Главная > Документ


Psiholoģijas Augstskola

Profesionālā bakalaura studiju programma

Eiropas ekonomika un bizness”

(kods 42345)

Pašnovērtējuma ziņojums

un akreditācijas materiāli

Rīga

2006

PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA

Lomonosova 4, Rīga, LV 1003, tālr. 7100608, fakss 7100219, e-pasts psa@psy.lv,

mājas lapa www.psy.lv, Reģ.Nr.40003261174, PVNNr.40003261174, Norēķinu konts LV85PARX0000663551019, AKB “Parex Banka” “Laimdota” fil.,Kods 310101708

Rīgā

2006. gada ___. _____________ Nr.______

LR Izglītības un zinātnes ministrijas

Augstākās izglītības un zinātnes departamenta

direktoram

LR Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra

direktoram

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas

Eiropas ekonomika un bizness” akreditācijai

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Psiholoģijas Augstskola

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un tālruņa numurs

Lomonosova 4, Rīga, Latvija, LV-1019, tālr.7100628, fakss 7100219, e-mails: psa@psy.lv, mājas lapa: www.psy.lv

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas numurs

Reģ.Nr.3343801876

Studiju programmas nosaukums

Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness”

Studiju programmas kods

42345

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

4 gadi (8 semestri) 160 kredītpunkti – pilna laika studiju forma

4 gadi 5 mēneši (9 semestri) 160 kredītpunkti – nepilna laika studiju forma

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

Vidējā vispārējā izglītība

Iegūstāmais grāds un kvalifikācija

iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā

kvalifikācija - ekonomists

Studiju programmas īstenošanas vieta un veids

Psiholoģijas Augstskola, Rīga;

Par licencēšanu atbildīgā persona

Studiju programmas direktore g. Ž. Caurkubule

PA Rektora v.i. Ž. Caurkubule

Saturs

lpp.

 1. Pieteikums 2

 2. Saturs 3

 3. Pilnvara 5

 4. Izraksts no PA Senāta sēžu protokoliem 6

 5. Psiholoģijas Augstskolas dokumenti 8

  1. Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība 8

  2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecība 9

  3. Psiholoģijas Augstskolas akreditācijas lapa 10

  4. Augstākās Izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas lēmums Nr. 711 11

  5. Licence 12

 6. Pieteicēja garantijas 13

 7. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 16

  1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam un profesiju standartam 17

  2. Darba devēju aptaujas rezultāti 21

 8. Studiju programmas novērtējums 22

  1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 22

  2. Studiju programmas apjoms, ilgums un struktūra 23

  3. Studiju programmas satura raksturojums 25

  4. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 26

  5. Prakse 29

  6. Imatrikulācijas noteikumi 31

  7. Studiju programmas praktiskā realizācija 31

   1. Studiju metodes 32

   2. Studiju zināšanu vērtēšanas sistēma 34

  8. Studējošie un to iesaistīšanās studiju procesa pilnveidošanā 38

  9. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 40

   1. Akadēmiskā personāla sastāvs 40

   2. Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība 43

   3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 47

  10. Studiju programmas resursi un finansējumi 49

   1. PA studiju maksa 50

   2. Materiāli tehniskā bāze 50

   3. PA bibliotēka 51

  11. Programmas vadība 55

  12. Ārējie sakari 57

   1. Darba devēji 57

   2. Sadarbība ar organizācijām un augstskolām 58

 9. Studiju programmas kopvērtējums 59

 10. Studiju programmas attīstības plāns 60

 11. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām PA 62

Pielikumi

 1. Atsauksmes par studiju programmu

 2. Darba devēju aptaujas anketas paraugs un studentu raksturojumi no prakses vietām

 3. Psiholoģijas Augstskolas Nolikums

 4. Studiju programmas plāns

 5. Studiju programmas kursu apraksti

 6. Sadarbības līgumi

 7. Prakses programma

 8. 2006./2007. akadēmiskā gada imatrikulācijas noteikumi

 9. Studējošo aptaujas anketas paraugs un aptaujas rezultāti

 10. Akadēmiskā personāla CV

 11. Psiholoģijas Augstskolas docētāju zinātniskā un izdevējdarbība

  1. Akadēmiskā personāla ar pētījumiem saistītās publikācijas Latvijas un ārvalstu izdevumos

  2. Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs un semināros

 12. Studiju programmas finansējums

 13. Studiju programmas tehniskais nodrošinājums

 14. Studiju programmas Padomes Nolikums

 15. Studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu studiju programmām

 16. Ekonomista profesijas standarts

Pilnvara

Izraksts no PA Senāta sēžu protokoliem

Izraksts no PA Senāta sēžu protokoliem

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība

Psiholoģijas Augstskolas akreditācijas lapa

Augstākās Izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas lēmums Nr. 711

Licence

Pieteicēja garantijas

Pieteicēja garantijas

Pieteicēja garantijas

7. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa.

Mūsdienu Latvijas sabiedrības dzīves attīstības apstākļos arvien lielāku lomu spēlē cilvēciskais faktors un cilvēku profesionālo spēju visaptveroša attīstība, ņemot vērā, ka tieši cilvēku profesionālās spējas ir galvenais Latvijas resurss.

Sabiedrībai attīstoties, arvien vairāk pieaug nepieciešamība pēc izglītota darbaspēka, kas būtu spējīgs kvalitatīvi veikt savus pienākumus, labi orientētos izraudzītajā specialitātē un spētu sekot līdzi straujajām pārmaiņām sabiedrībā. Stabilu un strauju ekonomisko izaugsmi Latvijā var balstīt tikai uz kvalitatīvu cilvēkresursu izveidi un esošā intelektuālā potenciāla efektīvu izmantošanu. Kvalitatīvi cilvēkresursi ir Latvijas sekmīgas attīstības pamats un demokrātijas saglabāšanas garants.

Pasaules prakse skaidri pierāda, ka intelekta, nevis kapitāla ietilpība izšķir konkurētspēju pēdējos 30 – 40 gados.

Tas nozīmē, ka izglītība iegūst vissvarīgāko vietu konkurences cīņā.

Prakse un speciālie pētījumi liecina, ka darba tirgus Latvijā kļūst aizvien komplicētāks, tiek pieprasītas ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī attīstītas subjekta spējas un attieksme, kas apliecina speciālistu kreativitāti – spēju strādāt perspektīvi, prognozējot, orientējoties un pieņemot lēmumus neordinārās situācijās, sintezējot jaunas idejas un izmantojot mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju. Tātad šodien tiek pieprasīts kompetents speciālists ar augstākajai izglītībai raksturīgu analītiski-pētniecisku ievirzi.

Profesionālās un akadēmiskās izglītības integrācijas nepieciešamību apliecina arī pētījumi ASV un citās valstīs. Tiek uzsvērts, ka nepieciešams pievērst lielāku uzmanību ne tik daudz programmām, kas sagatavo atsevišķu funkciju speciālistus, bet sekmē sistēmu speciālistu veidošanos.

Izglītības sistēmas reforma Latvijā radīja pozitīvas pārmaiņas: veikta izglītības demokratizācija, iedzīvotājiem pakāpeniski tiek nodrošinātas iespējas iegūt izglītību atbilstoši sabiedrības un personības interesēm un varējumam iekļaujoties Eiropas izglītības telpā – piedāvātā studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” speciāli piemērota šim mērķim.

Akreditējamā studiju programma ir oriģināla no Psiholoģijas Augstskolas un Latvijas augstskolu viedokļa. Tā vispirms ir profesionāla studiju programma, kura orientēta uz tautsaimniecībai ļoti vajadzīgu speciālistu-ekonomistu sagatavošanu darba tirgiem. Profesionālās izglītības studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” piedāvā vispusīgas un pietiekamas profesionālās zināšanas, lai programmas absolventi sekmīgi iesaistītos kā Latvijas, tā arī paplašinātās Eiropas Savienības koptirgū. Programma nodrošina studentiem arī turpmākās studiju perspektīvas, dodot iespēju turpināt studijas profesionālā maģistra studiju programmās.

Studiju programmas “Eiropas ekonomika un bizness” aktualitāti nosaka arī mūsdienu tendences ekonomiskās un politiskās integrācijas jomā.

Speciālistu-ekonomistu sagatavošanai ar augstāko izglītību jāatbilst Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgus prasībām. Uzņēmējdarbības attīstība Latvijā, tirgus infrastruktūras pilnveidošanās un iestāšanās Eiropas Savienībā prasa augsti kvalificētus speciālistus ekonomikai svarīgās nozarēs gan Latvijā, gan Eiropā.

Augstskolas misija – sagatavot Latvijas tautsaimniecībai speciālistus ar augstāko izglītību saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām. Pašlaik augstskola ir ieņēmusi stabilu vietu Latvijas izglītības sistēmā. Tā ir moderna augstskola, kurā studenti apgūst netikai topošo profesiju, bet arī attīsta savu radošo intelektu, prasmi patstāvīgi iegūt nepieciešamās zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas to pielietošanai.

Viss augšminētais apstiprina viedokli, ka studentu sagatavošana PA profesionālo studiju programmas “Eiropas ekonomika un bizness” ietvaros, kura paredz minēto uzdevumu risināšanu, ir un ilgi būs aktuāla, un veicinās Latvijas sabiedrības attīstību.

Latvijas sabiedrībā pieprasījums pēc speciālistiem ekonomikas un biznesa jomā pastāvīgi pieaug kā valsts sektorā, tā arī privātsektorā. Iespējas iepazīties ar mūsdienu biznesa attīstību pasaules mērogā, kuras dot PA, nodrošina absolventu iespējas kļūt par konkurētspējīgu speciālistu ne tikai mūsdienu Latvijā, bet arī pēc tās integrācijas Eiropas Savienībā.

7.1. Studiju programmas atbilstība profesiju standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam.

Profesionālās studiju programmas struktūra un saturs ir veidots saskaņā ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un piektā līmeņa kvalifikācijas standartu “Ekonomists”.

Tika veikts augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Eiropas ekonomika un bizness” (kods 42345) salīdzinājums ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām (LR MK noteikumi Nr. 481 II nodaļa “Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu stratēģiskie mērķi un galvenie uzdevumi”, III nodaļa “Bakalaura programmas obligātais saturs” un V nodaļa “Profesionālo programmu obligātais saturs”).

1. tabula

Studiju programmas “Eiropas ekonomika un bizness” atbilstības salīdzinājums ar Profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām

N.p.k.

Programmas obligāta satura daļa

Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu

Studiju programmas “Eiropas ekonomika un bizness” indikatori

1.

Apjoms un studiju ilgums

Vismaz 160 kredīt340340340340340340340340340340340340340340㛜쨝麼340340340340340340340340340340340340340340340340gums profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz 4 gadi

Programmas apjoms ir 160 KP, studiju ilgums:

4 gadi pilnā laika studijas

4,5 gadi nepilnā laika studija

2.

Vispārizglītojošie studiju kursi

Vismaz 20 KP

20 KP

(4. pielikums)

3.

Nozares teorētiskie pamatkursi un informāciju tehnoloģiju kursi

Vismaz 36 KP

36 KP

(4. pielikums)

4.

Nozares profesionālās specializācijas kursi un kursa darbi

Vismaz 60 KP

60 KP

(4. pielikums)

5.

Brīvās izvēles kursi

Vismaz 6 KP

6 KP

(4. pielikums)

6.

Prakse

Vismaz 26 KP

26 KP

(4. pielikums)

7.

Valsts pārbaudījums

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Vismaz 12 KP

Bakalaura darbs 12 KP

8.

Piešķiramā kvalifikācija

Pēc programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju

Programmas absolventiem piešķir 5 līmeņa ekonomista kvalifikāciju.

2. tabula

Studiju programmas “Eiropas ekonomika un bizness” salīdzinājums ar Ekonomista profesijas 5. kvalifikācijas līmeņa standartu

N.p.k.

Zināšanas

Zināšanu līmenis

Studiju kursi

Priekšstats

Izpratne

Pielietošana

1.

Mikroekonomika

+

Ievads ekonomikas teorijā

Mikroekonomika

Kvalifikācijas prakse (mācību-iepazīšanas, pamatprakse, pirmsdiploma prakse)

Bakalaura darbs

2.

Makroekonomika

+

Ievads ekonomikas teorijā

Makroekonomika

Kvalifikācijas prakse (mācību-iepazīšanas, pamatprakse, pirmsdiploma prakse.

Bakalaura darbs

3.

Augstākā. matemātika

+

Augstākā matemātika ekonomistiem

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

4.

Ekonomiskā prognozēšana

+

Ekonomiskā prognozēšana

Filozofija

5.

Ekonomiskā analīze un plānošana

+

Mikroekonomika

Uzņēmuma ekonomika un organizēšana

Ekonomiskā analīze un plānošana

Kvalifikācijas prakse (mācību-iepazīšanas, pamatprakse, pirmsdiploma prakse, Bakalaura darbs)

6.

Uzņēmējdarbības ekonomika

+

Uzņēmuma ekonomika un organizēšana.

Uzņēmējdarbības ekonomika un vadīšana

Starptautiskā uzņēmējdarbība

Ārējās ekonomiskās darbības muitas regulēšana

Kompānijas vērtības noteikšana

Kvalifikācijas prakse (mācību-iepazīšanas, pamatprakse, pirmsdiploma prakse)

Bakalaura darbs

7.

Statistika

+

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Ekonomikas statistika

8.

Finanses

+

Uzņēmējdarbības finanses

Finansu analīze

Starptautiskās finanses un finansu institūcijas

Bankas un naudas sistēmas

Starptautiskie banku norēķini

Vērtspapīru tirgus

Monetāras sistēmas un valūtu tirgi

Kvalifikācijas prakse (mācību-iepazīšanas, pamatprakse, pirmsdiploma prakse)

Bakalaura darbs

9.

Informācijas tehnoloģijas

+

Informātika

Datortehnoloģijas ekonomikā

Informācijas sistēmas ekonomikā

10.

Pētnieciskā darba metodoloģija

+

Pētnieciskā darba pamati

11.

Svešvaloda

+

Biznesa svešvaloda 1

Biznesa svešvaloda 2

12.

Grāmatvedība

+

Grāmatvedības pamati

Starptautiskie grāmatvedības standarti

Audits un revīzija

Kvalifikācijas prakse (mācību-iepazīšanas, pamatprakse, pirmsdiploma prakse)

Bakalaura darbs

13.

Tirgzinības

+

Mārketings

Starptautiskais mārketings

Reklāma un PR-tehnoloģijas

Kvalifikācijas prakse (mācību-iepazīšanas, pamatprakse, pirmsdiploma prakse)

Bakalaura darbs

14.

Vadības zinības

+

Menedžments

Pārvaldes uzskaite

Projektu vadīšana

Risku vadība un apdrošināšana

Personāla vadīšana

Loģistika

Kvalifikācijas prakse (mācību-iepazīšanas, pamatprakse, pirmsdiploma prakse)

Bakalaura darbs

15.

Kvalitātes vadība

+

Kvalitātes vadība

Kvalifikācijas prakse (mācību-iepazīšanas, pamatprakse, pirmsdiploma prakse)

Bakalaura darbs

16.

Nodokļu un nodevu sistēmas

+

Nodokļi un nodevas

Eiropas valstu nodokļu sistēma

Kvalifikācijas prakse (mācību-iepazīšanas, pamatprakse, pirmsdiploma prakse)

Bakalaura darbs

17.

Vides ekonomika

+

Vides ekonomika

18.

Tiesību zinības

+

Tiesību zinātnes pamati

Komerctiesības

Starptautisko ekonomisko attiecību tiesiskā regulēšana

Eiropas tiesības

Eiropas darba tiesības

19.

Starptautiskie ekonomiskie sakari

+

Starptautiskā ekonomika

Starptautiskie ekonomiskie sakari

Ārējās ekonomiskās darbības muitas regulēšana

Eiropas ekonomiskā integrācija

Starptautiskās korporācijas un ekonomiskās savienības

Kvalifikācijas prakse (mācību-iepazīšanas, pamatprakse, pirmsdiploma prakse)

Bakalaura darbs

20.

Nozares tehnoloģijas

+

Latvijas tautsaimniecība

Inovācijas uzņēmējdarbībā

21.

Inovācijas

+

Inovācijas uzņēmējdarbībā

22.

Darba un civilā aizsardzība

+

Darba un civilā aizsardzība

23.

Lietišķā komunikācija

+

Komercdokumentācija un lietišķā komunikācija

Biznesa komunikācijas

Loģika

Sociālā pedagoģija

Sociālā psiholoģija

Retorika

24.

Socioloģija

+

SocioloģijaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Psiholoģijas augstskola profesionālā bakalaura studiju programma

  Документ
  ... kvalifikācijas iegūšanu studiju plāns PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma psiholoģijā profesionālās kvalifikācijas "psihologa ...
 2. Psiholoģijas augstskola

  Документ
  ... studiju kursu apraksti PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālās maģistrantūras studiju programma psiholoģijā Studiju kursa nosaukums: Profesionālās darbības psiholo ...
 3. Higher school of psychology professional bachelor study programme

  Документ
  ... 18 18 16 29 42 PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma psiholoģijā profesionālās kvalifikācijas "psihologa asistents" ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... LASĀMIE STUDIJU KURSI: Neiropsiholoģijas pamati (Kursa konspekts) 2KP Profesionālā bakalaura studiju programmaPsiholoģija” ar ...
 5. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  ... āte Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ēdināšanas ... augstskola Turība, Rīga 2004.g. 143lpp. Žurnāls "Karjera" Žurnāls "Psiholo ...

Другие похожие документы..