Главная > Документ


VENTSPILS AUGSTSKOLA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTE

Programmas kods 46 48100

Dabas zinātņu maģistra

studiju programma datorzinātnē

(Datorzinātnes matemātiskie pamati un

satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas)

Pašnovērtējuma ziņojums

studiju programmas akreditācijai

APSTIPRINĀTS

Programmas direktors:

ar VeA Senāta 2007.g. _21. 02.

lēmumu Nr._07 – 08_

Asoc.prof. J.Žagars

LZA korespondētājloceklis

Senāta priekšsēdētājs

Asoc.prof. dziša

2007Inženieru iela 101a, LV-3600, Ventspils Tālr/fakss (371)36 28303

Reģ.Nr. 90000362426 e-pasts: venta@venta.lv

26.02.2007. Nr._1-19_ Ventspilī

Ventspils Augstskolas

Pieteikums

Dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnē

akreditācijai

Studiju programmas nosaukums: Dabas zinātņu maģistra studiju programma datorzinātnē (Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas)

Studiju programmas kods: 4648100

Studiju programmas īstenošanas

ilgums: 2 gadi

apjoms: 80 kredītpunkti

Prasības, uzsākot studiju programmas

apguvi: dabas zinātņu vai inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, fizikā, astronomijā vai elektronikā un telekomunikācijās

Iegūstamais grāds: dabas zinātņu maģistra grāds datorzinātnē

Augstskolas nosaukums: Ventspils Augstskola

Studiju programmas īstenošanas

vieta: Ventspils Augstskola

veids: klātienes pilna laika studijas

Pilnvarotā persona: Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu direktors Dr.hab.phys., asoc.prof. Juris Žagars

Rektors prof. Jānis Vucāns

_______________________

SATURS

1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN REZULTĀTS 3

2. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA 4

2.1. Studiju programmas nosaukums un iegūstamais grāds 4

2.2. Nosacījumi studiju uzsākšanai un imatrikulācijai 4

2.3. Studiju programmas struktūra 4

2.4. Studiju programmas plānojums 5

2.5. Nosacījumi datorzinātņu maģistra grāda iegūšanai 7

2.6. Studiju programmas atbilstība augstāko akadēmisko izglītību regulējošiem dokumentiem 7

2.7. Studiju programmas izvērtējums no ES, Latvijas valsts, Kurzemes reģiona un Ventspils Augstskolas interesēm 7

2.8. Salīdzinājums ar citām studiju programmām 8

2.9. Akadēmiskais personāls, tā kvalifikācija 10

2.10.Docētāju pieredze datorzinātnēs 11

3. MĀCĪBU PROCESS UN ZINĀŠANU NOVĒRTĒŠANA 13

3.1. Programmu realizējošās struktūrvienības 13

3.2. Studiju process 13

3.3. Modernās mācīšanas metodes 13

3.4. Citas apmācību formas 14

3.5. Zināšanu un prasmju vērtēšana 14

3.6. Palīdzība studentiem 15

4. STUDIJU NODROŠINĀŠANA UN VADĪBA 16

4.1. Demokrātijas principu ievērošana 16

4.2. Studentu aptaujas rezultāti 16

4.3. Sadarbība ar citām izglītības un zinātniskajām institūcijām 19

4.4. Sadarbība ar darba devējiem 19

4.5. Studiju programmas informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums 20

5. PERSONĀLA UN STUDENTU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DARBS 22

5.1. Docētāju zinātniski pētnieciskais darbs 22

5.2. Studentu zinātniski pētnieciskais darbs 29

6. KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS UN GARANTIJAS 32

6.1. Studiju programmas attīstības plāns 32

6.2. Konkrēti uzdevumi nākotnei 34

6.3. Galvenie uzdevumi maģistra studiju programmas pilnveidošanai 34

6.4. Absolventu iekārtošanās darbā un akadēmiskā personāla attīstība 35

6.5. Studiju turpināšanas iespējas organizatorisku izmaiņu gadījumā 35

6.6. Programmas izmaksu novērtējums un finansēšanas avoti 35

7. KOPSAVILKUMS 37

1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN REZULTĀTS

Programmas stratēģiskos mērķus un galvenos uzdevumus nosaka Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu (LR MK 03.01.2002. noteikumi Nr.2), kas izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 19.punktu.

Programmas specifiskie mērķi ir:

 • gatavot speciālistus datorzinātnes matemātiskajos pamatos - digitālo attēlu un no satelītiem iegūtās informācijas apstrādē un analīzē ar plašām zināšanām augstākajā matemātikā, dabas un inženierzinātņu pamatos, sagatavot studējošos patstāvīgam zinātniskās pētniecības darbam;

 • sniegt studentiem padziļinātas zināšanas matemātiskajā modelēšanā, kas ļautu patstāvīgi veikt profesionālo darbību mainīgos darba tirgus apstākļos.

Studiju programmas uzdevumi ir:

 • nodrošināt studentiem apstākļus un iespējas apgūt prasmes un iemaņas savai zinātniskajai un profesionālajai darbībai;

 • radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp motivāciju turpināt mācības doktora līmeņa studiju programmās;

 • attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, pedagoģiskās iemaņas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos zinātnisku problēmu risināšanā.

Studiju rezultāts ir speciālists datorzinātnē (Datorzinātnes matemātiskajos pamatos un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmās) ar dabas zinātņu maģistra grādu, kura teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmenis ļauj uzsākt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu, turpināt izglītību dabas zinātņu doktora studiju programmās, otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās informācijas tehnoloģijās 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, kā arī patstāvīgi un sistemātiski pilnveidot savas zināšanas un prasmes, lai piemērotos profesionālai darbībai mainīgos darba tirgus apstākļos.

2. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA

2.1. Studiju programmas nosaukums un iegūstamais grāds

Studiju programmas nosaukums: Dabas zinātņu maģistra studiju programma datorzinātnē (Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas)

Studiju programmas kods: 46 48100

Diploms: dabas zinātņu maģistra grāds datorzinātnē.

2.2. Nosacījumi studiju uzsākšanai un imatrikulācijai

Lai uzsāktu dabas zinātņu maģistra studijas datorzinātnē (Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas) ir nepieciešams dabas zinātņu vai inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, fizikā, astronomijā vai elektronikā un telekomunikācijās. Reflektantiem ir jābūt apguvušiem fiziku, matemātiku un datorzinātnes minēto dabas zinātņu bakalauru studiju programmu līmenī.

Uzņemšanas kārtību reglamentē VeA uzņemšanas noteikumi.

2.3. Studiju programmas struktūra

Ventspils Augstskolā studenta ieguldītā darba apjoma mērvienība ir kredītpunkts. Vienam kredītpunktam atbilst darba apjoms 40 akadēmisko stundu apjomā. Tas ir salīdzināms ar Eiropā lietoto ECTS sistēmu, lietojot koeficientu 1,5. Ventspils Augstskolas gadījumā puse no laika atbilst kontaktstundām, ko students pavada auditorijā vai datorlaboratorijā kontaktā ar pasniedzēju. Otra puse laika ir pastāvīgais darbs ar literatūru, ar interneta resursiem, veicot praktiskos darbus individuāli vai kopā ar grupas biedriem.

Programmā ietilpstošās kursu grupas atbilst noteiktam kredītpunktu skaitam:

1. Obligātā (A) daļa, tostarp 45 KP

- teorētiskie kursi (27 KP)

- aktuālās problēmas (18 KP)

2. Obligātās izvēles (B) daļa 15 KP

- no pilnā piedāvājuma (38 KP)

3. Maģistra darbs 20 KP

Obligātās daļas (A) kursi padziļina studentu zināšanas augstākajā matemātikā, fizikālajās zinātnēs un lietišķās matemātikas metodēs, kā arī sniedz pamatzināšanas digitālo attēlu datorapstrādes metodēs.

- nozares teorētiskie kursi satur kursus matemātiskajā analīzē, matemātiskās fizikas vienādojumos, variāciju rēķinos, algebras un analīzes skaitliskajās metodēs, optimizācijas metodēs, astronomijā, ģeofizikā u.c.

- nozares aktuālās problēmas satur pamatkursus digitālo attēlu apstrādes metodēs, tostarp digitālo attēlu kalibrēšanā, uzlabošanā, interpretācijā un klasifikācijā, kā arī digitālo attēlu kompresijas metodēs ar veivletu un fraktālanalīzes pielietojumiem.

Obligātās izvēles (B) kursi nodrošina specializācijas iespēju sekojošos divos apakšvirzienos: (a) Satelītinformācijas datu apstrādē un (b) matemātiskajā modelēšanā.

Maģistra darbs ir apmācības forma, kas nostiprina teorētiskajos kursos apgūtās zināšanas tās pielietojot zinātniskās pētniecības darbā. Maģistra darbs ir patstāvīgi realizēts pētniecības projekts Satelītinformācijas datu apstrādē vai Matemātiskajā modelēšanā, kurš tiek aizstāvēts gala pārbaudījumu komisijā. Maģistra darbs ir studenta kompetences apliecinājums dabas zinātnu maģistra grāda iegūšanai.

Maģistra darba izstrādes posmi:

 • uzdevuma formulēšana;

 • problēmas analīze un iespējamo risinājumu izvēle;

 • uzdevuma realizācija, izmantojot zinātniski pamatotas metodes;

 • maģistra darbā iegūto rezultātu novērtējums.

Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana parāda, vai studiju laikā students ir pietiekošā apjomā apguvis teorētiskās zināšanas, attīstījis analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt zinātnisku problēmu atbilstoši studiju programmas prasībām. Studentam ir dotas iespējas izvēlēties maģistra darba tēmu.

2.4. Studiju programmas plānojums

Nozares teorētiskie kursi (obl.d.)

01.s.

02.s.

03.s.

04.s.

Matemātiskās fizikas vienādojumi

4

Augstākās matemātikas speckurss

4

Variāciju rēķini

2

Telpiskā statistika

3

Algebras skaitliskās metodes

2

Analīzes skaitliskās metodes

2

Skaitliskās optimizācijas metodes

2

Vispārīgā astronomija

3

Ģeofizikas pamati

3

Distanciālās zondēšanas pamati

2

Kopā (27)

9

9

9

-

Aktuālo problēmu kursi (obl.daļa)

01.s.

02.s.

03.s.

04.s.

Digitālo attēlu apstrāde

4

Interpretācijas un klasifikācijas met.

2

Attēlu kompresijas metodes

2

Datorgrafika

4

Digitālo attēlu procesori

2

Digitālā kartogrāfija un GIS

4

Kopā (18)

4

6

8

-

Obligāto kursu KP skaits (45)

13

15

17

-

Obligāto kursu kopskaits (16)

4

5

7

-

Nozares obligātās izvēles kursi

01.s.

02.s.

03.s.

04.s.

Skaitlisko metožu programēšana

(3)

Nelineāro sistēmu teorija

(3)

Digitālo attēlu izmantošana

(3)

MATLAB rīki

2

GAMS rīki

(2)

Spēļu teorija

(2)

Satelītnavigācijas metodes

3

Satelīttelekomunikāciju sistēmas

(2)

Distanciālās zondēšanas pielietojumi

(3)

Ievads radioastronomijā

3

Mikroviļņu zondēšana

2

Sensoru sistēmas

(2)

Mākslīgais intelekts

(2)

Bezvadu tehnoloģijas

2

Telekomunikāciju tehnoloģijas

4

Kopā (15)

7

5

3

-

Patstāvīgie darbi

01.s.

02.s.

03.s.

04.s.

Maģistra darbs

20

Kopā (20)

-

-

-

20

Pavisam kopā

20

20

20

20Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  ... direktors datorzinātnēs (no 2005.g.) Dabas zinātņu maģistra studiju programmas direktors datorzinātnēs (no 2005.g.) Ventspils Augstskolas senators (Zinātnes ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... tiesību zinātnē un divu gadu studijas maģistra profesionālā studiju programmā profesionālās jurista kvalifikācijas un maģistra gr ... datortehnikas un informācijas pārraides un apstrādes tehnikas remontus. 4.Programmatūras uzturēšana. 5.Sistēmas dro ...
 3. STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS P I E T E I K U M S

  Документ
  ... teorijas. Pedagoģijas zinātnes sistēma un saikne ar citām zinātnēm. 2. Pedagoģiskās ... stilistika un zinātniskā darba pamati (2 kp); Baltu filoloģijas maģistra studiju programmā: ... cijas materiālu apstrādes un apkopošanas populāri zinātniskā izdevumā un ...
 4. Latvijas universitāte

  Документ
  ... un maģistra studiju programmu Ekonomika direktore __________________Prof. I. Ciemiņa *Imatrikulācijas noteikumu prasības skatīt „2.6. Imatrikulācijas noteikumi maģistra studiju programm ...

Другие похожие документы..