Главная > Документ


Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrijai

RĒZEKNES AUGSTSKOLA

PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTE

OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

SURDOPEDAGOGS”

Programmas kods 4614105

AKREDITĀCIJAS MATERIĀLI

Pedagoģijas fakultātes adrese:

Atbrīvošanas aleja 115

Rēzekne LV 4600

Tālr.4622679

Par studiju programmas akreditācijas materiālu

sagatavošanu atbild studiju programmas direktore

Mg.paed., docente Mārīte Rozenfelde

Programmu “Surdopedagogs” akreditācijai

akceptē RA Pedagoģijas fakultātes dekāns

Dr.paed.,asoc.prof. Jānis Dzerviniks

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

R ē z e k n e s A u g s t s k o l a

Reģ. Nr. LV 90000011588

Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne, LV-4600

Tālrunis 4623709; Fakss 4625901

Rēzeknē ________________ Nr. _____________

Uz ____________________ Nr. ____________

LR Izglītības un zinātnes ministrijas

Augstākās izglītības un zinātnes departamentam

Pieteikums studiju programmas akreditācijai

1. Studiju programmas nosaukums – otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Surdopedagogs”

2. Studiju programmas kods - 4614105

3. Studiju programmas īstenošanas ilgums - pilna laika studijas - 2 gadi jeb 4 semestri; nepilna laika studijas - 2,5 gadi jeb 5 semestri

4. Programmas apjoms – 80 KP

5. Prasības, sākot studiju programmas apguvi - augstākā pedagoģiskā profesionālā izglītība / vai pedagoģijas bakalaura izglītība un pedagoģijas prakse – vismaz 12 KP

6. Iegūstamā kvalifikācija - Surdopedagogs

7. Augstskolas nosaukums - Rēzeknes Augstskola

8. Programmas īstenošanas vieta – Rēzeknes Augstskola, RA Valmieras filiāle

9. Programmas īstenošanas veids – pilna un nepilna laika studijas

10. Atbildīgais par akreditāciju- Mg.paed., docente Mārīte Rozenfelde

tālr. 4622679, 6480404

Rēzeknes Augstskolas rektors / L.Svarinskis /

S A T U R S

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Licence

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība

Rēzeknes Augstskolas Senāta lēmums

Studiju programmas “Surdopedagogs” apraksts ………………………………………... 6

Reklāmas, informatīvie izdevumi par studiju iespējām ………………………………….6

Programmas perspektīvais vērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa: ……………..6

6.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartiem un

profesijas standartam…………………………………………………………………….7

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti………………………………………………………7

Studiju programmas novērtējums…………………………………………………………8

  1. Studiju programmas mērķi, uzdevumi……………………………………………..9

  2. 2.līmeņa profesionālās augstākās studiju programmas “Surdopedagogs” organizācija……………………………………………………………………………...10

  3. Studiju programmas praktiskā realizācija………………………………………….11

  4. Vērtēšanas sistēma…………………………………………………………………11

  5. Studējošie………………………………………………………………………….12

   1. Studējošo skaits studiju programmā…………………………………………….12

   2. 1.kursā imatrikulēto skaits……………………………………………………..12

   3. Absolventu skaits un aptaujas………………………………………………….12

   4. Studējošo aptaujas un to analīze……………………………………………….12

   5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā………………………...….13

  6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls………………………..13

   1. Akadēmiskā personāla skaits………………………………………...………...15

   2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai …………………………………………………………15

   3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika..15

  7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums…………………………….16

   1. Bibliotēkas fonds………………………………………………………………16

   2. Studiju materiālā bāze…………………………………………………………16

  8. Ārējo sakaru veidi un formas……………………………………………………..17

   1. Sadarbība ar darba devējiem……………………………………………………18

   2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs……………...18

   3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs……………………………………..18

   4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā………………………………………..20

Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros…..20

   1. Ārvalstu studējošo skaits………………………………………………………20

Studiju programmas attīstības plāns līdz 2008.gadam…………………………………..20

Pielikumi

1 –Atsauksmes par studiju programmu……………………………………………..21

2 – Profesijas standarts………………………………………………………………27

3 – Metodiskie norādījumi par pedagoģisko praksi………………………………...37

4 – Līgumi ar prakšu vietām………………………………………………………...41

5 – Ziņas par akadēmisko personālu……………………………………………..….46

6 – Zinātniskais darbs…………………………………………………………….....49

7 – Darbība projektos, sadarbības partneri, iegūtie granti, tālākizglītība………….51

8 – Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājumi……………………..………….55

9 – Galvenās zinātniskās publikācijas ………………………………………………94

10 – Programmas nodrošinājums ar mācību literatūru …………………………... 123

11 - Studiju programma………………………………………………………… 138

12 - Studiju kursu programmas………………………………………………… 147

13 - Speciālās pedagoģijas laboratorijas nolikums…………………………….. 185

4. STUDIJU PROGRAMMAS ,,SURDOPEDAGOGS” APRAKSTS

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības pilna un nepilna laika studiju programmas ,,Surdopedagogs’’ studiju ilgums ir 4 semestri jeb 2 gadi un 5 semestri jeb 2,5 gadi uz augstākās pedagoģiskās izglītības ar pedagoģisko praksi vismaz 12 un /vai pedagoģijas bakalaura izglītības bāzes (80KP ). Studiju programma rada iespēju iegūt augstāko pedagoģisko profesionālās izglītības kvalifikāciju, kura ir noteikta Latvijas Republikas Profesiju klasifikatorā. Pēc studiju programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju- Surdopedagogs ( profesijas kods 332005 ).

Iegūstamais diploms – augstākās profesionālās pedagoģiskās izglītības diploms. Studiju programma paredzēta pedagoģiskiem darbiniekiem ar augstāko pedagoģisko izglītību un pedagoģisko praksi - vismaz 12 KP apjomā vai pedagoģijas bakalaura izglītību, liekot nokārtot visu obligāto pedagoģijas prakses apjomu – 26 KP un tādā sakarā atbilstoši pagarinot studiju ilgumu par 3 mēnešiem.

Studijas RA reglamentē Nolikums par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām (www. .lv).

Studiju programma veidota saskaņā LR Izglītības likuma, Augstskolu likuma, RA Satversmes un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.374 ”Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” un Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.

Studiju programma var tikt realizēta RA Pedagoģijas fakultātē, identiski RA Valmieras filiālē, kas atrodas Valmieras vājredzīgo bērnu internātpamatskolā - attīstības centrā Valmierā, L.Paegles ielā 5/7, kā to nosaka RA Senātā apstiprinātais Nolikums par RA filiāli (www. .lv)

5. REKLĀMAS, INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR STUDIJU IESPĒJĀM

Par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu

“Surdopedagogs” informāciju var saņemt:

*Interneta RA Mājas lapā – http:// .lv

*RA izdotajos bukletos par studiju iespējām Rēzeknes Augstskolā;

*Informācijas dienās RA;

*Pilsētas, rajona, reģiona presē.

Reklāmas materiāli atrodas RA Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā.

6. PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS VĒRTĒJUMS NO LATVIJAS INTEREŠU VIEDOKĻA

Studiju programma “Surdopedagogs” paredzēta augsti kvalificētu speciālistu dzirdes problēmu risināšanai, sagatavošanai Latvijā.

Līdz šim Latvijā surdopedagogi netika sagatavoti, taču šie speciālisti ir nepieciešami. Programmas ,,Surdopedagogs’’ sagatavošanu un īstenošanu Rēzeknes Augstskolā (RA) atbalsta IZM Vispārējās izglītības departaments, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola – attīstības centrs, Rīgas 218.speciālā pirmskolas izglītības iestāde - internāts bērniem ar dzirdes traucējumiem, Rīgas 51.v-skola, Rīgas nedzirdīgo bērnu internātskola, Daugavpils logopēdiskā internātskola. Valmieras vājredzīgo bērnu internātpamatskolas - attīstības centra direktora vēstulē IZM Vispārējās izglītības departamenta vadītājam ar lūgumu veikt pasākumus studiju programmas skolotāju – surdopedagogu sagatavošanā minēti 120 skolotāji, kuriem nepieciešama šāda kvalifikācija ( skat.pielikumu Nr.1)

IZM Vispārējās izglītības departaments atbalsta Rēzeknes Augstskolas studiju programmas “Surdopedagogs” izveidi sadarbībā ar Valsts zinātnisko iestādi “Krievijas Izglītības Akadēmijas Pedagoģiskās korekcijas institūts”. Ar minēto iestādi noslēgts starpaugstskolu sadarbības līgums (skat.pielikumu Nr.7).

Studiju programmas īstenošanā kā vieslektori var tikt iesaistīti (uz sadarbības līguma pamata vai kopējas darbības starptautiskos projektos pamata) sadarbības partneri no R- Eiropas valstīm. Sadarbības partnerus R - Eiropā studiju programmas īstenošanā skatīt pielikumā Nr.7

6. 1. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTIEM UN PROFESIJAS STANDARTAM

Studiju programma veidota, balstoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumu Nr.481. 5. punktu, kurā ietvertas prasības otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības saturam un apjomam.

Studiju programma veidota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu, Ministru Kabineta Noteikumiem par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, atbilstoši RA Nolikumam par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām, profesionālās augstākās izglītības standartam.

Valsts profesionālās augstākās izglītības standarta un skolotāju profesijas standarta prasības

Studiju programmas ”Surdopedagogs”

prasības

Skolotāja izglītības studijas 4 -5 g., vismaz 70 KP apjomā

Imatrikulē studējošos ar augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību un pedagoģisko praksi - vismaz 12 KP apjomā vai pedagoģijas bakalaura izglītību.

Studiju ilgums vismaz 1 gads

2 gadi pilna ; 2,5 g. nepilna laika studijās

Teorētiskie kursi vismaz 4 KP apjomā

Teorētiskie kursi 53 KP apjomā

Pedagoģiskā prakse 26 KP

Pedagoģiskā prakse 26 KP apjomā vai prakses 12 KP apgūtie pamatstudiju programmā +14 KP apgūstamajā programmā

Valsts pārbaudījums, kurā ietverts diplomdarbs 10 KP apjomā

Valsts pārbaudījums, kurā ietverts diplomdarbs 12 KP apjomā

Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā (2003.g.) izglītības un zinātnes programmu grupā iekļauta izglītības programma ,,Speciālā pedagoģija’’ (surdopedagoģija – speciālās pedagoģijas apakšnozare). Latvijas Republikas Profesiju klasifikatorā (Labklājības ministrijas 1998.gada 9.oktobra rīkojums Nr.246) veidots surdopedagoga profesijas apraksts (skat. pielikumu Nr.14). Programma saskaņota ar augstāk minētajiem dokumentiem.

  1. DARBA DEVĒJU APTAUJAS REZULTĀTI

Programmas nepieciešamību un nozīmību pierāda Latvijas vājdzirdīgo bērnu internātskolu direktoru iesniegumi IZM Vispārējās izglītības departamentam ar lūgumu veidot šādu skolotāju sagatavošanas studiju programmu, atsaucoties uz reāliem skolotāju iesniegumiem. Valmieras nedzirdīgo bērnu internātskolas –Attīstības centra direktora vietnieces D. Liepiņas veiktais pētījums norāda, ka no centrā strādājošiem 85. skolotājiem, surdopedagoģiskā izglītība ir tikai 29% skolotāju, bet 28 % vispār nav augstākās pedagoģiskās izglītības. 35% skolotāju ir vecāki par 50 gadiem,15% vecāki par 60 gadiem.

RA izstrādātajai skolotāju apmācības programmai atbalstu un pozitīvu vērtējumu devuši: IZM vispārējās izglītības departaments (iesniegts licencējot), Valsts zinātniskās iestādes “Krievijas izglītības akadēmijas pedagoģiskās korekcijas institūts” direktors profesors N.N. Malofejevs; IZM Vispārējās izglītības departamenta vecākā referente, Dr paed., RPIVA lektore R.Vīgante; Valmieras rajona padomes Skolu pārvaldes vadītājs berts u.c.(skat.pielik.Nr.1).

Visi programmā studējošie strādā ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju saistītās izglītības iestādēs bērniem ar dzirdes traucējumiem un saņēmuši rekomendāciju no savām darba vietām mācību uzsākšanai.

7. STUDIJU PROGRAMMAS NOVĒRTĒJUMS

Studiju programma “Surdopedagogs” ir izveidota sadarbībā ar Valsts zinātnisko iestādi “Krievijas Izglītības Akadēmijas Pedagoģiskās korekcijas institūts.”

Salīdzinot RA izstrādāto studiju programmu “Surdopedagogs” ar Latvijas Universitātes un Šauļu Universitātes Speciālās pedagoģijas katedras izstrādāto līdzīgu studiju programmu specializācijas daļām, var izdarīt secinājumus, ka

 • “Surdopedagoģija” Latvijas Universitātē un Šauļu Universitātē ir viens no izvēles kursiem Speciālā pedagoga kvalifikācijas apguvē, bet RA tā ir atsevišķa specialitāte,

 • RA izveidotajā studiju programmā ir paredzēts lielāks skaits profesionālās specializācijas studiju kursu, kas paredz surdopedagogam nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi darbam ar vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, agrīnās palīdzības sniegšanā bērniem ar dzirdes traucējumiem, datorprogrammu izmantošanā bērnu ar dzirdes traucējumiem mācīšanā, dzirdes traucējumu diagnostikā un korekcijā, dažādu vispārizglītojošo mācību priekšmetu mācīšanā bērniem ar dzirdes traucējumiem, surdotehnikas izmantošanā.

 • RA studiju programmā iekļauti jaunākie surdopedagoģijas atzinumi, iekļauti jauni un aktuāli studiju kursi: Agrīnā palīdzība bērniem ar dzirdes traucējumiem, Datorprogrammu izmantošana bērnu ar dzirdes traucējumiem traucējumu korekcijā, kā arī citu attīstības traucējumu korekcijā, Bērnu ar sarežģītu traucējumu mācību un audzināšanas darba metodika

RA realizējamā studiju programma salīdzināta ar divām bakalaura studiju programmām, apgūstamām Velsas Universitātē Anglijā un Kathi-Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Kortrijkā Beļģijā, ar kurām RA ir sadarbības līgumi SOCRATES ietvaros.

Salīdzināša

nas

kritēriji

RA

Velsas Universitāte

Katho-Katholieke

Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Kortrijkā Beļģijā

Oslo Universitāte

Islandes

universitāte

Studiju programma

2 līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma uz augstākās pedagoģiskās profesionālās izglītības vai pedagoģijas bakalaura izglītības bāzes

Bakalaura studiju programma

Bakalaura studiju programma

Speciālās izglītības skolotājs

Speciālās izglītības skolotājs

Programmas

apjoms

120 ECTS

140 ECTS

120 ECTS

360 ECTS

360 ECTS

Studiju ilgums

2 gadi

( pilna laika)

2,5 gadi

( nepilna laika)

3g.(p.l.)

3g.(p.l.)

6 gadi

1,5 gadi pedagoģijas pamatkursu apguvei + 1.gads pamatkursu speciālajā pedagoģijā apguvei + 1,5 gadi praktiska darba + 2 gadi kvalifikācijai

6 gadi : 3 gadi bakalaura programma +

2 gadi praktiska darba +

1gads kvalifikācijas ieguvei

Prakses apjoms

26 KP

16 KP

16 KP

1,5 gadi praktiska darba

2 gadi praktiska darba

Valsts pārbaudījumi

Eksāmens,

diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana

Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana

Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana

Eksāmens,

diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana

Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana

Kvalifikāciju nodrošinošie kursi

Iekļauti jaunākie surdopedagoģijas atzinumi, iekļauti jauni un aktuāli studiju kvalifikāciju nodrošinoši kursi., kas tiek apgūti 2,3,4,5,semestros.

Surdopedagogs iegūst tiesības mācīt visus mācību priekšmetus bērniem ar dzirdes problēmām, kuros ir noklausījies metodiku un nokārtojis saistības

Tiek apgūti trešajā mācību gadā

Tiek apgūti trešajā mācību gadā

Tiek apgūti pēdējos 3,5 gados

Tiek apgūti pēdējos 1-2 gados

Kvalifikācija

Surdopedagogs

Profesionālais bakalaurs

speciālajā izglītībā

Profesionālais bakalaurs

speciālajā izglītībā

Profesionālais bakalaurs

speciālajā izglītībā

Profesionālais bakalaurs

speciālajā izglītībā

RA piedāvātā studiju programma ļauj turpināt studijas pedagoģijas maģistrantūrā un pietiekošā apjomā veido prasmes surdopedagoga darba funkciju kvalitatīvai izpildei.

7.1.STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Programmas mērķis: sagatavot augsti kvalificētus surdopedagogus, kas strādātu speciālajās izglītības iestādēs ar bērniem, kam diagnosticēti dzirdes traucējumi, nodrošinot viņiem vispārējās attīstības un valodas traucējumu korekciju, dzirdes traucējumu kompensācijas iespējas, pilnvērtīgas izglītības iegūšanu un sociālo adaptāciju, sadarbojoties ar veselības aizsardzības speciālistiem, pedagogiem un bērnu ar dzirdes traucējumiem vecākiem.

Lai realizētu izvirzīto mērķi, studiju programmai noteikti šādi uzdevumi:

 • sniegt iespēju attīstīt augstu profesionalitāti un kompetenci, apgūt dzirdes un runas darbības traucējumu korekcijas metodoloģiju un surdopedagoģiskā darba organizācijas noteikumus;

 • sekmēt radošu akadēmisko studiju apvienošanu ar praktisko pedagoģisko darbību, attīstot prasmes surdopedagoga funkciju veikšanai;

 • pilnveidot studentu pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, palīdzēt studentiem attīstīt pedagoģisko problēmu zinātniskās izpētes prasmi, prasmi analizēt un novērtēt pedagoģisko procesu;

 • sekmēt studentu motivāciju strādāt atbilstoši izvēlētai kvalifikācijai;

 • veidot pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākas studijas un mūžizglītību.

Studiju stratēģija.

Studiju procesā jānodrošina:

 • pedagoģiski profesionālā virzība uz katra kursa mērķa sasniegšanu;

 • starpkursu integrācija (bērna anatomija, fizioloģija, pataloģija, neiropatoloģija, dzirdes un runas orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija, psihopatoloģija, skaņu izrunas un valodas uztveres mācīšana, dzirdes uztveres attīstīšana un izmantošana) izglītības teorijā un profesionāli pedagoģisko prasmju veidošanā;

 • studentu līdzatbildība par savas izglītības kvalitāti;

 • studentu personības pašattīstība un tālākizglītība saistīta ar surdopedagoga profesionālo darbību.

pētnieciskais darbs un prakse. Pētnieciskais darbs ietverts gan atsevišķu studiju kursu saturā, gan

7.2. OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS “SURDOPEDAGOGS”

ORGANIZĀCIJA

Studiju programmas plāns atbilst studiju programmas mērķim un uzdevumiem.

Studiju programmas saturu veido teorētisko un profesionālās specializācijas kursu studijas, studiju darbos. Studiju programmas teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi ir obligāti visiem studentiem. Brīvās izvēles daļā nepieciešamo kredītpunktu skaitu students iegūst, izvēloties gan Pedagoģijas un psiholoģijas katedras, gan citu RA katedru piedāvātos kursus atbilstoši savām interesēm.

Studiju bloki:

 • medicīnas zinātnes: dzirdes un runas orgānu anatomija, fizioloģija, pataloģija; dzirdes neirofizioloģijas pamati; bērnu vecuma psihopataloģija u.c.;

 • surdopedagoģija un surdopsiholoģija;

 • speciālie priekšmeti: skolēnu ar dzirdes traucējumiem skaņu izrunas mācīšanas un korekcijas darba sistēma, skaņu izrunas un valodas uztveres mācīšanas metodika, dzirdes uztveres attīstīšanas metodika, agrīnā palīdzība bērniem ar dzirdes traucējumiem u.c.;

 • dzimtās valodas mācīšanas saturs un metodes, lasīt un rakstīt mācīšanas metodika, dabas mācības mācīšanas metodika, matemātikas mācīšanas metodika u.c.;

 • surdotehnika, datorprogrammas bērniem ar dzirdes traucējumiem uc.

Studiju darbs tiek rakstīts 3.semestrī, diplomdarbs - 5.semestrī.

Profesionālo meistarību pilnveido prakse, kas tiek organizēta atbilstoši Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas un psiholoģijas katedras pieņemtiem metodiskiem ieteikumiem par praksi studiju programmā “Surdopedagogs”. ( Skatīt pielikumu Nr.3)

Prasības surdopedagoga profesionālās kvalifikācijas ieguvei kredītpunktos (KP)

Studiju darba forma

KP

Nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi

51

Studiju darbs

3

Valsts pārbaudījums ( t.sk.

diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana

12

Prakse

14

Kopā

80

Studiju programmas nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi ir obligāti visiem studentiem. To apguves rezultātā studenti iegūst surdopedagoga kvalifikācijai nepieciešamās speciālās zināšanas medicīnas jomā, surdopedagoģijā, surdopsiholoģijā, dzirdes stāvokļa pdagoģiskajā apsekošanā, skolēnu ar dzirdes traucējumiem skaņu izrunas mācīšanas un korekcijas darbā, skaņu izrunas un valodas uztveres mācīšanas metodikā, dzirdes uztveres attīstīšanas metodikā, surdotehnikā u.c..

Surdopedagoga profesionālā darbība pamatā tiek realizēta izglītības sistēmas pirmsskolas un pamatskolas līmenī, tāpēc programma paredz arī pirmskolas vecuma bērnu ar dzirdes traucējumiem valodas attīstības satura un metodikas, dzimtās valodas mācīšanas satura un metožu, lasīt un rakstīt mācīšanas metodikas, matemātikas mācīšanas metodikas u.c. mācību priekšmetu metodiku apguvi.

Studiju kursu programmas veidotas, ievērojot Augstskolu likuma, IZM rīkojumu prasības un RA Mācību padomes norādījumus par studiju kursu programmu sastādīšanu.

Studiju kursu programmas skatīt pielikumā Nr.12.

Tā kā šajā programmā tiek imatrikulēti studenti, kuriem ir pamata profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, kurā ietilpst prakse vismaz 12 KP apjomā, tad studiju programmas ietvaros pedagoģijas praksei ir atvēlēti 14 KP jeb 14 nedēļas. Līdz ar to augstākās profesionālās izglītības studiju programmas saturā ir paplašināts nozares teorētisko un skolotāja profesionālās specializācijas kursu apjoms. Imatrikulētie studenti ar pedagoģijas bakalaura izglītību iziet pilnu pedagoģiskās prakses apjomu – 26 KP un sakarā ar to, viņiem pagarinās studiju ilgums.

7.3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA

Programmas realizēšanā ir iesaistītas sekojošas RA struktūrvienības: Pedagoģijas fakultātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, Darbmācības katedra, Sākumskolas metodiku katedra.

Studentiem ir iespējas papildus studēt angļu, vācu, norvēģu valodu. Datori patstāvīgajam darbam studentiem pieejami RA datorklasēs. Ir iespējas darboties RA Sporta namā, mākslinieciskajā pašdarbībā, olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs un semināros.

Studijas sevī ietver sekojošas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie darbi, semināri, kolokviji, kontroldarbi, diskusijas, lietišķās spēles utt.), studentu patstāvīgo darbu (darbs bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu, individuālās konsultācijas utt.), mācību ekskursijas un praktikumus speciālās izglītības iestādēs.

Darbs auditorijās, kontaktstundas nepilna laika studijās sastāda apmēram 25 % no programmas kopapjoma, bet pārējais – 75% studentu patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas.

Lekcijas, kontroldarbi, diskusijas tiek organizētas akadēmiskajās grupās, semināri un praktiskie darbi tiek organizēti mazākās grupās.

Lai pilnveidotu mācību darbu, katrs docētājs gatavo metodisko materiālu kopu, ko veido izvērstas kursu programmas, semināru un praktisko nodarbību materiāli, izdales un uzskates materiāli, pārbaudes darbu uzdevumi, mācību zinātnisko referātu tēmas, eksāmenu un ieskaišu jautājumi u.c. materiāli un kas tiek iekļauti ikdienas darbā (pastāvīgi atrodas katedrā). Savu metodisko kvalifikāciju docētāji pilnveido arī darbojoties starptautiskajos projektos (skat. pielikumu Nr.7).

Pedagoģijas fakultātes Dome apstiprina studiju plānu studiju gadam. Diplomdarba aizstāvēšanas un valsts pārbaudījuma komisijas sastāvu apstiprina Domes sēdē atbilstoši nolikumam.

Studiju programmu atbilstoši RA nolikumam ,,Par studiju programmas direktoru’’ vada RA Senātā apstiprināts programmas direktors.

Studiju programmas direktors veic studiju kursu nodrošināšanu ar docētājiem un ar studentu pētniecisko tēmu vadītājiem. Katru gadu studiju programmas direktors plāno docētāju pieprasījumu nākamajam studiju gadam un regulāri atskaitās Pedagoģijas fakultātes katedru vadītāju apspriedēs un Domes sēdēs.

  1. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Studentu zināšanu kvalitāti RA vērtē 10 ballu sistēmā, pamatojoties uz IZM rīkojumu.

Ar atzīmi vērtē eksāmenu, studiju darbus, daļēji prakšu un ieskaišu rezultātus.

Pārbaudījumi tiek organizēti gan mutiski, gan rakstveidā. Pārbaudījumu saturā ir iekļauti gan teorētiskie jautājumi, gan situāciju analīze, interpretācija un risināšana.

Pēc katra semestra tiek organizētas studējošo aptaujas par studiju darba organizāciju un docētāju darba kvalitāti.

7.5. STUDĒJOŠIE

Par RA Pedagoģijas fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Speciālās izglītības skolotājs” studentiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī ārzemju studenti ERASMUS u.c. programmu ietvaros.

Studijas tiek finansētas no valsts kredītiem vai par pašu studentu, citu fizisko vai juridisko personu vai citiem finansējuma avotiem. Studiju maksas lielumu un kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina RA Senāts. Nepilna laika studijas ir par maksu (pašfinansējums un valsts kredīts).

Studiju maksa akreditējamajā programmā 2004./2005. studiju gadā – 300 Ls, 2005./2006. studiju gadā 350 Ls; 2,5 gados kopā - 825Ls. Studiju maksa Valmieras filiālē studējošajiem neatšķiras.

Studējošie tiek iesaistīti pētnieciskā darbībā, izstrādājot studiju darbus, diplomdarbus un uzstājoties zinātniskajās konferencēs, kur tiek popularizēti šo pētījumu rezultāti.

7.5.1. STUDĒJOŠO SKAITS STUDIJU PROGRAMMĀ

2004./2005.studiju gadā imatrikulēto studentu skaits - 53, 2005./2006. studiju gadā grupa nenokomplektējās. Mazais reflektantu skaits 2005./2006. studiju gadā izskaidrojams arī to, ka tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 3. oktobra noteikumos Nr. 347 ”Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācija,” kas pieļauj iespējas izglītības iestādēs bērniem ar dzirdes traucējumiem strādāt pedagogiem ar vispārēju B1,B2 kursu speciālajā pedagoģijā, pat ne surdopedagoģijā, noklausīšanos, nebeidzot studiju programmu “Surdopedagogs” un neiegūstot kvalifikācijas diplomu, lai gan pirms grozījumu noteikumu variantā šāda prasība pēc surdopedagoga kvalifikācijas pastāvēja un IZM Vispārējās izglītības departaments bija rosinājis RA veidot šo studiju programmu.

Nākotnē paredzams, ka šī studiju programma varētu tikt realizēta katru otro studiju gadu, bet ne katru studiju gadu, jo Latvijā ir neliels skaits izglītības iestāžu bērniem ar dzirdes problēmām.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... šība un civilā aizsardzība” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studija programma (kods 4686106, RTU Senāts ... šība un civilā aizsardzība” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studija programma (kods 4686106, RTU Senāts ...
 2. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  ... ādam. profesionālās prakses apjoms pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās ir vismaz 16 kredītpunkti, otrā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmās ir ...
 3. Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju p rogramma „ vides dizains „

  Документ
  ... ā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „ Vides dizaina „ akreditācijas materiālus. Programmas nosaukums pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ...
 4. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

  Документ
  ... vispārējais apraksts ir šāds: Studiju līmenis: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma Studiju ilgums: 4 gadi – pilna laika ...
 5. Biznesa augstskola turība sabiedrisko attiecību fakultāte akreditācijas materiāli 2 līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  ... četru gadu augstākās izglītības studiju programmu. Attiecīgo specialitāšu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu absolventi šo specialitāšu maģistrantūras programmās tiek ...

Другие похожие документы..