 11. december 2004, Račková dolina / [recenzenti Peter Bielik, Ľubomír Gurčík, Marek Dvořák, Zuzana Kapsdorferová, Peter Szovics]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy., obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Popis urobený súčasťou je aj zborník anotácii. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú stránkované a celkový počet strán je 844. - ISBN 80-8069-456-7
[ ... BIELIK, Peter (rec.) - GURČÍK, Ľubomír (rec.) - DVOŘÁK, Marek (rec.) - KAPSDORFEROVÁ, Zuzana (rec.) - SZOVICS, Peter (rec.)]

SlPK 579520:CD231

FAI39 Aktuálne otázky v ekofyziológii rastlín : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 16.- 18. septembra 2004, Račkova dolina / [zostavili: Marek Živčák, Angela Filová]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 53 s. : grafy, obr., tab.
[ ... ŽIVČÁK, Marek (zost.) - FILOVÁ, Angela (zost.)]

FAI40 Abstracts of the international conference of the Animal palaeopathology working group (APWG) of the international council for archaeozoology (ICAZ) : 23.-24. September 2004, Nitra, Slovakia / [zostavili: Marián Fabiš, Marcela Kramárová]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 26 s. - ISBN 80-8069-413-3
[ ... FABIŠ, Marián (zost.) - KRAMÁROVÁ, Marcela (zost.)]

FAI41 K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ = Current issues in agricultural and food sector after accesion of Slovakia to the European Union : zborník anotácií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 3.-4. jún 2004 / [zostavil: František Taliga]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 95 s. - ISBN 80-8069-368-4
[ ... TALIGA, František (zost.)]

FAI42 9. Majstrovstvá Slovenskej republiky v orbe : sprievodca majstrovstvami, Kotešová 9.-10. septembra 2004 / zostavil: Jozef Ďuďák. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská spoločnosť pre orbu, 2004 : 52 s.
[ ... ĎUĎÁK, Jozef (zost.)]

FAI43 Vývojové trendy vo výskume, konštrukcii strojov a v technológiách rastlinnej výroby : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckého seminára Odboru poľnohospodárskej techniky, výstavby a energetiky Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a Katedry strojov a výrobných systémov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, konanej dňa 4. februára 2004. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2004. - 84 s. : obr., tab. - (Zborník ; 40). - ISBN 80-89162-07-X
[ ... NOZDROVICKÝ, Ladislav (zost.)]

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet záznamov: 37

ADC01 One stage preparation of Schiff`s bases from nitroarenes, aldehydes and carbon monoxide at presence pf water / Vendelín Macho, Milan Králik, Jozef Hudec, Jarmila Cingelova
In: Journal of molecular catalysis. - ISSN 1381-1169. - Roč. 209, č. 1-2 (2004), s. 69-73. - Spôsob prístupu: /.
[ ... MACHO, Vendelín - KRÁLIK, Milan - HUDEC, Jozef - CINGELOVÁ, Jarmila]

ADC02 The effect of relocation on milk removal in primiparous dairy cows reared in different rearing systems during the early postnatal period / Vladimír Tančin, Michal Uhrinčať, Peter Kišac, Štefan Mihina, Dana Tančinová, Anton Hanus, Dana Peškovičová, Jan Brouček
In: Journal of Animal and Feed Sciences. - ISSN 1230-1388. - Roč. 13, č. 1 (2004), s. 93-100.
[ ... TANČIN, Vladimír - UHRINČAŤ, Michal - KIŠAC, Peter - MIHINA, Štefan - TANČINOVÁ, Dana - HANUS, Anton - PEŠKOVIČOVÁ, Dana - BROUČEK, Jan]

ADC03 Quantification of the ovarian follicular growth in rabbits / Július Žitný, Peter Massanyi, Anna Trakovická, Ján Rafaj, Róbert Toman
In: Bulletin of Veterinary Institute in Pulawy. - ISSN 0042-4870. - Roč. 48, č. 1 (2004), s. 37-40.
[ ... ŽITNÝ, Július - MASSÁNYI, Peter - TRAKOVICKÁ, Anna - RAFAJ, Ján - TOMAN, Róbert]

ADC04 ADÁMEK, Zdeněk
Stripping fecundity of Common Bream (Abramis brama L.) from the rivers Trent and Sow (Nottinghamshire, UK) / Zdeněk Adámek, Jaroslav Andreji, Alan Henshaw
In: Aquaculture International : Journal of the European Aquaculture Society. - ISBN 0967-6120. - ISSN 0967-6120. - Roč. 12, č. 1 (2004), s. 133-137.
[ ... ANDREJI, Jaroslav - HENSHAW, Alan]

ADC05 TOMAN, Róbert
Changes in the testis and epididymis of rabbits after an intraperitoneal and peroral administration of cadmium / Róbert Toman, Peter Massanyi, Vladimír Uhrín
In: Trace elements in electrolytes. - ISSN 0174-7371. - Roč. 19, č. 3 (2004), s. 114-117.
[ ... MASSÁNYI, Peter - UHRÍN, Vladimír]

ADC06 Penicillium implicatum causes a destructive rot of pomegranate fruits / R. Labuda, K. Hudec, E. Piecková, J. Mezey, R. Bohovič, S. Mátéová, N. Lukáč
In: Mycopathologia. - ISSN 0301-486X. - Roč. 157, č. 2 (2004), s. 217-223.
[ ... LABUDA, Roman - HUDEC, Kamil - PIECKOVÁ, Elena - MEZEY, Ján - BOHOVIČ, R. - MÁTÉOVÁ, Silvia - LUKÁČ, Norbert]

ADC07 KARAS, Ivan
Contact and non-contact thermometry in the milk acquisition process = Kontaktná a bezkonktaktná teplometria v procese získavania mlieka / Ivan Karas, Roman Gálik
In: Czech journal of animal science. - ISSN 1212-1819. - Roč. 49, č. 1 (2004), s. 1-7.
[ ... GÁLIK, Roman]

ADC08 Effect of fertilization renovation on the production capacity of permanent grassland = Vplyv obnovy hnojenia na produkčnú výkonnosť trvalého trávneho porastu / J. Jančovič, Ľ. Vozár, Ľ. Jančovičová, S. Petríková
In: Plant, soil and environment. - ISSN 1214-1178. - Roč. 50, č. 3 (2004), s. 129-133. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/6-jancovic.pdf
[ ... JANČOVIČ, Ján - VOZÁR, Ľuboš - JANČOVIČOVÁ, Ľudmila - PETRÍKOVÁ, Simona]

ADC09 Microflora of honeybee gastrointestinal tract / Miroslava Kačániová, Róbert Chlebo, Marián Kopernický, Anna Trakovická
In: Folia microbiologica. - ISSN 0015-5632. - Roč. 49, č. 2 (2004), s. 169-171.
[ ... KAČÁNIOVÁ, Miroslava - CHLEBO, Róbert - KOPERNICKÝ, Marián - TRAKOVICKÁ, Anna]

ADC10 TÓTH, Peter
First record of Melanogromyza cuscutae Hering, 1958 (Diptera: Agromyzidae) from Sovakia and its new host plant / Peter Tóth, Miloš Černý, Ľudovít Cagáň
In: Entomologica fennica. - ISSN 0785-8760. - Roč. 15, č. 1 (2004), s. 48-52.
[ ... ČERNÝ, Miloš - CAGÁŇ, Ľudovít]

ADC11 DUCSAY, Ladislav
Effect of topdressing with nitrogen on the yield and quality of winter wheat grain = Vliv přihnojení dusíkem na výnos a kvalitu zrna ozimé pšenice / L. Ducsay, O. Ložek
In: Plant, soil and environment. - ISSN 1214-1178. - Roč. 50, č. 7 (2004), s. 309-314. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/4-ducsay.pdf
[ ... LOŽEK, Otto]

ADC12 Effects of dietary organic selenium supplementation on selenium content, antioxidative status of muscles and meat quality of pigs = Vplyv prídavku organického selénu v krmive na obsah selénu, antioxidačnú kapacitu svalov a kvalitu / B. Bobček, R. Lahučký, J. Mrázová, R. Bobček, K. Novotná, D. Vašíček
In: Czech journal of animal science. - ISSN 1212-1819. - Roč. 49, č. 9 (2004), s. 411-417.
[ ... BOBČEK, Branislav - LAHUČKÝ, Rudolf - MRÁZOVÁ, Jana - BOBČEK, Rastislav - NOVOTNÁ, Katarína - VAŠÍČEK, Dušan]

ADC13 Farm animal genetic resources in the Slovak Republic = Prehľad o stave genetických zdrojov hospodárskych zvierat v Slovenskej republike / M. Oravcová, J. Huba, L. Hetényi, J. Bulla, V. Mátlová, O. Kadlečík
In: Czech journal of animal science. - ISSN 1212-1819. - Roč. 49, č. 10 (2004), s. 430-435.
[ ... ORAVCOVÁ, Marta - HUBA, Ján - HETÉNYI, Ladislav - BULLA, Jozef - MÁTLOVÁ, Viera - KADLEČÍK, Ondrej]

ADC14 PÁRAL, V.
Functional structure of metapodial bones of cattle = Funakční stavba kostí metapodia skotu / V. Páral, F. Tichý, M. Fabiš
In: Acta veterinaria. - ISSN 0001-7213. - Roč. 73, č. 4 (2004), s. 413-420. - Spôsob prístupu: http://www.vfu.cz/acta-vet/vol73/73-413.pdf
[ ... TICHÝ, František - FABIŠ, Marián]

ADC15 KADLEČÍK, Ondrej
Genetic gain, increase in inbreeding rate and generation interval in alternatives of Pinzgau breeding program = Genetický zisk, prírastok inbreedingu a generačný interval v alternatívach šľachtiteľského programu / O. Kadlečík, R. Kasarda, L. Hetényi
In: Czech journal of animal science. - ISSN 1212-1819. - Roč. 49, č. 12 (2004), s. 524-531.
[ ... KASARDA, Radovan - HETÉNYI, Ladislav]

ADC16 Concentration of copper, zinc, iron, cadmium, lead and nickel in bull, ram, boar, stallion and fox semen / Peter Massanyi, Róbert Toman, Jozef Trandžík, Pavol Nad, Magdaléna Skalická, Beáta Koreneková
In: Trace elements and electrolytes. - ISSN 0174-7371. - Roč. 21, č. 1 (2004), s. 45-49.
[ ... MASSÁNYI, Peter - TOMAN, Róbert - TRANDŽÍK, Jozef - NAD, Pavol - SKALICKÁ, Magdaléna - KORENEKOVÁ, Beáta]

ADC17 POKRIVČÁK, Ján
Agricultural reforms in Slovakia / Ján Pokrivčák, Pavel Ciaian
In: Finance a úvěr. - ISSN 0015-1920. - Roč. 54, č. 9-10 (2004), s. 420-435.
[ ... CIAIAN, Pavel]

ADC18 Kontaminácia pôd v okolí chemického podniku Chemko Strážske ; Tomáš Tóth, Ján Tomáš, Alena Vollmannová, Ladislav Lahučký, Ladislav Ducsay, Ladislav Varga
In: Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. - ISSN 0009-2770. - Roč. 98, č. 8 (2004), s. 1063.
[ ... TÓTH, Tomáš - TOMÁŠ, Ján - VOLLMANNOVÁ, Alena - LAHUČKÝ, Ladislav - DUCSAY, Ladislav - VARGA, Ladislav]

ADC19 Distribúcia medi, zinku a chrómu stanovená selektívnou sekvenčnou extrakciou (SSE) ; Ján Tomáš, Alena Vollmannová, Tomáš Tóth, Janette Musilová, Judita Bystrická, Daniel Bajčan
In: Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. - ISSN 0009-2770. - Roč. 98, č. 8 (2004), s. 1063-1064.
[ ... TOMÁŠ, Ján - VOLLMANNOVÁ, Alena - TÓTH, Tomáš - MUSILOVÁ, Janette - BYSTRICKÁ, Judita - BAJČAN, Daniel]

ADC20 Vhodnosť extrakčných činidiel pre stanovenie mobilizovateľných a mobilných foriem ťažkých kovov ; Ján Tomáš, Alena Vollmannová, Tomáš Tóth, Peter Lazor, Ladislav Lahučký, Klaudia Pariláková, Juraj Chlpík
In: Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. - ISSN 0009-2770. - Roč. 98, č. 8 (2004), s. 1064.
[ ... TOMÁŠ, Ján - VOLLMANNOVÁ, Alena - TÓTH, Tomáš - LAZOR, Peter - LAHUČKÝ, Ladislav - PARILÁKOVÁ, Klaudia - CHLPÍK, Juraj]

ADC21 Monitoring imisií síry a dusíka v agroekologicky významných lokalitách Slovenska ; Peter Lazor, Ján Tomáš, Tomáš Tóth, Alena Vollmannová, Ladislav Duscay
In: Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. - ISSN 0009-2770. - Roč. 98, č. 8 (2004), s. 702.
[ ... LAZOR, Peter - TOMÁŠ, Ján - TÓTH, Tomáš - VOLLMANNOVÁ, Alena - DUCSAY, Ladislav]

ADC22 Genotype variability in the relationship to heavy metals intake ; K. Jomová, Alena Vollmannová, A. Hegedüšová, M. Morovič
In: Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. - ISSN 0009-2770. - Roč. 98, č. 8 (2004), s. 708.
[ ... JOMOVÁ, Klaudia - VOLLMANNOVÁ, Alena - HEGEDÜŠOVÁ, A. - MOROVIČ, Martin]

ADC23 Kumulácia ťažkých kovov bôbom vo vzťahu k obsahu ich potenciálne bioprístupných foriem v pôde ; Alena Vollmannová, Ladislav Lahučký, Peter Lazor, Alžbeta Hegedüšová
In: Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. - ISSN 0009-2770. - Roč. 98, č. 8 (2004), s. 532-533.
[ ... VOLLMANNOVÁ, Alena - LAHUČKÝ, Ladislav - LAZOR, Peter - HEGEDÜŠOVÁ, A.]

ADC24 Vplyv zmeny pôdnych vlastností na obsah ťažkých kovov v láskavci ; Alena Vollmannová, Ján Tomáš, Tomáš Tóth, Klaudia Jomová
In: Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. - ISSN 0009-2770. - Roč. 98, č. 8 (2004), s. 532-533.
[ ... VOLLMANNOVÁ, Alena - TOMÁŠ, Ján - TÓTH, Tomáš - JOMOVÁ, Klaudia]

ADC25 MUSILOVÁ, Janette
Hormonálne zmeny v zrne jačmeňa jarného (Hordeum vulgare L.) po aplikácii organominerálnych kvapalných prípravkov ; Janette Musilová, Judita Bystrická, Pavol Trebichalský
In: Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. - ISSN 0009-2770. - Roč. 98, č. 11 (2004), s. 1062.
[ ... BYSTRICKÁ, Judita - TREBICHALSKÝ, Pavol]

ADC26 BYSTRICKÁ, Judita
Vplyv fenolických zlúčenín na úrodu a zvýšenie beta-karoténu v koreňoch mrkvy obyčajnej (Daucus carota subbsp. Sativus) ; Judita Bystrická, Janette Musilová, Radovan Stanovič
In: Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. - ISSN 0009-2770. - Roč. 98, č. 11 (2004), s. 1062-1063.
[ ... MUSILOVÁ, Janette - STANOVIČ, Radovan]

ADC27 Trombopoietin regulates proliferation, apoptosis, secretory activity and intracellular messengers in porcine ovarian follicular cells: involment of protein kinase A / Alexander V. Sirotkin, P. Sanislo, H.J. Schaeffer, I. Florkovičová, J. Kotwica, Jozef Bulla, Ladislav Hetényi
In: Journal of endocrinology. - ISSN 0022-0795. - Roč. 174, (2004), s. 595-604.
[ ... SIROTKIN, Alexander V. - SANISLÓ, Pavel - SCHAEFFER, Hans-Jorg - FLORKOVIČOVÁ, Iveta - KOTWICA, Jan - BULLA, Jozef - HETÉNYI, Ladislav]

ADC28 Concentration of selected metals in liver, kidney and muscle of the red deer (Cervus elaphus) / J. Gašparík, P. Massanyi, J. Slamečka, M. Fabiš, R. Jurčík
In: Journal of environmental science and health. - ISSN 1093-4529. - Roč. 39, č. 8 (2004), s. 2105-2111.
[ ... GAŠPARÍK, Pavol - MASSÁNYI, Peter - SLAMEČKA, Jaroslav - FABIŠ, Marián - JURČÍK, R.]

ADC29 Semen concentration of trace elements in stallions and relation to the spermatozoa quality / P. Massanyi, J. Trandžík, P. Naď, N. Lukáč, M. Skalická, B. Koréneková, V. Cigánková, R. Toman, M. Halo, P. Strapák
In: Trace elements in electrolytes. - ISSN 0174-7371. - Roč. 21, č. 4 (2004), s. 229-231.
[ ... MASSÁNYI, Peter - TRANDŽÍK, Jozef - NAĎ, P. - LUKÁČ, Norbert - SKALICKÁ, Magdaléna - KORÉNEKOVÁ, B. - CIGÁNKOVÁ, Viera - TOMAN, Róbert - HALO, Marko - STRAPÁK, Peter]

ADC30 The role of oxytocin, protein kinase A, and ERK - related MAP -kinase in the control of porcine ovarian follicle functions / Alexander Makarevič, Alexander V. Sirotkin, J. Franek, H.B.Kwon, Jozef Bulla
In: Experimental and clinical endocrinology & diabetes. - ISSN 0947-7349. - Roč. 112, (2004), s. 112-114.
[ ... MAKAREVIČ, Alexander - SIROTKIN, Alexander V. - FRANEK, Ján - KWON, H. B. - BULLA, Jozef]

ADC31 FABIŠ, Marián
Paleopathology of findings among archeofaunal remains of small seminar in Nitra = Objavy uprostred archeofaunálnych zvyškov Malého seminára v Nitre / M. Fabiš
In: Acta veterinaria. - ISSN 0001-7213. - Roč. 73, (2004), s. 55-58. - Spôsob prístupu: http://www.vfu.cz/acta-vet/vol74/74-029.pdf

ADC32 The effect of relocation on milk removal in primiparous dairy cows reared Effect of maize grain treatment on ruminal fermentation and the site and extent of starch digestion in cowsin different rearing systems during early postnatal period / Z. Čerešňáková, M. Chrenková, J. Kopčeková, A. Sommerč, R. Žitňan
In: Journal of Animal and Feed Sciences. - ISSN 1230-1388. - Roč. 14, (2005), s. 79-91.
[ ... ČEREŠŇÁKOVÁ, Zuzana - CHRENKOVÁ, Mária - KOPČEKOVÁ, Jana - SOMMER, Alexander - ŽITŇAN, Rudolf]

ADC33 ČANIGOVÁ, Margita
A fertötlenítöszerek hatékonyságának vizsgálata a tejböl izolált pszichrotróf baktériumokra = Testing of effect of sanitary detergents on psychrotrophic bacteria isolated from milk / Margita Čanigová, Alžbeta Hegedüsová, Viera Ducková
In: Magyar állatorvosok lapja. - ISSN 0025-004X. - Roč. 124, č. 12 (2004), s. 761-764.
[ ... HEGEDÜSOVÁ, Alžbeta - DUCKOVÁ, Viera]

ADC34 VETERÁNY, Ladislav
The influence of ultra-violet radiation on chicekn hatching / Ladislav Veterány, Svätoslav Hluchý, Anna Veterányová
In: Journal of environmental science and health. - ISSN 1093-4529. - Roč. 39, č. 9, (2004), s. 2333-2339.
[ ... HLUCHÝ, Svätoslav - VETERÁNYOVÁ, Anna]

ADC35 PERHÁČOVÁ, Katarína
Long-term tillage system effects under moist cool conditions in Switzerland / Perháčová Katarína a kol.
In: Soil and tillage research : an international journal on research and development in soil tillage and field traffic, and their relationships with soil environment, land use and crop production. - ISSN 0167-1987. - Roč. 78, (2004), s. 171-183.

ADC36 Concentration of copper, iron, zinc, cadmium, lead and nickel in bull and ram semen and relation to occurence of pathological spermatozoa / Peter Massányi, Jozef Trandžík, Pavol Nad, B. Koréneková, Magdaléna Skalická, Róbert Toman, Norbert Lukáč, Marko Halo, Peter Strapák
In: Journal of environmental science and health. - ISSN 1093-4529. - Roč. 39, č. 11-12 (2004), s. 3005-3014.
[ ... MASSÁNYI, Peter - TRANDŽÍK, Jozef - NAD, Pavol - KORENEKOVÁ, Beáta - SKALICKÁ, Magdaléna - TOMAN, Róbert - LUKÁČ, Norbert - HALO, Marko - STRAPÁK, Peter]

ADC37 Potato virus X-indiced gene silencing in leaves and tubers of potato / O. Faivre-Rampant, E. Gilroy, Katarína Hrubíková, Ingo Hein, Steve Millam, G. Loake, P. Birch, M. Taylor, C. Lacomme
In: Plant physiology : an international journal devoted to physiology, biochemistry, cellular and molecular biology, biophysics and environmental biology of plants. - ISSN 0032-0889. - Roč. 134 (2004), s. 1308-1316.
[ ... FAIVRE-RAMPANT, O. - GILROY, E. - HRUBÍKOVÁ, Katarína - HEIN, Ingo - MILLAM, Steve - LOAKE, G. - BIRCH, P. - TAYLOR, M. - LACOMME, C.]

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Počet záznamov: 10

ADD01 Effect of growth on shoot induction and plant regeneration in tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) / Jozef Gubiš, Zuzana Lajchová, Juraj Farago, Zuzana Jureková
In: Biologia : časopis Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0006-3088. - Roč. 59, č. 3 (2004), s. 405-408.
[ ... GUBIŠ, Jozef - LAJCHOVÁ, Zuzana - FARAGO, Juraj - JUREKOVÁ, Zuzana]

ADD02 Effect of growth regulators on shoot induction and plant regeneration in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) / Jozef Gubiš, Zuzana Lajchová, Juraj Faragó, Zuzana Jureková
In: Biologia. - ISSN 0006-3088. - Roč. 59, č. 3 (2004), s. 405-408.
[ ... GUBIŠ, Jozef - LAJCHOVÁ, Zuzana - FARAGÓ, Juraj - JUREKOVÁ, Zuzana]

ADD03 NOVÁK, Ján
Evaluation of grassland quality = Hodnotenie kvality trávneho porastu / Ján Novák
In: Ekológia. - ISSN 1335-342X. - Roč. 23, č. 2 (2004), s. 127-143.

ADD04 SZOVICS, Peter
Aplikácia parity kúpnej sily prostredníctvom indexu Big Mac = Use of purchasing power parity trough the Big Mac index / Peter Szovics
In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - ISSN 0013-3035. - Roč. 52, č. 9 (2004), s. 1094-1108.

ADD05 URMINSKÁ, Jana
The risk of an influence of toxic metals arsenic, antimony and lead in the environment of Žiar basin territory = Riziko vplyvu toxických kovov arzénu, antimónu a olova v životnom prostredí Žiarskej kotliny / Jana Urminská, Jana Porhajašová, Peter Sozanský
In: Ekológia. - ISSN 1335-342X. - Roč. 23, č. 3 (2004), s. 270-282.
[ ... PORHAJAŠOVÁ, Jana - SOZANSKÝ, Peter]

ADD06 SUPUKA, Ján
Characteristics and marks of cultural landscape of Slovakia = Charakteristika a kultúrne znaky krajiny Slovenska / Ján Supuka, Róberta Štěpánková
In: Ekológia. - ISSN 1335-342X. - Roč. 23, Supplement 1 (2004), s. 333-339.
[ ... ŠTĚPÁNKOVÁ, Roberta]

ADD07 TÓTH, Peter
First record of Pemphigus fuscicornis (Homoptera, Pemphigidae) from Slovakia / Peter Tóth, Monika Tóthová, Ján Tancik
In: Biologia : časopis Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0006-3088. - Roč. 59, č. 2 (2004), s. 271-272.
[ ... TÓTHOVÁ, Monika - TANCIK, Ján]

ADD08 TÓTH, Peter
New host record, new range information and the first record of Mesochorus bellus and Mesochorus orbitalis (Hymenoptera, Ichneumonidae) from Slovakia / Peter Tóth, Monika Tóthová, Ľudovít Cagáň
In: Biologia : časopis Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0006-3088. - Roč. 59, č. 2 (2004), s. 242.
[ ... TÓTHOVÁ, Monika - CAGÁŇ, Ľudovít]

ADD09 TÓTH, Peter
First records of Campylomyza flavipes (Diptera, Cecidomyiidae) from Slovakia / Peter Tóth, J. Lukáš
In: Biologia : časopis Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0006-3088. - Roč. 59, č. 2 (2004), s. 282.
[ ... LUKÁŠ, J.]

ADD10 Status of popupations of thegenus Cobitis in Slovakia / Věra Lusková, Ján Koščo, Karel Halačka, Ivan Stráňai, Stanislav Lusk, Martin Flajšhans
In: Biologia : časopis Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0006-3088. - Roč. 59, č. 5 (2004), s. 621-625.
[ ... LUSKOVÁ, Věra - KOŠČO, Ján - HALAČKA, Karel - STRÁŇAI, Ivan - LUSK, Stanislav - FLAJŠHANS, Martin]

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy

Počet záznamov: 2

AGJ01 Kozmetický prostriedok : úžitkový vzor č. 3836 / Ivan Turianica, Oleg Kulčický, Larysa Rostok, Ľ. Balint, Anna Trakovická, Mária Angelovičová. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2004. - 3 s.
[ ... TURIANICA, Ivan - KULČICKIJ, O. - ROSTOKA, Larysa - BALINT, Ľ. - TRAKOVICKÁ, Anna - ANGELOVIČOVÁ, Mária]

AGJ02 Potravinový doplnok 3913 : úžitkový vzor č. 3913 / Turianica Ivan, Rostoka Larysa, Angelovičová Mária, Trakovická Anna, Kulčitský Oleg, Balint Ľuba, Kovačic Vladimír, Daniška Jaroslav, Hluchý Svätoslav, Jedlička Jaroslav. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2004. - 3 s.
[ ... TURIANICA, Ivan - ROSTOKA, Larysa - ANGELOVIČOVÁ, Mária - TRAKOVICKÁ, Anna - KULČITSKÝ, Oleg - BALINT, Ľ. - KOVAČIC, Vladimír - DANIŠKA, Jaroslav - HLUCHÝ, Svätoslav - JEDLIČKA, Jaroslav]

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet záznamov: 5

BDC01 POSPIŠIL, Richard
Zhodnotenie vývinu zaburinenosti repy cukrovej za roky 1997 - 2002 v podmienkach Slovenska / Richard Pospišil, Emil Líška
In: Listy cukrovarnické a řepařské. - ISSN 1210-3306. - Roč. 120, č. 1 (2004), s. 23-25.
[ ... LÍŠKA, Emil]

BDC02 Kvantita a kvalita produkcie cukrovej repy v závislosti na ročníku, odrode a foliárnej výžive / Vladimír Pačuta, Ivan Černý, Jana Fecková, Richard Pospišil, Mária Karabínová, Jana Oršulová
In: Listy cukrovarnické a řepařské. - ISSN 1210-3306. - Roč. 120, č. 3 (2004), s. 93-96.
[ ... PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan - FECKOVÁ, Jana - POSPIŠIL, Richard - KARABÍNOVÁ, Mária - ORŠULOVÁ, Jana]

BDC03 LÍŠKA, Emil
Pichliač roľný (Cirsium arvense (L.) Scop.) - vážny konkurent repy cukrovej v odbere živín / Emil Líška, Elena Hunková, Eva Demjanová
In: Listy cukrovarnické a řepařské. - ISSN 1210-3306. - Roč. 120, č. 5/6 (2004), s. 150-152.
[ ... HUNKOVÁ, Elena - DEMJANOVÁ, Eva]

BDC04 Termodynamické podmienky pestovania repy cukrovej v oblasti Žitavskej pahorkatiny = Termodynamical conditions of sugar beet production in the Žitavska pahorkatina region / Eva Demjanová, Elena Hunková, Emil Líška, Jozef Žembery
In: Listy cukrovarnické a řepařské. - ISSN 1210-3306. - Roč. 120, č. 12 (2004). s. 340-343.
[ ... DEMJANOVÁ, Eva - HUNKOVÁ, Elena - LÍŠKA, Emil - ŽEMBERY, Jozef]

BDC05 MAKOVICKÝ, Peter
Psychologické aspekty humánnej výživy / Peter Makovický, Jaroslav Pokorádi, Peter Haščík
In: Výživa a potraviny : zpravodaj školního stravování. - ISSN 1211-846X. - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 107-108.
[ ... POKORÁDI, Jaroslav - HAŠČÍK, Peter]

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 2

ABC01 POKRIVČÁK, Ján
Decision-making on the common agricultural policy of the EU: The influence of the European commission : chapter 8 / Ján Pokrivčák
In: Role of institutions in rural policies and agricultural markets / edited: G. Van Huylenbroeck, L. Lauwers, W. Verbeke. - 1. vyd. - Ghent : Ghent University, 2004. - ISBN 0-444-51759-6. - S. 132-158.

ABC02 Case study Slovakia / Ján Gaduš
In: Biogas powered fuel cells : case studies for their implementation / editors: Wolfgang E. Baaske, Steven Trogisch. - 1. vyd. - Linz : Trauner Verlag, 2004. - ISBN 3-85487-626-2. - S. 147-181.
[ ... GADUŠ, Ján]

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

ABD01 POKRIVČÁK, Ján
Agricultural economics and the common agricultural policy / Ján Pokrivčák, Pavel Ciaian, Ľubica Bartová
In: The Slovak economy and EU membership / editors: Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2004. - ISBN 80-8078-006-4. - S. 253-288.
[ ... CIAIAN, Pavel - BARTOVÁ, Ľubica]

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 3

ACD01 RATAJ, Vladimír
Projekt systému presného poľnohospodárstva / Vladimír Rataj
In: Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine / Milan Demo, Mikuláš Látečka a kolektív. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-391-9. - S. 543-578.

ACD02 JUREKOVÁ, Zuzana
Projektovanie ekologickej obnovy ekosystémov v poľnohospodárskej krajine / Zuzana Jureková
In: Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine / Milan Demo, Mikuláš Látečka a kolektív. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-391-9. - S. 631-654.

ACD03 FÁZIKOVÁ, Mária
Finančná podpora agroenvironmentálnych projektov v SR : kapitola 22 / Mária Fáziková
In: Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine / Milan Demo, Mikuláš Látečka a kolektív. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-391-9. - S. 665-692.

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 81

ADE01 HLAVÁČOVÁ, Zuzana
Low frequency electric properties utilization in agriculture and food treatment = Využitie nízkofrekvenčných elektrických vlastností v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín / Zuzana Hlaváčová
In: Research in agricultural engineering. - ISSN 1212-9151. - Roč. 49, č. 4 (2004), s. 125-136.

ADE02 Evaluation of long term storage of apples by means of fractal analysis = Hodnotenie dlhodobého skladovania jabĺk pomocou fraktálnej analýzy / Ľubomír Kubík ; Adriana Pavelková, Tibor Hornyák, Peter Kováč, Vojtech Horčin, Jana Fúsková
In: Research in agricultural engineering. - ISSN 1212-9151. - Roč. 49, č. 4 (2004), s. 137-145.
[ ... KUBÍK, Ľubomír - PAVELKOVÁ, Adriana - HORNYÁK, Tibor - KOVÁČ, Peter - HORČIN, Vojtech - FÚSKOVÁ, Jana]

ADE03 BOŽIKOVÁ, Monika
Thermophysical parameters of corn and wheat flour = Termofyzikálne parametre kukuričnej a pšeničnej múky / Monika Božiková
In: Research in agricultural engineering. - ISSN 1212-9151. - Roč. 49, č. 4 (2004), s. 157-160.

ADE04 VILČEK, Jozef
Agro-economic potentials of the East Slovak Lowland agricultural soils = Agroekonomické potenciály pôd Východoslovenskej nížiny / J. Vilček, O. Hronec
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 2 (2004), s. 83-87. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/6-Vilcek.pdf
[ ... HRONEC, Ondrej]

ADE05 DUCSAY, Ladislav
Vplyv aplikovaného dusíka na odber vybraných makroelementov a obsah vitamínu C pri pekinskej kapuste = Effect of nitorgen application on the uptake of selected macroelements and the content of vitamin C in Brassica pekinensis / Ladislav Ducsay, Ladislav Varga, P. Ryant
In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - ISSN 1211-8516. - Roč. 52, č. 2 (2004), s. 115-119.
[ ... VARGA, Ladislav - RYANT, P.]

ADE06 OTEPKA, Pavol
Comparison of four different alternative methods for the control of Colorado potato beetles (Leptinotarsa decemlineata Say) = Porovnanie štyroch rôznych alternatívnych metód regulácie pásavky zemiakovej (Leptinotarsa decemlineata Say) / Pavol Otepka, Mohamed Nabil Rifai, Magdaléna Lacko-Bartošová
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 56.
[ ... RIFAI, Mohamed Nabil - LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna]

ADE07 PAGANOVÁ, Viera
Analysis of inheritance and growth of curly birch progenies from controlled hybridisation and possibilities of their utilisation for timber production in agricultural landscape = Analýza dedičnosti a výšky potomstiev brezy svalcovitej z kontrolovanej hybridizácie a možnosti ich produkčného využitia v poľnohospodárskej krajine / Viera Paganová
In: Czech journal of genetics and plant breeding. - ISSN 1212-1975. - Roč. 40, č. 2 (2004), s. 51-62.

ADE08 ELIÁŠOVÁ, Mariana
Mortality of Metopolophium dirhodum (Homoptera: Aphididae) caused by strains of Erynia neoaphidis (Entomophthorales: Enthomophthoraceae) from Slovakia and Greese = Mortalita Metopolophium dirhodum (Homoptera: Aphididae) spôsobená izolátmi huby Erynia neoaphidis (Entomophthorales: Enthomophthoraceae) pochádzajúcimi zo Slovenska a z Grécka / Mariana Eliašová, Bernard Papierok, Ľudovít Cagáň
In: Plant protection science. - ISSN 1212-2580. - Roč. 40, č. 2 (2004), s. 54-62. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/4-Cagan.pdf
[ ... PAPIEROK, Bernard - CAGÁŇ, Ľudovít]

ADE09 Protein fractions of oats and possibilities of oat utilisation for patients with coeliac disease = Bílkovinné frakce ovsa a možnosti využití ovsa pro dietu při celiakii / Ivana Capouchová, Jiří Petr, Helena Tlaskalová-Hogenová, Ivan Michalík, Oldřich Faměra, Dana Urminská, Ludmila Tučková, Henrieta Knoblochová, Dana Borovská
In: Czech journal of food sciences. - ISSN 1212-1800. - Roč. 22, č. 4 (2004), s. 151-162.
[ ... CAPOUCHOVÁ, Ivana - PETR, Jiří - TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ, Helena - MICHALÍK, Ivan - FAMĚRA, Oldřich - URMINSKÁ, Dana - TUČKOVÁ, Ludmila - KNOBLOCHOVÁ, Henrieta - BOROVSKÁ, Dana]

ADE10 BIELIK, Peter
Scale efficiency of agricultural enterprises in Slovakia = Efektívnosť z rozsahu poľnohospodárskych podnikov na Slovensku / Peter Bielik, Miroslava Rajčániová
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 8 (2004), s. 331-335. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/1-Bielik.pdf
[ ... RAJČÁNIOVÁ, Miroslava]

ADE11 ŠIMO, Dušan
The comparison of natural and value indicators of cereals in the Slovak Republic in accession period to European Union = Komparácia vybraných naturálnych a hodnotových ukazovateľov produkcie pšenice Slovenskej republiky s niektorými krajinami EU / Dušan Šimo, Natália Kulková
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 8 (2004), s. 336-341. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/2-Simo.pdf
[ ... KULKOVÁ, Natália]

ADE12 VIŠŇOVSKÝ, Jozef
Possible approaches to the solution of conflict situations in managerial practice = Možné prístupy k riešeniu konfliktných situácií v manažérskej práci / Jozef Višňovský, Marcela Korenková
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 8 (2004), s. 342-344. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/3-Visnovsky.pdf
[ ... KORENKOVÁ, Marcela]

ADE13 PODOLÁK, Alojz
New Economy - an analysis of the competitiveness related to education of students and managers = Nová ekonomika - diagnostika konkurencieschopnosti vo vzdelávaní študentov a agromanažérov / Alojz Podolák
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 8 (2004), s. 345-348. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/4-Podolak.pdf

ADE14 HENNYEYOVÁ, Klára
Selected aspects of development of the Information Society in the enlargement process of the European Union = Vybrané aspekty rozvoja informačnej spoločnosti v procese rozširovvania Európskej únie / Klára Hennyeyová, Imrich Okenka
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 8 (2004), s. 349-352. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/5-Hennyeyova.pdf
[ ... OKENKA, Imrich]

ADE15 HORSKÁ, Elena
Enlargement of the European Union - a new economic and social reality for agrobusiness entities = Rozšírenie Európskej únie - nová ekonomická a spoločenská realita pre agropodnikateľské subjekty / Elena Horská
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 8 (2004), s. 353-357. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/6-Horska.pdf

ADE16 ZOBORSKÝ, Ivan Mojmír
Forming of the agrarian services in Slovakia in the process of European integration = Formovanie agrárnych služieb na Slovensku v procese európskej integrácie / Ivan Mojmír Zoborský
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 8 (2004), s. 359-364. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/7-Zoborovsky.pdf

ADE17 KUČERA, Milan
Improving quality of economic transformation systems to ensure competetive advantage for companies = Zvyšovanie kvality ekonomických informačných systémov pre zabezpečenie konkurenčnej výhody podnikov / Milan Kučera, Anna Látečková, Peter Szovics
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 8 (2004), s. 365-368. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/8-Kucera.pdf
[ ... LÁTEČKOVÁ, Anna - SZOVICS, Peter]

ADE18 SOJKOVÁ, Zlata
Comparative analysis of the economic role of agriculture in the EU countries = Komparatívna analýza ekonomického postavenia poľnohospodárstva v krajinách Európskej únie / Zlata Sojková, Beáta Stehlíková
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 8 (2004), s. 369-375. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/9-Sojkova.pdf
[ ... STEHLÍKOVÁ, Beáta]

ADE19 BORSUKOVÁ, Hana
European integration - a challenge for Slovakia International Scientific Days 2004 / Hana Borsuková
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 8 (2004), s. 377-378. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/10-Info-Borsukova.pdf

ADE20 ZOBORSKÝ, Ivan Mojmír
45. výročie vzniku Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre / Ivan Mojmír Zoborský
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 8 (2004), s. 379-380. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/11-Info-Zoborovsky.pdf

ADE21 BIELIK, Peter
Competitiveness analysis of agricultural enterprises in Slovakia = Analýza konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov na Slovensku / Peter Bielik, Miroslava Rajčániová
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 12 (2004), s. 556-560. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/4-Bielik.pdf
[ ... RAJČÁNIOVÁ, Miroslava]

ADE22 HORSKÁ, Elena
Modern marketing in the business practice - the source of competetive advantage in the global market = Moderný marketing v činnosti podniku - zdroj konkurenčnej výhody na globálnom trhu / Elena Horská
In: Agricultural economics. - ISSN 0139-570X. - Roč. 50, č. 12 (2004), s. 572-576. - Spôsob prístupu: http://www.cazv.cz/attachments/7-Horska.pdf

ADE23 BARTOVÁ, Ľubica
Typológia vidieckych okresov SR = Typology of Slovak rural districts / Ľ. Bartová, H. Letkovičová
In: Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. - ISSN 1212-5598. - Roč. 28, č. 2 (2004), s. 47-49.
[ ... LETKOVIČOVÁ, Hana]

ADE24 KOČNER, Marián
Podpora poľnohospodárstva prostredníctvom eskontu zmeniek = Supporting agriculture in Slovakia through draft discount / M. Kočner, P. Szovics, A. Šebo
In: Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. - ISSN 1212-5598. - Roč. 28, č. 2 (2004), s. 97-101.
[ ... SZOVICS, Peter - ŠEBO, Alexander]

ADE25 STEHLÍKOVÁ, Beáta
Analýza vekovej štruktúry obyvateľstva a polohy obce v Slovenskej republike = Analysis of the inhabitants age structure and settlement location in the Slovak Republic / B. Stehlíková, Z. Sojková
In: Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. - ISSN 1212-5598. - Roč. 28, č. 2 (2004), s. 153-156.
[ ... SOJKOVÁ, Zlata]

ADE26 ŠEBO, Alexander
Bankové úvery a ich využitie na spolufinancovanie projektov so zdrojmi EÚ = Bank loans and their utilization to projects cofinancing with EU funds / A. Šebo, M. Kočner
In: Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. - ISSN 1212-5598. - Roč. 28, č. 2 (2004), s. 173-175.
[ ... KOČNER, Marián]

ADE27 PRASLIČKA, Ján
Influence of temperature and host plants on the development and fecundity of the spider mite (Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae) = Vplyv teploty a hostiteľských rastlín na vývin a plodnosť roztočca chmeľového - Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae) / Ján Praslička, Jozef Huszár
In: Plant protection science. - ISSN 1212-2580. - Roč. 40, č. 4 (2004), s. 141-144.
[ ... HUSZÁR, Jozef]

ADE28 Production parameters of mother populations and genealogical boar populations by means of M BLUP-AM method in Slovakia / Bobček B., Řeháček P., Kúbek A., Bulla J., Bobček R., Jakab F.
In: Biotechnology in animal husbandry. - ISSN 1450-9156. - Roč. 20, č. 3-4, (2004), s. 65-72.
[ ... BOBČEK, Branislav - ŘEHÁČEK, Pavel - KÚBEK, Alojz - BULLA, Jozef - BOBČEK, Rastislav - JAKAB, František]

ADE29 Monitoring of an incidence of a behavioural indicators during 24 hours of observation of Belgian Landrace pigs and its crosbreeds / Kováč Ľ., Mlynek J., Liday I., Novacký M.
In: Biotechnology in animal husbandry. - ISSN 1450-9156. - Roč. 20, č. 2 (2004), s. 73-80.
[ ... KOVÁČ, Ľubomír - MLYNEK, Juraj - LIDAY, Ivan - NOVACKÝ, Martin]

ADE30 DEMJANOVÁ, Eva
Weediness of sunflower after application of decayed substrate from bio-gas production = Zaburinenosť slnečnice ročnej po aplikácii vyhnitého substrátu po výrobe / Eva Demjanová
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 52. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6b.pdf

ADE31 KUCHAROVIC, Adam
The influence of different farming systems on phosphorus balance = Vplyv rôznych pestovateľských systémov na bilanciu fosforu / Adam Kucharovic, Karol Kováč
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 55. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6b.pdf
[ ... KOVÁČ, Karol]

ADE32 TÝR, Štefan
The actual weed infestation of spring barley in integrated and ecological farming systems with different fertilization levels = Vývoj aktuálnej zaburinenosti jačmeňa jarného v integrovanom a ekologickom systéme hospodárenia na pôde pri rôznom hnojení / Štefan Týr
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 57. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6b.pdf

ADE33 LÍŠKA, Emil
Water - limited factor on yields of sugar beet = Voda – limitujúci faktor úrod repy cukrovej / Emil Líška, Eva Demjanová, Elena Hunková
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 205. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-3/pdf/jcea53-7b.pdf
[ ... DEMJANOVÁ, Eva - HUNKOVÁ, Elena]

ADE34 Thermodynamical conditions of maize yield forming elements and yield creation under „ŽITAVSKÁ PAHORKATINA“ = Termodynamické podmienky formovania úrodotvorných prvkov a úrody kukurice siatej na zrno v podmienkach Žitavskej pahorkatiny / Emil Líška, Jozef Žembery, Rastislav Bušo, Richard Pospišil
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 201. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-3/pdf/jcea53-7b.pdf
[ ... LÍŠKA, Emil - ŽEMBERY, Jozef - BUŠO, Rastislav - POSPIŠIL, Richard]

ADE35 POSPIŠIL, Richard
Influence of substrate after biogas fermentation on efectiveness of sugar beet cultivation = Vplyv aplikácie biokalu po výrobe bioplynu na efektívnosť pestovateľskej technológie repy cukrovej / Richard Pospišil, Rastislav Bušo, Jozef Žembery
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 202. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-3/pdf/jcea53-7b.pdf
[ ... BUŠO, Rastislav - ŽEMBERY, Jozef]

ADE36 MLYNEK, Juraj
Production ability evaluation of the pigs = Hodnotenie produkčných schopností ošípaných / Juraj Mlynek, Ján Michálek
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 212. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-3/pdf/jcea53-7b.pdf
[ ... MICHÁLEK, Ján]

ADE37 BARTOVÁ, Ľubica
Typology of Slovak rural districts = Typológia vidieckých okresov SR / Ľubica Bartová, Hana Letkovičová
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 216. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-3/pdf/jcea53-7b.pdf
[ ... LETKOVIČOVÁ, Hana]

ADE38 STEHLÍKOVÁ, Beáta
Analysis of the inhabitants age structures and settlement location in the Slovak republic = Analýza vekovej štruktúry obyvateľstva a polohy obce v Slovenskej republike / Beáta Stehlíková, Zlata Sojková
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 220. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-3/pdf/jcea53-7b.pdf
[ ... SOJKOVÁ, Zlata]

ADE39 KOČNER, Marián
Supporting agriculture in Slovakia through draft discount = Podpora poľnohospodárstva prostredníctvom eskontu zmeniek / Marián Kočner, Peter Szovics, Alexander Šebo
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 189. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-3/pdf/jcea53-7a.pdf
[ ... SZOVICS, Peter - ŠEBO, Alexander]

ADE40 ŠEBO, Alexander
Bank loans and their utilization to projects cofinancing with EU funds = Bankové úvery a ich využitie na spolufinancovanie projektov so zdrojmi EÚ / Alexander Šebo, Marián Kočner
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 192. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-3/pdf/jcea53-7a.pdf
[ ... KOČNER, Marián]

ADE41 BABOŠOVÁ, Mária
The effect of agroecosystems and municipalities to the calcium and magnesium concentrations in the water flow Kadaň = Vplyv agroekosystémov a obcí na koncentráciu vápnika a horčíka vo vodnom toku Kadaň / Mária Babošová, Jaroslav Noskovič, Peter Sozanský
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 45. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6a.pdf
[ ... NOSKOVIČ, Jaroslav - SOZANSKÝ, Peter]

ADE42 BYSTRICKÁ, Judita
The influence of phenol compounds and organic-mineral liquid preparation Avit35 on the polyamines production in roots of carrot = Vplyv fenolických zlúčenín a organominerálneho kvapalného prípravku Avit35 na tvorbu polyamínov v koreňoch mrkvy obyčajnej / Judita Bystrická, Erika Dobríková, Janette Musilová
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 45. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6a.pdf
[ ... DOBRÍKOVÁ, Erika - MUSILOVÁ, Janette]

ADE43 DOBRÍKOVÁ, Erika
The utilisation of some cations in plant nutrition in decreasing of cadmium phytotoxicity = Uplatnenie niektorých katiónov vo výžive rastlín pri znižovaní fytotoxicity kadmia / Erika Dobríková, Radovan Stanovič, Judita Bystrická
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 45-46. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6a.pdf
[ ... STANOVIČ, Radovan - BYSTRICKÁ, Judita]

ADE44 HRUŠKOVIČOVÁ, Anna
Heavy metals in capsicum and cucumber = Ťažké kovy v paprike a uhorkách / Anna Hruškovičová
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 46. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6a.pdf

ADE45 KONČEKOVÁ, Lýdia
Population density dynamics of Helianthus tuberosus in experimental and natural conditions = Dynamika hustoty populácií druhu Helianthus tuberosus v experimentálnych a poľných podmienkach / Lýdia Končeková
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 46. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6a.pdf

ADE46 KULICH, Jozef
Global and local influences on the agroecosystem = Globálne a lokálne vplyv na agroekosystém / Jozef Kulich, Erika Dobríková, Radovan Stanovič
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 46. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6a.pdf
[ ... DOBRÍKOVÁ, Erika - STANOVIČ, Radovan]

ADE47 MUSILOVÁ, Janette
The change of some yield formation coefficients of spring barley (Hordeum vulgare L.) after organic-mineral liquid preparations application = Zmena vybraných úrodotvorných ukazovateľov jačmeňa jarného (Hordeum vulgare L.) po aplikácii organominerálnych kvapalných prípravkov / Janette Musilová, Erika Dobríková, Judita Bystrická
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 47. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6a.pdf
[ ... DOBRÍKOVÁ, Erika - BYSTRICKÁ, Judita]

ADE48 NOSKOVIČ, Jaroslav
Evaluation of the pH value in the water reservoirs Veľká Richňava, Malá Richňava and Veľká Vindšachta = Hodnotenie hodnoty pH vody vo vodných nádržiach Veľká Richňava, Malá Richňava a Veľká Vindšachta / Jaroslav Noskovič, Miroslav Jausch, Peter Sozanský
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 47. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6a.pdf
[ ... JAUSCH, Miroslav - SOZANSKÝ, Peter]

ADE49 NOSKOVIČ, Jaroslav
Evaluation of the nitrate and ammonium nitrogen concentrations in the water flow Čerešňový potok = Hodnotenie koncentrácií dusičnanového a amónneho dusíka vo vodnom toku Čerešňový potok / Jaroslav Noskovič, Peter Sozanský
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 47-48. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6a.pdf
[ ... SOZANSKÝ, Peter]

ADE50 PETŘVALSKÝ, Vladimír
Comparison of occurence of Carabidae in different types of soil utilization of pea = Porovnanie výskytu bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) v rozdielnych spôsoboch pestovania hrachu / Vladimír Petřvalský, Viera Peterková, Jana Porhajašová
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 48. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6a.pdf
[ ... PETERKOVÁ, Viera - PORHAJAŠOVÁ, Jana]

ADE51 RAKOVSKÁ, Alena
Comparison of the different ecosystem types effect to the water quality in the water flow Hostiansky potok = Porovnanie vplyvu rôznych typov ekosystémov na kvalitu vody vodného toku Hostiansky potok / Alena Rakovská
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 48. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6a.pdf

ADE52 BAJLA, Jozef
Porovnanie merania penetračného odporu pôdy horizontálnym a vertikálnym penetrometrom = Comparison of the measurement of soil penetration resistance with horizontal and vertical penetrometer / J. Bajla, M. Štrba, I. Benda
In: Traktori i pogonske mašine. - ISSN 0354-9496. - Roč. 9, č. 4 (2004), s. 111-115.
[ ... ŠTRBA, Martin - BENDA, Imrich]

ADE53 BAJLA, Jozef
Application of geostatistics to evaluation of penetrometric measurements / Jozef Bajla
In: Technical sciences. - Č. 7 (2004), s. 5-14.

ADE54 RŽONCA, Josef
The influence of cultivating technologies for energetic effectiveness of sowing process = Vplyv rôznych pestovateľských technológií na energetickú efektívnosť osevného postupu / J. Ržonca, R. Pospišil
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 57. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6b.pdf
[ ... POSPIŠIL, Richard]

ADE55 Rosmarinic acid - an important active compound of lemon balm = Kyselina rozmarínová - významná účinná obsahová látka medovky lekárskej / E. Vargová, M. Koreňová, J. Tóth, V. Blanáriková
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 57. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6b.pdf
[ ... VARGOVÁ, Eva - KOREŇOVÁ, Mária - TÓTH, J. - BLANÁRIKOVÁ, Víťazoslava]

ADE56 Termodynamické podmienky formovania úrodotvorných prvkov a úrody kukurice siatej na zrno v podmienkach Žitavskej pahorkatiny = Thermodynamical conditions of maize yield forming elements and yield creation under ";Žitavská pahorkatina"; / E. Líška, J. Žembery, R. Bušo, R. Pospišil
In: Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. - ISSN 1212-0731. - Roč. 21, č. 2 (2004), s. 129-132.
[ ... LÍŠKA, Emil - ŽEMBERY, Jozef - BUŠO, Rastislav - POSPIŠIL, Richard]

ADE57 POSPIŠIL, Richard
Vplyv aplikácie biokalu po výrobe bioplynu na efektívnosť pestovateľskej technológie repy cukrovej = Influence of substrate after biogas fermentation on effectiveness of sugar beet cultivation / R. Pospišil, J. Žembery, R. Bušo,
In: Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. - ISSN 1212-0731. - Roč. 21, č. 2 (2004), s. 141-144.
[ ... ŽEMBERY, Jozef - BUŠO, Rastislav]

ADE58 LÍŠKA, Emil
Voda - limitujúci faktor úrod repy cukrovej = Water - limited factor on yields of sugar beet / E. Líška, E. Demjanová, E. Hunková
In: Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. - ISSN 1212-0731. - Roč. 21, č. 2 (2004), s. 183-186.
[ ... DEMJANOVÁ, Eva - HUNKOVÁ, Elena]

ADE59 Screening genetic disordes in cattle / Jindřich Čítek, Václav Řehout, Jitka Pavková, Barbora Blahová, K. Hala, Peter Strapák
In: Animal science papers and reports. - ISSN 0860-4037. - Roč. 22, č. 2 (2004), s. 25-28.
[ ... ČÍTEK, Jindřich - ŘEHOUT, Václav - PAVKOVÁ, Jitka - BLÁHOVÁ, Barbora - HALA, K. - STRAPÁK, Peter]

ADE60 Genetic variation of milk proteins in cattle maintained as gene reserve / Bláhová Barbora, Řehout Václav, Kúbek Alojz, Čítek Jindřich, Půbalová, Monika
In: Animal science papers and reports. - ISSN 0860-4037. - Roč. 22, č. 2 (2004), s. 7-10.
[ ... BLÁHOVÁ, Barbora - ŘEHOUT, Václav - KÚBEK, Alojz - ČÍTEK, Jindřich - PŮBALOVÁ, Monika]

ADE61 MLYNEK, Juraj
Production ability evaluation of the pigs = Hodnotenie produkčných schopností ošípaných / Juraj Mlynek, Michálek Ján
In: Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. - ISSN 1212-558X. - Roč. 21, č. 1 (2004), s. 121-123.
[ ... MICHÁLEK, Ján]

ADE62 DUKE, J.
Price represion in the Slovak agricultural land market / J. Duke, Eleonóra Marišová, Anna Bandlerová
In: Land use policy : the international journal covering all aspects of land use. - ISSN 0264-8377. - (2004), s. 56-69.
[ ... MARIŠOVÁ, Eleonóra - BANDLEROVÁ, Anna]

ADE63 KRETTER, Anton
Slowakei: Der Export-Profi / Anton Kretter
In: BioNachrichten : Zeitschrift für ökologischen Landbau und gesunde Ernährung. - ISSN 0-178-4765-B7193-F. - Č. 91 (2004), s. 30-31.

ADE64 ATICI, Cemal
The competitiveness of livestock sector in some selected European union candidate countries / Cemal Atici, Goksel Armagan, Peter Szovics
In: Adnan Menderes üniversitesi ziraat fakültesi dergisi. - ISSN 1304-7787. - Roč. 1, č. 1 (2004). s. 23-27.
[ ... ARMAGAN, Goksel - SZOVICS, Peter]

ADE65 HORSKÁ, Elena
Integration of the Slovak Republic to the European union: opportunities and threats for business sphere / Elena Horská, Peter Bielik
In: Management : journal for management theory and practice. - ISSN 1820-0222. - Roč. 9, č. 34 (2004), s. 19-22. - Spôsob prístupu: http://management.fon.bg.ac.yu/.
[ ... BIELIK, Peter]

ADE66 ROHAĽ, Michal
Prepodavanie russkogo jazyka kak inostrannogo v uslobijach novoj geopolitičeskoj situacii v centre Evropy / M. Rohaľ, E. Rohaľová
In: Gumanitarnye issledovanija : žurnal fundamentalnych i prikladnych issledovanij. - Roč. 11, č. 3 (2004), s. 102-105.
[ ... ROHAĽOVÁ, Edita]

ADE67 Microbiological and healingly -cosmetic aspects of the effects of the iodinated plant and animal fats = Mikrobiologické a liečebno-kozmetické aspekty účinkov jódovaných rastlinných a živočíšnych tukov / I. Turianitsa, L. Rostoka, O.K. Kuľčickij, M. Angelovičová, J. Daniška, J. Golian, V. Kovačic
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 68. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6c.pdf
[ ... TURIANICA, Ivan - ROSTOKA, Larysa - KUĽČICKIJ, O.K. - ANGELOVIČOVÁ, Mária - DANIŠKA, Jaroslav - GOLIAN, Jozef - KOVAČIC, Vladimír]

ADE68 Chemical and physical traits of ostrich fat and possibility its using = Chemické a fyzikálne vlastnosti pštrosieho tuku a možnosti jeho použitia / M. Angelovičová, I. Turianitsa, A. Trakovická, L. Rostoka, T. Taškárová, M. Angelovič
In: Journal of Central European Agriculture. - ISSN 1332-9048. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 59. - Spôsob prístupu: http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea5-1/pdf/jcea51-6c.pdf
[ ... ANGELOVIČOVÁ, Mária - TURIANICA, Ivan - TRAKOVICKÁ, Anna - ROSTOKA, Larysa - TAŠKÁROVÁ, Tatiana - ANGELOVIČ, Marek]

ADE69 Content and composition of essential oil of three Salvia species grown in Slovakia = Sadržaj i sastav etarskog ulja tri vrstve roda Salvia gajenih u Slovačkoj / Štefánia Vaverková, Magda Hollá, Jozef Tekeľ, Miroslav Habán, Igor Vozár
In: Medicinal Plant Report. - ISSN 0354-5830. - Roč. 11, č. 11 (2004), s. 24-28.
[ ... VAVERKOVÁ, Štefánia - HOLLÁ, Magda - TEKEĽ, Jozef - GROMOVÁ, Zdena - HABÁN, Miroslav - VOZÁR, Igor]

ADE70 Global warming as a basis for a new agroclimatical regionalisation of vine in Slovakia / Špánik, F., Hronský, Š., Šiška, B., Gálik, M.
In: Acta Agrophysica. - Lublin, Poľsko : Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2003-. - ISSN 1234-4125. - Roč. 3, č. 1 (2004), s. 179-188.
[ ... ŠPÁNIK, František - HRONSKÝ, Štefan - ŠIŠKA, Bernard - GÁLIK, Martin]

ADE71 ŠRAMKOVÁ, Katarína
Podiel energie a vápnika z konzumu mliečnych výrobkov u žien s osteoporózou / Katarína Šramková
In: Osteologický bulletin. - ISSN 1211-3778. - Roč. 9, č. 3 (2004), s. 107.

ADE72 TÓTH, Peter
Ruska žitna vaš - Diuraphis noxia Kurdjumov, 1913 = Russian wheat aphid, Diuraphis noxia (Kurdj.) / Peter Tóth, Ján Tancik
In: Biljni lekar. - ISSN 0354-6160. - Roč. 32, č. 5 (2004), s. 341-347.
[ ... TANCIK, Ján]

ADE73 KOVÁČ, Karol
The influence of forecrop, cultivation intensity amd weather condition on the yield of winter wheat (Triticum aestivum L.) and yield components / K. Kováč, M. Macák
In: Scientia agriculturae bohemica. - ISSN 1211-3174. - Roč. 35, č. 1 (2004), s. 12-19.
[ ... MACÁK, Milan]

ADE74 Characteristic of humic acids isolated from soils under various farming systems / Nora Szombathová, Božena Debska, Magdaléna Lacko-Bartošová, Anton Zaujec, Slavomír S. Gonet
In: Acta scientiarum Polonorum. - ISSN 1644-0625. - Roč. 3, č. 2 (2004), s. 37-45.
[ ... SZOMBATHOVÁ, Nora - DEBSKA, Božena - LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - ZAUJEC, Anton - GONET, Slawomir S.]

ADE75 ROSTOKA, Larysa
Vpliv ploterij na formuvannja rezerviv serednomolekuljarnych peptidiv sirovatki krovi u bylich šuriv v zeležnosti vid jodflornoj zabezpečenosti organizmu / L. Rostoka, I. Turianica, M. Angelovičova
In: Visnik ukrainskoj medičnoj stomatologičnoj akademii. - S. 14-17.
[ ... TURIANICA, Ivan - ANGELOVIČOVÁ, Mária]

ADE76 JANOŠKO, Ivan
The degradable bio-oils in municipal engineering / Ivan Janoško, Jozef Semetko, Andrej Petrovič
In: Czasopismo techniczne : mechanika. - Roč. 45, č. 6 (2004), s. 297-302.
[ ... SEMETKO, Jozef - PETROVIČ, Andrej]

ADE77 KUBÍK, Ľubomír
Uticaj dužine skladištenja na kvalitet jakube Adjared odreden metodom konačnih elemenata = Influence of long term storage of Idared apples quality determined by fractal analysis / Ľubomír Kubík
In: PTEP : časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi. - ISSN 1450-5029. - Roč. 8, č. 1-2 (2004), s. 6-8.

ADE78 BOŽIKOVÁ, Monika
Merenje koeficijenta provodenja i temperaturne provodnosti EDPS metodama = Measurement of thermal conductivity and thermal diffusivity using EPDS / Monika Božiková, Svetozar Malinarič
In: PTEP : časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi. - ISSN 1450-5029. - Roč. 8, č. 3-4 (2004), s. 65-67.
[ ... MALINARIČ, Svetozar]

ADE79 STRÁŇAI, Ivan
The first of round goby, Neogobius melanostomus (Pisces, Gobiidae) in the waters of Slovakia / Ivan Stráňai, Jaroslav Andreji
In: Folia zoologica : international journal of vertebrate zoology. - ISSN 0139-7893. - Roč 53, č. 3 (2004), s. 335-338.
[ ... ANDREJI, Jaroslav]

ADE80 Wydajność pracy i dobrostan krów dojonych w halach typu ";rybia ość"; = Productivity and dairy cow welfare in herringbone milking parlous / Stanislaw Winnicki, Andrzej Tomala, Andrzej Myczko, Zofia Lisztoń-Gala, Andrej Čopík
In: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. - ISSN 0137-1754. - Č. 63 (2004), s. 139-144.
[ ... WINNICKI, Stanislaw B. - TOMALA, Andrzej - MYCZKO, R. - LISZTON-GALA, Zofia - ČOPÍK, Andrej]

ADE81 VITÁZEK, Ivan
Koriščenje toplote pri sušenju semenskog graška = Utilization of heat in pea seed drying / Ivan Vitázek, Juraj Havelka
In: PTEP : časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi. - ISSN 1450-5029. - Roč. 9, č. 3-4 (2004), s. 89-90.
[ ... HAVELKA, Juraj]

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 133

ADF01 ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar
Rastliny v obytnom prostredí / Dagmar Štefunková, Anna Jakábová
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 38, č. 1, (2004), s. 1.
[ ... JAKÁBOVÁ, Anna]

ADF02 Charakteristika patogenézy a symptómov primárnej malabsorbcie z hľadiska historického monitoringu jej vývoja / Peter Makovický, Václav Kulíšek, Peter Haščík, M. Miluchová
In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. 29, č. 1 (2004), s. 29-31.
[ ... MAKOVICKÝ, Peter - KULÍŠEK, Václav - HAŠČÍK, Peter - MILUCHOVÁ, Martina]

ADF03 GOLIAN, Jozef
Obsah kadmia, olova a ortuti vo vybraných druhoch udených výrobkov / Jozef Golian, J. Sokol
In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. 29, č. 2 (2004), s. 12-14.
[ ... SOKOL, Jozef]

ADF04 VICEN, Michal
Správanie spotrebiteľov na trhu s hydinovým mäsom = Consumer behaviour at the poultry meat market / Michal Vicen, Martina Minárová
In: Ekonomika poľnohospodárstva. - ISSN 1335-6186. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 21-28.
[ ... MINÁROVÁ, Martina]

ADF05 KRETTER, Anton
Segmentácia spotrebiteľského trhu mäsa v SR = Segmentation of consumer's meat market in Slovakia / Anton Kretter, Tesfu W/Senbet
In: Ekonomika poľnohospodárstva. - ISSN 1335-6186. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 37-41.
[ ... TESFU, W/Senbet]

ADF06 OKENKA, Imrich
K 70-tym narodeninám doc. Ing. Štefana Pekárika, CSc. / Imrich Okenka
In: Ekonomika poľnohospodárstva. - ISSN 1335-6186. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 67.

ADF07 KRAJČOVIČOVÁ, Daniela
Kvetiny ako integrujúci prvok exteriéru a interiéru = Flowers as an integration element of exterior and interior / Daniela Krajčovičová
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 38, č. 1 (2004), s. 9-11.

ADF08 JAKÁBOVÁ, Anna
Pôvod a genetické centrá rastlín pestovaných v interiéri = Origin and genetic centres of indoor plants / Anna Jakábová
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 38, č. 1 (2004), s. 18-20.

ADF09 FERIANCOVÁ, Ľubica
Hydropónia - nová technológia pestovania rastlín v interiéroch = Hydroponics - new technology of cultivating indoor plants / Ľubica Feriancová
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 38, č. 1 (2004), s. 40-43.

ADF10 DROBNÝ, Igor
Záhradnícke vzdelávacie centrum na Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch / Igor Drobný
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 38, č. 1 (2004), s. 51-52.

ADF11 SUPUKA, Ján
Alternatívy využívania krajiny a jej kontinuálne premeny = Alternative land use and its continual changes / Ján Supuka
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 38, č. 2 (2004), s. 72-76.

ADF12 KOVÁČ, Karol
Formy poľnohospodárskeho využívania krajiny: minulosť, súčasnosť a budúcnosť = The forms of agricultural landscape management: history, present and future / Karol Kováč, Magdaléna Lacko-Bartošová
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 38, č. 2 (2004), s. 77-80.
[ ... LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna]

ADF13 KOVALČÍKOVÁ, Antónia
Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor v procese medzinárodnej harmonizácie účtovníctva / Antónia Kovalčíková, Eva Kordošová
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - Roč. 33, č. 1 (2004), s. 61-67.
[ ... KORDOŠOVÁ, Eva]

ADF14 HAMMAD, Moh'd Moh'd Suleiman
Selection of suitable weld deposit materials for tillage tools = Voľba vhodných návarových materiálov pre orbové nástroje / Moh'd M. S. Hammad, Rudolf Tolnai, Vladimír Kročko
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 4-6.
[ ... TOLNAI, Rudolf - KROČKO, Vladimír]

ADF15 Vplyv predsejbovej prípravy pôdy na jej vlastnosti ovplyvňujúce pestovanie koreňovej zeleniny v podmienkach precízneho poľnohospodárstva = The effect of soil tillage on soil properties affecting growing root vegetables in conditions of precision agriculture / Juraj Poničan, Ján Jech, Marek Angelovič, Miroslav Žitňák
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 7-10.
[ ... PONIČAN, Juraj - JECH, Ján - ANGELOVIČ, Marek - ŽITŇÁK, Miroslav]

ADF16 Vývoj zariadenia na meranie pevnosti škrupiny vajec = Development of a device for measuring eggshell solidity / Roman Gálik, Ivan Karas, Jana Švenková, Mária Žitná
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 11-14.
[ ... GÁLIK, Roman - KARAS, Ivan - ŠVENKOVÁ, Jana - ŽITNÁ, Mária]

ADF17 Skúšky hydrostatického motora s ekologickou kvapalinou = Testing of a hydrostatic motor with ecological liquid / Zdenko Tkáč, Štefan Drabant, Juraj Jablonický, Peter Kleinedler
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 14-19.
[ ... TKÁČ, Zdenko - DRABANT, Štefan - JABLONICKÝ, Juraj - KLEINEDLER, Peter]

ADF18 SEMETKO, Jozef
Určovanie výkonu vozidla s pohonom viac náprav = Determination of power of multidrive vehicles / Jozef Semetko, Ivan Janoško, Peter Pernis
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 20-23.
[ ... JANOŠKO, Ivan - PERNIS, Peter]

ADF19 PRIECEL, Jozef
Radiálne napätie v kontaktnej ploche pneumatiky a pôdy = Radial stress in the tyre-soil contact area / Jozef Priecel, Jozef Semetko, Ingrid Karandušovská
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 23-25.
[ ... SEMETKO, Jozef - KARANDUŠOVSKÁ, Ingrid]

ADF20 PECHA, J.
Heterogénne zvarové spoje moderných energetických ocelí = Heterogenous weld seams of modern power engineering steel types / Jozef Pecha, Rudolf Tolnai, Jozef Hrubec
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 26-28.
[ ... TOLNAI, Rudolf - HRUBEC, Jozef]

ADF21 HORVÁTHOVÁ, Jarmila
Mediálna výchova a teória mnohopočetnej inteligencie v jazykovej príprave budúcich manažérov = Mass-media education and theory of multiple inteligence in foreign language tuition of future managers / Jarmila Horváthová, Andrea Holúbeková
In: Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku. - ISSN 1335-2571. - Roč. 6, č. 1 (2004), s. 1-4. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/13/acta_oeconomica_et_informatica/obsah/2004/1/33/
[ ... HOLÚBEKOVÁ, Andrea]

ADF22 ŠAJBIDOROVÁ, Mária
Súčasný stav a perspektívy rozvoja informačných a komunikačných technológií v poľnohospodárstve = Present position and perspectives of development of information and communication technologies in agriculture / Mária Šajbidorová, Darina Tóthová
In: Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku. - ISSN 1335-2571. - Roč. 6, č. 1 (2004), s. 4-7. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/13/acta_oeconomica_et_informatica/obsah/2004/1/34/
[ ... TÓTHOVÁ, Darina]

ADF23 NAGYOVÁ, Ľudmila
Komparácia vybraných ukazovateľov komodity zemiaky s krajinami východnej a strednej Európy a EÚ = A comparison of chosen potato indicators with eastern and Central Europe countries and EU / Ľudmila Nagyová, Dušan Dobák
In: Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku. - ISSN 1335-2571. - Roč. 6, č. 1 (2004), s. 8-13. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/13/acta_oeconomica_et_informatica/obsah/2004/1/35/
[ ... DOBÁK, Dušan]

ADF24 BARTOVÁ, Ľubica
Chudoba v obciach SR = Poverty in setlements of the Slovak Republic / Ľubica Bartová
In: Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku. - ISSN 1335-2571. - Roč. 6, č. 1 (2004), s. 14-17. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/13/acta_oeconomica_et_informatica/obsah/2004/1/36/

ADF25 ŠKORECOVÁ, Emília
Vnútropodnikové ceny produkcie v podmienkach trhovej ekonomiky = Transfer prices of production in conditions of market economy / Emília Škorecová, Anna Látečková
In: Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku. - ISSN 1335-2571. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 18-20. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/13/acta_oeconomica_et_informatica/obsah/2004/1/37/
[ ... LÁTEČKOVÁ, Anna]

ADF26 MIŽIČKOVÁ, Ľudmila
Podnikateľská úspešnosť samostatne hospodáriacich roľníkov v Slovenskej republike = Business success of self-employed farmers in the Slovak Republic / Ľudmila Mižičková, Iveta Ubrežiová
In: Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku. - ISSN 1335-2571. - Roč. 6, č. 1 (2004), s. 25-28. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/13/acta_oeconomica_et_informatica/obsah/2004/1/39/
[ ... UBREŽIOVÁ, Iveta]

ADF27 LÁTEČKA, Mikuláš
Stanovenie potreby závlahovej vody simulačným modelom = Determination of irrigation water requirements by a simulation model / Mikuláš Látečka, František Burger
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 1-3.
[ ... BURGER, František]

ADF28 ELIÁŠ, Pavol
Pohánkovec český (Fallopia x Bohemica) - invázna rastlina hybridného pôvodu, nová pre zoznam kvitnúcich Slovenska = Knotweed (Fallopia x Bohemica) - an invasive plant species of hybridogenous origin, a new one for the checklist of flora in Slovakia / Pavol Eliáš
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 4-9.

ADF29 UHER, Anton
Využitie zeolitov pri zúrodňovaní piesočnatých pôd v záhradníctve = Use of zeolites for recultivation of sandy soils in horticulture / Anton Uher, Zoltán Balogh
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 9-11.
[ ... BALOGH, Zoltán]

ADF30 JAVOREKOVÁ, Soňa
Vplyv agroekosystémov a urbanizovaných celkov na mikrobiologickú kvalitu povrchových vôd = Effect of agroecosystems and built-up areas on the microbial quality of surface water / Soňa Javoreková
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 12-16.

ADF31 VARGOVÁ, Elena
Porovnanie aktivity alfa-galaktozidázy v bunkách a kultivačnom médiu medovky lekárskej (Melissa officinalis L.) = Comparison of α-galactosidase activity in cells and cultivation medium of lemon balm (Melisa officinalis L.) / Elena Vargová, Marcela Koreňová, Ján Stano
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 17-19.
[ ... KOREŇOVÁ, Marcela - STANO, Ján]

ADF32 DUCSAY, Ladislav
Vplyv dusíkatého hnojenia na tvorbu úrody, vitamínu C a akumuláciu dusičnanov pri pekinskej kapuste = The influence of nitrogen fertilization on the formation of yield and vitamin C and nitrate accumulation in chinese cabbage / L. Duscay, Ladislav Varga
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 20-23.
[ ... VARGA, Ladislav]

ADF33 JEDLOVSKÁ, Lýdia
Zmeny v obsahu vybraných frakcií síry v pôde = Changes to chosen fractions of sulphur in soil / Lýdia Jedlovská, Jaroslav Noskovič, Katarína Javorská
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 27-28.
[ ... NOSKOVIČ, Jaroslav - JAVORSKÁ, Katarína]

ADF34 ŠIMO, Dušan
Komparácia vybraných naturálnych a hodnotových ukazovateľov produkcie pšenice v Slovenskej republike s niektorými krajinami EÚ = Comparison of selected physical and value indicators of the wheat production in the Slovak republic with some countries of the European Union / Dušan Šimo
In: Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku. - ISSN 1335-2571. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 29-32.

ADF35 BIELIK, Peter
Konkurencieschopnosť slovenských producentov = Competitiveness of slovak agricultural producers / Peter Bielik
In: Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku. - ISSN 1335-2571. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 32-35.

ADF36 GURČÍK, Ľubomír
Analýza tvorby a vývoja hospodárskeho výsledku podniku = Analysis of formation and development of a company economic result / Ľubomír Gurčík
In: Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku. - ISSN 1335-2571. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 44-48.

ADF37 STEHLÍKOVÁ, Beáta
Nový metodologický prístup k prognózovaniu demografických časových radov = A new methodological approach to the demographic time series projection / Beáta Stehlíková
In: Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku. - ISSN 1335-2571. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 49-52.

ADF38 ATICI, Cemal
Konkurenčná schopnosť odvetvia živočíšnej výroby vo vybraných kandidátskych krajinách pred vstupom do EÚ = Competitivenes of livestock sector in selected EU candidate countries / Cemal Atici, Goksel Armagan, Peter Szovics
In: Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku. - ISSN 1335-2571. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 53-56.
[ ... ARMAGAN, Goksel - SZOVICS, Peter]

ADF39 HORNIAKOVÁ, Erika
Vplyv kŕmnych zmesí bez živočíšnych komponentov na úžitkovosť brojlerových kurčiat = Influence of feed mixtures without animal components on the efficiency of broiler chicken / Erika Horniaková
In: Agriculture. - ISSN 0551-3677. - Roč. 50, č. 1-3 (2004), s. 34-39.

ADF40 Pevnosť škrupiny zisťovaná prenosným meracím zariadením = Egg shell solidity measured with a testing measuring device / Roman Gálik, Erika Horniaková, Ivan Karas, Petr Kováč
In: Agriculture. - ISSN 0551-3677. - Roč. 50, č. 1-3 (2004), s. 40-46.
[ ... GÁLIK, Roman - HORNIAKOVÁ, Erika - KARAS, Ivan - KOVÁČ, Peter]

ADF41 Life test of a variable displacement hydrostatic axial piston pump with a biologically fast degradable oil = Životnostná skúška regulačného axiálneho piestového hydrostatického generátora s biologicky rýchlo rozložiteľným olejom / Ivan Petranský, Štefan Drabant, Zdenko Tkáč, Peter Kleinedler, Marek Bolla
In: Agriculture. - ISSN 0551-3677. - Roč. 50, č. 4-6 (2004), s. 84-92.
[ ... PETRANSKÝ, Ivan - DRABANT, Štefan - TKÁČ, Zdenko - KLEINEDLER, Peter - BOLLA, Marek]

ADF42 TKÁČ, Zdenko
Tests of the ZTS-122-45 tractor with biodegradable oil = Skúšky traktora ZTS-122-45 s biologicky odbúrateľným olejom / Zdenko Tkáč, Rastislav Škulec
In: Agriculture. - ISSN 0551-3677. - Roč. 50, č. 4-6 (2004), s. 93-98.
[ ... ŠKULEC, Rastislav]

ADF43 ZEMAN, Stanislav
Merná spotreba energie pri miešaní jadrových kŕmnych zmesí horizontálnou a vertikálnou miešačkou = Specific energy consumption during mixing of kernel feeding mixtures in horizontal and vertical mixing machines / Stanislav Zeman
In: Agriculture. - ISSN 0551-3677. - Roč. 50, č. 4-6 (2004), s. 104-111.

ADF44 Zaťaženie vodných ekosystémov Východoslovenskej nížiny PCB látkami a toxickými kovmi / Szabová E., Balážová M., Hajduk J., Kolesár J.
In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. 29, č. 6 (2004), s. 34-37.
[ ... SZABOVÁ, Eva - BALÁŽOVÁ, M. - HAJDUK, Jozef - KOLESÁR, J.]

ADF45 GÁLIK, Roman
Analýza vzťahov medzi silou potrebnou na deštrukciu škrupiny, vekom nosníc a niektorými fyzikálnymi charakteristikami slepačieho vajca = An analysis of the relationships between a force needed to break shell, hen age and some of physical characteristics of the hen egg / Roman Gálik, Erika Horniaková
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 34-38.
[ ... HORNIAKOVÁ, Erika]

ADF46 PECHA, J.
Nové mikrolegované ocele v energetike = New micro-alloyed power engineering steels / Jozef Pecha, Vladimír Kročko
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 39-42.
[ ... KROČKO, Vladimír]

ADF47 FRANČÁK, Ján
Vplyv kvality sadenia zemiakov na dosahovanú úrodu = Effect of potato planting quality on the yield achieved / Ján Frančák, Maroš Korenko
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 39-42.
[ ... KORENKO, Maroš]

ADF48 PISZCZALKA, Jan
Kvalita práce sekačky drevín = Work quality of a wood chopper / Ján Piszczalka, Juraj Maga
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 48-52.
[ ... MAGA, Juraj]

ADF49 BAJLA, Jozef
Optoelektronické snímače pri meraní šmykovej pevnosti pôdy = Optoelectronic sensors in measuring soil shear strength / Jozef Bajla, Dušan Hrubý, Marián Vargic
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 52-56.
[ ... HRUBÝ, Dušan - VARGIC, Marián]

ADF50 BIELEK, Pavol
Some potentials to external effects of soils = Vybrané potenciály extrémnych vplyvov pôdy / Pavol Bielek
In: Agriculture. - ISSN 0551-3677. - Roč. 50, č. 7-9 (2004), s. 154-161.

ADF51 MICHALÍK, Ivan
Vplyv genotypu a agroekologických podmienok pestovania pšenice na variabilitu čísla poklesu = Influence of cultivar and agroecological treatment cultivation of wheat on variations falling number values / Ivan Michalík, Martin Užík, Rudolf Fencík
In: Agriculture. - ISSN 0551-3677. - Roč. 50, č. 10-12 (2004), s. 209-219.
[ ... UŽÍK, Martin - FENCÍK, Rudolf]

ADF52 ELIÁŠ, Pavol
Invázie a invázne organizmy / Pavol Eliáš
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 38, č. 6 (2004), s. 283-284.

ADF53 ELIÁŠ, Pavol
Vynárajúce sa environmentálne problémy = The emerging environmental issues / Pavol Eliáš. - Súbežný text v jazyku anglickom
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 38, č. 6 (2004), s. 281-282.

ADF54 HANÁČKOVÁ, Eva
Effects of growing system, soil cultivation and stage development on crude protein and fibre content in alfalfa (Medicago sativa, L.) = Vplyv pestovateľskej sústavy, obrábania pôdy a rastovej fázy na obsah dusíkatých látok a vlákniny v lucerne siatej (Medicago sativa, L.) / Eva Hanáčková, Pavol Slamka
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 1-5. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/1/147/
[ ... SLAMKA, Pavol]

ADF55 CHLPÍK, Juraj
Plošná charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, lokalita Kolíňany = Area characterization of the mechanical and chemical characteristics of the soil at the research - experimental station of the Slovak Agricultural University of agriculture in Nitra, location Kolíňany / Juraj Chlpík, Richard Pospišil
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 6-10. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/1/205/
[ ... POSPIŠIL, Richard]

ADF56 Vplyv rôznych hladín probiotického preparátu v KKZ brojlerových kurčiat Ross 308 na straty hmotnosti chladením = The effect of different levels of probiotics in complete diets for Ross 308 chickens on weight losses by chilling / Peter Haščík, Juraj Čuboň, Václav Kulíšek, Peter Makovický
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 10-13. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/1/206/
[ ... HAŠČÍK, Peter - ČUBOŇ, Juraj - KULÍŠEK, Václav - MAKOVICKÝ, Peter]

ADF57 ONDRIŠÍK, Peter
The dynamics of inorganic nitrogen in soil during the growing season of winter wheat as dependent on agrotechnical measures = Dynamika anorganického dusíka v pôde počas vegetácie pšenice letnej f. ozimnej v závislosti od agrotechnických opatrení / Peter Ondrišík, Jana Urminská, Martin Kantor
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 14-19. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/1/207/
[ ... URMINSKÁ, Jana - KANTOR, Martin]

ADF58 VOZÁR, Ľuboš
Termodynamická analýza tvorby úrody trávnych porastov = Thermodynamic analysis of grassland yield formation / Ľuboš Vozár, Ján Jančovič, Simona Petríková
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 20-23. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/1/208/
[ ... JANČOVIČ, Ján - PETRÍKOVÁ, Simona]

ADF59 Vplyv agronomických praktík na výskyt populácie bystruškovitých (Carabidae, Coleoptera) = Influence of agronomical practices on population occurence of Carabidae (Carabidae, Coleoptera) / Jana Porhajašová, Vladimír Petřvalský, Viera Peterková, Jana Urminská
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 24-27. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/1/209/
[ ... PORHAJAŠOVÁ, Jana - PETŘVALSKÝ, Vladimír - PETERKOVÁ, Viera - URMINSKÁ, Jana]

ADF60 BYSTRICKÁ, Judita
Zvýšenie úrody a kvality mrkvy obyčajnej (Daucus carota subsp. sativus) po aplikácii fenolických zlúčenín = Increase of carrot's (Daucus carota subsp. sativus) yield and quality after phenologic compounds application / Judita Bystrická, Janette Musilová, Pavol Trebichalský
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 34-37. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/2/211/
[ ... MUSILOVÁ, Janette - TREBICHALSKÝ, Pavol]

ADF61 ČERNÝ, Ivan
Termodynamické aspekty tvorby úrody ľanu olejného = Thermo dynamical aspects of the oil yield creation / Ivan Černý, Eva Candráková
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 37-41. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/2/212/
[ ... CANDRÁKOVÁ, Eva]

ADF62 PEŠKOVIČOVÁ, Dana
Genetické zlepšenie veľkosti vrhu v populácii biela ušľachtilá po zavedení animal modelu do genetického hodnotenia ošípaných = Selection response in litter size for Large White pigs after introducing Animal model in genetic evaluation / Dana Peškovičová, Branislav Bobček, Emília Hanusová
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 41-45. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/2/213/
[ ... BOBČEK, Branislav - HANUSOVÁ, Emília]

ADF63 KRAMÁROVÁ, Marcela
Vplyv probiotika s účinnou zložkou baktérií Enterococcus faecium M-74 na produkčné parametre a niektoré ukazovatele tukového metabolizmu nosníc = Effect of probiotic containing Enterococcus faecium M-74 on some parameters of production and lipid metabolism of hens / Marcela Kramárová, Ludmila Chmelničná
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 45-49. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/2/214/
[ ... CHMELNIČNÁ, Ľudmila]

ADF64 Comparison of chemical and biological properties of haplic chernozems and haplic luvisols in soil profile = Porovnanie chemických a biologických vlastností černozeme a hnedozeme v pôdnom profile / Soňa Javoreková, Jana Vjatráková, Silvia Labudová, Roman Labuda, Juraj Chlpík
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 50-56. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/2/215/
[ ... JAVOREKOVÁ, Soňa - VJATRÁKOVÁ, Jana - LABUDOVÁ, Silvia - LABUDA, Roman - CHLPÍK, Juraj]

ADF65 ŠÁRGOVÁ, Silvia
Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie produkcie bioplynu z rôznych druhov poľnohospodárskej biomasy / Silvia Šárgová, Ján Gaduš
In: Acta mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach / Technická univerzita, Strojnícka fakulta, Košice. - Košice : Strojnícka fakulta TU, 1997-. - ISSN 1335-2393. - Roč. 8, č. 3-A (2004), s. 239-242.
[ ... GADUŠ, Ján]

ADF66 BARTOVÁ, Ľubica
Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v SR = Combating poverty and social exclusion in the Slovak Republic / Ľubica Bartová
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. - ISSN 1336-5452. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 6-9.

ADF67 FÁZIKOVÁ, Mária
Changes in migration patterns of rural inhabitants during the transformation process in the Slovak Republic = Zmeny v migrácii vidieckeho obyvateľstva SR v procese transformácie / Mária Fáziková
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. - ISSN 1336-5452. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 9-12.

ADF68 GOZORA, Vladimír
Občianska bezpečnosť ako súčasť rozvoja regiónov = Civil security as a part of the regional development / Vladimír Gozora
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. - ISSN 1336-5452. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 12-15.

ADF69 FEHÉR, Alexander
Možnosti ochrany biodiverzity a trvalo udržateľného využívania panónskych xerotermných lúk na spraši = Biodiversity conservation possibilities and sustainable use of Pannonic xerophilous loess grasslands / Alexander Fehér, Lýdia Končeková, Jana Balážová
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. - ISSN 1336-5452. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 15-19.
[ ... KONČEKOVÁ, Lýdia - BALÁŽOVÁ, Jana]

ADF70 JARÁBKOVÁ, Jana
Audit zdrojov obce - východisko tvorby programov cestovného ruchu na úrovni obce = The audit of community resources - the basis of creation of tourism programmes on community level / Jana Jarábková
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. - ISSN 1336-5452. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 20-22.

ADF71 ZEMAN, Stanislav
Mechanické vlastnosti obalov a ich odolnosť proti vonkajším vplyvom = Mechanical properties to measure resistance of food packaging materials to external influences / Stanislav Zeman
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 57-60.

ADF72 GÁLIK, Roman
Analýza mikroklimatických podmienok v hale na rozmnožovací chov nosníc = An analysis of microclimatic conditions in hall for reproduction breeding of layers / Roman Gálik
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 60-64.

ADF73 PONIČAN, Juraj
Technické parametre strojov a ich vplyv na zber krmovín = Technical parameters of machines and their influence on the forage crop harvest / Juraj Poničan, Vladimír Lichvár
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 67-70.
[ ... LICHVÁR, Vladimír]

ADF74 PRIECEL, Jozef
Experimentálne stanovenie kontaktnej plochy pri vertikálnom zaťažení pneumatiky typu NT-8 = Experimental determination of the contact area at the vertical load of an NT-8 tyre / Jozef Priecel, Jozef Šesták, Ingrid Karandušovská
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 70-72.
[ ... ŠESTÁK, Jozef - KARANDUŠOVSKÁ, Ingrid]

ADF75 Návrh lineárneho šmykového prístroja pre podmienky in situ = Design of linear skidding device for in situ conditions / Jozef Bajla, Jozef Priecel, Martin Supek, Ivana Vajdíková
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 81-83.
[ ... BAJLA, Jozef - PRIECEL, Jozef - SUPEK, Martin - VAJDÍKOVÁ, Ivana]

ADF76 RUSNÁK, Juraj
Optimalizácia nosného rámu stavebného stroja DAMPER = Optimalization of bearing frame of building machine DAMPER / Juraj Rusnák
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 85-87.

ADF77 KARAS, Ivan
Využitie programovateľnej meracej ústredne na diagnostiku dojacej techniky = Usage of programmable measuring device for the diagnostics of milking equipment / Ivan Karas, Roman Gálik
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 88-90.
[ ... GÁLIK, Roman]

ADF78 Prevádzkové meranie dynamického zaťaženia traktorového hydrogenerátora = Operating measurement of dynamic tractor hydraulic pump loading / Zdenko Tkáč, Štefan Drabant, Juraj Jablonický, Dušan Varga
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 91-94.
[ ... TKÁČ, Zdenko - DRABANT, Štefan - JABLONICKÝ, Juraj - VARGA, Dušan]

ADF79 Vplyv vlastností pôdy na agrofyzikálne vlastnosti koreňovej zeleniny = The influence of soil properties on agro-physical properties of root vegetable / Juraj Poničan, Ján Jech, Marek Angelovič, Miroslav Žitňák
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 94-98.
[ ... PONIČAN, Juraj - JECH, Ján - ANGELOVIČ, Marek - ŽITŇÁK, Miroslav]

ADF80 ZEMAN, Stanislav
Determination of the packaging materials welding strength = Zisťovanie pevnosti zvaru obalových materiálov / Stanislav Zeman
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 99-100.

ADF81 OPÁTH, Rudolf
Energetická náročnosť procesu mletia pšenice = Energy consumption during the milling process of wheat grain / Rudolf Opáth, Viera Kažimírová, Pavol Tóth
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 106-108.
[ ... KAŽIMÍROVÁ, Viera - TÓTH, Pavol]

ADF82 VITÁZEK, Ivan
Teplovodný kotol s palivom zemný plyn = Natural gas-fired hot water boiler / Ivan Vitázek, Juraj Havelka
In: Acta technologica agriculturae. - ISSN 1335-2555. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 109-112.
[ ... HAVELKA, Juraj]

ADF83 HANÁČKOVÁ, Eva
Effect of nutrient ratio on grain yield and nutritive status of winter wheat (Triticum aestivum L.) = Vplyv pomeru živín na úrodu zrna a diagnostikovanie výživového stavu pšenice letnej formy ozimnej / Eva Hanáčková, Pavol Slamka
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 57-62.
[ ... SLAMKA, Pavol]

ADF84 Vplyv mliečnanu sodného na mikrobiologické, fyzikálne a zmyslové vlastnosti hovädzeho mäsa = The effect od sodium lactate on microbiological, physical and sensorical qualities of beef / Juraj Čuboň, Peter Haščík, Jozef Mojto, Miroslava Kačániová, Vladimír Vagač, Daniela Košťálová, Simona Pavličová
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 62-66.
[ ... ČUBOŇ, Juraj - HAŠČÍK, Peter - MOJTO, Jozef - KAČÁNIOVÁ, Miroslava - VAGAČ, Vladimír - KOŠŤÁLOVÁ, Daniela - PAVLIČOVÁ, Simona]

ADF85 DUCSAY, Ladislav
The winter wheat response to topdressing with nitrogen = Reakcia ozimnej pšenice na prihnojovanie dusíkom / Ladislav Ducsay, Otto Ložek, Ladislav Varga
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 67-71.
[ ... LOŽEK, Otto - VARGA, Ladislav]

ADF86 Hodnotenie telesnej kondície kráv slovenského strakatého plemena = Evaluation of body condition scoring of Slovak Spotted cattle / Peter Strapák, Peter Juhás, Eva Strapáková, Jozef Bujko, Július Žitný, Vladimír Čanji
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 72-77.
[ ... STRAPÁK, Peter - JUHÁS, Peter - STRAPÁKOVÁ, Eva - BUJKO, Jozef - ŽITNÝ, Július - ČANJI, Vladimír]

ADF87 ČARNICKÝ, Štefan
Dotácie do poľnohospodárstva v Európskej únii a názory študentov ekonomických fakúlt na dohodnuté podmienky pre Slovensko / Štefan Čarnický, František Sudzina, Pavol Andrejovský
In: Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - ISSN 1336-1562. - (2004), s. 106-111.
[ ... SUDZINA, František - ANDREJOVSKÝ, Pavol]

ADF88 HRONEC, Ondrej
Kontrola a riadenie nákladov s využitím moderných IS/IT / Hronec O., Škorecová E., Látečková A.
In: Acta oeconomica Cassoviensia. - ISSN 80-225-1844-1. - Č. 8 (2004), s. 86-94.
[ ... ŠKORECOVÁ, Emília - LÁTEČKOVÁ, Anna]

ADF89 WAGNER, František
Vplyv extrémnych prvkov počasia a možnosti ich redukcie z aspektu úrod čerešní = Influence of extreme elements of weather and options for their reduction in terms of cherry yields / František Wagner, Ivan Hričovský
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 29-33.
[ ... HRIČOVSKÝ, Ivan]

ADF90 HRUBÍK, Pavel
Rozšírenie čarovníkov smrekov (Picea L.) a borovíc (Pinus L.) na vybraných lokalitách Slovenska = Distribution of witches' broom of spruce (Picea L.) and pinaceae (Pinus L.) in Selected Areas of the Slovak republic / Pavel Hrubík, Zuzana Kerekešová, Matúš Bartoš
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 38-41.
[ ... KEREKEŠOVÁ, Zuzana - BARTOŠ, Matúš]

ADF91 KALÚZ, Karol
Dopad zmeny imisnej situácie na poľnohospodársku výrobu = Impact of the immision situation change on agricultural production / Karol Kalúz
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 42-44.

ADF92 IGAZ, Dušan
Zmena infiltračnej schopnosti pôdy vplyvom organického hnojenia pod porastom cukrovej repy = Changes in the infiltration properties of soil under sugar beet crop after application of manure / Dušan Igaz, Bernard Šiška, Richard Pospišil
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 44-47.
[ ... ŠIŠKA, Bernard - POSPIŠIL, Richard]

ADF93 GÁLIK, Martin
Tvorba fytomasy viniča hroznorodého v podmienkach klimatickej zmeny na Slovensku = Production of grapevine biomass in conditions of the climate change in Slovakia / Martin Gálik, František Špánik, Štefan Hronský
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 47-50.
[ ... ŠPÁNIK, František - HRONSKÝ, Štefan]

ADF94 URMINSKÁ, Jana
Riziko berýlia v životnom prostredí Žiarskej kotliny a jeho vplyv na zdravotný stav obyvateľstva = Risk of beryllium in the environment of the Žiarska Basin's territory and its effects on the local population's health / Jana Urminská, Jana Porhajašová
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 51-53.
[ ... PORHAJAŠOVÁ, Jana]

ADF95 ANTAL, Jaroslav
Hydrologická bilancia navrhnutého pestovateľského systému rekultivačných drevín na odkalisku ZSNP a.s. Žiar nad Hronom = Hydrologic balance of a proposed cultivation system for recultivation woody plants in the sludgy field of ZSNP a.s. Žiar nad Hronom / Jaroslav Antal, Klaudia Pariláková
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 54-57.
[ ... PARILÁKOVÁ, Klaudia]

ADF96 ELIÁŠ, Pavol
Vynárajúce sa problémy životného prostredia / Pavol Eliáš
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 38, č. 6 (2004), s. 285-288.

ADF97 BORSUKOVÁ, Hana
Viacdimenzionálnosť osobnosti učiteľa cudzích jazykov / Hana Borsuková
In: Acta Humanica. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 169.

ADF98 BEŇAČKOVÁ, Jana
Evaluation of two inorganic forms of nitrogen in water of the Nature Reserve Žitavský luh / Beňačková Jana, Noskovič Jaroslav
In: Folia oecologica. - ISSN 1336-5266. - Roč. 31, č. 2 (2004), s. 67-72.
[ ... NOSKOVIČ, Jaroslav]

ADF99 ŠALAMON, Ivan
The radioactivity evaluation of selected species of medicinal plants = Hodnotenie radioaktivity vybraných druhov liečivých rastlín / Ivan Šalamon, Miroslav Habán
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 103-106. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/4/266/
[ ... HABÁN, Miroslav]

ADF100 MIKO, Marián
In vitro klonové množenie genetických zdrojov jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) z územia Slovenska = In vitro clonal propagation of genetic resources of service tree (Sorbus domestica L.) growing in Slovak territory / Marián Miko, Ján Gažo, Mária Biroščíková
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 85-89. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/4/256/http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/4/256/
[ ... GAŽO, Ján - BIROŠČÍKOVÁ, Mária]

ADF101 Changes to the serum electrolyte concentrations of pheasants (Phasianus colchicus) caused by cadmium administered in drinking water = Zmeny koncentrácie minerálnych látok krvnej plazme bažantov (Phasianus colchicus) po podávaní kadmia v pitnej vode / Róbert Toman, Svätoslav Hluchý, Peter Massányi, Lenka Bábiková
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 90-92. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/4/263/
[ ... TOMAN, Róbert - HLUCHÝ, Svätoslav - MASSÁNYI, Peter - BÁBIKOVÁ, Lenka]

ADF102 KOVÁČIK, Peter
Hnojenie jačmeňa jarného dusíkom v rastovej fáze DC 20-23 = Nitrogen fertilization of spring barley at the DC 20-23 growth stage / Peter Kováčik
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 93-98. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/4/264/

ADF103 TÓTH, Peter
Flea beetles (Chrysomelidae: Alticinae) associated with field bindweed (Convolvulus arvensis L.) in Slovakia = Skočky (Chrysomelidae: Alticinae) vyvíjajúce sa v podmienkach Slovenska na pupenci roľnom (Convolvulvus arvensis L.) / Peter Tóth, Monika Tóthová, Ľudovít Cagáň
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 99-103. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/4/265/
[ ... TÓTHOVÁ, Monika - CAGÁŇ, Ľudovít]

ADF104 HLUCHÝ, Svätoslav
Morfológia laktujúcich mliečnych žliaz oviec = Morphology of sheep mammary glands during lactation / Svätoslav Hluchý, Michal Simon, Zoltán Eliáš
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 106-109. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/4/267/
[ ... SIMON, Michal - ELIÁŠ, Zoltán]

ADF105 ARBAOUI, Mounia
Comparison of Sclerotinia sclerotiorum isolates originating from Algeria and Slovakia / Arbaoui, Mounia, Huszár, Jozef, Gregušková, Romana
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 15-19. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... HUSZÁR, Jozef - GREGUŠKOVÁ, Romana]

ADF106 BARTA, Marek
A potential role of Rhopalosiphum padi (Linneus) colonies on winter host, Padum avium linneus, as an inoculum source of fungal diseases of cereal aphids in agricultural landscape / Marek Barta, Ľudovít Cagáň
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 21-25. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... CAGÁŇ, Ľudovít]

ADF107 Leaf rust resistance genes in winter wheat cultivars registered in the Czech and Slovak Republic / Bartoš Pavel, Huszár Jozef, Hanzalová Alena, Marešová Jana, Chrpová Jana
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 30-33. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... BARTOŠ, Pavel - HUSZÁR, Jozef - HANZALOVÁ, Alena - MAREŠOVÁ, Jana - CHRPOVÁ, Jana]

ADF108 TÓTH, Peter
Are there important natural enemies of field bindweed within Slovakian noctuidae species? / Peter Tóth, Monika Tóthová, Ľudovít Cagáň
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 319-321. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... TÓTHOVÁ, Monika - CAGÁŇ, Ľudovít]

ADF109 TÓTHOVÁ, Monika
Leafhoppers, planthoppers, frofhoppers and cixiids (Auchenorrhyncha) on pigweeds as vectors of plant diseases / Monika Tóthová, Peter Tóth, Ľudovít Cagáň
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 322-326. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... TÓTH, Peter - CAGÁŇ, Ľudovít]

ADF110 ŠPÁNIK, František
Changes in phenology of grapevines (Vitis vinifera) as influenced by climate change impacts in Slovakia / F. Špánik, B. Šiška, M. Gálik
In: Meteorologický časopis. - ISSN 1335-339X. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 119-122.
[ ... ŠIŠKA, Bernard - GÁLIK, Martin]

ADF111 RAČEK, Marcel
Reakcia stratifikovaných semien Acer davidii ssp. grosseri na mechanické odstránenie osemenia = The reaction of stratificated seeds of Acer davidii ssp. grosseri on mechanical disposal of testa / Marcel Raček
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - ISSN 1335-2563. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 141-142.

ADF112 Morfologické aspekty nekrózy a apoptózy buniek z pohľadu rôznych vplyvov / P. Makovický, V. Kulíšek, P. Haščík, M. Miluchová, A. Čopík
In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. 29, č. 4 (2004), s. 39-41.
[ ... MAKOVICKÝ, Peter - KULÍŠEK, Václav - HAŠČÍK, Peter - MILUCHOVÁ, Martina - ČOPÍK, Andrej]

ADF113 BOKOR, Peter
Distribution of sunflower pathogen Diaporthe helianthi (Phomopsis helianthi) in Slovakia / Peter Bokor, Kamil Hudec, Jozef Huszár,
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 37-40. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... HUDEC, Kamil - HUSZÁR, Jozef]

ADF114 CAGÁŇ, Ľudovít
Distribution of Orobanche alba Stephan ex Willd. - potential host of phytophagous animals and pathogens attacking the pest Orobanche ramosa L. in Slovakia / Ľudovít Cagáň, Peter Tóth
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 50-52. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... TÓTH, Peter]

ADF115 DEMJANOVÁ, Eva
Effects of crop rotation and tillage systems on weed populations, density and diversity in maize (Zea mays L.) / Eva Demjanová
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 61-63. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/

ADF116 HUDEC, Kamil
In vitro influence of fungicides on growth and morfology of various Fusarium species / Kamil Hudec
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 86-90. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/

ADF117 HUNKOVÁ, Elena
Weed occurrence in sugar beet in dependence on mineral fertilization / Elena Hunková
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 91-92. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/

ADF118 Variability of leaf rust and effectiveness of genes of resistance in Slovakia in 1995 - 2001 / Jozef Huszár, Pavel Bartoš, Alena Hanzalová, Eva Herzová
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 93-96. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... HUSZÁR, Jozef - BARTOŠ, Pavel - HANZALOVÁ, Alena - HERZOVÁ, Eva]

ADF119 LÍŠKA, Emil
Crop equivalents Cirsium arvense (L.) Scop. in spring barley and pea / Emil Líška, Elena Hunková, Oto Ložek
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 177-178. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... HUNKOVÁ, Elena]

ADF120 PETŘVALSKÝ, Vladimír
Comparison of occurence of Carabidae in different types of soil utilization of wheat / Vladimír Petřvalský, Viera Peterková, Jana Porhajašová
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 246-247. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... PETERKOVÁ, Viera - PORHAJAŠOVÁ, Jana]

ADF121 SHOAIB, Maha Ahmed
Natural enemies of slugs and snails recorded in Slovakia / Maha Ahmed Shoaib, Ľudovít Cagáň
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 275-278. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... CAGÁŇ, Ľudovít]

ADF122 TANCIK, Ján
Efficiency of Trichogramma evanescens Westwood in the control of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn) on corn / Ján Tancík, Ľudovít Cagáň
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 311-312. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... CAGÁŇ, Ľudovít]

ADF123 TANCIK, Ján
Phenology of the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hbn. - moth emergence in cages, oviposition and damage of leaves / Ján Tancík, Ľudovít Cagáň
In: Acta fytotechnica et zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2004), s. 313-315. - Spôsob prístupu: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/1/acta_fytotechnica_et_zootechnica/obsah/2004/mimoriadne_cislo/
[ ... CAGÁŇ, Ľudovít]

ADF124 ELIÁŠ, Pavol
New locality of eritically endangered plant species Rosa arvensis in Slovakia / Pavol Eliáš
In: Biosozologia : conservation biology. - Roč. 2, č. 11 (2004), s. 30-33.

ADF125 JABLONICKÝ, Juraj
Ekologický prenos výkonu pojazdovým ústrojenstvom / Juraj Jablonický, Anton Žikla, Rudolf Abrahám
In: Acta mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. - ISSN 1335-2393. - Roč. 8, č. 3-A (2004), s. 293-297.
[ ... ŽIKLA, Anton - ABRAHÁM, Rudolf]

ADF126 Optimisation of semi-trailer isolation in consideration of heat transfer = Optimizácia izolácie návesu z pohľadu prenosu tepla / Marek Bolla, Ján Gaduš, Peter Arras, Zdenko Tkáč, Chris Peeters
In: Acta mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. - ISSN 1335-2393. - Roč. 8, č. 3-A (2004), s. 487-492.
[ ... BOLLA, Marek - GADUŠ, Ján - ARRAS, Peter - TKÁČ, Zdenko - PEETERS, Chris]

ADF127 Accelerating of life test of a hydrostatic drive using polutted fluid = Zrýchlenie životnostnej skúšky hydrostatického pohonu s použitím znečistenej pracovnej kvapaliny / Ivan Petranský, Marek Bolla, Zdenko Tkáč, Štefan Drabant
In: Acta mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. - ISSN 1335-2393. - Roč. 8, č. 3-A (2004), s. 681-688.
[ ... PETRANSKÝ, Ivan - BOLLA, Marek - TKÁČ, Zdenko - DRABANT, Štefan]

ADF128 Teplota prevodového a hydraulického systému traktora z pohľadu ekológie a spoľahlivosti = Temperature of transmission and hydraulic system of the tractor in term of ecology and reliability / Štefan Drabant, Ivan Petranský, Zdenko Tkáč, Juraj Jablonický
In: Acta mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. - ISSN 1335-2393. - Roč. 8, č. 3-A (2004), s. 689-694.
[ ... DRABANT, Štefan - PETRANSKÝ, Ivan - TKÁČ, Zdenko - JABLONICKÝ, Juraj]

ADF129 Skúšky hydrostatických prevodníkov s ekologickou kvapalinou pri dynamickom zaťažení v laboratórnych podmienkach = Temperature of transmission and hydraulic system of the tractor in term of ecological and reliability / Zdenko Tkáč, Ivan Petranský, Štefan Drabant, Marek Bolla, Juraj Jablonický
In: Acta mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. - ISSN 1335-2393. - Roč. 8, č. 3-A (2004), s. 695-702.
[ ... TKÁČ, Zdenko - PETRANSKÝ, Ivan - DRABANT, Štefan - BOLLA, Marek - JABLONICKÝ, Juraj]

ADF130 Design of a testing stand for dynamic loading of the open hydrostatic drive using an electrohydraulic proportional pressure valve (I) / Ivan Petranský, Štefan Drabant,, Marek Bolla, Zdenko Tkáč, Jozef Turza
In: Hydraulika a pneumatika : časopis pre hydrauliku, pneumatiku a automatizovanú techniku. - ISSN 1335-5171. - Roč. 6, č. 2 (2004), s. 19-22.
[ ... PETRANSKÝ, Ivan - DRABANT, Štefan - BOLLA, Marek - TKÁČ, Zdenko - TURZA, Jozef]

ADF131 Design of a testing stand for dynamic loading of the open hydrostatic drive using an electrohydraulic proportional pressure valve (II) / Ivan Petranský, Štefan Drabant,, Marek Bolla, Zdenko Tkáč, Jozef Turza
In: Hydraulika a pneumatika : časopis pre hydrauliku, pneumatiku a automatizovanú techniku. - ISSN 1335-5171. - Roč. 6, č. 3-4 (2004), s. 32-38.
[ ... PETRANSKÝ, Ivan - DRABANT, Štefan - BOLLA, Marek - TKÁČ, Zdenko - TURZA, Jozef]

ADF132 Vplyv posunutia naklonenej dosky na kinematiku AHSP / Jozef Turza, Ivan Petranský, Ivan Jurčo, Peter Kleinedler
In: Hydraulika a pneumatika : časopis pre hydrauliku, pneumatiku a automatizovanú techniku. - ISSN 1335-5171. - Roč. 6, č. 3-4 (2004), s. 38-41.
[ ... TURZA, Jozef - PETRANSKÝ, Ivan - JURČO, Ivan - KLEINEDLER, Peter]

ADF133 VITÁZEK, Ivan
Tepelná účinnosť parného kotla s plynným palivom = Thermal efficiency of a steam boiler with gas fuel / Ivan Vitázek, Juraj Havelka
In: Acta mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach / Technická univerzita, Strojnícka fakulta, Košice. - Košice : Strojnícka fakulta TU, 1997-. - ISSN 1335-2393. - Roč. 8, č. 3-A (2004), s. 153-158.
[ ... HAVELKA, Juraj]

AEC Vedecké práce v zahraničných rec. vedeckých zborníkoch

Počet záznamov: 15

AEC01 HLUCHÝ, Svätoslav
The influence of sound stimulation during hatching on the mortality of pygmy grooses / Hluchý Svätoslav
In: Lucrari stiintifice / Universitatea de Ştiinţe Agronomice sii Medicina Veterinara. - Timisoara : Red. Revistelor Agricole, 2004. - S. 255-258.

AEC02 SVETLIK, Ivan
Gander ejacalated monitoring during reproductive season / Svetlík I.S., Weis J.
In: Lucrari stiintifice / Universitatea de Ştiinţe Agronomice sii Medicina Veterinara. - Timisoara : Red. Revistelor Agricole, 2004. - S. 259-263.
[ ... WEIS, Ján]

AEC03 ANDREJI, Jaroslav
Levels of cobalt, nickel, cooper and manganese in fisches from the Danube river / Andreji J., Stráňai I.
In: Lucrari stiintifice / Universitatea de Ştiinţe Agronomice sii Medicina Veterinara. - Timisoara : Red. Revistelor Agricole, 2004. - S. 301-306.
[ ... STRÁŇAI, Ivan]

AEC04 ŠMEHÝL, Peter
The effect of Belgian giant white as a pure breed on slaughter traits of synthetic line selected for meat production / Šmehýl P., Hanusová Jana
In: Lucrari stiintifice / Universitatea de Ştiinţe Agronomice sii Medicina Veterinara. - Timisoara : Red. Revistelor Agricole, 2004. - S. 373-377.
[ ... HANUSOVÁ, Jana]

AEC05 Effect of dividers construction on losses by pea harvest / J. Jech, J. Poničan, V. Rataj, A. Sloboda
In: Visnik Lvivskogo deržavnago agrarnogo universitetu : Agroinženerni doslidžennija. - Lviv : Ministerstvo agrarnoj politiki Ukraini, 2004. - S. 531-542.
[ ... JECH, Ján - PONIČAN, Juraj - RATAJ, Vladimír - SLOBODA, Alexander]

AEC06 GREGÁŇOVÁ, Radomíra
Elektronická podpora výučby matematiky / Radomíra Gregáňová, Dana Országhová
In: Pedagogický software 2004 [elektronický zdroj]. - [1. vyd.]. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-49-1. - S. 189-192. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ORSZÁGHOVÁ, Dana]

AEC07 ORSZÁGHOVÁ, Dana
E-testovanie - súčasť zvyšovania kvality vzdelávania v matematických predmetoch / Dana Országhová, Radomíra Gregáňová
In: Pedagogický software 2004 [elektronický zdroj]. - [1. vyd.]. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-49-1. - S. 337-340. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... GREGÁŇOVÁ, Radomíra]

AEC08 BOŽIKOVÁ, Monika
Využitie multimédií ako aktivizujúceho prostriedku vo fyzikálnom vzdelávaní / Božiková M., Kecskés A.
In: Pedagogický software 2004 [elektronický zdroj]. - [1. vyd.]. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-49-1. - S. 663-666. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
Vyšiel aj poster článku. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KECSKÉS, Arpád]

AEC09 HLUCHÝ, Svätoslav
Morphology of udders and lactating mammary glands in sheep / Hluchý Svätoslav
In: Lucrari stiintifice / Universitatea de Ştiinţe Agronomice sii Medicina Veterinara. - Timisoara : Red. Revistelor Agricole, 2004.

AEC10 BOBČEK, Branislav
Analysis of slaughter value and meat quality of various hybrid combinations of pig in Slovakia / Branislav Bobček, Ladislav Lagin
In: Pig and poultry meat quality - genetic and non-genetic factors : medzinárodná konferencia, Krakow 14.-15. októbra 2004. - 1. vyd. - Krakow : British Society of Animal Science, 2004. - ISBN 0-906562-46. - S. 75-77.
[ ... LAGIN, Ladislav]

AEC11 BOBČEK, Branislav
Antioxidant status and physical-chemical incidens pig meat as influenced by higher levels of organic selenium / Branislav Bobček, Rudolf Lahučký, Jana Mrázová
In: Pig and poultry meat quality - genetic and non-genetic factors : medzinárodná konferencia, Krakow 14.-15. októbra 2004. - 1. vyd. - Krakow : British Society of Animal Science, 2004. - ISBN 0-906562-46. - S. 78-79.
[ ... LAHUČKÝ, Rudolf - MRÁZOVÁ, Jana]

AEC12 BOBČEK, Branislav
The effect of dietary magnesium oxide supplementation on carcass value and meat quality of pigs defined on malignat hyperthermia / Branislav Bobček, Ivan Bahelka
In: Pig and poultry meat quality - genetic and non-genetic factors : medzinárodná konferencia, Krakow 14.-15. októbra 2004. - 1. vyd. - Krakow : British Society of Animal Science, 2004. - ISBN 0-906562-46. - 80-8275-77.
[ ... BAHELKA, Ivan]

AEC13 Utrzymanie krów z legowiskiem o duzym kacie nachylenia wyniki badań eksploatacyjnych = Cow-housing on steep-sloped bedding area, system study results / Stanislaw Winnicki, Andrzej Tomala, Andrej Čopík, Romana Glowicka, Lech Nawrocki, Andrzej Myczko, Halina Tomala
In: Problemy intensifikacji produkcji zwierzecej z uwzglednieniem ochrony srodowiska i standardow UE : materialy na konferencje, Warszawa 21-22 wrzesnia 2004. - 1. vyd. - Warszawa : Instytut budownictwa, mechanizacji i elektrofikacji rolnictwa, 2004. - S. 91-96.
[ ... WINNICKI, Stanislaw B. - TOMALA, Andrzej - ČOPÍK, Andrej - GLOWICKA, Romana - NAWROCKI, Lech - MYCZKO, R. - TOMALA, Halina]

AEC14 ANDREJI, Jaroslav
Biodiverzita rýb rieky Handlovky / aut. Jaroslav Andreji, Ivan Stráňai
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky / editoři: Stanislav Lusk, Věra Lusková, Karel Halačka. - 1. vyd. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2004. - ISBN 80-903329-2-7. - S. 71-74.
[ ... STRÁŇAI, Ivan]

AEC15 MIKLÍKOVÁ, Zora
Zvyšky zvierat z nádvoria mestskej tržnice v Nitre / Zora Miklíková, Marián Fabiš
In: Ve službách archeologie V. : sborník k sedemdesátinám RNDr. Emanuela Opravila CSc. - 1. vyd. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2004. - ISBN 80-7275-051-8. - S. 165-172.
[ ... FABIŠ, Marián]

AED Vedecké práce v domácich rec. vedeckých zborníkoch

Počet záznamov: 64

AED01 ANTAL, Jaroslav
Využitie zrážkovej bilancie pre návrh biologickej rekultivácie kalových polí / Jaroslav Antal, Klaudia Pariláková
In: Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia 5 : 5. odborný seminár. - Zvolen : Technická univerzita ; Ústav ekológie lesa SAV ; Zvolen, 2004. - ISBN 80-228-1332-x. - S. 83-90.
[ ... PARILÁKOVÁ, Klaudia]

AED02 KLIMENT, Marcel
Uplatnenie digitálnych ortofotomáp pri identifikácii hraníc lesnej a poľnohospodárskej pôdy / Marcel Kliment, Zuzana Matiášová
In: Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia 5 : 5. odborný seminár. - Zvolen : Technická univerzita ; Ústav ekológie lesa SAV ; Zvolen, 2004. - ISBN 80-228-1332-x. - S. 225-231.
[ ... MATIÁŠOVÁ, Zuzana]

AED03 ELIÁŠ, Pavol
Floristické poznámky z juhozápadného Slovenska: ohrozené a vzácne taxóny cievnatých rastlín = Floristic notes from Southwestern Slovakia: threathened and rare taxa of vascular plants / Pavol Eliáš jun., Daniel Dítě, Marek Sádovský
In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2004. - S. 105-110.
[ ... DÍTĚ, Daniel - SÁDOVSKÝ, Marek]

AED04 ELIÁŠ, Pavol
Terminologická poznámka: splanievajú alebo divočejú? = Terminological notes to the Slovak term for ";escaping"; / Pavol Eliáš
In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2004. - S. 201-204.

AED05 SÁDOVSKÝ, Marek
Poznámky k rozšíreniu a cenológii vybraných druhov halofilných rastlín na juhozápadnom Slovensku = Notes of distribution and coenology of chosen halophilic plant species in Southwestern Slovakia / Marek Sádovský, Pavol Eliáš ml., Daniel Dítě
In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2004. - S. 122-126.
[ ... ELIÁŠ, Pavol - DÍTĚ, Daniel]

AED06 SÁDOVSKÝ, Marek
Historické a súčasné rozšírenie slaniskových spoločenstiev na juhozápadnom Slovensku = Distribution of halophytic communities in Southwestern Slovakia: history and present / Marek Sádovský, Pavol Eliáš ml., Daniel Dítě
In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2004. - S. 127-129.
[ ... ELIÁŠ, Pavol - DÍTĚ, Daniel]

AED07 ELIÁŠ, Pavol
Siedma vedecká konferencia populačnej biológie rastlín v Nitre (Nitra, 26.-28. jún, 2002) / Pavol Eliáš
In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2004. - S. 7-8.

AED08 SOZANSKÝ, Peter
Hodnotenie koncentrácie rozpustného kyslíka a organických látok vo vodnom toku Čerešňový potok / Peter Sozanský, Jaroslav Noskovič, Mária Babošová
In: Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia 5 : 5. odborný seminár. - Zvolen : Technická univerzita ; Ústav ekológie lesa SAV ; Zvolen, 2004. - ISBN 80-228-1332-x. - S. 67-77.
[ ... NOSKOVIČ, Jaroslav - BABOŠOVÁ, Mária]

AED09 GADUŠ, Ján
CAE - významný nástroj konštruktéra = CAE - an important tool of the constructor / Ján Gaduš, Alena Hašková
In: Prírodné vedy, 43 : prírodné vedy a IKT - supplementum / [editori: Jana Burgerová, Ivana Cimermanová, Peter Beisetzer, Danica Fazekašová]. - Prešov : Prešovská univerzita, 2004. - ISBN 80-8068-295-X. - S. 228-234.
[ ... HAŠKOVÁ, Alena]

AED10 Ultraštruktúra raných embryí ošípaných po partenogenetickej aktivácii a intracytoplazmatickej mikroinjekcii spermie = Ultrastructure of early pig embryos after parthenogenetic activation and intracytoplasmatic sperm microinjection / J. Pivko, V. Labuda, E. Kubovičová, P. Grafenau, Ľ. Ríha, V. Makarevič, M. Zibrín, V. Sládečková
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 11-16.
[ ... PIVKO, Juraj - LANDA, Vladimír - KUBOVIČOVÁ, Elena - GRAFENAU, Peter - RIHA, Ľudovít - MAKAREVIČ, V. - ZIBRÍN, Martin - SLÁDEČKOVÁ, V.]

AED11 Produkcia bovinných embryí in vitro v SOF médiu so zvýšenou koncentráciou kyslíka = In vitro production of bovine embryos in SOF medium under high oxygen tension / M. Popelková, A.V. Makarevič, E. Kubovičová, J. Pivko, J. Kačmárik
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 17-22.
[ ... POPELKOVÁ, Miroslava - MAKAREVICH, Alexander, V. - KUBOVIČOVÁ, Elena - PIVKO, Juraj - KAČMÁRIK, Juraj]

AED12 Ultrasonografická postpartálna diagnostika porúch plodnosti kráv a ich liečba = Ultrasonographic postpartal diagnostics of fertility disorders in cows and their treatment / P. Grafenau, M. Popelková, J. Pivko, Ľ. Riha, E. Kubovičová
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 23-28.
[ ... GRAFENAU, Peter - POPELKOVÁ, Miroslava - PIVKO, Juraj - RIHA, Ľudovít - KUBOVIČOVÁ, Elena]

AED13 Vplyv riedidiel a niektorých aditív na prežívateľnosť a morfológiu spermií semena baranov = Effect of extenders and some additives on survival and morphology of spermatozoa in ram semen / Ľ. Riha, D. Apolen, J. Pivko, P. Grafenau, A. Čapistrák, E. Kubovičová
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 29-35.
[ ... RIHA, Ľudovít - APOLEN, Dušan - PIVKO, Juraj - GRAFENAU, Peter - ČAPISTRÁK, Anton - KUBOVIČOVÁ, Elena]

AED14 Porovnávacia štúdia mikroskopickej stavby kompaktného kostného tkaniva králikov a ošípaných = Comparative study of rabbits and pigs compact bone tissue microscopic structure / M. Martiniaková, P. Chrenek, M. Vondráková, R. Omelka, M. Fabiš
In: Journal of farm animal science = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 49-55.
[ ... MARTINIAKOVÁ, Monika - CHRENEK, Peter - VONDRÁKOVÁ, M. - OMELKA, Radoslav - FABIŠ, Marián]

AED15 Zhodnotenie vplyvu niektorých genetických a negenetických faktorov na hrúbku najdlhšieho chrbtového svalu a podkožného tuku jahniat = Evaluation of influence od some genetic and non-genetic factors on depth of longest muscle on back and subscutaneous fat in lambs / A. Čapistrák, M. Margetín, D. Apolen, N. E. Blanco Roa
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 71-79.
[ ... ČAPISTRÁK, Anton - MARGETÍN, Milan - APOLEN, Dušan - ROA, Noel Ernesto Blanco]

AED16 Závislosť medzi vybranými morfologickými a funkčnými vlastnosťami vemena oviec a počtom somatických buniek = Connection between selected morphological and functional properties of udder and somatic cell counts / M. Margetín, J. Špánik, M. Milerski, A. Čapistrák, D. Apolen
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 81-87.
[ ... MARGETÍN, Milan - ŠPÁNIK, Jaroslav - MILERSKI, Michal - ČAPISTRÁK, Anton - APOLEN, Dušan]

AED17 PEŠKOVIČOVÁ, Dana
Selekčný efekt v populácii biela ušľachtilá po zavedení animal modelu do genetického hodnotenia ošípaných = Selection response for Large White pigs after introducing animal model in genetic evaluation / D. Peškovičová, E. Hanusová, B. Bobček
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 89-96.
[ ... HANUSOVÁ, Emília - BOBČEK, Branislav]

AED18 Vplyv MSP I polymorfizmu v géne RBP4 na plodnosť ošípaných = Effect of MSP I polymorphism in RBP4 gene on litter size in pigs / R. Omelka, D. Peškovičová, M. Bauerová, M. Martiniaková, B. Buchová, J. Bulla
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 97-102.
[ ... OMELKA, Radoslav - PEŠKOVIČOVÁ, Dana - BAUEROVÁ, Mária - MARTINIAKOVÁ, Monika - BUCHOVÁ, Blanka - BULLA, Jozef]

AED19 Živočíšne genetické zdroje v SR ako súčasť svetového genofondu hospodárskych zvierat = Farm animal genetic resources in the Slovak Republic as a part of world animal genetic resources / M. Oravcová, J. Huba, L. Hetényi, J. Bulla, O. Kadlečík
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 111-118.
[ ... ORAVCOVÁ, Marta - HUBA, Ján - HETÉNYI, Ladislav - BULLA, Jozef - KADLEČÍK, Ondrej]

AED20 Vzťah medzi hmotnosťou násadových vajec a živou hmotnosťou husí počas rastu = Relation between weight of hatching eggs and live weight of geese in the course of growth / J. Benková, V. Meszáros, J. Baumgartner, J. Weis, B. Szabo
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 141-146.
[ ... BENKOVÁ, Janka - MÉSZÁROS, Viktor - BAUMGARTNER, Ján - WEIS, Ján - SZABO, Barnabáš]

AED21 Technologická kvalita vajec prepelice japonskej mäsového typu = Technological quality of meat type Japanese quail eggs / J. Baumgartner, J. Kopecký, Z. Končeková, J. Benková
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 147-154.
[ ... BAUMGARTNER, Ján - KOPECKÝ, Ján - KONČEKOVÁ, Zdena - BENKOVÁ, Janka]

AED22 Chemická charakteristika a degradovateľnosť živín rôznych hybridov raže = Chemical characteristic and nutrient degradability of various rye hybrids / M. Chrenková, Z. Čerešňáková, P. Petrikovič, Z. Gálová, P. Patráš
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 167-174.
[ ... CHRENKOVÁ, Mária - ČEREŠŇÁKOVÁ, Zuzana - PETRIKOVIČ, Peter - GÁLOVÁ, Zdenka - PATRÁŠ, Peter]

AED23 Vplyv krátkodobého skrmovania vitamínu D3 na ukazovatele kvality mäsa mladých býkov = Influence of short-time feeding of vitamin D3 on meat quality traits of young bulls / K. Novotná, R. Lahučký, K. Zaujec, M. Poláčiková, J. Mojto
In: Journal of farm animal science = = Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. - Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISSN 1335-3683. - S. 223-228.
[ ... NOVOTNÁ, Katarína - LAHUČKÝ, Rudolf - ZAUJEC, Kvetoslav - POLÁČIKOVÁ, Mária - MOJTO, Jozef]

AED24 Vplyv podmienok prostredia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre repy cukrovej = The effect of environment conditions on quantitative an qualitative parameters of sugar beet / Božena Šoltýsová, Rastislav Mati, Dana Kotorová, Štefan Tóth
In: Zborník vedeckých prác Oblastného výskumného ústavu agroekológie v Michalovciach. - Michalovce : Oblastný výskumný ústav agroekológie, 2004. - ISBN 80-9690904-1-X. - S. 49-57.
[ ... ŠOLTÝSOVÁ, Božena - MATI, Rastislav - KOTOROVÁ, Danka - TÓTH, Tomáš]

AED25 Porovnanie energetickej bilancie pestovania hustosiatych obilnín na fluvizemi glejovej a hnedozemi kultizemnej = The comparison of energy balance of grain crops cultivation at fluvi-eutric gleysols and haplic luvisols / Dana Kotorová, Richard Pospišil, Jozef Ržonca, Pavol Balla, Martin Danilovič
In: Zborník vedeckých prác Oblastného výskumného ústavu agroekológie v Michalovciach. - Michalovce : Oblastný výskumný ústav agroekológie, 2004. - ISBN 80-9690904-1-X. - S. 119-127.
[ ... KOTOROVÁ, Danka - POSPIŠIL, Richard - RŽONCA, Josef - BALLA, Pavol - DANILOVIČ, Martin]

AED26 SÚSTRIKOVÁ, Andrea
Štúdium kvalitatívnych charakteristík silíc izolovaných z rôznych genotypov šalvie lekárskej = Study on qualitative characteristic of the essential oils isolated from the different sage genotypes / Andrea Sústriková, Miroslav Habán
In: Zborník vedeckých prác Oblastného výskumného ústavu agroekológie v Michalovciach. - Michalovce : Oblastný výskumný ústav agroekológie, 2004. - ISBN 80-9690904-1-X. - S. 185-193.
[ ... HABÁN, Miroslav]

AED27 A short history of Slovak soil science development = Stručný vývoj histórie slovenského pôdoznalectva / Pavol Bielek, Emil Fulajtár ml., Jaroslava Sobocká, Pavel Jambor
In: Vedecké práce = Proceedings. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2004. - ISBN 80-89128-10-6. - S. 5-15.
[ ... BIELEK, Pavol - FULAJTÁR, Emil ml. - SOBOCKÁ, Jaroslava - JAMBOR, Pavel]

AED28 DODOK, Rastislav
Soil water regime in the territory of Čunovo water reservoir impact with aspect to ground water capillary inflow = Vodný režim pôd v oblasti vplyvu zdrže Čuňovo z aspektu kapilárneho vzlínania podzemnej vody / Rastislav Dodok
In: Vedecké práce = Proceedings. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2004. - ISBN 80-89128-10-6. - S. 55-63.

AED29 BABOŠOVÁ, Mária
Hodnotenie koncentrácie dusičnanového dusíka a fosforečnanového fosforu vo vodnom toku Kadaň / Mária Babošová, Jaroslav Noskovič, Peter Sozanský
In: Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia 5 : 5. odborný seminár. - Zvolen : Technická univerzita ; Ústav ekológie lesa SAV ; Zvolen, 2004. - ISBN 80-228-1332-x. - S. 51-59.
[ ... NOSKOVIČ, Jaroslav - SOZANSKÝ, Peter]

AED30 SOVIŠ, Branislav
Kvantitatívne zloženie potravy jazveca lesného (Meles meles, L.) v poľovných oblastiach pre malú zver / Branislav Soviš, Lýdia Jedlovská
In: Folia venatoria. - Bratislava : Príroda, 2004. - ISBN 80-88853-23-0. - S. 178-188.
[ ... JEDLOVSKÁ, Lýdia]

AED31 URMINSKÁ, Jana
Riziko vplyvu ťažkých kovov niklu a antimónu v životnom prostredí = The risk of an influence of heavy metals nickel and antimony in the environment / Jana Urminská, Jana Porhajašová
In: Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia 5 : 5. odborný seminár. - Zvolen : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-228-1332-x. - S. 19-25.
[ ... PORHAJAŠOVÁ, Jana]

AED32 JARÁBKOVÁ, Jana
Príprava programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónov so zameraním na cestovný ruch / J. Jarábková, A. Belajová
In: Acta oeconomica / Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2004. - ISBN 80-8055-989-1. - S. 91-97.
[ ... BELAJOVÁ, Anna]

AED33 FÁZIKOVÁ, Mária
Zmeny v postavení poľnohospodárskych podnikov v ekonomickej štruktúre vidieka / Mária Fáziková
In: Pôdohospodárske aktivity a ich vplyv na rozvoj vidieka a životné prostredie. - Bratislava : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-04-5. - S. 65-71.

AED34 Biologické vlastnosti černozeme z juhozápadnej časti Slovenska a vzťahy medzi nimi / Števlíková T., Maková J., Mátéová S., Javoreková S.
In: Život v pôde [ektronický zdroj] : zborník z medzinárodného seminára, konaného v dňoch 27.– 28.1.2004 v Bratislave na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy / recenzenti: Zoltán Bedrna a kol. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, 2004. - S. 116-124.
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŠTEVLÍKOVÁ, Tatiana - MAKOVÁ, Jana - MÁTÉOVÁ, Silvia - JAVOREKOVÁ, Soňa]

AED35 Vzťah mikrobiálnej biomasy k fyzikálnym a chemickým vlastnostiam v profile černozeme / Maková J., Števlíková T., Zaujec A., Mátéová S.
In: Život v pôde [ektronický zdroj] : zborník z medzinárodného seminára, konaného v dňoch 27.– 28.1.2004 v Bratislave na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy / recenzenti: Zoltán Bedrna a kol. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, 2004. - S. 125-129.
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... MAKOVÁ, Jana - ŠTEVLÍKOVÁ, Tatiana - ZAUJEC, Anton - MÁTÉOVÁ, Silvia]

AED36 Vplyv osevného postupu na vybrané mikrobiologické a chemické charakteristiky / S. Mátéová, T. Števlíková, J. Maková, S. Javoreková
In: Život v pôde [ektronický zdroj] : zborník z medzinárodného seminára, konaného v dňoch 27.– 28.1.2004 v Bratislave na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy / recenzenti: Zoltán Bedrna a kol. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, 2004. - S. 130-135.
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... MÁTÉOVÁ, Silvia - ŠTEVLÍKOVÁ, Tatiana - MAKOVÁ, Jana - JAVOREKOVÁ, Soňa]

AED37 ČERNÁKOVÁ, Eleonóra
Zdravá škola a jej prínos k formovaniu žiakov z hľadiska výživy / Eleonóra Černáková
In: Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. - 1. vyd. - Nitra : Fakulta prírodných vied, 2004. - ISBN 80-8050-739-2. - S. 71-74.

AED38 IVÁNEK, Miroslav
Mládež, voľný čas, zdravý životný štýl / Miroslav Ivánek
In: Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. - 1. vyd. - Nitra : Fakulta prírodných vied, 2004. - ISBN 80-8050-739-2. - S. 113-118.

AED39 VERNARCOVÁ, Jana
Význam sexuálnej výchovy z pohľadu prevencie v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu / Jana Vernarcová
In: Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. - 1. vyd. - Nitra : Fakulta prírodných vied, 2004. - ISBN 80-8050-739-2. - S. 119-124.

AED40 KOPČEKOVÁ, Jana
Stravovacie zvyklosti a životný štýl študentov odboru "; Výživa ľudí"; / Jana Kopčeková, Katarína Šramková
In: Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. - 1. vyd. - Nitra : Fakulta prírodných vied, 2004. - ISBN 80-8050-739-2. - S. 225-230.
[ ... ŠRAMKOVÁ, Katarína]

AED41 ŠRAMKOVÁ, Katarína
Prieskum konzumácie ovocia u dospievajúcej mládeže / Katarína Šramková, Jana Kopčeková
In: Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. - 1. vyd. - Nitra : Fakulta prírodných vied, 2004. - ISBN 80-8050-739-2. - S. 231-235.
[ ... KOPČEKOVÁ, Jana]

AED42 DANIŠKA, Jaroslav
Výchova a vzdelávanie v oblasti humánnej výživy vo vzťahu k zdravému životnému štýlu / Jaroslav Daniška, Katarína Šramková, Jana Kopčeková
In: Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. - 1. vyd. - Nitra : Fakulta prírodných vied, 2004. - ISBN 80-8050-739-2. - S. 236-241.
[ ... ŠRAMKOVÁ, Katarína - KOPČEKOVÁ, Jana]

AED43 ELIÁŠ, Pavol
Devätorka rozprestretá (Fumana procumbens) v pohorí Tríbeč = Fumana procumbens in the Tríbeč Mts. / Pavol Eliáš ml.
In: Rosalia : spravodaj ochrany prídody chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. - 1. vyd. - Nitra : Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2004. - ISBN 80-900489-7-8. - S. 13-17.

AED44 ELIÁŠ, Pavol
Nová lokalita horca pľúcneho (Gentiana pneumonanthe) v pohorí Tríbeč = New locality of Gentiana pneumonanthe in the Tríbeč Mountains / Pavol Eliáš ml., Pavol Eliáš st.
In: Rosalia : spravodaj ochrany prídody chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. - 1. vyd. - Nitra : Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2004. - ISBN 80-900489-7-8. - S. 19-22.
[ ... ELIÁŠ, Pavol]

AED45 PODOLÁKOVÁ, Katarína
Význam zeleniny pre výživu a zdravie človeka / Katarína Podoláková, Tünde Pokorná
In: Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. - 1. vyd. - Nitra : Fakulta prírodných vied, 2004. - ISBN 80-8050-739-2. - S. 27-29.
[ ... POKORNÁ, Tünde]

AED46 ŠTRBA, Peter
Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia interiérovými rastlinami / Peter Štrba, Anna Gogoláková
In: Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. - 1. vyd. - Nitra : Fakulta prírodných vied, 2004. - ISBN 80-8050-739-2. - S. 290-294.
[ ... GOGOLÁKOVÁ, Anna]

AED47 ŠTRBA, Peter
Jedovaté okrasné dreviny v podmienkach centrálnych mestských zón / Peter Štrba, Branislav Štrba
In: Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. - 1. vyd. - Nitra : Fakulta prírodných vied, 2004. - ISBN 80-8050-739-2. - S. 301-306.
[ ... ŠTRBA, Branislav]

AED48 Vodné hospodárstvo, jeho funkcia v krajine a v spoločnosti / J. Antal, P. Petrovič, L. Podkonický, J. Szolgay
In: Poľnohospodárske aktivity a ich vplyv na rozvoj vidieka a životné prostredie. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-04-5. - S. 53-64.
[ ... ANTAL, Jaroslav - PETROVIČ, P. - PODKONICKÝ, L. - SZOLGAY, Ján]

AED49 FABIŠ, Marián
Nitra - Malý seminár. Archeofaunálne zvyšky / M. Fabiš
In: Študijné zvesti archeologického ústavu SAV = Studienberichte des Archäologischen Instituts der Slowakischen Akademie der Wissenschaften Nitra 1956. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004. - S. 177-181.

AED50 Vplyv stresu na produkciu a kvalitu mlieka = The influence of stress on milk production and its quality / Sokol, J., Golian, J., Rajský, D., Zeleňáková, L., Lorinčík, Ľ.
In: Aktuálne otázky výroby a spracovania mlieka - bezpečné potraviny pre všetkých = Actual questions of production and processing of the milk- safe food for everyone : zborník prednášok a posterov, 27.-28. mája 2004, Štrbské Pleso - Vysoké Tatry / [zostavili: Oľga Burdová, Mária Baranová]. - 1. vyd. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2004. - ISBN 80-88985-99-4. - S. 75-80.
[ ... SOKOL, Jozef - GOLIAN, Jozef - RAJSKÝ, Dušan - ZELEŇÁKOVÁ, Lucia - LORINČÁK, Ľubomír]

AED51 Odber vzoriek surového kravského mlieka klasickou metódou a autosamplerom = Sampling of raw cow milk by a conventional method and autosampler / Čambálová, M., Sokol, J., Golian, J., Bohunická, T., Zajác, P.
In: Aktuálne otázky výroby a spracovania mlieka - bezpečné potraviny pre všetkých = Actual questions of production and processing of the milk- safe food for everyone : zborník prednášok a posterov, 27.-28. mája 2004, Štrbské Pleso - Vysoké Tatry / [zostavili: Oľga Burdová, Mária Baranová]. - 1. vyd. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2004. - ISBN 80-88985-99-4. - S. 126-130.
[ ... ČAMBÁLOVÁ, M. - SOKOL, Jozef - GOLIAN, Jozef - BOHUNICKÁ, Tatiana - ZAJÁC, Peter]

AED52 Determinácia geografického pôvodu ementálskych syrov vybranými analytickými metódami = Analytical methods for the determination of the geographic origin of emmental cheese / Zeleňáková, L, Pavličová, S., Kovačic, V., Golian, J.
In: Aktuálne otázky výroby a spracovania mlieka - bezpečné potraviny pre všetkých = Actual questions of production and processing of the milk- safe food for everyone : zborník prednášok a posterov, 27.-28. mája 2004, Štrbské Pleso - Vysoké Tatry / [zostavili: Oľga Burdová, Mária Baranová]. - 1. vyd. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2004. - ISBN 80-88985-99-4. - S. 185-187.
[ ... ZELEŇÁKOVÁ, Lucia - PAVLIČOVÁ, Simona - KOVAČIC, Vladimír - GOLIAN, Jozef]

AED53 Mlieko - významný zdroj jódu = Milk - important iodine source / Kovačic, V., Pavličová, S., Zeleňáková, L., Golian, J.
In: Aktuálne otázky výroby a spracovania mlieka - bezpečné potraviny pre všetkých = Actual questions of production and processing of the milk- safe food for everyone : zborník prednášok a posterov, 27.-28. mája 2004, Štrbské Pleso - Vysoké Tatry / [zostavili: Oľga Burdová, Mária Baranová]. - 1. vyd. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2004. - ISBN 80-88985-99-4. - S. 207-208.
[ ... KOVAČIC, Vladimír - PAVLIČOVÁ, Simona - ZELEŇÁKOVÁ, Lucia - GOLIAN, Jozef]

AED54 ZAJÁC, Peter
Výsledky vyšetrenia surového kravského mlieka na RIL v Slovenskej republike za roky 2001, 2002 a 2003 = Results of monitoring of RIL in raw cow milk in Slovakia performed by central laboratorie in the years 2001, 2002 and 2003 / Zajác, P., Golian, J., Sokol, J.
In: Aktuálne otázky výroby a spracovania mlieka - bezpečné potraviny pre všetkých = Actual questions of production and processing of the milk- safe food for everyone : zborník prednášok a posterov, 27.-28. mája 2004, Štrbské Pleso - Vysoké Tatry / [zostavili: Oľga Burdová, Mária Baranová]. - 1. vyd. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2004. - ISBN 80-88985-99-4. - S. 228-232.
[ ... GOLIAN, Jozef - SOKOL, Jozef]

AED55 Pasterizácia mlieka a tepelná rezistencia Mycobacterium avium subs. paratuberculosis = Pasteurization of milk and the heat resistance of Mycobacterium avium subs. paratuberculosis / Pavličová, S., Zeleňáková, L., Kovačic, V., Golian, J.
In: Aktuálne otázky výroby a spracovania mlieka - bezpečné potraviny pre všetkých = Actual questions of production and processing of the milk- safe food for everyone : zborník prednášok a posterov, 27.-28. mája 2004, Štrbské Pleso - Vysoké Tatry / [zostavili: Oľga Burdová, Mária Baranová]. - 1. vyd. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2004. - ISBN 80-88985-99-4. - S. 244-245.
[ ... PAVLIČOVÁ, Simona - ZELEŇÁKOVÁ, Lucia - KOVAČIC, Vladimír - GOLIAN, Jozef]

AED56 KRÁLIKOVÁ, Adriana
Hoverflies (Diptera, Syrphidae) of the ramsar site Parížske močiare (Paris wetlands) National nature reserve (Southern Slovakia) and flight activity of eudominant species / Adriana Králiková
In: Acta Facultatis Ecologiae / [zostavovateľ: Peter Bitušík]. - 1. vyd. - vo Zvolene : Technická univerzita Zvolen, 2004. - ISBN 1336-300X. - S. 75-79.

AED57 KRÁLIKOVÁ, Adriana
Hoverfly (Diptera, Syrphidae) fauna research on peach tree / Adriana Králiková
In: Acta Facultatis Ecologiae / [zostavovateľ: Peter Bitušík]. - 1. vyd. - vo Zvolene : Technická univerzita Zvolen, 2004. - ISBN 1336-300X. - S. 81-83.

AED58 ŠRAMKOVÁ, Katarína
Prevalencia a prevencia osteoporózy a osteopénie / Katarína Šramková, Karol Bitter, Oľga Lukáčová
In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR [elektronický zdroj] : 1. konferencia s mezinárodnou účasťou, 21. - 23. október 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice, Slovensko : SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6.
. - Aktualizované Existuje aj abstrakt článku v anglickej a slovenskej mutácii, ktorý vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BITTER, Karol - LUKÁČOVÁ, Oľga]

AED59 KOPČEKOVÁ, Jana
Primárna prevencia a zdravie / Jana Kopčeková, Katarína Šramková
In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR [elektronický zdroj] : 1. konferencia s mezinárodnou účasťou, 21. - 23. október 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice, Slovensko : SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6.
. - Aktualizované Existuje aj abstrakt článku v anglickej a slovenskej mutácii, ktorý vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŠRAMKOVÁ, Katarína]

AED60 ŠRAMKOVÁ, Katarína
Ukazovatele zdravia a kvality života u zamestnancov univerzity / Katarína Šramková, Jana Kopčeková
In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR [elektronický zdroj] : 1. konferencia s mezinárodnou účasťou, 21. - 23. október 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice, Slovensko : SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6.
. - Aktualizované Existuje aj abstrakt článku v anglickej a slovenskej mutácii, ktorý vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KOPČEKOVÁ, Jana]

AED61 DANIŠKA, Jaroslav
Podpora verejného zdravia pomocou vzdelávania vo výžive / Jaroslav Daniška, Katarína Šramková,
In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR [elektronický zdroj] : 1. konferencia s mezinárodnou účasťou, 21. - 23. október 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice, Slovensko : SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6.
. - Aktualizované Existuje aj abstrakt článku v anglickej a slovenskej mutácii, ktorý vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŠRAMKOVÁ, Katarína]

AED62 Výsledky rozrábky jatočných tiel farmovo chovaných danielov = Results of butchering of fallow deer being bred in farms / Jaroslav Slamečka, Pavel Hell, Jozef Mojto, Jozef Gašparík
In: Folia venatoria. - Bratislava : Príroda, 2004. - ISBN 80-88853-23-0. - S. 115-125.
[ ... SLAMEČKA, Jaroslav - HELL, Pavel - MOJTO, Jozef - GAŠPARÍK, Jozef]

AED63 Zdravotný stav zajaca poľného vo vybraných likalitách juhozápadného Slovenska = Healt condition of brown hare in some localities of southwestern Slovakia / Jaroslav Slamečka, Pavel Hell, Jozef Mojto, Jozef Gašparík
In: Folia venatoria. - Bratislava : Príroda, 2004. - ISBN 80-88853-23-0. - S. 126-135.
[ ... ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav - SLAMEČKA, Jaroslav - HELL, Pavel - GAŠPARÍK, Jozef]

AED64 Nutričné zloženie svaloviny najcennejších častí tela bažanta poľovného z farmového chovu / Haščík P., Gašparovič J., Čuboň J., Kulíšek V., Křivánek I.
In: Folia venatoria. - Bratislava : Príroda, 2004. - ISBN 80-88853-23-0. - S. 161-166.
[ ... HAŠČÍK, Peter - GAŠPAROVIČ, J. - ČUBOŇ, Juraj - KULÍŠEK, Václav - KŘIVÁNEK, I.]

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 3

AFA01 Funkcia štítnej žľazy u chorých psoriázou u ekologicky podmieneného jódového - fluórového deficitu a korekcií / Larysa Rostoka, Ivan Turianica, Ju. V. Andraško, Mária Angelovičová
In: Klinická medicína : 7. medzinárodná vedecká konferencia. - Dnepropetrovsk ; Dnepropetrovsk, 2004. - ISBN 966-7191-86-9. - S. 43-45.
[ ... ROSTOKA, Larysa - TURIANICA, Ivan - ANDRAŠKO, Ju.V. - ANGELOVIČOVÁ, Mária]

AFA02 MICHALCOVÁ, Anna
Vplyvy pôsobiace na kvalitu ovčích a kozích syrov / Anna Michalcová
In: Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků II. : sborník referátů ze semináře s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-868-1. - S. 18-21.

AFA03 Využitie netradičných zdrojov mäsa pre výživu ľudí / Haščík, P., Gašparík, J., Mojto, J., Čuboň, J., Kulíšek, V., Makovický, P.
In: Aktuální otázky produkce jatečních zvířat : medzinárodní vědecká konference, Brno 17.9.2004. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-783-9. - S. 180-185.
[ ... HAŠČÍK, Peter - GAŠPARÍK, Jozef - MOJTO, Jozef - ČUBOŇ, Juraj - KULÍŠEK, Václav - MAKOVICKÝ, Peter]

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 1

AFB01 JANOŠKO, Ivan
Pneumatika v zime na snehovej vrstve / Ivan Janoško
In: Konferencia znalcov z odboru doprava cestná so zahraničnou účasťou [elektronický zdroj] : medzinárodný AUTOSALÓN NITRA 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Agrokomplex, 2004. - ISBN 80-85417-55-X. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 290

AFC01 Funkcija ščitovidnoj zalozi u chvorich psoriazom v umovach ekologično zumovlenogo jodftornogo deficitu ta korekcija / Larysa Rostoka, Ivan Turianica, Ju.V. Andraško, Mária Angelovičová
In: Nauka i osvita ";2004"; : materiali 7. mižnarodnoj naukovo-praktičeskoj konferencij, Dnipropetrovck 10-25 ljutogo 2004. - Dnipropetrovsk : Nauka i osvita, 2004. - ISBN 966-7191-86-9. - S. 43-45.
[ ... ROSTOKA, Larysa - TURIANICA, Ivan - ANDRAŠKO, Ju.V. - ANGELOVIČOVÁ, Mária]

AFC02 KAČÁNIOVÁ, Miroslava
Vplyv organického selénu a biologických preparátov na mikrobiologickú kvalitu mäsa husí a mikrobiologické a biochemické ukazovatele v slepých črevách husí / Miroslava Kačániová, Slavomír Mindek, Rastislav Bobček
In: Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce drůbeže [Elektronický zdroj] : Zborník z 13. medzinárodnej konferencie, České Budějovice 10.-11.februára 2004 ; Edit.: Václav Řehout. - 1. vyd. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-48-5. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... MINDEK, Slavomír - BOBČEK, Rastislav]

AFC03 Úroda a kvalita repy cukrovej v závislosti od redukovaného spôsobu obrábania pôdy = Yield and quality of sugar beet depending on reduced tilth system / Mária Karabínová, Vladimír Pačuta, Richard Pospišil, Jana Fecková
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 22-24.
[ ... KARABÍNOVÁ, Mária - PAČUTA, Vladimír - POSPIŠIL, Richard - FECKOVÁ, Jana]

AFC04 ŽÁK, Štefan
Vplyv netradičných technologických postupov na úrodu koreňa repy cukrovej = The influence of untraditional technological procedure on sugar beet yield / Štefan Žák, Zuzana Lehocká, Janka Žáková
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 30-32.
[ ... LEHOCKÁ, Zuzana - ŽÁKOVÁ, Janka]

AFC05 ŽÁK, Štefan
Vplyv netradičných technologických postupov na cukornatosť repy cukrovej = The influence of untraditional procedure on sugar content in the sugar beet / Štefan Žák, Zuzana Lehocká, Janka Žáková
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 33-35.
[ ... LEHOCKÁ, Zuzana - ŽÁKOVÁ, Janka]

AFC06 Vplyv systému pestovania repy cukrovej na jej úrodu a kvalitu = The influence of growing system on the yield and quality of sugar beet / Štefan Žák, Karol Kováč, Marta Klimeková, Mária Babulicová
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 36-39.
[ ... ŽÁK, Štefan - KOVÁČ, Karol - KLIMEKOVÁ, Marta - BABULICOVÁ, Mária]

AFC07 Produkčné a environmentálne aspekty pestovania repy cukrovej v ochranných pásmach vody = Production and environmental aspects of sugar beet growing in water protected areas / Karol Kováč, Štefan Žák, Mária Babulicová, Marta Klimeková
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 40-42.
[ ... KOVÁČ, Karol - ŽÁK, Štefan - BABULICOVÁ, Mária - KLIMEKOVÁ, Marta]

AFC08 LÍŠKA, Emil
Plodinový ekvivalent Cirsium arvense (L.) Scop. v repe cukrovej = The crop equivalent of Cirsium arvense (L.) Scop in sugar beet / Emil Líška, Eva Demjanová, Elena Hunková
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 49-51.
[ ... DEMJANOVÁ, Eva - HUNKOVÁ, Elena]

AFC09 POSPIŠIL, Richard
Vliv aplikace organominerálnich hnojiv na energetickou bilanci produkčního procesu řepy cukrové = Influence of organomineral preparation application on sugar beet production energy balance / Richard Pospišil, Vladimír Pačuta, Jana Fecková
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 96-98.
[ ... PAČUTA, Vladimír - FECKOVÁ, Jana]

AFC10 ŽÁK, Štefan
Vplyv hnojenia a spracovania pôdy na pórovitosť pôdy = The influence of fertilization and soil cultivation on soil porosity / Štefan Žák, Zuzana Lehocká, Janka Žáková
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 106-108.
[ ... LEHOCKÁ, Zuzana - ŽÁKOVÁ, Janka]

AFC11 POSPIŠIL, Richard
Účinek kontinuální výroby bioplynu na klíčivost semen plevelů v biokalu při organickém hnojení řepy cukrové = Effect of continual biogas production on the seeds germination in bio-digested slurry used in sugar beet fertilization / Richard Pospišil, Emil Líška, Rastislav Bušo
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 114-115.
[ ... LÍŠKA, Emil - BUŠO, Rastislav]

AFC12 Vplyv vybraných faktorov na úrodu buliev, digesciu a úrodu polarizačného cukru v pestovateľskom systéme cukrovej repy = Effect of some factors on root yield, digestion and polarised sugar yield under sugar beet growing system / Vladimír Pačuta, Ivan Černý, Jana Fecková, Richard Pospišil, Mária Karabínová, František Horvát
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 116-120.
[ ... PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan - FECKOVÁ, Jana - POSPIŠIL, Richard - KARABÍNOVÁ, Mária - HORVÁT, František]

AFC13 Aspekty tvorby úrody cukrovej repy vplyvom aplikácie Atoniku a listového hnojiva Polybór 150 = Aspects of suger beet yield creation influenced by Atonik and leaf fertilizer Polybór 150 application / Ivan Černý, Vladimír Pačuta, Mária Karabínová, Jana Fecková
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 125-127.
[ ... ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír - KARABÍNOVÁ, Mária - FECKOVÁ, Jana]

AFC14 Kvalitatívne zmeny úrody cukrovej repy vplyvom aplikácie Atoniku a Polybóru 150 = Qualitative changes in sugar beet yield effected by application of Atonik and Polybór 150 / Ivan Černý, Vladimír Pačuta, Mária Karabínová, Jana Fecková
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 128-130.
[ ... ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír - KARABÍNOVÁ, Mária - FECKOVÁ, Jana]

AFC15 KARABÍNOVÁ, Mária
Možnosti využitia biopreparátov v pestovateľskej technológii repy cukrovej = Biopreparates using prospects in the crop system of sugar beet / Mária Karabínová, Vladimír Pačuta, Ivan Černý
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 131-133.
[ ... PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan]

AFC16 FECKOVÁ, Jana
Koncentrácia živín v listoch cukrovej repy po aplikácii listových preparátov = Nutrients concentration in sugar beet leaves after leaf preparations application / Jana Fecková, Vladimír Pačuta, Ivan Černý
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 134-136.
[ ... PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan]

AFC17 Vplyv odrody a rôznych systémov pestovania na úrodu a na vybrané kvalitatívne parametre jačmeňa siateho jarného = The influence of varieties and growing systems on the yield and selected qualitative parameters of spring barley / Marta Klimeková, Karol Kováč, Zuzana Lehocká, Mária Babulicová
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 182-185.
[ ... KLIMEKOVÁ, Marta - KOVÁČ, Karol - LEHOCKÁ, Zuzana - BABULICOVÁ, Mária]

AFC18 KUBIŠTOVÁ, Stanislava
Vliv různích úsporních opatření na výšku výnosu a sladovnickou kvalitu ječmene ozimního = Effect of different saving measures on yield and malting quality of winter barley / Stanislava Kubištová, Juliana Molnárová
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 188-190.
[ ... MOLNÁROVÁ, Juliana]

AFC19 POSPIŠIL, Richard
Vývoj aktuální zaplevelenosti porostů ječmene jarního na Slovensku = Development of the actual weed infestation of spring barley stands in Slovakia / Richard Pospišil, Emil Líška, Rastislav Bušo
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 200-201.
[ ... LÍŠKA, Emil - BUŠO, Rastislav]

AFC20 LÍŠKA, Emil
Plodinový ekvivalent v jačmeni siatom, forma jarná = The crop equivalent of Cirsium arvense (L.) Scop. in spring barley / Emil Líška, Elena Hunková, Eva Demjanová
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 202-204.
[ ... HUNKOVÁ, Elena - DEMJANOVÁ, Eva]

AFC21 JAKUBECOVÁ, Henrieta
Produkce a kvalita sladovníckeho ječmene vlivem dusíkaté a mimokořeňové výživy = The influence of N- and leaf- fertilizations on production and quality of malt barley / Henrieta Jakubcová, Juliana Molnárová
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 208-210.
[ ... MOLNÁROVÁ, Juliana]

AFC22 CANDRÁKOVÁ, Eva
Adaptácia nových odrôd jačmeňa jarného na vybranej lokalite v SR = Adaptation of new spring barley varieties on chosen locality in SR / Eva Candráková
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 220-222.

AFC23 BUŠO, Rastislav
Srovnání technologické kvality vybraných odrůd ječmene ozimého = Comparison of technological malt quality of the chosen winter barley varieties / Rastislav Bušo, Juliana Molnárová, Jozef Žembery
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 223-225.
[ ... MOLNÁROVÁ, Juliana - ŽEMBERY, Jozef]

AFC24 CANDRÁKOVÁ, Eva
Reakcia odrôd jačmeňa jarného na hnojenie počas vegetácie = Reaction of spring barley varieties during vegetation / Eva Candráková
In: Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února na ČZU v Praze. - 1. vyd. - v Prahe : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1131-2. - S. 226-228.

AFC25 BAJLA, Jozef
Optoelektronické snímače na vrtuľkový šmykový prístroj = Optoelectronic sensors for torvane tester / Jozef Bajla, Dušan Hrubý
In: Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1167-3. - S. 3-9.
[ ... HRUBÝ, Dušan]

AFC26 BRACHTÝR, Bohumír
Určovanie stavu komerčných monočlánkov / Bohumír Brachtýr
In: Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1167-3. - S. 26-30.

AFC27 BYSTRIANSKY, Pavol
Návrh samostatného elektrického zdroja = Design of the independent electrical source / Pavol Bystriansky, T. Čaniga
In: Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1167-3. - S. 38-43.
[ ... ČANIGA, T.]

AFC28 BYSTRIANSKY, Pavol
Solar irradiance measurement and utilization at the Slovak University of Agriculture in Nitra / Pavol Bystriansky
In: Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1167-3. - S. 31-37.

AFC29 HRUBÝ, Dušan
Zostava datalogerov na dlhodobé merania v pošnohospodárskych prevádzkách = The configuration of data loggers for long-term measuring in the agricultural operations / Dušan Hrubý, Miroslav Pap
In: Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1167-3. - S. 44-48.
[ ... PAP, Miroslav]

AFC30 Využitie inverznej dynamiky pre návrh spojitého regulátora PID = Exploitation of inverse dynamic for design of the continuous automatic PID controller / Štefan Koprda, Stanislav Paulovič, Marek Šesták, Peter Košťál, Ján Klusa
In: Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1167-3. - S. 49-54.
[ ... KOPRDA, Štefan - PAULOVIČ, Stanislav - ŠESTÁK, Marek - KOŠŤÁL, Peter - KLUSA, Ján]

AFC31 KRČULA, Ján
Silomerný snímač dávkovacej váhy stebelnatých krmív = Load cell sensor of the feed weighing-machine for the stalk mess / Ján Krčula, Vlastimil Malý, Miroslav Pap
In: Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1167-3. - S. 55-62.
[ ... MALÝ, Vlastimil - PAP, Miroslav]

AFC32 LUKÁČ, Ondrej
Snímač na meranie rýchlosti prúdenia kvapalín a plynov = Sensor for measurement of the fluid and gas flow velocity / Ondrej Lukáč
In: Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1167-3. - S. 77-82.

AFC33 MINÁRIK, Ján
Ochrana zariadení nízkeho napätia pred prepätím = Low-voltage devices prevention against oervoltage / Ján Minárik, M. Füle
In: Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1167-3. - S. 83-92.
[ ... FÜLE, M.]

AFC34 PAP, Miroslav
DC/DC meniče typu STEP - UP použitie so solárnymi článkami = DC/DC converters type STEP - UP apply with solar cells / Miroslav Pap
In: Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1167-3. - S. 93-98.

AFC35 Analýza spoľahlivosti zabezpečeného napájania II. kategórie 1. bloku je V-1 po spustenej rekonštrukcii = Reliability analysis for the emergency category 2 power suply of unit of V1 NPP after gradual reconstruction / Stanislav Paulovič, Štefan Koprda, Peter Košťál, Martin Supek
In: Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1167-3. - S. 99-104.
[ ... PAULOVIČ, Stanislav - KOPRDA, Štefan - KOŠŤÁL, Peter - SUPEK, Martin]

AFC36 KAČÁNIOVÁ, Miroslava
Vplyv prebiotika, probiotika a esterifikovaných glukomannánov na rast a mikrobiologické ukazovatele v slepých črevách moriek / Miroslava Kačániová, Ľudmila Chmelničná, Rastislav Bobček
In: Chov drůbeže 2004 : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 30.-31. března 2004 na MZLU v Brně / zodpovedný redaktor Alena Przywarová, Martina Lichovníková. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-761-8. - S. 107-112.
[ ... CHMELNIČNÁ, Ľudmila - BOBČEK, Rastislav]

AFC37 Jodidácia repkových krmív u hydiny pre zachovanie jej zdravia a úžitkovosti / Mária Angelovičová, Ivan Turianica, Larysa Rostoka, Jaroslav Jedlička, Marek Angelovič
In: Využití doplňkové a nekonvenční péče o zdraví zvířat - 2004 : 4. konference s mezinárodní účastí, České Budějovice 11.6.2004. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-686-0. - S. 6-11.
[ ... ANGELOVIČOVÁ, Mária - TURIANICA, Ivan - ROSTOKA, Larysa - JEDLIČKA, Jaroslav - ANGELOVIČ, Marek]

AFC38 BARTOVÁ, Ľubica
Kompenzačná variácia, ekvivalentná variácia a ekonomická hodnota netrhových statkov = Compensation and equivalent variation and economic value of non-market goods / Ľubica Bartová
In: Kvantitativní metody v ekonomii 2004 : sborník ze semináře s mezinárodní účastí, České Budějovice 6.-8. září 2004 / [editor Roman Biskup, Radim Remeš]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-691-7. - S. 5-9.

AFC39 HANOVÁ, Martina
Odhad hrubého zisku vybraných odvetví poľnohospodárskej výroby = Gross margin estimation of selected sector of agricultural production / Martina Hanová
In: Kvantitativní metody v ekonomii 2004 : sborník ze semináře s mezinárodní účastí, České Budějovice 6.-8. září 2004 / [editor Roman Biskup, Radim Remeš]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-691-7. - S. 58-61.

AFC40 HRUBÝ, Ján
Demografické modelovanie ako predmet výučby na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite = Demographic modeling like teaching subject at Slovak Agricultural University / Ján Hrubý
In: Kvantitativní metody v ekonomii 2004 : sborník ze semináře s mezinárodní účastí, České Budějovice 6.-8. září 2004 / [editor Roman Biskup, Radim Remeš]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-691-7. - S. 76-79.

AFC41 OBTULOVIČ, Peter
Komparácia metód odhadu simultánnych ekonometrických modelov = Comparson of methods for simultaneosly econometrics models / Peter Obtulovič, Štefan Pacacha
In: Kvantitativní metody v ekonomii 2004 : sborník ze semináře s mezinárodní účastí, České Budějovice 6.-8. září 2004 / [editor Roman Biskup, Radim Remeš]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-691-7. - S. 110-115.
[ ... PACACHA, Štefan]

AFC42 POLÁKOVÁ, Zuzana
Vývoj zaťaženia produktívnej časti populácie v SR = Development of the charge of productive population in SR / Zuzana Poláková
In: Kvantitativní metody v ekonomii 2004 : sborník ze semináře s mezinárodní účastí, České Budějovice 6.-8. září 2004 / [editor Roman Biskup, Radim Remeš]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-691-7. - S. 128-131.

AFC43 REPISKÝ, Jozef
Modelové riešenie investičného zámeru výsadby chmeľníc = Model solution of investment plan for planting of hop-field / Jozef Repiský
In: Kvantitativní metody v ekonomii 2004 : sborník ze semináře s mezinárodní účastí, České Budějovice 6.-8. září 2004 / [editor Roman Biskup, Radim Remeš]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-691-7. - S. 142-147.

AFC44 STEHLÍKOVÁ, Beáta
Predikcia zamestnanosti v poľnohospodárstve v Slovenskej republice = The prediction of the employment in agriculture in Slovak republic / Beáta Stehlíková, Zlata Sojková
In: Kvantitativní metody v ekonomii 2004 : sborník ze semináře s mezinárodní účastí, České Budějovice 6.-8. září 2004 / [editor Roman Biskup, Radim Remeš]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-691-7. - S. 152-155.
[ ... SOJKOVÁ, Zlata]

AFC45 SOJKOVÁ, Zlata
Aplikácia modelov s korečným členom pri prognózovaní makroekonomických ukazovateľov = Application of error correction models in macroeconomics indicators forecasting / Zlata Sojková
In: Kvantitativní metody v ekonomii 2004 : sborník ze semináře s mezinárodní účastí, České Budějovice 6.-8. září 2004 / [editor Roman Biskup, Radim Remeš]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-691-7. - S. 156-161.

AFC46 KAVKA, Miroslav
Analýza ekonomických rizík při pěstování chmele / Miroslav Kavka, Vladimír Rataj, Václav Ciniburk
In: Ekonomika pěstování chmele : české zemědělství (chmelařství) před vstupem do EU. - 1. vyd. - Žatec : Časopis chmelařství, 2004. - ISBN 80-86836-00-2. - S. 25-32.
[ ... RATAJ, Vladimír - CINIBURK, Václav]

AFC47 FRANČÁK, Ján
Effect of soil destoning on the potato losses and damages during harvest / Ján Frančák, Ladislav Nozdrovický
In: Meeting of EAPR : proceedings of the session held in Prague, Czech Republic, 19-23 April 2004. - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2004. - ISBN 80-903271-7-6. - S. 15-20.
[ ... NOZDROVICKÝ, Ladislav]

AFC48 FINDURA, Pavol
Drills for sugar beet sowing in conditions of EU = Sejačky na sejbu cukrovej repy v podmienkach EU / P. Findura, J. Maga, J. Páltik
In: Agricultural engineering in the EU competitive environment : proceeding of the international conference, Prague, 10th-11th June 2004. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1173-8. - S. 20-24.
[ ... MAGA, Juraj - PÁLTIK, Jaroslav]

AFC49 FRANČÁK, Ján
Spacing of potato tubers in dependence on quality of planting material = Rozmiestnenie zemiakových hľúz v závislosti od kvality sadivového materiálu / J. Frančák, M. Korenko, Ľ. Marhavý
In: Agricultural engineering in the EU competitive environment : proceeding of the international conference, Prague, 10th-11th June 2004. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1173-8. - S. 25-29.
[ ... KORENKO, Maroš - MARHAVÝ, Ľubomír]

AFC50 Measuring od soil electrical conductivity in soil conservation tillage experiments = Meranie elektrickej vodivosti pôdy v experimentoch pôdoochranných technológií / L. Nozdrovický, M. Kavka, P. Halaj, V. Prošek
In: Agricultural engineering in the EU competitive environment : proceeding of the international conference, Prague, 10th-11th June 2004. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1173-8. - S. 50-55.
[ ... NOZDROVICKÝ, Ladislav - KAVKA, Miroslav - HALAJ, Pavol - PROŠEK, Pavel]

AFC51 Soil tillage and its effect on soil properties by planting of root vegetable = Predsejbová príprava pôdy a jej vplyv na vlastnosti pôdy pri pestovaní koreňovej zeleniny / Juraj Poničan, Ján Jech, Marek Angelovič, Miroslav Žitňák
In: Agricultural engineering in the EU competitive environment : proceeding of the international conference, Prague, 10th-11th June 2004. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1173-8. - S. 56-62.
[ ... PONIČAN, Juraj - JECH, Ján - ANGELOVIČ, Marek - ŽITŇÁK, Miroslav]

AFC52 The influence of magnetically conditioned water on function of droppers = Vplyv magneticky upravenej vody na činnosť kvapkovačov / J. Simoník, J. Piszczalka, Ľ. Marhavý, J. Ferenčík
In: Agricultural engineering in the EU competitive environment : proceeding of the international conference, Prague, 10th-11th June 2004. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1173-8. - S. 68-71.
[ ... SIMONÍK, Ján - PISZCZALKA, Jan - MARHAVÝ, Ľubomír - FERENEC, Jozef]

AFC53 RATAJ, Vladimír
Determination of GPS receiver utilization field = Vymedzenie oblasti využitia prijímača GPS / V. Rataj, J. Havránková
In: Agricultural engineering in the EU competitive environment : proceeding of the international conference, Prague, 10th-11th June 2004. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1173-8. - S. 213-217.
[ ... HAVRÁNKOVÁ, Jana]

AFC54 FINDURA, Pavol
Sowing quality comparison of sowing machines / P. Findura, J. Páltik, J. Maga
In: Young people and multidisciplinary research [elektronický zdroj] : 6th International Symposium, Timisoara 24.-25. September 2004. - 1. vyd. - Elektornický konferenčný zborník. - Timisoara : Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara, 2004. - ISBN 973-8359-250. - S. 40-44. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... PÁLTIK, Jaroslav - MAGA, Juraj]

AFC55 KARKULÍN, David
Influence of two different cage technologies on the eggshell quality and the feather cover of laying hens / David Karkulin
In: Young people and multidisciplinary research [elektronický zdroj] : 6th International Symposium, Timisoara 24.-25. September 2004. - 1. vyd. - Elektornický konferenčný zborník. - Timisoara : Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara, 2004. - ISBN 973-8359-250. - S. 286-291. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC56 PALKOVÁ, Zuzana
Dôsledky sprístupnenia počítačových cvičební na KEA MF SPU pre študentov mimo vyučovacích hodín / Zuzana Palková, Miroslav Pap
In: Sekel 2004 [elektronický zdroj] : mezinárodní odborní seminář kateder zajišťujícich výuku elektrotechnických predmetov na neelektrotechnických předmětů na neelektrotechnických fakultách, Písek u Jablunkova 22-24.10.2004. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-248-0619-3. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... PAP, Miroslav]

AFC57 BYSTRIANSKY, Pavol
Meranie solárnej energie v podmienkach Slovenskej poľnohospodárskej univerzizy / Pavol Bystriansky, Ján Minárik
In: Sekel 2004 [elektronický zdroj] : mezinárodní odborní seminář kateder zajišťujícich výuku elektrotechnických predmetov na neelektrotechnických předmětů na neelektrotechnických fakultách, Písek u Jablunkova 22-24.10.2004. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-248-0619-3. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... MINÁRIK, Ján]

AFC58 LUKÁČ, Ondrej
Viacparametrové meranie rýchlosti prúdenia / Ondrej Lukáč
In: Sekel 2004 [elektronický zdroj] : mezinárodní odborní seminář kateder zajišťujícich výuku elektrotechnických predmetov na neelektrotechnických předmětů na neelektrotechnických fakultách, Písek u Jablunkova 22-24.10.2004. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-248-0619-3. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC59 PAULOVIČ, Stanislav
Spoľahlivostná analýza elektrického napájania I. bloku JE V-1 po rekonštrukcii / Stanislav Paulovič, Štefan Koprda
In: Sekel 2004 [elektronický zdroj] : mezinárodní odborní seminář kateder zajišťujícich výuku elektrotechnických predmetov na neelektrotechnických předmětů na neelektrotechnických fakultách, Písek u Jablunkova 22-24.10.2004. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-248-0619-3. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KOPRDA, Štefan]

AFC60 JARÁBKOVÁ, Jana
Analýza ekonomickej štruktúry vidieckeho priestoru na Slovensku / Jana Jarábková, Monika Šabíková
In: Podniky v podmínkách procesu globalizace a integrace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Ostrava 24.-25. dubna 2003 / [Editori: Martina Masná, Hana Krymláková, Václav Lednický]. - Ostrava : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-248-0498-0. - S. 74-78.
[ ... ŠABÍKOVÁ, Monika]

AFC61 HOLÚBEK, Rudolf
Effects of fertilisation (potasium and phosphorus) on the quality of grassland / R. Holúbek, I. Holúbek
In: Land use systems in grassland dominated regions : proceedings of the 20th general meeting of the European grassland federation, Luzern, Switzerland 21-24 June 2004 / editori: A. Lüscher, B. Jeangros, W. Kessler, O. Huguenin, M. Lobsinger, N. Millar, D. Suter. - Zürich : ETH Zentrum, 2004. - ISBN 3-7281-2940-2. - S. 900-902.
[ ... HOLÚBEK, Ivan]

AFC62 LÁTEČKOVÁ, Anna
Modifikácia podnikových informačných systémov v rezorte pôdohospodárstva = Modification of business information system in agrarian sector / Anna Látečková, Milan Kučera
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 497-501.
[ ... KUČERA, Milan]

AFC63 BORSUKOVÁ, Hana
Európske vzdelávacie programy a výučba cudzích jazykov = European educational programs and foreign language teaching / Hana Borsuková
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 687-689.

AFC64 DOBIŠOVÁ, Mária
K vybraným otázkam pracovnoprávnych vzťahov v Slovenskej republike = To selected question of labour-legal relations in Slovak Republic / Mária Dobišová
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 799-801.

AFC65 ĎURKOVIČOVÁ, Jana
Právne postavenie veriteľa v agropodnikateľských vzťahoch po novele záložného práva v SR = Legal status of the creditor in agrarian - enterprise after amendment of mortgage law in Slovak Republic / Jana Ďurkovičová
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 802-805.

AFC66 ILKOVÁ, Zuzana
Riešenie úpadku dlžníka v právnom poriadku Slovenskej republiky = The solution of bankrupt of the borrower in the legal regulation of Slovak Republic / Zuzana Iľková
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 806-809.

AFC67 MARIŠOVÁ, Eleonóra
Reforma verejnej správy v SR: prechod kompetencií zo štátnej správy na samosprávu = Public administration reform in Slovakia: transfer of state administration powers to self - governmentt / Eleonóra Marišová
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 824-828.

AFC68 HAMBÁLKOVÁ, Mária
Komoditno-odvetvový prístup k hodnoteniu konkurenčnej schopnosti slovenského agrárneho obchodu = Commodity-branch approach regarding evaluation of competitiveness in the Slovak agrofood trade / Mária Hambálková
In: Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III : sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha září 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1162-2. - S. 35-42.

AFC69 NAGYOVÁ, Ľudmila
Súčasná situácia v obchode na Slovensku so zameraním na mäso a mäsové výrobky = Current trade situation in Slovakia regarding meat and meat products / Ľudmila Nagyová, Ľudmila Maďarová
In: Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III : sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha září 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1162-2. - S. 79-86.
[ ... MAĎAROVÁ, Ľudmila]

AFC70 HACHEROVÁ, Žofia
Vlastné imanie a záväzky v účtovníctve podnikateľov = Equity and liabilities in the accounting of entrepreneurs / Žofia Hacherová
In: Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III : sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha září 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1162-2. - S. 154-159.

AFC71 HERCEGOVÁ, Katarína
Náklady a výnosy v účtovníctve poisťovní = Costs and revenues in accounting of insurance companies / Katarína Hercegová, Anna Bandlerová ml.
In: Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III : sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha září 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1162-2. - S. 160-166.
[ ... BANDLEROVÁ, Anna]

AFC72 PRIBILOVIČOVÁ, Ingrid
Vlastné imanie podniku a jeho prezentácia v účtovnej závierke = The equity of an enterprise and its presentation in the financial statement / Ingrid Pribilovičová, Jozef Bojňanský, Richard Hulík
In: Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III : sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha září 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1162-2. - S. 167-173.
[ ... BOJŇANSKÝ, Jozef - HULÍK, Richard]

AFC73 SERENČÉŠ, Peter
Vplyv podnikateľského prostredia na kvalitu financovania poľnohospodárstva v SR = Influence of the entrepreneurial environment upon the quality of financial the agriculture in the Slovak Republic / Peter Serenčéš
In: Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III : sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha září 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1162-2. - S. 198-204.

AFC74 KOŠČO, Tibor
Súčasnosť a perspektívy vývoja kurzu SKK a jeho dopad na podnikateľské aktivity v Slovenskej republike = Present and the future of SKK exchange rate development and its impact on enterprises in Slovak Republic / Tibor Koščo, Marián Tóth
In: Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III : sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha září 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1162-2. - S. 205-209.
[ ... TÓTH, Martin]

AFC75 CHEBEŇ, Juraj
Možné príležitosti a hrozby globalizácie pre agrokomplex Slovenskej republiky / Chebeň Juraj
In: Podniky v podmínkách procesu globalizace a integrace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Ostrava 24.-25. dubna 2003 / [Editori: Martina Masná, Hana Krymláková, Václav Lednický]. - Ostrava : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-248-0498-0. - S. 57-64.

AFC76 SZOVICS, Peter
Používanie Eura podnikmi v procese globalizácie a integrácie na Slovensku / Szovics Peter, Morvayová Renata
In: Podniky v podmínkách procesu globalizace a integrace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Ostrava 24.-25. dubna 2003 / [Editori: Martina Masná, Hana Krymláková, Václav Lednický]. - Ostrava : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-248-0498-0. - S. 161-166.
[ ... MORVAYOVÁ, Renáta]

AFC77 ŽAJA, Jozef
Uplatnenie absolventov FEM SPU v Nitre na trhu práce / Žaja Jozef
In: Podniky v podmínkách procesu globalizace a integrace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Ostrava 24.-25. dubna 2003 / [Editori: Martina Masná, Hana Krymláková, Václav Lednický]. - Ostrava : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-248-0498-0. - S. 177-182.

AFC78 ŽAJOVÁ, Margaréta
Význam sadovníckej úpravy predzáhradiek k dedičstvu vidieka / Žajová Margaréta
In: Podniky v podmínkách procesu globalizace a integrace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Ostrava 24.-25. dubna 2003 / [Editori: Martina Masná, Hana Krymláková, Václav Lednický]. - Ostrava : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-248-0498-0. - S. 183-187.

AFC79 PATAKY, Jozef
Náklady a nákladový controlling = Costs and costs controlling / Jozef Pataky
In: Firma a konkurenční prostředí 2004 : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 7.-8. března 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-077-7. - S. 147-154.

AFC80 KOŠČO, Tibor
Finančné nástroje v slovenskom poľnohospodárstve s aspektom na úverovú politiku v predvstupovom období = Financial instruments with implication on Slovak agricultural credit policy in pre-accession period to the EU / Tibor Koščo, Peter Szovics, Martin Tóth
In: Firma a konkurenční prostředí 2004 : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 7.-8. března 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-080-7. - S. 65-70.
[ ... SZOVICS, Peter - TÓTH, Martin]

AFC81 ORSZÁGHOVÁ, Dana
The evaluation and assesment of student's mathematical knowledge by electronic testing / Dana Országhová
In: Information and communication technology in education : proceedings, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 31st August -2nd September 2004 / Editor: Erika Mechlová. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - ISBN 80-7042-993-3. - S. 310-314.

AFC82 GADUŠ, Ján
Uplatnenie princípov CAE pri návrhu plastových nádrží = The use of CAE principles in the process of plastic containers design / Ján Gaduš, Marián Božík
In: 45. medzinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů = 45th international conference of machine design departments : sborník, 7.-9. září 2004 Blansko / [editor: Pavel Mazal]. - Brno : Vysoké učení technické, 2004. - ISBN 80-214-2702-7. - S. 278-283.
[ ... BOŽÍK, Marián]

AFC83 Energetický potenciál produkčne nevyužívaných plôch trvalých trávnych porastov (TTP) v horských oblastiach Slovenska / Ľubomír Gonda, Branislav Valihora, Marián Kunský, Ján Gaduš
In: Zemědělská technika a biomasa 2004 : sborník přednášek. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha, 2004. - ISBN 80-86884-00-7. - S. 27-31.
[ ... GONDA, Ľubomír - VALIHORA, Branislav - KUNSKÝ, Marián - GADUŠ, Ján]

AFC84 STRÁŇAI, Ivan
Rybie spoločenstvo Breznického potoka z oblasti Kremnických vrchov = Fish community of Breznica stream from Kremnica mountains area / Stráňai Ivan, Andreji Jaroslav
In: 7. česká ichtyologická konference : sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí pořádané ve Vodňanech 6.-7.5.2004 v rámci XIV. Vodňanských rybářských dnů / editor: Blanka Vykusová. - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-85887-50-9. - S. 20-22.
[ ... ANDREJI, Jaroslav]

AFC85 ANDREJI, Jaroslav
Ichtyocenóza strednej časti toku Handlovka = Ichthyocenosis of middle part of the Handlovka stream / Andreji Jaroslav, Stráňai Ivan
In: 7. česká ichtyologická konference : sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí pořádané ve Vodňanech 6.-7.5.2004 v rámci XIV. Vodňanských rybářských dnů / editor: Blanka Vykusová. - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-85887-50-9. - S. 16-19.
[ ... STRÁŇAI, Ivan]

AFC86 KOTUS, Martin
Možnosti renovácie plečky na medziriadkovú kultiváciu plodín / Martin Kotus, Peter Čičo, Jiří Fries
In: DIAGO 2004 : technická diagnostika strojů a výrobných zařízení / [edior: Jaroslav Melecký, Ladislav Hrabec]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-248-0465-4. - S. 158-162.
[ ... ČIČO, Peter - FRIES, Jiří]

AFC87 HORKA, Michal
Naftový motor pri štarte = Diesel engine by starting / Michal Horka, Peter Čičo
In: KOKA 2004 : 35. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských škol. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-776-6. - S. 350-355.
[ ... ČIČO, Peter]

AFC88 KOTUS, Martin
Pulsing and un-pulsing welding on by inventor welding machine / Martin Kotus, Peter Čičo, Rudolf Abrahám
In: Science and research - tools of global development strategy : international conference, Prague, Czech Republic, 24. September 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1238-6. - S. 104-107.
[ ... ČIČO, Peter - ABRAHÁM, Rudolf]

AFC89 BERNÁT, Rastislav
Following the form chip during turning and change of cutting medium / Rastislav Bernát, Vladimír Kročko, Martin Kotus
In: Science and research - tools of global development strategy : international conference, Prague, Czech Republic, 24. September 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1238-6. - S. 28-31.
[ ... KROČKO, Vladimír - KOTUS, Martin]

AFC90 MIKUŠ, Rastislav
Analysis of trends in tractors repair costs in relation to their age / Rastislav Mikuš
In: Science and research - tools of global development strategy : international conference, Prague, Czech Republic, 24. September 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1238-6. - S. 148-151.

AFC91 BALLA, Jozef
Hybrid modelling of wear of tillage machine tools on soil / Jozef Balla, Dušan Brozman, Rastislav Mikuš
In: Science and research - tools of global development strategy : international conference, Prague, Czech Republic, 24. September 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1238-6. - S. 14-18.
[ ... BROZMAN, Dušan - MIKUŠ, Rastislav]

AFC92 ČIČO, Peter
Influence of soil conditions on wear share of digger lifter / Peter Čičo
In: Science and research - tools of global development strategy : international conference, Prague, Czech Republic, 24. September 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1238-6. - S. 47-50.

AFC93 TÓTHOVÁ, Darina
A system of ITC education for university employees : (a solution to the problems of e-learning system integration into education of employees of the Slovak University of Agriculture in Nitra) / Darina Tóthová, Miloslav Mucha, Beáta Bellérová
In: EUNIS 2004 : IT innovation in a changing world / editors: Viljan Mahnič, Boštjan Vilfan. - 1. vyd. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, 2004. - ISBN 961-6209-46-9. - S. 439-443.
[ ... MUCHA, Miloslav - BELLÉROVÁ, Beáta]

AFC94 JEDLIČKA, Jaroslav
Vplyv vybraných fyzikálnych ukazovateľov na embryonálny vývin kurčiat = Influence of the choice physical parameters on the embryonic development of the chickens / Jaroslav Jedlička, Marek Angelovič
In: Využití doplňkové a nekonvenční péče o zdraví zvířat - 2004 : 4. vědecká konference s mezinárodní účastí, České Budějovice 11.6.2004. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-686-0. - S. 31-35.
[ ... ANGELOVIČ, Marek]

AFC95 DEMJANOVÁ, Eva
Různorodost zaplevení a zamoření plevely ječmene jarního v podmínkách rozdílného zpracování půdy / Eva Demjanová, Elena Hunková
In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin : sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí, Brno 9.-10. listopadu 2004 / [editor]: Barbora Badalíková. - Troubsko : Výzkumný ústav pícninářský, 2004. - ISBN 80-902436-9-X. - S. 273-275.
[ ... HUNKOVÁ, Elena]

AFC96 Experimentálne línie prepelice japonskej chovanej na VÚŽV Nitra, SCHŠH Ivanka pri Dunaji / Ján Baumgartner, Zuzana Končeková, Janka Benková, Margita Rybanská, Radoslav Židek
In: Chov drůbeže 2004 : sborník přednášek z mezinárodní konference konané ve dnech 30.-31.3.2004 na MZLU v Brně. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-761-8. - S. 39-41.
[ ... BAUMGARTNER, Ján - KONČEKOVÁ, Zuzana - BENKOVÁ, Janka - RYBANSKÁ, Margita - ŽIDEK, Radoslav]

AFC97 TRAKOVICKÁ, Anna
Analýza genotypovej štruktúry populácie kúr plemena oravka vo vzťahu k plemennému typu / Anna Trakovická, Ľudmila Chmelničná, Kristína Bežová
In: Chov drůbeže 2004 : sborník přednášek z mezinárodní konference konané ve dnech 30.-31.3.2004 na MZLU v Brně. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-761-8. - S. 58-60.
[ ... CHMELNIČNÁ, Ľudmila - BEŽOVÁ, Kristína]

AFC98 Hodnotenie ležania prasníc v popôrodných kotercoch s krátkym a úzkym boxom / Ľubomír Botto, Vojtech Brestenský, Anton Hanus, Jana Lendelová, Štefan Mihina
In: Ochrana zvířat a welfare 2004 : Brno, 22.9.2004. - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2004. - ISBN 80-7305-500-7. - S. 20-22.
[ ... BOTTO, Ľubomír - BRESTENSKÝ, Vojtech - HANUS, Anton - LENDELOVÁ, Jana - MIHINA, Štefan]

AFC99 Knowledge of extensive feeder oxen in pasture = Poznatky z extenzívneho výkrmu volkov na pastve / Vladimír Zimmermann, Václav Kulíšek, Klára Vavrišinová, Branislav Bobček, Andrej Čopík
In: Aktuální otázky produkce jatečních zvířat : medzinárodní vědecká konference, Brno 17.9.2004. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-783-9. - S. 61-63.
[ ... ZIMMERMANN, Vladimír - KULÍŠEK, Václav - VAVRIŠINOVÁ, Klára - BOBČEK, Branislav - ČOPÍK, Andrej]

AFC100 Antioxidant status in muscle MLT, MSM of pig meat quality with organic selenium supplement = Antioxidačná stabilita svalov MLT, MSM a kvality mäsa ošípaných s použitím prídavku organického selénu / B. Bobček, R. Lahučký, R. Bobček, J. Mrázová, V. Zimmermann
In: Aktuální otázky produkce jatečních zvířat : medzinárodní vědecká konference, Brno 17.9.2004. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-783-9. - S. 166-172.
[ ... BOBČEK, Branislav - LAHUČKÝ, Rudolf - BOBČEK, Rastislav - MRÁZOVÁ, Jana - ZIMMERMANN, Vladimír]

AFC101 KOVÁČ, Ľubomír
Produkčné ukazovatele hybridných skupín ošípaných na Slovensku / Ľubomír Kováč, Ondrej Bučko, Patrik Priatka
In: Aktuální problémy chovu prasat : sborník referátů z celostátní konference konané 9. června 2004 v Praze. - 1 .vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1176-2. - S. 152-161.
[ ... BUČKO, Ondrej - PRIATKA, Patrik]

AFC102 Importance of collected flax germplasm (Linum usitatissimum L.) characterization / Janka Nôžková, Ján Brindza, Beáta Stehlíková, Martin Pavelek
In: The proceedings of the 3rd global workshop ";Bast fibrous plants for heathy life"; [elektronický zdroj] : the conference of the FAO/ESCORENA Euroepan cooperative research network on flax and other bast plants. - Banja Luka : Agricultural institute of Republic of Srpsko, 2004. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).

[ ... NÔŽKOVÁ, Janka - BRINDZA, Ján - STEHLÍKOVÁ, Beáta - PAVELEK, Martin]

AFC103 NÔŽKOVÁ, Janka
Utilization of neutral networks for classification of flax genotypes / Janka Nôžková, Beáta Stehlíková, Ján Brindza
In: Proceeding of the flax workshop of the FAO ESCORENA European cooperative research network on flax and other bast plants connected with the 60th anniversary of AGRITEC Ltd. - Šumperk : AGRITEC, 2004. - ISBN 80-902754-5-1. - S. 66-73.
[ ... STEHLÍKOVÁ, Beáta - BRINDZA, Ján]

AFC104 SÁDOVSKÝ, Zoltán
Reliabilita of frames designed for permanent and climatic actions / Zoltán Sádovský, Dušan Páleš
In: Spolehlivost konstrukcí : metodika - aplikace - poruchy - havárie. - Ostrava : Dům techniky Ostrava, 2004. - ISBN 80-248-0573-1. - S. 61-68.
[ ... PÁLEŠ, Dušan]

AFC105 ŠIMONIDES, Ivan
Relation and processes development among landscape structures in agricultural landscape (on example of model area) / Ivan Šimonides, Tatiana Hrnčiarová
In: Cultural landscapes / [editors: K. Kirchner, J. Wojtanowicz]. - 1. vyd. - Brno : REGIOGRAPH, 2004. - ISBN 80-86377-11-3. - S. 27-39.
[ ... HRNČIAROVÁ, Tatiana]

AFC106 Výživná hodnota zrna špaldovej pšenice = Nutritive value of spelt wheat grain / Zdenka Gálová, Mária Chrenková, Milan Chňapek, Henrieta Knoblochová
In: PROTEINY 2004 : [vydáno při příležitosti 85. výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně] / [editovali: Stanislav Kráčmar, Pavel Veselý, Petr Mareš]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-779-0. - S. 6-9.
[ ... GÁLOVÁ, Zdenka - CHRENKOVÁ, Mária - CHŇAPEK, Milan - KNOBLOCHOVÁ, Henrieta]

AFC107 Diferencovaný účinok komerčných preparátov proteolytických enzýmov na hydrolizovateľnosť rastlinných bielkovín = The differential effect of commercial proteolytic enzyme preparations on plant protein hydrolysis / D. Urminská, I. Michalík, I. Lichvár, E. Szabová
In: PROTEINY 2004 : [vydáno při příležitosti 85. výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně] / [editovali: Stanislav Kráčmar, Pavel Veselý, Petr Mareš]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-779-0. - S. 13-16.
[ ... URMINSKÁ, Dana - MICHALÍK, Ivan - LICHVÁR, Ivan - SZABOVÁ, Eva]

AFC108 Variabilita fraktačnej skladby zásobných bielkovín zrna cereálií a pseudocereálií = Fractional composition variability of storage proteins in cereals and pseudocereals grains / I. Michalík, D. Urminská, J. Petr, Z. Gálová, H. Knoblochová
In: PROTEINY 2004 : [vydáno při příležitosti 85. výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně] / [editovali: Stanislav Kráčmar, Pavel Veselý, Petr Mareš]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-779-0. - S. 17-20.
[ ... MICHALÍK, Ivan - URMINSKÁ, Dana - PETR, Jiří - GÁLOVÁ, Zdenka - KNOBLOCHOVÁ, Henrieta]

AFC109 Zmeny výživnej hodnoty biologicky konzervovaných bielkovinových krmív = Changes of nutritive value of biologically preserved protein forages / D. Bíro, M. Juráček, M. Šimko, B. Gálik, I. Ulman
In: PROTEINY 2004 : [vydáno při příležitosti 85. výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně] / [editovali: Stanislav Kráčmar, Pavel Veselý, Petr Mareš]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-779-0. - S. 27-30.
[ ... BÍRO, Daniel - JURÁČEK, Miroslav - ŠIMKO, Milan - GÁLIK, Branislav - ULMAN, I.]

AFC110 CHRENKOVÁ, Mária
Kvalita rastlinných bielkovín vo vzťahu k výžive = Quality of plant proteins in relation to nutrition / M. Chrenková, Z. Čerešňáková, Z. Gálová
In: PROTEINY 2004 : [vydáno při příležitosti 85. výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně] / [editovali: Stanislav Kráčmar, Pavel Veselý, Petr Mareš]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-779-0. - S. 57-62.
[ ... ČEREŠŇÁKOVÁ, Zuzana - GÁLOVÁ, Zdenka]

AFC111 Testovanie silážovateľnosti skorých hybridov kukurice = Testing of ensilability of early maize hybrids / B. Gálik, M. Juráček, M. Šimko, I. Ulman
In: PROTEINY 2004 : [vydáno při příležitosti 85. výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně] / [editovali: Stanislav Kráčmar, Pavel Veselý, Petr Mareš]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-779-0. - S. 207-211.
[ ... GÁLIK, Branislav - JURÁČEK, Miroslav - ŠIMKO, Milan - ULMAN, I.]

AFC112 Preliminary observation with detection of Clostridium botulinum by polymerase chain reaction in honey / Vladimír Kmeť, Miroslava Kačániová, Lucia Furiaková, Mária Kantíková
In: Food microbiology and sporulation of the genus Clostridium : proceedings of the meeting hosted by the Norwegian School of Veterinary Science, Oslo, Norway 3rd-5th June 2004. - 1. vyd. - Liege, Belgicko : Faculté de Médecine Vétérinaire de l´Université de Liege, 2004. - ISBN 2-930404-03-5. - S. 111.
[ ... KMEŤ, Vladimír - KAČÁNIOVÁ, Miroslava - FURIAKOVÁ, Lucia - KANTÍKOVÁ, Mária]

AFC113 Modelovanie možného priebehu povodí v povodí rieky Žitava Modelom WASIM-ETH = Modelling of possible floods course in Žitava river basin by MODEL WASIM-ETH / Beáta Novotná, Ľuboš Jurík, Lucia Tátošová, Marek Šumichrast
In: Ochrana vod před nebezpečnými látkami : XIII. ročník konference s mezinárodní účastí, Brno 19.-20. říjen. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - S. 96-101.
[ ... NOVOTNÁ, Beáta - JURÍK, Ľuboš - TÁTOŠOVÁ, Lucia - ŠUMICHRAST, Marek]

AFC114 ZIMMERMANN, Vladimír
Poznatky z chovu dojného dobytka na celoročnej extenzívnej pastve / Zimmermann Vladimír, Vavrišinová Klára, Bobček Branislav
In: Pastvina a zvíře = Pasture and Animal : příspěvky, Brno 2.-3. září 2004 / [editor Jiří Žižlavský, František Hrabě]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-775-8. - S. 165-167.
[ ... VAVRIŠINOVÁ, Klára - BOBČEK, Branislav]

AFC115 BANDLEROVÁ, Anna
Družstvo ako forma podnikania v poľnohospodárstve na Slovensku / Anna Bandlerová
In: Národní právo a evropské podnikatelské prostředí = Právo a podnikateľské prostredie v EÚ. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-815-0. - S. 3-9.

AFC116 ILKOVÁ, Zuzana
Aktuálne otázky právnej regulácie podnikania / Zuzana Iľková
In: Národní právo a evropské podnikatelské prostředí = Právo a podnikateľské prostredie v EÚ. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-815-0. - S. 31-35.

AFC117 TUZA, Jiří
Některé aspekty právní úpravy zemědělského podnikání / Eleonóra Marišová
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 844-850.
[ ... BEZÁKOVÁ, Lýdia - KOZELOVÁ, Dagmar]

AFC118 BANDLEROVÁ, Anna
Some issues of rural development in Slovakia / Anna Bandlerová, Eleonóra Marišová
In: Regional and rural development interface : international seminar Cluj-Napoca, Romania. - 1. vyd. - Cluj-Napoca : Faculty of economics university, 2004. - ISBN 973-9234-54-2. - S. 53-58.
[ ... MARIŠOVÁ, Eleonóra]

AFC119 BANDLEROVÁ, Anna
Land fragmentation and problems with ownership and lease of agricultural land: case of Slovakia / Anna Bandlerová, Eleonóra Marišová
In: Within the European union. - 1. vyd. - Mosonmagyaróvár : Magyarországi Egyetem Mezogazdaság- es Élelmiszertudományi Kar, 2004. - ISBN 963-9364-39-8. - S. 12.
[ ... MARIŠOVÁ, Eleonóra]

AFC120 LAZÍKOVÁ, Jarmila
Analýza príčin stagnácie trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných krajinách / Jarmila Lazíková
In: Sborník příspěvků studentů DSP z mezinárodní účastí : 5. mezinárodní konference studentů DSP. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-677-1. - S. 27-33.

AFC121 LAZÍKOVÁ, Jarmila
Nájom poľnohospodárskej pôdy na Slovensku v porovnaní s Nemeckom / Jarmila Lazíková
In: 4th annual international conference of PhD students programs IMEA : IMEA 2004 conference proceedings. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. - ISBN 80-7194-679-6. - S. 299-304.

AFC122 JARÁBKOVÁ, Jana
Metodické prístupy k tvorbe rozvojových programov obcí / J. Jarábková, A. Belajová,
In: VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník referátů z kolokvia pořádaného v návaznosti na řešení výzkumného záměru 145600001 ";Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR"; / [editori Jiří Vystoupil, Viktorie Klímová]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - ISBN 80-210-3549-8. - Nestr..
[ ... BELAJOVÁ, Anna]

AFC123 PAPCUNOVÁ, Viera
Investičné rozhodovanie obce / Papcunová V., Dvořák M., Balážová E.
In: VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník referátů z kolokvia pořádaného v návaznosti na řešení výzkumného záměru 145600001 ";Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR"; / [editori Jiří Vystoupil, Viktorie Klímová]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - ISBN 80-210-3549-8. - S. 133-141.
[ ... DVOŘÁK, M. - BALÁŽOVÁ, Eva]

AFC124 BIELIK, Peter
Globalization, new economy and transformation of agriculture / Peter Bielik, Elena Horská, Natália Bieliková
In: BICABR [elektronický zdroj] : Bangkok International Conference on Applied Business Research. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bangkok, Thajsko : Faculty of Business Administration, Kasetsart University, 2004. - ISBN 974-537-621-3. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... HORSKÁ, Elena - BIELIKOVÁ, Natália]

AFC125 HENNYEYOVÁ, Klára
The role of internet in international business in the process of globalization / Klára Hennyeyová
In: BICABR [elektronický zdroj] : Bangkok International Conference on Applied Business Research. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bangkok, Thajsko : Faculty of Business Administration, Kasetsart University, 2004. - ISBN 974-537-621-3. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC126 HORSKÁ, Elena
Trade and business in the globalized world - trends and opportunities / Elena Horská, Natália Turčeková
In: BICABR [elektronický zdroj] : Bangkok International Conference on Applied Business Research. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bangkok, Thajsko : Faculty of Business Administration, Kasetsart University, 2004. - ISBN 974-537-621-3. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... TURČEKOVÁ, Natália]

AFC127 BIELIK, Peter
Competitiveness of the Slovak agricultural producers / Peter Bielik, Ľubomír Gurčík, Elena Horská
In: An enterprise Odyssey: Building Competetive Advantage : 2nd international conference / [editor Galetič Lovorka]. - 1. vyd. - Zagreb : University of Zagreb, 2004. - ISBN 953-6025-10-8. - S. 81-85.
[ ... GURČÍK, Ľubomír - HORSKÁ, Elena]

AFC128 BIELIK, Peter
Vybrané metodické prístupy merania výkonnosti podniku = Selected methodological approaches to measurement of performance of enterprises / Peter Bielik, Ľubomír Gurčík
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 62-70.
[ ... GURČÍK, Ľubomír]

AFC129 BOREKOVÁ, Božena
Produkčné predpoklady konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva = Productive predictions of competitiveness of Slovak agriculture / Božena Boreková
In: Proces evropské integrace v zemědělství - príležitost nebo hrozba? = sborník příspěvků z mezinárodní konference : Buchlov, 15.-16. dubna 2004 / [editor Libor Grega]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-774-X. - S. 17-22.

AFC130 PODOLÁK, Alojz
Formovanie agroobchodu v transformácii do EÚ = Formation of agrotrade in transformation of SR into EU / Alojz Podolák
In: Proces evropské integrace v zemědělství - príležitost nebo hrozba? = sborník příspěvků z mezinárodní konference : Buchlov, 15.-16. dubna 2004 / [editor Libor Grega]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-774-X. - S. 87-90.

AFC131 RAJČÁNIOVÁ, Miroslava
Meranie výkonnosti poľnohospodárských podnikov = Efficiency measuring of agricultural enterprises / Miroslava Rajčániová
In: Proces evropské integrace v zemědělství - príležitost nebo hrozba? = sborník příspěvků z mezinárodní konference : Buchlov, 15.-16. dubna 2004 / [editor Libor Grega]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-774-X. - S. 90-95.

AFC132 SERENČÉŠ, Roman
Agropodnikanie a digitálna ekonomika = Agri-business and the digital economy / Roman Serenčéš
In: Proces evropské integrace v zemědělství - príležitost nebo hrozba? = sborník příspěvků z mezinárodní konference : Buchlov, 15.-16. dubna 2004 / [editor Libor Grega]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-774-X. - S. 100-103.

AFC133 VAŇOVÁ, Lucia
Postavenia poľnohospodárstva v prístupovom procese na EÚ = EU enlargement and agriculture / Lucia Vaňová
In: Proces evropské integrace v zemědělství - príležitost nebo hrozba? = sborník příspěvků z mezinárodní konference : Buchlov, 15.-16. dubna 2004 / [editor Libor Grega]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-774-X. - S. 144-149.

AFC134 VESELOVSKÍ, Alfréd
Nástroje obchodnej a agrárnej politiky v SR = The trade and agricultural policy instruments in SR / Alfréd Veselovskí
In: Proces evropské integrace v zemědělství - príležitost nebo hrozba? = sborník příspěvků z mezinárodní konference : Buchlov, 15.-16. dubna 2004 / [editor Libor Grega]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-774-X. - S. 149-154.

AFC135 ZOBORSKÝ, Ivan Mojmír
Služby pre poľnohospodárstvo v procese európskej integrácie = Services for agriculture in the European integration process / Ivan Mojmír Zoborský
In: Proces evropské integrace v zemědělství - príležitost nebo hrozba? = sborník příspěvků z mezinárodní konference : Buchlov, 15.-16. dubna 2004 / [editor Libor Grega]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-774-X. - S. 166-171.

AFC136 GURČÍK, Ľubomír
Diferenciácia podnikov poľnohospodárskej prvovýroby = Differentiatiojn of enterprises in agricultural primary production / Ľubomír Gurčík, Peter Bielik
In: Proces evropské integrace v zemědělství - príležitost nebo hrozba? = sborník příspěvků z mezinárodní konference : Buchlov, 15.-16. dubna 2004 / [editor Libor Grega]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-774-X. - S. 30-34.
[ ... BIELIK, Peter]

AFC137 MACHOVÁ, Eva
Stanovenie ratingu poľnohospodárskeho podniku pri poskytovaní úveru komerčnou bankou = Rating estimation of agriculture company by the affording a credit from commercial bank / Eva Machová, Vladimír Študenc
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 167-171.
[ ... ŠTUDENC, Vladimír]

AFC138 FARKAŠOVÁ, Mária
Econometric model of milk production economics in Slovak Republic / Maria Farkašová
In: 9 th international scientific days of agricultural economics : Karoly Róbert College, Gyongyos, 25.-26.3. 2004 / [editori Márk Lakatos, Renáta Rajna]. - 1. vyd. - Gyongyos : Károly Róbert Föiskola, 2004. - ISBN 963 214 313 2. - Nestr..

AFC139 ŠKORECOVÁ, Emília
Úloha nákladového systému v trvalo udržateľnom rozvoji podniku = Function of cost system in sustainable development of enterprise / Emília Škorecová
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 215-219.

AFC140 TÓTH, Marián
Nové poistné produkty a trendy v oblasti poĺnohospodárskeho poistenia na slovenskom poistnom trhu = New insurance products and trends in the sphere of agricultural insurance at the Slovak insurance market / Marián Tóth, Tibor Koščo
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 235-238.
[ ... KOŠČO, Tibor]

AFC141 PATAKY, Jozef
Plánovacie procesy a rozpočty v podmienkach controllingu = Planning processes and budgets in the conditions of controlling / Jozef Pataky
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 315-319.

AFC142 PODOLÁK, Alojz
Komodity obilninárstva SR v konkurencieschopnosti zahraničného a medzinárodného obchodu = Cereal industry SR in competition of international trade / Alojz Podolák
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 189-193.

AFC143 GOZORA, Vladimír
Efektívnosť systémov vnútropodnikového manažmentu v agropodnikateľských subjektoch = The efficiency of intradepartmental management systems in agribusiness enterprises / Vladimír Gozora
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 287-291.

AFC144 UŽÁKOVÁ, Mária
Dôležitosť osvojenia si frázových slovies v medzinárodnom obchodnom styku = The importance of phrasal verbs acquisition in international business contacts / Mária Užáková
In: Agrární perspektivy XIII = Agrarian prospects XIII : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika / [editori: Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1190-8. - S. 773-777.

AFC145 Porovnanie rastovej schopnosti husí vykrmovaných do veku 8 týždňov pri použití KZ s prídavkom organického selénu a probiotík / Benková J. a kol.
In: Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce drůbeže [Elektronický zdroj] : Zborník z 13. medzinárodnej konferencie, České Budějovice 10.-11.februára 2004 ; Edit.: Václav Řehout. - 1. vyd. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-48-5. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BENKOVÁ, Janka - WEIS, Ján - BAUMGARTNER, Ján - MESZÁROS, V. - BOBČEK, Rastislav - HRNČÁR, Cyril - MOLNÁR, F.]

AFC146 CHMELNIČNÁ, Ľudmila
Rastová stimulácia moriek nitrofuránovým prípravkom / Chmelničná Ľ.
In: Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce drůbeže [Elektronický zdroj] : Zborník z 13. medzinárodnej konferencie, České Budějovice 10.-11.februára 2004 ; Edit.: Václav Řehout. - 1. vyd. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-48-5. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC147 Vplyv živej hmotnosti kuríc vo veku 5 týždňov na produkciu a technologickú kvalitu vajec sliepok / Baumgartner J. a kol.
In: Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce drůbeže [Elektronický zdroj] : Zborník z 13. medzinárodnej konferencie, České Budějovice 10.-11.februára 2004 ; Edit.: Václav Řehout. - 1. vyd. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-48-5. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BAUMGARTNER, Ján - KOPECKÝ, Ján - BENKOVÁ, Janka - GUMAN, O. - KLISKÝ, Václav]

AFC148 CHMELNIČNÁ, Ľudmila
Reprodukčné ukazovatele plemena kúr Oravka / Chmelničná Ľ.
In: Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce drůbeže [Elektronický zdroj] : Zborník z 13. medzinárodnej konferencie, České Budějovice 10.-11.februára 2004 ; Edit.: Václav Řehout. - 1. vyd. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-48-5. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC149 ARPÁŠOVÁ, Henrieta
Vplyv probiotika Lactiferm L- 200 na úžitkovosť a znášku sliepok nosivého hybrida ISA brown / Arpášová H., Kopecký J.
In: Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce drůbeže [Elektronický zdroj] : Zborník z 13. medzinárodnej konferencie, České Budějovice 10.-11.februára 2004 ; Edit.: Václav Řehout. - 1. vyd. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-48-5. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KOPECKÝ, Ján]

AFC150 KOPECKÝ, Ján
Vplyv probiotika Lactiferm L- 200 na kvalitu bielka vajec sliepok znáškového hybrida ISA brown / Kopecký J., Arpášová H.
In: Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce drůbeže [Elektronický zdroj] : Zborník z 13. medzinárodnej konferencie, České Budějovice 10.-11.februára 2004 ; Edit.: Václav Řehout. - 1. vyd. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-48-5. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ARPÁŠOVÁ, Henrieta]

AFC151 VICEN, Michal
Analýza súčasnej situácie na trhu násadových vajec a jednodňových kurčiat na Slovensku / Vicen M.
In: Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce drůbeže [Elektronický zdroj] : Zborník z 13. medzinárodnej konferencie, České Budějovice 10.-11.februára 2004 ; Edit.: Václav Řehout. - 1. vyd. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-48-5. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC152 Optimalizácia doby využitia sliepok v recyklovaných znáškových cykloch / Arpášová H. a kol.
In: Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce drůbeže [Elektronický zdroj] : Zborník z 13. medzinárodnej konferencie, České Budějovice 10.-11.februára 2004 ; Edit.: Václav Řehout. - 1. vyd. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-48-5. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ARPÁŠOVÁ, Henrieta - BULÍKOVÁ, V. - HALAJ, Martin - ROHÁČIK, B. - HALAJ, P.]

AFC153 ŽAJA, Jozef
Vývoj zamestnanosti v poľnohospodárskych družstvách v období vstupu SR do EÚ = Employment development in agricultural corporations in entry period of SR into EU / Jozef Žaja
In: Družstevnictví 2004 : sborník příspěvků z mezinárodní konference, Tábor 18.5. 2004 / [zostavil: Marie Hesková]. - v Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-688-7. - S. 126-131.

AFC154 BORSUKOVÁ, Hana
Fachsprachenforschung in der slowakischen Germanistik / Hana Borsuková
In: Deutsche Sprache in der Slowakei II : Geschichte, Gegenwart und Didaktik / [editori Ilpo Tapani Piirainen, Jörg Meier]. - 1. vyd. - Wien : Edition Praesens, 2004. - ISBN 3-7069-0272-9. - S. 113-119.

AFC155 SZOVICS, Peter
Management information systems in pig farming in Slovakia / Peter Szovics, Milan Kučera
In: 9 th international scientific days of agricultural economics : Karoly Róbert College, Gyongyos, 25.-26.3. 2004 / [editori Márk Lakatos, Renáta Rajna]. - 1. vyd. - Gyongyos : Károly Róbert Föiskola, 2004. - ISBN 963 214 313 2. - Nestr..
[ ... KUČERA, Milan]

AFC156 Likviditás a pénzügyi controlling alaptárgya / Jozef Pataky, Alexander Šebo, Peter Szovics, Tibor Koščo
In: 9 th international scientific days of agricultural economics : Karoly Róbert College, Gyongyos, 25.-26.3. 2004 / [editori Márk Lakatos, Renáta Rajna]. - 1. vyd. - Gyongyos : Károly Róbert Föiskola, 2004. - ISBN 963 214 313 2. - Nestr..
[ ... PATAKY, Jozef - ŠEBO, Alexander - SZOVICS, Peter - KOŠČO, Tibor]

AFC157 HAMBÁLKOVÁ, Mária
A nemzetközi agrárkereskedelem fejlüdésének tendenciája Szlovákia és az Európai unió között = Development tendencies of foreign agrarian trade between Slovak Republic and EU / Mária Hambálková
In: 9 th international scientific days of agricultural economics : Karoly Róbert College, Gyongyos, 25.-26.3. 2004 / [editori Márk Lakatos, Renáta Rajna]. - 1. vyd. - Gyongyos : Károly Róbert Föiskola, 2004. - ISBN 963 214 313 2. - Nestr..

AFC158 PAŠKA, Ľubomír
The effectivity comparison of bioproducts production in Slovakia / Ľubomír Paška
In: 9 th international scientific days of agricultural economics : Karoly Róbert College, Gyongyos, 25.-26.3. 2004 / [editori Márk Lakatos, Renáta Rajna]. - 1. vyd. - Gyongyos : Károly Róbert Föiskola, 2004. - ISBN 963 214 313 2. - Nestr..

AFC159 KRETTER, Anton
A mezögazdasági üzemek marketing egyesületei, ezek szüksége az agrárszektorban között / Anton Kretter
In: 9 th international scientific days of agricultural economics : Karoly Róbert College, Gyongyos, 25.-26.3. 2004 / [editori Márk Lakatos, Renáta Rajna]. - 1. vyd. - Gyongyos : Károly Róbert Föiskola, 2004. - ISBN 963 214 313 2. - Nestr..

AFC160 ŠIMO, Dušan
Foreign agrarian trade of Slovakia before an access into EU / Dušan Šimo
In: 9 th international scientific days of agricultural economics : Karoly Róbert College, Gyongyos, 25.-26.3. 2004 / [editori Márk Lakatos, Renáta Rajna]. - 1. vyd. - Gyongyos : Károly Róbert Föiskola, 2004. - ISBN 963 214 313 2. - Nestr..

AFC161 MIŽIČKOVÁ, Ľudmila
Small and middle enterprise in the context of the multifunctional agriculture / Ľudmila Mižičková, Iveta Ubrežiová, Elena Horská
In: 9 th international scientific days of agricultural economics : Karoly Róbert College, Gyongyos, 25.-26.3. 2004 / [editori Márk Lakatos, Renáta Rajna]. - 1. vyd. - Gyongyos : Károly Róbert Föiskola, 2004. - ISBN 963 214 313 2. - Nestr..
[ ... UBREŽIOVÁ, Iveta - HORSKÁ, Elena]

AFC162 A Szlovákiai sörpiac jellegzetességei / Ľudmila Nygyová, Zuzana Kapsdorferová, Zuzana Tonkovičová
In: 9 th international scientific days of agricultural economics : Karoly Róbert College, Gyongyos, 25.-26.3. 2004 / [editori Márk Lakatos, Renáta Rajna]. - 1. vyd. - Gyongyos : Károly Róbert Föiskola, 2004. - ISBN 963 214 313 2. - Nestr..
[ ... NAGYOVÁ, Ľudmila - KAPSDORFEROVÁ, Zuzana - TONKOVIČOVÁ, Zuzana]

AFC163 NAGYOVÁ, Ľudmila
Ochrana spotrebiteľa na vnútornom trhu EÚ = Consumer protection on the internal EU market / Ľudmila Nagyová, Elena Horská, Mária Šajbidorová
In: Firma a konkurenční prostředí 2004 : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 7.-8. března 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-077-7. - S. 150-156.
[ ... HORSKÁ, Elena - ŠAJBIDOROVÁ, Mária]

AFC164 GOZORA, Vladimír
Sociálno-ekonomická diferenciácia agropodnikateľských subjektov a územno-správnych celkov SR = Social and economic differentiation of the agri-entrepreneurial subjects and regions of the Slovak Republic / Vladimír Gozora
In: Firma a konkurenční prostředí 2004 : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 7.-8. března 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-075-0. - S. 128-136.

AFC165 HUDÁK, Jozef
Hodnotenie výkonnosti poľnohospodártsva vo vybraných krajinách podľa metodiky EÚ = The evaluation of agricultural efficiency in the selected countries according to European Union's methodology / Jozef Hudák, Jana Naščáková
In: Firma a konkurenční prostředí 2004 : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 7.-8. března 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-075-0. - S. 154-160.
[ ... NAŠČÁKOVÁ, Jana]

AFC166 HUDÁK, Jozef
Zhodnotenie efektívnosti poľnohospodárskych podnikov na Slovensku = Evaluation of the efficiency of agricultural enterprises in Slovakia / Jozef Hudák, Patrik Rovný
In: Firma a konkurenční prostředí 2004 : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 7.-8. března 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-075-0. - S. 161-164.
[ ... ROVNÝ, Patrik]

AFC167 PAŠKA, Ľubomír
Rozvoj agroturizmu vo vybraných agrosubjektoch SR = The rural tourism development in chosen agrobusinesses in Slovakia / Ľubomír Paška
In: Firma a konkurenční prostředí 2004 : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 7.-8. března 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-075-0. - S. 314-318.

AFC168 ŽAJA, Jozef
Profesijná štruktúra pracovníkov v poľnohospodárstve v konkurenčnom prostredí pred vstupom SR do EÚ = Profession structure of employees in agriculture in competitive environment before the integration of SR into EU / Jozef Žaja
In: Firma a konkurenční prostředí 2004 : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 7.-8. března 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-075-0. - S. 475-482.

AFC169 HAMBÁLKOVÁ, Mária
Podmienky producentov vína niektorých nových členských krajín EÚ a analýza konkurencieschopnosti Slovenska v zahraničnom obchode s vínom = The conditions of some wine producers in new EU countries and analysis of competitiveness of Slovak foreign wine trade / Mária Hambálková, Zuzana Gregorová
In: Odvětvové strategie a politiky : mezinárodní vědecká konference kateder managementu, Křtiny 9.-10. září 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-835-5. - S. 15-18.
[ ... GREGOROVÁ, Zuzana]

AFC170 KAPSDORFEROVÁ, Zuzana
Podpora odbytu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na Slovensku = Sale promotion of agri-food products in the Slovak Republic / Zuzana Kapsdorferová, Ľudmila Nagyová
In: Odvětvové strategie a politiky : mezinárodní vědecká konference kateder managementu, Křtiny 9.-10. září 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-835-5. - S. 35-40.
[ ... NAGYOVÁ, Ľudmila]

AFC171 HORSKÁ, Elena
Integration of the Slovak Republic to the European union: opportunities and threats for business sphere / Elena Horská, Peter Bielik
In: Menadžment : ključni faktori uspeha, Zlatibor, 06-10. Jun 2004. - 1. vyd. - Beograd : Univerzitet u Beogradu, 2004. - ISBN 86-7680-021-9. - S. 37-44.
[ ... BIELIK, Peter]

AFC172 Possibilities and conditions of the adaptation of the Slovak food products at the European market / Žákovič Roman, Ubrežiová Iveta, Muková Marta
In: Proceedings from the International Student's Colloquy / [editor Drahoš Vaněček]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004. - ISBN 80-7040-733-6. - Nestr..
[ ... ŽÁKOVIČ, Roman - UBREŽIOVÁ, Iveta - MUKOVÁ, Marta]

AFC173 MICHALCOVÁ, Anna
Mikrobiológia surového mlieka / A. Michalcová
In: Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků II. : sborník referátů ze semináře s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-868-1. - S. 8-11.

AFC174 MELICHÁČOVÁ, Silvia
Influence of soil properties changes on content of some risk elements in buckwheat / Silvia Melicháčová, Alena Vollmannová, Ján Tomáš
In: Advances in buckwheat research : procedings of the 9th International symposium on buckwheat, Prague - Suchdol, 18-22 august 2004. - 1. vyd. - Praha : Zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-86555-46-1. - S. 653-659.
[ ... VOLLMANNOVÁ, Alena - TOMÁŠ, Ján]

AFC175 ALEXIOVÁ, Emília
Analýza vývoja spotreby potravín v SR a jej hlavných determinantov v období rokov 1998-2002 / Emília Alexiová
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC176 BOJŇANSKÁ, Kristína
Porovnanie rôznych prístupov pri hodnotení konkurencieschopnosti / Kristína Bojňanská
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC177 HOŠKOVÁ, Elena
Analýza výdavkov obyvateľov Slovenskej republiky na potraviny / Elena Hošková
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC178 VANČUROVÁ, Pavlína
Analýza vývoja zahraničného obchodu s čerstvým ovocím v Českej republike / Pavlína Vančurová, Regína Dubravská
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... DÚBRAVSKÁ, Regína]

AFC179 MIKLOVIČOVÁ, Jana
Zhodnotenie finančného stavu pomocou finančnej analýzy ex post a ex ante v troch náhodne vybraných poľnohospodárskych subjektoch / Jana Miklovičová, Natália Turčeková
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... TURČEKOVÁ, Natália]

AFC180 VADOVIČ, Matúš
Analýza peňažných tokov v poľnohospodárskom podniku / Matúš Vadovič
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC181 BARTOVÁ, Silvia
Analýza finančnej situácie podnikov poľnohospodárskej prvovýroby / Silvia Bartová
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC182 ČIERNA, Zuzana
Zdroje financovania poľnohospodárstva Slovenskej republiky v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie / Zuzana Čierna
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC183 MACHOVÁ, Eva
Poskytovanie bankových úverov malým a stredným podnikateľom / Eva Machová
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC184 ŠTUDENC, Vladimír
Podpora manažmentu v poisťovacích spoločnostiach prostredníctvom informačných technológii = Supporting of Management in Insurance Companies by Information Technologies / Vladimír Študenc
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC185 FULIER, Peter
Elektronický marketing / Peter Fulier
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC186 ROHAĽOVÁ, Michaela
Využívanie Internetu poľnohospodárskymi podnikmi na Slovensku / Michaela Rohaľová
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC187 ČERVEŇANSKÁ, Ivana
Manažment rozvoja agroturizmu vo vybraných subjektoch Slovenska / Ivana Červeňanská
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC188 FAZEKAŠOVÁ, Martina
Management stresu / Martina Fazekašová
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC189 HULÍK, Viktor
Vybrané princípy Kódexu správy a riadenia spoločností = The selected principles of the Codex Corporate Governance / Viktor Hulík
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC190 JUSKO, Slavomír
„E-Engineering"; – druhá vlna reinžinieringu / Slavomír Jusko, Marko Árendáš
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ÁRENDÁŠ, Marko]

AFC191 KAČMÁROVÁ, Oľga
Analýza daňového zaťaženia pivovarníckeho priemyslu / Oľga Kačmárová
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC192 SAVOV, Radovan
Manažment kvality a spokojnosť zákazníka = Quality management and customer satisfaction / Radovan Savov
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC193 KOVÁČOVÁ, Martina
Situácia v spotrebe nealkoholických nápojov v európskom trhovom priestore = The situation in the consumption of non-alcoholic beverages in the european market space / Martina Kováčová
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC194 TONKOVIČOVÁ, Zuzana
Analýza reklamného trhu v Slovenskej republike / Zuzana Tonkovičová
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC195 COVACI, Stefan
Technická efektívnosť podnikov vo vzťahu k výmere poľnohospodárskej pôdy / Stefan Covaci
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC196 HALADOVÁ, Andrea
Aplikácia pravidla stochastickej dominancie v procese identifikácie optimálneho investičného projektu / Andrea Haladová
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC197 HAJDUK, Milan Mihai
Analýza stavu zamestanosti v krajinách EU = Analysis situation of the employment in EU countries / Milan Mihai Hajduk
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC198 PRIBILOVIČOVÁ, Ingrid
Zmeny daňovej sústavy SR v dôsledku harmonizácie = The changes of tax system in SR in consequence of harmonization / Ingrid Pribilovičová
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC199 ANTAL, Jaroslav
Indikácia vodnej erózie poľnohospodársky využívanej pôdy v prevádzkových podmienkach / aut. Jaroslav Antal
In: Česká krajina - střecha Evropy : krajinné inženýřství 2004. - 1. vyd. - Pardubice : Česká společnost krajinných inženýrů, 2004. - ISBN 80-903258-2-3. - S. 72-80.

AFC200 Ochrana zvierat pri preprave (veterinárne, technické, organizačné, personálne kritéria a postupy) / J. Sokol, J. Pokorný, J. Golian, D. Rajský, S. Hanzel
In: Ochrana zvířat a welfare 2004 : Brno, 22.9.2004. - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2004. - ISBN 80-7305-500-7. - S. 136-140.
[ ... SOKOL, Jozef - POKORNÝ, J. - GOLIAN, Jozef - RAJSKÝ, Dušan - HANZEL, S.]

AFC201 RŽONCA, Josef
Energetická bilancia pestovania obilnín / Josef Ržonca, Richard Pospišil
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... POSPIŠIL, Richard]

AFC202 VOZÁR, Ľuboš
Minerálne látky z trávnych porastov vo výžive dojníc = Mineral substances from grasslands in dairy cows nutrition / Ľ. Vozár, J. Jančovič
In: Pastvina a zvíře = Pasture and Animal : příspěvky, Brno 2.-3. září 2004 / [editor Jiří Žižlavský, František Hrabě]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-775-8. - S. 152-157.
[ ... JANČOVIČ, Ján]

AFC203 ČURLEJOVÁ, P.
Akumulácia a príjem selénu zrnom ozimnej pšenice / P. Čurlejová, L. Ducsay
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... DUCSAY, Ladislav]

AFC204 HOLÚBEK, Rudolf
Zvyšovanie kvality prírodného prostredia pasením poľovnej zeveri v prírodných podmienkach / R. Holúbek
In: Pastvina a zvíře = Pasture and Animal : příspěvky, Brno 2.-3. září 2004 / [editor Jiří Žižlavský, František Hrabě]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-775-8. - S. 204-209.

AFC205 HORNIAKOVÁ, Erika
Účinok probiotík na rast kurčiat v štartérovom období / E. Horniaková, L. Krivánek
In: Chov drůbeže : sborník přednášek z mezinárodní konference konané ve dnech 30.-31.3.2004 na MZLU v Brně. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-761-8. - S. 63-65.
[ ... KRIVÁNEK, Ladislav]

AFC206 CHMELNIČNÁ, Ľudmila
Kvalitatívne ukazovatele akosti vajec pri zväčšení plochy klietky pre nosnice / L. Chmelničná
In: Chov drůbeže : sborník přednášek z mezinárodní konference konané ve dnech 30.-31.3.2004 na MZLU v Brně. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-761-8. - S. 83-85.

AFC207 CHMELNIČNÁ, Ľudmila
Produkcia dvojžĺtkových vajec vo vzťahu a výške etáže klietkových technológií / L. Chmelničná
In: Ochrana zvířat a welfare 2004 : Brno, 22.9.2004. - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2004. - ISBN 80-7305-500-7. - S. 71-73.

AFC208 KOVÁČ, Karol
Dynamika zmien agrochemických vlatností pôdy v ekologickom a integrovanom systéme / K. Kováč, Z. Lehocká, Š. Žák
In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin : sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí, Brno 9.-10. listopadu 2004 / [editor]: Barbora Badalíková. - Troubsko : Výzkumný ústav pícninářský, 2004. - ISBN 80-902436-9-X. - S. 315-320.
[ ... LEHOCKÁ, Zuzana - ŽÁK, Štefan]

AFC209 KOVÁČ, Karol
Primárna rastlinná produkcia v ekologickom a integrovanom systéme ako produkčný indikátor udržateľnosti poľnohospodárstva / K. Kováč, Žák, Š., Lehocká, Z.
In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin : sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí, Brno 9.-10. listopadu 2004 / [editor]: Barbora Badalíková. - Troubsko : Výzkumný ústav pícninářský, 2004. - ISBN 80-902436-9-X. - S. 315-320.
[ ... ŽÁK, Štefan - LEHOCKÁ, Zuzana]

AFC210 Histologická analýza tukového väziva svalov brojlerov / V. Kulíšek, P. Haščík, P. Makovický, V. Zimmermann
In: Aktuální otázky produkce jatečních zvířat : medzinárodní vědecká konference, Brno 17.9.2004. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-783-9. - S. 208-209.
[ ... KULÍŠEK, Václav - HAŠČÍK, Peter - MAKOVICKÝ, Peter - ZIMMERMANN, Vladimír]

AFC211 Morfologické porovnanie svalového tkaniva u vývojovo nižších stavovcov / V. Kulíšek, J. Pokorádi, P. Makovický, P. Haščík
In: Aktuální otázky produkce jatečních zvířat : medzinárodní vědecká konference, Brno 17.9.2004. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-783-9. - S. 206-207.
[ ... KULÍŠEK, Václav - POKORÁDI, Jaroslav - MAKOVICKÝ, Peter - HAŠČÍK, Peter]

AFC212 Histochemical analysis of some muscles of pinzgau cattles / V. Kulíšek, V. Zimmermann, O. Debrecéni, P. Makovický
In: Aktuální otázky produkce jatečních zvířat : medzinárodní vědecká konference, Brno 17.9.2004. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-783-9. - S. 59-60.
[ ... KULÍŠEK, Václav - ZIMMERMANN, Vladimír - DEBRECÉNI, Ondrej - MAKOVICKÝ, Peter]

AFC213 LEHOCKÁ, Zuzana
Vplyv rôznej intenzity hospodárenia na agrochemické a biologické indikátory pôdy / Lehocká, Z., Švančárková, M., Kováč, K.
In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin : sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí, Brno 9.-10. listopadu 2004 / [editor]: Barbora Badalíková. - Troubsko : Výzkumný ústav pícninářský, 2004. - ISBN 80-902436-9-X. - S. 195-202.
[ ... ŠVANČÁRKOVÁ, Mariana - KOVÁČ, Karol]

AFC214 Komparácia vybraných energetických parametrov jačmeňa jarného siateho (Hordeum vulgare L.) pestovaného v bezorbovom a konvenčnom systéme / Macák, M., Žák, Š., Lehocká, Z., Kováč, K.
In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin : sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí, Brno 9.-10. listopadu 2004 / [editor]: Barbora Badalíková. - Troubsko : Výzkumný ústav pícninářský, 2004. - ISBN 80-902436-9-X. - S. 203-208.
[ ... MACÁK, Milan - ŽÁK, Štefan - LEHOCKÁ, Zuzana - KOVÁČ, Karol]

AFC215 Porovnanie mäsovej úžitkovosti krížencov s plemenom blonde aqutaine v kategóriách mladé býky a mladý dobytok / Juraj Čuboň, Jozef Mojto, Peter Haščík, Vladimír Vagač, Miroslava Kačániová, M. Komorníková ; Jozef Mojto, Peter Haščík, Vladimír Vagač, Miroslava Kačániová, M. Komorníková
In: Aktuální otázky produkce jatečních zvířat : medzinárodní vědecká konference, Brno 17.9.2004. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-783-9. - S. 52-57.
[ ... ČUBOŇ, Juraj - MOJTO, Jozef - HAŠČÍK, Peter - VAGAČ, Vladimír - KAČÁNIOVÁ, Miroslava - KOMORNÍKOVÁ, M.]

AFC216 Efektívnosť výroby konzumných vajec v recyklovaných znáškach, pri alternatívnych podmienkach chovu a cene krmiva / B. Roháčik, V. Bulíková, M. Halaj, P. Halaj, H. Arpášová
In: Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce drůbeže [Elektronický zdroj] : Zborník z 13. medzinárodnej konferencie, České Budějovice 10.-11.februára 2004 ; Edit.: Václav Řehout. - 1. vyd. - Elektronický zborník. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004. - ISBN 80-85645-48-5. - S. 373-376. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ROHÁČIK, B. - BULÍKOVÁ, V. - HALAJ, Martin - HALAJ, Peter - ARPÁŠOVÁ, Henrieta]

AFC217 Analýza účinkov vplyvu odrody, predplodiny a intenzity pestovania na úrodu jačmeňa jarného (Hordeum vulgare L.) / Babulicová, M., Kucharovic, A., Kováč, K., Klimeková, M.
In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin : sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí, Brno 9.-10. listopadu 2004 / [editor]: Barbora Badalíková. - Troubsko : Výzkumný ústav pícninářský, 2004. - ISBN 80-902436-9-X. - S. 257-260.
[ ... BABULÍKOVÁ, Mária - KUCHAROVIC, Adam - KOVÁČ, Karol - KLIMEKOVÁ, Marta]

AFC218 Content of cadmium and lead in selected food of animal origin / Jozef Golian, Jozef Sokol, V. Pažout, Lucia Zeleňáková, Dušan Rajský
In: 45. Tagung des Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene der Deutsche Veterinärmedizinischen Gesellschaft, Garmisch-Partenkirchen, 28.9.-1.10.2004 : Garmisch-Partenkirchen, 28.9.-1.10.2004. - Giessen : Deutsche veterinärmedizinische Gesellschaft, 2004. - ISBN 3-938026-37-5. - S. 324-329.
[ ... GOLIAN, Jozef - SOKOL, Jozef - PAŽOUT, V. - ZELEŇÁKOVÁ, Lucia - RAJSKÝ, Dušan]

AFC219 Generic identification of animal proteins in connection with solving of BSE problems / Jozef Sokol, J. Bíreš, M. Novák, D. Rajský, M. Kantíková, V. Pažout, Jozef Golian,
In: 45. Tagung des Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene der Deutsche Veterinärmedizinischen Gesellschaft, Garmisch-Partenkirchen, 28.9.-1.10.2004 : Garmisch-Partenkirchen, 28.9.-1.10.2004. - Giessen : Deutsche veterinärmedizinische Gesellschaft, 2004. - ISBN 3-938026-37-5. - S. 264-269.
[ ... SOKOL, Jozef - BÍREŠ, J. - NOVÁK, M. - RAJSKÝ, Dušan - KANTÍKOVÁ, Mária - PAŽOUT, V. - GOLIAN, Jozef]

AFC220 Hygienické, zdravotné a kontrólne kritéria uplatňované v chovných zariadeniach na produkciu živých rýb určených na priamy ľudský konzum / Sokol, J., Rajský, D., Golian, J., Hanzel, S.
In: XXXIV. Lenfeldovy a Höklovy dny : Brno 6.10.2004. - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2004. - ISBN 80-7305-498-1. - S. 11-21.
[ ... SOKOL, Jozef - RAJSKÝ, Dušan - GOLIAN, Jozef - HANZEL, S.]

AFC221 GOLIAN, Jozef
Zhodnotenie obsahu kadmia, olova a ortuti vo vybraných mäsových výrobkoch / Golian, J., Sokol, J., Zeleňáková, L.
In: XXXIV. Lenfeldovy a Höklovy dny : Brno 6.10.2004. - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2004. - ISBN 80-7305-498-1. - S. 22.
[ ... SOKOL, Jozef - ZELEŇÁKOVÁ, Lucia]

AFC222 DUCKOVÁ, Viera
Psychrotrofná mikroflóra mlieka a jej odolnosť voči sanitačným prostriedkom = Psychrotropic microflora of milk and its resistance after application of sanitary detergents / Viera Ducková
In: VI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí : sborník VFU Brno 2.3.2004. - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2004. - ISBN 7305-493-0. - S. 31-35.

AFC223 ČANIGOVÁ, Margita
Vplyv psychrotrofnej baktérie Pseudomonas fluorescens na rast smotanovej kultúry = The influence of psychrotrophic bacteria Pseudomonas fluorescens to growth of cream starter culture / Margita Čanigová, Viera Ducková
In: Mléko a sýry 2004 : výsledky přehlídek a sborník přednášek semináře / [editor: J. Štětina, L. Čurda]. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost chemická, 2004. - ISBN 978-80-86238-42-5. - S. 122-126.
[ ... DUCKOVÁ, Viera]

AFC224 Quality of sheep milk produced in mountain sheep farms in Slovakia from the point of view of Euroepan legislation / Viera Ducková, Zuzana Krupová, Anna Michalcová, Margita Čanigová
In: Zbornik radova sa 28. smotre naučnih radova studenata poljoprivrede sa mezdunarodnim učešcém = proceedings of the 28th conference of agricultural students with international participation : Novi Sad, novembar 2004. - 1. vyd. - Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2004. - S. 10-14.
[ ... DUCKOVÁ, Viera - KRUPOVÁ, Zuzana - MICHALCOVÁ, Anna - ČANIGOVÁ, Margita]

AFC225 MUSILOVÁ, Janette
Hormonálne zmeny v zrne jačmeňa jarného (Hordeum vulgare L.) po aplikácii arganominerálnych kvapalných prípravkov / Janette Musilová, Judita Bystrická, Pavol Trebichalský
In: 56. sjezd chemických společností : Ostrava, 6.-10.9.2004. - Ostrava : Technická univerzita, 2004.
[ ... BYSTRICKÁ, Judita - TREBICHALSKÝ, Pavol]

AFC226 BYSTRICKÁ, Judita
Vplyv fenolických zlúčenín na úrodu a zvýšenie beta-karoténu v koreňoch mrkvy obyčajnej (Daucus carota subsp. sativus) / Judita Bystrická, Janette Musilová, Radovan Stanovič
In: 56. sjezd chemických společností : Ostrava, 6.-10.9.2004. - Ostrava : Technická univerzita, 2004.
[ ... MUSILOVÁ, Janette - STANOVIČ, Radovan]

AFC227 Monitoring imisií síry a dusíka v agroekologicky významných lokalitách Slovenska / Lazor, P., Tomáš, J., Tóth, T., Vollmannová, A., Ducsay, L.
In: 56. sjezd chemických společností : Ostrava, 6.-10.9.2004. - Ostrava : Technická univerzita, 2004.
[ ... LAZOR, Peter - TOMÁŠ, Ján - TÓTH, Tomáš - VOLLMANNOVÁ, Alena - DUCSAY, Ladislav]

AFC228 Vhodnosť extrakčných činidiel pre stanovenie mobilizovateľných a mobilných foriem ťažkých kovov / Tomáš, J., Vollmannová, A., Tóth, T., Lazor, P., Lahučký, L., Pariláková, K.
In: 56. sjezd chemických společností : Ostrava, 6.-10.9.2004. - Ostrava : Technická univerzita, 2004.
[ ... TOMÁŠ, Ján - VOLLMANNOVÁ, Alena - TÓTH, Tomáš - LAZOR, Peter - LAHUČKÝ, Ladislav - PARILÁKOVÁ, Klaudia]

AFC229 Kontaminácia pôd v okolí chemického podniku Chemko Strážske / Tóth, T., Tomáš, J., Vollmannová, A., Lahučký, L., Ducsay, L., Varga, L.
In: 56. sjezd chemických společností : Ostrava, 6.-10.9.2004. - Ostrava : Technická univerzita, 2004.
[ ... TÓTH, Tomáš - TOMÁŠ, Ján - VOLLMANNOVÁ, Alena - LAHUČKÝ, Ladislav - DUCSAY, Ladislav - VARGA, Ladislav]

AFC230 Kumulácia ťažkých kovov bôbom vo vzťahu k obsahu ich potenciálne bioprístupných foriem v pôde / Vollmannová, A., Lahučký, L., Lazor, P., Hegedüsová
In: 56. sjezd chemických společností : Ostrava, 6.-10.9.2004. - Ostrava : Technická univerzita, 2004.
[ ... VOLLMANNOVÁ, Alena - LAHUČKÝ, Ladislav - LAZOR, Peter - HEGEDÜSOVÁ, Alžbeta]

AFC231 RAKOUSKÝ, Slavomír
Use of image analysis in flax cultivar discrimination / Slavomír Rakouský, Martin Pavelek, Janka Nôžková,
In: Proceeding of the flax workshop of the FAO ESCORENA European cooperative research network on flax and other bast plants connected with the 60th anniversary of AGRITEC Ltd. - Šumperk : AGRITEC, 2004. - ISBN 80-902754-5-1. - S. 25-31.
[ ... PAVELEK, Martin - NÔŽKOVÁ, Janka]

AFC232 Information system for evaluation and classification of genetic resources of flax / Janka Nôžková, Ján Brindza, Peter Popík, Martin Pavelek, N. Brutch, František Debre
In: Proceeding of the flax workshop of the FAO ESCORENA European cooperative research network on flax and other bast plants connected with the 60th anniversary of AGRITEC Ltd. - Šumperk : AGRITEC, 2004. - ISBN 80-902754-5-1. - S. 59-65.
[ ... NÔŽKOVÁ, Janka - BRINDZA, Ján - POPÍK, Peter - PAVELEK, Martin - BRUTCH, N. - DEBRE, František]

AFC233 SKLENÁR, Štefan
Podiel bioodpadu v komunálnom odpade - letná analýza = Share of organic waste in municipal waste - summer analysis / Štefan Sklenár, Veronika Hlavačková
In: Konference o odpadech biodegradabilních [elektronický zdroj] : vydáno k 85. výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické university. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-790-1. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... HLAVAČKOVÁ, Veronika]

AFC234 LAURENČÍKOVÁ, Kristína
Biologické hodnotenie kvality vodných tokov Bocegaj a Drevenica / Kristína Laurenčíková
In: MendelNET 2004 [elektronický zdroj] : konference studentů doktorského studia. - [1. vyd.]. - Elektronický konferenčný zborník. - v Brne : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7302-088-2. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC235 HÚSKA, Dušan
Contribution to healthy lanscapes development strategy to landscape features restoration based the conflict matrix / Dušan Húska, Ľuboš Jurík, Harold van Es
In: Pollution and water resources : Columbia university seminar proceedings / [editor: George Halasi-Kun]. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-89139-06-X. - S. 322-326.
[ ... JURÍK, Ľuboš - ES VAN, Harold]

AFC236 SUPUKA, Ján
Dreviny v životnom prostredí mestských a vidieckych sídiel = Woody plants in human environment of the town and rural settlements / Ján Supuka
In: Introdukcia a aklimatizácia drevín v podmienkach strednej Európy : venované 75. výročiu narodenia Dr.h.c. doc. Ing. Františka Benčaťa, DrSc., Topolčianky - Arborétum Mlyňany 2004 / editor:Tibor Benčať. - 1. vyd. - Tesárske Mlyňany : SAV, 2004. - ISBN 80-89183-11-5. - S. 60-72.

AFC237 FERIANCOVÁ, Ľubica
Taxonomické a kvaalitatívne hodnotenie genofondu drevín v Arboréte Feľaťa = Taxonomy and qualitative evaluation of woody plants gene pool of Arboretum Feľaťa / Ľubica Feriancová
In: Introdukcia a aklimatizácia drevín v podmienkach strednej Európy : venované 75. výročiu narodenia Dr.h.c. doc. Ing. Františka Benčaťa, DrSc., Topolčianky - Arborétum Mlyňany 2004 / editor:Tibor Benčať. - 1. vyd. - Tesárske Mlyňany : SAV, 2004. - ISBN 80-89183-11-5. - S. 142-149.

AFC238 KASARDA, Radovan
Genetic gain and inbreeding of MOET breeding program of pinzgau cattle: slovak example / Radovan Kasarda, Ondrej Kadlečík
In: The 33rd International session of scientific communications of the Faculty of animal science. - 1. vyd. - Bucharest : University of agricultural sciences and veterinary medicine, 2004. - ISBN 973-86584-4-6. - S. 32-37.
[ ... KADLEČÍK, Ondrej]

AFC239 MOLNÁROVÁ, Juliana
The influence of nutrition and fertilization on the production and quality of malt barley with regards to the sustainable development of farming / Molnárová J., Jakubecová H.
In: Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában : a belépés kapujában. - Debrecen : Debreceni Agrártudományi Egyetem, 2004. - S. 108.
[ ... JAKUBECOVÁ, Henrieta]

AFC240 JAKUBECOVÁ, Henrieta
Produkcia a kvalita sladovníckeho jačmeňa v závislosti od výživy a hnojenia v trvaloudržateľnom rozvoji hospodárenia = The influence of nutrition and fertilizations on production and quality of malt barley with regard to the sustainable development of farming / Jakubecová H., Molnárová J.
In: MendelNet'04 Agro [elektronický zdroj] = Proceedings of Ph.D. students conference : sborník z konference posluchčů postgraduálního doktorského studia. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-813-4. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... MOLNÁROVÁ, Juliana]

AFC241 ŠRANK, D.
The influence of humus and qualitative parameters of spring barley / Šrank D., Molnárová J.
In: Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában : a belépés kapujában. - Debrecen : Debreceni Agrártudományi Egyetem, 2004. - S. 111.
[ ... MOLNÁROVÁ, Juliana]

AFC242 RŽONCA, Josef
Energetická bilancia pestovania obilnín = Energy balance of cultivation of cereals / Ržonca J., Pospišil R.
In: MendelNet'04 Agro [elektronický zdroj] = Proceedings of Ph.D. students conference : sborník z konference posluchčů postgraduálního doktorského studia. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-813-4. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... POSPIŠIL, Richard]

AFC243 Hodnotenie hygieny pôd a rastlinnej produkcie v oblasti kontaminovanej ťažkými kovmi = Evaluation of soil and plant production hygiene in area contaminated by heavy metals / Bajčan D., Tomáš J., Tóth T., Lahučký L.
In: MendelNet'04 Agro [elektronický zdroj] = Proceedings of Ph.D. students conference : sborník z konference posluchčů postgraduálního doktorského studia. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-813-4. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BAJČAN, Daniel - TOMÁŠ, Ján - TÓTH, Tomáš - LAHUČKÝ, Ladislav]

AFC244 BERNÁT, Rastislav
Alternatívny spôsob pohonu suportu na zariadení na skúšanie pracovných nástrojov pôdospracujúcich strojov v laboratórnych podmienkach = Alternativ style of lead screw drive on the system for testing operating tools of land-working machines in the laboratory conditions / Bernát R., Verner P., Kotus M.
In: MendelNet'04 Agro [elektronický zdroj] = Proceedings of Ph.D. students conference : sborník z konference posluchčů postgraduálního doktorského studia. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-813-4. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... VERNER, Petr - KOTUS, Martin]

AFC245 ČURLEJOVÁ, P.
Akumulácia a príjem selénu zrnom ozimnej pšenice = Uptake and accumulation of selenium by winter wheat grain / Čurlejová P., Ducsay L.
In: MendelNet'04 Agro [elektronický zdroj] = Proceedings of Ph.D. students conference : sborník z konference posluchčů postgraduálního doktorského studia. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-813-4. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... DUCSAY, Ladislav]

AFC246 LAURENČÍKOVÁ, Kristína
Biologické hodnotenie kvality vodných zdrojov Bocegaj a Drevenica = Biological evaluation of water quality of the water Bocegaj and Drevenica / Laurenčíková K., Húska D.
In: MendelNet'04 Agro [elektronický zdroj] = Proceedings of Ph.D. students conference : sborník z konference posluchčů postgraduálního doktorského studia. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-813-4. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... HÚSKA, Dušan]

AFC247 NOVOTNÁ, Beáta
Analýza vplyvu klimatickej zmeny na poľnohospodársky využívané povodie = Climate change influence analysis on the agricultural exploited area / Novotná B., Húska D.
In: MendelNet'04 Agro [elektronický zdroj] = Proceedings of Ph.D. students conference : sborník z konference posluchčů postgraduálního doktorského studia. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-813-4. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... HÚSKA, Dušan]

AFC248 MOLNÁROVÁ, Juliana
Economical efficiency of nourishment of barley / Molnárová J., Kubištová S.
In: 9 th international scientific days of agricultural economics : Karoly Róbert College, Gyongyos, 25.-26.3. 2004 / [editori Márk Lakatos, Renáta Rajna]. - 1. vyd. - Gyongyos : Károly Róbert Föiskola, 2004. - ISBN 963 214 313 2. - Nestr..
[ ... KUBIŠTOVÁ, Stanislava]

AFC249 RATAJOVÁ, Alexandra
Hodnotenie temporálnych zmien štruktúry poľnohospodárskej krajiny = Evaluation of temporal changes of the agricultural land structure / Ratajová A., Húska D.
In: MendelNet'04 Agro [elektronický zdroj] = Proceedings of Ph.D. students conference : sborník z konference posluchčů postgraduálního doktorského studia. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-813-4. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... HÚSKA, Dušan]

AFC250 Vplyvy na rast a vývoj priečne pruhovanej kostrovej svaloviny / V. Kulíšek, Makovický P., Mlynek J., Bobček B.
In: Aktuální otázky produkce jatečních zvířat : medzinárodní vědecká konference, Brno 17.9.2004. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-783-9. - S. 32-36.
[ ... KULÍŠEK, Václav - MAKOVICKÝ, Peter - MLYNEK, Juraj - BOBČEK, Branislav]

AFC251 SMATANA, Jozef
Obrada zemijišta kao faktor ishrane ozime pšenice azotom / Smata j., Týr Š.
In: Zbornik radova. - Novi Sad : Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 2004. - ISBN 0351-4781.
[ ... TÝR, Štefan]

AFC252 Changes in hydrolic acidity and the content of available phosphorus forms in different cultivation systems / Ewa Spychaj-Fabisiak, Barbara Murawska, Jolanta Janowiak, Anton Zaujec
In: Macro and Trace Elements : Mengen- und Spurenelemente / editors: Manfred Anke a kol. - 1. vyd. - Jena : Friedrich-Schiller-Universität, 2004. - ISBN 3-929526-78-6. - S. 211-216.
[ ... SPYCHAJ-FABISIAK, Ewa - MURAWSKA, Barbara - JANOWIAK, Jolanta - ZAUJEC, Anton]

AFC253 Problematika rizikových prvkov na Slovensku / Otto Ložek, Anton Zaujec, Pavol Slamka, Ján Fecenko
In: Racionální použití hnojiv : sborník z 10. mezinárodní konference zaměřené na problematiku rizikových látek v rostlinné výrobě konané 25.11.2004 na ČZUv Praze. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - S. 91-96.
[ ... LOŽEK, Otto - ZAUJEC, Anton - SLAMKA, Pavol - FECENKO, Ján - KULICH, Stanislav]

AFC254 Funkcija ščitovidnoj zalozi ta CMP sirovatki krovi u velikoj rogatoj chudobi v umovach ekoločno zumovlenoj jodnoj nedostatnosti ta pri jodnij korekciji / Larysa Rostoka, Ivan Turianica, Mária Angelovičová
In: Dinamika naukovich dospidžeň ";2004"; : materiali III. mižnarodnoj naukovo-praktičeskoj konferencij, Dnipropetrovsk 21-30 červnja 2004. - Dnipropetrovsk : Nauka i osvita, 2004. - ISBN 966-7191-86-9. - S. 74-77.
[ ... ROSTOKA, Larysa - TURIANICA, Ivan - ANGELOVIČOVÁ, Mária]

AFC255 RAIS, Dušan
Postoje študentov SPU v Nitre k vlastnému telu / Rais Dušan
In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [elektronický zdroj] : kinatropologické dny MUDr. V. Soulka, 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2004. - ISBN 80-7041-666-1. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC256 RAIS, Dušan
Sledovanie zmien funkčnej zdatnosti študentov počas semestrálnej výučby telesnej výchovy / Rais Dušan
In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [elektronický zdroj] : kinatropologické dny MUDr. V. Soulka, 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2004. - ISBN 80-7041-666-1. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC257 KOZELOVÁ, Dagmar
Príprava študentov MF SPU v Nitre na povolanie a ich uplatnenie na európskom trhu práce / Dagmar Kozelová
In: Národní právo a evropské podnikatelské prostředí = Právo a podnikateľské prostredie v EÚ. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-815-0. - S. 55-59.

AFC258 KOVAČIC, Vladimír
Prevencia jódového deficitu na Slovensku / Vladimír Kovačic
In: Jódový deficit a jeho prevence v ČR a okolních zemích : vědecká konference pri příležitosti Dňa jódu. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2004. - S. 24-28.

AFC259 Milk protein polymorphism and genetic characterization of cattle population in Slovakia / Jozef Bulla, Ladislav Hetényi, Dušan Vašíček, Peter Chrenek, Marta Oravcová, Pavol Gráčik
In: The 55th EAAP annual meeting : 5-9 September 2004, Bled, Slovenija. - 1. vyd. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, 2004. - ISBN 9076998450. - S. 12-18.
[ ... BULLA, Jozef - HETÉNYI, Ladislav - VAŠÍČEK, Dušan - CHRENEK, Peter - ORAVCOVÁ, Marta - GRÁČIK, Pavol]

AFC260 NOVÁK, Ján
Floristické zmeny na horskom pasienku pri celoročnom chove dobytka bez ustajnenia = Floristic changes in the mountain pasture after all-year round cattle breeding without housing areas / Novák, J.
In: Pastvina a zvíře = Pasture and Animal : příspěvky, Brno 2.-3. září 2004 / [editor Jiří Žižlavský, František Hrabě]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-775-8. - S. 95-98.

AFC261 KOSTKA, Roman
Potenciálna zaburinenosť hôľneho pasienka pri pasení jalovíc v NP Veľká Fatra = Potential weed-infested of ridge's pastures while heifers grazing in the Velka Fatra National park / Kostka, R., Novák, J.
In: Pastvina a zvíře = Pasture and Animal : příspěvky, Brno 2.-3. září 2004 / [editor Jiří Žižlavský, František Hrabě]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-775-8. - S. 55-58.
[ ... NOVÁK, Ján]

AFC262 JANČOVIČ, Ján
Floristické zmeny, selektivita a etológia koní na pasienku = Floristical changes, selectivity and etology of horses on a pasture / Jančovič, J., Kňažková, M., Vozár, Ľ.
In: Pastvina a zvíře = Pasture and Animal : příspěvky, Brno 2.-3. září 2004 / [editor Jiří Žižlavský, František Hrabě]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-775-8. - S. 45-48.
[ ... KŇAŽKOVÁ, M. - VOZÁR, Ľuboš]

AFC263 GADUŠ, Ján
Skúsenosti z energetického využívania plynu vyrobeného z poľnohospodárskej biomasy / Ján Gaduš
In: Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR po vstupu do EU : sborník konference, 13. - 14. října 2004, Třeboň. - Praha : CZ BIOM, 2004. - ISSN 80-239-3713-8. - S. 107-112.

AFC264 JANOŠKO, Ivan
Posúdenie technicko-exploatačnýchvlastností komunálneho vozidla = The technical and exploatation judgement of properties of the communal vehicle / Ivan Janoško, Jozef Semetko, Andrej Petrovič
In: XXXV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol : sborník přenášek vydaný u příležitosti 85. výročí založení MZLU v Brně, KOKA 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-776-6. - S. 337-342.
[ ... SEMETKO, Jozef - PETROVIČ, Andrej]

AFC265 BOŽIKOVÁ, Monika
Measurement of thermophysical parameters by EDPS / Monika Božiková
In: Applied physics in life science : 3rd international workshop, Prague, 23rd October 2004. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1425-7. - S. 4-7.

AFC266 HLAVÁČOVÁ, Zuzana
Grains and seeds electrical properties dependencies on temperature / Zuzana Hlaváčová, Peter Hlaváč
In: Applied physics in life science : 3rd international workshop, Prague, 23rd October 2004. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1425-7. - S. 21-23.
[ ... HLAVÁČ, Peter]

AFC267 KUBÍK, Ľubomír
Connectivity of the area fractal dimension with the area soil structure / Ľubomír Kubík
In: Applied physics in life science : 3rd international workshop, Prague, 23rd October 2004. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1425-7. - S. 48-51.

AFC268 VOZÁROVÁ, Vlasta
Thermophysical properties of grains and seeds / Vlasta Vozárová
In: Applied physics in life science : 3rd international workshop, Prague, 23rd October 2004. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1425-7. - S. 65-68.

AFC269 DUNCA, Juraj
Matematicko-štatistické vyhodnotenie meraní fyzikálnych vlastností stebiel pšenice = Mathematic-statistic evaluation of physical properties of stems of wheats / Dunca Juraj, Duncová Alena
In: Trendy technického vzdelávání : technická a informační výchova / editori: M. Chrástka ml., J. Kropáč. - Praha : Votobia Praha, 2004. - ISBN 80-7220-182-4. - S. 404-405.
[ ... DUNCOVÁ, Alena]

AFC270 Effect of dietary organic selenium supplementation on selenium content, antioxidative status muscles and meat guality of pigs = Vplyv prídavku organického selénu v krmive na obsah selénu, antioxidačnú kapacitu svalov a kvalitu mäsa ošípaných / Lahučký, R., Bobček, B., Mrázová, J., Bobček, R., Novotná, K., Vašíček, D.
In: Aktuální otázky produkce jatečních zvířat : medzinárodní vědecká konference, Brno 17.9.2004. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-783-9. - S. 159-165.
[ ... LAHUČKÝ, Rudolf - BOBČEK, Branislav - MRÁZOVÁ, Jana - BOBČEK, Rastislav - NOVOTNÁ, Katarína - VAŠÍČEK, Dušan]

AFC271 HALO, Marko
Šľachtenie a chov plemena Furioso na Slovensku / Marko Halo
In: Aktuální otázky chovu koní v ČR : sborník referátů z mezinárodní konference, MZLU v Brně, Kladruby nad Labem, 3. - 4. prosince 2004. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-802-9. - S. 84-87.

AFC272 CHMELNIČNÁ, Ľudmila
Úžitkovosť brojlerových kurčiat vo vzťahu k obsadeniu chovnej plochy / Ľudmila Chmelničná
In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2004 : Brno 16. prosince 2004 ; editovali: Michal Opatřil, Pavel Novák. - 1. vyd. - Praha - Uhříneves : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2004. - ISBN 80-86454-56-8. - S. 17-19.

AFC273 HORBAJ, Peter
Calculation of landfill gas composition and amount in scrap-heat / Peter Horbaj, Rudolf Opáth
In: Heat transfer and renewable sources of energy 2004 : Szeczin, 2004 / editori: J. Mikielewicz, W. Nowak. - Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2004. - ISBN 83-88764-88-8. - S. 57-64.
[ ... OPÁTH, Rudolf]

AFC274 KOVÁČ, Štefan
Analysis of present - day state and prognosis of development technical a technological systems in biovine cattle and pig breeding until 2006 under conditions of the Slovak republic / Štefan Kováč, Jana Švenková
In: K + F eredmények és feladatok a szlovak és magyar állattartásban [elektronický zdroj] : nemzetközi tudományos szimpózium. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Kaposvár : Kaposvári Egyetem gazdaságtudományi kar, 2004. - ISBN 80-8069-630-6. - S. 3-6. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŠVENKOVÁ, Jana]

AFC275 GÁLIK, Roman
The change tendences and mutual relations of studied parameters the teat-cup liners in process of usage / Roman Gálik, Ivan Karas, Jana Švenková
In: Technical Instruments and Technological Procedures of Processing Primary Commodities for Food Industry and Rational Assessing of the Waste Products [elektronický zdroj] : International Conference of Science, 2004 / editor: Jan Malaťák. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1177-0. - S. 17-22. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KARAS, Ivan - ŠVENKOVÁ, Jana]

AFC276 KARAS, Ivan
Influence environment on operation of milking / Ivan Karas, Roman Gálik, Andrej Hotový
In: Technical Instruments and Technological Procedures of Processing Primary Commodities for Food Industry and Rational Assessing of the Waste Products [elektronický zdroj] : International Conference of Science, 2004 / editor: Jan Malaťák. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1177-0. - S. 30-33. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... GÁLIK, Roman - HOTOVÝ, Andrej]

AFC277 KOVÁČ, Štefan
Analysis of present-day state and prognoses of development technical and technological systems in pig breeding until 2006 under the conditions of the Slovak republic / Štefan Kováč, Jana Švenková
In: Technical Instruments and Technological Procedures of Processing Primary Commodities for Food Industry and Rational Assessing of the Waste Products [elektronický zdroj] : International Conference of Science, 2004 / editor: Jan Malaťák. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1177-0. - S. 42-46. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŠVENKOVÁ, Jana]

AFC278 KAŽIMÍROVÁ, Viera
Technical aspects of the wheat grinding / Viera Kažimírová, Rudolf Opáth
In: Technical Instruments and Technological Procedures of Processing Primary Commodities for Food Industry and Rational Assessing of the Waste Products [elektronický zdroj] : International Conference of Science, 2004 / editor: Jan Malaťák. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1177-0. - S. 34-38. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... OPÁTH, Rudolf]

AFC279 TÓTH, Pavol
Interaction of technical and exploatational parameters of beer filtration lines / Pavol Tóth, Rudolf Opáth
In: Technical Instruments and Technological Procedures of Processing Primary Commodities for Food Industry and Rational Assessing of the Waste Products [elektronický zdroj] : International Conference of Science, 2004 / editor: Jan Malaťák. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1177-0. - S. 78-84. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... OPÁTH, Rudolf]

AFC280 ZEMAN, Stanislav
Influence of mechanical properties to measure resistance of food packaging materials to external influences / Stanislav Zeman
In: Technical Instruments and Technological Procedures of Processing Primary Commodities for Food Industry and Rational Assessing of the Waste Products [elektronický zdroj] : International Conference of Science, 2004 / editor: Jan Malaťák. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1177-0. - S. 85-88. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFC281 FABIŠ, Marián
Cattle back bone alteration - evidence for draught exploitation? / Marián Fabiš
In: Health and diet in past animal populations : current research and future direction. - Oxford : Oxbow books, 2004.

AFC282 Stability of transgene transmission in three generations of transgenic rabbits after single or double pronuclear microinjection / P. Chrenek, D. Vašíček, A.V. Makarevich, R. Jurčík, K. Süvegová, M. Bauer, J. Rafay, J. Bulla, L. Hetényi, J. Eriksson, R.K. Paleyanda
In: 8th world rabbit congress : Puebla, Mexico, 7.-10. September 2004. - Capingo, Mexico : Universidad autónoma Chapingo, 2004. - ISBN 968-839-420-3. - S. 44-50.
[ ... CHRENEK, Peter - VAŠÍČEK, Dušan - MAKAREVICH, Alexander, V. - JURČÍK, Rastislav - SÜVEGOVÁ, Karin - BAUER, Miroslav - RAFAY, Ján - BULLA, Jozef - HETÉNYI, Ladislav - ERIKSSON, J. - PALEYANDA, R.K.]

AFC283 KAPSDORFEROVÁ, Zuzana
Politika kvality EÚ a národný program kvality SR / Zuzana Kapsdorferová
In: Odvětvové strategie a politiky : mezinárodní vědecká konference kateder managementu, Křtiny 9.-10. září 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-835-5. - S. 41-44.

AFC284 KRETTER, Anton
Podstata a význam marketingového manažmentu = The fundamentals and understanding of marketing management / Anton Kretter, Martina Kováčová
In: Odvětvové strategie a politiky : mezinárodní vědecká konference kateder managementu, Křtiny 9.-10. září 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-835-5. - S. 45-48.
[ ... KOVÁČOVÁ, Martina]

AFC285 ŠAJBIDOROVÁ, Mária
Využitie časového manažmentu v práci manažérov = Time management applicabibility in manager profession / Mária Šajbidorová
In: Odvětvové strategie a politiky : mezinárodní vědecká konference kateder managementu, Křtiny 9.-10. září 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-835-5. - S. 107-114.

AFC286 ŠIMO, Dušan
Produkcia vína v Slovenskej republike = Vine production in Slovak republic / Dušan Šimo
In: Odvětvové strategie a politiky : mezinárodní vědecká konference kateder managementu, Křtiny 9.-10. září 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-835-5. - S. 115-120.

AFC287 VICEN, Michal
Možnosti zníženia nákladov na výrobu hrozna = The possibility of cost reduction in grepe production / Michal Vicen
In: Odvětvové strategie a politiky : mezinárodní vědecká konference kateder managementu, Křtiny 9.-10. září 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-835-5. - S. 131-135.

AFC288 ŽAJA, Jozef
Vplyv zvyšovania manažérskych zručností na agropodnikateľskú úspešnosť v konkurenčnom prostredí = The influence of managerial skills improving on agribusiness successfulness in competentive background / Jozef Žaja
In: Odvětvové strategie a politiky : mezinárodní vědecká konference kateder managementu, Křtiny 9.-10. září 2004. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - ISBN 80-7157-835-5. - S. 140-144.

AFC289 KRETTER, Anton
Marketingové informácie v riadení obce / Anton Kretter
In: Public adminisration 2004 : sborník příspěvků z vědecké konference, Lázne Bohdaneč, 21.-22.9.2004. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. - ISBN 80-7194-684-2. - S. 180-183.

AFC290 NOZDROVICKÝ, Ladislav
Comparing soil conservation tillage practices by using soil electrical conductivity measuring / L. Nozdrovický, M. Kavka, P. Halaj
In: Science and research - tools of global development strategy : international conference, Prague, Czech Republic, 24. September 2004. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. - ISBN 80-213-1238-6. - S. 157-162.
[ ... KAVKA, Miroslav - HALAJ, Pavol]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 1121

AFD01 CHEBEŇ, Juraj
Komparatívne výhody zahraničného agrárneho obchodu SR v procese globalizáciie = Comparative advantages of Slovak foreign agrarian trade in the process of globalization / Juraj Chebeň
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 103-108.

AFD02 KOVÁČOVÁ, Martina
Privátna značka - áno alebo nie? = Private mark - yes or no? / Martina Kováčová
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 98-102.

AFD03 BÍROVÁ, Ivana
Marketingové aspekty výrobkov s chráneným zemepisným označením, pôvodom a typickými znakmi = Marketing aspects of products with protected denomination, origin and typical characteristics / Ivana Bírová
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 94-97.

AFD04 VICEN, Michal
Pozícia moriek na trhu s jatočnou hydinou v SR = Position of turkeys on the market with slaughter poultry in Slovak Republic / Michal Vicen, Martina Minárová
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 90-93.
[ ... MINÁROVÁ, Martina]

AFD05 GREGOROVÁ, Zuzana
Produkčná dostatočnosť SR v oblasti vinohradníctva = Grape production adequacy of SR / Zuzana Gregorová
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 86-89.

AFD06 BANÁK, E.
Kvalifikované rozhodovanie pri výbere stavebných strojov (na príklade nakladačov) = Qualified decision making by selection of building machines (on oaders example) / E. Banák, Ján Simoník
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 8-11. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/01.pdf
[ ... SIMONÍK, Ján]

AFD07 Využitie počítačovej analýzy obrazu a počítačovej analýzy objektu pri zisťovaní rozmerov semien = The dedication computer image analysis and computer object analysis for measurement seed sizes / V. Horňák, J. Krajčo, P. Halaj, Jan Piszczalka
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 18-23. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/03.pdf
[ ... HORŇÁK, Vladimír - KRAJČO, Jozef - HALAJ, P. - PISZCZALKA, Jan]

AFD08 KUKAN, Peter
Zhodnotenie technologickej linky na dopravu, triedenie a balenie vajec na farme firmy Novogal, a.s. Dvory nad Žitavou = The evaluation of the technological transport line, the classification and the packaging of the eggs on the farm Novogal, join - stock company, Dvory nad Žitavou / P. Kukan, Ivan Karas, Jana Švenková
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 24-30. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/04.pdf
[ ... KARAS, Ivan - ŠVENKOVÁ, Jana]

AFD09 MIŠUTOVÁ, Z.
Technicko-marketingová analýza uplatňovania strojov pre podmietku a jej využitie v obchodovaní s technikou = Technical and marketing analysis of the using of machines for stubble cultivation and its aplication in machinery trading / Z. Mišutová, Ladislav Nozdrovický
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 31-37. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/05.pdf
[ ... NOZDROVICKÝ, Ladislav]

AFD10 PALKA, M.
Vplyv rozmerov zemiakových hľúz na ich rozmiestnenie v riadku = Effect of potato tuber parameters on their layout in row / M. Palka, M. Minárik, Maroš Korenko
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 45-49. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/07.pdf
[ ... MINÁRIK, M. - KORENKO, Maroš]

AFD11 PIVARČI, J.
Využívanie informačných technológií v manažmente pestovania poľných plodín = Using of information technologies in management of field cropping systems / J. Pivarči, Ladislav Nozdrovický
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 50-58. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/08.pdf
[ ... NOZDROVICKÝ, Ladislav]

AFD12 PRŠAN, M.
Návrh zateplenia obvodového plášťa domu extrudovaným polystyrénom = Suggestion of thermal insulation by extrude polystyren / M. Pršan, Jozef Vernarec
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 59-64. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/09.pdf
[ ... VERNAREC, Jozef]

AFD13 ŠIMKA, R.
Technicko-exploatačné zhodnotenie linky na balenie instantných polievok = Technical-exploatational analysis of line for packing of instant soup / R. Šimka, P. Tóth
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 71-75. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/11.pdf
[ ... TÓTH, Pavol]

AFD14 ŠUMICHRAST, Jozef
Perspektívne trendy výroby zemiakov na Slovensku a konkrétna aplikácia na poľnohospodárskom podniku Agrocoop, a.s. Imeľ = Perspective trends of production of potatoes in Slovak Republic and the example of its application in agricultural company Agrocoop, a.s. Imeľ / J. Šumichrast, Ján Frančák
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 76-82. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/12.pdf
[ ... FRANČÁK, Ján]

AFD15 ŽIDEK, Branislav
Obnova strojnotraktorového parku so zameraním na minimalizačné technológie v danom podniku = The renovation of machine-tractor park with the orientation on the reduced technologies in the real company / B. Židek, J. Ďuďák
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 95-101. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/15.pdf
[ ... ĎUĎÁK, Jozef]

AFD16 BEREC, Ľ.
Napájacie a zálohovacie obvody prenosných meracích zariadení = Supply and backup cirtuits for portable measuring systems / Ľ. Berec, Hrubý Dušan
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 102-106. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/16.pdf
[ ... HRUBÝ, Dušan]

AFD17 ČANIGA, T.
Návrh samostatného elektrického zdroja = Design of independent electrical source / T. Čaniga, Pavol Bystriansky
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 107-112. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/17.pdf
[ ... BYSTRIANSKY, Pavol]

AFD18 FÜLE, M.
Ochrana pred účinkami prepätia = Prevention before overvoltage / M. Füle, Ján Minárik
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 126-131. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/19.pdf
[ ... MINÁRIK, Ján]

AFD19 FÜLE, M.
Charakteristika, vznik a šírenie prepätia = Characterization, generation and extension of overvoltage / M. Füle, Ján Minárik
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 126-131. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/20.pdf
[ ... MINÁRIK, Ján]

AFD20 HAAS, P.
Riadenie školského robota MIRO ŠR - 1 pomocou PC = Controlling the school robot MIRO ŠR - 1 by PC / P. Haas, Zuzana Palková
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 132-136. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/21.pdf
[ ... PALKOVÁ, Zuzana]

AFD21 KALMÁR, J.
Projekt riadenia robotického systému pomocou PC = Design of computerized robotic system control / J. Kalmár, Zuzana Palková
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 137-145. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/22.pdf
[ ... PALKOVÁ, Zuzana]

AFD22 KUREK, M.
Meranie spotreby elektrickej energie počítačom = Measuring consumption electric energy over computer / M. Kurek, Bohumír Brachtýr
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 146-151. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/24.pdf
[ ... BRACHTÝR, Bohumír]

AFD23 MANCÍR, M.
Biomasa ako zdroj tepelnej energie v poľnohospodárstve = Biomass as a source of heat energy in agriculture / M. Mancír, Ivan Vitázek
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 152-157. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/25.pdf
[ ... VITÁZEK, Ivan]

AFD24 MASLENA, M.
Počítačové programy pre simuláciu elektrických obvodov = Computer programs for simulation of elektric circuits / M. Maslena, Zuzana Palková
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 158-162. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/26.pdf
[ ... PALKOVÁ, Zuzana]

AFD25 PEŤKA, R.
Možnosti využitia veternej energie vo vybranej oblasti Slovenska = The possibilities of using the wind energy in the selected area in Slovakia / R. Peťka, Ondrej Lukáč
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 163-165. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/27.pdf
[ ... LUKÁČ, Ondrej]

AFD26 BEREC, A,
Návrh renovácie opotrebených lemešov a ich prevádzkové overenie = Suggestion of renovation of wearing plough shares and their processing verification / A, Berec, J. Hrebík, Peter Čičo
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 173-176. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/30.pdf
[ ... HREBÍK, J. - ČIČO, Peter]

AFD27 Zavedenie a overenie kvality zvarových spojov žiarupevných ocelí v praxi = Influence of choosen technological factors on cutting power and cutting force during sanding / J Brázdik, Rudolf Tolnai, J. Pecha, Rastislav Bernát
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 177-183. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/31.pdf
[ ... BRÁZDIK, J - TOLNAI, Rudolf - PECHA, J. - BERNÁT, Rastislav]

AFD28 HRUBEC, Jozef
Vplyv tepelného spracovania na tvrdosť žiarupevných ocelí = The influencial of heat-processing on hardness hight-temperatures steels / Jozef Hrubec, Rudolf Tolnai, J. Pecha
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 189-195. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/33.pdf
[ ... TOLNAI, Rudolf - PECHA, J.]

AFD29 KOLLÁR, Rastislav
Riešenie semestrálnych prác z predmetu Konštrukčné prvky strojov 1, 2 pomocou výpočtovej techniky = The solution of semestral works in Construction machine elements 1, 2 using computer technology / Rastislav Kollár, Vlastimil Malý, Juraj Rusnák
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 195-205. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/34.pdf
[ ... MALÝ, Vlastimil - RUSNÁK, Juraj]

AFD30 MAKVA, R.
Optimalizácia tvaru klzného ložiska z pohľadu jeho napätia = Otimalization pattern of the sliding according to his stress / R. Makva, Juraj Rusnák
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 206-211. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/36.pdf
[ ... RUSNÁK, Juraj]

AFD31 SEDLÁR, Pavol
Využitie výpočtovej techniky pri návrhu konštrukcie ramena bevametra na mobilný nosič = Using computer technique within a construction desing of a bevameter arm for a mobile vehicle / P. Sedlár, Vlastimil Malý
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 217-222. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/38.pdf
[ ... MALÝ, Vlastimil]

AFD32 STAŇO, František
Sledovanie a porovnanie kvality povrchu pri čelnom frézovaní materiálu = Measurement and comparison of surface quality in face milling of material / F. Staňo, Vladimír Kročko, Rastislav Bernát
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 223-228. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/39.pdf
[ ... KROČKO, Vladimír - BERNÁT, Rastislav]

AFD33 VARGA, R..
Posúdenie letných a zimných pneumatík v zimnom období = Appreciate summer and winter tyres in winter season / Roland Varga, Ivan Janoško
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 233-239. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/41.pdf
[ ... JANOŠKO, Ivan]

AFD34 VARGIC, Marián
Návrh optoelektronických snímačov pre vrtuľkový šmykový prístroj = Design of optoelectronic sensors for torvane tester / M. Vargic, Jozef Bajla
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 240-245. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/42.pdf
[ ... BAJLA, Jozef]

AFD35 VILACKÁ, M.
Analýza príkonu pri práci drviča D 1 500/M v trávnych porastoch = Analysis of power demand of shredder D 1 500 m working at grassland / M. Vilacká, Ján Pršan
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 246-251. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/43.pdf
[ ... PRŠAN, Ján]

AFD36 ŽERNOVIČ, Miloš
Vplyv pretavenia na zmenu mechanických vlastností pri tvárnení Al plechov = The influence of remelting on the change of mechanical properties of Al profiles during their mechanical forming / M. Žernovič, P. Göcze, Ivan Kováč
In: Medzinárodná študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie, Nitra 31.3.-1.4.2004 / zostavili a redakčne upravili: Roman Gálik, Zdenko Tkáč, Jana Švenková, Pavel Polák, František Adamovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-339-0. - S. 252-256. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/medzinarodna_stud_ved_konf_mf04/Pdf/44.pdf
[ ... GÖCZE, P. - KOVÁČ, Ivan]

AFD37 Využitie merania dynamického penetračného odporu vo výrobných technológiách = Using of dynamic penetrate resistance at production technologies / Zoltán Balogh, Jozef Bajla, Hrubý Dušan, Miroslav Pap
In: Informačné technológie v manažmente výrobných systémov [elektronický zdroj] = Information technologies in manangement of production systems : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 20.-21. máj 2004 / zostavili: Jozef Ďuďák, Ľubomír Marhavý, Pavol Findura, Mária Jančiová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-364-1. - S. 23-28. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BALOGH, Zoltán - BAJLA, Jozef - HRUBÝ, Dušan - PAP, Miroslav]

AFD38 BARKÓCZI, Zoltán
Manažment technických a logistických činností pri rekonštrukcii výrobného systému s podporou microsoft projekt = Microsoft project-supported management of the technical and logistical operations in reconstruction of production unit / Zoltán Barkóczi, Ladislav Nozdrovický
In: Informačné technológie v manažmente výrobných systémov [elektronický zdroj] = Information technologies in manangement of production systems : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 20.-21. máj 2004 / zostavili: Jozef Ďuďák, Ľubomír Marhavý, Pavol Findura, Mária Jančiová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-364-1. - S. 29-37. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... NOZDROVICKÝ, Ladislav]

AFD39 ĎUĎÁK, Jozef
Možnosti využitia tabuľkového kalkulátora EXCEL pre navrhovanie výrobných procesov v rastlinnej výrobe = Possibilities of spreadsheet program EXCEL utilisation for design of work processes on plant production / Jozef Ďuďák, B. Židek
In: Informačné technológie v manažmente výrobných systémov [elektronický zdroj] = Information technologies in manangement of production systems : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 20.-21. máj 2004 / zostavili: Jozef Ďuďák, Ľubomír Marhavý, Pavol Findura, Mária Jančiová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-364-1. - S. 44-51. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŽIDEK, Branislav]

AFD40 FRANČÁK, Ján
Možnosti využitia GPS pri výrobe zemiakov = Possibilities of GPS utilization in potato production / Ján Frančák, Maroš Korenko
In: Informačné technológie v manažmente výrobných systémov [elektronický zdroj] = Information technologies in manangement of production systems : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 20.-21. máj 2004 / zostavili: Jozef Ďuďák, Ľubomír Marhavý, Pavol Findura, Mária Jančiová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-364-1. - S. 52-56. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KORENKO, Maroš]

AFD41 GROMOVÁ, Alžbeta
AGROPROFIT - expertný systém pre profesionálnu prácu pri pestovaní plodín = AGROPROFIT - the expert system for proffesional work by plant growing / Alžbeta Gromová, Jozef Ďuďák
In: Informačné technológie v manažmente výrobných systémov [elektronický zdroj] = Information technologies in manangement of production systems : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 20.-21. máj 2004 / zostavili: Jozef Ďuďák, Ľubomír Marhavý, Pavol Findura, Mária Jančiová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-364-1. - S. 57-64. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ĎUĎÁK, Jozef]

AFD42 HRUBÝ, Dušan
Systém dataloggerov na dlhodobé merania v poľnohospodárskych prevádzkach = The system of data-loggers for long-term measures in the agricultural operations / Hrubý Dušan, Pap Miroslav, Bajla Jozef
In: Informačné technológie v manažmente výrobných systémov [elektronický zdroj] = Information technologies in manangement of production systems : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 20.-21. máj 2004 / zostavili: Jozef Ďuďák, Ľubomír Marhavý, Pavol Findura, Mária Jančiová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-364-1. - S. 77-80. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... PAP, Miroslav - BAJLA, Jozef]

AFD43 NOZDROVICKÝ, Ladislav
Informačné technológie ako nástroj manažmentu mechanizovaných výrobných systémov = Information technologies as tools for management of mechanized production systems / Ladislav Nozdrovický, Miroslav Kavka, Ľubomír Marhavý
In: Informačné technológie v manažmente výrobných systémov [elektronický zdroj] = Information technologies in manangement of production systems : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 20.-21. máj 2004 / zostavili: Jozef Ďuďák, Ľubomír Marhavý, Pavol Findura, Mária Jančiová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-364-1. - S. 157-180. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KAVKA, Miroslav - MARHAVÝ, Ľubomír]

AFD44 RATAJ, Vladimír
Presnosť prijímačov GPS vo vzťahu k manažmentu rastlinnej výroby = Accuracy of GPS receivers related to crop produktion management / Vladimír Rataj, Jana Havránková, Pavol Halaj
In: Informačné technológie v manažmente výrobných systémov [elektronický zdroj] = Information technologies in manangement of production systems : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 20.-21. máj 2004 / zostavili: Jozef Ďuďák, Ľubomír Marhavý, Pavol Findura, Mária Jančiová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-364-1. - S. 193-201. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... HAVRÁNKOVÁ, Jana - HALAJ, Pavol]

AFD45 Matematický model na rozmiestnenie dýz na širokozáberových zavlažovačoch = Mathematical model of jets layout on wide-range irrigators / Ján Simoník, Imrich Okenka, Mikuláš Látečka, Peter Bálint
In: Informačné technológie v manažmente výrobných systémov [elektronický zdroj] = Information technologies in manangement of production systems : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 20.-21. máj 2004 / zostavili: Jozef Ďuďák, Ľubomír Marhavý, Pavol Findura, Mária Jančiová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-364-1. - S. 213-219. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... SIMONÍK, Ján - OKENKA, Imrich - LÁTEČKA, Mikuláš - BÁLINT, Peter]

AFD46 Využitie systému GPS pri realizácii zonálneho hnojenia pozemku = Utilisation of GPS system by realization of variable zonal fertilization of plot / Radovan Švarda, Pavol Findura, Peter Petranský, Ján Jobbágy
In: Informačné technológie v manažmente výrobných systémov [elektronický zdroj] = Information technologies in manangement of production systems : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 20.-21. máj 2004 / zostavili: Jozef Ďuďák, Ľubomír Marhavý, Pavol Findura, Mária Jančiová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-364-1. - S. 239-244. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŠVARDA, Radovan - FINDURA, Pavol - PETRANSKÝ, Peter - JOBBÁGY, Ján]

AFD47 ROHAĽ, Michal
K niektorým univerzáliám bilingválno-sociokultúrneho vzdelávania v podmienkach výučby cudzích jazykov = Some universals of bilingual and sociokultural education in the conditions of foreign language teaching / Rohaľ Michal
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 10-14. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD48 BALOGH, Zoltán
Konštrukčný návrh horizontálneho penetrometra s piezoelektrickým snímačom = Constructional suggestion of horizontal penetrometer with piezoceram sensor / Zoltán Balogh, Jozef Bajla
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-362-5. - S. 23-28. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BAJLA, Jozef]

AFD49 GADUŠ, Ján
Analýza napätí a deformácií plastového zásobníka = Stress and strain analysis of a plastic container / Ján Gaduš, Martin Božik
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-362-5. - S. 43-50. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BOŽIK, Martin]

AFD50 KADNÁR, Milan
Teoretický výpočet hrúbky mazacieho filmu pri elastohydrodynamickom mazaní = Theoretical calculation of lubrication film thickness in elastohydrodynamic lubrication / Milan Kadnár, Juraj Rusnák
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-362-5. - S. 55-58. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... RUSNÁK, Juraj]

AFD51 KLUSA, Ján
Návrh koncepčného riešenia trigeneračnej jednotky = Conception design of the trigeneration unit / Ján Klusa, Ján Gaduš
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-362-5. - S. 63-70. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... GADUŠ, Ján]

AFD52 KUČERA, Marian
Analýza poznatkov zo skúšania tribologických vlastností vybraných materiálov = Analysis of the information from the test of tribological characteristics of selected materials / Marian Kučera
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-362-5. - S. 75-80. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD53 KUČERA, Marian
Vlastnosti dvojíc materiálov v podmienkach suchého trenia = Characteristics of pair of materials in dry friction conditions / Marian Kučera, Jozef Rédl
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-362-5. - S. 81-86. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... RÉDL, Jozef]

AFD54 MALÝ, Vlastimil
Konštrukčné riešenie ramena bevametra využitím CA-technológie = A construction design for a bevameter arm using CA-technologies / Vlastimil Malý
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-362-5. - S. 87-92. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD55 RÉDL, Jozef
Softvérové riešenie kontinuálneho snímania a záznamu množstva dojeného mlieka z jednotlivých šrvrtiek = Software for a continual reading and recording of amount of milk from a single quarters / Jozef Rédl
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-362-5. - S. 113-120. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD56 RUSNÁK, Juraj
Modifikácia klznej hlavy skúšobného stroja tribotestor A30 pre podmienky hydrodynamického mazania = Modification of slide head of testmachine tribotestor A30 for conditions of hydrodynamic lubrication / Juraj Rusnák, Milan Kadnár
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-362-5. - S. 121-124. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KADNÁR, Milan]

AFD57 ŠÁRGOVÁ, Silvia
Zariadenie na mechanickú úpravu biomasy pre jej ďalšie zhodnotenie = Device for mechanical conditions of biomass for its next valuation / Silvia Šárgová, Ján Gaduš
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-362-5. - S. 129-134. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... GADUŠ, Ján]

AFD58 ŠESTÁK, Jozef
Preklápanie vozidla na hladkom teréne = Vehicle rollover on smooth surface / Jozef Šesták, Michal Šesták
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-362-5. - S. 135-140. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŠESTÁK, Michal]

AFD59 BAJLA, Jozef
Zjednodušené zobrazovanie a označovanie lepených, prehýbaných a prelisovaných spojov = Symbolic presentation and indication of adhesive, fold and pressed joints / Jozef Bajla
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2004 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, Nitra, 27. máj 2004 / [editori: Jozef Bajla, Ján Gaduš]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-362-5. - S. 163-167. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD60 HOLÚBEKOVÁ, Andrea
Internet a jeho využitie vo vyučovaní odborného cudzieho jazyka = Internet and its exploitation in foreign language teaching-lerning / Andrea Holúbeková, M. Nemčoková
In: Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov [elektronický zdroj] = Multimedia in foreign language teaching : zborník z vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / zostavila: Katarína Veselá. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-307-2. - S. 62-67. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... NEMČOKOVÁ, M.]

AFD61 HORVÁTHOVÁ, Jarmila
Využitie internetu pri tvorbe prezentácií v anglickom jazyku = The usage of internet in the process of creation of presentation in english language / Jarmila Horváthová, Darina Tóthová
In: Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov [elektronický zdroj] = Multimedia in foreign language teaching : zborník z vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / zostavila: Katarína Veselá. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-307-2. - S. 75-80. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... TÓTHOVÁ, Darina]

AFD62 CHEBEŇ, Juraj
Pozícia francúzskeho jazyka na internete a využitie internetu vo výučbe francúzskeho jazyka = The position of french language on internet and the use of internet in french language teaching / Juraj Chebeň
In: Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov [elektronický zdroj] = Multimedia in foreign language teaching : zborník z vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / zostavila: Katarína Veselá. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-307-2. - S. 84-90. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD63 PRÍDAVKOVÁ, Viera
Internetové terminologické databázy vo vyučovaní odborného jazyka = Internet terminology databases in language for specific purposes teaching/ learning / Viera Prídavková, Eva Bafrncová
In: Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov [elektronický zdroj] = Multimedia in foreign language teaching : zborník z vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / zostavila: Katarína Veselá. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-307-2. - S. 122-127. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BAFRNCOVÁ, Eva]

AFD64 VESELÁ, Katarína
Minulosť a budúcnosť počítačom podporovaného vyučovania cudzích jazykov = Past and future of CALL / Katarína Veselá
In: Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov [elektronický zdroj] = Multimedia in foreign language teaching : zborník z vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / zostavila: Katarína Veselá. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-307-2. - S. 146-149. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD65 MORAVCOVÁ, Ľubomíra
Komunikačné technológie v dištančnom vzdelávaní na FEM SPU v Nitre = Communication technologies in distance education at the Faculty of economics and management, Slovak Agricultural University in Nitra / Ľubomíra Moravcová
In: Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov [elektronický zdroj] = Multimedia in foreign language teaching : zborník z vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / zostavila: Katarína Veselá. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-307-2. - S. 183-187. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD66 ÁRENDÁŠ, Marek
Využívanie zmenky a jej derivátov v PPoK SR po zrušení reeskontu zmeniek NBS = Exploitation of bill of exchange and its derivates in agriculture of SR after repeal bill of exchange rediscount by NBS / Marek Árendáš
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 8-13. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/arendas.pdf

AFD67 BALÁŽIOVÁ, Janka
E-vzdelávanie vo vysokoškolskej výučbe = E-learning in high - education / Janka Balážiová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 31-35. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/balaziova.pdf

AFD68 BANDLEROVÁ, Anna
Zhody a rozdiely vo vývoji majetkovej štruktúry a vo vlastníctve k poľnohospodárskej pôde v krajinách V4 = Similarities and differences in the trend of property structure and land use in the V4 countries / Anna Bandlerová, Takács-György Katalin, Jarmila Lazíková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 53-57. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/bandlerova.pdf
[ ... TAKÁCS-GYÖRGY, Katalin - LAZÍKOVÁ, Jarmila]

AFD69 BALÁŽOVÁ, Eva
Vytvorenie modelu u systémového rozhodovania municipalít v SR v procese využitia majetku = The model of municipality's systemic decision in the process of property management in Slovak Republic / Eva Balážová, Viera Papcunová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 36-45. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/balazova.pdf
[ ... PAPCUNOVÁ, Viera]

AFD70 BANDLEROVÁ, Anna
Vybrané problémy harmonizácie účtovníctva s právnymi predpismi EÚ a IAS 1 = Selected problems of accounting harmonization with the legislation of EU and IAS 1 / Anna Bandlerová ml.
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 48-52. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/bandlerova_ml.pdf

AFD71 BARTOVÁ, Ľubica
Predpokladaný dopad alternatívnych scenárov CAP EÚ na vybrané slovenské poľnohospodárske trhy = Expected impact of the CAP alternative scenarios on selected Slovak agricultural markets / Ľubica Bartová, Ján Pokrivčák, Pavel Ciaian
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 63-67. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/bartova.pdf
[ ... POKRIVČÁK, Ján - CAIAIN, Pavel]

AFD72 BECÍK, Branislav
Analýza výsledkov hospodárenia SHR = Business results analysis of the private farmers / Branislav Becík
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 68-71. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/becik.pdf

AFD73 BIELIK, Peter
Vplyv integračného procesu EÚ na výkonnosť a konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva = Impact of integration process of EU on efficiency and competitiveness of Slovak agriculture / Peter Bielik
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 78-83. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/bielik.pdf

AFD74 BIELIKOVÁ, Natália
Štrukturálne zmeny príjmov poľnohospodárskych producentov SR a v krajinách EÚ = Structural changes of the agricultural producers incomes in Slovakia and in the European union countries / Natália Bieliková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 84-87. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/bielikova.pdf

AFD75 BÍROVÁ, Ivana
Regionálne špeciality - príležitosť pre slovenských výrobcov = Regional foods - opportunity for Slovak producers / Ivana Bírová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 92-96. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/birova.pdf

AFD76 BOJŇANSKÁ, Kristína
Dopady agrárnej politiky EÚ na slovenské poľnohospodárstvo = Impact of agricultural policy on Slovak agriculture / Kristína Bojňanská
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 113-117. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/bojnanska.pdf

AFD77 BOJŇANSKÝ, Jozef
K problematike účtovania odloženej dani z príjmov z pohľadu slovenských a medzinárodných právnych predpisov = To the problems of the deffered income tax accounting from the Slovak and international legal regulations point of view / Jozef Bojňanský
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 118-122. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/bojnansky.pdf

AFD78 BOREKOVÁ, Božena
Predpoklady produkčnej výkonnosti rastlinnej výroby na Slovensku = Presumptions of productive efficiency of the vegetal production in Slovakia / Božena Boreková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 123-130. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/borekova.pdf

AFD79 BORSUKOVÁ, Hana
Práca s textom v jazykovej príprave doktorandov = Working with texts in the process of language training of PHD students / Hana Borsuková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 131-133. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/borsukova.pdf

AFD80 BOŽIKOVÁ, Monika
Vplyv využívania nových trendov v edukačnom procese = Influence of using new trends in education process / Monika Božiková, Radomíra Gregáňová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 141-144. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Článok publikovaný aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/bozikova.pdf
[ ... GREGÁŇOVÁ, Radomíra]

AFD81 ČERNÁKOVÁ, Eleonóra
Stále aktuálne humanistické prístupy vo vzdelávaní = Still actually humanistic aproaches in education / Eleonóra Černáková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 186-189. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/cernakova.pdf

AFD82 DAŇKO, Jozef
Usporiadanie pozemkového vlastníctva - dôležitá úloha pri vstupe do Európskej únie = Consolidation of landed property - the important assignment in entrance into European union / Jozef Daňko, Monika Daňová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 196-201. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/danko.pdf
[ ... DAŇOVÁ, Monika]

AFD83 DRÍMAJOVÁ, Zuzana
Udržateľné živobytie obce Spišský Hrhov = Sustainable livelihood analysis of Spišský Hrnov / Zuzana Drímajová, Tesfu W/Senbet
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 221-226. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/drimajova.pdf
[ ... TESFU, W/Senbet]

AFD84 DOBIŠOVÁ, Mária
K vybraným otázkam právnej úpravy zákazu diskriminácie v pracovnom práve vzhľadom na právo EÚ = To selected questions of legal regulation of discriminition's prohibition in SR labour law in the view of EU legislation / Mária Dobišová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 218-220. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/dobisova.pdf

AFD85 Mikroskopická stavba semenníka a koncentrácia testosterónu u zajaca poľného v závislosti od ročného obdobia / Peter Massanyi, Jaroslav Slamečka, Norbert Lukáč, Marcela Kramárová, Rastislav Jurčík
In: 7. Košický morfologický deň : zborník referátov, Košice 28. máj 2004. - v Košiciach : Univerzita veterinárskeho lekárstva ; Univerzita veterinárskeho lekárstva ; Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 133-134.
[ ... MASSÁNYI, Peter - SLAMEČKA, Jaroslav - LUKÁČ, Norbert - KRAMÁROVÁ, Marcela - JURČÍK, Rastislav]

AFD86 Histologické zmeny orgánov imunitného systému neonatálnych teliat / N. Lukáč, P. Massanyi, P. Šťastný, J. Pivko, B. Brezina, M. Vaňo, V. Sládečková
In: 7. Košický morfologický deň : zborník referátov, Košice 28. máj 2004. - v Košiciach : Univerzita veterinárskeho lekárstva ; Univerzita veterinárskeho lekárstva ; Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 154-156.
[ ... LUKÁČ, Norbert - MASSÁNYI, Peter - ŠŤASTNÝ, Pavel - PIVKO, Juraj - BREZINA, Branislav - VAŇO, Maroš - SLÁDEČKOVÁ, V.]

AFD87 DUNCA, Juraj
Obnoviteľné zdroje energie a ich vplyv na trvale udržateľný rozvoj = Restored sources of energy and their influence on permanent keeped development / Juraj Dunca
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 252-255. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Článok publikovaný aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/dunca.pdf

AFD88 DVOŘÁK, Marek
Determinanty tvorby hospodárskeho výsledku v Slovenskej republike = Determinants of profit in the Slovak Republic / Marek Dvořák
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 256-260. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/dvorak.pdf

AFD89 FAZEKAŠOVÁ, Martina
Business opportunities in the free Euroepan area = Možnosti podnikania v otvorenom európskom priestore / Martina Fazekašová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 267-272. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/fazekasova.pdf

AFD90 FÁZIKOVÁ, Mária
Faktory utvárania regionálnych agropotravinárskych trhov na Slovensku = The factors of creating of regional agrifood markets in Slovakia / Mária Fáziková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 273-279. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/mvd2004/fazikova.pdf

AFD91 FULIER, Peter
Riešenie a výhody elektronického obchodovania = Solutions and advantages of e-commerce / Peter Fulier
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 283-287. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/fulier.pdf

AFD92 FULKOVÁ, Emília
Niektoré aspekty využívania informačno-komunikačných technológií vo vysokoškolskom vzdelávaní v novom miléniu = Some theoretical aspects of ICT using in high education in new millennium / Emília Fulková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 289-295. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/fulkova.pdf

AFD93 GABAŠOVÁ, Ružena
Analýza predvstupovýh nástrojov pre slovenské poľnohospodárstvo = The analysis of pre-accession instruments of the Slovak agriculture / Ružena Gabašová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 296-299. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/gabasova.pdf

AFD94 GAJDOŠ, Jaroslav
Ďalšie možnosti intenzifikácie výroby repky olejnej v SR = Additional possibilities of production intensification of colza in the Slovak republic / Jaroslav Gajdoš, Radovan Savov
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 305-309. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/gajdos.pdf
[ ... SAVOV, Radovan]

AFD95 GREGÁŇOVÁ, Radomíra
Nadbytok a strata účastníkov trhových procesov = Abudance and loss of market processes participants / Radomíra Gregáňová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 315-319. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/greganova.pdf

AFD96 GURČÍK, Ľubomír
Determinanty vývoja pridanej hodnoty = Determinants of the added value development / Ľubomír Gurčík
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 326-332. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/gurcik.pdf

AFD97 HACHEROVÁ, Žofia
Súvaha podnikateľov a jej harmonizácia s medzinárodnou právnou úpravou = The balance sheet of entrepreneurs and its harmonization with international legal regulation / Žofia Hacherová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 333-339. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/hacherova.pdf

AFD98 HAMBÁLKOVÁ, Mária
Účinky prevzatia vybraných segmentov spoločnej obchodnej politiky Európskej únie na Slovensku = Effects of the adaptation of selected segments from the EU's common agricultural policy in Slovakia / Mária Hambálková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 346-351. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/hambalkova.pdf

AFD99 HANÁČKOVÁ, Denisa
Faktory ekonomickej diferenciácie vybraného súboru poľnohospodárskych podnikov = The economical differentiation factors in the sample of agricultural enterprises / Denisa Hanáčková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 352-355. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/hanackova.pdf

AFD100 HENNYEYOVÁ, Klára
Niektoré aspekty informatizácie rezortu pôdohospodárstva Slovenskej republiky = Some aspects of the informatization of the agricultural sector of the Slovak Republic / Klára Hennyeyová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 356-360. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/hennyeyova.pdf

AFD101 HERCEGOVÁ, Katarína
Poisťovne a slovenský poistný trh v EÚ = The insurance companies and Slovak insurance market in EU / Katarína Hercegová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 361-365. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/hercegova.pdf

AFD102 HOLÚBEKOVÁ, Andrea
Jazykové portfólio a jeho využitie v cudzojazyčnej príprave budúcich manažérov = Language portfolio and its exploitation in the foreign language training of future managers / Andrea Holúbeková, Katarína Klimentová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 385-392. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/holubekova.pdf
[ ... KLIMENTOVÁ, Katarína]

AFD103 HORSKÁ, Elena
Slovenské potravinárske podniky a konkurenčná koexistencia na rozšírenom európskom trhu = The Slovak food-processing companies and competitive coexistence on the enlarged European market / Elena Horská
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 404-407. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/horska.pdf

AFD104 HRUBÝ, Ján
Úrodová homogenita skupín plodín v okresoch Nitrianskeho kraja = The yield homogenity of the crop units in the districts of Nitra region / Ján Hrubý
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 421-429. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/hruby.pdf

AFD105 HUDÁK, Jozef
Vplyv štruktúrnych a procesných aspektov na úspešnosť poľnohospodárskych podnikov v SR = The impact of structural and process aspects on successfulness of agricultural enterprises in SR / Jozef Hudák, Patrik Rovný
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 444-449. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/hudak.pdf
[ ... ROVNÝ, Patrik]

AFD106 HULÍK, Richard
Komparácia IAS 25 - účtovanie finančných investícií s právnou úpravou účtovníctva SR = The comparison of IAS 25 - accounting for financial investments with legal regulations of Slovak accounting / Richard Hulík
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 450-454. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/hulik.pdf

AFD107 CHEBEŇ, Juraj
Úlohy a význam manažmentu v poľnohospodárskom podniku v SR v procese globalizácie = The tasks and the importance of management in agrarian firm in Slovakia in globalization process / Juraj Chebeň
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 455-461. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/cheben.pdf

AFD108 CHRZANOVÁ, Slávka
Vplyv rozšírenia EÚ na formovanie agroobchodu SR = Impact of the EU's enlargement on the shape of Slovak agribusinnes / Slávka Chrzanová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 467-470. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/chrzanova.pdf

AFD109 KAPSDORFEROVÁ, Zuzana
Situácia na trhu mlieka a mliečnych výrobkov v období vstupu na spoločný trh EÚ = Current situation on dairy market in time of entering common European market / Zuzana Kapsdorferová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 497-500. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/kapsdorferova.pdf

AFD110 KOČNER, Marián
Daňové odpisy a ich vplyv na dôchodkovú situáciu v podniku = Tax depreciation and their influence to revenue situation in a firm / Marián Kočner, Jozef Mušák
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 508-511. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/kocner.pdf
[ ... MUŠÁK, Jozef]

AFD111 KORCOVÁ, Zuzana
IKT v malých a stredných podnikoch = Information and communication technologies in small and middle enterprises / Zuzana Korcová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 529-533. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/korcova.pdf

AFD112 KOŠČO, Tibor
Finančné nástroje v slovenskom poľnohospodárstve s aspektom na úverovú politiku v prístupovom období = Financial instruments with implication on Slovak agricultural credit policy in accession period to the EU / Tibor Koščo, Marián Tóth
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 546-550. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/kosco.pdf
[ ... TÓTH, Martin]

AFD113 KOVÁČOVÁ, Martina
Vybrané charakteristiky trhu Európskej únie a trhov novopristupujúcich krajín = The chosen characteristics of the European Union-market and the new member states-markets / Martina Kováčová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 556-561. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/kovacova.pdf

AFD114 KOZELOVÁ, Dagmar
Analýza vzdelanostnej štruktúry pracovníkov na farmách vo vidieckych okresoch Slovenska = The analysis of education structure of workers in farms in rural regions in Slovakia / Dagmar Kozelová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 567-572. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/kozelova.pdf

AFD115 KRETTER, Anton
Cenová konkurencieschopnosť vybraných poľnohospodárskych komodít v období hospodárskej globalizácie = Price competition of chosen agricultural commodities in time of economic globalisation / Anton Kretter
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 593-598. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/kretter.pdf

AFD116 KUČERA, Milan
Kvalita podnikových informačných systémov a konkurenčná výhoda = Quality of managerial information systems and comparative advantages / Milan Kučera
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 614-619. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/kucera.pdf

AFD117 KUNOVÁ, Daniela
Analýza vybraných makroekonomických ukazovateľov dosiahnutých v eurozóne = Analysis of the selected macroeconomical indicators reached in the eurozone / Daniela Kunová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 626-629. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/kunova.pdf

AFD118 KUZMA, František
Tendencie vývoja nákladovosti rastlinnej výroby na Slovensku = Tendencies in cost courses in plant production of Slovak republic / František Kuzma
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 630-633. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/kuzma.pdf

AFD119 LÁTEČKOVÁ, Anna
Aktuálnosť auditu ekonomického softvéru v práci manažérov = Actuality of economic software audit in the work of managers / Anna Látečková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 646-650. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/lateckova.pdf

AFD120 LAZARČÍK, Juraj
Chov oviec v transformácii poľnohospodárstva na EÚ = Sheep breeding in the agricultural transformation in the European union / Juraj Lazarčík
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 651-654. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/lazarcik.pdf

AFD121 LUŠŇÁK, Jozef
Vývoj spotrebiteľských cien jabĺk v rámci jednotlivých regiónoch Slovenska = Development of consumer prices of apples in particular regions of SR / Jozef Lušňák, Natália Kulková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 668-672. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/lusnak.pdf
[ ... KULKOVÁ, Natália]

AFD122 MATEJKOVÁ, Eva
Analýza vplyvu vybraného faktora spotreby potravín v európskych krajinách = The analysis of the influence of a selected factor on the food consumption in European countries / Eva Matejková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 706-710. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/matejkova.pdf

AFD123 MAŤO, Ladislav
Uplatnenie absolventov MF SPU v Nitre na trhu práce v poľnohospodárstve a v podnikoch poľnohospodárskych služieb v rokoch 2001-2003 = The application of graduates of MF SUA in Nitra on labour marjet in agriculture and enterprises of agricultural services in 2001-2003 / Ladislav Maťo
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 711-715. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/mato.pdf

AFD124 MECHÍROVÁ, Anna
Tendencie vývoja evidovaných nezamestnaných a poberateľov podpory v nezamestnanosti = Tendency evolution the register unemployed and unemployment support / Anna Mechírová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 716-719. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/mechirova.pdf

AFD125 MICHÁLEK, Milan
Vplyv rozvoja IKT na prípravu učiteľov z hľadiska ich kompetencií = The influence of ITC development into teachers's training from the point of development of thier competences / Milan Michálek
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 726-730. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/michalek.pdf

AFD126 BAJLA, Jozef
Využitie optoelektronických snímačov na vrtuľkový šmykový prístroj / Jozef Bajla, Dušan Hrubý
In: MECHATRONICS 2004 : topical questions of teaching mechatronics / [editor: Jiří Přibil]. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-2064-X. - S. 5-9.
[ ... HRUBÝ, Dušan]

AFD127 MALÝ, Vlastimil
Uplatnenie princípov CAE pri návrhu nosného ramena meracieho zariadenia / Vlastimil Malý, Ján Gaduš, Ondrej Lukáč
In: MECHATRONICS 2004 : topical questions of teaching mechatronics / [editor: Jiří Přibil]. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-2064-X. - S. 65-70.
[ ... GADUŠ, Ján - LUKÁČ, Ondrej]

AFD128 MIŽIČKOVÁ, Ľudmila
Podnikateľské prostredie SR pred vstupom do EU = Business environment in the SR before entering common market of EU / Ľudmila Mižičková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 748-752. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/mizickova.pdf

AFD129 MORAVČÍKOVÁ, Danka
Uplatnenie metodologických východísk ekonomickej antropológie v empirickom štúdiu súčasných vidieckych komunít = Theoretical framework of economic anthropology and its application on empirical study of common rural communities / Danuša Moravčíková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 753-759. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/moravcikova.pdf

AFD130 MUŠÁK, Jozef
Porovnanie vplyvu účtovných a daňových odpisov na výsledok hospodárenia = Influence comparison of accounting and tax depreciation to trading income / Jozef Mušák
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 760-765. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/musak.pdf

AFD131 NAGYOVÁ, Ľudmila
Obal nositeľ informácií pre spotrebiteľa = Package - as a tool of consumer information / Ľudmila Nagyová, Ľudmila Maďarová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 771-775. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/nagyova.pdf
[ ... MAĎAROVÁ, Ľudmila]

AFD132 NAŠČÁKOVÁ, Jana
Zhodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva Slovenskej a Českej republiky podľa metodiky EÚ = The evaluation of agricultural efficiency in the Slovak and Czech Republic according to European Union's methodology / Jana Naščáková, Jozef Hudák
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 776-781. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/nascakova.pdf
[ ... HUDÁK, Jozef]

AFD133 OBTULOVIČ, Peter
Adaptívne prístupy k modelovaniu nezamestnanosti v SR = Using adaptive approach to modelling unemployment in SR / Peter Obtulovič, Martin Mastík
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 788-792. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/obtulovic.pdf
[ ... MASTÍK, Martin]

AFD134 OLÁHOVÁ, Eva
Alternatívne pripojenie k internetu a intranetu použitím WIFI = Alternative connection to internet and intranet using WIFI / Eva Oláhová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 793-799. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/olahova.pdf

AFD135 ORSZÁGHOVÁ, Dana
Implementácia e-testovania do e-vzdelávania v matematických predmetoch = The implementation of e-testing into e-learning of mathematical subjects / Dana Országhová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 800-805. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/orszaghova.pdf

AFD136 PAŠKA, Ľubomír
Produkčná schopnosť a nákladovosť výroby vybraných krmovín na Slovensku = Production efficiency and cost intensity of production selected forages in Slovakia / Ľubomír Paška
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 822-825. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/paska.pdf

AFD137 PATAKY, Jozef
Koncepčný pohľad na evidenciu nákladov v podmienkach kontrolingu = Conception view on cost recording in the conditions of controlling / Jozef Pataky
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 826-831. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/pataky.pdf

AFD138 PODOLÁK, Alojz
Agroobchod SR a vnútorný trh EÚ = The Slovak agricultural trade and the internal market of the EU / Alojz Podolák
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 850-852. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/podolak.pdf

AFD139 POLÁČEK, Miroslav
Psychologický význam učiteľa v implementácii IKT do vyučovacieho procesu = Psychological importance of the teacher in exploating of information-communication technologies in teaching process / Miroslav Poláček
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 858-861. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/polacek.pdf

AFD140 POLÁKOVÁ, Zuzana
Komparácia prognóz vekovej štruktúry obyvateľstva a vybraných krajín EU = Forecast comparison of population age structure in selected EU countries / Zuzana Poláková, Peter Obtulovič
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 862-866. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/polakova.pdf
[ ... OBTULOVIČ, Peter]

AFD141 POPELKA, Vladimír
Hospodárstvo a jeho ekologické aspekty = The economy and its ecological aspects / Vladimír Popelka
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 873-876. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/popelka.pdf

AFD142 POKRIVČÁK, Ján
Slovenské poľnohospodárstvo v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ = Slovak agriculture within common agricultural policy of the EU / Ján Pokrivčák, Nikoleta Pokrivčáková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 853-857. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/pokrivcak.pdf
[ ... POKRIVČÁKOVÁ, Nikoleta]

AFD143 PRIBILOVIČOVÁ, Ingrid
Komparácia právnej úpravy zdaňovania divident v SR s predpismi EÚ = The comparison of divident taxation in SR with legal regulations EU / Ingrid Pribilovičová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 882-887. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/pribilovicova.pdf

AFD144 RAJČÁNIOVÁ, Miroslava
Competitiveness of agricultural enterprises in Slovakia / Miroslava Rajčániová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 900-903. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/rajcaniova.pdf

AFD145 RÉCKY, Roman
Porovnanie výrobných oblastí SR pri pestovaní cukrovej repy = The comparison of production areas in Slovakia in growing sugar-beet / Roman Récký, Dušan Dobák
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 910-614. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/recky.pdf
[ ... DOBÁK, Dušan]

AFD146 REPISKÝ, Jozef
Tvorba investičného programu pomocou modelu lineárneho programovania = Creation of investment program by using model of linear programming / Jozef Repiský, Andrea Haladová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 915-921. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/repisky.pdf
[ ... HALADOVÁ, Andrea]

AFD147 ROHAĽOVÁ, Edita
K problematike nadobúdania sociokultúrnej kompetencie v rámci osvojovania cudzích jazykov = The question of acquistion of socio-cultural competence in the foreign language teaching-learning process / Edita Rohaľová, Michal Rohaľ
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 929-932. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/rohalova.pdf
[ ... ROHAĽ, Michal]

AFD148 ROHAĽOVÁ, Michaela
Možnosti a výhody využitia IT-outsourcingu v poľnohospodárskych podnikoch = Possibilities and advantages of IT-outsourcing exploitation in agricultural enterprises / Michaela Rohaľová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 933-937. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/rohalova_michaela.pdf

AFD149 SAVOV, Radovan
Podstata a prínosy komplexného riadenia kvality (TQM) v podniku = Essence and contributions of total quality management (TQM) in company / Radovan Savov, Oľga Kačmárová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 954-959. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/savov.pdf
[ ... KAČMÁROVÁ, Oľga]

AFD150 SERENČÉŠ, Roman
Elektronické podnikanie a nová ekonomika = Electronic business and new economy / Roman Serenčéš
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 960-962. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/serences.pdf

AFD151 STEHLÍKOVÁ, Beáta
Projekcia podielu ekonomicky aktívneho obyvateľstva pracujúceho v poľnohospodárstve v štátoch EU a na Slovensku = The projection of the agrar-employment in the European Union and Slovak Republic / Beáta Stehlíková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 980-984. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/stehlikova.pdf

AFD152 STUDENIČ, Ján
Nové trendy vzdelávania v tenise = New ways of education in tennis / Ján Studenič
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 992-994. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/studenic.pdf

AFD153 SZOVICS, Peter
Parita kúpnej sily a Big Mac = Purchasing power parity and the Big Mac / Peter Szovics
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1025-1031. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/szovics.pdf

AFD154 ŠAJBIDOROVÁ, Mária
Podniková kultúra v podnikateľských subjektoch PPoK = Business culture in the agricultural and food complex / Mária Šajbidorová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1032-1036. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/sajbidorova.pdf

AFD155 ŠEBO, Alexander
Možnosti spolufinancovania projektov so zdrojmi EÚ = Possibilities of project cofinancing with EU funds / Alexander Šebo
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1037-1041. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/sebo.pdf

AFD156 ŠEMELÁKOVÁ, Ľubica
CMS a WCM systémy a ich použitie na FEM SPU = CMS and WCM systems and their usage on Faculty of economics and management / Ľubica Šemeláková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1042-1047. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/semelakova.pdf

AFD157 ŠIMO, Dušan
Aktuálne problémy odbytu obilnín po vstupe SR do EÚ = Actual problems of cereal realization after the accession of SR in to EU / Dušan Šimo
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1052-1058. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/simo.pdf

AFD158 ŠKORECOVÁ, Emília
Prehľad zmien vlastného imania - ďalší krok k harmonizácii slovenského účtovníctva = The reconciliation of movements in shareholder's funds another step to harmonization of Slovak accounting / Emília Škorecová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1059-1064. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/skorecova.pdf

AFD159 MACHOVÁ, Eva
Možnosti využitia e-learningu ako nového spôsobu vzdelávania v budúcnosti = Using opportunities of e-learning as new educational method in the future / Eva Machová, Vladimír Študenc
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1086-1089. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/studenc.pdf
[ ... ŠTUDENC, Vladimír]

AFD160 TONKOVIČOVÁ, Zuzana
Význam značky v globálnom prostredí = The brand importance in global environment / Zuzana Tonkovičová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1094-1099. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/tonkovicova.pdf

AFD161 TÓTHOVÁ, Darina
Možnosti využitia mobilných zariadení v riadení a prevádzke podniku = Possibilities of mobile devices utilization in management and operation of corporation / Darina Tóthová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1100-1102. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/tothova.pdf

AFD162 UBREŽIOVÁ, Iveta
Uplatnenie vybraných stratégií v podnikateľských subjektoch na Slovensku = Adaptation of the selected strategies in the entrepreneurial subjects in Slovakia / Iveta Ubrežiová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1125-1130. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/ubreziova.pdf

AFD163 VAŇOVÁ, Lucia
Trhové poriadky - základ spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ = The common market organisations - the base of common agricultural policy in the EU / Lucia Vaňová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1154-1159. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/vanova.pdf

AFD164 VERNARCOVÁ, Jana
Osobnosť vysokoškolského učiteľa a jeho spôsobilosť pracovať s IKT = Personality of university teacher and his/her competence to work with ICT / Jana Vernarcová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1166-1169. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/vernarcova.pdf

AFD165 VERNAREC, Marián
Zmena úlohy učiteľa v e-vzdelávaní = Change of teacher's role in e-learning / Marián Vernarec
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1170-1173. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/vernarec.pdf

AFD166 VESELOVSKÍ, Alfréd
Makroekonomická pozícia cla v zahraničnom agrárnom obchode SR = Macroeconomic position of customs in Slovak foreign agricultural trade / Alfréd Veselovskí
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1174-1178. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/veselovski.pdf

AFD167 VESELSKÁ, Gertrúda
Charakteristika slovotvorby v odbornej poľnohospodárskej lexike - kontrastívny, štruktúrno-sémantický pohľad = Characteristic of world-formation of specific agricultural vocabulary - contrastive, structural and semantic approach / Gertrúda Veselská
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1179-1181. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/veselska.pdf

AFD168 WREDE, Oľga
Iný kraj, iný mrav - ako čítať nemecký pracovný posudok = Different countires have different customs - how to read a German job review / Oľga Wrede
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1201-1204. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/wrede.pdf

AFD169 ZENTKOVÁ, Iveta
Kvantitatívna analýza vplyvu minimálnej ceny mlieka na jeho výrobu a spotrebu = Quantitative analysis of milk minimum proce effects on its production and consumption / Iveta Zentková, Elena Švarcová
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1212-1216. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/zentkova.pdf
[ ... ŠVARCOVÁ, Elena]

AFD170 ZOBORSKÝ, Ivan Mojmír
Služby pre agropodniky v procese integrácie = Services for agrocompanies in the integration process / Ivan Mojmír Zoborský
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1227-1231. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/zoborsky.pdf

AFD171 ŽAJA, Jozef
Profesijná štruktúra pracovníkov v ziskových agropodnikateľských subjektoch v období európskej integrácie = Proffesional structure of workers in lucrative agribusiness enterprises in period of Euroepan integration / Jozef Žaja
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1233-1237. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/zaja.pdf

AFD172 SERENČÉŠ, Peter
Financovanie poľnohospodárstva v trhovom hospodárstve EÚ = Financing of agriculture in EU market economy / Peter Serenčéš
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1257-1263. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/serences2.pdf

AFD173 KADLEČÍKOVÁ, Mária
Preparedness of the agricultural sector for EU enlargement: challenges and opportunities / Mária Kadlečíková
In: Medzinárodné vedecké dni 2004 [elektronický zdroj] = International scientific days 2004 : európska integrácia - výzva pre Slovensko. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-356-0. - S. 1270-1275. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mvd2004/kadlecikova.pdf

AFD174 VIŠŇOVSKÝ, Jozef
Stratégie riešenia konfliktov = Strategies in conflict resolution / Jozef Višňovský, Silvia Lörincová
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 9-13.
[ ... LÖRINCOVÁ, Silvia]

AFD175 MIŽIČKOVÁ, Ľudmila
Perspektívne formy agropodnikania v marginálnych podmienkach = Perspective forms of an agro-entrepreneurship in the marginal conditions / Mižičková Ľudmila
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 14-18.

AFD176 ŠAJBIDOROVÁ, Mária
Vývoj podnikovej kultúry v PPoK v predvstupovom období do EÚ = Development of the business culture in the agricultural and food complex during pre-access period into the EU / Mária Šajbidorová
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 19-23.

AFD177 Aplikovanie manažérskeho systému rozvoja kvality výroby a služieb vo vybranom prvovýrobnom agrosubjekte = The application of the manager system quality production development and services in chosen primary product agrosubject / Ľubomír Paška, Radovan Savov, Mária Farkašová, Silvia Krištofová, Alena Tomášiková
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 24-27.
[ ... PAŠKA, Ľubomír - SAVOV, Radovan - FARKAŠOVÁ, Mária - KRIŠTOFOVÁ, Silvia - TOMÁŠIKOVÁ, Alena]

AFD178 UBREŽIOVÁ, Iveta
Využitie ";Space analýzy"; na určenie konkurenčnej pozície podniku = Utilization of ";the space analysis"; to determinate the competitive position of enterprise / Iveta Ubrežiová
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 28-32.

AFD179 ŠIMO, Dušan
Podiel zahraničného agrárneho obchodu Slovenskej republiky pred vstupom do EÚ = The share of foreign agrarian trade of Slovak Republic before entry into EU / Dušan Šimo
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 33-37.

AFD180 HAMBÁLKOVÁ, Mária
Analýza technických prekážok zahraničného obchodu = Analysis of technical barriers to foreign trade / Mária Hambálková
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 38-41.

AFD181 KAPSDORFEROVÁ, Zuzana
Vplyv kvality na medzinárodný obchod s potravinami = The influence of quality on food staffs international trade / Zuzana Kapsdorferová
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 42-46.

AFD182 KULKOVÁ, Natália
Podpora poľnohospodárskych prvovýrobcov krajín V4 v predvstupovom období do EÚ = Support of agricultural producers of V4 countries in accession period into EU / Natália Kulková
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 47-50.

AFD183 MALEJČÍK, Albín
Požiadavky na systém obchodovania s agrárnymi produktmi v SR = Demands on system businesses with agricultural products in the SR / Albín Malejčík
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 51-57.

AFD184 VICEN, Michal
Využívanie štátnej intervencie pri odbyte živočíšnych výrobkov na Slovensku = Utilization of the state intercession at the animal product sale in the Slovak republic / Michal Vicen
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 58-61.

AFD185 KRETTER, Anton
Špecifiká marketingu ekologického poľnohospodárstva = Specifics the marketing in ecological agriculture / Anton Kretter
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 62-66.

AFD186 DRÍMAJOVÁ, Zuzana
Špecifiká marketingových nástrojov pri odbyte ekologických agroproduktov = Marketing tools specifications in organic food sale / Zuzana Drímalová
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 67-70.

AFD187 ŠIMO, Dušan
Komparácia naturálnych a hodnotových ukazovateľov SR a ČR pri komodite pšenica podľa rokov = Comparison of the natural and value indicators of the Slovak Republic and the Czech Republic for wheat according to years / Šimo Dušan, Dobák Dušan
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 71-76.
[ ... DOBÁK, Dušan]

AFD188 HORSKÁ, Elena
K vybraným problémom výroby a predaja strukovín na Slovensku = To the selected problems of production and marketing of legumes in Slovakia / Elena Horská
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 77-81.

AFD189 RÉCKY, Roman
Vývoj cien zeleniny v SR = Price development of vegetable in Slovak Republic / Roman Récky
In: Manažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckách príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. - 1. vyd. - V Nitre ; V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-338-2. - S. 82-85.

AFD190 BELAJOVÁ, Anna
Obecný poľnohospodársky podnik = Municipal agricultural enterprise / Anna Belajová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 60-63. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD191 GOZORA, Vladimír
Integračné a globalizačné tendencie v agropotravinárskom komplexe = Integration and globalization tendencies in agriculture and food production complex / Vladimír Gozora
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 1-7. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD192 BANDLEROVÁ, Anna
Nová právna úprava nájmu poľnohospodárskej pôdy na Slovensku = New legal regulation of agricultural land leasing in Slovakia / Anna Bandlerová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 8-13. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD193 HACHEROVÁ, Žofia
Harmonizácia účtovnej uzávierky s medzinárodným účtovným štandardom IAS 1 = Harmonization of financial statement with the International accounting standard IAS 1 / Žofia Hacherová, Anna Bandlerová ml.
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 48-52. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BANDLEROVÁ, Anna]

AFD194 REPISKÝ, Jozef
Zhodnotenie rizika investičného projektu zakladania vinohradov pomocou simulačného modelu = The risk appraisal of investment project of vineyards by simulation model / Jozef Repiský
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 53-59. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD195 Dotácie a monitoring využitia poľnohospodárskej pôdy = Subsidies and land use monitoring of an agricultural land / Dušan Húska, Zuzana Jureková, Ľuboš Jurík, Lucia Tátošová, Jozef Pružinský
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 64-68. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... HÚSKA, Dušan - JUREKOVÁ, Zuzana - JURÍK, Ľuboš - TÁTOŠOVÁ, Lucia - PRUŽINSKÝ, Jozef]

AFD196 RUMANOVSKÁ, Ľubica
K vybraným právnym predpisom týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky = To selected law regulations concerning Common agricultural policy / Ľubica Rumanovská
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 69-73. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD197 HRIČOVSKÝ, Ivan
Uplatnenie novších pestovateľských tvarov v ovocinárskej výrobe pri vstupe do EÚ = Application of the latter growing form in the fruit production in time of the access in the EU / Ivan Hričovský, Martin Durec
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 74-76. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... DUREC, Martin]

AFD198 GÁLIK, Martin
Energetické ukazovatele rajonizácie viniča hroznorodého na Slovensku / Martin Gálik, František Špánik, Štefan Hronský
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 77-81. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŠPÁNIK, František - HRONSKÝ, Štefan]

AFD199 Aktuálne otázky vinohradníckej výroby pri vstupe SR do EÚ = The topical questions pertaining a viniculture production in the preaccession of SR to EU / Štefan Pekárik, Miroslav Kosa, Karol Kuna, Jozef Jobbágy
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 82-88. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... PEKÁRIK, Štefan - KOSA, Miroslav - KUNA, Karol - JOBBÁGY, Ján]

AFD200 PODOLÁK, Alojz
Produkcia a obchod vína v transformácii SR na EÚ = The productiona nd trade of wine in the transformation of SR on the EU / Alojz Podolák
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 89-92. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD201 ZENTKOVÁ, Iveta
Faktory stability trhu s vínom = Factors of stability on the wine market / Iveta Zentková
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 93-97. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD202 Moderný pohľad na konzumáciu vína z aspektu zdravia = Modern view on wine consumption from health aspect / Jaroslav Daniška, Jana Kopčeková, Katarína Šramková, Pavel Poliačik
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 98-101. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... DANIŠKA, Jaroslav - KOPČEKOVÁ, Jana - ŠRAMKOVÁ, Katarína - POLIAČIK, Pavel]

AFD203 PISZCZALKA, Jan
Kombajnový zber hrozna = Greape vine combine harvest / Jan Piszczalka, Ľubomír Marhavý
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 102-105. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... MARHAVÝ, Ľubomír]

AFD204 BAJLA, Jozef
Normalizácia pri ochrane životného prostredia po vstupe do EÚ = Standardization of environmental protection after EU accession / Jozef Bajla
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 106-110. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD205 HUDÁK, Jozef
Zhodnotenie účinnosti podnikania na pôde v tendenciách integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie = The evaluation of Slovak agricultural efficiency in the process of European integration / Jozef Hudák, Jana Naščáková
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 111-116. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... NAŠČÁKOVÁ, Jana]

AFD206 ŠIMO, Dušan
Spoločná organizácia trhu obilnín Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie / Dušan Šimo
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 117-120. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD207 FANDEL, Peter
Metodologické otázky kvantitatívnej analýzy výkonnosti podnikov podľa právnej formy podnikania = Methodology of quantitattive analysis of farm performance with respect to legal form / Peter Fandel
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 121-126. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD208 NAGYOVÁ, Ľudmila
Komparácia naturálnych a hodnotových ukazovateľov hovädzieho mäsa s Českou republikou = Comparison of beef natural and value indicators with the Czech Republic / Ľudmila Nagyová, Dušan Dobák, Ľudmila Maďarová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 127-133. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... DOBÁK, Dušan - MAĎAROVÁ, Ľudmila]

AFD209 HENNYEYOVÁ, Klára
Informačné technológie a nová ekonomika = Information technologies and new economy / Klára Hennyeyová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 134-137. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD210 MARIŠOVÁ, Eleonóra
Kompetencie štátnej správy v oblasti životného prostredia po reforme verejnej správy = Powers of state administration in the field of environment protection after public administration refarm / Eleonóra Marišová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 138-142. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD211 DAŇKO, Jozef
Pozemkové vlastníctvo - problém podnikateľského prostredia v poľnohospodárstve = Landed property - problem of business environs in agriculture / Jozef Daňko, Monika Daňová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 148-153. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... DAŇOVÁ, Monika]

AFD212 Právna úprava pre zabezpečenie kvality výroby hrozna a vína = Legal regulations of assuring the quality of bunch of grapes and wine production / Štefan Pekárik, Jaroslav Maček, Alojz Masaryk, Milan Klačman
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 158-162. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... PEKÁRIK, Štefan - MAČEK, Jaroslav - MASARYK, Alojz - KLAČMAN, Milan]

AFD213 Vplyv komplexného hnojenia na ekonomiku výroby hrozna = The impact of total fertilization on economy of grape production / František Taliga, Tomáš Pechočiak, Milan Adámek, A. Hellebrandt
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 163-166. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... TALIGA, František - PECHOČIAK, Tomáš - ADÁMEK, Milan - HELLEBRANDT, A.]

AFD214 PECHOČIAK, Tomáš
Výrobno-ekonomické vzťahy SR pri produkcii hrozna v roku 2002 = Production and economic relations of grape production regions in 2002 in SR / Tomáš Pechočiak, Dušan Dobák, Daniel Laffers
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 171-174. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... DOBÁK, Dušan - LAFFERS, Daniel]

AFD215 K niektorým otázkam ekonomiky výroby hrozna v rajónoch Malokarpatskej výrobnej oblasti = To the economic questions of grape production in the region of Smallcarpathian vineyard areas / František Taliga, Jozef Polák, Marián Slovák, Jaroslav Hrúz
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 175-178. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... TALIGA, František - POLÁK, Jozef - SLOVÁK, Marián - HRÚZ, Jaroslav]

AFD216 PEKÁRIK, Štefan
Právna úprava uvádzania vína do obehu = Legal regulations of wine releasing / Štefan Pekárik, František Vilček, Peter Vendelín, Oto Brunegraf
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 187-189. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... VILČEK, František - VENDELÍN, Peter - BRUNEGRAF, Oto]

AFD217 Hodnotenie vinohradníctva v období trhovej ekonomiky = Valuation of viniculture in the period of the market economy / František Taliga, Juraj Michalík, Jarmila Lazíková, Juraj Mihalek
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 190-193. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... TALIGA, František - MICHALÍK, Juraj - LAZÍKOVÁ, Jarmila - MIHALEK, Juraj]

AFD218 BEZÁKOVÁ, Lýdia
Zmeny nájmu poľnohospodárskej pôdy od 1. 1. 2004 = Changes rent in agricultural land form January 1, 2004 / Lýdia Bezáková
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 193-196. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD219 ĎURKOVIČOVÁ, Jana
Posilnenie postavenia spotrebiteľskej obce v procese harmonizácie práva = Strenghtening of consumer´s society capacity in the process of legal order harmonization / Jana Ďurkovičová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 205-208. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD220 ŠAJBIDOROVÁ, Mária
Manažment a marketing ekologických potravín = Management and marketing of ecological foods / Mária Šajbidorová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 216-220. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD221 KRETTER, Anton
Cenová bariéra kúpy biopotravín = The price barrier of biofood purchase / Anton Kretter
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 221-224. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD222 BOJŇANSKÝ, Jozef
Aproximácie dane z príjmov z pohľadu podielov na zisku spoločností pri začleňovaní SR do Európskej únie = Aproximation of income taxes in Slovak Republic in the area of shares per profit of companies in the process of EU entering / Jozef Bojňanský, Ingrid Pribilovičová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 225-230. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... PRIBILOVIČOVÁ, Ingrid]

AFD223 ŠEBO, Alexander
Aktuálne otázky financovania poľnohospodárskych výrobcov = Actual questions of agricultural producers financing / Alexander Šebo, Ján Bača
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 231-234. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BAČA, Ján]

AFD224 HULÍK, Richard
Komparácia IAS 41 - Poľnohohospodárstvo s právnou úpravou účtovníctva v Slovenskej republike = Comparison of IAS 41 - Agriculture with legal regulations of accounting in Slovak Republic / Richard Hulík
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 235-238. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD225 HERCEGOVÁ, Katarína
Slovenské poisťovníctvo v Európskej únii = Slovak insurance in the EU / Katarína Hercegová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 239-243. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD226 DVOŘÁK, Marek
Determinanty tvorby hospodárskeho výsledku v Slovenskej republike = Determinants of profit in the Slovak Republic / Marek Dvořák
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 248-252. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD227 ŠIMČÁK, Pavel
Perspektívy ekologického poľnohospodárstva a výroby bioproduktov a biopotravín po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie = Perspective of ecological agriculture and production of bioproducts and biofoods after entering of Slovak Republic to European Union / Pavel Šimčák
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 253-255. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD228 ANDREJOVSKÝ, Pavol
Ochrana vodných zdrojov a ich oceňovanie = Legal protection of water sources and pricing / Pavol Andrejovský, Peter Adamišin
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 256-259. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ADAMIŠIN, Peter]

AFD229 DRENKOVÁ, Loreta
Priority rozvoja vidieka v súvislosti so vstupom SR do EÚ = Priorities of rural development regarding the accession of SR to EU / Loreta Drenková
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 260-262. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD230 LÖRINCOVÁ, Elena
Rozvoj agroturistiky na Slovensku a v krajinách EÚ = The develpoment turism in Slovakia and in the some of the countries of Europe Union / Elena Lörincová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 263-267. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD231 ŽAJA, Jozef
Personálna prestavba v poľnohospodárstve po vstupe Slovenska do EÚ = Personal rebuilding in agriculture after the access of Slovakia into EU / Jozef Žaja
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 268-273. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD232 KOZELOVÁ, Dagmar
Porovnanie podielu pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním na farmách vo vidiekych okresoch Slovenska = Comparison of worker´s share of academic degree on farms in rural regions in Slovakia / Dagmar Kozelová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 274-277. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD233 BITTER, Ján
Hospodárenie s prostriedkami európskych spoločenstiev a možnosti ich využitia vo vysokoškolských podnikoch po vstupe Slovenska do EÚ = Economic utilization with resource European trade and their facilities expoint of college enterprise after Slovakia entrance to EU / Ján Bitter, Miriam Bitterová
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 278-283. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BITTEROVÁ, Miriam]

AFD234 BARTOVÁ, Ľubica
Predpokladaný dopad reformovanej SPP EÚ na trh s olejninami v SR = Expected impact of reformaed CAP EU on the Slovak oilseeds market / Ľubica Bartová, Ján Pokrivčák, Pavel Ciaian
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 284-288. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... POKRIVČÁK, Ján - CIAIAN, Pavel]

AFD235 HUDÁKOVÁ, Monika
Vybrané problémy pri výrobe a spracovaní surového kravského mlieka a mliekarenských výrobkov pri vstupe Slovenska do EÚ = Selection problems in production and processing of raw cow milk and dairy products after the accesion of Slovak Republic into EU / Monika Hudáková
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - S. 297-301. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD236 SENDREJOVÁ, Eva
Enzymatické hydrolyzáty rastlinných bielkovín ako zdroj esenciálnych látok vo výžive ľudí / Eva Sendrejová
In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou : Nitra, 26. marec 2004 / [zostavil: Ľubomír Zelenický]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-670-1. - S. 108-111.

AFD237 CHŇAPEK, Milan
Pšenica špalda - netradičný genetický zdroj / Milan Chňapek, Zdenka Gálová
In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou : Nitra, 26. marec 2004 / [zostavil: Ľubomír Zelenický]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-670-1. - S. 40-43.
[ ... GÁLOVÁ, Zdenka]

AFD238 ELIÁŠ, Pavol
Koncepcia metapopulácie a jej uplatnenie v biosozológii / Pavol Eliáš
In: Ekologické štúdie 5 : kolokvium krajinárskych katedier / vedec. red. Branislav Olah. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-228-1303-6. - S. 192-197.

AFD239 Využitie bielkovinových a DNA markerov pri diferenciácii genetických zdrojov pšenice / Zdenka Gálová, Martina Starovičová, Želmíra Gregáňová, Milan Chňapek
In: Biologická bezpečnosť v agropotravinárstve : zborník referátov z celoštátneho odborného seminára. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-336-6. - S. 19-30.
[ ... GÁLOVÁ, Zdenka - STAROVIČOVÁ, Martina - GREGÁŇOVÁ, Želmíra - CHŇAPEK, Milan]

AFD240 SUPUKA, Ján
Výber drevín vhodných na výsadbu do verejnej zelene = Selection of suitable woody plants for public green spaces plantations / Ján Supuka
In: Dreviny vo verejnej zeleni : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Zvolen 8.-9.6.2004. - 1. vyd. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2004. - ISBN 80-967238-8-X. - S. 27-31.

AFD241 DROBNÝ, Igor
Výsledky monitoringu Cameraria ohridella na Slovensku = Results of monitoring of Cameraria ohridella in Slovakia / Igor Drobný
In: Dreviny vo verejnej zeleni : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Zvolen 8.-9.6.2004. - 1. vyd. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2004. - ISBN 80-967238-8-X. - S. 50-54.

AFD242 Súčasná situácia a perspektívy chovu zajaca na Slovensku / Jaroslav Slamečka, Pavel Hell, Rastislav Jurčík, Jozef Gašparík, Peter Garaj
In: Chov malej zveri na Slovensku : zborník referátov z medzinárodnej konferencie, Levice, 27.3.2004. - 1. vyd. - Nitra : Výskumný ústav živočišnej výroby, 2004. - ISBN 80-88872-37-5. - S. 5-16.
[ ... SLAMEČKA, Jaroslav - HELL, Pavel - JURČÍK, Rastislav - GAŠPARÍK, Jozef - GARAJ, Peter]

AFD243 Súčasná situácia a perspektívy chovu bažanta na Slovenaku / Pavel Hell, Jozef Gašparík, Dušan Krajniak, Jaroslav Slamečka
In: Chov malej zveri na Slovensku : zborník referátov z medzinárodnej konferencie, Levice, 27.3.2004. - 1. vyd. - Nitra : Výskumný ústav živočišnej výroby, 2004. - ISBN 80-88872-37-5. - S. 39-47.
[ ... HELL, Pavel - GAŠPARÍK, Jozef - KRAJNIAK, Dušan - SLAMEČKA, Jaroslav]

AFD244 HUDEC, Kamil
Spála ružovitých rastlín = Fire blight of Rosaceae plants / Kamil Hudec
In: Dreviny vo verejnej zeleni : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Zvolen 8.-9.6.2004. - 1. vyd. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2004. - ISBN 80-967238-8-X. - S. 98-99.

AFD245 DOBRUCKÁ, Anna
Inventarizácia drevín a dokument starostlivosti = Inventory control of woody species and document of tending / Anna Dobrucká
In: Dreviny vo verejnej zeleni : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Zvolen 8.-9.6.2004. - 1. vyd. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2004. - ISBN 80-967238-8-X. - S. 144-149.

AFD246 HRONSKÝ, Štefan
Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo = Slovak vitticulture and enology / Štefan Hronský
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 1-2.

AFD247 UHER, Anton
Perspektívy pestovania zeleniny na Slovensku = Perspectives of vegetable growing in Slovak Republic / Anton Uher
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 3-4.

AFD248 JUREKOVÁ, Zuzana
Trendy a perspektívy vzdelávania v študijnom odbore záhradníctvo na začiatku 21. storočia = Trends and perspectives of education in study branch horticulture in the beginning of the 21.-st century / Zuzana Jureková
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 5-7.

AFD249 HRIČOVSKÝ, Ivan
Minulosť a súčasnosť ovocinárskej výroby v Slovenskej republike = Recent situation and perspectives of fruit growing in Slovak Republic / Ivan Hričovský
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 7-8.

AFD250 JOŽEFFIOVÁ, Eva
Nutričná a senzorická kvalita niektorých druhov mrazenej zeleniny = Nutritional and sensory quality some kind of frozen vegetables / Eva Jožeffiová, Vojtech Horčin
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 16-17.
[ ... HORČIN, Vojtech]

AFD251 Kvalita úrody zeleru buľvového (Apium Graveplens Var. Rapaceum-Mil.-Gaud.) po aplikácii inhibítora ornitíndekarboxylázy = Celery (Apium Graveplens Var. Rapaceum-Mil.-Gaud.) yield quality after application of ornithine decarboxylase inhibitor / Jozef Hudec, Mária Burdová, Pavol Trebichalský, Renáta Kobidová
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 14-16.
[ ... HUDEC, Jozef - BURDOVÁ, Mária - TREBICHALSKÝ, Pavol - KOBIDOVÁ, Renáta]

AFD252 KÓŇA, Ján
Pestovanie vybraných druhov zeleniny v chladnejších polohách Slovenska = Growing of selected vegetable species at cooler regions of Slovakia / Ján Kóňa
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 17-19.

AFD253 KÓŇOVÁ, Elka
Využitie cesnakov (Allium L.) v okrasnom záhradníctve = Utilization of Allium L. in ornamental gardening / Elka Kóňová
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 28-30.

AFD254 BENKOVIČ, Martin
Tokajské vína = Tokay wines / Martin Benkovič, Ladislav Hrenyo
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 31-32.
[ ... HRENYO, Ladislav]

AFD255 BENKOVIČ, Martin
Hodnotenie nitrianskej vinohradníckej oblasti metódou ";TERROIR"; = Assessment of the Nitra viticultural region with TERRIOR method / Martin Benkovič
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 34-35.

AFD256 Vplyv amónneho a dusičnanového dusíka na úrodové parametre reďkovky siatej = The influence of ammonium and nitrate nitrogen on radish yield parameters / Peter Kováčik, Ľuboš Vozár, Ivan Černý, Irena Felixová
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 48-50.
[ ... KOVÁČIK, Peter - VOZÁR, Ľuboš - ČERNÝ, Ivan - FELIXOVÁ, Irena]

AFD257 HRIČOVSKÝ, Ivan
Možnosti využitia fertigácie pri intenzívnom pestovaní jabloní v tvare štíhle vreteno na karbonátových pôdach = Resources exploatation of fertigation by intensive growing system of stender spindle apple trees on carbonate soils / Ivan Hričovský, Miroslav Babjak, Ľubomír Hanisko
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 58.
[ ... BABJAK, Miroslav - HANISKO, Ľubomír]

AFD258 BUKOVČANOVÁ, Ivana
Evaluácia posunu vybraných fenologických a meteorologických ukazovateľov na hodnotenie agroklimatickej rajonizácie jabloní v SR v dôsledku globálneho otepľovania = Evaluation of selected phenological phases and meteorological indicators shifting on agroclimatical regionalization of apples in the Slovak Republic in consequence to global warming / I. Bukovčanová, Jan Mezey
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 36-38.
[ ... MEZEY, Ján]

AFD259 BERNÁTH, Slavko
Výživa viniča hroznorodého v podmienkach bezorbového ošetrovania vinohradov a s prirodzenou flórou = Vine nutrition in unploughedsoil management system with natural flora / Slavko Bernáth
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 59-61.

AFD260 KOVÁČIK, Peter
Deficitná, racionálna a nadlimitná výživa dusíkom reďkovky siatej = Deficit, effective and excessive radish nitrogenous nutrition / Peter Kováčik
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 65-68.

AFD261 PINTÉR, Eduard
Súčasný stav ovocinárskeho škôlkárstva na Slovensku = Present state of fruit nursery industry in Slovakia / Eduard Pintér
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 74-76.

AFD262 UHER, Anton
Využitie prírodného zeolitu v zeleninárstve = Vegetable productions use the nature zeolit in the vegetables productions / Anton Uher
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 77-79.

AFD263 PINTÉR, Eduard
Vplyv pincírovania na kvalitu výpestkov jabloní - Bohémia, Discovery, Rubinola = Influence of pinching on quality of young apple trees - Bohemia, Discovery, Rubinola / Eduard Pintér
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 79-81.

AFD264 ČERVENKOVÁ, Silvia
Bazalka pravá - kvantitatívne a kvalitatívne zhodnotenie pestovania na južnom Slovensku = Ocimum basalicum L. - quantitative and kvalitative evaluation of cultivation in the South Slovakia / Silvia Červenková, Miroslav Habán
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 89-92.
[ ... HABÁN, Miroslav]

AFD265 PODHAJSKÝ, Boris
Vplyv skladovania a tepelnej úpravy na množstvo karotenoidov a lykopénu v plodoch rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.) = Varietal conditionality of carotenoids and lycopen content in fruits of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) / Boris Podhajský
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 93-95.

AFD266 VARGA, Ladislav
Vplyv diferencovanej výživy na úrodu brokolice = The influence of the differentiated nutrition on the yield of broccoli / Ladislav Varga, Otto Ložek, L. Duscay
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 96-98.
[ ... LOŽEK, Otto - DUCSAY, Ladislav]

AFD267 HILLOVÁ, Dagmar
Nové trendy a perspektívy pri uplatnení kvetín v interiéroch = The trends and perspectives in the interior plantscapes / Dagmar Hillová
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 99-101.

AFD268 MATUŠKOVIČ, Ján
Fyziologicky aktívne látky v procese mikropropagácie (Punica granatum L.) = Physiologically active substances in the process of micropropagation (Punica granatum L.) / Ján Matuškovič, Oľga Mičudová, Angela Filová
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 104-105.
[ ... MIČUDOVÁ, Oľga - FILOVÁ, Angela]

AFD269 KALÚZ, Karol
Využitie fytoindikačných metód pri hodnotení znečistenia prostredia fluórom = Photoindicating methods utilization in the pollution evaluation of environment by fluorine / Karol Kalúz, Ivan Šimonides
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 106-107.
[ ... ŠIMONIDES, Ivan]

AFD270 MATUŠKOVIČ, Ján
Analýza získaných agrobiologicko-fyzikálno-chemických informácií o marhuliach = Analysis of obtained agrobiological and physical-chemical information of apricots / Ján Matuškovič, Ivan Jurík
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 108-109.
[ ... JURÍK, Ivan]

AFD271 PAULEN, Oleg
Distribúcia vegetatívnych a generatívnych púčikov vybraných odrôd marhúľ ako faktor ovplyvňujúci prístup k rezu = Distribution of vegetative and generative buds of selected apricot varieties as a factor of training and pruning / Oleg Paulen, Eduard Pintér
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 101-103.
[ ... PINTÉR, Eduard]

AFD272 CHOLAKOV, Dimitar
Influence of helium-neon laser radiation treatment of cucumber seeds on some biological characters of plants cultivated under water stress conditions = Biologické vlastnosti uhoriek pestovaných v podmienkach vodného stresu dopestovaných zo semien ožiarených helio-neonovým laserom / Dimitar Cholakov, Antonia Ovtcharová, Ján Kóňa
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 113-115.
[ ... OVTCHAROVÁ, Antonia - KÓŇA, Ján]

AFD273 CHOLAKOV, Dimitar
Influence of presowing laser and gamma irradiation on the cucumber resistance towards angular spots ( Pseudomonas lachrymans) = Vplyv prevýsevového ožiarenia s laserom a gamma lúčmi na odolnosť uhoriek proti baktériovej škvrnitosti uhoriek ( Pseudomonas lachrymans) / Dimitar Cholakov, Ján Kóňa
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 116-118.
[ ... KÓŇA, Ján]

AFD274 FILOVÁ, Angela
Potentially regulation of vegetative and generative growth of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) of growth regulators = Možnosti regulácie vegetatívneho a generatívneho rastu rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.) rastovými regulačnými látkami / Angela Filová
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 119-121.

AFD275 KÓŇA, Ján
Kumulácia kadmia cibuľovou zeleninou = Cadmium cumulation in onions / Ján Kóňa
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 123-125.

AFD276 KOPECKÝ, Ján
Izolácia vírusovej RNA a identifikácia GFKV (Grapevine fleck virus) pomocou RT-PCR = Isolation of viral RNA and identification of GFKV (Grapevine fleck virus) by RT-PCR / Ján Kopecký, K. Moravcová, Miroslav Pidra
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 126-127.
[ ... MORAVCOVÁ, K. - PIDRA, Miroslav]

AFD277 JAKÁBOVÁ, Anna
Hibiscus moscheutos L. - kvetina interiérov i exteriérov = Hibiscus moscheutos L. - flower for interiors and exteriors / Anna Jakábová, Anna Žajová
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 130-131.
[ ... ŽAJOVÁ, Anna]

AFD278 HRONSKÝ, Štefan
Prírodné energetické zdroje pri pestovaní viniča hroznorodého na Slovensku = Natural energetical sources by grapevine production in Slovak Republic / Štefan Hronský, František Špánik
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 133-135.
[ ... ŠPÁNIK, František]

AFD279 PAGANOVÁ, Viera
Perspektívy rozvoja škôlkárskej výroby okrasných drevín v podmienkach Slovenska = Aspects of the future development of ornamental woody plant production in Slovakia / Viera Paganová
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 136-137.

AFD280 LOŽEK, Otto
Výživa a hnojenie jarného jačmeňa / Otto Ložek
In: Jačmeň - výroba a zhodnotenie : zborník z odborného seminára, Michalovce, 6. februára 2004. - 1. vyd. - Michalovce : Sladovňa, a.s., 2004. - S. 18-25.

AFD281 ABRAHÁM, Rudolf
Meranie deformácie pôdy v laboratórnych podmienkach = Measurement deformation soil in laboratory condition / Rudolf Abrahám, Juraj Jablonický
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 5-9. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/01.pdf
[ ... JABLONICKÝ, Juraj]

AFD282 BERNÁT, Rastislav
Sledovanie kvality povrchu nástroja pri čelnom frézovaní materiálu = Measurement of surface quality of tool in face milling of material / Rastislav Bernát, Vladimír Kročko, Martin Kotus
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 17-22. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/03.pdf
[ ... KROČKO, Vladimír - KOTUS, Martin]

AFD283 DRLIČKA, Róbert
Vývoj nákladov na opravy strojov používaných v rastlinnej výrobe = Trends in repair costs of machines used in plant production / Róbert Drlička, Rastislav Mikuš
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 35-40. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/06.pdf
[ ... MIKUŠ, Rastislav]

AFD284 FINDURA, Pavol
Rozmiestnenie rastlín cukrovej repy v diferencovanom prostredí = Plant spacing of sugar beet differential environment / Pavol Findura, Ľubomír Marhavý
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 47-54. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/08.pdf
[ ... MARHAVÝ, Ľubomír]

AFD285 GÁLIK, Roman
Štatistické vyhodnotenie vzájomných závislostí sledovaných ukazovateľov ceckových gúm v priebehu používania = Statistic processing of matual relations the studies parameters of teatcup liners during usage / Roman Gálik, Ivan Karas
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 55-60. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/09.pdf
[ ... KARAS, Ivan]

AFD286 HAVRÁNKOVÁ, Jana
Prijímače signálu GPS a metódy merania plochy v zmysle požiadaviek EÚ = GPS receivers and measuring methods in the sense of EU requests / Jana Havránková, Vladimír Rataj
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - s. 61-68. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/10.pdf
[ ... RATAJ, Vladimír]

AFD287 JABLONICKÝ, Juraj
Návrh a kinematická analýza diferenciálnej planétovej prevodovky = Design and kinematics analyse of differential planetary transmission / Juraj Jablonický, Anton Žikla
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 82-90. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/13.pdf
[ ... ŽIKLA, Anton]

AFD288 KAŽIMÍROVÁ, Viera
Hodnotenie práce valcovej mlecej stolice = Work evaluation of the grinding roll / Viera Kažimírová
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 103-108. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/16.pdf

AFD289 KOPRDA, Štefan
Využitie inverznej dynamiky pre návrh spojitého regulátora PID = Exploatation of inverse dynamic for desing of the continuous automatic PID controller / Štefan Koprda, Stanislav Paulovič, Peter Košťál
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 109-113. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/17.pdf
[ ... PAULOVIČ, Stanislav - KOŠŤÁL, Peter]

AFD290 KORENKO, Maroš
Zohľadnenie priestorovej premenlivosti pôdneho prostredia v technologických operáciách pri pestovaní zemiakov = Regarding of soil conditions spatial variability in technological operations by potato growing / Maroš Korenko
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 114-119. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/18.pdf

AFD291 KOŠŤÁL, Peter
Analýza mikroklimatických parametrov v zimnom období v ustajňovacích objektoch pre dojnice = Microclimate parameters analysis of stalls in the winter time / Peter Košťál, Štefan Koprda, Stanislav Paulovič
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 120-125. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/19.pdf
[ ... KOPRDA, Štefan - PAULOVIČ, Stanislav]

AFD292 Renovácia pracovných častí pôduspracujúcich strojov - lemeš pluhu = Renovation of soil tillage working tools - knife of plough / Martin Kotus, Peter Čičo, Ján Žitňanský, Rastislav Bernát
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 126-131. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/20.pdf
[ ... KOTUS, Martin - ČIČO, Peter - ŽITŇANSKÝ, Ján - BERNÁT, Rastislav]

AFD293 PAULOVIČ, Stanislav
Analýza spoľahlivosti zabezpečeného napájania II. kategórie I. bloku je V-1 postupnej rekonštrukcií = Reliability analysis for the energency category 2 power suply on unit of the V I NPP after gradual reconstruction / Stanislav Paulovič, Štefan Koprda, Peter Košťál
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 192-199. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/30.pdf
[ ... KOPRDA, Štefan - KOŠŤÁL, Peter]

AFD294 PETROVIČ, Andrej
Technicko-ekologické vlastnosti komunálneho vozidla = Technical-ecological attributes of communal vehicle / Andrej Petrovič
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 200-204. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/31.df

AFD295 MARHAVÝ, Ľubomír
Database expert system for selection of appropiate production soil tillage technology = Databázový expertný systém pre výber vhodnej pestovateľskej technológie spracovania pôdy / Ľubomír Marhavý
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 163-168. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/26.pdf

AFD296 ŠVARDA, Radovan
Sledovanie vplyvu variabilného hnojenia na vývoj porastu kukurice / Radovan Švarda, Pavol Findura
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 239-244. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/37.pdf
[ ... FINDURA, Pavol]

AFD297 ŠÁRGOVÁ, Silvia
Spracovanie rastlinnej a živočíšnej biomasy prostredníctvom anaeróbneho rozkladu = Plant and animal biomass processing by the means of anaerobic digestion / Silvia Šárgová, Ján Gaduš
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 245-250. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/38.pdf
[ ... GADUŠ, Ján]

AFD298 ŠVENKOVÁ, Jana
Možnosti znižovania emisií amoniaku v chovoch hospodárskych zvierat = The possibility reduction of ammonia in greeding farm animals / Jana Švenková, Štefan Kováč
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 251-257. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/39.pdf
[ ... KOVÁČ, Štefan]

AFD299 Meranie tlakov v hydraulickom systéme traktoru ZTS 164 45 = Measurement of pressure in hydraulics system of the ZTS 164 45 tractor / Zdenko Tkáč, Marek Bolla, Ľubomír Hujo, Ján Klusa
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 258-264. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/40.pdf
[ ... TKÁČ, Zdenko - BOLLA, Marek - HUJO, Ľubomír - KLUSA, Ján]

AFD300 TÓTH, Pavol
Technicko-exploatačné vlastnosti doskového filtra = Technical-exploatational analysis of the table filter / Pavol Tóth
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 265-270. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/41.pdf

AFD301 VANKO, Norbert
Laboratórna analýza rúrkového návarového materiálu pri renovácii pôdospracujúcich nástrojov = Laboratory analyse of the tube welding material at renovation on the tools for soil processing / Norbert Vanko, Rudolf Vallant, Peter Čičo
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 271-276. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/42.pdf
[ ... VALLANT, Rudolf - ČIČO, Peter]

AFD302 ŽARNOVSKÝ, Jozef
Overenie softvéru na riadenie diagnostických postupov pre traktory typu ZETOR = Verification of software for computer control diagnostic for tractors Zetor / Jozef Žarnovský, Július Balog
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 293-297. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/46.pdf
[ ... BALOG, Július]

AFD303 ŽITŇÁK, Miroslav
Zhodnotenie dopravy pri silážovaní zavädnutých krmovín = Evaluation of transport by haylage / Miroslav Žitňák
In: 6. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2004, Nitra, 21.-22. október 2004 / Kolektív autorov. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-422-2. - S. 298-303. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/6mr_vedecka_konferencia_mladych04_mf/47.pdf

AFD304 BARANÍKOVÁ, Helena
Komunikácia v matematike podporovaná grafickým kalkulátorom = The communication in mathematics by a calculator supported / Helena Baraníková
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 16-21. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 12. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/baranikova.pdf

AFD305 BOŽIKOVÁ, Monika
Internet ako jeden z prostriedkov vyučovania prírodovedných predmetov = Internet as one of the medium in teaching of natural science / Monika Božiková
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 27-30. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Článok je publikovaný aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/bozikova.pdf

AFD306 DUNCA, Juraj
Využitie parciálnej diferenciálnej rovnice 4. rádu pri štúdiu fyzikálnych vlastností biologických materiálov = Utilize of partial differential equation of 4 part for study physical properties of biological materials / Juraj Dunca
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 47-50. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Článok je publikovaný aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/dunca.pdf

AFD307 FARKAŠOVÁ, Mária
Matematika v makroekonomickej analýze = Mathematics in a macroeconomic analysis / Mária Farkašová
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 51-56. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 15. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/farkasova.pdf

AFD308 FULKOVÁ, Emília
Informačno-komunikačné technológie a možnosti ich zavádzania do vzdelávacích systémov - prehľad v zahraničí = Informative-communication technologies and possibilities of their implementation into education systems - review abroad / Emília Fulková
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 61-68. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 16. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/fulkova.pdf

AFD309 GREGÁŇOVÁ, Radomíra
Funkcia dopytu a funkcia ponuky v aplikovaných úlohách = Demand function and supply function in applied problems / Radomíra Gregáňová
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 74-77. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 17. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/Konferencia/Prispevky/GreganovaOpR.pdf

AFD310 GREGÁŇOVÁ, Želmíra
Matematika vo vyučovaní biochémie = Application of matematics in education of biochemistry / Želmíra Gregáňová
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 78-82. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/Konferencia/Prispevky/GreganovaZOp.pdf

AFD311 HLAVÁČ, Peter
Využitie hypertextu vo vyučovaní = Utilization of hypertext into teaching / Peter Hlaváč
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 83-86. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Článok je publikovaný aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/Konferencia/Prispevky/Hlavac.pdf

AFD312 IVANKOVÁ, Tatiana
DTP programy a počítačová typografia = DTP programs and compter typography / Tatiana Ivanková
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 97-99. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 20. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/Konferencia/Prispevky/Ivankova.pdf

AFD313 KECSKÉS, Norbert
Matematický model deformácie tuhého telesa = Mathematical model of deformation of elastic body / Norbert Kecskés
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 115-119. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 22. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/kecskes.pdf

AFD314 MATUŠEK, Vladimír
Logické usudzovanie v životných situáciách a v matematike = Logical reasoning in vital situations and in mathematics / Vladimír Matušek
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 147-150. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 26. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/matusek.pdf

AFD315 MUŠÁK, Jozef
Daňové odpisy a ich vplyv na dôchodkovú situáciu v podniku = Tax depreciation and their influence to revenue situation in a firm / Jozef Mušák
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 151-155. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 26. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/musak.pdf

AFD316 ORSZÁGHOVÁ, Dana
Použitie nerovníc pri zisťovaní monotónnosti funkcie = The utilization of un-equations to find out the monotony of a function / Dana Országhová
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 155-159. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 27. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/orszaghova.pdf

AFD317 PECHOČIAK, Tomáš
Generovanie hodnôt rozdelenia diskrétnych náhodných veličín = Generating of distribution values of discreet random quantities / Tomáš Pechočiak
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 160-164. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 27. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/pechociak.pdf

AFD318 RÚSKOVÁ, Kvetoslava
Poznatky získané pri vytváraní databázy príkladov vhodných na preverovanie vedomostí študentov z matematiky pomocou e-testovania = The experience acquired in the process of the database creation of matical problems appropriate for the testing of students knowledge of mathematics using e-testing / Kvetoslava Rúsková
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 175-178. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 29. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/ruskova.pdf

AFD319 STEHLÍKOVÁ, Beáta
Jednoduchá konštrukcia ANOVA modelov = On the easy construction of the ANOVA models / Beáta Stehlíková
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 197-201. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 31-32. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/stehlikova.pdf

AFD320 TIRPÁKOVÁ, Anna
Overovanie účinnosti programu rozvoja tvorivosti = The verification of the effectivity of the program - progress of student's creativity / Anna Tirpáková, Dagmar Markechová, Monika Tóthová
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 212-215. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/tirpakova.pdf
[ ... MARKECHOVÁ, Dagmar - TÓTHOVÁ, Darina]

AFD321 TRENČIANSKA, Anna
Niekoľko poznámok k výpočtu determinantov = Some remarks on the calculation of determinants / Anna Trenčianska
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 219-223. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 34. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/trencianska.pdf

AFD322 VERNAREC, Marián
Podpora výučby matematiky informačno-komunikačnými technológiami vo vysokoškolskom vzdelávaní = The support of mathematics education by information-communication technologies within high-education / Marián Vernarec
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 229-233. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 35. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/vernarec.pdf

AFD323 WENZLOVÁ, Mária
Logické schopnosti študentov pri riešení algoritmizácie matematických úloh = Logical abilities of students to solve the algoritmization of mathematical problems / Mária Wenzlová
In: Matematika vo výučbe, výskume a v praxi 2004 [elektronický zdroj] = Mathematics in schooling, research and practice 2004 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 26. máj 2004. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-371-4. - S. 239-242. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - (Elektronický konferenčný zborník).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 35. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/mathematics_in_schooling2004/wenzlova.pdf

AFD324 MUCHOVÁ, Zdenka
Zmeny kvality chleba vplyvom prídavkov otrubnatých častí = The changes of bread quality due to addition of bran parts / Muchová Zdenka, Solnicová Petra, Okrajková Adriana
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 57-60.
[ ... SOLNICOVÁ, Petra - OKRAJKOVÁ, Adriana]

AFD325 HABÁNOVÁ, Marta
Výživa a stravovanie detí vo vybraných ústavoch sociálnej starostlivosti = Diet and feeding of children on selected institutes of social care / Habánová Marta. Bošanská Lucia
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 43-46.
[ ... BOŠANSKÁ, Lucia]

AFD326 GOLIAN, Jozef
Úloha legislatívy v hygiene výživy a stravovania po vstupe do EÚ = Function of legislation in hygiene of nutrition and catering after the entrance to EU / Golian Jozef, Sokol Jozef, Zeleňáková Lucia
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 54-56.
[ ... SOKOL, Jozef - ZELEŇÁKOVÁ, Lucia]

AFD327 MUCHOVÁ, Zdenka
Zmeny kvality chleba vplyvom prídavkov otrubnatých častí = The changes of bread quality due to addition of bran parts / Muchová Zdenka, Solnicová Petra, Okrajková Adriana
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 57-60.
[ ... SOLNICOVÁ, Petra - OKRAJKOVÁ, Adriana]

AFD328 ČUBOŇ, Juraj
Význam mäsa v spoločnom stravovaní = Importance of meat in collective board / Čuboň Juraj, Haščík Peter, Hluchý Svätoslav
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 78-83.
[ ... HAŠČÍK, Peter - HLUCHÝ, Svätoslav]

AFD329 ČERNÁKOVÁ, Eleonóra
Spoločné školské stravovanie - analýza jedálnych lístkov z hľadiska dodržiavania odporúčaných výživových dávok = Common school boarding-analyzis of meal sheet from point of recommended of nutrition doses / Černáková Eleonóra
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 98-101.

AFD330 BAJČAN, Daniel
Možnosti znižovania obsahu rizikových prvkov v potravinách = Possibilitie of decreasing of risky elements content in food-stuffs / Daniel Bajčan, Mária Timoracká, Silvia Melicháčová
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 105-108.
[ ... TIMORACKÁ, Mária - MELICHÁČOVÁ, Silvia]

AFD331 CANDRÁKOVÁ, Eva
Pestovanie a využitie sóje = Soya a bean growing and utilization / Candráková Eva
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 113-115.

AFD332 CANDRÁKOVÁ, Eva
Problematika výživy detí rómskeho etnika Banskej Bystrice a jej vzťah k lipidovému profilu krvného séra = The nutrition problems of romanian children from Banská Bystrica and its correlation with blood serum lipid profile / Candráková Eva
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 116-120.

AFD333 FIKSELOVÁ, Martina
Vplyv teploty na rýchlosť extrakcie karoténov z mrkvy = The influence of temperature on extraction celocity of carotenes from the carrot / Fikselová Martina, Frančáková Helena, Šilhár Stanislav
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 129-132.
[ ... FRANČÁKOVÁ, Helena - ŠILHÁR, Stanislav]

AFD334 GOLIAN, Jozef
Inovácia vzdelávacích programov v oblasti hygieny výživy a stravovania = Innovation of educational programs for hygiene of nutrition and catering / Golian Jozef, Zeleňáková Lucia, Sokol Jozef
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 137-140.
[ ... ZELEŇÁKOVÁ, Lucia - SOKOL, Jozef]

AFD335 GOLIAN, Jozef
Kontrola úrovne hygieny stravovania pomocou petrifilm platní = Control of standard of hygiene of catering by petrifilm plates / Golian Jozef, Zeleňáková Lucia, Sokol Jozef
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 141-143.
[ ... PAVLIČOVÁ, Simona]

AFD336 HABÁNOVÁ, Marta
Nutričné zhodnotenie školského stravovania na SOU stavebnom v Leviciach / Habánová Marta
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 147-149.

AFD337 Zmeny v obrannom mechanizme ozimnej pšenice odrody Astella pri zvýšených teplotách a intenzite pozberových vodných zrážok po foliárnej aplikácii potenciálnych antistresorov = Changes in defensive mechanism of winter wheat variety Astella under elevated temperatures and intensive toharvest rain - fall after foliar application of the potential antistresours / Hudec Jozef, Frančáková Helena, Burdová Mária, Kobida Ľubomír, Trebichalský Pavol, Musilová Janette, Bystrická Judita, Kobidová Renáta
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 150-155.
[ ... HUDEC, Jozef - FRANČÁKOVÁ, Helena - BURDOVÁ, Mária - KOBIDA, Ľubomír - TREBICHALSKÝ, Pavol - MUSILOVÁ, Janette - BYSTRICKÁ, Judita - KOBIDOVÁ, Renáta]

AFD338 JOŽEFFIOVÁ, Eva
Nutričná hodnota a senzorická kvalita mrazenej cukrovej kukurice = Nitritional value and sensory quality of frozen sweet corn / Jožeffiová Eva
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 156-159.

AFD339 KOPČEKOVÁ, Jana
Podiel spoločného stravovania na stravovaní študentov a zamestnancov SPU = Part of public catering on boarding of University students and employees / Kopčeková Jna, Šramková Katarína
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 165-169.
[ ... ŠRAMKOVÁ, Katarína]

AFD340 KOVAČIC, Vladimír
Využitie jódovanej soli v zariadeniach spoločného stravovania = Utilization of iodine salt in the institutions of public catering / Kovačic Vladimír, Turianica Ivan
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 170-172.
[ ... TURIANICA, Ivan]

AFD341 KUDLOVÁ, Eva
Aktuálnosť dostupných populárnych informácií o výžive dojčiat a batoliat v Čechách a na Slovensku = Recency of the available popular information about nutrition of infants and toddlers in the Czech rapublic and Slovakia / Kudlová Eva, Šramková Katarína
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 173-176.
[ ... ŠRAMKOVÁ, Katarína]

AFD342 LUKÁČOVÁ, Oľga
Mlieko a mliečne výrobky v stravovaní vysokoškolskej mládeže = Milk and milk products in university students board / Kudlová Eva, Šramková Katarína
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 180-184.
[ ... ŠRAMKOVÁ, Katarína]

AFD343 MAREČEK, Ján
Zmeny v obsahu mastných kyselín počas skladovania olejnín = Changes in the content of fatty acids of oil crops during the storage / Mareček Ján
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 189-192.

AFD344 MUSILOVÁ, Janette
Vplyv aplikovaných organominerálnych prípravkov na hormonálne zmeny v zrne jačmeňa jarného = The effect of application organic-mineral preparations on hormonal changes in the grain of spring barley / Musilová Janette, Trebichalský Pavol, Bystrická Judita
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 198-201.
[ ... TREBICHALSKÝ, Pavol - BYSTRICKÁ, Judita]

AFD345 Zdravotná bezpečnosť hovädzieho mäsa vo vzťahu k bovinnej špongioformnej encefalopatii = The health safety of beef in realization to bovine spongioformi encephalopaty / Sokol J., Hanzel S., Golian J., Rajský D., Lorinčák Ľ.
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 211-217.
[ ... SOKOL, Jozef - HANZEL, S. - GOLIAN, Jozef - RAJSKÝ, Dušan - LORINČÁK, Ľ.]

AFD346 ŠRAMKOVÁ, Katarína
Obľúbenosť, senzorické hodnotenie sójových výrobkov a ich podiel v spoločnom stravovaní študentov univerzity = Faxour, sensory ecaluation of the soya products and their incorporatig in the catering menu of the university students / Šramková Katarína, Kopčeková Jana, Burdová Mária
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 218-222.
[ ... KOPČEKOVÁ, Jana - BURDOVÁ, Mária]

AFD347 ŠRAMKOVÁ, Katarína
Zastúpenie a význam spoločného stravovania v stravovaní univerzitných študentov = Arragement and import on the public catering in the university students / Šramková Katarína, Kopčeková Jana
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 223-228.
[ ... KOPČEKOVÁ, Jana]

AFD348 Ťažké kovy v produktívnych častiach poľnohospodárskych plodín = The heavy metals in productive parts of agriculture plants / Tomáš Ján, Vollmannová Alena, Bystrická Judita, Daniel Bajčan
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 234-237.
[ ... TOMÁŠ, Ján - VOLLMANNOVÁ, Alena - BYSTRICKÁ, Judita - BAJČAN, Daniel]

AFD349 Zdroje selénu vo výžive obyvateľstva = Sources of selenium in human nutrition / Tomáš Ján, Hegedüsová Alžbeta, Jomová Klaudia, Vollmannová Alena
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 238-241.
[ ... TOMÁŠ, Ján - HEGEDÜSOVÁ, Alžbeta - JOMOVÁ, Klaudia - VOLLMANNOVÁ, Alena]

AFD350 Príjem vybraných bioflavonoidov výživou = Nutrition intake of selected bioflavonoids / Alena Vollmannová, Ján Tomáš Tomáš Tóth Mária Timoracká
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 246-248.
[ ... VOLLMANNOVÁ, Alena - TOMÁŠ, Ján - TÓTH, Tomáš - TIMORACKÁ, Mária - MUSILOVÁ, Janette]

AFD351 Aditívne látky v potravinách = Additive matters in food-stuff / Tóth Tomáš, Tomáš Ján, Lazor Peter, Alena Vollmannová, Musilová Janette, Bystrická Judita
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 242-245.
[ ... TÓTH, Tomáš - TOMÁŠ, Ján - LAZOR, Peter - VOLLMANNOVÁ, Alena - MUSILOVÁ, Janette - BYSTRICKÁ, Judita]

AFD352 Obsah vybraných bioflavonoidov v niektorých druhoch strukovín = Content of selected bioflavonoids in some legume species / Alena Vollmannová, Tomáš Tóth, Ján Tomáš, Mária Timoracká
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 249-252.
[ ... VOLLMANNOVÁ, Alena - TÓTH, Tomáš - TOMÁŠ, Ján - TIMORACKÁ, Mária]

AFD353 Funkcia hypofyzárno-tyreoidného systému u žien počas tehotenstva a pôrodu v podmienkach rôzneho environmentálneho jódového deficitu = Function of hypophysis-thyreoid system in women for pregnancy and delivery under the different ecollogically condition of iodine defficiency / Turianica Ivan, Angelovičová Mária, Kovačic Vladimír, Bobík Juraj, Rostoka Larysa
In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie ";Spoločné stravovanie"; : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004 / [zostavili: Viera Duchoňová, Jana Kopčeková, Katarína Šramková]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-421-4. - S. 265-267.
[ ... TURIANICA, Ivan - ANGELOVIČOVÁ, Mária - KOVAČIC, Vladimír - BOBÍK, Juraj - ROSTOKA, Larysa]

AFD354 ŽAJA, Jozef
Uplatnenie absolventov SPU v Nitre na trhu práce v procese integrácie SR do EÚ = Graduates application of SUA in Nitra labour market in SR integration process into EU / Jozef Žaja
In: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / [zostavovateľ: Jozef Žaja]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-7139-106-9. - S. 5-14.

AFD355 FULKOVÁ, Emília
Mobility študentov doplňujúceho štúdia na SPU v Nitre a ich význam z hľadislka uplatnenia na trhu práce v procese integrácie do EÚ / Emília Fulková
In: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / [zostavovateľ: Jozef Žaja]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-7139-106-9. - S. 39-46.

AFD356 ORSZÁGHOVÁ, Dana
Aplikácie matematiky vo výučbe a profesijnom uplatnení absolventov SPU v Nitre = The applications of mathematics in the training and professional asserting of graduates of SUA in Nitra / Dana Országhová
In: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / [zostavovateľ: Jozef Žaja]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-7139-106-9. - S. 47-51.

AFD357 ŽAJA, Jozef
Uplatnenie absolventov FEM SPU v Nitre v poľnohospodárskej prvovýrobe a poľnohospodárskych družstvách = Graduates application of FEM SUA in Nitra in agricultural primer production and in agricultural corporations / Jozef Žaja
In: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / [zostavovateľ: Jozef Žaja]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-7139-106-9. - S. 52-56.

AFD358 KOZELOVÁ, Dagmar
Pripravenosť absolventov MF SPU na trhu práce do sektoru služieb = The trim of MF SAU graduates on labour market in service sector / Dagmar Kozelová
In: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / [zostavovateľ: Jozef Žaja]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-7139-106-9. - S. 57-63.

AFD359 MAŤO, Ladislav
Absolventi MF SPU na trhu práce pri vstupe do EÚ v podmienkach poľnohospodárstva a poľnohospodárskych služieb = Graduates of MF SUA in Nitra on labour market by the access into EU in conditions of agriculture and agricultural services / Ladislav Maťo
In: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / [zostavovateľ: Jozef Žaja]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-7139-106-9. - S. 64-68.

AFD360 RYBANSKÝ, Ján
Uplatnenie absolventov FAPZ SPU v Nitre na trhu práce = Graduates application of FAFR SUA in Nitra on labour market / Ján Rybanský
In: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / [zostavovateľ: Jozef Žaja]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-7139-106-9. - S. 69-78.

AFD361 GREGÁŇOVÁ, Radomíra
IKT v matematickom vzdelávaní - súčasť zlepšenia pripravenosti absolventov SPU na prax = ICT in mathematical education - part of qualification improvement of SAU's graduates in practice / Radomíra Gregáňová
In: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / [zostavovateľ: Jozef Žaja]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-7139-106-9. - S. 79-82.

AFD362 GREGOROVÁ, Zuzana
Využitie štipendijných možností na študijný alebo výskumný pobyt v zahraničí = Application of scholarships and study programs among students and researchers in Slovak Republic / Zuzana Gregorová
In: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / [zostavovateľ: Jozef Žaja]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-7139-106-9. - S. 91-95.

AFD363 MARIŠOVÁ, Eleonóra
Model verejnej správy Slovenskej republiky k dňu vstupu do EÚ = Model of public administration of Slovakia after accession to the EU / Eleonóra Marišová
In: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / [zostavovateľ: Jozef Žaja]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-7139-106-9. - S. 83-87.

AFD364 BARTOVÁ, Ľubica
Slovenský Gold model a trh so zemiakmi v SR = Slovak Gold model and potatoes market in the Slovak Republic / Ľubica Bartová, Ján Pokrivčák, Pavel Ciaian
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 7-11.
[ ... POKRIVČÁK, Ján - CIAIAN, Pavel]

AFD365 COVACI, Stefan
Právna forma - determinant technickej efektívnosti v slovenskom poľnohospodárstve = Legal form - determinant of technical efficiency in Slovak agriculture / Stefan Covaci
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 26-31.

AFD366 FANDEL, Peter
Koopmansovské globálne miery efektívnosti a ich možnosti použitia = Koopmans global efficiency measures and possibilities of their use / Peter Fandel
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 38-44.

AFD367 HALADOVÁ, Andrea
Rozhodovacie stromy - interaktívny grafický systém analýzy investičných rozhodnutí = Decision trees - an interactive graphics system for analysis of investments decision making / Andrea Haladová
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 45-51.

AFD368 HRUBÝ, Ján
Demograficko-štatistická analýza vekovej skladby obyvateľstva Nitrianskeho kraja v cenzuse 2001 = Demographic-statistical analysis age structure for population of the Nitra region in the census 2001 / Ján Hrubý
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 59-64.

AFD369 KUBICOVÁ, Ľubica
Príjmy a úroveň spotreby v poproduktívnom veku v SR = The incomes and level of consumption in post-productive age in Slovakia / Ľubica Kubicová
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 94-98.

AFD370 MASTÍK, Martin
Ekonometrický model nezamestnanosti = Econometric modell of unemployment / Martin Mastík
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 120-126.

AFD371 MECHÍROVÁ, Anna
Nezamestnanosť mladých ľudí v Slovenskej republike a vývojové trendy = Unemployment of young people in Slovak Republic and developmental trends / Anna Mechírová, Martin Mastík
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 127-132.
[ ... MASTÍK, Martin]

AFD372 OBTULOVIČ, Peter
Predikcia bonity klientov = Prediction of clients credit score / Peter Obtulovič
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 151-155.

AFD373 POLÁKOVÁ, Zuzana
Vývoj produktívnej časti populácie vo VÚC Slovenskej republiky = Development of economically productive population rate in self-governing regions of the Slovak Republic / Zuzana Poláková
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 172-177.

AFD374 REPISKÝ, Jozef
Optimalizácia výrobnej štruktúry vzhľadom k vopred stanoveným cieľom = Optimilization of production structure in context to previously determinates objectives / Jozef Repiský
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 198-203.

AFD375 SOJKOVÁ, Zlata
Analýza technickej efektívnosti poľnohospodárských družstiev - stochastický parametrický prístup = Analyse of technical efficiency of corporate farms in Slovaki a- stochastic parametric approach / Zlata Sojková
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 217-224.

AFD376 SOJKOVÁ, Zlata
Klasifikácia krajín Európy - index ľudského rozvoja = Classification of the European countries - human development index / Zlata Sojková, Stefan Covaci
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 225-231.
[ ... COVACI, Stefan]

AFD377 STEHLÍKOVÁ, Beáta
Aplikácia testov smerových údajov v marketingovom výskume = The application of the directional data in marketing research / Beáta Stehlíková
In: Kvantitatívne metódy v ekonómii : zborník vedeckých prác, Nitra, december 2004 / zostavili : Zlata Sojková ... [ et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-40-9. - S. 237-240.

AFD378 MICHALÍK, Ivan
Molekulárne mechanizmy príjmu živín v rastlinách = Molecular mechanisms of nutrition uptake in plants / Ivan Michalík
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 14-17.

AFD379 KOVÁR, Marek
Osmotické prispôsobenie ako efektívny mechanizmus tolerancie rastlín na sucho = Osmotic adjustment as the effective mechanism of plant drought tolerance / Marek Kovár, Miriam Horáková
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 18-21.
[ ... KÁDASI HORÁKOVÁ, Miriam]

AFD380 Využitie retrotranspozónov ako markerov pre hodnorenie rezistencie proti vírusu Y zemiaka (PVY) v ľuľku zemiakovom (Solanum tuberosim L.) = The use of retrotransposons as markers for evaluation of resistance to potato virus (PVY) in potato (Solanum tuberosum L.) / Ján Heldák, Milan Bežo, Veronika Štefúnová, Kvetoslava Forišeková, Katarína Debreová, Andrea Galliková
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 36-39.
[ ... HELDÁK, Ján - BEŽO, Milan - ŠTEFÚNOVÁ, Veronika - FORIŠEKOVÁ, Kvetoslava - DEBREOVÁ, Katarína - GALLIKOVÁ, Andrea]

AFD381 Invenčný prieskum autochtónnych taxónov rodu Prunus ako genetické zdroje na území Slovenska = Monitory of genetic resources of autochthonous taxa of genus Prunus L. in Slovakia / Tibor Baranec, Štefan Hajdu, Jana Fúsková, Jana Karšňáková
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 85-87.
[ ... BARANEC, Tibor - HAJDU, Štefan - FÚSKOVÁ, Jana - KARŠŇÁKOVÁ, Jana]

AFD382 Využitie informačných a komunikačných technológií pri evidencii, klasifikácii a katalogizácii genetických zdrojov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) = Utilization of information and communication technologies for recording, classification and cataloguing of flax genetic resources (Linum usitatissimum L.) / Ján Brindza, Janka Nôžková, Andrej Urbanovič, Beáta Stehlíková
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 96-99.
[ ... BRINDZA, Ján - NÔŽKOVÁ, Janka - URBANOVIČ, Andrej - STEHLÍKOVÁ, Beáta]

AFD383 CANDRÁKOVÁ, Eva
Porovnanie vybraných odrôd jačmeňa jarného z domáceho a zahraničného šľachtenia = Comparing of selected varieties of spring barley from domestic and foreign selection / Eva Candráková
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 101-103.

AFD384 DUNCA, Juraj
Využitie t-testu pri vyhodnotení pevnostných vlastností stebiel pšenice = Usage of t-test at evaluation of stiffnes properties of stems of wheats / Juraj Dunca, Alena Duncová, Ondrej Švec
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 104-105.
[ ... DUNCOVÁ, Alena - ŠVEC, Ondrej]

AFD385 KOVÁR, Marek
Suchom indukovaná akumulácia osmoticky aktívnych látok v listoch rastlín = Drought induced accumulation of the osmotically active solutes in olants leaves / Marek Kovár, Miriam Horáková
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 106-107.
[ ... KÁDASI HORÁKOVÁ, Miriam]

AFD386 Hľadanie skríningových kritérií pre vyššiu toleranciu genotypov pšenice na sucho = Searching for screening criteria towards improved drought tolerance of wheat genotypes / Marek Živčák, Marián Brestič, Elena Hunková, Jana Ferencová
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 116-117.
[ ... ŽIVČÁK, Marek - BRESTIČ, Marián - HUNKOVÁ, Elena - FERENCOVÁ, Jana]

AFD387 Možnosti využitia JIP-testu pre skríning genotypov pšenice s vyššou úrovňou termotolerancie = Options of JIP-test utilization for screening of wheat genotypes for higher level of thermotolerance / Marek Živčák, Marián Brestič, Katarína Olšovská, Jana Repková
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 118-119.
[ ... ŽIVČÁK, Marek - BRESTIČ, Marián - OLŠOVSKÁ, Katarína - REPKOVÁ, Jana]

AFD388 GÁLOVÁ, Zdenka
Komparácia SDS-PAGE a PCR metódy pri identifikácii HMW-GS = Comparison of SDS-PAGE and PCR method for the identification of HMW-GS / Zdenka Gálová, Želmíra Gregáňová, Milan Chňapek
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 171-172.
[ ... GREGÁŇOVÁ, Želmíra - CHŇAPEK, Milan]

AFD389 ELISA testy ako účinná metóda pre detekciu celiakálne aktívnych bielkovín = ELISA kits as effective method for detection of coeliac active proteins / Henrieta Knoblochová, Zdenka Gálová, Želmíra Gregáňová, Ivan Michalík, Milan Chňapek
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 173-174.
[ ... KNOBLOCHOVÁ, Henrieta - GÁLOVÁ, Zdenka - GREGÁŇOVÁ, Želmíra - MICHALÍK, Ivan - CHŇAPEK, Milan]

AFD390 BEŽO, Martin
Polymorfizmus DNA v genofonde lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) = DNA polymorphism in Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.) germplasm collection / Martin Bežo, Ján Brindza
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 185-186.
[ ... BRINDZA, Ján]

AFD391 HOLECYOVÁ, Jana
Variabilita niektorých znakov plodov a listov moruše čiernej (Morus nigra L.) na Slovensku = Variability of some traits of fruit and leaves of black mulberry (Morus nigra L.) in Slovakia / Jana Holecyová, Ján Brindza, Beáta Stehlíková
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 193-195.
[ ... BRINDZA, Ján - STEHLÍKOVÁ, Beáta]

AFD392 STEHLÍKOVÁ, Beáta
Objektivizácia klasifikácie genetických zdrojov podľa deskriptorov tvaru = Objectivization of the plant genetic resources classification by share descriptors / Beáta Stehlíková
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 201-202.

AFD393 ŠTEFÚNOVÁ, Veronika
Genetická analýza láskavca (Amaranthus L.) ISSR markérmi = Genetic analysis of amaranth (Amaranthus L.) using ISSR markers / Veronika Štefúnová, Milan Bežo
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : zborník z 11. odborného seminára, Piešťany 24.-25. november 2004 / [editor: Martin Užík]. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88790-34-4. - S. 203-204.
[ ... BEŽO, Milan]

AFD394 ROHAĽOVÁ, Edita
Úspešné uplatnenie sa na európskom trhu práce - strategický cieľ univerzity a študenta = Successful assertion on European labour market strategic aim of the university and student / Edita Rohaľová
In: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / [zostavovateľ: Jozef Žaja]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-7139-106-9. - S. 15-18.

AFD395 ANTAL, Jaroslav
Povrchový odtok a vodná erózia v . ú. Kolíňany, okres Nitra v roku 2003 = Surface outflow and soil erosion in the cadastre of Koliňany, district Nitra in 2003 / Jaroslav Antal, Tomáš Štreit
In: Tretie pôdoznalecké dni v SR [elektronický zdroj] : zborník referátov z vedeckej konferencie pôdoznalcov SR, Mojmírovce pri Nitre 22.-24. jún 2004 / editori: Jaroslava Sobocká, Pavel Jambor. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2004. - ISBN 80-89128-11-4. - S. 9-14. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŠTREIT, Tomáš]

AFD396 ANTAL, Jaroslav
Zmeny zrnitostného zloženia povrchovej vrstvy pôdy pod porastom slnečnice ročnej v roku 2003 = Soil surface layer composition textural changes under the sunflower cover in 2003 / Jaroslav Antal, Martina Maceková
In: Tretie pôdoznalecké dni v SR [elektronický zdroj] : zborník referátov z vedeckej konferencie pôdoznalcov SR, Mojmírovce pri Nitre 22.-24. jún 2004 / editori: Jaroslava Sobocká, Pavel Jambor. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2004. - ISBN 80-89128-11-4. - S. 15-22. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... MACEKOVÁ, Martina]

AFD397 Vlastnosti pôdy prírodnej rezervácie Žitavský luh = Soil properties of the Žitavský luh natural reservation / Nora Szombathová, Juraj Chlpík, Anton Zaujec, Erika Tobiašová, Ján Práč
In: Tretie pôdoznalecké dni v SR [elektronický zdroj] : zborník referátov z vedeckej konferencie pôdoznalcov SR, Mojmírovce pri Nitre 22.-24. jún 2004 / editori: Jaroslava Sobocká, Pavel Jambor. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2004. - ISBN 80-89128-11-4. - S. 295-302. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... SZOMBATHOVÁ, Nora - CHLPÍK, Juraj - ZAUJEC, Anton - TOBIAŠOVÁ, Erika - PRÁČ, Ján]

AFD398 Hodnotenie potenciálu bioprístupnosti ťažkých kovov v pôdach použitím rôznych extrakčných činidiel = Assesment of heavy metals biovailability potencial in soils by use of various extraction agents / Ján Tomáš, Alena Vollmannová, Tomáš Tóth, Ladislav Lahučký
In: Tretie pôdoznalecké dni v SR [elektronický zdroj] : zborník referátov z vedeckej konferencie pôdoznalcov SR, Mojmírovce pri Nitre 22.-24. jún 2004 / editori: Jaroslava Sobocká, Pavel Jambor. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2004. - ISBN 80-89128-11-4. - S. 345-350. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... TOMÁŠ, Ján - VOLLMANNOVÁ, Alena - TÓTH, Tomáš - LAHUČKÝ, Ladislav]

AFD399 NOVÁK, J.
Kvalita trávnych porastov centrálnych Západných Karpát ovplyvnená extenzifikáciou a globálnym oteplením = Quality of central Western Carpathian grasslands influenced by extensification and global warming / Novák J., Obtulovič P.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 12-20.
[ ... OBTULOVIČ, Peter]

AFD400 HOLÚBEK, Rudolf
Vplyv PK hnojenia na produkciu, kvalitu a ekonomiku výroby sena z trávnych porastov = Influence of PK fertilization on the production quality and economy of hay production from grassland / Holúbek R., Holúbek I.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 60-87.
[ ... HOLÚBEK, Ivan]

AFD401 SLAMKA, Pavol
Hodnotenie ekonomickej a naturálnej efektívnosti hnojenia a odberu živín trávnym porastom = Evaluation of economical and natural effectiveness of fertilization and nutrient uptake by grassland / Slamka P., Jančovič J., Vozár Ľ.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 68-78.
[ ... JANČOVIČ, Ján - VOZÁR, Ľuboš]

AFD402 Floristické zmeny v trávnom poraste po rôznom obhospodarovaní = Floristical changes in grassland and after different management / Jančovič J., Vozár Ľ., Jančovičová Ľ., Petríková S.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 87-93.
[ ... JANČOVIČ, Ján - VOZÁR, Ľuboš - JANČOVIČOVÁ, Ľudmila - PETRÍKOVÁ, Simona]

AFD403 ĎURKOVÁ, Eva
Kvalita krmu z trávnych porastov = Quality of forage from grasslands / Ďurková E., Jančovič J., Vozár Ľ.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 94-103.
[ ... JANČOVIČ, Ján - VOZÁR, Ľuboš]

AFD404 VOZÁR, Ľuboš
Diverzita antropogénne ovplyvnenej asociácie Lolio-Cynosuretum typicum R. Tx. 1937 = Diverzity of antropogenetic influenced Lolio-Cynosuretum typicum R. Tx. 1937 asociation / Vozár Ľ., Jančovič J.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 136-143.
[ ... JANČOVIČ, Ján]

AFD405 DRONZEK, Tomáš
Kŕmna hodnota kukurice na siláž v závislosti na odrode a lokalite = Feed value maize of silage as influenced by variety and location / Dronzek T., Pospišil R., Kučera V.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 182-189.
[ ... POSPIŠIL, Richard - KUČERA, Vít]

AFD406 POSPIŠIL, Richard
Energetické hodnotenie vplyvu rôznych pestovateľských technológií na výrobnosť udržateľného osevného postupu so zaradením krmovín = The energetic evaluation of different cultivating technologies for productivity of sustainable crop rotation with foder plants / Pospišil R., Ržonca J.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 190-193.
[ ... RŽONCA, Josef]

AFD407 GREGOROVÁ, Helena
Produkčná a kvalitatívna charakteristika miešaniek pre poľovnú zver = Productional and qualitative characteristic of the mixtures for hunting game / Gregorová H., Gašparík J., Ďurková E.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 200-204.
[ ... GAŠPARÍK, Jozef - ĎURKOVÁ, Eva]

AFD408 HANÁČKOVÁ, Eva
Bilancia živín pri pestovaní kukurice na siláž hnojenej vyhnitým kalom pri výrobe bioplynu = Balance of the nutrients in silage maize fertilized with decayed sludge gained after biogass production / Hanáčková E.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 205-213.

AFD409 GREGOROVÁ, Helena
Hodnotenie trávnikových odrôd vybraných druhov tráv = Evaluation of turfgrass varieties of selected species of grases / Gregorová H., Šmajstrla R., Tomaškin J.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 214-220.
[ ... ŠMAJSTRLA, Roman - TOMAŠKIN, Ján]

AFD410 TOMAŠKIN, Ján
Využitie okrasných tráv v záhradnej a krajinárskej tvorbe = Use of decorative grasses in garden and landscape creation / Tomaškin j., Gregorová H.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 231-236.
[ ... GREGOROVÁ, Helena]

AFD411 DOBRUCKÁ, Anna
Trávnik - kompozičný prvok v záhradno-architektonickej tvorbe = Lawn - composition element in gardening-architectural creation / Dobrucká A., Novák J.
In: Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra SPU, 30. september 2004 / [zostavovateľ: Ľuboš Vozár]. - 1. vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-409-5. - S. 242-254.
[ ... NOVÁK, J.]

AFD412 BORSUKOVÁ, Hana
Systém cudzojazyčnej edukácie v študijných odboroch Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre / Hana Borsuková, Mária Užáková
In: Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl : konferencia s medzinárodnou účasťou 29.-30. apríl 2002, Čilistov / [zostavili: Richard Repka, Lívia Adamcová]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - ISBN 80-89113-10-9. - S. 43-47.
[ ... UŽÁKOVÁ, Mária]

AFD413 BORSUKOVÁ, Hana
Kulturologické prvky cudzojazyčného vzdelávania dištančnou formou = Cultural features of foreign language distance education / Borsuková Hana
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 32-35. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD414 UŽÁKOVÁ, Mária
Porovnanie jedného frekventovaného sémantického okruhu v angličtine a slovenčine = Comparison of a frequent semantic field in english and slovak / Užáková Mária
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 36-40. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD415 WREDE, Oľga
Wenn unterschidliche kulturelle Kontexte im Fremdsprachenunterricht aufeinander prallen - was dann? / Wrede Oľga, Fikentscher Uta
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 46-50. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... FIKENTSCHER, Uta]

AFD416 GÁLOVÁ, Valentína
Využitie bezekvivalentnej lexiky pre inonárodné sociokultúrne vzdelávanie = The usage of monequivalent lexis for foreign sociokultural education / Gálová Valentína
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 60-62. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD417 TROŠOKOVÁ, Ľudmila
Manažérska komunikácia a vyučovacia prax = Managerial communication and language training / Trošoková Ľudmila
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 63-68. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD418 CIPRIANOVÁ, Elena
Efektívne techniky pre rozvoj jazykového a kultúrneho povedomia študentov cudzích jazykov = Effective techniques for the development of foreign language students language and cultural awareness / Ciprianová Elena
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 69-74. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD419 RÁKOŠIOVÁ, Emília
Aspekty interkultúrneho vzdelávania v procese výučby nemeckého jazyka = Aspects of intercultural education in the process of tuttion of German language / Rákošiová Emília
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 119-121. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD420 JAKABOVIČOVÁ, Johanna
Intercultural communication course design = Návrh programu výučby predmetu interkultúrna komunikácia / Jakabovičová Johanna
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 132-136. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD421 ROHAĽOVÁ, Edita
Projekt profilu učiteľa cudzích jazykov v zjednotenej Európe = Foreign language teacher project in the integrated Europe / Rohaľová Edita
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 169-172. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD422 VRBOVÁ, Jana
Neverbálna komunikácia a výučba cudzích jazykov = Nonverbal communication and foreign language teaching / Vrbová Jana
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 201-204. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD423 HOLÚBEKOVÁ, Andrea
Sebahodnotenie - neoddeliteľná súčasť výchovy k učeniu sa = Selfassessment - an inseparable part of learner training / Holúbeková Andrea
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 205-210. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD424 HORVÁTHOVÁ, Jarmila
Štýl učenia sa a práca s autentickými materiálmi masmédií = Learning styles and utilization of authentic materials of mass media / Horváthová Jarmila
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 211-216. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD425 MORAVCOVÁ, Ľubomíra
Používanie cudzích slov v medzinárodnej komunikáciii = The use of foreign words in the international communication / Moravcová Ľubomíra
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 221-224. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD426 KLIMENTOVÁ, Katarína
Metódy aktivizujúce študentov v osvojovaní cudzích jazykov = Methods activating the students in the process of foreign language acquisition / Klimentová Katarína
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 225-228. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD427 PRÍDAVKOVÁ, Viera
Motivovanosť termínov v slovenskom a francúzskom jazyku = Motivation of terms in slovak and french languages / Prídavková Viera
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 229-232. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD428 VESELSKÁ, Gertrúda
Kreative Übungsformen im Personalmanagement = Creative exercises in the personnel management / Veselská Gertrúda
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 233-240. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD429 VESELÁ, Katarína
Multimédiá vo vyučovaní aplikovanej lexikológie pre ekonómov = Multimedia in teaching applied lexicology to the students of economics / Veselá Katarína
In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 22.-23.9.2003. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-366-8. - S. 267-272. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD430 GREGÁŇOVÁ, Želmíra
Určenie genetických vzťahov medzi odrodami pšenice pomocou mikrosatelitných markerov / Želmíra Gregáňová
In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou : Nitra, 26. marec 2004 / [zostavil: Ľubomír Zelenický]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-670-1. - S. 37-39.

AFD431 HOLECYOVÁ, Jana
Hospodársky význam moruše čiernej (Morus nigra L.) na Slovensku = Economical value of black mulberry (Morus nigra L.) in Slovak Republic / Jana Holecyová, Ján Brindza, Beáta Stehlíková
In: 2. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia, 16.-18. september 2004 Nitra = 2nd international horticulture scientific conference / [editor: Mikuláš Látečka]. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 138-140.
[ ... BRINDZA, Ján - STEHLÍKOVÁ, Beáta]

AFD432 RAPD markers in analysis of broiler rabbit populations / Bežová, K., Štefúnová, V., Trakovická, A., Györgyová, S., Rafay, J.
In: 21. Genetic days [elektronický zdroj] : international scientific conference, Wroclaw 1-3 september 2004 / editori: Gragan Djurdjevac, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Zatoň-Dobrowolska. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Wroclaw : Agricultural university of Wroclaw, 2004. - ISBN 83-89189-39-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BEŽOVÁ, Kristína - ŠTEFÚNOVÁ, Veronika - TRAKOVICKÁ, Anna - GYÖRGYOVÁ, Silvia - RAFAY, Ján]

AFD433 Genetic biodiversity of two microsatellite markers (BMS1658 and INRA107) in different cattle breeds from Czech Republic, Slovak and Poland / Urban T., Putnová L., Dvořák J., Filistowicz A., Kúbek A., Řehout V.
In: 21. Genetic days [elektronický zdroj] : international scientific conference, Wroclaw 1-3 september 2004 / editori: Gragan Djurdjevac, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Zatoň-Dobrowolska. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Wroclaw : Agricultural university of Wroclaw, 2004. - ISBN 83-89189-39-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... URBAN, Tomáš - PUTNOVÁ, L. - DVOŘÁK, Josef - FILISTOWICZ, Andrzej - KÚBEK, Alojz - ŘEHOUT, Václav]

AFD434 KAČÁNIOVÁ, Miroslava
Classical and PCR diagnostics of microorganisms of honey / Kačániová M., Trakovická A., Kmeť V.
In: 21. Genetic days [elektronický zdroj] : international scientific conference, Wroclaw 1-3 september 2004 / editori: Gragan Djurdjevac, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Zatoň-Dobrowolska. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Wroclaw : Agricultural university of Wroclaw, 2004. - ISBN 83-89189-39-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... TRAKOVICKÁ, Anna - KMEŤ, Vladimír]

AFD435 Genetic polymorphism observed using RAPD-PCR markers Japanese quail / Židek R., Rybanská M., Baumgartner J., Končeková Z.
In: 21. Genetic days [elektronický zdroj] : international scientific conference, Wroclaw 1-3 september 2004 / editori: Gragan Djurdjevac, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Zatoň-Dobrowolska. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Wroclaw : Agricultural university of Wroclaw, 2004. - ISBN 83-89189-39-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŽIDEK, Radoslav - RYBANSKÁ, Margita - BAUMGARTNER, Ján - KONČEKOVÁ, Zdena]

AFD436 Identification of family Falconidae by DNA profile / Pokorádi J., Putnová L., Kúbek A., Trakovická A., Dvořák J.
In: 21. Genetic days [elektronický zdroj] : international scientific conference, Wroclaw 1-3 september 2004 / editori: Gragan Djurdjevac, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Zatoň-Dobrowolska. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Wroclaw : Agricultural university of Wroclaw, 2004. - ISBN 83-89189-39-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... POKORÁDI, Jaroslav - PUTNOVÁ, L. - KÚBEK, Alojz - TRAKOVICKÁ, Anna - DVOŘÁK, Josef]

AFD437 Analysis of genetic polymorphism of blood proteins and performances traits in broiler rabbits / Bežová K., Trakovická A., Kúbek A., Rafay J.
In: 21. Genetic days [elektronický zdroj] : international scientific conference, Wroclaw 1-3 september 2004 / editori: Gragan Djurdjevac, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Zatoň-Dobrowolska. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Wroclaw : Agricultural university of Wroclaw, 2004. - ISBN 83-89189-39-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BEŽOVÁ, Kristína - TRAKOVICKÁ, Anna - KÚBEK, Alojz - RAFAY, Ján]

AFD438 Genomic and histological research of porcine embryos / Dvořák J., Kulíšek V., Putnová L., Vrtková I., Makovický P., Vykoukalová Z.
In: 21. Genetic days [elektronický zdroj] : international scientific conference, Wroclaw 1-3 september 2004 / editori: Gragan Djurdjevac, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Zatoň-Dobrowolska. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Wroclaw : Agricultural university of Wroclaw, 2004. - ISBN 83-89189-39-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... DVOŘÁK, Josef - KULÍŠEK, Václav - PUTNOVÁ, L. - VRTKOVÁ, Irena - MAKOVICKÝ, Peter - VYKOUKALOVÁ, Zuzana]

AFD439 Expression of ß2- integrin and L-selectin cell surface antigens in bovine mammary gland tissues / Simon M., Horovská L., Hluchý S., Čuboň J., Antalíková J., Valentovičová J.
In: 21. Genetic days [elektronický zdroj] : international scientific conference, Wroclaw 1-3 september 2004 / editori: Gragan Djurdjevac, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Zatoň-Dobrowolska. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Wroclaw : Agricultural university of Wroclaw, 2004. - ISBN 83-89189-39-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... SIMON, Michal - HOROVSKÁ, Ľ. - HLUCHÝ, Svätoslav - ČUBOŇ, Juraj - ANTALÍKOVÁ, Jana - VALENTOVIČOVÁ, J.]

AFD440 Genetic diversity of genealogic lines of Slovak Spotted Cattle evaluated using loci CSN2, CSN3, BLG / Bogdányiová, D., Kúbek, A., Trakovická, A., Candrák, J.
In: 21. Genetic days [elektronický zdroj] : international scientific conference, Wroclaw 1-3 september 2004 / editori: Gragan Djurdjevac, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Zatoň-Dobrowolska. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Wroclaw : Agricultural university of Wroclaw, 2004. - ISBN 83-89189-39-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BOGDÁNYIOVÁ, Daniela - KÚBEK, Alojz - TRAKOVICKÁ, Anna - CANDRÁK, Juraj]

AFD441 BUJKO, Jozef
Factors effecting the milk production in population of Slovak spotted breed / Bujko J., Rybanská M.
In: 21. Genetic days [elektronický zdroj] : international scientific conference, Wroclaw 1-3 september 2004 / editori: Gragan Djurdjevac, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Zatoň-Dobrowolska. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Wroclaw : Agricultural university of Wroclaw, 2004. - ISBN 83-89189-39-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... RYBANSKÁ, Margita]

AFD442 DVOŘÁK, Josef
Training of graduate students for research and development in animal genetics and breeding / Dvořák J., Kúbek A., Řehout V.
In: 21. Genetic days [elektronický zdroj] : international scientific conference, Wroclaw 1-3 september 2004 / editori: Gragan Djurdjevac, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Zatoň-Dobrowolska. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Wroclaw : Agricultural university of Wroclaw, 2004. - ISBN 83-89189-39-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KÚBEK, Alojz - ŘEHOUT, Václav]

AFD443 TÓTHOVÁ, Karin
Association of the MYF3 gene with growth and meat efficiency in pigs / Tothová K., Kúbek A., Györgyová S.
In: 21. Genetic days [elektronický zdroj] : international scientific conference, Wroclaw 1-3 september 2004 / editori: Gragan Djurdjevac, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Zatoň-Dobrowolska. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Wroclaw : Agricultural university of Wroclaw, 2004. - ISBN 83-89189-39-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KÚBEK, Alojz - GYÖRGYOVÁ, Silvia]

AFD444 BARANÍKOVÁ, Helena
Komunikácia v matematike podporovaná počítačom = Computer supported communication in mathematics / Baraníková Helena
In: APLIMAT [elektronický zdroj] = 3. medzinárodná konferencia : 3 rd international conference, February 3-6, 2004, Bratislava, Slovak Republic. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-1995-1. - S. 231-237. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD445 FARKAŠOVÁ, Mária
Extrapolácia trendov - nástroj ekonomického prognózovania = Extrapolation of trends - method of economic prognostication / Farkašová Mária
In: APLIMAT [elektronický zdroj] = 3. medzinárodná konferencia : 3 rd international conference, February 3-6, 2004, Bratislava, Slovak Republic. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-1995-1. - S. 397-402. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD446 KECSKÉS, Norbert
Matematický model bungee jumpingu = Mathematical model of bungee jumping / Kecskés Norbert
In: APLIMAT [elektronický zdroj] = 3. medzinárodná konferencia : 3 rd international conference, February 3-6, 2004, Bratislava, Slovak Republic. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-1995-1. - S. 559-564. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD447 ORSZÁGHOVÁ, Dana
Implementácia informačných a komunikačných technológií do výučby matematických predmetov = The implementation of information and communication technologies into the teaching of mathematical subjects / Országhová Dana
In: APLIMAT [elektronický zdroj] = 3. medzinárodná konferencia : 3 rd international conference, February 3-6, 2004, Bratislava, Slovak Republic. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-1995-1. - S. 763-766. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD448 STEHLÍKOVÁ, Beáta
Poznámka k predikcii pomocou neurónovej siete = The remark to prediction using neural networks / Stehlíková Beáta
In: APLIMAT [elektronický zdroj] = 3. medzinárodná konferencia : 3 rd international conference, February 3-6, 2004, Bratislava, Slovak Republic. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-1995-1. - S. 883-886. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok vyšiel aj v tlačenej forme v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD449 BEZÁKOVÁ, Lýdia
Nájom pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku = Agricultural land lease in enterprise performance / Lýdia Bezáková
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 8-10. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Bezakova.pdf

AFD450 DRENKOVÁ, Loreta
Právne aspekty ekologického poľnohospodárstva v SR vo vzťahu k EÚ = Legal aspects of ecological farming in Slovak Republic in relation to EU / Loreta Drenková
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 14-18. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Drenkova.pdf

AFD451 DOBIŠOVÁ, Mária
K vybraným otázkam dohôd o hmotnej zodpovednosti v agropodnikateľských vzťahoch = Selected questions of material resposibility argreement in agrarian-entreprise / Mária Dobišová
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 11-13. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Dobisova.pdf

AFD452 ĎURKOVIČOVÁ, Jana
Zásadná zmena v právnom postavení veriteľa v agropodnikateľských vzťahoch po novele záložného práva = Radical change in legal status of the creditor in agrarian-entreprise after amendment of mortgage law / Jana Ďurkovičová
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 19-22. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Durkovicova.pdf

AFD453 HENNYEYOVÁ, Klára
Súčasná situácia v dištančnom vzdelávaní v podmienkach Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre = Present situation in the distance learning at Faculty of economics and management of SUA in Nitra / Klára Hennyeyová
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 25-28. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Hennyeyova.pdf

AFD454 HORSKÁ, Elena
Vybrané aspekty ochrany spotrebiteľa na trhu potravín EÚ = Some aspects of consumer protection at the EU food market / Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 29-34. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Horska-Kapsdorferova.pdf
[ ... KAPSDORFEROVÁ, Zuzana]

AFD455 CHLEBEC, Juraj
Praktická realizácia systému pre tvorbu e-vzdelávacích materiálov pre potreby projektu ADLER = Practical realisation of system for creating of e-learning materials at project ADLER / Juraj Chlebec
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 35-38. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Chlebec.pdf

AFD456 ILKOVÁ, Zuzana
Zvyšovanie efektívnosti registračného konania dotýkajúceho sa podnikateľských subjektov = Increasing of the efficiency at registration act concerning enterprises / Zuzana Iľková
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 39-42. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Ilkova.pdf

AFD457 KORCOVÁ, Zuzana
Vzdelávanie, Internet a softvér = Education, Internet and software / Zuzana Korcová
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 43-47. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Korcova.pdf

AFD458 LAZÍKOVÁ, Jarmila
Analýza príčin stagnácie trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku a v Českej republike = Purposes of stagnation on the land market in the Slovakia and Czech Republic / Jarmila Lazíková
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 48-53. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Lazikova.pdf

AFD459 MARIŠOVÁ, Eleonóra
Legislatíva používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v poľnohospodárstve a potravinárstve = Legislation of the use of genetic technologies and genetically modified organisms in agriculture and food industry / Eleonóra Marišová
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 61-64. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Marisova.pdf

AFD460 NAGYOVÁ, Ľudmila
Spotrebiteľské správanie a medzinárodný trh potravín = Consumer behaviour and international food market / Ľudmila Nagyová, Zuzana Tonkovičová
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 65-68. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Nagyova.pdf
[ ... TONKOVIČOVÁ, Zuzana]

AFD461 POLÁČIK, Tomáš
Využitie Macromedia eLearning Suite 7 v e-learning aplikáciách = Utilization of Macromedia eLearning Suite 2004 in e-learning / Tomáš Poláčik
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Polacik.pdf

AFD462 POPELKA, Vladimír
Prístupy k vzdelávaniu manažérov v agrárnom prostredí = The attitudes to the education of managers in the agricultural environment / Vladimír Popelka
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 68-72. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Popelka.pdf

AFD463 ŠEMELÁKOVÁ, Ľubica
Použitie autotestov v e-vzdelávaní = Usage of selftests in the e-learning / Ľubica Šemeláková, Pavel Peňák
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 77-81. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Semelakova-Penak.pdf
[ ... PEŇÁK, Pavel]

AFD464 TÓTHOVÁ, Darina
Interaktívny komunikačný systém pre dištančné vzdelávanie = Interactive system for distance learning / Darina Tóthová
In: K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu [elektronický zdroj] = Distance education in Aagrarian law by E-learning : zborník vedeckých prác, 19.február 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-313-7. - S. 77-81. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/agrarne_pravo_elearning/Tothova.pdf

AFD465 ARPÁŠOVÁ, Henrieta
Vplyv probiotických prípravkov Lactiferm L-200 a Lactiferm L-200 + Selén na úžitkovosť sliepok = Effect of probiotic preparations Lactiferm L – 200 and Lactiferm L – 200 + selenium on productive performance of hens / Arpášová Henrieta, Kopecký Ján
In: Možnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat [elektronický zdroj] = Possibilities and perspectives of production increasing in breeding of poultry and small animals : zborník zo 4. vedeckej konferencie, 1. júl 2004, Nitra / zostavovatelia: Jaroslav Andreji, Cyril Hrnčár, Róbert Chlebo. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-442-7. - S. 5-10. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/chov_hydiny_a_mhz/001_Arpasova.pdf
[ ... KOPECKÝ, Ján]

AFD466 BOBKO, Marek
Ukazovatele liahnivosti brojlerových kurčiat vo vzťahu k dezinfekcii násadových vajec = Hatchability of broiler chicks in relationship with disinfection of hatching eggs / Bobko Marek, Chmeľničná Ľudmila
In: Možnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat [elektronický zdroj] = Possibilities and perspectives of production increasing in breeding of poultry and small animals : zborník zo 4. vedeckej konferencie, 1. júl 2004, Nitra / zostavovatelia: Jaroslav Andreji, Cyril Hrnčár, Róbert Chlebo. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-442-7. - S. 11-15. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/chov_hydiny_a_mhz/002_Bobko.pdf
[ ... CHMELNIČNÁ, Ľudmila]

AFD467 KARKULÍN, David
Nežiadúce formy správania sa nosníc v klietkových technológiách spĺňajúcich požiadavky smernice 1999/74 EC = Unwelcome forms of laying hens behaviour in cage technologies discharging eu-directive 1999/74 requirements / Karkulín David
In: Možnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat [elektronický zdroj] = Possibilities and perspectives of production increasing in breeding of poultry and small animals : zborník zo 4. vedeckej konferencie, 1. júl 2004, Nitra / zostavovatelia: Jaroslav Andreji, Cyril Hrnčár, Róbert Chlebo. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-442-7. - S. 21-26. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/chov_hydiny_a_mhz/004_Karkulin.pdf

AFD468 CHMELNIČNÁ, Ľudmila
Vzťah ustajnenia nosníc v sedemetážovej klietkovej technológii k produkcii vajec = The effect of sevenfloor cage technology for hausing of hens to egg production from hens / Chmelničná Ľudmila
In: Možnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat [elektronický zdroj] = Possibilities and perspectives of production increasing in breeding of poultry and small animals : zborník zo 4. vedeckej konferencie, 1. júl 2004, Nitra / zostavovatelia: Jaroslav Andreji, Cyril Hrnčár, Róbert Chlebo. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-442-7. - S. 16-20. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/chov_hydiny_a_mhz/003_Chmelnicna.pdf

AFD469 KARKULÍN, David
Vplyv rozdielnych klietkových technológií na kvalitu škrupiny konzumných vajec = Influence of different cage technologies on shell quality of market eggs / Karkulín David, Chmelničná Ľudmila
In: Možnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat [elektronický zdroj] = Possibilities and perspectives of production increasing in breeding of poultry and small animals : zborník zo 4. vedeckej konferencie, 1. júl 2004, Nitra / zostavovatelia: Jaroslav Andreji, Cyril Hrnčár, Róbert Chlebo. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-442-7. - S. 27-32. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/chov_hydiny_a_mhz/005_Karkulin.pdf
[ ... CHMELNIČNÁ, Ľudmila]

AFD470 KOPERNICKÝ, Marián
Výskyt cudzorodých látok v slovenských medoch = Presence of contaminants in Slovak honeys / Kopernický Marián, Chlebo Róbert
In: Možnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat [elektronický zdroj] = Possibilities and perspectives of production increasing in breeding of poultry and small animals : zborník zo 4. vedeckej konferencie, 1. júl 2004, Nitra / zostavovatelia: Jaroslav Andreji, Cyril Hrnčár, Róbert Chlebo. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-442-7. - S. 33-40. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/chov_hydiny_a_mhz/006_Kopernicky.pdf
[ ... CHLEBO, Róbert]

AFD471 LÁTEČKA, Mikuláš
Otvárací príhovor / Mikuláš Látečka
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 6-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/latecka.pdf

AFD472 TOČKA, Imrich
Možnosti využitia plemena Boa na zlepšenie niektorých úžitkových vlastností brojlerových králikov = Facilities of utilize of breed BGW to improve some utility properties of broiler rabbits / Točka Ľubomír, Šmehýl Peter, Hanusová Jana
In: Možnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat [elektronický zdroj] = Possibilities and perspectives of production increasing in breeding of poultry and small animals : zborník zo 4. vedeckej konferencie, 1. júl 2004, Nitra / zostavovatelia: Jaroslav Andreji, Cyril Hrnčár, Róbert Chlebo. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-442-7. - S. 53-58. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/chov_hydiny_a_mhz/009_Tocka.pdf
[ ... ŠMEHÝL, Peter - HANUSOVÁ, Jana]

AFD473 Zhodnotenie reprodukčných parametrov Tešedíkovskej husi v rokoch 1998-2002 = Appreciation of reproductive parameters Tešedikovska geese in 1998–2002 years / Weis Ján, Benková Janka, Mindek Slavomír, Hrnčár Cyril
In: Možnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat [elektronický zdroj] = Possibilities and perspectives of production increasing in breeding of poultry and small animals : zborník zo 4. vedeckej konferencie, 1. júl 2004, Nitra / zostavovatelia: Jaroslav Andreji, Cyril Hrnčár, Róbert Chlebo. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-442-7. - S. 59-64. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/chov_hydiny_a_mhz/010_Weis.pdf
[ ... WEIS, Ján - BENKOVÁ, Janka - MINDEK, Slavomír - HRNČÁR, Cyril]

AFD474 WEIS, Ján
Mapovanie výskumu slovenskej bielej husi na Slovensku = Mapping of Slovak White Geese occurrence in Slovakia / Weis Ján, Mindek Slavomír, Hrnčár Cyril
In: Možnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat [elektronický zdroj] = Possibilities and perspectives of production increasing in breeding of poultry and small animals : zborník zo 4. vedeckej konferencie, 1. júl 2004, Nitra / zostavovatelia: Jaroslav Andreji, Cyril Hrnčár, Róbert Chlebo. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-442-7. - S. 68-72. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/chov_hydiny_a_mhz/011_Weis.pdf
[ ... MINDEK, Slavomír - HRNČÁR, Cyril]

AFD475 WEIS, Ján
Mapovanie výskytu suchovskej husi na Slovensku = Mapping of Suchovska Geese occurrence in Slovakia / Weis Ján, Mindek Slavomír, Hrnčár Cyril
In: Možnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat [elektronický zdroj] = Possibilities and perspectives of production increasing in breeding of poultry and small animals : zborník zo 4. vedeckej konferencie, 1. júl 2004, Nitra / zostavovatelia: Jaroslav Andreji, Cyril Hrnčár, Róbert Chlebo. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-442-7. - S. 69-72. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/chov_hydiny_a_mhz/012_Weis.pdf
[ ... MINDEK, Slavomír - HRNČÁR, Cyril]

AFD476 WREDE, Oľga
Odborný nemecký jazyk v dištančnej forme štúdia na FEM SPU v Nitre / Oľga Wrede
In: Nové trendy vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách [elektronický zdroj] : medzinárodná konferencia, 19. máj 2004, Nitra. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-715-5. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD477 TROŠOKOVÁ, Ľudmila
Prípadové štúdie ako prostriedok rozvíjania komunikatívnej a sociálnej kompetencie v odbornej jazykovej príprave / Ľudmila Trošková
In: Nové trendy vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách [elektronický zdroj] : medzinárodná konferencia, 19. máj 2004, Nitra. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-715-5. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD478 HOLÚBEKOVÁ, Andrea
Individuálne štýly učenia sa študentov v kontexte cudzojazyčnej výučby na vysokej škole nefilologického zamerania / Andrea Holúbeková, Katarína Klimentová
In: Nové trendy vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách [elektronický zdroj] : medzinárodná konferencia, 19. máj 2004, Nitra. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-715-5. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KLIMENTOVÁ, Katarína]

AFD479 DRLIČKA, Róbert
Vývoj úrazovosti v poľnohospodárstve = Trend of accident rate in agriculture / Róbert Drlička
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 13-16. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD480 HLUBINA, Pavol
Modernizácia čerpacích staníc = Modernization bucket stations / Pavol Hlubina, Ján Simoník
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 26-28. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... SIMONÍK, Ján]

AFD481 HRUBEC, Jozef
Obsahová stránka študijného programu ";Kvalita produkcie"; na treťom stupni štúdia / Jozef Hrubec
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 29-33. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD482 KARAS, Ivan
Analýza ťahových síl ceckových gúm = Analysis tensions force of teat-cup liners / Ivan Karas, Roman Gálik, Michal Šesták
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 34-36. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... GÁLIK, Roman - ŠESTÁK, Michal]

AFD483 STRÁŇAI, Ivan
Vplyv úpravy toku na druhové a početné zloženie ichtyofauny = Influence of river regulation on the species composition and stocking rate of ichthyofauna / Stráňai Ivan, Andreji Jaroslav
In: Možnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat [elektronický zdroj] = Possibilities and perspectives of production increasing in breeding of poultry and small animals : zborník zo 4. vedeckej konferencie, 1. júl 2004, Nitra / zostavovatelia: Jaroslav Andreji, Cyril Hrnčár, Róbert Chlebo. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-442-7. - S. 47-52. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/chov_hydiny_a_mhz/008_Stranai.pdf
[ ... ANDREJI, Jaroslav]

AFD484 Analýza teploty v zimnom období v ustajňovacích objektoch pre hovädzí dobytok / Peter Košťál, Štefan Koprda, Marek Šesták, Michal Šesták, Martin Supek
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 46-48. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KOŠŤÁL, Peter - KOPRDA, Štefan - ŠESTÁK, Marek - ŠESTÁK, Michal - SUPEK, Martin]

AFD485 BALLA, Jozef
Systémový prístup k modelovaniu opotrebenia nástroj - pôda / Jozef Balla, Rastislav Mikuš
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 112-115. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... MIKUŠ, Rastislav]

AFD486 BERNÁT, Rastislav
Súčasný trend rezných materiálov firmy Sandvik Coromant = Current trend of cutting materials by Sandvik Coromant company / Rastislav Bernát, Vladimír Kročko, Martin Klusa
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 116-119. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KROČKO, Vladimír - KOTUS, Martin]

AFD487 BERNÁT, Rastislav
Vyhodnotenie výrobného procesu pri výrobe koncovky sústružením = Evaluation of machining process for production of tailpliece turning / Rastislav Bernát, Jozef Žarnovský, Ján Klusa
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 120-122. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŽARNOVSKÝ, Jozef - KLUSA, Ján]

AFD488 BOHÁČIK, Ľ.
Striekané vrstvy na súčiastkách prichádzajúcich do styku s kvapalným kovom pri liatí pod tlakom = Spayed layers on the parts incoming in contact with liquid metal at presure die casting / Ľubomír Boháčik, Jozef Žarnovský
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 126-130. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŽARNOVSKÝ, Jozef]

AFD489 ČIČO, Peter
Hodnotenie opotrebovania vyorávacích radlíc cukrovej repy / Peter Čičo, Ondrej Upohlav
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 151-153. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... UPOHLAV, Ondrej]

AFD490 DRLIČKA, Róbert
Optimalizácia materiálu tesnenia veka ježkovacích komôr / Róbert Drlička, Rastislav Mikuš, Vladimír Kročko
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 167-169. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... MIKUŠ, Rastislav - KROČKO, Vladimír]

AFD491 KOVÁČ, Ivan
Intenzifikácia boridovania v indukčnom poli = Intenzification of borided in the inductive field / Ivan Kováč
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 195-196. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD492 KOVÁČ, Ivan
Zvýšenie tvrdosti povrchovej vrstvy difúziou bóru / Ivan Kováč
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 197-198. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD493 KROČKO, Vladimír
Fyzikálne základy procesu rezania / Vladimír Kročko, Ján Žitňanský
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 199-202. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŽITŇANSKÝ, Ján]

AFD494 MIKUŠ, Rastislav
Rôzne prístupy pri modelovaní interakcií nástroja s pôdou = Various approaches in soil-tool interactions modelling / Rastislav Mikuš, Jozef Balla
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 206-209. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BALLA, Jozef]

AFD495 PECHA, J.
Overenie kvality zvarových spojov žiarupevných ocelí v praxi = Verify of quility welding link of hight-temperatures stells in practice / Jozef Pecha, Rudolf Tolnai, Jozef Brázdik
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 225-229. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... TOLNAI, Rudolf - BRÁZDIK, J]

AFD496 ŠESTÁK, Marek
Ekonomické zhodnotenie drsnosti povrchu materiálov pri použití rozbrusovačky a kotúčovej píly = Determinate and economics evaluate roughness surface of different material sorts with various types of divideing / Marek Šesták, Peter Košťál, Štefan Koprda
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 254-257. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KOŠŤÁL, Peter - KOPRDA, Štefan]

AFD497 PECHA, J.
Vplyv tepelného spracovania na mechanické vlastnosti žiarupevných ocelí = The influencial of heat processing on mechanical facility hight temperatures steels / Jozef Pecha, Rudolf Tolnai, Martin Hrubec
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 230-233. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... TOLNAI, Rudolf - HRUBEC, Martin]

AFD498 VANKO, Norbert
Stabilita oblúka a mikroštruktúra trosky pri zváraní rúrkovým drôtom na báze niklu = Art stability and microstructure by tubewire of nickel basis / Norbert Vanko, Rudolf Vallant, Peter Čičo
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 268-271. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... VALLANT, Rudolf - ČIČO, Peter]

AFD499 VANKO, Norbert
Optimalizácia tvorby trosky pri zváraní rúrkovým drôtom na báze niklu = Optimalization of slak systems for Ni-base FCAW consumables / Norbert Vanko, Rudolf Vallant, Peter Čičo
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 272-276. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... VALLANT, Rudolf - ČIČO, Peter]

AFD500 ŽITŇANSKÝ, Ján
Hodnotenie kvality povrchu súčiastok obrábaných za sucha / Ján Žitňanský , Rastislav Bernát
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 280-282. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BERNÁT, Rastislav]

AFD501 ABRAHÁM, Rudolf
Súčasný stav v oblasti archivácie a dokumentácie významných exponátov poľnohospodárskej techniky = Actual state in the field of archiving and documentation important of exhibit agricultural machines / Rudolf Abrahám, Anton Žikla
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 287-288. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŽIKLA, Anton]

AFD502 ABRAHÁM, Rudolf
Laboratórne zariadenia na meranie deformácie pôdy = Laboratory measurement for measuring deformation of soil / Rudolf Abrahám, Juraj Jablonický
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 289-291. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... JABLONICKÝ, Juraj]

AFD503 BALOG, Július
Požiadavky na mikroklímu v servisných útvaroch / Július Balog, Michal Horka
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 295-298. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... HORKA, Michal]

AFD504 HORKA, Michal
Dynamický priebeh napätia lambda sondy pri nízkych teplotách = Dynamic voltage of lambda probe at low temperatures / Michal Horka
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 327-330. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD505 KOTUS, Martin
Diagnostické meranie stavu izolácie na zbernom potrubí chladičov plynu = Measuring and diagnostic state of izolation on intake manifold of radiators of gas / Martin Kotus, Rastislav Bernát, Anton Strakoš
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 339-341. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BERNÁT, Rastislav - STRAKOŠ, A.]

AFD506 ŽARNOVSKÝ, Jozef
Softvér pre riadenie diagnostických postupov = The software for control diagnostics advances / Jozef Žarnovský
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 391-394. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD507 ŽARNOVSKÝ, Jozef
Zhodnotenie softvéru pre počítačové riadenie diagnostiky traktorových motorov = The evaluation software for computer control diagnostic of tractors motors / Jozef Žarnovský
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 395-397. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD508 ČERNÁ, Jana
Reakcie vybraných druhov drevín na vodný stres = Reaction of selected species of wood plants on water stress / Jana Černá
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 7-10. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/cerna.pdf

AFD509 CHLAPEČKA, Martin
Určenie eróznej ohrozenosti pôd v prostredí geografických informačných systémov = Determination of soil erosion risk by use of geographical information systems / Martin Chlapečka, Jozef Halva
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S.11-18. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/chlapecka.pdf
[ ... HALVA, Jozef]

AFD510 ČIMO, Ján
Návrh a realizácia kompaktnej meteorologickej stanice = The projection and realization of a compact weather station / Ján Čimo
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 19-24. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Vyšiel aj abstrakt tohto článku v zborníku abstraktov pod názvom Science of the youth 2004. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/cimo.pdf

AFD511 DOBÁK, Dušan
Usporiadanie vlastníckych a užívacích vzťahov v katastrálnom území obce Kubáňovo = Organization of proprietary and user relations in cadastral area of Kubáňovo village / Dušan Dobák ml.
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 25-28. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/dobak.pdf

AFD512 DUDEK, Michal
Určenie erodovateľnosti pôd vetrom s využitím STN 75 4501 = Wind erosion evaluation by use STN 75 4501 / Michal Dudek
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 29-32. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/dudek.pdf

AFD513 HALVA, Jozef
Inventarizácia vegetačných čistiarní odpadových vôd a možnosti ich ďalšieho budovania v SR = Inventarization of wastewater treatment plants and possibilities of their futher establishing in SR / Jozef Halva, Ľudmila Števicová
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 51-55. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/halva.pdf
[ ... ŠTEVICOVÁ, Ľudmila]

AFD514 HLAVAČKOVÁ, Veronika
Analýza zloženia komunálneho odpadu v obci Čifáre = Constitution analysis of municipal waste in village Čifáre / Veronika Hlavačková
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 56-61. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/hlavackova.pdf

AFD515 IGAZ, Dušan
Zmena zásoby pôdnej vody v agroklimatických podmienkach Nitry v rokoch 1983-2002 = Change of soil water storage in agroclimatic conditions of Nitra during years 1983-2002 / Dušan Igaz, Bernard Šiška, František Špánik
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 68-73. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/igaz.pdf
[ ... ŠIŠKA, Bernard - ŠPÁNIK, František]

AFD516 ŠUTTOVÁ, Jana
Porovnanie vybraných populačno-biologických vlastností dvoch klonálnych rastlín (Fallopia x bohemica and Sambucus ebulus) v území JZ Slovenska = Comparison of some population - biological characteristics of two clonal herbaceous plants (Fallopia x bohemica and Sambucus ebulus) in SW Slovakia / Jana Kramárová, Žaneta Pauková, Jaroslava Slížová
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 96-101. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/kramarova.pdf
[ ... PAUKOVÁ, Žaneta - SLÍŽOVÁ, Jaroslava]

AFD517 KLIMENT, Marcel
Základné vzťahy v geoinformačnom systéme pre inžiniersku biológiu v rámci rekultivácie kalových polí závodov SNP a.s. Žiar nad Hronom = Basic relations in geoinformation system built for engineering biology within sludge fields reclamation in SNP factory Žiar nad Hronom / Marcel Kliment, Klaudia Pariláková, Andrea Matuškovičová
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 79-85. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/kliment_1.pdf
[ ... PARILÁKOVÁ, Klaudia - MATUŠKOVIČOVÁ, Andrea]

AFD518 KLIMENT, Marcel
Aktuálnosť údajov katastra nehnuteľností ako podkladov pri plánovaní v krajine v katastrálnom území Banská Belá = Accuracy of real estates cadastre data, as a support of land planning, in cadastral district Banská Belá / Marcel Kliment, Stredňanská E., Illéš M.
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 86-91. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/kliment_2.pdf
[ ... STREĎANSKÁ, E. - ILLÉŠ, M.]

AFD519 IGAZ, Dušan
Neinvestičné opatrenia v rámci projektov protipovodňovej ochrany = Nonstructural measures in flood control projects / Dušan Igaz, Peter Halaj, Jozef Matyo
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 74-78. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/matyo.pdf
[ ... HALAJ, Peter - MATYO, Jozef]

AFD520 LAURENČÍKOVÁ, Kristína
Hodnotenie kvality vody malého toku Bocegaj = Evaluation of water quality of the water stream Bocegaj / Kristína Laurenčíková
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 102-107. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/laurencikova.pdf

AFD521 Imisie zlúčenín síry v lesných ekosystémoch CHKO Poľana = Immission of sulphur compounds in foresty ekosystems CHKO Poľana / Peter Lazor, Jaroslav Škvarenina, Tomáš Tóth, Ján Tomáš
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 108-117. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/lazor.pdf
[ ... LAZOR, Peter - ŠKVARENINA, Jaroslav - TÓTH, Tomáš - TOMÁŠ, Ján]

AFD522 MUCHOVÁ, Zlatica
Územný systém ekologickej stability a komplexné pozemkové úpravy = Ecological stability of the territory and comprehensive land adaptation / Zlatica Muchová, Ľubomír Konc
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 137-144. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/muchova.pdf
[ ... KONC, Ľubomír]

AFD523 NOVOTNÁ, Beáta
Klimatická zmena a jej dopad na priebeh odtoku poľnohospodársky využívaného povodia = Climate change and its influence on the discharge course in agricultural exploited water basin / Beáta Novotná, Viliam Bárek
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 160-165. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Vyšiel aj abstrakt tohto článku v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 45. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/novotna_b.pdf
[ ... BÁREK, Viliam]

AFD524 ŠTREIT, Tomáš
Možnosti určovania objemu eróznych rýh v poľných podmienkach = Possibility to specification the volume of erosion rills in cropland conditions / Tomáš Štreit, Jaroslav Antal
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 187-191. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/streit.pdf
[ ... ANTAL, Jaroslav]

AFD525 TONKOVÁ, Henrieta
Vplyv prírodných faktorov na tvorbu pozemkov = Influence of natural factors on the ground creation / Henrieta Tonková
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 199-203. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/tonkova.pdf

AFD526 ĎURIŠOVÁ, Anna
Záhrady na strešných konštrukciách = Green roops gardens / Anna Ďurišová
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 312-314. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok publikovaný aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/durisova.pdf

AFD527 FLÓRIŠ, Roman
Obnova a rekonštrukcia Majera Hýbec pre účely agroturistiky = Renovation and reconstruction of guest - Houce Hýbec for purposes of agrotourism / Roman Flóriš, Ivan Čitáry
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 315-323. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Vyšiel aj abstrakt tohto článku v zborníku abstraktov pod názvom Science of the Youth 2004. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/floris.pdf
[ ... ČITÁRY, Ivan]

AFD528 HALAJOVÁ, Denisa
Posúdenie súčasne platných predpisov súvisiacich s pochovávaním a prevádzkovaním verejných pohrebísk v Slovenskej republike = Evaluation of recent valid regulations connected to burying and management of public burial places in the Slovak Republic / Denisa Halajová
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 329-334. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/halajova.pdf

AFD529 HILLOVÁ, Dagmar
Hodnotenie morfologických zmien trvaliek pri vysychaní a ich uplatnenie v záhradno-architektonickej tvorbe = The morphological change of the perennials evaluation and their application in the landscape architecture / Dagmar Hillová, Zuzana Černáková, Jarmila Staňáková
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 335-342. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/hillova.pdf
[ ... ČERNÁKOVÁ, Zuzana - STAŇÁKOVÁ, Jarmila]

AFD530 KUBIŠTA, Richard
Historické parky okresu Zlaté Moravce = Historical parks of Zlaté Moravce district / Richard Kubišta
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 361-366. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Vyšiel aj abstrakt tohto článku v zborníku abstraktov pod názvom Science of the Youth 2004. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/kubista.pdf

AFD531 KUCZMAN, Gabriel
Obraz sídla vidieckeho typu s dôrazom na vegetačné prvky = Image of rural settlement with a point mede of verdure components / Gabriel Kuczman
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 367-372. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Vyšiel aj abstrakt tohto článku v zborníku abstraktov pod názvom Science of the Youth 2004. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/kuczman.pdf

AFD532 LAUROVÁ, Slávka
Archetyp Raja ako nevedomá motivácia záhradno-architektonickej tvorby človeka = Archetype of the paradise as an unknown motivation of the landscape-architectural creation of a man / Slávka Laurová
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 373-378. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Vyšiel aj abstrakt tohto článku v zborníku abstraktov pod názvom Science of the Youth 2004. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/laurova.pdf

AFD533 MIKLÁŠOVÁ, Katarína
Význam záhrad v systéme mestskej zelene = Value of the gardens in the system of the verdure / Katarína Miklášová
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 386-390. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/miklasova.pdf

AFD534 TKÁČOVÁ, Silvia
Živočíšni škodcovia na drevinách v mestskom prostredí = The animal harmful factors on the trees in urban environment / Silvia Tkáčová
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 397-400. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/tkacova.pdf

AFD535 ŽAJOVÁ, Margaréta
Použitie trvaliek v súčasných predzáhradkách = The use of perennials in contemporary front gardens / Margaréta Žajová
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 402-404. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/zajova.pdf

AFD536 BENKOVIČ, Martin
Hodnotenie Nitrianskej vinohradníckej oblasti metódou terroir = Assessment of the Nitra viticultural region with terroir method / Martin Benkovič
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 204-206. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/benkovic.pdf

AFD537 ĎURICA, Darko
Zhodnotenie pestovania jabloní v tvare ";štíhleho vretena "; v závlahových podmienkach = The evaluation of cultivating apple-trees in the form of „spindly stem“ in irrigation conditions / Darko Ďurica
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 213-217. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/durica.pdf

AFD538 PODHAJSKÝ, Boris
Obsah karotenoidov a lykopénu v plodoch rôznych odrôd rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.) = Content of carothenoids and lycopen in fruits of different tomato varieties (Lycopersicon esculentum Mill.) / Boris Podhajský
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 257-262. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/pohajsky.pdf

AFD539 RAČEK, Marcel
Vplyv spôsobu predsejbovej prípravy a výsevu na priebeh vzchádzania semien Acer buergerianum Mig. = The influence of preseeding treatment and sowing method oh process of Acer buergerianum Mig. / Marcel Raček
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 263-269. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/racek.pdf

AFD540 VARGA, Ladislav
Vplyv rozdielnych spôsobov výživy na úrodu a kvalitu brokolice = The influence of various nutritional patterns on the yields and quality of broccoli / Ladislav Varga, Otto Ložek, Ladislav Ducsay
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 280-288. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/varga.pdf
[ ... LOŽEK, Otto - DUCSAY, Ladislav]

AFD541 LÁTEČKA, Juraj
Vplyv fitness na psychologické aspekty ľudskej osobnosti = Fitness influence to psychological aspects of human being / Juraj Látečka
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 405-407. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Vyšiel aj abstrakt tohto článku v zborníku abstraktov pod názvom Science of the Youth 2004. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/latecka.pdf

AFD542 ORLÍKOVÁ, Monika
Význam aeróbnych aktivít pre harmonický rozvoj osobnosti študentov = The significe of aerobic activities for harmonoius development of student's personality / Monika Orlíková
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 408-410. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Vyšiel aj abstrakt tohto článku v zborníku abstraktov pod názvom Science of the Youth 2004. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/orlikova.pdf

AFD543 PAŠKA, Ľubomír
Intraindividuálny výskum koordinačných schopností u začínajúcich volejbalistov / Ľubomír Paška
In: Veda mladých 2004 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004 / editori: M. Kliment, Klaudia Pariláková, Z. Muchová, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-419-2. - S. 411-419. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/paska.pdf

AFD544 FULKOVÁ, Emília
Štyridsaťročný vývoj KPaP FEM SPU v Nitre s dôrazom na obdobie od r. 2000 po súčasnosť = Fourty-years development of Department of pedagogy and psychology FEM SAU in Nitra with accent on term from 2000 to nowadays / Emília Fulková
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 19-37. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/fulkova0.pdf

AFD545 BORSUKOVÁ, Hana
Multimediálne materiály a výučba cudzích jazykov = Multimedia materials in foreign language teaching / Hana Borsuková
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 39-42. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/borsukova.pdf

AFD546 FARKAŠOVÁ, Mária
Matematika ako prostriedok znázorňovania a komunikácie = A mathematics as a tool for the illustration and communication / Mária Farkašová
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 43-45. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/farkasova.pdf

AFD547 ROHAĽOVÁ, Edita
Kulturologické aspekty vo výučbe cudzích jazykov = Kultural aspekts in the foreign language teaching / Edita Rohaľová, Michal Rohaľ
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 66-70. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/rohalova.pdf
[ ... ROHAĽ, Michal]

AFD548 IVÁNEK, Miroslav
Nové trendy vo vyučovaní prírodovedeckých disciplín - skúsenosti a perspektívy = New trends in teaching natural – science subjekts – experience and perspectives / Miroslav Ivánek, Anna Sandanusová
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 71-75. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/ivanek_sandanusova.pdf
[ ... SANDANUSOVÁ, Anna]

AFD549 WENZLOVÁ, Mária
Metodický postup výučby algoritmizácie = Methodical procedure of teaching the algorithmization / Mária Wenzlová
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 81-84. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/wenzlova.pdf

AFD550 BARANÍKOVÁ, Helena
Grafický kalkulátor a IKT - ich využitie vo výučbe matematiky = Graphical calculator and ICT supported communication in mathematics / Helena Baraníková
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 86-91. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/baranikova.pdf

AFD551 BALÁŽIOVÁ, Janka
Internet - významný didaktický prostriedok vo výučbe na vysokých školách = Internet - important didactical means in the high education / Janka Balážiová
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 96-100. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/balaziova.pdf

AFD552 FULKOVÁ, Emília
Pedagogicko-psychologické aspekty implementácie IKT do vysokoškolského vzdelávania = Pedagogical-psychological aspects of ICT implementation into high education / Emília Fulková
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 101-109. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/fulkova.pdf

AFD553 GREGÁŇOVÁ, Radomíra
E-testovanie - aktuálna metóda overovania vedomostí študentov = E-testing - actual method of evaluation of the students' / Radomíra Gregáňová
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 110-113. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/greganova.pdf

AFD554 MICHÁLEK, Milan
Informačné prostredie školy a využívanie informačno-komunikačných technológií = Informational school environment and using of information and comminications technology / Milan Michálek
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 122-124. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/michalek.pdf

AFD555 ORSZÁGHOVÁ, Dana
Vplyv IKT na výučbu matematiky na vysokých školách = The influence of ICT on the university mathematics teaching / Dana Országhová
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 125-128. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/orszaghova.pdf

AFD556 POLÁČEK, Miroslav
Tvorivosť v práci učiteľa a informačno-komunikačné technológie vo vysokoškolskom vzdelávaní = Cretivity of teachers work and information-communication at the university education system / Miroslav Poláček
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 129-133. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/polacek.pdf

AFD557 POPELKA, Vladimír
Vybrané problémy aplikácie informačných a komunikačných technológií vo výučbe = Chosen issues of application of information and communication technologies in education / Vladimír Popelka
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 134-137. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/popelka.pdf

AFD558 ČERNÁKOVÁ, Eleonóra
K problematike problémového vyučovania na stredných pôdohospodárskych a potravinárskych školách = To the problem-solving teaching on secondery agricatire and greengrocery schools / Eleonóra Černáková
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 144-147. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/cernakova.pdf

AFD559 Meranie tlakov v hydraulickom systéme traktora ZTS 183 45 M2000 = Measurement of pressure in hydraulics system of the ZTS 183 45 M2000 tractor / Zdenko Tkáč, Ivan Petranský, Štefan Drabant, Juraj Jablonický, Ján Klusa
In: 23. medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Štiavnica 23.-25. jún 2004 / [editor: Erika Sujová]. - Zvolen : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-228-1333-8. - S. 243-250.
[ ... TKÁČ, Zdenko - PETRANSKÝ, Ivan - DRABANT, Štefan - JABLONICKÝ, Juraj - KLUSA, Ján]

AFD560 FULKOVÁ, Emília
Teória a prax vyučovacieho procesu z hľadiska vzdelávania učiteľov = The educational theory and the educational practice from the point of preparing of teachers / Emília Fulková
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 148-157. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/fulkova2.pdf

AFD561 ŽAJA, Jozef
Vplyv praktickej prípravy na úspešnosť uplatnenia absolventov SPU v Nitre na trhu práce = The influence of practical preparation on aplication sucessfulness of SAU graduates in Nitra on labour market / Jozef Žaja
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 191-195. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/zaja.pdf

AFD562 ŠÁRGOVÁ, Silvia
Energetické zhodnotenie živočíšnej biomasy v prevádzkových podmienkach / Silvia Šárgová, Ján Gaduš
In: TOP2004 - Technika ochrany prostredia = TOP2004 - Technique of environment protection : zborník prednášok, Častá-Papiernička 30. júna - 2. júla 2004. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2004. - ISBN 80-227-2058-5. - S. 131-136.
[ ... GADUŠ, Ján]

AFD563 FULKOVÁ, Emília
Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre (závery z konferencie) / Emília Fulková
In: Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy [elektronický zdroj] = New trends in preparation of special teachers and teachers of practical preparartion : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-478-8. - S. 203. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/nove_trendy_v_priprave_ucitelov/fulkova3.pdf

AFD564 SUPUKA, Ján
Vývoj, obsah a uplatnenie krajinnej architektúry / Ján Supuka
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 9-14. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/supuka.pdf

AFD565 MACHOVEC, Jaroslav
Princípy obnovy památek zahradní architektury v pojetí Florentské charty / Jaroslav Machovec
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 15-24. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/machovec.pdf

AFD566 JAKÁBOVÁ, Anna
Súčasný sortiment balkónových kvetín rozmnožovaných vegetatívnym spôsobom / Anna Jakábová
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 43-45. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/jakabova.pdf

AFD567 ŠTĚPÁNKOVÁ, Roberta
Riešenie záhrady pri radovom rodinnom dome z funkčného hľadiska / Roberta Štěpánková
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 46-52. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/stepankova.pdf

AFD568 FERIANCOVÁ, Ľubica
Strešné záhrady - alternatívny spôsob sprírodnenia prostredia sídiel / Ľubica Feriancová
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 53-56. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/feriancova.pdf

AFD569 HRUBÍK, Pavel
Inventarizácia a klasifikácia drevín v záhradnej a krajinnej tvorbe / Pavel Hrubík, Silvia Tkáčová
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 87-90. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/hrubik_tkacova.pdf
[ ... TKÁČOVÁ, Silvia]

AFD570 LAUROVÁ, Slávka
Symbolický význam prírody a stromu v najstarších kultúrach / Slavka Laurová
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 120-123. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/laurova.pdf

AFD571 DOBRUCKÁ, Anna
Nová metodika Generelov zelene - I. / Anna Dobrucká
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 124-129. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/dobrucka.pdf

AFD572 MORAVČÍK, Ľuboš
Príspevok k digitálnemu modelovaniu terénu / Ľuboš Moravčík
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 130-134. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/moravcik.pdf

AFD573 ĎURIŠOVÁ, Anna
Kopaničiarske osídlenie - sídelný fenomén / Anna Ďurišová
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 135-138. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/durisova.pdf

AFD574 MIKLÁŠOVÁ, Katarína
Použitie kvetinových výsadieb v sadovníckych úpravách predzáhradiek / Katarína Miklášová, Jana Tóthová
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 144-147. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/miklasova_tothova.pdf
[ ... TÓTHOVÁ, Jana]

AFD575 ŽAJOVÁ, Margaréta
Súčasné úpravy vidieckych predzáhradiek / Margaréta Žajová
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 148-151. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/zajova.pdf

AFD576 HALAJOVÁ, Denisa
Správa, údržba a financovanie verejných pohrebísk z pohľadu ich zriaďovateľa na príklade mesta Nitry / Denisa Halajová
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 152-157. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/halajova.pdf

AFD577 KUCZMAN, Gabriel
Obraz sídla vidieckeho typu / Gabriel Kuczman
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 165-169. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/kuczman.pdf

AFD578 KUBIŠTA, Richard
Historické parky a záhrady okresu Nitra / Richard Kubišta
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 170-173. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/kubista.pdf

AFD579 ŠTRBA, Branislav
Súčasné prístupy k verejnej zeleni v mestských pamiatkových rezerváciách / Branislav Štrba
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 174-177. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/strba.pdf

AFD580 SZÁRAZOVÁ, Melinda
Funkcia centrálnych priestorov vo vidieckych sídlach a ich dotvorenie / Melinda Szárazová
In: Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-457-5. - S. 187-192. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/sidlo_park_krajina/szarazova.pdf

AFD581 KOTUS, Martin
Prolongation lifetime of longwall shearers / Martin Kotus, J. Fries
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov [elektronický zdroj] = Quality and reliability of machines : 9. medzinárodné vedecké sympózium / [zostavovateľ: Jozef Žarnovský]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-369-2. - S. 342-345. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... FRIES, Jiří]

AFD582 PEKÁRIK, Štefan
K aktuálnym otázkam vinohradníckej výroby pri vstupe SR do EÚ = To the actual questions in regard to the viniculture production at the accession of SR to EU / Štefan Pekárik, Zuzana Ilková, František Taliga
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 6-11. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/pekarik_ilkova_taliga.pdf
[ ... ILKOVÁ, Zuzana - TALIGA, František]

AFD583 KRETTER, Anton
Etiketa ako nástroj marketingového mixu produktu víno = Labelas the tool of marketing mix of the product of wine / Anton Kretter
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 12-20. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/kretter.pdf

AFD584 DANIŠKA, Jaroslav
Víno v prevencii civilizačných chorôb = Wine and prevention of the civilization diseases / Jaroslav Daniška, Jana Kopčeková, Katarína Šramková
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 21-23. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/daniska_kopcekova_sramkova.pdf
[ ... KOPČEKOVÁ, Jana - ŠRAMKOVÁ, Katarína]

AFD585 TALIGA, František
Problémy ekonomiky výroby hrozna v rajónoch Malokarpatskej vinohradníckej oblasti = The economic problems of grape production in the regions of Smallcarpathian vineyard areas / František Taliga
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 24-27. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/taliga.pdf

AFD586 KOVÁČ, Ivan
Porovnanie mechanických vlastností vybraných ocelí ovplyvňovaných dusíkom = Comparison of mechanical properties of selected steels influenced by nitrogen / Ivan Kováč, Rudolf Tolnai
In: Transfer 2004 : využívanie nových poznatkov v strojárenskej praxi. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2004. - ISBN 80-8075-030-0. - S. 250-253.
[ ... TOLNAI, Rudolf]

AFD587 HORKA, Michal
Závislosť napätia lambda sondy od teploty motora = Reliance of voltage of lambda probe from engines temperature / Michal Horka, Július Balog
In: Transfer 2004 : využívanie nových poznatkov v strojárenskej praxi. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2004. - ISBN 80-8075-030-0. - S. 193-196.
[ ... BALOG, Július]

AFD588 BALOG, Július
Požiadavky na mikroklímu pracovísk servisných útvarov = Exigency to microclimatic in manufacturing rooms of servis formations / Július Balog, Ivan Vitázek
In: Transfer 2004 : využívanie nových poznatkov v strojárenskej praxi. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2004. - ISBN 80-8075-030-0. - S. 21-26.
[ ... VITÁZEK, Ivan]

AFD589 BOJŇANSKÝ, Jozef
Vybrané aspekty harmonizácie spotrebnej dani z vína s právnymi predpismy EÚ = The selected aspects of harmonization of excise duty on wine with EU legislation / Jozef Bojňanský, Ingrid Pribilovičová
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 28-33. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/bojnansky_pribilovicova.pdf
[ ... PRIBILOVIČOVÁ, Ingrid]

AFD590 TOLNAI, Rudolf
Zvariteľnosť žiarupevnej mikrolegovanej ocele T 24 = Weld ability of keep strenght steel and micro alloyed steel T 24 / Rudolf Tolnai, Jozef Pecha, Ivan Kováč
In: Transfer 2004 : využívanie nových poznatkov v strojárenskej praxi. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2004. - ISBN 80-8075-030-0. - S. 501-506.
[ ... PECHA, J. - KOVÁČ, Ivan]

AFD591 ŽITŇANSKÝ, Ján
Hodnotenie kvality povrchu súčiastok sústružených za sucha = Valuation of the quality of hard machined parts surfaces / Ján Žitňanský, Martin Kotus
In: Transfer 2004 : využívanie nových poznatkov v strojárenskej praxi. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2004. - ISBN 80-8075-030-0. - S. 568-570.
[ ... KOTUS, Martin]

AFD592 BEZÁKOVÁ, Lýdia
Právne podmienky nájmu poľnohospodárskej pôdy = Legal terns of agricultural tenancy / Lýdia Bezáková
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 41-44. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/bezakova.pdf

AFD593 BANDLEROVÁ, Anna
Nájom poľnohospodárskej pôdy na Slovensku v zmysle novej právnej úpravy = Agricultural land leasing in Slovakia accourding to new legal regulation / Anna Bandlerová
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 34-40. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/bandlerova.pdf

AFD594 MARIŠOVÁ, Eleonóra
Kompetencie samosprávy v SR po reforme verejnej správy = Selfgovernment capacity after public administration reform in Slovakia / Eleonóra Marišová
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 45-49. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/marisova.pdf

AFD595 ILKOVÁ, Zuzana
Obchodné zmluvy v poľnohospodárskej výrobe = Business contracts in agriculture / Zuzana Iľková
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 50-53. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/ilkova.pdf

AFD596 ĎURKOVIČOVÁ, Jana
Harmonizácia práva v oblasti spotrebiteľských práv = Law harmonization in the area of consumer law / Jana Ďurkovičová
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 54-57. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/durkovicova.pdf

AFD597 LÖRINCOVÁ, Elena
Agroturistika na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ = Agricultural tourism in Slovakia and in some countries of the EU / Elena Lörincová
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 58-62. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/lorincova.pdf

AFD598 LAZÍKOVÁ, Jarmila
Porovnanie vývoja základných makroekonomických ukazovateľov v poľnohospodárstve v krajinách V4 = Comparison of basic macroeconomic indicators development in the agriculture in V4 countries / Jarmila Lazíková
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 63-68. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/lazikova.pdf

AFD599 ROHÁČIKOVÁ, Kristína
Daňový systém v Európskej únii = Tax system in European Union / Kristína Roháčiková
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 69-72. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/rohacikova.pdf

AFD600 RUMANOVSKÁ, Ľubica
Súčasný stav a vývoj ceny poľnohospodárskej pôdy na Slovensku = Price of agricultural land - current situation trends / Ľubica Rumanovská
In: K aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy, výživy ľudu, marketingu, manažmentu a informačných systémov [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, people nutrition, marketing, management and information systems : zborník prác z vedeckého seminára, Modra, 10. december 2004 / zostavili: František Taliga, Peter Fulier. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-450-8. - S. 73-75. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_otazky_legislativy_modra04/rumanovska.pdf

AFD601 ANTAL, Jaroslav
Súčasný stav a trendy degradácie krajiny suchom v podmienkach Slovenskej republiky = The current situation and the trends degradation land by drought in the conditions of Slovak Republic / Jaroslav Antal
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/antal.doc

AFD602 BALÁŽOVÁ, Eva
Účelové regióny - cesta k reštrukturalizácii a ekonomickému rozvoju regiónov a krajiny (Prípadová štúdia Čína) = Special-purpose regions - the way to restructuring and economic development of regions and country (Case study China) / Eva Balážová, Eva Balážová, ml.
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Vyšiel abstrakt článkov v zborníku z abstraktov z tejto konferencie na s. 31. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/balazova.doc
[ ... BALÁŽOVÁ, Eva]

AFD603 BANDLEROVÁ, Anna
Podnikanie formou družstva v poľnohospodárstve na Slovensku = Cooperatives - one of the entrepreneurial forms in slovak agriculture / Anna Bandlerová
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/bandlerova.doc

AFD604 BELAJOVÁ, Anna
Vplyv veľkého podniku na rozvoj regiónu = Impact of large enterprise on region development / Anna Belajová
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Vyšiel abstrakt článkov v zborníku z abstraktov z tejto konferencie na s. 28. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/belajova.doc

AFD605 BEZÁKOVÁ, Lýdia
Podnikanie a usporiadanie právnych vzťahov k pôde = Entrepreneurship and order of legal relationships to the land / Lýdia Bezáková
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/bezakova.doc

AFD606 DAŇKO, Jozef
Podnikateľské prostredie v poľnohospodárstve a pozemkové vlastníctvo = Entrepreneurial environment in agriculture nad landed property / Jozef Daňko
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/danko.doc

AFD607 DAŇOVÁ, Monika
Využitie biomasy obnoviteľných prírodných zdrojov na energetické účely = Biomass utilization of renewable natural resources on energetic purposes / Monika Daňová
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/danova.doc

AFD608 DOBÁK, Dušan
Analýza organizácie pôdneho fondu v katastrálnom území Topolčianky = Analysis of organization soil fund in cadastral unit Topolčianky / Dušan Dobák ml., Marek Šumichrast
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/dobak.doc
[ ... ŠUMICHRAST, Marek]

AFD609 DUNCA, Juraj
Využívanie energetického potenciálu prírodných zdrojov a jeho vplyv na životné prostredie = Utilize of energetic potencial of natural sources and its influence of ecological environment / Juraj Dunca
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok publikovaný aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/dunca.doc

AFD610 ĎURKOVIČOVÁ, Jana
Spotrebiteľské zmluvy ako výraz ochrany a istoty spotrebiteľských vzťahov = Consumer contracts as a from ework of protection and assurance of consumer relations / Jana Ďurkovičová
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/durkovicova.doc

AFD611 FANDEL, Peter
Možnosti využitia teórie produkčných hraníc pri hodnotení efektívnosti využitia živín a produktivity pôdy = Possibilities of application of production frontiers theory in soil specific mineral efficiency and productivity analysis / Peter Fandel
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/fandel.doc

AFD612 FEKETE, Pavol
Perspektívy a riziká EÚ politík po integrácii krajín strednej a východnej Európy = Prospects and risks of the cohesion policy after integration of CEECS / Pavol Fekete
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/fekete.doc

AFD613 ORSZÁGHOVÁ, Dana
E-learning and mathematical subjects / Dana Országhová
In: Strojné inžinierstvo 2004 = Mechanical engineering 2004 : 8. ročník medzinárodnej konferencie, Bratislava 8. septembra 2004 / zostavili: Gabriel Hulkó, Eva Kureková, Martin Halaj. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-2105-0. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD614 GREGÁŇOVÁ, Radomíra
The implementation of e-testing into the teaching of mathematical subjects / Radomíra Gregáňová
In: Strojné inžinierstvo 2004 = Mechanical engineering 2004 : 8. ročník medzinárodnej konferencie, Bratislava 8. septembra 2004 / zostavili: Gabriel Hulkó, Eva Kureková, Martin Halaj. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-2105-0. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD615 GECÍKOVÁ, Ivana
Seminárna práca ako súčasť individuálnej prípravy študentov = Seminar works as a part of student’s individual preparation / Ivana Gecíková
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Vyšiel abstrakt článku v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 103. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/gecikova.doc

AFD616 HALAJ, Peter
Revitalizácia malých vodných tokov - súčasť obnovy vidieckej krajiny = Small streams restoration - a part of rural areas rahabilitation / Peter Halaj
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/halaj.doc

AFD617 HRONEC, Ondrej
Biomasa a jej možnosti využitia v rámci energetického potenciálu Slovenska = Biomass and possibilities of utilization within energetic potencial of Slovakia / Ondrej Hronec
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/hronec.doc

AFD618 HUDÁK, Jozef
Ekonomické výsledky podnikania na poľnohospodárskej pôde v SR = The economic results of Slovak agriculture
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/hudak.doc
[ ... NAŠČÁKOVÁ, Jana]

AFD619 HÚSKA, Dušan
Ciele virtuálnej formy štúdia na spolupracujúcich univerzitách / Dušan Húska, Ľuboš Jurík
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/huska.doc
[ ... JURÍK, Ľuboš]

AFD620 JUREKOVÁ, Zuzana
Poslanie a ciele Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja v oblasti vzdelávania, s ohľadom na súčasnosť a budúcnosť rozvoja Slovenska = Mission and goals of the Faculty of European studies and regional development in the area of education, with respect to the present and future development of Slovakia / Zuzana Jureková
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/jurekova.doc

AFD621 KOVÁČ, Štefan
Problematika znižovania emisií amoniaku v súvislosti s implementáciou smernice rady EÚ 96/61/EC = Problems of reduction emission of ammonia in connection with implementation of the council directive 96/61/EC / Štefan Kováč, Jana Švenková, Richard Markovič
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/kovac.doc
[ ... ŠVENKOVÁ, Jana - MARKOVIČ, Richard]

AFD622 KOZELOVÁ, Dagmar
Veková štruktúra pracovníkov na farmách vo vidieckych regiónoch Slovenska = Age structure of the farm's workers in the Slovak rural regions / Dagmer Kozelková
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/kozelova.doc

AFD623 ŠUTTOVÁ, Jana
Súčasný výskyt a rozšírenie inváznych druhov rastlín pozdĺž rieky Hron = Current occurrence and spreading of invasive plant species along Hron river / Jana Kramárová
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/kramarova.doc

AFD624 KUČÍRKOVÁ, Drahomíra
Reflexia života a predstavy o budúcnosti vidieckych domácností na Slovensku = Life reflection and expectations about the future of rural households in Slovakia / Drahomíra Kučírková
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/kucirkova.doc

AFD625 LACINA, Peter
Postoje a názory obyvateľov obce Machulince na život a dianie v obci a perspektívy jej ďalšieho rozvoja / Peter Lacina, Eva Balážová
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku Teória a prax verejnej správy. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/lacina.doc
[ ... BALÁŽOVÁ, Eva]

AFD626 MARIŠOVÁ, Eleonóra
Usporiadanie vlastníckych vzťahov v súvislosti s významnými investíciami v SR = Land ownership organisation in the frame of significant investments in Slovakia / Eleonóra Marišová
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/marisova.doc

AFD627 MASÁR, Oto
Charakter výuky a rozsah vzdelávania záchranárov = Character of tuition and measure of rescuers education / Oto Masár, Katarína Galková, Ján Murgaš
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/masar.doc
[ ... GALKOVÁ, Katarína - MURGAŠ, Ján]

AFD628 MIŽIČKOVÁ, Ľudmila
Agropodnikanie vo vidieckom priestore = Agrarian entrepreneurship in the rural space / Ľudmila Mižičková
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/mizickova.doc

AFD629 MORAVČÍKOVÁ, Danka
Percepcia zmien v živote vidieckych domácností = Perception of changes in the life of rural households / Danuša Moravčíková, Martina Hanová
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/moravcikova.doc
[ ... HANOVÁ, Martina]

AFD630 NOVÁKOVÁ, Veronika (065)
Environmentálne investície - nástroj rozvoja regiónu = Environmental investments - tools of regional development / Veronika Nováková, Ján Repka, Vladimíra Repková
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Vyšiel abstrakt článku v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 28. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/novakova.doc
[ ... REPKA, Ján - REPKOVÁ, Vladimíra]

AFD631 OBTULOVIČ, Peter
Regionálne odlišnosti populačného vývoja v SR = Rural dissimilarity of population development in SR / Peter Obtulovič, Zuzana Poláková
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/obtulovic.doc
[ ... POLÁKOVÁ, Zuzana]

AFD632 PAUKOVÁ, Žaneta
Invázny druh pohánkovec český (Pallopia x bohemica) na juhozápadnom Slovensku - štruktúra a dynamika populácií = Invasive plant knotweeed (Pallopia x bohemica) in SW Slovakia - population structure and population dynamics / Žaneta Pauková
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/paukova.doc

AFD633 POSPIŠIL, Richard
Vplyv aplikácie biokalu ako bezodpadovej technológie pri výrobe bioplynu na energetickú efektívnosť a kvalitu pestovaných plodín = Influence of biomud aplication after biogas fermentation as a wasteless technology on energetical efectiveness and quality of crops / Richard Pospišil
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/pospisil.doc

AFD634 ANTAL, Jaroslav
Analýza potreby vstupných údajov pre návrh ochrany pôdy pred vodnou eróziou = Analysis of input data needed for soil conservation design as / Antal Jaroslav
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Antal.pdf

AFD635 Zmeny podnebia, extrémy počasia a pôdohospodárstvo = Agriculture and forestry as inflenced by climate change and weather extremes / Bernard Šiška, Jozef Mindáš, Jaroslav Škvarenina, Jozef Takáč
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Siska_Mindas.pdf
[ ... ŠIŠKA, Bernard - MINDÁŠ, Jozef - ŠKVARENINA, Jaroslav - TAKÁČ, Jozef]

AFD636 ŠTREIT, Tomáš
Návrh kombinovanej metódy stanovenia objemu eróznych rýh v poľných podmienkach = Proposal of the combine method for specification of the volume of erosion rills in cropland conditions / Tomáš Štreit, Jaroslav Antal
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Streit.pdf
[ ... ANTAL, Jaroslav]

AFD637 NOVOTNÁ, Beáta
Stanovenie vplyvu klimatickej zmeny na vodné nádrže v povodí rieky Žitava = Assessment of climate change influence on water reservoirs in Žitava river basin / Novotná Beáta, Bárek Viliam
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Hubacikova.pdf
[ ... BÁREK, Viliam]

AFD638 ŠIŠKA, Bernard
Môžeme očakávať zmeny v rozdelení výšky úrod obilnín v oblasti Podunajskej nížiny v dôsledku klimatickej zmeny? = Can be accepted changes in spread of yields of basic cereals grown on the territory of Danubian Lowland in condition of climate change? / Bernard Šiška, Jozef Takáč, Dušan Igaz
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Siska.pdf
[ ... TAKÁČ, Jozef - IGAZ, Dušan]

AFD639 HALVA, Jozef
Zhodnotenie hospodárenia v PD AGRO Golianovo z hľadiska protieróznej ochrany = Valorization farming in PD AGRO Golianovo from aspect soil conservation / Jozef Halva, Marcel Kliment
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Halva_Kliment.pdf
[ ... KLIMENT, Marcel]

AFD640 STREĎANSKÝ, Jozef
Vplyv rýchlosti a trvania vetra na odnos pôdy vetrom = Dependence of land denudation on wind speed / Jozef Streďanský
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Stredansky.pdf

AFD641 CHLAPEČKA, Martin
Výpočet potenciálnej erózie pôdy pomocou geografických informačných systémov = Calculation of potential erosion soil by using geographic information systems / Martin Chlapečka
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Chlapecka.pdf

AFD642 DUDEK, Michal
Erodovateľnosť pôd vetrom v katastrálnom území Borský Mikuláš = Wind erosion on soils in cadastral area Borský Mikuláš / Michal Dudek
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Dudek.pdf

AFD643 BABJAK, Miroslav
Možnosti využitia hnojivej závlahy pri pestovaní jadrového ovocia v tvare štíhle vreteno v zmenených klimatických podmienkach / Miroslav Babjak, Ivan Hričovský, Ľubomír Hanisko
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Babjak.pdf
[ ... HRIČOVSKÝ, Ivan - HANISKO, Ľubomír]

AFD644 GÁLIK, Martin
Zmena fenologických pomerov viniča hroznorodého v podmienkach klimatickej zmeny na Slovensku = Change of fenological relations of grapewine in condition of climate change in Slovakia / Martin Gálik, František Špánik
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Galik.pdf
[ ... ŠPÁNIK, František]

AFD645 Hodnotenie povrchových teplôt a mikroklímy v skupinovom ustajnení prasných prasníc v letnom období = Evaluating of surface temperatures and microclimate in group housing of pregnant sows in summer period / Botto, Ľ., Lendelová, J., Knížková, I., Kunc, P.
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Botto.pdf
[ ... BOTTO, Ľubomír - LENDELOVÁ, Jana - KNÍŽKOVÁ, Ivana - KUNC, Petr]

AFD646 HRONSKÝ, Štefan
Tvorba biomasy viniča hroznorodého v klimatických podmienkach Tokajskej vinohradníckej oblasti / Štefan Hronský, Ladislav Hrenyo
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Hronsky.pdf
[ ... HRENYO, Ladislav]

AFD647 MIŠKOLCIOVÁ, Iveta
Využitie modelov rozptylu pre určenie imisnej situácie = Diffusion models utilization for imission situation assessment / Miškolciová Iveta, Kalúz Karol
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Miskolciova.pdf
[ ... KALÚZ, Karol]

AFD648 KALÚZ, Karol
Imisná situácia na Slovensku a poškodzovanie ekosystémov = Imission situation in Slovakia and ecosystems deterrioration / Kalúz Karol
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Kaluz.pdf

AFD649 TONKOVÁ, Henrieta
Zhodnotenie faktorov ochrany a tvorby krajiny pri tvorbe pozemkov v katastrálnom území Mojmírovce = Evaluation of landscape conservation and design factors in ground planning / Henrieta Tonková
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Tonkova.pdf

AFD650 STREĎANSKÁ, Anna
Organická hmota v pôde ako základ ochrany a úrodnosti pôdy = Organic matter in soil as a basis of protection and soil fertility / Streďanská Anna, Šimonides Ivan
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Stredanska.pdf
[ ... ŠIMONIDES, Ivan]

AFD651 PARILÁKOVÁ, Klaudia
Environmentálne správanie obcí v okrese Nitra z pohľadu odpadového hospodárstva = Environmental behaviour of municipalities in Nitra district from the wiew of the waste management / Klaudia Pariláková, Veronika Hlavačková, Štefan Sklenár
In: Bioklimatologické pracovné dni 2004 [elektronický zdroj] : Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy / editori: Bernard Šiška, Dušan Igaz. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-402-8. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/bioklimatologicke_dni2004/Parilakova.pdf
[ ... HLAVAČKOVÁ, Veronika - SKLENÁR, Štefan]

AFD652 ŠIMČÁK, Pavel
Súčasný stav a perspektívy ekologického poľnohospodárstva v SR = Current position and perspectives of ecological agriculture in Slovak Republic / Pavel Šimčák
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/simcak.doc

AFD653 SOJKOVÁ, Zlata
Analýza ekonomického postavenia poľnohospodárstva v krajinách EÚ = The analysis of the economic role of agriculture in the EU contires / Zlata Sojková, Beáta Stehlíková
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 70. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/sojkova.doc
[ ... STEHLÍKOVÁ, Beáta]

AFD654 ŽAJA, Jozef
Vplyv zvyšovania manažérskych zručností na agropodnikateľskú úspešnosť podnikov hospodáriacich na poľnohospodárskej pôde = The influence of managerial skills on the agribusiness successfulness of land farming enterprises / Jozef Žaja
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/zaja.doc

AFD655 Postavenie integrovaného systému pri záchrane životov = Integral system at save living / Jozef Zelenka, Ján Murgaš, Oto Masár, Katarína Galková
In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-438-9. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/regiony_vidiek_zivprostredie2004/zelenka.doc
[ ... ZELENKA, Josef - MURGAŠ, Ján - MASÁR, Oto - GALKOVÁ, Katarína]

AFD656 DEBRECÉNI, Ondrej
Veda - výskum - výchova po vstupe do EÚ = Science - research - education after EU accession / Ondrej Debrecéni
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 4. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD657 KALÚZ, Karol
Eliminácia obťažujúcich zápachov v objektoch živočíšnej výroby = Elimination of bad smells from animal husbrandy objects / Karol Kalúz, E. Kalúzová
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 98-100. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KALÚZOVÁ, Helena]

AFD658 Teplota a relatívna vlhkosť vzduchu v systéme riadenej mikroklímy na NSVJH = Temperature and relative atmospheric humidity in the high standard station of feeder and butcher attributes - (HSSFBA) with in the microclimate control system / Maroš Vaňo, Branislav Brezina, Pavel Šťastný, Danka Lacková
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 105-110. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... VAŇO, Maroš - BREZINA, Branislav - ŠŤASTNÝ, Pavel - LACKOVÁ, Danka]

AFD659 ZEMAN, Stanislav
Merná spotreba energie pri miešaní kŕmnych zmesí = Specific energy consumption at feed mixing / Stanislav Zeman
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 116-121. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD660 PETŘVALSKÝ, Vladimír
Vplyv organickej hmoty na výskyt základných epigeických skupín = An influence of organic mass to occurrence of elementary epigeic groups / Vladimír Petřvalský, Jana Porhajašová, Jana Urminská
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 122-125. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... PORHAJAŠOVÁ, Jana - URMINSKÁ, Jana]

AFD661 KOČNER, Marián
Využitie bankových úverov pri spolufinancovaní projektov na podporu chovu hospodárskych zvierat so zdrojmi EÚ = The bank loans utilization to cofinancing projects supporting farm animals mbreeding with EU funds / Marián Kočner, Alexander Šebo
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 126-130. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŠEBO, Alexander]

AFD662 DÚBRAVSKÁ, Jarmila
Podpora v chove hospodárskych zvierat = Support scheme in animal breeding / Marián Kočner, Alexander Šebo
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 131-136. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... GYARMATHY, Egon]

AFD663 Technické a hygienické kritériá pri preprave veterinárnych liekov, prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok = Technical and hygienic criterias at the transport of veterinary drugs, preparations and veterinary sanitarian tools / Sokol J., Lanč A., Golian J., Rajský D.
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 141. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... SOKOL, Jozef - LANČ, Alois - GOLIAN, Jozef - RAJSKÝ, Dušan]

AFD664 FARKAŠOVÁ, Mária
Náklady na výrobu živočíšnych produktov v SR = Production costs of animal products in the Slovak Republic / Mária Farkašová
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 137-140. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD665 GOLIAN, Jozef
Trendy a priority budúceho výskumu spracovania mäsa = Trends and priorities of future research meat processing / Jozef Golian, Jozef Sokol
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 142-144. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... SOKOL, Jozef]

AFD666 KADLEČÍK, Ondrej
Stratégia rozvoja európskej populácie pinzgauského dobytka = Strategy of development for European population of Pinzgau cattle / Ondrej Kadlečík, Radovan Kasarda
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 163-168. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KASARDA, Radovan]

AFD667 Morfometria klkov tenkého čreva neonatálnych teliat = Morphometric analysis of intestinal vills in neonatal calves / Branislav Brezina, Pavel Šťastný, Norbert Lukáč, Maroš Vaňo, , Danka Lacková
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 173-177. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BREZINA, Branislav - ŠŤASTNÝ, Pavel - LUKÁČ, Norbert - VAŇO, Maroš - LACKOVÁ, Danka]

AFD668 Vzájomný vzťah medzi hladinami IG a protilátok proti BVD vírusu perinatálnych teliat = Relationship between immunoglobulins and antibody againts BVD virus on calves in perinatals period / Norbert Lukáč, Branislav Brezina, Pavel Šťastný, Peter Massányi, Maroš Vaňo, Danka Lacková
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 178-183. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... LUKÁČ, Norbert - BREZINA, Branislav - ŠŤASTNÝ, Pavel - MASSÁNYI, Peter - VAŇO, Maroš - LACKOVÁ, Danka]

AFD669 BUJKO, Jozef
Hodnotenie produkcie mlieka kráv slovenského strakatého plemena podľa genetickej štruktúry mliečnych bielkovín = Evaluation of milk production of dairy cows the Slovak Spotted breed by genetic structure of milk proteins / Jozef Bujko, Július Žitný
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 185-188. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŽITNÝ, Július]

AFD670 Analýza genetickej diverzity genealogických línií slovenského strakatého plemena = Analysis of genetic diversity of genealogic lines of Slovak Spotted cattle / Daniela Tomčíková, Alojz Kúbek, Anna Trakovická, Juraj Candrák
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 189-193. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... TOMČÍKOVÁ, D. - KÚBEK, Alojz - TRAKOVICKÁ, Anna - CANDRÁK, Juraj]

AFD671 Dlhovekosť a príčiny vyraďovania u holštajnských dojníc = Longevity and causes of culling in Holstein dairy cows / Klára Vavrišínová, Vladimír Zimmermann, Andrej Čopík, Ondřej Bučko
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 194-199. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... VAVRIŠINOVÁ, Klára - ZIMMERMANN, Vladimír - ČOPÍK, Andrej - BUČKO, Ondrej]

AFD672 Niektoré ukazovatele jatočnej hodnoty volkov = Some indicatorss slauchtered value of streers / Zimmermann, V., Vavrišínová, K., Bullová, M., Čopík, A., Bučko, O., Makovický, P.
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 200-202. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ZIMMERMANN, Vladimír - VAVRIŠINOVÁ, Klára - BULLOVÁ, Mária - ČOPÍK, Andrej - BUČKO, Ondrej - MAKOVICKÝ, Peter]

AFD673 Vzťah telesnej kondície kráv k ukazovateľom mliekovej úžitkovosti a reprodukcie = Relationship between body condition scoring and milk and reproduction traits in cows / Peter Strapák, Juraj Candrák, Peter Massányi, Eva Strapáková, Vladimír Čanji
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 203-211. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... STRAPÁK, Peter - CANDRÁK, Juraj - MASSÁNYI, Peter - STRAPÁKOVÁ, Eva - ČANJI, Vladimír]

AFD674 CANDRÁK, Juraj
Vzťah exteriéru k ukazovateľom mliekovej úžitkovosti kráv slovenského strakatého plemena = Relationship between conformation and milk traits in cows of Slovak Spotted breed / Juraj Candrák, Peter Strapák
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 212-216. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... STRAPÁK, Peter]

AFD675 JUHÁS, Peter
Správanie kráv s teľatami v podmienkach celoročnej pastvy = Maternal behaviour in dairy cattle with calves under allseason grazing condition / Peter Juhás, Vladimír Zimmermann
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 217-222. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ZIMMERMANN, Vladimír]

AFD676 Zmeny niektorých produkčných ukazovateľov v chove HD vplyvom poradenstva = The changes of some production indexes in cattle breeding under consulting influences / Andrej Čopík, Klára Vavrišínová, Vladimír Zimmermann, Ondřej Bučko, Václav Kulíšek
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 223-226. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ČOPÍK, Andrej - VAVRIŠINOVÁ, Klára - ZIMMERMANN, Vladimír - BUČKO, Ondrej - KULÍŠEK, Václav]

AFD677 Biologická a ekonomická efektívnosť produkie mlieka - metodické hľadiská hodnotenia = Biological and economical efficiency of the milk production – methodological aspects of evaluation / Róbert Bulla, Jozef Hudák, Ján Huba, Dušan Dobák
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 227-229. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BULLA, Jozef - HUDÁK, Jozef - HUBA, Ján - DOBÁK, Dušan]

AFD678 Výkrmové a jatočné ukazovatele u hybridných skupín ošípaných na Slovensku = Fattening and carcass traints of hybrid group pigs in Slovakia / Ľubomír Kováč, Patrik Priatka, Ondrej Bučko, Jaroslav Langer
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 281-288. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KOVÁČ, Ľubomír - PRIATKA, Patrik - BUČKO, Ondrej - LANGER, Jaroslav]

AFD679 MÓCZAROVÁ, A.
Vplyv multi-enzymatického doplnku na produkčnú účinnosť kŕmnych zmesí = Productive effect of feedmixture with using of multi-enzyms additive for fattening pigs / Móczárová, A., Horniaková, E., Vagač, G.
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 289-291. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... HORNIAKOVÁ, Erika - VAGAČ, Gustav]

AFD680 LAGIN, Ladislav
Jatočná hodnota vybraných úžitkových typov ošípaných chovaných na Slovensku = Carcass value of selection useful type pigs breeding in Slovakia / Ladislav Lagin, Marek Bobko
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 296-300. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zbornníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BOBKO, Marek]

AFD681 LAGIN, Ladislav
Jatočná hodnota a technologická kvalita mäsa vybraných hybridných kombinácií ošípaných = Slaughter value and technological meat quality of selected promising hybrid combinations of pigs / Ladislav Lagin, Branislav Bobček, Emília Benczová
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 301-304. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Aktualizované Článok uverejnený aj v zbornníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BOBČEK, Branislav - BENCZOVÁ, Emília]

AFD682 MLYNEK, Juraj
Intenzita výroby bravčového mäsa ako základ pre efektívnosť chovu = Intensity of pork production as the base for effectivity of breeding / Mlynek, J., Michálek, J., Vavrišínová, K.
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 305-311. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... MICHÁLEK, J. - VAVRIŠINOVÁ, Klára]

AFD683 Charakteristika výkrmových a jatočných ukazovateľov a parametrov kvality mäsa ošípaných = The fattening, slaughter traits and meat quality parameters characteristic in pigs / Ondrej Bučko, Ľubomír Kováč, P. Priatka, Andrej Čopík, Vladimír Zimmermann, Klára Vavrišinová, Peter Juhás
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 312-315. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... BUČKO, Ondrej - KOVÁČ, Ľubomír - PRIATKA, Patrik - ČOPÍK, Andrej - ZIMMERMANN, Vladimír - VAVRIŠINOVÁ, Klára - JUHÁS, Peter]

AFD684 Rastová intenzita jahniat pri tvorbe rôznych genotypov plemena cigája = Growth intensity in lambs of various genotypes created on the basis of tsigai bree / Milan Margetín, Anton Čapistrák, Jaroslav Špánik, Dušan Apolen, Mária Bullová
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 331-337. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... MARGETÍN, Milan - ČAPISTRÁK, Anton - ŠPÁNIK, Július - APOLEN, Dušan - BULLOVÁ, Mária]

AFD685 GYARMATHY, Egon
Vyhodnotenie produkcie mlieka u východofrízskych oviec za roky 2000-2003 = Evaluation of milk production in East Friesian sheep in period 2000–2003 / Egon Gyarmathy, Jarmila Dubravská, Andrej Čopík
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 338-340. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... DUBRAVSKÁ, Jarmila - ČOPÍK, Andrej]

AFD686 LACKOVÁ, Danka
Niektoré možnosti riadenej reprodukcie kobýl = Some posibilities of mares reproduction management / Danka Lacková, Pavel Šťastný
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 350-353. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... ŠŤASTNÝ, Pavel]

AFD687 Analýza kritérií 4-6 ročných mladých športových koní v SR za obdobie 1995-2002 = Analyse criteria of 4-6 yearly young sport horses in Slovak Republic during the period 1995-2002 / Halo Marko, Monsbergerová Lenka, Grácz Ján, Polyaková Lenka
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 361-365. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... HALO, Marko - MONSBERGEROVÁ, Lenka - GRÁCZ, Ján - POLYAKOVÁ, Lenka]

AFD688 Kvalita mäsa domácich králikov a poľných zajacov žijúcich v horskej a nížinnej oblasti = The meat quality of rabbits and hares living in the montain and lowland area / Turjanica I., Angelovičová M. Rostoka L., Habánová, M.
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 371-374. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... TURIANICA, Ivan - ANGELOVIČOVÁ, Mária - ROSTOKA, Larysa - HABÁNOVÁ, Marta]

AFD689 TOČKA, Imrich
Súčasné trendy v chove nutrií = Actual trends in nutria breeding in Slovak Republic / Imrich Točka
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 375-377. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD690 KRAMÁROVÁ, Marcela
Zmeny ukazovateľov tukového metabolizmu nosníc po aplikácii probiotoického preparátu = Changes of some parameters of lipid metabolism of hens after application of probiotic preparation / Marcela Kramárová, Jaroslav Kováčik
In: Chov hospodárskych zvierat v podmienkach EÚ [elektronický zdroj] = Farm animal breeding under EU conditions : zborník článkov z vedeckej konferencie / zostavovateľ: Ondrej Debrecéni. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-88943-21-3. - S. 378-382. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
[ ... KOVÁČIK, Jaroslav]

AFD691 GREGÁŇOVÁ, Radomíra
E-vzdelávanie a výučba matematiky = The e-learning and the teaching of mathematics / Radomíra Gregáňová
In: UNINFOS '04 : univerzitné informačné systémy, 29.-30. novembra 2004, Bratislava, Slovensko. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-2096-8. - S. 119-122.

AFD692 KORCOVÁ, Zuzana
Problematika bezpečnosti IS vo výučbe = Information technology security in education / Zuzana Korcová
In: UNINFOS '04 : univerzitné informačné systémy, 29.-30. novembra 2004, Bratislava, Slovensko. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-2096-8. - S. 161-166.

AFD693 DRÍMAJOVÁ, Zuzana
Predaj bioproduktov a biopotravín v maloobchodoch na Slovensku = Organic food selling in Slovak retail stores / Zuzana Drímajová
In: EKOMIT '04 = proceedings IV. International conference on organic farming and rural development : zborník zo IV. medzinárodnej konferencie ekologického poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, Piešťany, 13.-14.10.2004. - 1. vyd. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88-790-33-6. - S. 97-101.

AFD694 ADAMIŠIN, Peter
Ekonomické využitie biomasy na energetické účely = Economic exploatation of biomass for energy purposes / Peter Adamišin, Pavol Andrejovský
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 5-9.
[ ... ANDREJOVSKÝ, Pavol]

AFD695 TAZZA AL, Bassam
Aktuálne výzvy v manažmente ľudských zdrojov v novom podnikateľskom prostredí = Actual challenges in human resources management in new enterprise backgound / Bassam al Tazza, Daniel Laffers
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 15-18.
[ ... LAFFERS, Daniel]

AFD696 DOBÁK, Dušan
Usporiadanie vlastníckych vzťahov v katastrálnom území obce Pastovce podľa & 15 ods. 2 zákona č. 330/1991 Z.z. = Organization of users relations in cadastral area of Pastovce village according to the & 15 section 2 No. 330/1991 / Dušan Dobák ml.
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 36-40.

AFD697 DUŠECINOVÁ, Alena
Ekonomické zhodnotenie a možnosti nakladania s komunálnym odpadom v meste Krompachy = Economic evaluation and possibilities of communal waste disposal in the Krompachy city / Alena Dušecinová
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 48-51.

AFD698 GECÍKOVÁ, Ivana
Lokalizačná analýza a jej význam pre hodnotenie ekonomickej základne regiónov = Localization analysis and its importance of regional economic base evaluating / Ivana Gecíková
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 67-73.

AFD699 HUDÁKOVÁ, Monika
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu = Financial analysis of chosen enterprise subject / Monika Hudáková
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 84-88.

AFD700 HUTTMANOVÁ, Emília
Analýza zložiek životného prostredia v ekologicky ohrozených oblastiach Slovenska = Analyse of environment parts in ecologically violated regions of Slovak Republic / Emília Huttmanová
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 89-93.

AFD701 KAČMÁROVÁ, Oľga
Vplyv spotrebiteľskej dane na pivovarnícky priemysel v SR = Consumer tax impact on brewing industry in Slovak Republic / Oľga Kačmárová, Radovan Savov
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 99-103.
[ ... SAVOV, Radovan]

AFD702 ĽUDVIKOVÁ, Iveta
Vodné zdroje v katastri obce Liptovská Teplička vo väzbe na ich budúce využitie = Water resources in land register of community Liptovská Teplička in relation to their comming exploitation / Iveta Ľudvíková
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 137-141.

AFD703 PORUBSKÝ, Jozef
Prieskum v komunálnom marketingu = Research in municipal marketing / Jozef Porubský, Eva Balážová
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 153-159.
[ ... BALÁŽOVÁ, Eva]

AFD704 PRČÍK, Martin
Ekologický a socio-ekonomický význam mokradí, návrh na obnovu mokraďných ekosystémov = Ecological and socio-economical meaning of the wetland ecosystems / Martin Prčík
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 163-170.

AFD705 REPKOVÁ, Vladimíra
Využitie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre alternatívne zdroje energie v obciach = Using of financial tools from structural funds for alternative energetic resources in communities / Vladimíra Repková, Viera Papcunová
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 187-190.
[ ... PAPCUNOVÁ, Viera]

AFD706 VADOVIČ, Matúš
Ukazovateľ cash flow ako prvok finančnej analýzy = Cash flow ratio as the element of financial analysis / Matúš Vadovič
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 218-222.

AFD707 HARBUTOVÁ, Eva
Istota vlastníctva pôdy a pozemkové úpravy - predpoklady úspešného rozvoja poľnohospodárstva a vidieka = Surety of land property and land adjustments - suppositions for effectual agricultural and rural development / Eva Harbutová
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 260-265.

AFD708 RUMANOVSKÁ, Ľubica
Vývoj ceny poľnohospodárskej pôdy na Slovensku = Price of agricultural land - trends / Ľubica Rumanovská
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 266-268.

AFD709 FARKAŠOVÁ, Mária
Perspektíva Slovenska a Visegrádska spolupráca = Slovak future and V-4 cooperation / Mária Farkašová
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 269-273.

AFD710 MŇAHONČÁK, Martin
Uplatnenie strategických prístupov vrcholového manažmentu v obchodnej spoločnosti MECOM a.s. Humenné = Application of strategic approarchs of top management in business enterprise MECOM inc. Humenné / Martin Mňahončák
In: Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11. 2004 v Nitre / [zostavovateľ: Monika Hudáková]. - 1. vyd. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-10-X. - S. 274-277.

AFD711 LEHOCKÁ, Zuzana
Ekologické poľnohospodárstvo - šanca pre Európu aj pre Slovensko = Organic farming - chance for Europe and also for Slovakia / Zuzana Lehocká, Marta Klimeková
In: EKOMIT '04 = proceedings IV. International conference on organic farming and rural development : zborník zo IV. medzinárodnej konferencie ekologického poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, Piešťany, 13.-14.10.2004. - 1. vyd. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88-790-33-6. - S. 13-18.
[ ... KLIMEKOVÁ, Marta]

AFD712 ČUBOŇ, Juraj
Činnosť združenia Naturalis v roku 2004 = Inspections and certification by naturalis association in the year 2004 / Juraj Čuboň, Jarmila Drobná
In: EKOMIT '04 = proceedings IV. International conference on organic farming and rural development : zborník zo IV. medzinárodnej konferencie ekologického poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, Piešťany, 13.-14.10.2004. - 1. vyd. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88-790-33-6. - S. 29-31.
[ ... DROBNÁ, Jarmila]

AFD713 LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna
Regulácia zaburinenosti v porastoch kukurice a slnečnice termickou metódou = Weed regulation in maize and sunflower stands by thermic methods / Magdaléna Lacko-Bartošová
In: EKOMIT '04 = proceedings IV. International conference on organic farming and rural development : zborník zo IV. medzinárodnej konferencie ekologického poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, Piešťany, 13.-14.10.2004. - 1. vyd. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88-790-33-6. - S. 45.

AFD714 RIFAI, Mohamed Nabil
Physical and biological control of Colorado Potato Beetles in organic farming = Fyzikálne a biologické spôsoby regulácie pásavky zemiakovej (Leptinotarsa decemlineata Say) v ekologickom poľnohospodárstve / Nabil M. Rifai, Magdaléna Lacko-Bartošová, Pavol Otepka
In: EKOMIT '04 = proceedings IV. International conference on organic farming and rural development : zborník zo IV. medzinárodnej konferencie ekologického poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, Piešťany, 13.-14.10.2004. - 1. vyd. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88-790-33-6. - S. 47-51.
[ ... LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - OTEPKA, Pavol]

AFD715 KLIMEKOVÁ, Marta
Ekologické poľnohospodárstvo - realistická alternatíva = Organic farming - a realistic alternative / Marta Klimeková, Zuzana Lehocká, Štefan Žák
In: EKOMIT '04 = proceedings IV. International conference on organic farming and rural development : zborník zo IV. medzinárodnej konferencie ekologického poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, Piešťany, 13.-14.10.2004. - 1. vyd. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88-790-33-6. - S. 63-68.
[ ... LEHOCKÁ, Zuzana - ŽÁK, Štefan]

AFD716 HÚSKA, Jozef
Agroturizmus a ekologické poľnohospodárstvo, možnosti a perspektívy ich rozvoja = Agro-tourism and organic farming, possibilities and perspectices of their development / Jozef Húska
In: EKOMIT '04 = proceedings IV. International conference on organic farming and rural development : zborník zo IV. medzinárodnej konferencie ekologického poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, Piešťany, 13.-14.10.2004. - 1. vyd. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2004. - ISBN 80-88-790-33-6. - S. 69-70.

AFD717 Úroda a kvalita petržlenu odrody olomoucký dlhý po aplikácii fenolických zlúčenín = Yield and quality of parsley after phenolic compounds foliary application / Bystrická J., Musilová J., Stanovič R., Timoracká M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 1-3. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/01.pdf
[ ... BYSTRICKÁ, Judita - MUSILOVÁ, Janette - STANOVIČ, Radovan - TIMORACKÁ, Mária]

AFD718 ELIÁŠ, Vladimír
Druhová skladba avifauny PR Žitavský luh = Species composition of avifauna in the nature reserve Žitavský luh / Eliáš V.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 4-6. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/02.pdf

AFD719 HRUŠKOVIČOVÁ, Anna
Sledovanie ťažkých kovov v mrkve = Heavy metals monitoring in carrot / Hruškovičová A.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 11-15. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/04.pdf

AFD720 JEDLOVSKÁ, Lýdia
Dynamika zmien vybraných frakcií síry v rôznych pôdnych typoch = The dynamics of changes in chosen fractions of sulphur in the various types of soil / Jedlovská L., Feszterová M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 16-19. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/05.pdf
[ ... FESZTEROVÁ, Melánia]

AFD721 LABUDOVÁ, Silvia
Pôdna mikrobiálna biomasa lúčneho a lesného ekosystému arboréta Mlyňany = Soil microbial biomass of forest and meadow ecosystem in Arboretum Mlyňany / Labudová S., Szombathová N., Labuda R.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 20-24. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/06.pdf
[ ... SZOMBATHOVÁ, Nora - LABUDA, Roman]

AFD722 NOSKOVIČ, Jaroslav
Hodnotenie vybraných ukazovateľov kyslíkového režimu vo vode prírodnej rezervácie Žitavský luh = Evaluation of chosen indicators of oxygen treatment in water of nature reserve Žitavsky luh / Noskovič J., Beňačková J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 25-36. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/07.pdf
[ ... BEŇAČKOVÁ, Jana]

AFD723 NOSKOVIČ, Jaroslav
Vplyv agroekosystémov a obcí na koncentráciu sodíka a draslíka vo vodnom toku Kadaň = Effects of agroekosystems and municipalities on concentrations of natrium and potassium in the stream Kadaň / Noskovič J., Babošová J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 37-46. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/08.pdf
[ ... BABOŠOVÁ, Mária]

AFD724 ONDRIŠÍK, Peter
Zmeny obsahu anorganického dusíka v pôde prírodnej rezervácie Žitavský luh = Changes of the inorganic nitrogen content in the soil of NR Žitavský luh / Ondrišík P., Urminská, J., Kantor M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 47-52. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/09.pdf
[ ... URMINSKÁ, Jana - KANTOR, Martin]

AFD725 OTEPKA, Pavol
Analýza vybraných produkčných a environmentálnych indikátorov udržateľných pestovateľských systémov na ornej pôde = Analyze of chosen productive and environmental indicators in sustainable farming systems on arable land / Otepka P., Lacko-Bartošová Magdaléna
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 53-64. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/10.pdf
[ ... LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna]

AFD726 Výskyt základných epigeických skupín v PR Žitavský luh = The basic epigeic groups their occurrence in the Žitavský luh - nature reserve / Porhajašová J., Petřvalský V., Urminská J., Peterková V.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 65-69. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/11.pdf
[ ... PORHAJAŠOVÁ, Jana - PETŘVALSKÝ, Vladimír - URMINSKÁ, Jana - PETERKOVÁ, Viera]

AFD727 RAKOVSKÁ, Alena
Hodnotenie štruktúry zoobentosu vodného toku Čerešňový potok = Evaluation of the zoobenthos structure of the water flow Čerešňový potok / Rakovská A., Buček G.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 70-75. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/12.pdf
[ ... BUČEK, Gustáv]

AFD728 SLÍŽOVÁ, Jaroslava
Prenikanie bazy chabzdovej (Sambucus ebulus L.) do poľnohospodárskych plodín = Sambucus ebulus invaded to the agricultural vegetation / Slížová J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 81-85. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/14.pdf

AFD729 STANOVIČ, Radovan
Vplyv organického sorbentu na fytoxicitu kadmia a arzénu = The influence of organic sorbent on the phytotoxicity of cadmium and arsenic / Stanovič R., Bystrická J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 86-89. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/15.pdf
[ ... BYSTRICKÁ, Judita]

AFD730 Hodnotenie zloženia sedimentov vo vodnom toku Čerešňový potok (olovo ako rizikový faktor) = The evaluation of sediments composition in the cherry stream (lead as a risk factor) / Urminská J., Porhajašová J., Ondrišík P., Petřvalský V.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 90-96. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/16.pdf
[ ... URMINSKÁ, Jana - PORHAJAŠOVÁ, Jana - ONDRIŠÍK, Peter - PETŘVALSKÝ, Vladimír]

AFD731 CANDRÁKOVÁ, Eva
Skúsenosti s pestovaním sóje fazuľovej = Experiences with soya bean growing / Candráková E.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 90-96. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/01.pdf

AFD732 HUNKOVÁ, Elena
Diverzita pôdnej banky semien burín v ŠPP Kolíňany = Weed seed bank diversity on Kolíňany experimental station / Hunková E.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 101-104. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/02.pdf

AFD733 RAKOVSKÁ, Alena
Biologické hodnotenie kvality vody prírodnej rezervácie Žitavský luh = Biological evaluation on the water quality of natural reservation Žitavský luh / Rakovská A., Ostertág I.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 76-80. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia1/13.pdf
[ ... OSTERTÁG, Ivan]

AFD734 ILLÉŠ, Ladislav
Vplyv rôznych spôsobov obrábania pôdy na úrodu zrna jačmeňa siateho jarného = The effect of different soil cultivation systems to spring barley grain yield / Illéš L., Molnárová J., Žembery J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 105-109. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/03.pdf
[ ... MOLNÁROVÁ, Juliana - ŽEMBERY, Jozef]

AFD735 JAKUBEC, H.
Produkcia a kvalita sladovníckeho a nahého jačmeňa v dvoch pestovateľsky odlišných ročníkoch = Production and quality of malt and hulless barley in two climatically different years / Jakubec H., Molnárová J., Žembery J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 115-123. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/05.pdf
[ ... MOLNÁROVÁ, Juliana - ŽEMBERY, Jozef]

AFD736 ILLÉŠ, Ladislav
Úroda a kvalita pšenice letnej formy ozimnej v závislosti od systémov obrábania pôdy = Yield and quality of winter wheat depending on soil cultivation system / Jakubec H., Molnárová J., Žembery J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 110-114. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/04.pdf
[ ... KARABÍNOVÁ, Mária - MEČIAR, Ladislav]

AFD737 KANTOR, Martin
Dynamika anorganických foriem dusíka v pôde v závislosti na spôsobe obrábania pôdy = Dynamic of inorganic nitrogen forms in soil in dependence cultivation system / Kantor M., Ondrišík P., Urminská J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 124-136. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/06.pdf
[ ... ONDRIŠÍK, Peter - URMINSKÁ, Jana]

AFD738 MEČIAR, Ladislav
Vplyv obrábania pôdy a hnojenia na úrodu tritikale = Dynamic of inorganic nitrogen forms in soil in triticale yield / Mečiar L., Illéš L.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 137-140. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/07.pdf
[ ... ILLÉŠ, Ladislav]

AFD739 MOLNÁROVÁ, Juliana
Vplyv termínu sejby na kvalitu a výšku úrody zrna kukurice siatej = Influence of the planting period on the quality and yield of the grain corn / Molnárová J., Kovács T.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 141-146. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/08.pdf
[ ... KOVÁCS, T.]

AFD740 ONDRIŠÍK, Peter
Obsah anorganických foriem dusíka v pôde pod kukuricou na zrno v závislosti od rôznych spôsobov obrábania pôdy a hnojenia = Content of inorganic nitrogen in soil under monoculture of maize depending upon different tillage and fertilization / Ondrišík P., Kantor M., Urminská J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 152-157. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/10.pdf
[ ... KANTOR, Martin - URMINSKÁ, Jana]

AFD741 MOLNÁROVÁ, Juliana
Vplyv odrody a ročníka na produkciu zrna jačmeňa ozimného = Variety and year effect to winter barley grain production / Molnárová J., Žembery J., Illéš L.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 147-151. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/09.pdf
[ ... ŽEMBERY, Jozef - ILLÉŠ, Ladislav]

AFD742 REPKOVÁ, Jana
Detekcia environmentálneho stresu využitím fluorescencie chlorofylu a = Detection of environmental stress applying chlorophyll a fluorescence / Repková J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 158-161. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/11.pdf

AFD743 Energetická bilancia pestovania jačmeňa jarného = Energy balance of spring barley cultivation / Ržonca J., Pospišil R., Svozilová M., Mičivá P.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 162-168. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/12.pdf
[ ... RŽONCA, Josef - POSPIŠIL, Richard - SVOZILOVÁ, Marie - MIČIVÁ, P.]

AFD744 SMATANA, Jozef
Buriny v repe cukrovej vo VPP Kolíňany = The weeds in sugar beet at the farm Kolíňany / Smatana J., Demjanová E.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 169-173. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/13.pdf
[ ... DEMJANOVÁ, Eva]

AFD745 SZÜCS, G.
Parametre úrody kukurice na zrno v závislosti od typov hybridov = Parameters of yield of maize produced for grain in comparison with the other sorts of hybrids / Szücs G., Karabínová M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 174-177. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/14.pdf
[ ... KARABÍNOVÁ, Mária]

AFD746 TÝR, Štefan
Vplyv sústav hospodárenia na zaburinenosť porastov hustosiatych obilnín = The influence of farming systems on actual weed infestation of spring barley and winter wheat / Týr Š.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 178-187. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/15.pdf

AFD747 ŽEMBERY, Jozef
Vplyv obrábania pôdy a poveternostných podmienok ročníka na úrodu zrna jačmeňa nahého = Influence of cultivating methods and climatic conditions years on amound of grain yield of spring hulless barley (Hordeum distichon subsp. nudum) / Žembery J., Molnárová J., Illéš L.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 188-192. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/16.pdf
[ ... MOLNÁROVÁ, Juliana - ILLÉŠ, Ladislav]

AFD748 Schopnosť akumulácie prolínu v listoch ako indikátor tolerancie genotypov pšenice na sucho = Capacity of proline acumulation in leaves as a drought tolerance indicator of wheat genotypes / Živčák M., Brestič M., Hunková E., Ferencová J.,
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 193-197. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia2/17.pdf
[ ... ŽIVČÁK, Marek - BRESTIČ, Marián - HUNKOVÁ, Elena - FERENCOVÁ, Jana]

AFD749 BOJŇANSKÁ, Tatiana
Hodnotenie kvality koreninovej papriky = Evaluation of red pepper quality / Bojňanská T.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 198-203. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/01.pdf

AFD750 BUDAY, M.
Využitie biopreparátov v pestovateľskom systéme repy cukrovej = Biopreparates using in the crop system of sugar beet / Buday M., Karabínová M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 204-208. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/02.pdf
[ ... KARABÍNOVÁ, Mária]

AFD751 FELŠÖCIOVÁ, Soňa
Hodnotenie vybraných odrôd jačmeňa jarného na základe fyziologických ukazovateľov = Evaluation of selected varieties of spring barley on the bases of physiological parameters / Felšöciová s., Kačániová M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 209-214. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/03.pdf
[ ... KAČÁNIOVÁ, Miroslava]

AFD752 SZOMBATHOVÁ, Nora
Urban soils of some locations in Nitra town / Nora Szombathová, Jaroslava Sobocká, Marek Eštok
In: Soil anthropization VIII : proceedings, international conference, Bratislava, Slovakia, September, 28 - 30, 2004 / [editor: Jaroslava Sobocká]. - 1. vyd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2004. - ISBN 80-89128-12-2. - S. 114-120.
[ ... SOBOCKÁ, Jaroslava - EŠTOK, Marek]

AFD753 GOLIAN, Jozef
Kadmium, olovo a ortuť - riziko surovín a potravín v spoločnom stravovaní = Cadmium, lead and mercury - risk of raw materials and food in public cattering / Golian J., Sokol J., Chovanec M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 219-227. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/05.pdf
[ ... SOKOL, Jozef - CHOVANEC, Miroslav]

AFD754 FIKSELOVÁ, Martina
Zmeny v obsahu karoténov v mrkve (Daucus carota L.) vplyvom rozdielnych podmienok skladovania = The influence of different conditions of the storage on the changes of carotens in the carrot (Daucus carota L.) / Fikselová M., Frančáková H.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 215-218. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/04.pdf
[ ... FRANČÁKOVÁ, Helena]

AFD755 GREGÁŇOVÁ, Želmíra
Detekcia génov kódujúcich technologickú kvalitu pšenice pomocou DNA markerov = Detection of genes encoding the wheat technological quality by DNA markers / Gregáňová Ž., Gálová Z., Chňapek M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 228-234. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/06.pdf
[ ... GÁLOVÁ, Zdenka - CHŇAPEK, Milan]

AFD756 CHŇAPEK, Milan
Bielkovinové markery technologickej kvality zrna pšenice = Protein markers of the technological quality of wheat grain / Chňapek M., Gálová Z., Gregáňová Ž.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 235-241. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/07.pdf
[ ... GÁLOVÁ, Zdenka - GREGÁŇOVÁ, Želmíra]

AFD757 JAVOREKOVÁ, Soňa
Enzymatické aktivity mikroorganizmov v pôdnom profile = Enzymatic activities of microorganisms in the soil profile / Javoreková, Soňa, Hoblík, Ján
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 242-246. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/08.pdf
[ ... HOBLÍK, Ján]

AFD758 JOŽEFFIOVÁ, Eva
Senzorická kvalita pomarančových štiav na slovenskom trhu = Sensorial quality of orange juices on the slovak market / Jožeffiová Eva
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 247-249. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/09.pdf

AFD759 KAŽIMÍROVÁ, Viera
Energetická náročnosť výroby pšeničnej múky = Energy budget of the wheaten production / Kažimírová V.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 250-254. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/10.pdf

AFD760 Mycotoxicological potential of ripped service tree fruits (Sorbus domestica L.) = Mykotoxikologický potenciál dozretých plodov oskoruše jarabinovej (Sorbus domestica L.) / Labuda R., Tančinová D., Labudová S., Felšöciová S.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 255-263. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/11.pdf
[ ... LABUDA, Roman - TANČINOVÁ, Dana - LABUDOVÁ, Silvia - FELŠÖCIOVÁ, Soňa]

AFD761 MAREČEK, Ján
Technologické a nutričná kvalita skladovaných olejnín a strukovín = Technological and nutrition quality of storage oil plants and leguminous plants / Mareček J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 264-268. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/12.pdf

AFD762 MUCHOVÁ, Zdenka
Vplyv skladovania na zmeny bielkovinového komplexu pšenice potravinárskej Triticum aestivum L. = Impact of storage on the changes of protein complex of the food wheat Triticum aestivum L. / Muchová Z., Okrajková A.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 269-273. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/13.pdf
[ ... OKRAJKOVÁ, Adriana]

AFD763 Analýza spotreby energie valcovej mletej stolice = Analyse energy consumptions of roll milling stool / Opáth R., Tóth P., Kažimírová V., Oršula P.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 274-279. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/14.pdf
[ ... OPÁTH, Rudolf - TÓTH, P. - KAŽIMÍROVÁ, Viera - ORŠULA, Peter]

AFD764 PAČUTA, Vladimír
Listové preparáty s obsahom bioaktívnych látok a cukrová repa = Leaf preparations containing bioactive matters and sugar beet / Pačuta V., Fecková J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 280-286. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/15.pdf
[ ... FECKOVÁ, Jana]

AFD765 TANČINOVÁ, Dana
Mykotická kontaminácia pšeničných otrúb = Fungal contamination of wheat bran / Tančinová D., Labuda R., Felšöciová S.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 287-295. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/16.pdf
[ ... LABUDA, Roman - FELŠÖCIOVÁ, Soňa]

AFD766 URMINSKÁ, Dana
Zvýšenie nutričnej kvality zrnín enzýmovou hydrolýzou = An improvement in nutritional value of grain crops using enzyme hydrolysis / Urminská D., Sendrejová E., Michalík I.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 302-308. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/18.pdf
[ ... SENDREJOVÁ, Eva - MICHALÍK, Ivan]

AFD767 TÓTH, P.
Zhodnotenie liniek na filtráciu piva = Comparis of lines for beer filtration / Tóth P., Opáth R., Oršula P.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 296-301. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia3/17.pdf
[ ... OPÁTH, Rudolf - ORŠULA, Peter]

AFD768 ANGELOVIČOVÁ, Mária
Vyhodnotenie metionínu u produkčných nosníc pri skrmovaní kŕmnej zmesi HYD-10 s rozličným obsahom metionínu, cholínu a vitamínu B2 = Apprecation of methionine in productive hens at feeding of mixture with different content of methionine, choline and vitamine B2 / Angelovičová M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 309-313. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/01.pdf

AFD769 ANGELOVIČOVÁ, Mária
Vyhodnotenie zabezpečenia jódu v kŕmnych zmesiach pre ošípané = Apprecation of iodine security in feeding mixtures for pigs / Angelovičová M., Turjanica I,
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 314-316. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/02.pdf
[ ... TURIANICA, Ivan]

AFD770 ČANIGOVÁ, Margita
Zmeny mikroflóry mäsa v procese jeho zrenia = Changes of microflora in meat during the process of its ripening / Čanigová M., Ducková V., Lagin L.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 317-321. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/03.pdf
[ ... DUCKOVÁ, Viera - LAGIN, Ladislav]

AFD771 ČANIGOVÁ, Margita
Dynamika prežívania mikroorganizmov v sušenom mlieku počas jeho skladovania = Dynamics of survival of microorganisms in the powdered milk during its storaging / Čanigová M., Kusá S.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 322-327. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/04.pdf
[ ... KUSÁ, Silvia]

AFD772 Kvalita jatočného tela a mäsa volov = Carcass quality of steers / Čuboň J., Vagač V., Mojto J., Vagač G., Haščík P.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 328-331. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/05.pdf
[ ... ČUBOŇ, Juraj - VAGAČ, Vladimír - MOJTO, Jozef - VAGAČ, Gustav - HAŠČÍK, Peter]

AFD773 DUCKOVÁ, Viera
Sledovanie vzájomných vzťahov medzi celkovou a psychotrofnou mikroflórou surového kravského mlieka = Evaluation of relationship between total bacterial count and psychrotrophic microflora in raw cow's milk / Ducková V., Čanigová M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 337-341. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/07.pdf
[ ... ČANIGOVÁ, Margita]

AFD774 GOLIAN, Jozef
Využitie prediktívnych modelov pre určovanie rizika z potravín = Use of predictive models for determination of foods risk / Golian J., Sokol J., Čarnogurský J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 342-345. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/08.pdf
[ ... SOKOL, Jozef - ČARNOGURSKÝ, Ján]

AFD775 GOLIAN, Jozef
Porovnanie kvality vybraných mäsových výrobkov = Comparison of quality selected meat products / Golian J., Čapkovičová Z., Tóth P.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 346-348. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/09.pdf
[ ... ČAPKOVIČOVÁ, Zuzana - TÓTH, P.]

AFD776 Farba mäsa brojlerových kurčiat ako dôležitý ukazovateľ pre konzumenta = The colour of meat as important consumer quantity parameter / Haščík P., Weis J., Čuboň J., Kulíšek V., Makovický P.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 349-352. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/10.pdf
[ ... HAŠČÍK, Peter - WEIS, Ján - ČUBOŇ, Juraj - KULÍŠEK, Václav - MAKOVICKÝ, Peter]

AFD777 Vplyv technológie chovu kuracích brojlerov na obsah intersticiárneho väziva v kostrových svaloch počas rastu (MPT, MTA) = The influence of different breeding technology on growth chickens broilers on contain interstitial tissue in striated muscle (MPT, MTA) / Kulíšek V., Makovický P., Haščík P., Vavrišínová K.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 365-367. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/13.pdf
[ ... KULÍŠEK, Václav - MAKOVICKÝ, Peter - HAŠČÍK, Peter - VAVRIŠINOVÁ, Klára]

AFD778 MICHALCOVÁ, Anna
Zmeny v kvalite ovčieho mlieka počas dojnej sezóny = Changes of ewe’s milk quality during milking season / Michalcová A., Krupová Z.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 368-376. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/14.pdf
[ ... KRUPOVÁ, Zuzana]

AFD779 MICHALCOVÁ, Anna
Senzorická kvalita kyslomliečnych výrobkov vo vzťahu k metabolickým problémom dojníc = Sensory quality fermented milk products in relation to metabolic problems of cows / Michalcová A., Bukovinský M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 377-382. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/15.pdf
[ ... BUKOVINSKÝ, M.]

AFD780 Mikrobiologická kvalita medu = Microbiological quality of honey / Petrová J., Tonková M., Kačániová M., Kmeť V.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 383-385. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/16.pdf
[ ... PETROVÁ, Jana - TONKOVÁ, Monika - KAČÁNIOVÁ, Miroslava - KMEŤ, Vladimír]

AFD781 TURIANICA, Ivan
Porovnanie zásob voľných aminokyselín v rôznych tkanivách zlatého bažanta vo vzťahu k výskytu jódu v horskej a nížinnej oblasti = The comparison aminoacid supplies in different tissues of gold pheasant in the relationship to occurence of iodine on the mountain and lowland area / Turianica I., Angelovičová M., Roslota L.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 386-389. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/17.pdf
[ ... ANGELOVIČOVÁ, Mária - ROSTOKA, Larysa]

AFD782 ZEMAN, Stanislav
Analýza technicko-exploatačných parametrov výroby konzumného mlieka a ochrana zdravia pred účinkom hluku = Analysis of technical and exploitation parameters of milk production and health security againts noise effects / Zeman S., Petřvalský V., Porhajašová J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 390-394. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia4/18.pdf
[ ... PETŘVALSKÝ, Vladimír - PORHAJAŠOVÁ, Jana]

AFD783 ANGELOVIČ, Marek
Zber kukurice, jej spracovanie a využitie vo výžive výkrmových kurčiat = Collection of corn, its processing and using in nutrition of fattening chickens / Angelovič M., Angelovičová M., Detko I.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 395-399. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 58. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/01.pdf
[ ... ANGELOVIČOVÁ, Mária - DETKO, I.]

AFD784 ARPÁŠOVÁ, Henrieta
Vplyv probiotika Lactiferm L- 200 na ukazovatele kvality vajec = Effect of probiotic preparate Lactiferm L– 200 at selected egg quality parameters / Arpášová H., Kopecký J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 405-411. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/03.pdf
[ ... KOPECKÝ, Ján]

AFD785 ANGELOVIČ, Marek
Pozberové spracovanie pšenice a jej využitie vo výžive výkrmových kurčiat = Processing of wheat upon its collection and using of one in nutrition broilers / Angelovič M., Angelovičová M., Mendel J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 400-404. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/02.pdf
[ ... ANGELOVIČOVÁ, Mária - MENDEL, J.]

AFD786 BEŽOVÁ, Kristína
Evaluation of carcass traits in broiler rabbits according to genetic polymorphism of blood proteins = Hodnotenie jatočných ukazovateľov brojlerových králikov na základe genetického polymorfizmu krvi / Bežová K., Trakovická A., Rafay J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 412-419. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
Uverejnené aj v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/04.pdf
[ ... TRAKOVICKÁ, Anna - RAFAY, Ján]

AFD787 Výsledky celkovej plemennej hodnoty M BLUP-AM ošípaných plemena biele ušľachtilé za obdobie rokov 1993-2002 v SR = The results total breeding value of BLUP method and animal model large white pigs during 1995-2002 in Slovakia / Bobček B., Peškovičová D., Řeháček P., Balogh Z..
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 420-427. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/05.pdf
[ ... BOBČEK, Branislav - PEŠKOVIČOVÁ, Dana - ŘEHÁČEK, P. - BALOGH, Zoltán]

AFD788 BOBKO, Marek
Vplyv rozdielneho spôsobu dezinfekčného ošetrenia násadových vajec na ukazovatele liahnivosti = The influence of different disinfecting treatment of the hatching eggs on indices hatchery / Bobko M., Chmelničná Ľ.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 428-433. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku bol uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/06.pdf
[ ... CHMELNIČNÁ, Ľudmila]

AFD789 Charakteristika výkrmových a jatočných ukazovateľov finálnych hybridných skupín ošípaných = The fattening and slaughter traits in final hybrids groups of pigs / Bučko O., Vaňo M., Čopík A., Juhás P., Kulíšek V.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 434-439. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/07.pdf
[ ... BUČKO, Ondrej - VAŇO, Maroš - ČOPÍK, Andrej - JUHÁS, Peter - KULÍŠEK, Václav]

AFD790 CHMELNIČNÁ, Ľudmila
Frekvencia výskytu nepoužiteľných vajec pri ustajnení nosníc v sedemetážovej klietkovej technológii = Frequency of non-usable eggs from hens housed in sevenfloor cage bateries / Chmelničná Ľ.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 452-455. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/10.pdf

AFD791 HRNČÁR, Cyril
Možnosti tlmenia výskytu ascitu vo výkrme brojlerových kurčiat = The possibilities of suppressing occurrence of ascites in broiler chickens fattening / Hrnčár C.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 448-451. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/09.pdf

AFD792 Mikrobiologická kvalita hydinového mäsa po aplikácii probiotika = Microbiological quality of poultry meat after probiotics application / Košťálová D., Kačániová M., Čuboň J., Haščík P.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 456-458. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/11.pdf
[ ... KOŠŤÁLOVÁ, Daniela - KAČÁNIOVÁ, Miroslava - ČUBOŇ, Juraj - HAŠČÍK, Peter]

AFD793 KULÍŠEK, Václav
Niektoré aspekty prenatálneho a postnatálneho rastu kostrových svalov domácich zvierat = Some aspects of prenatal and postnatal growth of striated muscles of domestic animals / Kulíšek V., Makovický P., Vavrišínová K.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 459-461. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/12.pdf
[ ... MAKOVICKÝ, Peter - VAVRIŠINOVÁ, Klára]

AFD794 MARGETÍN, Milan
Rastové krivky jahniat rôznych genotypov vytvorených na báze zošľachtená valaška a cigája = Growth curves in lambs of various genotypes created on the basis of improved Valachian and Tsigai breeds / Margetín M., Bullová M., Čapistrák A.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 462-467. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/13.pdf
[ ... BULLOVÁ, Mária - ČAPISTRÁK, Anton]

AFD795 MONSBERGEROVÁ, Lenka
Stanovenie selekčných kritérií plemena slovenský teplokrvník na základe výkonnosti = Determination of selective criteria for breed Slowak warm -blood horse on the basis of performance / Monsbergerová L., Halo M., Polyaková L.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 468-471. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/14.pdf
[ ... HALO, Marko - POLYAKOVÁ, Lenka]

AFD796 Analýza kritérií 4 - 6 ročných mladých športových koní v Slovenskej republike za obdobie 1995-2002 = Analyse criteria of 4 - 6 yearly young sport horses in Slovak Republic during the period 1995-2002 / Monsbergerová L., Halo M., Grácz J., Polyaková L.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 472-476. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/15.pdf
[ ... MONSBERGEROVÁ, Lenka - HALO, Marko - GRÁCZ, Ján - POLYAKOVÁ, Lenka]

AFD797 Kamplylobakteriózy zvierat a možné postupy prevencie = Camplylobacteriosis of animals and methods of prevention / Sokol J., Kantíková M., Golian J., Pliešovský J., Rajský D.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 477-482. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/16.pdf
[ ... SOKOL, Jozef - KANTÍKOVÁ, Mária - GOLIAN, Jozef - PLIEŠOVSKÝ, Ján - RAJSKÝ, Dušan]

AFD798 Asociácia alel génu folikulostimulačného hormónu (FSHB) ku znakom reprodukcie = Association of gene alleles of follicular stimulative hormone (FSHB) to reproductive singns / Vaňo M., Bučko O., Kováč Ľ., Dvořák J., Matoušek V., Čopík A.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 492-496. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/18.pdf
[ ... VAŇO, Maroš - BUČKO, Ondrej - KOVÁČ, Ľubomír - DVOŘÁK, J. - MATOUŠEK, V. - ČOPÍK, Andrej]

AFD799 VAVRIŠINOVÁ, Klára
Dlhovekosť a príčiny vyraďovania pinzgauských kráv = Longevity and causes of culling in Pinzgauer cows / Vavrišínová K., Bullová M., Mlynek J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 497-502. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/19.pdf
[ ... BULLOVÁ, Mária - MLYNEK, Juraj]

AFD800 WEIS, Ján
Mapovanie genofondu národných plemien husí = Mapping of national geese breeds genofond / Weis J., Mindek S., Hrnčár C.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 503-508. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/20.pdf
[ ... MINDEK, Slavomír - HRNČÁR, Cyril]

AFD801 Niektoré ukazovatele jatočnej hodnoty volkov = Some indices carcass value of steers / Zimmermann V., Bullová M., Čopík A., Makovický P.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 509-511. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia5/21.pdf
[ ... ZIMMERMANN, Vladimír - BULLOVÁ, Mária - ČOPÍK, Andrej - MAKOVICKÝ, Peter]

AFD802 BANDLEROVÁ, Anna
Účtovný a daňový pohľad stravovania zamestnancov = Accounting and tax view of empleyee boardind / Bandlerová A. ml., Hockicková V.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 512-515. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku uverejnený v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 73. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/01.pdf
[ ... HOCKICKOVÁ, V.]

AFD803 ČOPÍK, Andrej
Organizácia poradenských služieb na mliečnych farmách v Poľsku = The extension services management at milk farms in Poland / Čopík A., Bučko O., Vaňo M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 516-518. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/02.pdf
[ ... BUČKO, Andrej - VAŇO, Maroš]

AFD804 FARKAŠOVÁ, Mária
Očakávané dopady vstupu SR do EÚ na ekonomiku výroby komodít chovu HD = Possible impacts of the Slovak Republic entry on the economics of commoditie`s production from the cattle breeding / Farkašová M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 519-521. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/03.pdf

AFD805 GAJDOŠ, Jaroslav
Systémový prístup k výrobno-ekonomickým vzťahom pestovania repky ozimnej v SR = Systematic approach to production-economic relations of cultivating colza in SR / Gajdoš Jaroslav
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 522-525. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 74. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/04.pdf

AFD806 HACHEROVÁ, Žofia
Inventarizácia majetku a záväzkov v účtovníctve podnikateľov = Reconciliation of property and payables in the accounting for business entities / Hacherová Ž., Vaňová A.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 526-530. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 75. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/05.pdf
[ ... VAŇOVÁ, A.]

AFD807 HENNYEYOVÁ, Klára
Stratégia informatizácie spoločnosti na Slovensku = Strategy of the informatization of society in Slovakia / Hennyeyová K.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 531-535. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 75-76. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/06.pdf

AFD808 HERCEGOVÁ, Katarína
Systém dôchodkového poistenia na Slovensku s prognózou vývoja do budúcnosti = System of retirement insurance in Slovak Republic and vision of development of the future / Hercegová K.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 536-544. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 76. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/07.pdf

AFD809 KORCOVÁ, Zuzana
Informačná spoločnosť a SR = Information society and Slovak Republic / Korcová Z.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 545-551. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 77. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/08.pdf

AFD810 KORCOVÁ, Zuzana
Súčasné trendy v IKT = Present trends in ICT / Korcová Z., Tóthová D.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 552-556. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 76-77. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/09.pdf
[ ... TÓTHOVÁ, Darina]

AFD811 MIŽIČKOVÁ, Ľudmila
Postavenie fyzických osôb v podnikateľskej štruktúre agrokomplexu = Status of physical persons in entrepreneural structure of the agricultural and food complex / Mižičková Ľ., Ubrežiová I.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - 80-8069-448-6 ; Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 557-560. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 77-78. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/10.pdf
[ ... UBREŽIOVÁ, Iveta]

AFD812 MUŠÁK, Jozef
Účtovanie a zdaňovanie tvorby sociálneho fondu = Counting and taxing of the social fond accumulation / Mušák J.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - 80-8069-448-6 ; Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 561-563. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 78. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/11.pdf

AFD813 POPELKA, Vladimír
Informačné zabezpečenie subjektu agrosektora v konkurenčnom prostredí = Informative security of subjects of agrosector in competitive environment / Popelka V.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - 80-8069-448-6 ; Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 564-566. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 78-79. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/12.pdf

AFD814 ŠAJBIDOROVÁ, Mária
Etika mediálnej reklamy = Media communication ethics / Šajbidorová M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - 80-8069-448-6 ; Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 567-571. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 79. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/13.pdf

AFD815 ŠKORECOVÁ, Emília
Kalkulácie a rozpočty v podmienkach globalizácie ekonomiky = The calculations and budgets in conditions of economic globalisation / Škorecová E.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - 80-8069-448-6 ; Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 572-578. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 79. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/14.pdf

AFD816 VAŇOVÁ, A.
Účtovné a daňové aspekty majetku podnikateľov = Accounting and fiscal aspects of the entrepreneurs property / Vaňová A.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - 80-8069-448-6 ; Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 579-583. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/15.pdf

AFD817 WENZLOVÁ, Mária
Bezpečnosť a ochrana údajov - závažný problém súčasnosti = Data securing and protecting - actual important problems / Wenzlová M.
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] = Topical tasks solved in agro-food sektor : zborník z X. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 19. november 2004 / zostavovateľ: Klára Vavrišinová. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - 80-8069-448-6 ; Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-448-6. - S. 584-587. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Aktualizované Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 80. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/ax_10/sekcia6/16.pdf
[ ... GOZORA, Vladimír]

AFD818 Modelovanie laktačných kriviek oviec pomocou Test day Modelu (TDM) = Modeling of sheep lactation curves using Test day Model (TDM) / Marta Oravcová, Dana Peškovičová, Milan Margetín, Emil Krupa, Emília Hanusová
In: Biometrické metódy a modely v pôdohospodárskej vede, výskume a výučbe : XVI. letná škola biometriky, konferencia s medzinárodnou účasťou, Račkova dolina, 21.-25. júna 2004 / editor: Pavel Fľak. - 1. vyd. - Nitra ; Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-06-1. - S. 223-229.
[ ... ORAVCOVÁ, Marta - PEŠKOVIČOVÁ, Dana - MARGETÍN, Milan - KRUPA, Emil - HANUSOVÁ, Emília]

AFD819 Využití lineárního popisu, měření a ultrasonografie pro stanovení morfologických vlastností vemen ovcí = The use of linear assessment, measurements and ultrasonography for determination of morphological characteristics of sheep udders / Michal Milerski, Milan Margetín, Dušan Apolén, Anton Čapistrák, Jaroslav Špánik
In: Biometrické metódy a modely v pôdohospodárskej vede, výskume a výučbe : XVI. letná škola biometriky, konferencia s medzinárodnou účasťou, Račkova dolina, 21.-25. júna 2004 / editor: Pavel Fľak. - 1. vyd. - Nitra ; Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-06-1. - S. 249-255.
[ ... MILERSKI, Michal - MARGETÍN, Milan - APOLEN, Dušan - ČAPISTRÁK, Anton - ŠPÁNIK, Jaroslav]

AFD820 BARTOVÁ, Ľubica
Odhad regresných parametrov zdanlivo nesúvisiacich regresných rovníc = Estimation of regression parameters by seemingly unrelated regression / Ľubica Bartová
In: Biometrické metódy a modely v pôdohospodárskej vede, výskume a výučbe : XVI. letná škola biometriky, konferencia s medzinárodnou účasťou, Račkova dolina, 21.-25. júna 2004 / editor: Pavel Fľak. - 1. vyd. - Nitra ; Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-06-1. - S. 299-305.

AFD821 CANDRÁK, Juraj
Štandardné postupy analýz biometrických údajov v živočíšnej výrobe = Standard techniques of biometric data analysis in animal husbandry / Juraj Candrák
In: Biometrické metódy a modely v pôdohospodárskej vede, výskume a výučbe : XVI. letná škola biometriky, konferencia s medzinárodnou účasťou, Račkova dolina, 21.-25. júna 2004 / editor: Pavel Fľak. - 1. vyd. - Nitra ; Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-06-1. - S. 315-319.

AFD822 STEHLÍKOVÁ, Beáta
Analýza spojitých údajov pomocou variogramu v SASe = The analysis of the continuous data by variogram using SAS / Beáta Stehlíková
In: Biometrické metódy a modely v pôdohospodárskej vede, výskume a výučbe : XVI. letná škola biometriky, konferencia s medzinárodnou účasťou, Račkova dolina, 21.-25. júna 2004 / editor: Pavel Fľak. - 1. vyd. - Nitra ; Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004. - ISBN 80-89162-06-1. - S. 321-326.

AFD823 ÁRENDÁŠ, Marek
Možnosti obchodovania na Bratislavskej komoditnej burze pre subjekty PPoK = Trading possibilities of the Bratislava commodity exchange for agriculture subjects / Marek Árendáš, Slavomír Jusko
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 35-38.
[ ... JUSKO, Slavomír]

AFD824 BOJŇANSKÁ, Kristína
Vplyv reformy SPP na poľnohospodárstvo Slovenska / Kristína Bojňanská
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 74-77.

AFD825 BRIESTENSKÝ, Marek
Obchodné mechanizmy a ich funkcie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky / Marek Briestenský, Matúš Vadovič
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 85-89.
[ ... VADOVIČ, Matúš]

AFD826 FAZEKAŠOVÁ, Martina
Managing communication / Martina Fazekašová
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 168-173.

AFD827 GREGÁŇOVÁ, Radomíra
Použitie web stránok vo vyučovaní matematiky = Using of web pages in teaching of mathematics / Radimíra Gregáňová
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 208-212.

AFD828 HALADOVÁ, Andrea
Alokácia kapitálu - výsledok rozhodovacieho procesu = Allocation of capital - result of the decision process / Andrea Haladová
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 217-223.

AFD829 ALMEIDA, Helena Jorge
Vývoj spotreby a spotrebiteľskej ceny hovädzieho mäsa na Slovensku = Development of beef consumption and retail price in Slovakia / Helena Jorge de Almeida
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 337-341.

AFD830 KAČMÁROVÁ, Oľga
Integračné tendencie v pivovarníckom priemysle / Oľga Kačmárová, Radovan Savov
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 351-354.
[ ... SAVOV, Radovan]

AFD831 KAPSDORFEROVÁ, Zuzana
Marketingová stratégia odbytu národných špecialít na zahraničný trh = Marketing strategy of national specialities on foreign market / Zuzana Kapsdorferová
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 355-358.

AFD832 KOMARŇANSKÝ, Pavol
Príliv zahraničného kapitálu do Slovenskej republiky a jeho vplyv na trh pracovných síl = Inflow of foreign capital to Slovak Republic and influence on the human resources market / Pavol Komarňanský, Vladimír Študenc
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 381-385.
[ ... ŠTUDENC, Vladimír]

AFD833 KUNOVÁ, Daniela
Analýza poľnohospodárskych družstiev ako jednej z foriem podnikania / Daniela Kunová
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 424-427.

AFD834 LAZÍKOVÁ, Jarmila
Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov na pôde = Structural changes of the land managed enterprises / Jarmila Lazíková
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 433-437.

AFD835 MACHOVÁ, Eva
Využitie Data Miningu v bankovníctve = The use of Data Mining in the banking / Eva Machová
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 466-469.

AFD836 MITAŠÍKOVÁ, Michaela
Vplyv zamestnanosti v cestovnom ruchu na rozvoj regiónu / Michaela Mitašíková
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 496-500.

AFD837 NAŠČÁKOVÁ, Jana
Zhodnotenie účinnosti podnikania na pôde v tendenciách integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie / Jana Naščáková
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 506-511.

AFD838 SZIDOR, Milan
Porovnanie úrovne podpory poľnohospodárstva v krajinách CEFTA pomocou ukazovateľov PSE, CSE a TSE = Comparison of agriculture support level in CEFTA countries by PSE, CSE and TSE indicators / Milan Szidor
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 669-672.

AFD839 TAZZA AL, Bassam
Rozvoj ľudských zdrojov a ich problémy v arabskom svete / Bassam al Tazza
In: EDAMBA = 7th international science conference EDAMBA : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Elena Strážovská - gestorka EDAMBA. - 1. vyd. - Bratislava : EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1882-4. - S. 692-695.

AFD840 BOBČEK, Rastislav
Vplyv mannánových olisacharidov a glukomannánov na biochemické ukazovatele v slepých črevách moriek / Rastislav Bobček, Miroslava Kačániová, Vladimír Kmeť
In: 21. dni živočíšnej fyziológie. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, 2004. - S. 22.
[ ... KAČÁNIOVÁ, Miroslava - KMEŤ, Vladimír]

AFD841 BARTOVÁ, Ľubica
Indikátory chudoby a ich odhad v SR / Ľubica Bartová
In: Štatistika a integrácia : 12. slovenská štatistická konferencia. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-37-9. - S. 155-159.

AFD842 STEHLÍKOVÁ, Beáta
Fuzzy zhluková analýza ako prostriedok hodnotenia rozdielov / Beáta Stehlíková
In: Štatistika a integrácia : 12. slovenská štatistická konferencia. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-37-9. - S. 165-169.

AFD843 SOJKOVÁ, Zlata
Komparatívna analýza európskych krajín z hľadiska indexu ľudského rozvoja / Zlata Sojková, Štefan Covaci
In: Štatistika a integrácia : 12. slovenská štatistická konferencia. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-37-9. - S. 268-270.
[ ... COVACI, Stefan]

AFD844 STEHLÍKOVÁ, Beáta
Charakteristiky smerových údajov pomocou softvéru Mathematica / Beáta Stehlíková
In: Výpočtová štatistika : 13. medzinárodný seminár, zborník príspevkov, Bratislava 2.-3.12.2004 / [zostavili: Jozef Chajdiak, Ján Luha]. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-38-7. - S. 132-135.

AFD845 Analýza teploty v zimnom období v ustajňovacích objektoch pre hovädzí dobytok / Peter Košťál, Štefan Koprda, Marek Šesták, Michal Šesták, Martin Supek
In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou : Nitra, 26. marec 2004 / [zostavil: Ľubomír Zelenický]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-670-1. - S. 53-55.
[ ... KOŠŤÁL, Peter - KOPRDA, Štefan - ŠESTÁK, Marek - SUPEK, Martin]

AFD846 Mikroskopická stavba diafýzy stehnovej kosti svine domácej / Monika Martiniaková, Birgit Grosskopf, Mária Vondráková, Marián Fabiš
In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou : Nitra, 26. marec 2004 / [zostavil: Ľubomír Zelenický]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-670-1. - S. 67-70.
[ ... MARTINIAKOVÁ, Monika - GROSSKOPF, Birgit - VONDRÁKOVÁ, M. - FABIŠ, Marián]

AFD847 MATEJAŠÁKOVÁ, E.
Vplyv niektorých aditív na zlepšenie fertilizačnej kapacity semena baranov / Eva Matejašáková, Juraj Pivko
In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou : Nitra, 26. marec 2004 / [zostavil: Ľubomír Zelenický]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-670-1. - S. 71-74.
[ ... PIVKO, Juraj]

AFD848 POKORNÁ, Tünde
Bioklimatické podmienky a závlaha ako faktory ovplyvňujúce úspešné pestovanie zemolezu kamčatského a zemolezu jedlého v podmienkach SR / Tünde Pokorná, Katarína Podoláková, Ján Matuškovič
In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou : Nitra, 26. marec 2004 / [zostavil: Ľubomír Zelenický]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-670-1. - S. 96-99.
[ ... PODOLÁKOVÁ, Katarína - MATUŠKOVIČ, Ján]

AFD849 GOGOLÁKOVÁ, Anna
Populačná hustota a populačná štruktúra endemického druhu Crocus discolor G. reuss / Anna Gogoláková, Peter Štrba
In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou : Nitra, 26. marec 2004 / [zostavil: Ľubomír Zelenický]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-670-1. - S. 166-169.
[ ... ŠTRBA, Peter]

AFD850 BOŽIKOVÁ, Monika
Využitie e-learningu vo vyučovaní fyziky / Monika Božiková
In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou : Nitra, 26. marec 2004 / [zostavil: Ľubomír Zelenický]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-670-1. - S. 212-215.

AFD851 MATUŠEK, Vladimír
Najčastejšie chyby pri utváraní negácie výrokov a možnosti ich odstránenia / Vladimír Matušek
In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou : Nitra, 26. marec 2004 / [zostavil: Ľubomír Zelenický]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-670-1. - S. 380-383.

AFD852 SÁDOVSKÝ, Zoltán
Pravdepodobnostný návrh a optimálna kalibrácia noriem navrhovania konštrukcií / Zoltán Sádovský, Dušan Páleš
In: Kovové a spriahnuté konštrukcie a mosty : XXX. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. - Bratislava : EDIS, 2004. - ISBN 80-8070-304-3. - S. 159-166.
[ ... PÁLEŠ, Dušan]

AFD853 ELIÁŠ, Pavol
Stav a perspektívy ochrany zubra na Slovensku / Pavol Eliáš
In: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VI. : zborník referátov z konferencie, Zvolen 10.-11.10.2003. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2004. - S. 119-129.

AFD854 ADAMIŠIN, Peter
Ekonomický prínos využívania obnoviteľných zdrojov v podmienkach poľnohospodárskeho podniku / Peter Adamišin, Pavol Andrejovský
In: Teoretické aspekty priezových ekonomík. - Košice : Royal Unicorn, 2004. - ISBN 80-8073-2002-7. - S. 8-16.
[ ... ANDREJOVSKÝ, Pavol]

AFD855 ELIÁŠ, Pavol
Národná stratégia pre invázne druhy ako nástroj štátnej politiky / Pavol Eliáš
In: Invázie a invázne organizmy 5 : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 26.-28.10.2004. - Banská Štiavnica : Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, 2004. - Nestr..

AFD856 ANDREJOVSKÝ, Pavol
Podnik a životné prostredie / Pavol Andrejovský, Peter Adamišin
In: Teoretické aspekty priezových ekonomík. - Košice : Royal Unicorn, 2004. - ISBN 80-8073-2002-7. - S. 17-22.
[ ... ADAMIŠIN, Peter]

AFD857 ELIÁŠ, Pavol
Biotické invázie a invázne organizmy - celosvetový, európsky a slovenský problém / Pavol Eliáš
In: Invázie a invázne organizmy 5 : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 26.-28.10.2004. - Banská Štiavnica : Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, 2004. - Nestr..

AFD858 DAŇKOVÁ, A.
Životné prostredie v slovenskej časti karpatského euroregiónu / Daňková A., Daňko J.
In: O ekológii vo vybraných aglomeráciách Jelšavy-Lubeníka a stredného Spiša = proceedings : zborník. - Bratislava : Ústav geotechniky SAV, 2004. - ISBN 80-8077-010-7. - S. 10-14.
[ ... DAŇKO, Jozef]

AFD859 ELIÁŠ, Pavol
Invázne druhy rastlín v Slovenskej republike / Pavol Eliáš
In: Invázie a invázne organizmy 5 : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 26.-28.10.2004. - Banská Štiavnica : Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, 2004. - Nestr..

AFD860 ELIÁŠ, Pavol
Invázny potenciál introdukovaných rastlín / Pavol Eliáš, Jana Mooschová
In: Invázie a invázne organizmy 5 : Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 26.-28.10.2004. - Banská Štiavnica : Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, 2004.
[ ... MOOSCHOVÁ, Jana]

AFD861 ELIÁŠ, Pavol
Pomer pohlaví v populáciách dvojdomových rastlín / Pavol Eliáš
In: Populačná biológia rastlín VIII : konferencia s medzinárodnou účasťou, Nitra 23.-25.6.2004. - 1. vyd. - Banská Štiavnica : SEKOS, 2004.

AFD862 ADAMIŠIN, Peter
Možnosti financovania aktivít podnikov drevospracujúceho priemyslu zo štrukturálnych fondov / Peter Adamišin, Pavol Andrejovský
In: Trendy v systémoch riadenia podnikov [elektronický zdroj] : 7. medzinárodná vedecká konferecia, Herľany, 9.-10. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Košice : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-8073-202-7. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).

[ ... ANDREJOVSKÝ, Pavol]

AFD863 ELIÁŠ, Pavol
Zmena štruktúry a veľkosti populácie Loranthus europeus v dubovo-hrabovom lese v Bábe pri Nitre / Pavol Eliáš
In: Populačná biológia rastlín VIII : konferencia s medzinárodnou účasťou, Nitra 23.-25.6.2004. - 1. vyd. - Banská Štiavnica : SEKOS, 2004.

AFD864 ELIÁŠ, Pavol
K poznaniu synatropnej (burinovej a ruderálnej) vegetácie Borskej nížiny / Pavol Eliáš
In: 8. zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV : flóra a vegetácia riečnej nivy, Piesočná pri Moravskom Sv. Jáne, 1.-4.6.2004. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2004.

AFD865 ELIÁŠ, Pavol
Pokrok v populačnej biológii rastlín / Pavol Eliáš
In: Populačná biológia rastlín VIII : konferencia s medzinárodnou účasťou, Nitra 23.-25.6.2004. - 1. vyd. - Banská Štiavnica : SEKOS, 2004.

AFD866 ELIÁŠ, Pavol
K dejinám ekológie na Slovensku / Pavol Eliáš
In: Veda a technika v dejinách : II. vedecký seminár, Bratislava 8.12.2004. - 1. vyd. - Bratislava ; Bratislava, 2004.

AFD867 ŠIMČÁK, Pavel
Perspektíva ekologického poľnohospodárstva a výroby bioproduktov a potravín po vstupe SR do EÚ = Landed property - problem of business environs in agriculture / Pavel Šimčák
In: K aktuálnym problémom v PPoK po vstupe Slovenska do EÚ [elektronický zdroj] = Current issues in agricultural and food sector after accession of Slovakia to the European Union : zborník vedeckých príspevkov, Račkova dolina 3.-4.jún 2004. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-367-6. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD868 JARÁBKOVÁ, Jana
Participácia obyvateľov na tvorbe programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja / J. Jarábková, V. Papcunová
In: Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Košice 22.-23.10.2004 / [zostavovateľ] Ladislav Lovaš. - 1. vyd. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2004. - S. 280-285.
[ ... PAPCUNOVÁ, Viera]

AFD869 BANAI TÓTH, Pavol
Vplyv komoditných režimov na pestovateľské plochy a obchod poľnohospodárskych produktov = Influence of commodity regimes on production acreages and trade of agricultural products / Pavol Banai Tóth
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 37-40. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/banai_toth.pdf

AFD870 BECÍK, Branislav
Analýza zdrojov príjmov samostatne hospodáriacich roľníkov v Slovenskej republike = Income sources analysis of farm restructuring in Slovak Republic / Branislav Becík
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 41-44. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/becik.pdf

AFD871 BIELIKOVÁ, Natália
Systém podpory poľnohospodárstva SR po vstupe do EÚ - návrh systému priamych platieb = The support system of Slovak agriculture after the entrance to the EU -system of the direct payments proposal / Natália Bieliková
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 51-56. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/bielikova.pdf

AFD872 BOJŇANSKÁ, Kristína
Porovnanie podpory poľnohospodárstva v krajinách vstupujúcich do EÚ = Comparation of agricultural support in chosen entry countries in EU / Kristína Bojňanská
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 62-66. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/bojnanska.pdf

AFD873 BOREKOVÁ, Božena
Kvantifikácia vplyvu vybraných faktorov na zníženie miery zdanenia = Quantification of chosen factors influence on tax rate decrease / Božena Boreková
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 67-71. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/borekova.pdf

AFD874 BULLA, Róbert
Modelové zobrazenie rozdielov v ekonomike výroby mlieka medzi ČR a SR = Modelling presentation of differences in economy of milk production between Czech and Slovak Republic / Róbert Bulla, Dušan Dobák
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 79-86. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/bulla_dobak.pdf
[ ... DOBÁK, Dušan]

AFD875 DVOŘÁK, Marek
Determinanty tvorby hospodárskeho výsledku v Slovenskej republike = Determinants of profit in the Slovak Republic / Marek Dvořák
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 103-107. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/dvorak.pdf

AFD876 GURČÍK, Ľubomír
Determinanty platobnej schopnosti poľnohospodárskeho podniku na Slovensku = Determinantes of solvency of agricultural businesses in Slovakia / Gurčík Ľ ubomír
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 123-129. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/gurcik.pdf

AFD877 HACHEROVÁ, Žofia
Úroveň vývoja majetku a finančných zdrojov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby = Development of property and financial sources in enterprises of agricultural primary production / Žofia Hacherová, Jozef Bojňanský, Richard Hulík
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 130-135. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/hacherova_a_kol.pdf
[ ... BOJŇANSKÝ, Jozef - HULÍK, Richard]

AFD878 HANÁČKOVÁ, Denisa
Analýza ziskovosti vybraného súboru podnikov = Profitability analysis of selected group of enterprises / Denisa Hanáčková
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 142-145. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/hanackova.pdf

AFD879 HENNYEYOVÁ, Klára
Implementácia programu e-Europe na zabezpečenie prosperity podniku = Implementation of the e-Europe program to ensure prosperity of enterprises / Klára Hennyeyová
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 146-149. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/hennyeyova.pdf

AFD880 HUDÁK, Jozef
Vplyv štruktúrnych aspektov na úspešnosť obchodných spoločností podnikajúcich na pôde = Influence of the structural aspects on the efectivity of the agricultural commercial enterprises / Jozef Hudák, Patrik Rovný
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 155-160. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/hudak_rovny.pdf
[ ... ROVNÝ, Patrik]

AFD881 CHRZANOVÁ, Slávka
Tendencie komoditného agroobchodu SR = Tendency of Slovak commodity agritrade / Slávka Chrzanová
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 179-183. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/chrzanova.pdf

AFD882 KOŠČO, Tibor
Finančné nástroje v poľnohospodárstve v predvstupovom období = Financial instruments in agriculture in pre-accession period towards the EU / Tibor Koščo, Peter Szovics
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 216-220. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/kosco_szovics.pdf
[ ... SZOVICS, Peter]

AFD883 KUBICOVÁ, Ľubica
Úroveň spotreby potravín - významný faktor rozvoja agrokomplexu = The level of food consumption - the important factor of agrokomplex development / Ľubica Kubicová
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 237-240. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/kubicova.pdf

AFD884 KUČERA, Milan
Smerovanie podnikových informačných systémov v agrorezorte po vstupe do EÚ = Management information systems movement in agriculture after the accession to the EU / Milan Kučera
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 241-245. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/kucera.pdf

AFD885 KUNOVÁ, Daniela
Analýza vývoja poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenskej republiky vybraných krajín EÚ = Analysis of slovak agricultural land fund development and of selected EU countries / Daniela Kunová
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 257-262. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/kunova.pdf

AFD886 KUZMA, František
Spoločná agrárna politika - významný faktor podnikovej úspešnosti / František Kuzma
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 263-268. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/kuzma.pdf

AFD887 LAUROVÁ, Magdaléna
Aktuálne výrobné a ekonomické problémy vo výrobe spracovania hrozna a perspektív vinohradníckej výroby = Actual production and economic problems and perspectives of wine production / Magdaléna Laurová
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 269-273. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/laurova.pdf

AFD888 LAZARČÍK, Juraj
Faktory ovplyvňujúce úspešnosť chovu oviec = Factors influencing sheep breeding successfulness / Juraj Lazarčík
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 274-276. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/lazarcik.pdf

AFD889 MINÁROVÁ, Martina
Podmienky a faktory trvalo udržateľného rozvoja vertikály hydinárskej produkcie na Slovensku = Conditions and factors of sustainable development of poultry production vertical in Slovakia / Minárová Martina
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 307-310. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/minarova.pdf

AFD890 NOSKOVÁ, Jana
Využitie výrobných zdrojov v poľnohospodárskych podnikoch vybraného regiónu SR = Using the inputs in agricultural enterprises in the selected region in SR / Jana Nosková
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 325-328. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/noskova.pdf

AFD891 PATAKY, Jozef
Controlling a netradičné metódy kalkulácie nákladov v poľnohospodárstve = Controlling and non-traditional methods of costing in agriculture / Jozef Pataky
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 329-334. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/pataky.pdf

AFD892 PODOLÁK, Alojz
Vplyv sucha na produkčnosť a formovanie agroochodu = The impact of dry season on the agribusiness productiveness and forming / Alojz Podolák
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 347-349. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/podolak.pdf

AFD893 POKRIVČÁK, Ján
Modelling of the slovak cereals production = Modelovanie slovenského sektoru obilnín / Ján Pokrivčák, Ľubica Bartová, Pavol Ciaian
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 350-358. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/pokrivcak.pdf
[ ... BARTOVÁ, Ľubica - CIAIAN, Pavel]

AFD894 PORHAJAŠ, Viktor
Perspektívy pestovania čučoriedky chocholíkatej na Slovensku = Perspectives of the canadian blueberries cultivation in Slovakia / Viktor Porhajaš
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 371-375. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/porhajas.pdf

AFD895 RAJČÁNIOVÁ, Miroslava
Hodnotenie efektívnosti poľnohospodárskych podnikov = Evaluation of efficiency of agricultural enterprises / Miroslava Rajčániová
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 376-379. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/rajcaniova.pdf

AFD896 REPISKÝ, Jozef
Optimalizácia investičného programu = Optimal investment program / Jozef Repiský, Andrea Haladová
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 380-385. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/repisky_haladova.pdf
[ ... HALADOVÁ, Andrea]

AFD897 SERENČÉŠ, Peter
Princípy determinujúce finančné hospodárenie poľnohospodárskych podnikov = Determine principles of financial management of agricultural enterprises / Peter Serenčéš
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 394-399. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/serences_p.pdf

AFD898 SERENČÉŠ, Roman
Reforma SPP - budúci faktor podnikovej úspešnosti = CAP reform - future nfactor of enterprise successfulness / Roman Serenčéš
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 401-404. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/serences_r.pdf

AFD899 VADOVIČ, Matúš
Faktory ovplyvňujúce konkurencieschopnosť v mliekarenskom priemysle = Factors influencing companies competitivenes in milk industry / Matúš Vadovič
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 440-444. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/vadovic.pdf

AFD900 VAŇOVÁ, Lucia
Závery Kodanského summitu a ich aplikácia v oblasti priamych platieb = The Copenhagen summit conclusions and their application in the area of direct payments / Lucia Vaňová
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 450-454. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/vanova.pdf

AFD901 VESELOVSKÍ, Alfréd
Vplyv negociačného procesu v kapitole č. 7 - Poľnohospodárstvo na formovanie produkcie a výkonnosti agroobchodu SR = The impact of negotiation process in chapter No. 7 - Agriculturale on production forming and efficiency of Slovak agricultural trade / Alfréd Veselovskí
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 462-466. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/veselovski.pdf

AFD902 VODILOVÁ, Miroslava
Analýza vybraných ekonomických ukazovateľov poľnohospodárskych podnikov = Analyse of selected economical indicators of agriculturalcompanies / Miroslava Vodilová
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 473-477. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/vodilova.pdf

AFD903 BARTOVÁ, Ľubica
Chudoba a dôchodková nerovnosť a ich odhad / Ľubica Bartová
In: Hospodárska a sociálna politika v predvstupovom procese : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Modra - Harmónia, 23.-24. mája 2003 / zostavovateľ: Jozef Kirchmayer. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2004. - ISBN 80-225-1851-4. - S. 265-271.

AFD904 FULKOVÁ, Emília
Postoj učiteľov odborných predmetov k ďalšiemu vzdelávaniu = Attitude of special subject teachers to their next education / Emília Fulková
In: Q-2004 - Technológie údržby ciest : 6. seminár s medzinárodnou účasťou, Žilina 27.- 28. apríla 2004. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004. - S. 248-252. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.

AFD905 ZENTKOVÁ, Iveta
Vplyv štátnej regulácie na trh s mliekom = In the impact of goverment-issue regulation on the milk market / Iveta Zentková, Elena Švarcová
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 482-489. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/zentkova_svarcova.pdf
[ ... ŠVARCOVÁ, Elena]

AFD906 ZOBORSKÝ, Ivan Mojmír
Služby ako významná súčasť úspešnosti agropotravinárskeho komplexu = Services as a significant part of success of the agricultural and food processing komplex / Ivan Mojmír Zoborský
In: Faktory podnikovej úspešnosti 2003 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Ján 4.-5. december 2003 / [zostavil: Peter Bielik]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-434-6. - S. 498-503. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/fpu03/zoborsky.pdf

AFD907 ORSZÁGHOVÁ, Dana
Uplatnenie elektronických dokumentov vo výučbe a v štúdiu matematiky / Dana Országhová, Radomíra Gregáňová
In: Acta mathematica. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-896-8. - S. 117-121.
[ ... GREGÁŇOVÁ, Radomíra]

AFD908 GREGÁŇOVÁ, Radomíra
Implementácia e-vzdelávania do výučby matematiky / Radomíra Gregáňová, Dana Országhová
In: Acta mathematica. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-896-8. - S. 123-126.
[ ... ORSZÁGHOVÁ, Dana]

AFD909 MINÁROVÁ, Martina
Analýza spotrebiteľského správania pri kúpe hydinového mäsa na Slovensku / Martina Minárová
In: Ekonomika firiem 2004 : zborník z medzinárodnej konferencie, Michalovce 16.- 17.9.2004. - v Bratislave : Ekonomická univerzita, 2004. - ISBN 80-225-1879-4. - S. 593-598.

AFD910 PODOLÁK, Alojz
Miesto agroobchodu SR vo vnútornom trhu EÚ = The position of agricultural trade of Slovakia wahin internal market / Alojz Podolák
In: Ekonomika firiem 2004 : zborník z medzinárodnej konferencie, Michalovce 16.- 17.9.2004. - v Bratislave : Ekonomická univerzita, 2004. - ISBN 80-225-1879-4. - S. 599-603.

AFD911 BANDLEROVÁ, Anna
Harmonizácia slovenského účtovníctva po vstupe do EÚ = Slovak accounting harmonization after entry to the EU / Anna Bandlerová, Katarína Hercegová
In: Európske financie – teória, politika a prax = medzinárodná konferencia, Banská Bystrica, 8.- 9.9. 2004 : medzinárodná konferencia, Banská Bystrica, 8.- 9.9. 2004. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8055-968-6. - Nestr..
[ ... HERCEGOVÁ, Katarína]

AFD912 BOJŇANSKÝ, Jozef
Komparácia IAS 12 - dane z príjmov s právnou úpravou účtovníctva SR = The comparison of IAS 12 - income tax with legal regulations of Slovak accounting / Jozef Bojňanský, Richard Hulík
In: Európske financie – teória, politika a prax = medzinárodná konferencia, Banská Bystrica, 8.- 9.9. 2004 : medzinárodná konferencia, Banská Bystrica, 8.- 9.9. 2004. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8055-968-6. - Nestr..
[ ... HULÍK, Richard]

AFD913 HACHEROVÁ, Žofia
Účtovníctvo v univerzitnom vzdelávaní a v praxi = Accounting in academic education and in practice / Žofia Hacherová
In: Európske financie – teória, politika a prax = medzinárodná konferencia, Banská Bystrica, 8.- 9.9. 2004 : medzinárodná konferencia, Banská Bystrica, 8.- 9.9. 2004. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8055-968-6. - Nestr..

AFD914 SOJKOVÁ, Zlata
Využitie softvéru @Risk pre simulovanie / Zlata Sojková
In: Výpočtová štatistika : 13. medzinárodný seminár, zborník príspevkov, Bratislava 2.-3.12.2004 / [zostavili: Jozef Chajdiak, Ján Luha]. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. - ISBN 80-88946-38-7. - S. 119-124.

AFD915 HORSKÁ, Elena
Regionálne špeciality ako príspevok k rozvoju imidžu územia / Horská Elena, Bírová Ivana, Kapsdorferová Zuzana
In: Marketing ako rozvojový nástroj územia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Bratislava október 2004 / recenzenti: Jaroslav Kita, Elena Peťková. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2004. - ISBN 80-225-1944-8. - S. 33-38.
[ ... BÍROVÁ, Ivana - KAPSDORFEROVÁ, Zuzana]

AFD916 FAZEKAŠOVÁ, Martina
Asertivita v komunikácii / Martina Fazekašová
In: Trendy v systémoch riadenia podnikov [elektronický zdroj] : 7. medzinárodná vedecká konferecia, Herľany, 9.-10. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Košice : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-8073-202-7. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).

AFD917 VIŠŇOVSKÝ, Jozef
Identifikácia a rozvoj komunikačných spôsobilostí u agromanažérov / Jozef Višňovský, Zlata Sojková
In: Trendy v systémoch riadenia podnikov [elektronický zdroj] : 7. medzinárodná vedecká konferecia, Herľany, 9.-10. november 2004. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Košice : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-8073-202-7. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).

[ ... SOJKOVÁ, Zlata]

AFD918 CHEBEŇ, Juraj
Marketingový manažment agropotravinárskych podnikov v čase globalizácie / Juraj Chebeň
In: Marketing a obchod 2004 = Marketing and trade 2004 : rok európskej integrácie / zostavovateľ: Mikuláš Šupín. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-89100-20-1.

AFD919 NAGYOVÁ, Ľudmila
Komparácia výsledkov marketingových prieskumov spotrebiteľského správania na slovenskom a regionálnom trhu potravín / Ľudmila Nagyová, Ľudmila Maďarová
In: Marketing a obchod 2004 = Marketing and trade 2004 : rok európskej integrácie / zostavovateľ: Mikuláš Šupín. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-89100-20-1.
[ ... MAĎAROVÁ, Ľudmila]

AFD920 HORVÁTHOVÁ, Jarmila
Informačno-komunikačné technológie a masmédiá vo výučbe cudzích jazykov / Jarmila Horváthová
In: Inováciami k rozvoju plurilingvizmu [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej konferencie, 16.- 17. novembra 2004 / editori: Mikuláš Czajlik, Beáta Ďuračková, Rastislav Žitný. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-762-7. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika

AFD921 HOLÚBEKOVÁ, Andrea
Autonómia učiaceho sa v kontexte cudzojazyčnej výučby na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre / Andrea Holúbeková
In: Inováciami k rozvoju plurilingvizmu [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej konferencie, 16.- 17. novembra 2004 / editori: Mikuláš Czajlik, Beáta Ďuračková, Rastislav Žitný. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-8050-762-7. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-RO