Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ КРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Міжнародне науково-технічне співробітництво:

принципи, механізми, ефективність

Матеріали

VI (XVIII)Всеукраїнської

науково-практичної конференції

Київ

НТУУ «КПІ»

2010

УДК 339.9

ББК 65.5-55+65.9(4 УКР)-55

М58

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [Текст]:

Матеріали VІ (XVIII)Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.- 290с.

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки.

Протокол № 8 від 3 лютого 2010 р.

Редакційна колегія:

Герасимчук В.Г. д.е.н., професор (відповідальний редактор)

Гавриш О.А. д.т.н., професор (заступник відповідального редактора)

Охріменко О.О. к.е.н., доцент (заступник відповідального редактора)

Войтко С.В. к.е.н., доцент

Дергачова В.В. д.е.н., професор

Кочетков В. М. д.е.н., професор

Попович О.С. д.е.н., професор

Сакалош Т.В. к.е.н., ст. викладач

Серебренніков Б.С. к.е.н., ст. доцент

Скоробогатова Н.Є. к.е.н., ст. викладач

Стеченко Д.М. д.е.н., професор

Соловйов В.П. д.е.н., професор

Любимова К.О. асистент, координатор закордонних комунікацій

Кичук А.В. технічне редагування

Матеріали доповідей учасників VI (XVIII)Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (11-12 березня 2010 р. у м. Києві) охоплюють широке коло питань присвячених актуальним проблемам стратегії та механізмам міжнародного науково-технічного співробітництва, а також підвищенню конкурентоспроможності промислового комплексу України.

Материалы докладов участников VI (XVIII)Всеукраинской научно-практической конференции «Международное научно- техническое сотрудничество: принципы, механизмы, эффективность» (11-12 марта 2010 г. в г. Киеве) охватывают широкий круг вопросов, посвященных актуальным проблемам стратегии и механизмам международного научно-технического сотрудничества, а также повышению конкурентоспособности промышленного комплекса Украины.

Reports of participants of the VI (XVIII)Scientific conference «Іnternationl scientific and technical cooperation: principles, mechanisms,efficiency» ( March, 11-12th 2010, Kyiv, Ukraine) omnibuses wide range of questions devoted actual problems of strategy and mechanisms international scientific cooperation and enhancing the competitiveness of the industrial complex of Ukraine.

© ФММ НТУУ «КПІ», 2010

© Автори матеріалів

Шановні учасники VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво - 2010»!

Кожен з Вас отримав можливість висловити свої думки, оприлюднити результати наукових пошуків на сторінках збірника матеріалів конференції «МНТС-2010». З проблематики, яка зазначена у назві збірника, ми проводимо конференцію вшосте (VI). Якщо ж заглянути глибше в історію, то рішення про проведення 27-28 травня 1993 р. Першої (з XVIII) конференції з проблем управління підприємством приймалося у 1992 р. на одному із засідань кафедри управління виробництвом Київського політехнічного інституту (нині кафедра менеджменту НТУУ «КПІ»). Співзасновниками тодішньої конференції стали – Інститут державного управління та самоврядування при КМУ, Міжнародний інститут менеджменту «МІМ-Київ». Конференція пройшла під назвою: «Потенціал управлінських систем: питання формування та розвитку».

Мета проведених конференцій: узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблем теорії і практики управління основною ланкою економічної «піраміди» держави, світової економіки – підприємством (фірма, корпорація, організація). Саме з підприємства починається формування соціально-економічного потенціалу держави. На підприємстві впроваджуються результати наукових досліджень, проектно-конструкторських робіт, здійснюється технологічна й організаційна підготовка виробництва, відбувається процес виготовлення продукції. Підприємство створює ланцюжок робочих місць. Працівники підприємства отримують можливість розкрити свої здібності, свій творчий потенціал, свій талант. Для підтримання належного рівня потенціалу підприємства власники, керівники, увесь персонал мають піклуватися про ефективне використання трудових, матеріальних, фінансових, інформаційних ресурсів, застосовувати високопродуктивне обладнання, прогресивну технологію з метою досягнення високого рівня конкурентоспроможності продукції, задоволення всезростаючих потреб споживачів.

З 2002 року, коли в НТУУ «КПІ» було розпочато підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів з міжнародної економіки, організатори конференцій дещо змінили їх тематику, зосереджуючи увагу на теоретичних, методологічних, методичних та практичних проблемах здійснення експортної політики, міжнародного науково-технічного співробітництва. В умовах ринкової економіки підприємство виступає виключно як відкрита система з розгалуженими міжнародними партнерськими зв’язками.

За останні роки в країні накопичилось чимало проблем, пов’язаних з неефективним використанням інтелектуального потенціалу, зниженням темпів технологічного розвитку економіки, падінням рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровиробників, збільшенням «інноваційного розриву» порівняно з розвиненими країнами. Світова фінансова криза ще більше розкрила розмаїття «вузьких місць» у здійсненні економічної політики держави. Вирішувати накопичені проблеми повинні нинішні керівники й, безперечно, ті, хто прийде їм на зміну завтра, тобто випускники вищих навчальних закладів, фахівці нового покоління з новим мисленням, з новими підходами до ведення бізнесу.

Виходячи з висловлених міркувань, члени організаційного комітету намагаються залучити до дискусій на пленарних і секційних засіданнях студентів, починаючи зі студентів-першокурсників, аспірантів, молодих науковців як з України, так і з провідних університетів Росії, Білорусі, Казахстану, Китаю, Болгарії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Сербії, Македонії, Словенії, Хорватії, Греції, Литви, Латвії, Естонії, інших країн, з якими встановлені довгострокові творчі зв’язки.

Професорсько-викладацький склад кафедри прагне надати студентам глибокі знання з маркетингу, фінансів, управління, світової економіки для успішного поєднання економічних та інженерних знань, найпередовіших досягнень науки, технології, техніки. В організації навчального процесу підготовки фахівців з міжнародної економіки дотримуємося принципів: математизації, комп’ютеризації, лінгвізації, інженеризації, економізації. Безумовно, конкурентні переваги в процесі підготовки фахівців з міжнародної економіки мають знайти відображення в конкурентних перевагах наших випускників на ринку праці, а також у підвищенні конкурентоспроможності підприємств.

Основними тематичними напрямами роботи конференції визначено:

1) роль держави в розвитку міжнародного співробітництва (керівник - д.е.н., с.н.с. О. С. Попович);

2) формування національної та регіональної інноваційних систем в контексті сталого розвитку (керівник - д.е.н., професор Д. М. Стеченко);

3) міжнародне співробітництво в інноваційній сфері: досвід та нові підходи (керівник – д.е.н., професор В. П. Соловйов);

4) науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу країни (керівник - д.е.н., професор В. В. Дергачова);

5) інтеграція національних фінансових ринків (керівник - д.е.н., професор В. М. Кочетков).

Зазначені напрями є пріоритетними у науковій діяльності кафедри міжнародної економіки, відповідають стратегічним орієнтирам розвитку НТУУ «КПІ» як університету дослідницького типу в підвищенні його ролі та авторитету на вітчизняному і міжнародному ринку надання освітніх послуг.

Доктор економічних наук,

професор кафедри міжнародної економіки

НТУУ «КПІ»,

голова організаційного комітету Василь Г. Герасимчук

Березень 2010 року

Вітаю учасників конференції !

З 2005 року на базі факультету менеджменту та маркетингу (ФММ) НТУУ «КПІ» проводиться серія конференцій під загальною назвою «Міжнародне науково-технічне співробітництво». Ініціатором заходів була кафедра міжнародної економіки, яка безпосередньо пов’язана з підготовкою фахівців, які знаються на міжнародній торгівлі, володіють інформацією стосовно науково-технічної продукції, орієнтуються у структурі світових ринків високотехнологічної та наукомісткої продукції.

Факультет менеджменту та маркетингу має багаторічний досвід організаційно-економічної підготовки студентів у НТУУ «КПІ». Історично основою вважається кафедра організації виробництва та економіки промисловості, яка була заснована в 1937 році. Нині у складі ФММ налічується 6 кафедр (менеджменту, промислового маркетингу, математичного моделювання економічних систем, економіки та підприємництва, міжнародної економіки, теоретичної та прикладної економіки). Діє аспірантура. Функціонує Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій.

Факультет тісно співпрацює з всіма факультетами та інститутами КПІ, забезпечує підтримкою економічної складової при реалізації науково-технічного потенціалу Київської політехніки, яка вже понад 110 років готовить інженерні кадри, які, у свою чергу, створюють новітні розробки. Досягнення наукових шкіл, експериментальні вироби, серійна продукція підрозділів університету формує низку напрямів науково-технічного прогресу світу. Реалізація цього потенціалу на світових ринках потребує комерціоналізації наукових досягнень, захисту прав інтелектуальної власності, державної підтримки, можливостей виходу на світові ринки. А це досить складне завдання і саме питання стосовно цього планується підняти та обговорити на цій конференції.

Узагальнюючи вищесказане хочу відмітити наступне, що інтеграція ФММ до європейського та міжнародного наукового, освітнього, підприємницького простору має за мету розвиток міжвузівської співпраці на рівні факультетів, кафедр, які представляють професорсько-викладацький склад, аспіранти, студенти багатьох вищих навчальних закладів з різних країн.

Бажаю учасниками конференції подальшого творчого зростання, успішної реалізації намірів! Натхнення, щастя та успіхів!

З повагою,

декан факультету

менеджменту та маркетингу

завідувач кафедри міжнародної економіки,

д.т.н., професор О. А. Гавриш

Березень 2010 року

Програмний комітет

Голова програмного комітету:

Герасимчук В. Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ»

Співголови:

Гавриш О. А., д.т.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ»

Соловйов В. П., д.е.н., професор, заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України

Члени програмного комітету:

 1. Ангелов К. – д.е.н., доцент, Технічний університет, м. Софія, Болгарія

 2. Бажал Ю. М. – д.е.н., професор, зав. кафедри економічної теорії Національного університету „Києво-Могилянська академія”, м. Київ, Україна

 3. Барбаш В. А. – к.х.н., доцент, заступник проректора з наукової роботи НТУУ „КПІ”

 4. Благоєв В. – д.е.н., професор, директор Вищої школи Міжнародний Коледж (International University College), м. Софія, Болгарія

 5. Бондаренко Г. А. - д.т.н., професор, директор Інституту післядипломної та додаткової освіти Новгородського державного університету ім. Ярослава Мудрого

 6. Дасич П. – д.е.н., професор, Вища технічна машинобудівна школа, м. Трстенік, Сербія

 7. Діденко М. І. – д.е.н., професор, зав. кафедри світової економіки Санки-Петербурзький державний політехнічний університет, Росія

 8. Йованоскі Д. – д.е.н., професор, зав. кафедри індустріальної інженерії та менеджменту, Університет «Св.Кирила і Методія», м. Скоп’є, Македонія

 9. Кожушко Л. Ф. – д.т.н., проф., зав. кафедри менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

 10. Колот А. М. – д.е.н., професор, проректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Україна

 11. Кузьмін О. Є. – д.е.н., професор, директор Інституту економіки та менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, Україна

 12. Нейкова Р. Н. – к.е.н., доцент, директор Центру дистанційної освіти, зав. кафедри управління та маркетингу Технічного університету Габрово, м. Габрово, Болгарія

 13. Попович О. С. – д.е.н., с.н.с., зав. міжгалузевою лабораторією Міністерства освіти і науки та Національної академії наук Україниз проблем формування та реалізації науково-технічної політики в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, м. Київ, Україна

 14. Радчук А. П. – к.т.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Брестського державного технічного університету, м. Брест, Білорусь

 15. Соловйов В. П. – д.е.н., професор, заст. директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. М. М. Доброва, м. Київ, Україна

 16. Фалько С. М. – д.е.н., професор, зав. кафедри економіки та організації виробництва, Московський державний технічний університет імені Н. Е. Баумана, Росія

 17. Федулова Л. І. – д.е.н., професор, зав. відділом технологічного прогнозування та інноваційної політики Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, м. Київ, Україна

 18. Хабакук М. – д.е.н., професор, ректор Естонської бізнес-школи, м. Таллінн, Естонія

 19. Хвесик М. А. – д.е.н., професор, в.о. Голови Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, керівник відділу економічних проблем водокористування та рекреації, чл.-кор. УААН, м. Київ, Україна

 20. Чосіч П. – д-р філософії, доцент, кафедра проектування виробництва, Механіко-інженерний факультет, Університет м. Загреб, Хорватія

Організаційний комітет

Голова:

Герасимчук В. Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ».

Співголови:

Гавриш О. А., д.т.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ».

Соловйов В. П., д.е.н., професор, заст. директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. М. М. Доброва НАН України.

Члени оргкомітету:

 1. Дергачова В. В., д.е.н., професор

 2. Кочетков В. М., д.е.н., професор

 3. Попович О.С., д.е.н., професор

 4. Стеченко Д.М., д.е.н., професор

5. Охріменко О. О., к.е.н., доцент

6. Чайковська М.А., к.е.н., доцент

Висловлюємо подяку за участь:

Білоруському державному економічному університету (Білорусь)

Білоруському республіканському фонду фундаментальних досліджень (Білорусь)

Володимирському державному університету

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Донецькому національному університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган Барановського

Запорізькому національному технічному університету

Інституту економіки та прогнозування НАН України

Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ

Карагандинському державному університету ім Е.А. Букетова (Казахстан)

Київському національному економічному університету ім. В. Гетьмана

Київському національному університету ім. Тараса Шевченка

Консалтинговій компанії KMS PROJEKTS (Польша)

Луцькому національному технічному університету

Міжнародному університету фінансів

Міністерству економіки України

Північно-Східному науковому центру НАН і МОН України

Національному авіаційному університету

Національному університету «Львівська політехніка»

Національному університету державної податкової служби України

Національному університету водного господарства та природокористування

Одеському державному економічному університету

РВПС України НАН України

Рівненському інституту слав’янознавства

Севастопольському національному технічному університету

Сумському державному університету

Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля

Технічному університету м.Габрово (Болгарія)

Тернопільському національному економічному університету

Таврійському національному університету ім. В.І. Вернадського

Українському державному університету фінансів та міжнародної торгівлі

Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАНУ

Центру системного аналізу і стратегічних досліджень НАН Білорусі

Чернігівському державному інституту економіки і управління

Черкаському державному технологічному університету

Черкаському національному університету ім.Б.Хмельницького

Особлива подяка за участь в організації конференції:

Верхоляд Ірині, Зеленюк Тетяні, Зорі Марині, Кичук Аліні, Клименко Дарії, Кузнєцовій Катерині, Мельник Софії, Очеретяній Вікторії, Пацан Марині

Секція 1.
Роль Держави в розвитку міжнародного співробітництва

Міжнародна передача технологій як інноваційний фактор економічного зростання

Андрієвський А.В., студент НТТУ КПІ

Поняття „технологія” найчастіше розуміється як сукупність знань про впровадження або вдосконалення машин, обладнання виробництв, що забезпечує обробку, виготовлення, зміну стану, властивостей і форми сировини, матеріалів чи напівфабрикатів, а також про реалізацію продукції. У структуру технології включається і „hardware”, тобто сукупність засобів виробництва, яка необхідна для цих процесів та виробництва благ і послуг.

Міжнародний обмін технологій посідає особливе місце в сучасній системі міжнародної економіки. Це зумовлено такими факторами: в епоху постіндустріальної цивілізації технологія та інформація стали головним чинниками економічного розвитку; відбуваються якісні зміни у міжнародному поділі праці, що характеризуються виділенням наукомісткої спеціалізації та прискореним розвитком науково-технічної кооперації; ринковий характер розвитку міжнародної економіки, що постійно вимагає інновацій; загострення міжнародної конкуренції за науково - технічні ресурси та продукти; настання нової стадії міжнародної конкурентоспроможності країн, де ключовим фактором є інновації.

Міжнародний обмін технологіями стає одним із способів такого насичення, коли поділ праці у сфері науки й промислового освоєння результатів науково-дослідних та конструкторських розробок поглиблює спеціалізацію, а отже, й потребу в кооперації зусиль і капіталів різних країн. Головними центрами, де сконцентровані світові технологічні ресурси, є США, Японія та країни Західної Європи, зокрема члени ЄС.

Проте останнім часом стрімко зростає кількість науково - технічних працівників і, відповідно, зміцнюються позиції у галузі високих технологій тих країн, які раніше належали до країн так званого „третього світу”. Це явище охопило значні райони ";третього світу";, особливо Тайвань, Таїланд і Сінгапур а також Індія. У цьому плані Україна нині переживає далеко не кращі часи. Більше того, щорічно наукову сферу в Україні залишають 30 тис. учених та спеціалістів. Лише 1% промислових підприємств України займався освоєнням нових технологій. Щодо розвитку інноваційної інфраструктури в Україні перспективним є: будівництво технопарків, обладнаних необхідними комунікаціями і виробничою інфраструктурою, на базі малих підприємств; організація технопарків на базі непрацюючих підприємств, яких достатньо в усіх регіонах.

Враховуючи міжнародний досвід, з метою стимулювання інноваційної діяльності українській державі необхідно визначити свої порівняльні переваги в міжнародній науково-технічній сфері та реалізувати ряд заходів у таких напрямках:

 • запровадження фінансово-економічних та податкових інструментів;

 • створення системи фондів для фінансування інноваційної діяльності;

 • створення механізмів кредитування та інноваційних банків;

 • вдосконалення правового та нормативного забезпечення інноваційної діяльності;

 • формування науково-дослідної інфраструктури, інформаційної бази та систем консультацій;

На мій погляд пріоритетними напрямами державної політики в інноваційній сфері мають стати такі:

  1. розвиток співробітництва українських виробників з лідерами світового ринку та створення спільних підприємств;

  2. доцільне входження українських компаній у мережі закордонних ТНК з метою виходу на захищені зарубіжні ринки високотехнологічних виробів;

  3. підтримка високотехнологічних корпорацій та їхніх міжнародних проектів;

  4. активізація та покращення співпраці між представниками ринку і державними органами влади України;

  5. створення високоефективної системи телекомунікацій, запровадження новітніх методів передачі та обробки інформації в усіх сферах людської діяльності, забезпечення якнайшвидшої інтеграції України в світовий інформаційний простір

Таким  чином,  в  умовах  сучасного техноглобалізму визначальною стає концепція міжнародного науково-технологічного співробітництва як запорука успішного розвитку економіки Україні. МНТС має виконувати такі важливі завдання:

- не допускати імпорту в країну застарілих технологій;

- сприяти інтелектуалізації вітчизняного експорту;

- допомагати впровадженню сучасних високоефективних технологій;

- сприяти вільному руху наукових ідей та дослідників між Україною та світом з боку урядів України й інших країн

Прогрес у науці і техніці – вирішальний чинник нарощення конкурентоспроможності країн у всьому світі. Основу цього процесу складає тісна взаємодія національних економік з приводу об міну й передачі знань. Участь України в міжнародній системі науково-технологічної співпраці дасть шанс вивести економіку на новий етап її розвитку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методологічні засади співробітництва україни та європейського союзу в сучасних умовах

  Документ
  ... з принципами використання можливостей міжнародногонауковогоспівробітництва; досягнень світової науки; відкритості для міжнародногонауково-технічного співробітництва; забезпечення ...
 2. Інформація про наукову і науково-технічну діяльність ужгородського національного університету з а 20 1 0 рік

  Документ
  ... можливість з’ясувати принципові особливості і механізми процесів з перерозподілом, врахувати орбітальні і спінов ... ідження медулярних механізмів проникності слизових оболонок. 8. Відомості про наукове та науково-технічнеспівробітництво із закордонними ...
 3. Інформація про наукову і науково-технічну діяльність ужгородського національного університету з а 20 1 0 рік

  Документ
  ... можливість з’ясувати принципові особливості і механізми процесів з перерозподілом, врахувати орбітальні і спінов ... ідження медулярних механізмів проникності слизових оболонок. 8. Відомості про наукове та науково-технічнеспівробітництво із закордонними ...
 4. Бюлетень західного наукового центру

  Документ
  ... наукове та науково-технічнеспівробітництво, що дозволяє проводити спільні науково-дослідні роботи, організовувати міжнародн ... . В рамках асоціації є можливість напрацювати дієві механізми модернізації виробництв, нарощення обсяг ...
 5. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті

  Документ
  ... Союзу про науково-технічнеспівробітництво» (09ДП051- ... наукових результатів ”Про механізми ... Ефективність у % 1. Географічний факультет 3 3 100% 2 Радіофізичний факультет 1 1 100% 3. Інститут міжнародних ... принципів МНДО є рівноправне співробітництво ...

Другие похожие документы..