Главная > Документ


Rēzeknes Augstskola

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte

Akadēmiskā maģistra studiju programma

“Filoloģija”

Akreditācijas materiāli

Rēzekne

2007

Latvijas Republika

Izglītības un zinātnes ministrija

RĒZEKNES AUGSTSKOLA

Reģ. Nr. LV 90000011588

Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, LV-4600

Tālrunis 4623709, Fakss 4625901, e-pasts ra@ru.lv, .lv

Rēzeknē

______________________ Nr. _____________

LR Izglītības un zinātnes ministrijai

Studiju programmu akreditācijas komisijai

iesniegums

lūdzam pieņemt izskatīšanai akadēmiskās maģistra studiju programmas “Filoloģija” akreditācijas materiālus.

Programmas nosaukums

akadēmiskā maģistra studiju programma “Filoloģija”

Programmas kods

45 223

Programmas īstenošanas ilgums un apjoms

2 gadi – 2,5 gadi (4 – 5 semestri), 80 KP

Programmas īstenošanas vieta, veids un forma

Rēzeknes Augstskola, pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā vai tam pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība

Iegūstamas grāds

humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Persona, kas kārto ar akreditāciju saistītos jautājumus

programmas direktore Dr. philol. doc. I.Šuplinska, plinska@ru.lv, 46 25841

RA rektors Dr. oec. prof. L. Svarinskis

Saturs

Programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti

5

Programmas organizācija:

6

2.1. Studiju plāna atbilstība RA mērķiem un uzdevumiem

6

2.2. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

7

Studiju programmas struktūra

8

Vērtēšanas sistēma

11

Programmas praktiskā īstenošana

12

Programmas perspektīvais novērtējums

14

6.1. Programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību sešiem gadiem

15

16

Studējošie

16

7.1. Studējošo skaits programmā

16

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits

16

7.3. Absolventu skaits

17

7.4. Studējošos aptaujas un to analīze

17

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze

18

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

18

Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla izvērtējums

18

8.1. Akadēmiskā personāla skaits

19

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai

19

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem

22

8.4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence, lai nodrošinātu studējošiem nepieciešamo pētniecisko iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību

23

Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

25

9.1. Bibliotēkas fonds

25

9.2. Studiju materiālā bāze

26

Ārējie sakari

27

10.1. Sadarbība ar darba devējiem

27

10.2. Sadarbība ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs

28

Apliecinājums par studiju turpināšanas iespēju programmas īstenošanas pārtraukšanas gadījumā

31

Programmas attīstības plāns

Pielikumi

 1. Augstākās izglītības padomes atzinums par maģistra programmas realizācijas iespējām RA

 2. Studiju plāni

 3. Studiju kursu programmas

 4. Studiju kursu apraksti (tabulā)

 5. Studiju norises hronogramma

 6. Akadēmiskā personāla CV

 7. Darba devēju atsauksmes

 8. Akadēmiskā personāla saraksts (tabulā)

 9. Docētāju publikācijas, līdzdalība konferencēs (2005 – 2007)

 10. Baltu filoloģijas pētnieciskā centra fondi

 11. Studiju programmas nodrošinājums ar mācību literatūru

 12. Vienošanās ar LU par iespēju turpināt studijas RA realizētās programmas pārtraukšanas gadījumā

 13. Diploma un diploma pielikuma paraugs

 14. Metodiski norādījumi tulkošanas praksei

31

 1. Programmas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt pēctecīgas integrētas akadēmiskās studijas filoloģijā, kas aptvertu plašu humanitāro problēmu spektru, sagatavotu filoloģijas maģistrus ar teorētisko izpratni par mūsdienu pētniecības aktualitātēm un to praktisko pielietojumu, attīstot kā akadēmiskās, tā profesionālās pētniecības kompetences.

Programmas uzdevumi ir:

 1. sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas valodniecībā un literatūras zinātnē, kā arī atsevišķās filoloģijas robežzinātnēs (filozofijā, kultūrantropoloģijā, tulkošanas teorijā u.c.) un mūsdienu baltu filoloģijā (baltu tautu literatūra, salīdzināmā valodniecība, mitoloģija),

 2. attīstīt mūsdienu metodoloģijai atbilstošas analīzes prasmes un iemaņas valodas un literatūras izpētē, veicinot studējošo zinātniskās attīstības izaugsmi un rosinot uz studiju turpināšanu (doktorantūra, mūžizglītība),

 3. attīstīt konsekutīvās un sinhronās tulkošanas prasmes latviešu – lietuviešu, lietuviešu – latviešu, lai nostiprinātu mūsdienu baltu valodu reprezentantu sadarbību kultūras, izglītības un sociālajā sfērā,

 4. nodrošināt integrētu filoloģiskā cikla priekšmetu apguvi, kas ļautu studējošajam iegūt daudzpusīgas zināšanas, prasmes un iemaņas un palielinātu viņa konkurētspēju darba tirgū, kā arī variētu viņa iespējas zinātniskā pētījuma profila izvēlē.

Programmas mērķis un uzdevumi ir vērsti uz jaunākās metodoloģijas un ES konteksta izpratni valodu, kultūrpolitikas attīstībā un mijiedarbē.

Studējošais iegūst humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā, ja ir sekmīgi apguvis visu programmas saturu, ieguvis 80 KP, tai skaitā 20 KP par maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu, nokārtojis maģistra darba semināru (2 KP), kura obligāts nosacījums ir līdzdalība konferencē un publikācijas sagatavošana.

Pēc maģistra grāda ieguves studējošais var turpināt studijas doktorantūrā, iesaistīties projektu rakstīšanā, zinātnes, kultūras, masu mediju darbības sfērā, kas veicinātu arī viņa darba vietas izvēli. Ņemot vērā to, ka programmā ir iekļauts latviešu – lietuviešu, lietuviešu – latviešu tulkošanas modulis, tas paplašina studējošo darba tirgus izvēli, veicina „Lietuvas un Latvijas foruma” asociācijas darbības vadlīnijas, nodrošinot mūsdienu baltu kultūras attīstību un atpazīstamību pasaulē. Var prognozēt, ka pakāpeniska iekļaušanās ES apritē ļaus maģistra grāda ieguvējiem nopietnāk pievērsties tieši pētnieciskajai darbībai, saņemot par to arī finansiālu atbalstu. Jāatzīst, ka Latgales reģions ar savu neviendabīgo etnisko, kultūras tradīciju ainu šobrīd piesaista daudzu zinātnieku interesi.

2. Programmas organizācija

Akadēmiskā studiju programma “Filoloģija” RA tiek realizēta kopš LU Latgales filiāles laikiem (1991), iedibinot labas un stabilas filologu izglītības tradīcijas reģionā (skat. 1.pielikumā Augstākās izglītības padomes atzinumu par maģistra programmas realizācijas iespējām RA). Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” (licence iegūta 2005.gada 9.maijā) tiek praktiski īstenota kopš 2006./2007.studiju gada.

Salīdzinot studiju programmu, kas tika iesniegta licencēšanai, ar šobrīd realizējamo, ir notikušas divas Boloņas deklarācijas prasībām atbilstošas izmaiņas:

1) ieviesta moduļu sistēma programmas ierobežotās izvēles daļā: 1. Literatūrzinātnes pētniecības aktualitātes, 2. Valodniecības attīstības tendences, 3. Tulkošanas teorija un metodika (lietuviešu-latviešu),

2) studējošajiem ir dotas papildiespējas ERASMUS/SOCRATES apmaiņas programmas ietvaros vai sadarbības partneru vieslektoru lekcijās apgūt jaunākās tendences ES valodu politikā, tulkošanas metodikā un praksē.

Tā kā programmā iesaistītie docētāji ir „Lietuvas un Latvijas foruma” asociācijas biedri, tad akcents ir likts uz mūsdienu baltu kultūras apguvi un atpazīstamības veicināšanu pasaulē.

2.1. Studiju plāna atbilstība RA mērķiem un uzdevumiem

RA darbības mērķis ir dot studentiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu, Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, attīstīt kultūru, zinātni un izglītību Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā. Akadēmiskās maģistra studiju programmas pamatmērķis un uzdevumi pilnībā atbilst augstskolas attīstības stratēģijai. Maģistra studiju programma:

 • nodrošina filoloģiskās izglītības pēctecību,

 • integrē filoloģisko un robežzinātņu teorētiskās zināšanas un jaunāko pētniecisko metodoloģiju,

 • ir elastīga, sekojot pieprasījumam Latvijas un ES darba tirgū (tulkošanas moduļa ieviesums),

 • programmas realizācijā iesaista docētājus no sadarbības partneraugstskolām, kā arī vieslektorus.

Akadēmiskās studiju programmas „Filoloģija” studiju plāni nodrošina maģistrantu brīvu studiju moduļu, pētniecisko darbu tēmu un metodoloģijas izvēli (skat. 2.pielikumā Studiju plāni).

2.2. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” iekšējās kvalitātes mehānisms ir izveidots, pamatojoties uz Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēmu Rēzeknes Augstskolā (htpp:.lv/senata_lemums_2005.02.28.doc). Studiju kvalitātes sistēmā izdalītas šādas jomas:

 1. Studiju procesa atbilstība RA attīstības stratēģijai.

 2. Akadēmiskā personāla kvalitāte.

 3. Studiju programmu kvalitāte.

 4. Sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte.

 5. Studiju procesa kvalitāte.

 6. Infrastruktūras kvalitāte.

 7. Finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte.

Studiju programmas „Filoloģija” iekšējā kvalitātes sistēmā par būtiskākajiem uzskatāms akdēmiskā personāla, studiju programmas un studiju procesa kvalitātes vērtējums, ko kontrolē normatīvie akti, kvalitātes novērtējuma procesā iesaistītās personas, atklāj studiju zinātniskā un studiju procesa rezultāti.

Akadēmiskā personāla kvalitāti nosaka:

 • tā kvalifikācijas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,

 • zinātniskā darba aktivitātes, rezultāti,

 • profesionālā kompetence, radošums (skat. 8.punktu).

Studiju programmas kvalitātes kritēriji ir šādi:

 • studiju programmu mērķu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība, atbilstība RA attīstības stratēģijai (skat. 1. un 2.punktu),

 • studiju satura atbilstība LR izglītības un akadēmiskās izglītība standartiem, citiem normatīvajiem aktiem ES, fleksibilitāte un dažādība studiju programmu attīstībā (skat. 3. un 6.punktu),

 • demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās (skat. 7.4. apakšpunktu),

 • studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie plāni), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums (skat. 9. punktu),

 • ikgadējs studiju programmu pašnovērtējums, studiju programmu vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveide (skat. 12. punktu),

 • studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā (skat. 2. punktu un 2.1. apakšpunktu).

Studiju procesa kvalitāti RA noteiktajā kvalitātes mehānismā vērtē pēc šādiem parametriem:

 • studiju slodze, patstāvīgā darba organizācija – plānojums, apjoms, pārbaudes veidi utt.; konsultāciju iespējas; inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu risināšana, jauno informāciju tehnoloģiju izmantojums (skat. 5. punktu),

 • zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (skat. 4. punktu),

 • studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar studiju programmas saturu), studentu zinātnisko darbu konkursos (apbalvojumi, prēmijas, speciālās stipendijas), radošajās aktivitātēs (skat. 7.6., 8.4. apakšpunktu),

 • starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiņa ar citām augstskolām, studentu prakses iespējas Latvijā un ārzemēs (skat. 10.2. apakšpunktu).

3. Studiju programmas struktūra

Akadēmisko maģistra studiju programmu „Filoloģija” var apgūt pilna laika klātienes studijās (4 semestri) un nepilna laika neklātienes studijās (5 semestri). Programmu veido obligātās un ierobežotās izvēles daļas kursi.

1.tabula

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija”

Akadēmiskā maģistra programma “Filoloģija”

I.

Obligātās daļas kursi

Kredītpunkti

46

20. gadsimta filozofija

3

Mīts – literatūra – folklora

3

Kultūrantropoloģija

2

20. gadsimta literatūras pētniecības metodes

3

20. gadsimta tendences valodniecībā

3

Tulkošanas teorija un metodika

3

Ievads kultūrsemiotikā

2

Baltu tautu literatūra

3

Baltu valodu salīdzināmā gramatika

2

Maģistra darba seminārs

2

Maģistra darbs

20

II.

Ierobežotās izvēles daļas kursi

34

Modulis „Literatūrzinātnes pētniecības aktualitātes”

12

Modernisms

3

Postmodernisms

3

Baltu mitoloģija

2

Literatūrkritikas teorija un prakse

2

Antīkā tradīcija mūsdienu kino un mūzikā

2

Jaunākās tendences latviešu un latgaliešu literatūrā

2

Drāmas teksta recepcija: teorija un prakse

2

Modulis „Valodniecības attīstības tendences”

10

Etnolingvistika

3

Psiholingvistika

2

Sociolingvistika

3

Lietišķā valodniecība

3

Valodas sociālie un reģionālie varianti ES kontekstā

3

ES valodu politika

1

Modulis „Tulkošanas metodika un prakse (lietuviešu - latviešu)”

12

Projektu vadība

2

Tulkošanas seminārs

2

Sociālo zinātņu tekstu tulkošana

2

Specializēto tekstu tulkošana

3

Terminogrāfija un datorprasme tulkotājiem

2

Publicistisko tekstu tulkošana

3

(Studiju kursu programmas un tulkošanas metodikas un prakses programmas skatīt 3.pielikumā.)

Obligātās daļas kursos ir iekļauti filoloģijas un tās robežzinātņu kursi, kas nostiprina teorētiskās zināšanas un metodoloģijas prasmes, respektējot mūsdienu humanitāro zinātņu attīstības specifiku. Obligātās daļas kursi veido 30 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma.

Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana un maģistra darba semināra sekmīga nokārtošana ir viens no obligātajiem nosacījumiem sekmīgai programmas apguvei (28 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma).

Maģistra darba izstrādes specifika ir saistīta ar programmas pamatkoncepciju – apgūt jaunākās nostādnes kā literatūrzinātnes, tā valodniecības jomā, tāpēc maģistra darbā: 1) izvirzītā pētnieciskā problēma tiek skatīta kompleksi, 2) izmantotas humanitāro zinātņu pētījuma metodes. Maģistra darba izstrādes vispārīgie nosacījumi ir atrodami Metodiskajos norādījumos studiju, bakalaura, maģistra darbu izstrādāšanai. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2004. (skat. arī .lv/index.php?lang=lv&p=3&p2=309). Maģistra darba nosacījumus filoloģijas programmai skat. Filoloģijas katedrā.

Maģistra darba semināra nosacījumus skat. 3. pielikumā. Ņemot vērā to, ka viens no programmas pamatuzdevumiem ir nostiprināt maģistrantu profesionālās kompetences, lai sekmīgi nokārtotu maģistra darba semināru, izvēlētā maģistra tēma ir jāaprobē zinātniskā konferencē, sagatavojot publikāciju.

Ierobežotās izvēles daļā ir iekļauti 3 pamatmoduļi, katrā no tiem jāapgūst 10-12 KP, kopā veidojot 42 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma. Literatūrzinātnei un valodniecībai veltītie moduļi iekļauj kursus, kas ne tikai nostiprina teorētiskās zināšanas, bet iesaista maģistrantu praktiskā zinātniski pētnieciskās, radošās darbības īstenošanā (sīkāk skat. 5. punktu). Savukārt modulis „Tulkošanas metodika un prakse (lietuviešu - latviešu)” ir novators Latvijas izglītības sfērā un ir vērsts uz praktisko iemaņu, filoloģisko kompetenču elastīgāku pielietojumu Lietuvas, Latvijas, arī ES darba tirgū.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija akadēmiskā maģistra studiju programma

  Документ
  ... ā akadēmija AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA „Eiropas studijas” kods – 45310 Akreditācijas materiāli Rīga 2008 SATURA RĀDITĀJS 1. IESNIEGUMS studiju ...
 2. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte akadēmiskā maģistra studiju programma

  Документ
  ... akreditācijas lapu). Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pārtikas zinātne” ir saņēmusi licenci (skatīt studiju programmas licenci). Studiju ... ģija: starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne" : mācību materiāls. LU Akadē ...
 3. ATKĀRTOTAS AKREDITĀCIJAS MATERIĀLI Rēzekne

  Документ
  ... TE AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS VĒSTURE (kods 43224) ATKĀRTOTAS AKREDITĀCIJAS MATERIĀLIzekne ... un pedagoģiskā darbība -Studiju programmas: akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju programmaFiloloģija”, profesionālās studiju programmas “ ...
 4. Latvijas kultūras akadēmija humanitāro zinātņu maģistra studiju programma

  Документ
  ... āniem (Arheoloģija un Filoloģija) un 6 moderno studiju plāniem (Literārā filoloģija, Lingvistika, Trad ... komisijas materiāli par muzeju reģistrācijas programmu Latvijas Kultūras akadēmija Humanitāro zinātņu maģistra studiju programma „Mākslas ...
 5. Dabas zinātņu maģistra studiju programma datorzinātnē ( datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas )

  Документ
  ... Mēness lazerlokācijas filiālē Krimā ( ... akadēmiskā personāla attīstība Tā kā Ventspils Augstskolā studijas datorzinātņu maģistra studiju programma ... cijas tehnoloģiju fakultātes Dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnē akreditācijas materi ...

Другие похожие документы..