Главная > Документ


LR Izglītības un

zinātnes ministrijai

RĒZEKNES AUGSTSKOLA

INŽENIERU FAKULTĀTE

OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA

STUDIJU PROGRAMMAS

MEHATRONIKA”

(42521)

AKREDITĀCIJAS PIETEIKUMS

Inženieru fakultātes adrese:

Atbrīvošanas aleja 76

Rēzekne, LV 4600

Tālr. 64625167

Par studiju programmas akreditācijas materiālu

sagatavošanu atbild studiju programmas direktors

g., asoc.prof. Andris MARTINOVS

Studiju programmas akreditācijas materiālus

akceptē RA Inženieru fakultātes dekāne

Ērika TEIRUMNIEKA

Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrija

R ē z e k n e s A u g s t s k o l a

Reģ. Nr. LV 90000011588

Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne, LV-4600

Tālrunis 64623709, fakss 64625901, e-pasts: ra@ru.lv, .lv

Rēzeknē

____________________ Nr. ____________

LR Izglītības un zinātnes ministrijai

Studiju programmu akreditācijas komisijai

IESNIEGUMS

Lūdzam pieņemt izskatīšanai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” akreditācijas materiālus.

Programmas nosaukums: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Mehatronika”

Programmas kods: 42521

Programmas īstenošanas ilgums 180 kredītpunkti (KP)

un apjoms: 9 semestri (pilna laika klātienes studijas)

10 semestri (nepilna laika neklātienes studijas)

Programmas īstenošanas vieta, Rēzeknes Augstskolas (RA) Inženieru fakultāte

veids un forma : pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes

studijas

Prasības, uzsākot studiju vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā (4 gadi)

programmas apguvi: izglītība

Iegūstamais grāds/ piešķiramā bakalaura profesionālais grāds mehatronikā/

kvalifikācija: inženieris mehatronikā

Persona, kas kārto ar akreditāciju Andris Martinovs, g., asoc.prof.

saistītos jautājumus: e-pasts andris.martinovs@ru.lv, tālrunis 2832-5519, fakss 6462-5167

Rēzeknes Augstskolas rektors prof. Dr.oec. L.Svarinskis

SATURS

 1. Programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti ..........................................................5

 2. Programmas organizācija....................................................................................................8

  1. Studiju plāna atbilstība RA mērķiem un uzdevumiem............................................8

  2. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība ..............................................9

 3. Studiju programmas struktūra...........................................................................................10

 4. Vērtēšanas sistēma ...........................................................................................................16

 5. Programmas praktiskā īstenošana ....................................................................................17

 6. Programmas perspektīvais novērtējums ..........................................................................18

  1. Programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam .............................................................................................................19

  2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību sešiem gadiem ...................22

 7. Studējošie .........................................................................................................................23

  1. Studējošo skaits programmā .................................................................................23

  2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits ...............................................................24

  3. Absolventu skaits ..................................................................................................24

  4. Studējošo aptaujas un to analīze ...........................................................................24

  5. Absolventu aptaujas un to analīze .........................................................................25

  6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ..............................................25

 8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla izvērtējums ...........................................26

  1. Akadēmiskā personāla skaits ................................................................................26

  2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai ...........................................................................................27

  3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem ..................................................................................29

  4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence, lai nodrošinātu studējošiem nepieciešamo pētniecisko iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību ..................................................................................................................29

 9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums .....................................................30

 10. Ārējie sakari .....................................................................................................................35

  1. Sadarbība ar darba devējiem ............................................................................35

  2. Sadarbība ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs..37

 11. Apliecinājums par studiju turpināšanas iespēju programmas īstenošanas pārtraukšanas gadījumā ..........................................................................................................................38

 12. Studiju programmas attīstības plāns ................................................................................39

Pielikumi

 1. Akadēmiskā personāla CV

 2. Studiju kursu programmas

 3. Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs

 4. Studiju kursu apraksts

 5. Akadēmiskā personāla saraksts

 6. Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts

 7. Nepilna laika studiju programma.

 8. Pilna un nepilna laika studiju plāni

 9. Studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa līdzīgām akreditētajām augstākās izglītības studiju programmām ārvalstu un Latvijas augstskolās

 10. Līgumi par iespējām turpināt izglītību studijas programmas pārtraukšanas gadījumā (kopijas)

 11. 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” licence (kopija)

 12. Prakšu metodiskie norādījumi

 13. RA Senāta lēmums par akreditācijas materiālu apstiprināšanu

 14. Metodiskie norādījumi inženierprojekta izstrādei

 15. Sadarbības un prakšu līgumi ar darba devējiem

1. Programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Mehatronika” tika licencēta 16.05.2007. uz trijiem gadiem (licences kopiju skat. 11. pielikumā). Tās praktiskā īstenošana tika uzsākta 2007. gada 1.septembrī. Pirmais izlaidums plānots 2012. gada februārī.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” stratēģiskie mērķi ir:

 1. nodrošināt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas;

 2. nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas;

 3. radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties studijām maģistratūrā.

Studiju programmas mērķi: nodrošināt 5. kvalifikācijas līmeņa profesionālās augstākās izglītības un bakalaura profesionālā grāda ieguvi mehatronikas nozarē:

 • atbilstoši darba tirgus prasībām (profesijas standarts);

 • atbilstoši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām (izglītības standarts).

Studiju programmas uzdevumi

Vispārīgie uzdevumi :

 • izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tautsaimniecībai un valsts drošībai nepieciešamajās nozarēs, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;

 • īstenot nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē.

Vispārīgo uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas, prasmes un attieksmes:

 1. pārzināt konstruktoru dokumentācijas izstrādāšanas stadijas;

 2. prast izpildīt salikuma un detaļu darba rasējumus;

 3. prast izpildīt mehānisko, elektronikas un datortehnikas iekārtu galvenos precizitātes un optimizācijas aprēķinus;

 4. pārzināt mehānikas, elektroiekārtu, elektronikas un datortehnikas biežāko atteikuma cēloņus un to novēršanas principus;

 5. spēja organizēt grupas darbu un strādāt grupā;

 6. spēja sadarboties ar citu profesionālo specializāciju pārstāvjiem;

 7. prasme piemērot darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus;

 8. prasme izprast ISO, LVS un citu valstu standartus mehatronikas jomā;

 9. spēja stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas;

 10. pārdomāti rīkoties un kvalitatīvi izpildīt darbu, novērtēt sava darba rezultātus;

 11. darboties projektu izstrādē, realizācijā un vadīšanā;

 12. uzklausīt viedokļus, izvērtēt situāciju, pieņemt patstāvīgus lēmumus un uzņemties atbildību, spēt būt iecietīgam un tolerantam, psiholoģiski noturīgam, ievērot profesionālo ētiku;

 13. uzstāties ar ziņojumu par profesionāliem jautājumiem konferencēs un darba sanāksmēs;

 14. vadīt tikšanās un sanāksmes par profesionāliem jautājumiem;

 15. sazināties ar savas nozares profesionāļiem latviešu valodā un divās svešvalodās;

 16. parādīt iniciatīvu, elastību un radošu pieeju darbam, dot ieguldījumu organizācijas, kurā strādā, attīstībā;

 17. motivācija tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.

Specifiskie uzdevumi:

Teorētiski un praktiski sagatavot inženierus mehatronikā, kuri var veikt mehatronisko iekārtu aprēķinus, konstruēšanu, uzraudzību, apkopi un remontus, organizēt un vadīt speciālistu komandu, sagatavot un vadīt projektus, atsevišķos gadījumos organizēt savu uzņēmējdarbību un pildīt tehnologu pienākumus.

Profesionālo, specifisko uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas, prasmes un attieksmes :

 1. izprast mehānikas, elektromehānikas, elektronikas un datortehnikas iekārtu savstarpējo mijiedarbību;

 2. pārzināt mehatronikas iekārtu projektēšanas stadijas: tehniskā uzdevuma sagatavošanu un saskaņošanu, tehniskā priekšlikuma izstrādi un saskaņošanu, skiču projekta izstrādi un saskaņošanu, maketu izgatavošanas organizēšanu un maketu pārbaudi, tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu, konstruktora darba dokumentācijas izstrādes organizāciju- eksperimentālā parauga izgatavošanai, konstruktoru dokumentācijas korekcijai un iekārtas sērijveida ražošanai;

 3. prast izstrādāt mehatronikas iekārtu uzraudzības sistēmu un prognozēt mehānikas, elektroiekārtu, elektronikas un datortehnikas bezatteikuma darbību;

 4. prasme atrast mehānikas iekārtas bojājumu cēloņus un tos novērst;

 5. prast strādāt ar gatavām programmām, kas paredzētas mehatronikas iekārtu vadībai;

 6. prasme veidot un vadīt profesionālu darba komandu;

 7. mācīt, iedrošināt, virzīt un kontrolēt padoto personālu;

 8. prasme organizēt un vadīt ražošanas procesu, izvēloties optimālo tehnoloģiju un materiālus;

 9. prasme sastādīt mehatronikas galveno mezglu un bieži maināmo detaļu sarakstu un kārtot to pasūtījumus;

 10. izmantot savā darbā mehānikā, elektrotehnikā un elektronikā lietojamos mērinstrumentus.

Studenti, kuri ir izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi aizstāvējuši inženierprojektu, iegūst inženiera kvalifikāciju un bakalaura profesionālo grādu mehatronikā.

Studiju rezultāti (learning outcomes):

 1. intelektuālās kompetences:

  • pārzināt konstruktoru dokumentācijas izstrādāšanas stadijas;

  • pārzināt mehānikas, elektroiekārtu, elektronikas un datortehnikas biežāko atteikumu cēloņus un to novēršanas principus;

  • izprast mehānikas, elektromehānikas, elektronikas un datortehnikas iekārtu savstarpēju mijiedarbību;

  • izprast ISO, LVS un citu valstu standartus mehatronikas jomā;

  • spēja stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas;

  • pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju (studijas maģistratūrā, kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, pašmācības ceļā);

 2. profesionālās un akadēmiskās kompetences:

  • prast izpildīt salikuma un detaļu darba rasējumus;

  • prast izpildīt mehānisko, elektronikas un datortehnikas iekārtu galvenos precizitātes un optimizācijas aprēķinus;

  • prast izstrādāt mehatronikas iekārtu uzraudzības sistēmu un prognozēt mehānikas, elektroiekārtu, elektronikas un datortehnikas bezatteikuma darbību;

  • prasme organizēt un vadīt ražošanas procesu, izvēloties optimālo tehnoloģiju un materiālus;

 3. praktiskās kompetences:

  • prast strādāt ar gatavām programmām, kas paredzētas mehatronikas iekārtu vadībai;

  • prast atrast mehatroniskās iekārtas bojājumu cēloņus un tos novērst;

  • prasme sastādīt mehatronikas galveno mezglu un bieži maināmo detaļu sarakstu un kārtot to pasūtījumus;

 • spēja organizēt grupas darbu un strādāt grupā;

 • spēja sadarboties ar citu profesionālo specializāciju pārstāvjiem;

 • mācīt, iedrošināt, virzīt un kontrolēt padoto personālu;

 • prasme piemērot darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus;

 • darboties projektu izstrādē, realizācijā un vadīšanā;

 • izmantot savā darbā mehānikā, elektrotehnikā un elektronikā lietojamos mērinstrumentus.

Mehatronikas inženieri pēc diploma iegūšanas var strādāt par konstruktoriem, mehatronisko iekārtu apkalpotājiem, tehnologiem (metāla, koka un plastmasas apstrādē), personāla vadītājiem, projektu vadītājiem metālapstrādes, kokapstrādes, plastmasu apstrādes, pārtikas produktu pārstrādes u.c. uzņēmumos, kuri ražošanas procesā izmanto mehatroniskās iekārtas. Absolventi var nodarboties arī ar savu uzņēmumu dibināšanu un studēt maģistratūrā. Neskatoties uz ekonomisko krīzi, nepieciešamība Latvijā pēc šiem speciālistiem pastāv arī pašreizējā laika momentā. Bet nākotnē, attīstot ražošanu ar augstu pievienoto vērtību, ievedot ražošanā jaunākās tehnoloģijas, pieprasījums pēc šiem speciālistiem palielināsies vēl vairāk. Mehatronikas inženieriem paredzama būtisku lomu Latgales reģiona un mūsu valsts ekonomiskajā attīstībā, jo viņi ir tie, kas veido mūsdienu industriālās ražošanas pamatu.

Studiju programmas saturs, tās organizācija un realizācijas gaita, nodrošinājums ar akadēmisko personālu un materiāli tehniskā bāze ļauj īstenot studiju programmas izvirzīto mērķi, izpildīt uzdevumus un sasniegt plānotos rezultātus.

2. Programmas organizācija

RA studiju programmu organizāciju reglamentē RA Senāta apstiprināts nolikums „Par RA akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām”. Studiju programmas organizāciju un vadību veic studiju programmas direktors. Viņa darbību reglamentē „Nolikums par studiju programmas direktoru Rēzeknes Augstskolā” (skat. 6.pielikumu).

2.1. Studiju plāna atbilstība RA mērķiem un uzdevumiem

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Mehatronika” RA tika izveidota saskaņā ar RA attīstības stratēģiju 2003.-2010.gadam (apstiprināta RA Satversmes sapulcē 2003.gada 2.jūnijā). Programmas izveide pilnībā atbilst stratēģijā formulētajai Rēzeknes Augstskolas misijai - attīstīt izglītību, kultūru, zinātni un uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā. Arī Bergenā 2005.gadā pieņemtā Eiropas Augstākās izglītības ministru komunikē nosaka, ka jāpaplašina piekļuve augstākajai izglītībai – „jārada studentiem atbilstoši apstākļi, lai tie varētu sekmīgi pabeigt studijas un tiem nerastos šķēršļi sociālās vai ekonomiskās izcelsmes dēļ”.

Studiju programma pilda RA mērķi – nodrošināt studentiem plašu akadēmisko un profesionālo izglītību, lai RA absolventi būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū un sagatavoti izglītības turpināšanai Latvijas un ārvalstu mācību iestādēs. Iegūtais bakalaura profesionālais grāds mehatronikā sniedz iespēju absolventiem pēc programmas apguves turpināt izglītību atbilstošās maģistra studiju programmās, bet piešķirtā kvalifikācija – inženieris mehatronikā, ļauj strādāt un profesionāli pilnveidoties dotajā specialitātē. Studiju programma īsteno RA attīstības pamatprincipu – pēctecības principu, nodrošinot izglītības līmeņu pēctecību, un mūžizglītības principu – dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves garumā.

Atbilstoši „Nolikumam par studiju programmu padomēm Rēzeknes Augstskolā” tiek veikta RA studiju programmu sistēmas un kvalitātes pilnveidošana, ievērojot Latvijas tautsaimniecības, izglītības un zinātnes prasības un tradīcijas, kā arī sekmējot konkurētspējīgu jauno speciālistu sagatavošanu. Tādējādi tiek nodrošināta sistemātiska programmas uzturēšana atbilstoši izmaiņām likumdošanā, darba tirgū, studentu pieplūdumam.

Studiju plānu apstiprina Inženieru fakultātes Dome. Atskaiti par studiju programmas realizāciju sniedz studiju programmas direktors ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumā. Pašnovērtējuma ziņojums tiek sastādīts atbilstoši pašnovērtējuma kritērijiem, apspriests Inženieru fakultātes Dabas un inženierzinātņu katedras sēdēs, analizēts Inženieru fakultātes domē, izskatīts Studiju padomē un apstiprināts Senātā. Ikgadējie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi tiek ievietoti RA mājas lapā (.lv - Studijas/ Studiju programmas/ Pašnovērtējuma ziņojumi).

Tādējādi secināms, ka akreditējamās studiju programmas studiju plāns atbilst RA mērķim un uzdevumiem (studiju plānus pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijām skatīt 8. pielikumā).

2.2. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” iekšējās kvalitātes mehānisms izveidots, pamatojoties uz studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēmu Rēzeknes Augstskolā (apstiprināta ar RA Senāta 28.02.2005. lēmumu Nr.9). RA studiju kvalitātes sistēmā kā būtiskākās izdalītas septiņas jomas:

 1. studiju procesa atbilstība RA attīstības stratēģijai (attīstības politika);

 2. akadēmiskā personāla kvalitāte;

 3. studiju programmas kvalitāte;

 4. sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte;

 5. studiju procesa kvalitāte;

 6. infrastruktūras kvalitāte;

 7. finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte.

Studiju programmas „Mehatronika” iekšējās kvalitātes sistēmā par būtiskākajiem uzskatāmas studiju programmas kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas. Tā par būtiskākajiem studiju programmas kvalitātes indikatoriem RA atzinusi:

 • studiju programmu mērķu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība un atbilstība RA attīstības stratēģijai (skatīt pašnovērtējuma ziņojuma 1. un 2.punktu);

 • studiju satura atbilstību LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem aktiem, fleksibilitāti studiju programmu attīstībā (skatīt pašnovērtējuma ziņojuma 6.punktu);

 • demokrātijas principu ievērošanu studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās (skatīt pašnovērtējuma ziņojuma 7.6.punktu);

 • studiju programmas metodisko (t.sk., studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie plāni), informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 9.punktu);

 • ikgadējo studiju programmu pašnovērtējumu, studiju programmu vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveidi;

 • studiju programmu direktora ieguldījumu studiju programmas vadībā.

Savukārt studiju procesa kvalitātes aspektā tiek vērtēti tādi indikatori kā:

 • inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu risināšana, specializētu laboratorijas un tehnoloģisko iekātu, datoru, multimediju, interneta izmantošana (skatīt pašnovērtējuma ziņojuma 5. un 9.punktu);

 • konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana (skatīt pašnovērtējuma ziņojuma 5 .punktu);

 • zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (skatīt pašnovērtējuma ziņojuma 4.punktu);

 • studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar studiju programmas saturu), studentu zinātnisko darbu konkursos (apbalvojumi, prēmijas, speciālās stipendijas) (skatīt pašnovērtējuma ziņojuma 5.punktu);

 • starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiņa ar citām augstskolām, studentu prakses iespējas Latvijā un ārzemēs (skatīt pašnovērtējuma ziņojuma 3., 5. un 10.2.punktus);

 • studiju slodze, patstāvīgā darba organizācija – plānojums, apjoms, pārbaudes veidi utt.; konsultāciju iespējas; informācijas pieejamība; studiju kursa saturs, studiju kursu izvietojuma struktūra un to pēctecība, fleksibilitāte, novitāte (skatīt pašnovērtējuma ziņojuma 3.punktu);

 • studenta pašsajūta augstskolā (skatīt pašnovērtējuma ziņojuma 7.4.punktu).

3. Studiju programmas struktūra

Studiju programma veidota saskaņā ar 20.11.2001. MK noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, profesijas standartu „Inženieris mehatronikā” (reģistrācijas numurs PS0097) un RA nolikumu “Par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām”.

Studiju programmas struktūra:

 1. teorētiskās studijas 138 KP;

 2. prakse 26 KP;

 3. valsts pārbaudījums- inženierprojekts 16 KP.

1. Teorētiskās studijas, 138 KP (76,67% no kopēja KP skaita), veido:

 1. kontaktstundas;

 2. patstāvīgās studijas.

Kontaktstunda ir studiju forma, kas noris pasniedzēja vadībā. Kontaktstundas studiju programmā sastāda aptuveni 40% (pilna laika studijās) un 10% (nepilna laika studijās) no teorētisko studiju apjoma (skatīt 8.pielikumu). Kontaktstundas realizē lekciju, laboratorijas darbu, praktisko darbu un konsultāciju veidā. Lekcijas ir vērstas uz studentu mācīšanu, savukārt laboratorijas un praktiskie darbi – uz studenta mācīšanos. Lekciju, praktisko un laboratorijas darbu attiecības nosaka priekšmetu pasniedzējs, ievērojot, ka praktisko un laboratorijas darbu apjoms nav mazāks par 30% (ar rekomendāciju docētājam- 50%) no kontaktstundu apjoma.

Patstāvīgo studiju laikā students mācību vielu apgūst patstāvīgi (projektu izstrāde, darbs ar literatūru, datoru u.tml.). To aptuvenais apjoms ir 60% (pilna laika studijās) un 90% (nepilna laika studijās) no teorētisko mācību apjoma. Metodiskos norādījumus studējošo patstāvīgā darba organizācijai skatīt .lv (sadaļā: studiju daļa studiju padomes informācija).

Teorētiskās studijās apgūstamie kursi:

1) vispārizglītojošie studiju kursi (21 KP), kas nodrošina otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības līmeni, dod zināšanas un prasmes komunikatīvajā saskarsmē, sociālajā sfērā, nodrošina uzņēmējdarbības organizēšanas un intelektuālā īpašuma aizsardzības profesionālo kompetenču veidošanu, dod zināšanas darba aizsardzības, civilās aizsardzības un vides aizsardzības jomās. Šajā programmas daļā ir ietverts arī svešvalodu modulis (6KP), kurā tiek piedāvāts studentam izvēlēties vienu no 2 svešvalodām;

2) nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (37 KP), tie dod pamatizglītību specialitātē, uz kuras balstās tālāka specialitātes apguve. Pie šiem kursiem pieder fundamentālo zinību priekšmeti (augstākā matemātika, mehānikas pamati), materiālzinības, tehniskā grafika, metroloģijas pamati un informācijas tehnoloģiju kursi (programmēšanas valodas, datorprogrammas inženiermehānikā, datoru arhitektūra). To apguve tiek veikta gan teorētiski, gan praktiski;

3) nozares profesionālās specializācijas kursi (74 KP) ir atbilstoši konkrētajai profesijai un sniedz nepieciešamā līmeņa speciālo izglītību. Šo kursu apguve notiek gan teorētiskā, gan praktiskā veidā. Mehatronikas programmā šie kursi sadalās šādos blokos:

 • elektrotehnikas kursi (18 KP);

 • mehānikas kursi (18 KP), tai skaitā izvēles kursi 2 KP apjomā;

 • ražošanas tehnoloģijas kursi (12 KP), tai skaitā izvēles kursi 3 KP apjomā;

 • automātikas kursi (10 KP);

 • mikroprocesoru tehnika (3 KP);

 • datorvadības kursi (10 KP);

 • izvēles kursi profesionālajā specializācijā (3 KP);

4) brīvās izvēles kursi (6 KP) ir paredzēti, lai students varētu papildināt savas zināšanas viņam interesējošā, brīvi izvēlētajā jomā. Students var izvēlēties jebkuru dotajā semestrī augstskolā piedāvāto kursu.

Programmas ietvaros tiek nodrošināta kursu izvēle ar kopējo apjomu 22 KP (skatīt 1.tabulu).

Studiju kursu programmas ir dotas 2.pielikumā.

2. Prakse, 26 KP (14,44 % no kopējā KP skaita), ir studiju forma, kas noris reālā darba vietā, atbilstoši prakses programmai. Prakšu līgumus ar ražošanas uzņēmumiem skatīt 15.pielikumā. Mācību iestāde dod uzdevumu prakses programmas mērķu realizācijai, kā arī sniedz konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli. Metodiskos norādījumus prakšu organizēšanai skatīt 12.pielikumā. Studiju programmā ir paredzētas trīs prakses:

 • ievadprakse- 2 KP;

 • ražošanas prakse- 20 KP;

 • pirmsdiploma prakse- 4 KP.

3. Valsts pārbaudījums- inženierprojekts, 16 KP (8,89% no kopējā KP skaita) ir studenta kompetences apliecinājums kvalifikācijas un profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. Tas tiek izstrādāts un aizstāvēts studiju programmas pēdējā semestrī. Inženierprojektā var tikt: izstrādāta reāla mehatroniska iekārta vai atsevišķa, komplicēta tās sastāvdaļa; izstrādāta tehnoloģiska līnija, kas sastāv no mehatroniskām iekārtām; veikta tehnoloģiskās līnijas vai atsevišķas mehatroniskās iekārtas darba optimizācija; izstrādāts jauna produkta prototips, izmantojot CAD/CAM tehnoloģijas, risinātas citas ar mehatroniskām iekārtām saistītas problēmas. Metodiskos norādījumus inženierprojektu izstrādei skatīt RA mājas lapā:

.lv/res/studijas/metnor/general/metodiskie_norad_kursa_darbiem.doc un 14.pielikumā.

1.tabulā ir dota pilna laika klātienes studiju programma. Pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes (skatīt 7.pielikumu) studiju saturs un apjoms sakrīt, atšķirība ir tikai studiju kursu sadalījumā pa semestriem un studiju kopējā ilgumā (attiecīgi, 9 un 10 semestri). Pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju plāni doti 8.pielikumā.

1. tabulaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Rēzeknes augstskola inženieru fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  ... Raksti. IV sējums. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2001. Sporta stundas īpatnības ... konferences materiāli. - Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2001. 03.03.2008. ... G.Noviks. Ekotehnoloģijas pamati. – Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 2002, 243 lpp. Valodu prasmes ...
 2. Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju p rogramma „ vides dizains „

  Документ
  ... ādāšanai un noformēšanai Rēzeknes Augstskolā. Rēzekne : RA izdevniecība. ... 1998.g. Rēzeknes Augstskola 1999. g. Rēzeknes Augstskola 2000.g. Rēzeknes Augstskola 2001.g. Rēzeknes Augstskola 2002. g. Rēzeknes Augstskola 2005.g. Rēzeknes Augstskola „Par ...
 3. ATKĀRTOTAS AKREDITĀCIJAS MATERIĀLI Rēzekne

  Документ
  ... – līdz šim Rēzeknes Augstskola, docente, 1996. – 2003. Rēzeknes Augstskola, lektore, 1993 – 1996. Rēzeknes Augstskola, asistente, 1991 ...
 4. Akadēmiskā maģistra studiju programma “Filoloģija” Akreditācijas materiāli Rēzekne

  Документ
  ... – līdz šim Rēzeknes Augstskola, docente, 1996. – 2003. Rēzeknes Augstskola, lektore, 1993 – 1996. Rēzeknes Augstskola, asistente, 1991 ...
 5. P stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža rēzeknes filiāle pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ārstniecība

  Документ
  ... programma, maģistrante 2000 - 2005 Rēzeknes Augstskola Pedagoģijas fakultāte, soci ... , maģistrante 2001 - 2006 Rēzeknes Augstskola Pedagoģijas fakultāte, soci ... 2000 – 2008 lektore Rēzeknes Augstskolā 2006 - 2008 vadītāja Rēzeknes Augstskolas Inženieru ...

Другие похожие документы..