Главная > Документ


Biznesa augstskola Turība

Sabiedrisko attiecību fakultāte

Akreditācijas materiāli

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības

studiju programmai

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Rīga 2004

BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA IESNIEDZ AKREDITĀCIJAI

2.LĪMEŅA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMU

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Programmas nosaukums:

Profesionālās augstākās izglītības

studiju programma

“Sabiedriskās attiecības”

Izglītības klasifikācijas kods:

4234202

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms:

4 gadi, 160 KP

4,3 gadi, 160 KP

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:

Vidējā izglītība

Iegūstāmais grāds:

Profesionālā bakalaura grāds sabiedrības vadībā

Iegūstamā kvalifikācija:

Sabiedrisko attiecību menedžeris

Augstskolas nosaukums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Biznesa augstskola Turība”

Programmas īstenošanas vieta:

Augstskolas telpas

Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058

Programmas īstenošanas veids:

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Augstskolai piešķirtais numurs LR izglītības iestāžu reģistrā:

NR 3343800213

Juridiskā adrese:

Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058

Dibinātājs:

SIA “Birznieka biznesa centrs”

LKCS Turība

SIA “AVE ASTRA”

Finansējuma avoti:

Pašu kapitāls

Kopējais studentu skaits augstskolā:

4817

Tālruņa numurs:

7622551, 7619008

Faksa numurs:

7619152

Elektroniskā pasta adrese:

turiba@turiba.lv; Andris.Petersons@turiba.lv

Akreditācijas jautājumu kārtošanai pilnvarotā persona:

Sabiedrisko attiecību fakultātes

dekāns A.Pētersons

Saturs

2. Pilnvarojums kārtot akreditācijas jautājumus 6

3. BAT 2002./2003.gada finansu gada bilance, peļņas – zaudējumu aprēķins 6

4. Sadarbības līgums ar Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolu un Vidzemes augstskolu 6

5. Diploms un tā pielikumi 6

6. Studiju kursu apraksti 6

7. Programmas “Sabiedriskās attiecības” un BAT reklāmas laiki un mediju nosaukumi 6

8. Profesijas standarts 6

9. Aptaujāto uzņēmumu saraksts 6

10. Atsauksmes par programmu “Sabiedriskās attiecības” 6

11. Prakses programmas 1., 2. un 3.studiju kursam 6

12. Sadarbības līgumi 6

13. Akadēmiskā personāla CV 6

14. Ieteicamās diplomdarbu tēmas 6

15. BAT bibliotēkā pieejamās grāmatas par sabiedriskajām attiecībām 6

16. Studiju nolikums 6

17. Pārbaudījumu nolikums 6

18. Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un noformēšanu 6

19. Prasības studentu patstāvīgi izstrādājamo darbu noformēšanai 6

20. 2004./2005.gada uzņemšanas noteikumi 6

21. BAT Senāta nolikums 6

22. Mācībspēku saraksts 6

23. Mācībspēku publikācijas 6

24. SAF pašnovērtējums 2003./2004.studiju gadam 6

1. Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju programmas īstenošanas sākšanu 7

2. Licence 8

3. Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē. 10

4. Studiju programmas apraksts 11

5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 14

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts viedokļa 14

6.1. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 14

6.2. Darba devēju aptaujas un to rezultāti 18

7. Studiju programmas novērtējums 22

7.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 22

7.2. Studiju programmas organizācija 22

7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 24

7.4. Vērtēšanas metodes un to izvēles pamatojums 28

7.5. Studējošie programmā 28

7.6. Studiju procesā nodarbinātais akadēmiskais personāls 32

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 36

7.8. Ārējie sakari 37

8. Studiju programmas attīstības plāns 46

8.1. Studiju programmas attīstības plāns 46

8.2. Pasākumi attīstības plāna realizācijai 46

Sadarbības līgums ar Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolu (SPPA) un Vidzemes augstskolu (ViA) 51

Diploms un diploma pielikums 52

Izmantošanai 2004. gada Diploma pielikumos. 56

Vispārējā vidējā izglītība 56

Augstākā izglītība 56

Augstākās izglītības sistēma 56

Valsts atzītās Augstskolas Latvijā 57

Universitātes: 57

Valsts dibinātas augstskolas 58

Juridisko personu dibinātas (privātas) augstskolas: 58

Papildinformācija 58

SĒRIJA PDA 59

nR.<0000> 59

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās 59

Studiju kursu apraksti 62

Lietišķā angļu valoda 2 70

Mārketings 72

Menedžments 73

Reklāmas pamati 75

REK­LĀ­MAS UN KO­MU­NI­KĀ­CI­JAS SIN­TĒ­ZE 76

SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA 77

Tautsaimniecība 78

VERBĀLĀ UN NEVERBĀLĀ SAZIŅA 79

VALODAS TEORIJA UN PRAKSE 82

DI­ZAI­NA UN MA­KE­TĒ­ŠA­NAS DAR­BNĪ­CA 83

IM­PRO­VI­ZĀ­CI­JA 84

Interkulturālā komunikācija 85

KO­MAN­DAS DAR­BA ME­TO­DE 86

KO­MU­NI­KĀ­CI­JU ZI­NĀT­NE 87

LIE­TIŠ­ĶĀ AN­GĻU VA­LO­DA 3 88

LIE­TIŠ­ĶĀ AN­GĻU VA­LO­DA 4 90

LIE­TIŠ­ĶĀ VĀ­CU VA­LO­DA 1 92

LIE­TIŠ­ĶĀ VĀ­CU VA­LO­DA 2 94

MĀK­SLAS VIR­ZIE­NI LAT­VI­JĀ 96

REK­LĀ­MAS TE­ORI­JA UN PRAK­SE 99

RU­NAS KUL­TŪ­RA 100

SA­BIED­RIS­KO AT­TIE­CĪ­BU JU­RI­DIS­KIE AS­PEK­TI 102

SA­BIED­RIS­KO AT­TIE­CĪ­BU TE­ORI­JA UN PRAK­SE 104

TIEŠ­SAIS­TES KO­MU­NI­KĀ­CI­JA 106

UZ­ŅĒ­MĒJ­DAR­BĪ­BAS PA­MA­TI 107

FinanŠu Vadība 108

Foto un video darbnīca 109

grāmatvedībaS PAMATI 110

Korporatīvās sabiedriskās attiecības 112

Lietišķā etiķete 113

Masu un POLITISKĀ PSIHOLOĢIJA 114

Mūzika kā komunikācija 115

PĀRDOŠANAS VADĪBA UN KOMUNIKĀCIJA 117

POLITOLOĢIJA 118

SOCIĀLPSIHOLOĢISKAIS TRENIŅŠ 120

STARPTAUTISKĀS SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS 121

Vadības informatīvās sistēmas 122

ŽURNĀLISTIKAS PAMATI 123

Aktiermeistarība 124

Audiovizuālās tehnoloģijas 127

DARBS AR MEDIJIEM 129

DISKUSIJU UN MANIPULĀCIJU TEORIJAS 130

FILOZOFIJAs vēsture 131

KRĪŽU KOMUNIKĀCIJA 132

Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana 133

STRATĒĢISKais menedžments 134

VALSTS PĀRVALDE UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS 136

Projektu vadība 138

Programmas “Sabiedriskās attiecības” un BAT reklāmas laiki un mediju nosaukumi 139

Profesijas standarts 141

PROFESIJAS STANDARTS 142

Pienākumi un uzdevumi 142

Profesijas standarta izstrādes grupas sastāvs 145

Aptaujāto uzņēmumu saraksts 146

Atsauksmes par studiju programmu 148

Prakses programmas 149

1., 2. un 3.kursam 149

PRAKSES PROGRAMMA 150

PRAKSES PROGRAMMA 151

PRAKSES PROGRAMMA 152

Sadarbības līgumi 153

Akadēmiskā personāla 153

Curriculum vitae 153

Personas dati 154

E-mail adrese 154

Izglītība 154

Papildus izglītība 154

Personas dati 155

E-mail adrese 155

Izglītība 155

Darba pieredze 155

Papildus izglītība 155

Panākumi 155

Personas dati 156

Izglītība 156

1998 – 2002 156

Darba pieredze 156

Personas dati 157

Izglītība 157

Papildus izglītība, kursi 157

Darba pieredze 157

Personas dati 158

Izglītība 158

Darba pieredze 158

Personas dati 159

E-mail adrese 159

Izglītība 159

Personas dati 160

Izglītība 160

Papildus izglītība, kursi, konferences 160

Darba pieredze 160

Personas dati 161

Izglītība 161

Darba pieredze 161

1993 – 2004 161

Valodu zināšanas 161

Personas dati 162

Izglītība 162

2000 – 162

Darba pieredze 162

2004 – 162

Valodu zināšanas 162

Personas dati 163

Izglītība 163

Darba pieredze 163

Valodu zināšanas 163

Personas dati 164

Izglītība 164

Darba pieredze 164

Valodu zināšanas 164

Personas dati 165

Izglītība 165

2002 – 165

2000 – 2002 165

Darba pieredze 165

2001 – 165

2000 – 2001 165

Valodu zināšanas 165

Personas dati 166

Izglītība 166

Darba pieredze 166

Personas dati 167

Izglītība 167

Darba pieredze 167

Valodu zināšanas 167

Personas dati 168

Izglītība 168

Darba pieredze 168

Personas dati 169

Izglītība 169

Darba pieredze 169

Valodu zināšanas 169

Personas dati 170

Izglītība 170

Darba pieredze 170

Valodu zināšanas 170

Personas dati 171

Izglītība 171

Darba pieredze 171

Valodu zināšanas 171

Personas dati 179

Izglītība 179

Darba pieredze 179

Papildus izglītība, kursi, semināri, projekti, konferences 179

Valodu zināšanas 179

Personas dati 180

Izglītība 180

Darba pieredze 180

Papildus izglītība 180

Valodu zināšanas 180

Ieteicamās diplomdarbu paraugtēmas 189

Vadības katedra 190

BAT bibliotēkā pieejamās grāmatas par sabiedriskajām attiecībām 192

Studiju nolikums 200

SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’ 201

Senāta 29.04.2004.sēdē, 201

protokols Nr.4 201

Pārbaudījumu nolikums 206

1. Vispārīgie noteikumi 207

2. Pārbaudījumu veidi 207

3. Pārbaudījumu formas 208

4. Studenta tiesības un pienākumi 208

5. Mācībspēka tiesības un pienākumi 208

6. Pārejas noteikumi 209

Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu 209

Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu 210

Prasības studentu patstāvīgi izstrādājamo darbu noformēšanai 211

PRASĪBAS STUDENTU PATSTĀVĪGI IZSTRĀDĀJAMO DARBU NOFORMĒŠANAI 212

6. Satura rādītājs un virsraksti 213

8. Norādes uz literatūras un teksta elementiem darbā 213

9. Tabulas 214

(DARBA NOSAUKUMS) 216

Studiju darbs 216

(katedras nosaukums) 216

(DARBA NOSAUKUMS) 217

DIPLOMdarbs 217

Studiju programmā (PROGRAMMAS NOSAUKUMS) 217

Latviešu valodā vispārpieņemto saīsinājumu saraksts 218

219

(KATEDRAS NOSAUKUMS) 219

Studiju darbs iesniegts katedrā: 200_ gada “____” _____________ (reģistrē katedras laborants) 220

2004./2005. studiju gada uzņemšanas noteikumi 221

5. Studiju līguma slēgšana 225

6. Imatrikulācija 225

BAT Senāta nolikums 226

SENĀTA NOLIKUMS 227

Mācībspēku saraksts 229

Mācībspēki, atbilstoši studiju kursam 230

Mācībspēki 230

Mācībspēku publikācijas 231

Augucēvičs Jānis 1

Balodis Aldis 1

Balodis Oskars 1

Baumanis Aldis 1

Gods Uģis 2

Keišs Staņislavs 2

Kiščenko Antons 2

Kramiņš Edgars 3

Kristapsone Silvija 3

Krištopāns Ilgonis 4

Liepa Dite 4

Medne Anna 4

Onževs Oskars 4

Pētersons Andris 5

Priedītis Artūrs 5

Sadu Alberto 5

Vīksne Ilmārs 6

Vītols Pēteris 6

9. Pielikumi:

 1. Senāta sēdes protokols

 2. Pilnvarojums kārtot akreditācijas jautājumus

 3. BAT 2002./2003.gada finansu gada bilance, peļņas – zaudējumu aprēķins

 4. Sadarbības līgums ar Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolu un Vidzemes augstskolu

 5. Diploms un tā pielikumi

 6. Studiju kursu apraksti

 7. Programmas “Sabiedriskās attiecības” un BAT reklāmas laiki un mediju nosaukumi

 8. Profesijas standarts

 9. Aptaujāto uzņēmumu saraksts

 10. Atsauksmes par programmu “Sabiedriskās attiecības”

 11. Prakses programmas 1., 2. un 3.studiju kursam

 12. Sadarbības līgumi

 13. Akadēmiskā personāla CV

 14. Ieteicamās diplomdarbu tēmas

 15. BAT bibliotēkā pieejamās grāmatas par sabiedriskajām attiecībām

 16. Studiju nolikums

 17. Pārbaudījumu nolikums

 18. Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un noformēšanu

 19. Prasības studentu patstāvīgi izstrādājamo darbu noformēšanai

 20. 2004./2005.gada uzņemšanas noteikumi

 21. BAT Senāta nolikums

 22. Mācībspēku saraksts

 23. Mācībspēku publikācijas

 24. SAF pašnovērtējums 2003./2004.studiju gadam1.Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju programmas īstenošanas sākšanu

Biznesa augstskolas Turība Senāta sēdē 2003.gada 22. janvārī ir apstiprināta 2.līmeņa profesionālā studiju programma “Sabiedriskās attiecības”.

(Senāta sēdes protokolu skatīt Pielikumā 1. Pilnvarojumu kārtot akreditācijas jautājumus skatīt Pielikumā 2.)

2.Licence


3.Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē.

Biznesa augstskolas Turība Satversmē ir noteikts: "Augstskola ar visu savu īpašumu garantē, ka konkrētas studiju programmas likvidācijas gadījumā, attiecīgās studiju programmas studentiem tiks nodrošināta iespēja turpināt izglītību citā studiju programmā vai citā augstskolā".

Garantijas jāskata no diviem aspektiem. Pirmkārt, augstskolas stabilitāte (studiju procesa kvalitāte, akadēmiskā personāla nodrošinājums, finansiālais stāvoklis, attīstības iespējas un iestrādes u.c.). Otrkārt, akreditējamās studiju programmas samērojamība ar līdzīgām studiju programmām (izglītības turpināšanas iespējas gadījumā, ja studiju programma tiek slēgta).

Pirmkārt, Biznesa augstskola Turība darbojas kopš 1994.gada. Katru gadu palielinās BAT apgrozījums un peļņa. (BAT 2002./2003. gada finansu gada bilanci un peļņas aprēķinu skatīt Pielikumā 3.) Izvērtējot Biznesa augstskolas Turība finansiālo stabilitāti un sakārtoto darba organizāciju, ir jāsecina, ka tuvākajā laikā augstskolai nepastāv draudi pārtraukt darbību.

Katru gadu pieaug studentu un mācībspēku skaits, nostabilizējas akadēmiskā personāla sastāvs. Vairāk nekā 70% pedagoģiskās slodzes izpilda pamatdarbā strādājoši mācībspēki.

Augstskola nodrošina studentiem studiju procesu gan konkrētajā studiju gadā, gan visas studiju programmas garumā. Biznesa augstskolas Turība rektors slēdz līgumu ar katru studentu, kurā paredzētas ne tikai augstskolas tiesības un pienākumi, bet arī atbildība. Par katru studiju periodu tiek slēgts jauns līgums, kas ļauj augstskolai sekot līdzi studentu skaita izmaiņām. Izdevīga studentam ir studiju maksas sistēma, kas pieļauj maksāt par studijām pa mēnešiem. Šī sistēma ļauj studentam pārtraukt studijas, ja to saturs un organizācija viņu neapmierina.

Otrkārt, studenti varēs turpināt studēt citās augstskolās līdzīgās studiju programmās, gadījumā, ja studiju programma tomēr tiktu likvidēta, jo akreditējamās studiju programmas “Sabiedriskās attiecības” struktūra un saturs ir līdzīgi Vidzemes Augstskolas, Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas augstskolas, Rīgas Stradiņa Universitātes, Baltijas Krievu institūta un Latvijas Universitātes programmām, kurās studenti var apgūt komunikāciju, reklāmu un sabiedriskās attiecības. BAT Sabiedrisko attiecību fakultāte ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas augstskolu (juridiski – Starptautiskais Praktiskās Psiholoģijas institūts) un Vidzemes Augstskolu. (Sadarbības līgumus ar Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas augstskolu un Vidzemes Augstskolu skatīt Pielikumā 4.)

4.Studiju programmas apraksts

Sabiedrisko attiecību fakultāte realizē 2. līmeņa profesionālo augstākās izglītības programmu “Sabiedriskās attiecības”. Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.841 par 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un profesijas “Sabiedrisko attiecību menedžeris” standartam.

Galvenā studiju joma kvalifikācijas un profesionālā bakalaura grāda iegūšanai: sabiedrisko attiecību teorija un prakse, reklāmas teorija un prakse, reklāmas vadība, projektu vadība, mārketings, tautsaimniecība un profesionālā prakse sabiedrisko attiecību uzņēmumos.

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds sabiedrības vadībā.

Kvalifikācijas līmenis: 5.

Iegūstamā kvalifikācija: sabiedrisko attiecību menedžeris (2419). Pēc pilnas programmas apguves tiek izsniegts diploms un Eiropā atzīts diploma pielikums (sk. Pielikumu 5).

Programmas obligātās prasības: sekmīgi apgūt visus studiju programmā ietvertos pamata un izvēles studiju kursus, iziet 26 nedēļas ilgu praksi sabiedrisko attiecību uzņēmumos, saņemt praktisko iemaņu un prasmju novērtējumu, izstrādāt un aizstāvēt studiju darbus un diplomdarbu, iegūstot kopumā ne mazāk kā 160 kredītpunktus.

Programmas saturu veido akadēmiskās un profesionālās izglītības studiju pamata kursi, prakse, izvēles un specializācijas studiju kursi, patstāvīgās studijas un zinātniski pētnieciskais darbs. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Sabiedriskās attiecības” pilna laika studijām, kas apstiprināta 2004.gadā, skatīt 1.tabulā. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Sabiedriskās attiecības” nepilna laika studijām, kas apstiprināta 2004.gadā, skatīt 2.tabulā.

1.tab. Programma “Sabiedriskās attiecības” pilna laika studijām

N.
p.
k.

Studiju kursi

Kredītpunktu skaits

St.sk.

 

1.stud.gads

2.studiju gads

3.studiju

4.studiju gads

pārb.

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

7.sem.

8.sem.

skaits

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

A

Oblig. kursi (A daļa)

136

1632

44

288

7

17

240

7

19

240

5

14

144

5

14

216

4

11

288

8

25

216

6

12

0

2

24

A1

Ievads sabiedriskajās attiecībās

2

24

1

24

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Eiropas valstu un tautu kultūras vēsture

3

48

1

48

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

Datortehnoloģijas

3

48

1

48

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4

Sociālā psiholoģija

3

48

1

48

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5

Menedžments

2

36

1

36

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6

Biznesa ētika

2

36

1

36

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7

Lietišķā angļu valoda

8

192

4

48

IE

2

48

1

2

48

IE

2

48

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A8

Tautsaimniecība

3

48

1

 

 

 

48

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Valodas teorija un prakse

3

48

1

 

 

 

48

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A10

Mārketings

3

60

1

 

 

 

60

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A11

Reklāmas pamati

2

36

1

 

 

 

36

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A12

Pētījumu metodoloģija

3

48

1

 

 

 

 

 

 

48

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A13

Uzņēmējdarbības pamati

3

48

1

 

 

 

 

 

 

48

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A14

Reklāmas teorija un prakse

3

48

1

 

 

 

 

 

 

48

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A15

Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti

3

48

1

 

 

 

 

 

 

48

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A16

Sabiedrisko attiecību teorija un prakse

3

48

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A17

Komunikāciju zinātne

3

48

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A18

Korporatīvās sabiedriskās attiecības

3

60

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A19

Žurnālistikas pamati

3

60

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

A20

Grāmatvedības pamati

3

60

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Vadības informatīvās sistēmas

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Masu un politiskā psiholoģija

3

48

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

3

 

 

 

 

 

 

A23

Pārdošanas vadība un komunikācija

3

48

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

3

 

 

 

 

 

 

A24

Politoloģija

3

60

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

1

3

 

 

 

 

 

 

A25

Projektu vadība

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

IE

2

 

 

 

 

 

 

A26

Finanšu vadība

3

48

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

3

 

 

 

 

 

 

A27

Starptautiskās sabiedriskās attiecības

3

48

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

3

 

 

 

 

 

 

A28

Filozofijas vēsture

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

2

 

 

 

A29

Stratēģiskais menedžments

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

2

 

 

 

A30

Valsts pārvalde un sabiedriskās attiecības

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

2

 

 

 

A31

Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

2

 

 

 

A32

Darbs ar mēdijiem

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

2

 

 

 

A33

Krīžu komunikācija

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

2

 

 

 

A34

Prakse

26

 

4

 

 

 

 

IE

4

 

 

 

 

IE

4

 

 

 

 

IE

6

 

 

 

 

IE

12

A35

Studiju darbs

6

 

3

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

A36

Valsts pārbaudījums

12

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

B

Ierobežotās izvēles kursi

18

288

9

 

 

 

48

2

4

24

1

2

108

3

6

36

1

2

 

 

 

72

2

4

 

 

 

B1

Verbālā un neverbālā saziņa

2

24

1

 

 

24

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Elektroniskā prezentācija

2

24

1

 

 

 

24

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Reklāmas un komunikācijas sintēze

2

24

1

 

 

 

24

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4

Interkulturālā komunikācija

2

24

1

 

 

 

 

 

 

24

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Dizaina un maketēšanas darbnīca

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B6

Tiešsaistes komunikācija

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B7

Runas kultūra

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B8

Foto un video darbnīca

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Sociālpsiholoģiskais treniņš

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B10

Diskusiju un manipulāciju teorijas

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

IE

2

 

 

 

B11

Aktiermeistarība

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

IE

2

 

 

 

B12

Audiovizuālās tehnoloģijas

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

IE

2

 

 

 

C

Brīvās izvēles kursi

6

96

3

 

 

 

 

 

 

24

1

2

36

1

2

36

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

Improvizācija

2

24

1

 

 

 

 

 

 

24

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

Komandas darba metode

2

24

1

 

 

 

 

 

 

24

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

Lietišķā vācu valoda

6

96

3

 

 

 

 

 

 

24

IE

2

36

1

2

36

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Mākslas virzieni Latvijā

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

Lietišķā etiķete

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

Mūzika kā komunikācija

2

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā visā programmā

160

2016

56

288

7

17

288

9

23

288

7

18

288

9

22

288

6

15

288

8

25

288

8

16

0

2

24

2.tab. Programma “Sabiedriskās attiecības” nepilna laika studijām

N.
p.
k.

Studiju kursi

Kredītpunktu skaits

St.sk.

 

1.stud.gads

2.studiju gads

3.studiju

4.studiju gads

5.st.g.

pārb.

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

7.sem.

8.sem.

9.sem.

skaits

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

St.

pārb.

KP

A

Oblig. kursi (A daļa)

136

828

44

144

7

17

120

7

19

120

5

14

72

5

14

108

4

11

132

8

23

120

6

12

12

1

14

0

2

12

A1

Ievads sabiedriskajās attiecībās

2

12

1

12

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Eiropas valstu un tautu kultūras vēsture

3

24

1

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

Datortehnoloģijas

3

24

1

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4

Sociālā psiholoģija

3

24

1

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5

Menedžments

2

24

1

24

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6

Biznesa ētika

2

12

1

12

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7

Lietišķā angļu valoda

8

96

4

24

IE

2

24

1

2

24

IE

2

24

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A8

Tautsaimniecība

3

24

1

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Valodas teorija un prakse

3

24

1

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A10

Mārketings

3

36

1

 

 

 

36

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A11

Reklāmas pamati

2

12

1

 

 

 

12

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A12

Pētījumu metodoloģija

3

24

1

 

 

 

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A13

Uzņēmējdarbības pamati

3

24

1

 

 

 

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A14

Reklāmas teorija un prakse

3

24

1

 

 

 

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A15

Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti

3

24

1

 

 

 

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A16

Sabiedrisko attiecību teorija un prakse

3

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A17

Komunikāciju zinātne

3

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A18

Korporatīvās sabiedriskās attiecības

3

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A19

Žurnālistikas pamati

3

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A20

Grāmatvedības pamati

3

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Vadības informatīvās sistēmas

2

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Masu un politiskā psiholoģija

3

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A23

Pārdošanas vadība un komunikācija

3

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A24

Politoloģija

3

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A25

Projektu vadība

2

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

IE

2

 

 

 

A26

Finanšu vadība

3

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Starptautiskās sabiedriskās attiecības

3

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A28

Filozofijas vēsture

2

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

2

 

 

 

 

 

 

A29

Stratēģiskais menedžments

2

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

2

 

 

 

 

 

 

A30

Valsts pārvalde un sabiedriskās attiecības

2

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

2

 

 

 

 

 

 

A31

Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana

2

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

2

 

 

 

 

 

 

A32

Darbs ar mēdijiem

2

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

2

 

 

 

 

 

 

A33

Krīžu komunikācija

2

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

2

 

 

 

 

 

 

A34

Prakse

26

 

4

 

 

 

 

IE

4

 

 

 

 

IE

4

 

 

 

 

IE

6

 

 

 

 

IE

12

 

 

 

A35

Studiju darbs

6

 

3

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A36

Valsts pārbaudījums

12

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

B

Ierobežotās izvēles kursi

18

144

9

 

 

 

12

1

2

12

1

2

48

2

4

24

1

2

 

 

 

24

2

4

24

2

4

 

 

 

B1

Verbālā un neverbālā saziņa

2

12

1

 

 

12

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Elektroniskā prezentācija

2

12

1

 

 

 

12

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Reklāmas un komunikācijas sintēze

2

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

IE

2

 

 

 

B4

Interkulturālā komunikācija

2

12

1

 

 

 

 

 

 

12

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Dizaina un maketēšanas darbnīca

2

24

1

24

IE

2

B5

Dizaina un maketēšanas darbnīca

2

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B6

Tiešsaistes komunikācija

2

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B7

Runas kultūra

2

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

IE

2

 

 

 

B8

Foto un video darbnīca

2

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Sociālpsiholoģiskais treniņš

2

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B10

Diskusiju un manipulāciju teorijas

2

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

IE

2

 

 

 

 

 

 

B11

Aktiermeistarība

2

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

IE

2

 

 

 

 

 

 

B12

Audiovizuālās tehnoloģijas

2

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

IE

2

 

 

 

 

 

 

C

Brīvās izvēles kursi

6

36

3

 

 

 

 

 

 

12

1

2

12

1

2

12

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

Improvizācija

2

12

1

 

 

 

 

 

 

12

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

Komandas darba metode

2

12

1

 

 

 

 

 

 

12

IE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

Lietišķā vācu valoda

6

12

3

 

 

 

 

 

 

12

IE

2

12

1

2

12

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Mākslas virzieni Latvijā

2

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

Lietišķā etiķete

2

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

Mūzika kā komunikācija

2

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā visā programmā

160

1008

56

144

7

17

132

8

21

144

7

18

132

8

20

144

6

15

132

8

23

144

8

16

36

3

18

0

2

12Скачать документ

Похожие документы:

 1. Biznesa augstskola turība sabiedrisko attiecību fakultāte akreditācijas materiāli profesionālā maģistra studiju programmai

  Документ
  ... Turība Sabiedrisko attiecību fakultāte Akreditācijas materiāli Profesionālā maģistra studiju programmai SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS Rīga 2006 BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA IESNIEDZ AKREDITĀCIJAI PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMU SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS ...
 2. Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju p rogramma „ vides dizains „

  Документ
  ... AUGSTSKOLA PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTE Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „ Vides dizains „ Akreditācijas materiāli ... bas pamati. – R. Biznesa augstkola Turība, 1998. 4.Forands I. Personālvadība. – R.: Biznesa augstskola Turība, ...
 3. OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

  Документ
  ... AUGSTSKOLA PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTE OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA “SURDOPEDAGOGS” Programmas kods 4614105 AKREDITĀCIJAS MATERIĀLI Pedago ... ības Tiek apgūti trešajā mācību gadā Tiek apgūti trešajā mācību gadā Tiek apgūti ...
 4. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... ību fakultāte Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ... ību ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Starptautiskais konferences rakstu krājums. R.: Biznesa augstskola Turība ...
 5. Rēzeknes augstskola inženieru fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  ... AUGSTSKOLA INŽENIERU FAKULTĀTE PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS „BŪVNIECĪBA” (41582) AKREDITĀCIJAS PIETEIKUMS Inženieru fakult ... Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. R., Biznesa augstskola Turība., 2004. Bīmens ...

Другие похожие документы..