Главная > Документ


PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA

PSIHOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA

STUDIJU PROGRAMMA

PSIHOLOĢIJA”

(licences Nr.04023-3)

AKREDITĀCIJAS
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Rīga 2006

PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA

Lomonosova 4, Rīga, LV 1003, tālr. 7100608, fakss 7100219, e-pasts psa@psy.lv,

mājas lapa www.psy.lv, Reģ.Nr.40003261174, PVNNr.40003261174,
Norēķinu konts LV85PARX0000663551019, AKB “Parex Banka” “Laimdota” fil., Kods 310101708

Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrijas

Augstākās izglītības un zinātnes departamentam

Pieteikums

Studiju programmas akreditācijai

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Psiholoģijas Augstskola

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un tālruņa numurs

Lomonosova 4, Rīga, Latvija, LV-1003, tālr.7100608, fakss 7100219, e-mails: psa@psy.lv, mājas lapa: www.psy.lv

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas numurs

Reģ.Nr.40003261174

Augstākās izglītības iestādes LR IZMreģistrācijas apliecība

Nr.3343801876

Studiju programmas nosaukums

Profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija”

Studiju programmas kods

4631007

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

2 gadi 80 kredītpunkti

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā

Iegūstāmais grāds un kvalifikācija

Profesionālā maģistra grāds profesiju (amatu) psiholoģijā

Studiju programmas īstenošanas vieta un veids

Psiholoģijas Augstskola, Rīga, Lomonosova iela 4;

Pilna laika studijas

Par akreditāciju atbildīgā persona

Studiju programmas direktore, Dr.psych., prof. I.Plotka

PA rektora v.i. Ž.Caurkubule

Saturs

PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA 3

1. Izraksts no PA Senāta sēdes protokola 10

Sēdē piedalās: V.Ņiķiforovs, I.Plotka, L.Kaļinņikova, D.Širjajevs, Ļ.Raizs, Ņ.Bļumenaua, V.Jansons, J.Upmale, J.Stoļarova, L.Treija. 10

Uzaicinātās personas: Ž.Caurkubule, A.Mite, Ņ.Vēvere. 10

Sēdi vada: V.Ņikiforovs 10

Protokolē: L.Treija 10

Dienas kārtība: 10

PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA 11

PILNVARA 11

2. Dokumenti 13

3. Līgums par studiju turpināšanu citā augstskolā likvidācijas gadījumā 14

4. Maģistra studiju programmas apraksts 15

5. Studiju programmas reklāmas raksturojums 20

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 21

6.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam 22

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 23

7. Studiju programmas novērtējums 25

7.1. Studiju programma mērķi un uzdevumi 25

7.2. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies studiju programmas struktūra attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā) 25

7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 27

7.4. Studiju vērtēšanas sistēma 30

8. Studējošie 31

8.1. Studējošo skaits programmā 31

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze 32

8.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 33

9. Akadēmiskais personāls 34

9.1. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 34

9.2. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 37

9.3. Akadēmiskā personāla zinātniskā un izdevējdarbība 39

9.4. Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs, projektos un grantos 39

10. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 40

11. Ārējie sakari 47

12. Studiju programmas attīstības plāns 48

Pielikumi 51

Pielikums Nr.1 52

Maģistrantūras studiju kursu apraksti 52

Tēmas nosaukums 60

Kopā 63

Kopā 67

Stundu skaits 82

Pielikums Nr.2 97

Darba devēju aptaujas anketa 97

Pielikums Nr.3 99

Maģistrantūras prakses nolikums 99

Pielikums Nr.4 102

Darba devēju (prakses vadītāju) atsauksmes 102

Pielikums Nr.5 104

Maģistrantu profesionālās darbības novērtējumi 104

Pielikums Nr.6 105

Galvenās maģistrantu publikācijas 105

Pielikums Nr.7 108

Prasības maģistra darba izpildei 108

Pielikums Nr.8 112

Uzņemšanas noteikumi 112

Pielikums Nr.9 116

Maģistrantu aptaujas anketa 116

Pielikums Nr.10 117

Akadēmiskā personāla CV 117

IZGLĪTĪBA 117

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 117

DARBA PIEREDZE 117

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI 117

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 118

ZINĀTNISKO INTEREŠU JOMA 118

PIEDALĪŠANĀS KONGRESOS, KONFERENCĒS 118

PUBLIKĀCIJAS 118

PASNIEDZAMIE KURSI 118

VALODU ZINĀŠANAS 119

IZGLĪTĪBA 119

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 120

DARBA PIEREDZE 120

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI 120

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 120

LĪDZDALĪBA PROFESIONĀLAJĀS BIEDRĪBĀS 121

PIEDALĪŠANĀS KONGRESOS, KONFERENCĒS 121

PIEDALĪŠANĀS PROJEKTOS UN GRANTOS 121

PUBLIKĀCIJAS 121

PASNIEDZAMIE KURSI 121

VALODU ZINĀŠANAS 122

IZGLĪTĪBA 122

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 122

DARBA PIEREDZE 122

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI 123

ZINĀTNISKI ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 123

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 123

LĪDZDALĪBA PROFESIONĀLAJĀS BIEDRĪBĀS 123

PIEDALĪŠANĀS KONGRESOS, KONFERENCĒS 123

PIEDALĪŠANĀS PROJEKTOS UN GRANTOS 124

PUBLIKĀCIJAS 124

PASNIEDZAMIE KURSI 125

VALODU ZINĀŠANAS 125

IZGLĪTĪBA 135

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 135

DARBA PIEREDZE 135

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI 136

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 136

ZINĀTNISKO INTEREŠU JOMA 136

LĪDZDALĪBA PROFESIONĀLAJĀS BIEDRĪBĀS 136

PIEDALĪŠANĀS KONGRESOS, KONFERENCĒS 136

PIEDALĪŠANĀS PROJEKTOS UN GRANTOS 137

PUBLIKĀCIJAS 137

PASNIEDZAMIE KURSI 138

VALODU ZINĀŠANAS 138

Irina Plotka 139

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI 140

ZINĀTNISKO INTEREŠU JOMA 141

IZGLĪTĪBA 146

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 146

DARBA PIEREDZE 146

ZINĀTNISKI ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 147

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 147

LĪDZDALĪBA PROFESIONĀLAJĀS BIEDRĪBĀS 147

PIEDALĪŠANĀS PROJEKTOS UN GRANTOS 147

PUBLIKĀCIJAS 147

PASNIEDZAMIE KURSI 148

VALODU ZINĀŠANAS 149

IZGLĪTĪBA 149

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 150

DARBA PIEREDZE 150

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI 150

ZINĀTNISKI ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 150

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 151

ZINĀTNISKO INTEREŠU JOMA 151

LĪDZDALĪBA PROFESIONĀLAJĀS BIEDRĪBĀS 152

PIEDALĪŠANĀS KONGRESOS, KONFERENCĒS 152

PUBLIKĀCIJAS 152

PASNIEDZAMIE KURSI 152

VALODU ZINĀŠANAS 153

Žanna Caurkubule 153

IZGLĪTĪBA 157

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 157

DARBA PIEREDZE 157

ZINĀTNISKO INTEREŠU JOMA 158

PUBLIKĀCIJAS 158

PASNIEDZAMIE KURSI 158

VALODU ZINĀŠANAS 158

IZGLĪTĪBA 160

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 160

DARBA PIEREDZE 160

ZINĀTNISKI ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 161

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 161

PUBLIKĀCIJAS 161

PASNIEDZAMIE KURSI 161

VALODU ZINĀŠANAS 162

IZGLĪTĪBA 163

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 163

DARBA PIEREDZE 163

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI 163

ZINĀTNISKI ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 163

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 163

PUBLIKĀCIJAS 163

PASNIEDZAMIE KURSI 164

VALODU ZINĀŠANAS 164

IZGLĪTĪBA 165

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 165

DARBA PIEREDZE 165

ZINĀTNISKI ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 166

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 166

ZINĀTNISKO INTEREŠU JOMA 166

LĪDZDALĪBA PROFESIONĀLAJĀS BIEDRĪBĀS 166

PIEDALĪŠANĀS KONGRESOS, KONFERENCĒS 166

PUBLIKĀCIJAS 167

PASNIEDZAMIE KURSI 168

ZINĀTNISKIE UN AKADēMISKIE GRĀDI 168

DARBA PIEREDZE 168

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI 169

PUBLIKĀCIJAS 169

PASNIEDZAMIE KURSI 169

VALODU ZINĀŠANAS 169

Fjodors Vasiļuks 170

IZGLĪTĪBA 170

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI 170

ZINĀTNISKO INTEREŠU JOMA 171

Irina Vasiļjeva 176

IZGLĪTĪBA 176

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 176

DARBA PIEREDZE 176

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS KURSI 177

IZGLĪTĪBA 178

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 178

DARBA PIEREDZE 178

ZINĀTNISKO INTEREŠU JOMA 179

PASNIEDZAMIE KURSI 179

VALODU ZINĀŠANAS 179

IZGLĪTĪBA 180

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI 180

DARBA PIEREDZE 180

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS KURSI 180

ZINĀTNISKI – PĒTNIECISKĀ DARBĪBA 181

PUBLIKĀCIJAS 181

VALODU ZINĀŠANAS 181

IZGLĪTĪBA 182

ZINĀTNISKIE GRĀDI 182

DARBA PIEREDZE 182

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI 182

ZINĀTNISKO INTEREŠU JOMA 183

LĪDZDALĪBA PROFESIONĀLAJĀS BIEDRĪBĀS 183

PIEDALĪŠANĀS KONGRESOS, KONFERENCĒS 183

PUBLIKĀCIJAS 183

PASNIEDZAMIE KURSI 184

VALODU ZINĀŠANAS 184

Pielikums Nr.11 185

Akadēmiskā personāla zinātniskā un izdevējdarbība 185

Pielikums Nr.12 190

Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs, projektos, grantos 190

Pielikums Nr.13 193

Studiju programmas tehniskais nodrošinājums 193

Pielikums Nr.14 195

Līgumi ar sadarbības partneriem 195

Pielikums Nr.15 196

Sadarbības partneru atsauksmes 196

Pielikums Nr.16 197

Universidade do Minho (Portugāle), Kauņas Vitauta Lielā Universitātes un Daugavpils Univesritātes maģistra studiju programmas 197

1. Izraksts no PA Senāta sēdes protokola

IZRAKSTS

NO PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLAS (PA)

2006.gada 18.janvāra

SENĀTA SĒDES PROTOKOLA Nr.06/1

Rīga

Nr. 06/1-1 18.01.2006.

Sēdē piedalās: V.Ņiķiforovs, I.Plotka, L.Kaļinņikova, D.Širjajevs, Ļ.Raizs, Ņ.Bļumenaua, V.Jansons, J.Upmale, J.Stoļarova, L.Treija.

Uzaicinātās personas: Ž.Caurkubule, A.Mite, Ņ.Vēvere.

Sēdi vada: V.Ņikiforovs

Protokolē: L.Treija

Dienas kārtība:

Punkts nr.2.

Profesionālā maģistra studiju programmas “Psiholoģija” profesionālā maģistra grāda profesiju (amatu) psiholoģijā iegūšanai pašnovērtējuma izskatīšana iesniegšanai akreditācijai.

Nolēma:

Lēmums nr.2.

Apstiprināt profesionālā maģistra studiju programmas “Psiholoģija” profesionālā maģistra grāda profesiju (amatu) psiholoģijā iegūšanai pašnovērtējuma ziņojumu un gatavot to nosūtīšanai LR IZM, AIKNC akreditācijas komisijām. Pilnvarot programmas direktori Dr.psych., prof. Irinu Plotku pastāvīgu kontaktu uzturēšanai ar LR IZM, AIKNC studiju programmas akreditācijas jautājumos.

PA Senāta priekšsēdētājs V.Ņikiforovs (paraksts)

PA Senāta sekretāre L.Treija (paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS

Psiholoģijas Augstskolas

Senāta sekretāre

L.Treija____________

Rīgā 18.01.06.

PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA

Lomonosova 4, Rīga, LV 1003, tālr./fakss 7100608, Reģ.Nr.000326117, PVNr.40003261174 Norēķinu konts: LV85PARX0000663551019, AKB “Parekss Banka” “Laimdota” fil., Kods 310101708

Rīgā __________________ Nr.

PILNVARA

Psiholoģijas Augstskola (Reģ.nr. 000326117, IZM reģ.Nr.334380187) PA Senāta priekšsēdētāja Valērija Ņikiforova personā pilnvaro Irinu Plotku (p.k. 230457-10404) pastāvīgu kontaktu uzturēšanai ar LR IZM, AIKNC Psiholoģijas Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmas “Psiholoģija” profesionālā maģistra grāda iegūšanai profesiju (amatu) psiholoģijā akreditācijas jautājumos

Irinas Plotkas paraksta paraugu ___________________apstiprinu.

Pilnvara derīga līdz 2006.gada 30.decembrīm

PA Senāta priekšsēdētājs: V.Ņikiforovs

L.Treija

7100218

2. Dokumenti

Elektroniskā veidā dokuments nav pieejams

Sk. Lomonosova ielā 4, 206. kab.

1) Reģistrācijas apliecība, 2001. gada 25. jūnija, Nr. 63414, Rīga.

2) Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība, 19.12.2001., Nr. 3343801876, Rīga.

3) Akreditācijas lapa, 02.07.2004., Nr. 50, Rīga.

4) Augstākās izglītības padomes lēmums Nr. 29 par augstākās izglītības mācīcu iestādes akreditāciju 2004. gada 1. jūlijs.

5)Licence par tiesībām īstenot studiju programmu, 2003. gada 4. jūnijā, Nr. 04023-3.

6)Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas komisijas augstskolu darbības licencēšanai lēmums Nr. 286, 2003. gada 4. jūnijā, Rīgā.

3. Līgums par studiju turpināšanu citā augstskolā likvidācijas gadījumā

Elektroniskā veidā dokuments nav pieejams

Sk. Lomonosova ielā 4, 206. kab.

1)Pieteicēja garantijas profesionālās studiju programmas “Psiholoģija” profesionālā maģistra grāda iegūšanai likvidācijas gadījumā, 2005. gada 10. novembrī, Nr. 256/05-i.

2) Pieteicēja garantijas psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmas likvidācijas gadījumā, 2003. gada 23. aprīlī.

4. Maģistra studiju programmas apraksts

Psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programma veidota saskaņā ar Latvijas Izglītības likuma, Augstskolu likuma, LR Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (Nr. 481; 20.11.2001), PA Senāta, Studijas padomes lēmuma. Psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programma nodrošina nepieciešamās zināšanas un profesionālās prasmes, pamatojoties uz jau iegūto kvalifikāciju psiholoģijā.

Studiju ilgums ir 2 gadi, 4 semestri. Studiju programma, kas piešķir profesionālā maģistra grādu profesiju (amatu) psiholoģijā (4631007).

Programma piedāvā profesiju (amatu) psiholoģiju, kurai nav analogu citās Latvijas augstskolās. PA maģistra studiju programma paplašina zināšanas amatu psiholoģijas nozarē. Programmas ietvaros tiek attīstītas profesionālās iemaņas un prasmes šādos virzienos: lietišķā psiholoģija profesionālajā darbībā, vadības uzdevumu risināšanā, karjeras veidošanā, darbības psiholoģiskajā regulācijā, psiholoģiskās pašregulācijas metožu iemaņās, personības adaptācijas un personības distrukcijas profesionālajā darbībā, risku faktori profesionālajā darbībā. Iemaņas, kas iegūtas, apgūstot doto programmu, dod iespējas sniegt psiholoģisko atbalstu personālam adaptācijas periodā, profesionālās krīzes periodā, stresa situācijās, kā arī veicina profesionālo attīstību; konsultēt uzņēmuma vadītājus jautājumos, kas rada problēmas personāla vadīšanā, darba organizēšanā; optimizēt un radīt labvēlīgus darba apstākļus. Maģistrantūras beidzēji var apmācīt dažādu profesiju speciālistus, kā izvairīties no profesionālā stresa, profesionālā riska faktoriem; veikt koučingu uzņēmumu vadītājiem.

Psiholoģijas Augstskolā ir atbilstošs zinātniskais potenciāls, tehniskais un metodiskais nodrošinājums un organizatoriskas tradīcijas profesionālu psihologu sagatavošanā. Psiholoģijas Augstskolas zinātniskais potenciāls ļauj nodrošināt Eiropas prasībām atbilstošas psiholoģijas maģistra programmas īstenošanu un turpmāko profesionālā maģistra grāda piešķiršanu profesiju (amatu) psiholoģijā. Psiholoģijas maģistra studijas paver iespējas tālākajam zinātniskajam darbam doktorantūras programmās gan Latvijā, gan ārzemēs.

PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA

Profesionālā maģistra studiju programma "Psiholoģija" profesionālā maģistra grāda iegūšanai

Studiju ilgums – 2 gadi (4 semestri)

 

N.p.k.

Studiju kursa nosaukums

Kredītpunkti

ECTS

Sadalījums pa kursiem un semestriem

Stundas

Kontroles forma

1.kurss

2.kurss

Kontaktstundas

Patstāvīgais darbs

Eksāmens

Diferencētā ieskaite

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

1

Profesionālās darbības psiholoģija (teorija un prakse)

8

 12

4

4

 

 

 

 

1

1

2

Profesionāļa attīstības psiholoģija

6

 9

2

2

2

 

 

 

1

2

3

Personāla vadība (psiholoģiskie aspekti)

4

 6

2

2

 

 

 

 

1

1

Kopā

18

 27

8

8

2

 

 

 

3

4

 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinības studiju kursi

1

Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija, datu analīze un interpretācija

5

7.5

2

3

 

 

 

1

1

2

Biznesa plānošana psiholoģijā un psiholoģisko pakalpojumu mārketings

1

1, 5

1

 

 

 

 

 

 

1

3

Zinātniski -pētnieciska projekta izstrāde psiholoģijā

2

3

 

2

 

 

 

 

 

1

4

Informācijas tehnoloģijas psiholoģijā

3

4, 5

 

3

 

 

 

1

5

Darba tiesības

1

1, 5

 

 

1

 

 

 

 

1

6

Vadības zinātne

1

1, 5

 

 

1

 

 

 

 

1

7

Starpkulturālās komunikācijas (teorija un prakse)

2

3

2

 

 

 

 

 

1

 

Kopā

15

22, 5

5

5

5

 

 

 

3

5

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi

1

Psiholoģiskās konsultēšanas teorijas un tehnikas

4

6

2

2

 

 

 

 

1

1

2

Psiholoģijas pasniegšanas teorijas un metodikas

2

3

2

 

 

 

 

 

 

1

3

Inženieru psiholoģija un ergonomika

3

4, 5

3

 

 

 

 

 

 

1

4

Lietišķā psiholoģija

4

6

 

4

 

 

 

1

 

Kopā

13

19, 5

7

2

4

 

 

 

2

3

 

Prakse

1

Semināru nodarbību un praktikumu sagatavošana un novadīšana (lektoru prakse)

2

3

 

 

2

 

 

 

 

1

2

Prakse organizācijā

12

18

 

 

3

9

 

 

 

1

 

Kopā

14

21

 

 

5

9

 

 

 

2

 

Maģistra darbs

1

Maģistra darba izstrāde

20

30

 

5

5

10

 

 

1

 

 

Kopā

20

30

 

5

5

10

 

 

1

 

 

KOPĀ

80

120

20

20

21

19

 

 

 

 
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Psiholoģijas augstskola profesionālā bakalaura studiju programma

  Документ
  ... . O.Nikiforovs Никифоров О.В. Теория любви Э.Фромма. Psiholoģijas augstskola. Psiholoģijas aktuālās problēmas: teorija un ... un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai” Psiholoģijas Augstskolā psiholoģijas programmas studentiem, V.Jansons ...
 2. Psiholoģijas augstskola profesionālā bakalaura studiju programma

  Документ
  ... Grāds Psiholoģijas Augstskola 2004.-2005. Asoc. profesore Psiholoģijas Augstskola 2002.-2003 ... Psiholoģijas Augstskola, Baltijas Krievu institūts. Ievads juridiskā psiholoģijā - Psiholoģijas Augstskola. Konfliktu psiholoģija - Psiholoģijas Augstskola. ...
 3. Maģistrantūras studiju kursu apraksti baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola profesionālās maģistrantūras studiju programma psiholoģijā studiju kursa nosaukums profesionālās darbības psiholoģija

  Документ
  ... formas un līdzekļi vidusskolā un augstskolā 4 4 6 Psiholoģijas pasniegšanas specifika profesionāla ... 9) IK “MS Sport & Design” 10) Psiholoģijas Augstskola professionālā maģistratūra. 11 ...
 4. Biznesa augstskola turība sabiedrisko attiecību fakultāte akreditācijas materiāli profesionālā maģistra studiju programmai

  Документ
  ... ģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultātes dekāne RPIVA Psiholoģijas ... akreditācijā Starptautiskajā praktiskās psiholoģijas augstskolā Mediju pētnieks Vidzemes Augstskolā (ViA), ViA pētniec ...
 5. Biznesa augstskola turība sabiedrisko attiecību fakultāte akreditācijas materiāli 2 līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  ... Praktiskās Psiholoģijas augstskolu (juridiski – Starptautiskais Praktiskās Psiholoģijas institūts ... augstskola; Informācijas sistēmu augstskola; Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola Ekonomikas un kultūras augstskola, Psiholoģijas augstskola ...

Другие похожие документы..