Главная > Документ


ПЕРЕДМОВА

В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє.

Ці процеси характерні також для туристичної галузі, яка спрямована на отримання прибутку через задоволення туристич­них потреб населення, надання йому різноманітних туристичних послуг у вигляді житла, харчування, транспортного й екскурсій­ного обслуговування та іншого сервісу.

Туризм — це єдина виробнича галузь, про яку майже всі зга­дують із задоволенням. Адже слово «туризм» асоціюється у лю­дей з приємним місцем, де вдалося побувати в минулому і яке Хочеться відвідати у майбутньому.

Розвиток туризму в Україні особливо актуальний, оскільки саме завдяки йому ми можемо поліпшити соціально-економічну ситуацію. Сфера туризму підтримує майже 50 суміжних галузей Та створює додаткові робочі місця. Один турист дає роботу 10 особам, а створення одного робочого місця в туризмі у 20 ра­зів дешевше, ніж у промисловості. Туризм в Україні може і по­винен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом Поповнення державного та місцевих бюджетів. Італія, Іспанія, Франція, Греція, Кіпр, Польща, завдяки розвиткові туризму зумі­ли за досить короткий час подолати економічну кризу.

«Галузь вражень», як іноді називають туристичний бізнес, пе­ретворилася в одну із найприбутковіших. Щорічні доходи від ту­ризму становлять майже три трильйони доларів.

У багатьох країнах туризм став однією з провідних галузей економіки, які надійним джерелом поповнення бюджету. У дер­жавах, що активно розвивають цю галузь, іноземний туризм дає можливість розв'язувати багато соціально-економічних проблем. Прибутки від туризму в цих країнах обчислюються мільярдами

доларів (табл. 1 і 2). Наприклад, Іспанія та Італія, приймаючи щороку понад 50 млн. зарубіжних гостей, отримують відповідно 47,9 та 35,4 млрд. доларів прибутку; Австрію, населення якої становить 8,6 млн. жителів, щорічно відвідують 18,2 млн. манд­рівників, а надходження до бюджету перевищують 15,5 млрд. доларів на рік.

У багатьох країнах світу експорт послуг сьогодні є найдина-мічнішою статтею зовнішньоторговельної діяльності, яка складає 30—40 усього товарного експорту. Експерти вважають, що у XXI ст. міжнародний туризм стане двигуном світової економіки.

У зв'язку з демонополізацією попередніх туристичних струк­тур/ і появою великої кількості нових туристичний бізнес в Україні розвивається надзвичайно швидкими темпами, адже, не­зважаючи на складну соціально-економічну ситуацію, для цього є всі передумови. Україна розташована у центрі Європи, на пере­хресті транспортних шляхів, до того ж вона має сприятливі при-роднокліматичні умови (Карпати, Крим, Чорноморське та Азов­ське узбережжя, басейни Дніпра, Десни, Дунаю, Дністра, Західно­го Бугу), багатий рослинний і тваринний світ, цілющі мінеральні джерела, багату історико-культурну спадщину, людські та мате­ріальні ресурси. В Україні налічується понад 125 тисяч пам'яток археології та архітектури, сотні музеїв. Особливе значення у роз­витку туризму має Західний регіон, адже майже 40 відсотків іс­торичних цінностей нашої країни зосереджено саме тут.

В Україні, у географічному центрі Європи, перехрещуються майже всі європейські культури. З давніх часів українська куль­тура є прямою спадкоємицею культури Київської Русі, а її своє­рідність полягає у тому, що Україна є не лише торговим, а й ду­ховним перехрестям Заходу і Сходу, перехрестя шляхів, що ведуть до Туреччини, Близького Сходу, Індії, Скандинавії та країн Західної Європи.

Таблиця 1

ШІСТНАДЦЯТЬ КРАЇН, ЯКІ МАЮТЬ НАЙБІЛЬШІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД ТУРИЗМУ

Країна

Надходження від міжнародного туризму (млрд. дол. США)

Зміна (%) 2005/2004

2004

2005

1

США

74,5

81,7

9,6

2

Іспанія

45,2

47,9

5,8

3

Франція

40,8

42,3

3,5

Закінчення табл. 1

Країна

Надходження від міжнародного туризму (млрд. дол. США)

Зміна (%) 2005/2004

2004

2005

4

Італія

35,7

35,4

-0,7

5

Великобританія

28,2

30,7

8,7

6

Німеччина

. 27,7

29,2

5,6

7

Китай

25,7

29,3

13,8

8

Туреччина

15,9

18,2

14,2

9

Австралія

15,2

16,9

11,0

10

Австрія

15,3

15,5

0,9

11

Греція

12,9

13,7

6,7

12

Канада

12,9

13,6

5,5

13

Японія

11,3

12,4

10,4

14

Мексика

10,8

11,8

9,3

15

Швейцарія

10,6

11,0

4,6

16

Нідерланди

10,3

10,5

1,4

Джерело: Всесвітня туристична

організація

Дані на листопад 2006 року

Таблиця 2

ДЕСЯТЬ НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНИХ КРАЇН СВІТУ В 2004 році

Країна

Кількість туристичних прибутгів, млн. чол.

Ринкова частка (%), 2004 рік

1

Франція

75,1

9,8

2

Іспанія

52,4

6,9

3

США

46,1

6,0

4

Китай

41,8

5,5

5

Італія

37,1

4,9

6

Великобританія

27,8

3,6

7

Мексика

20,6

2,7

8

Німеччина

20,1

2,6

9

Росія

19,9

2,6

10

Австрія

19,4

2,5

Разом у світі

763,9

100

Джерело: Всесвітня туристична ор­ганізація

Дані на листопад 2006 року

Таблиця ЗСкачать документ

Похожие документы:

 1. Економічні науки інноваці ї в економіці і трансферти управлінських технологій

  Документ
  ... . Сучасний етап розвитку економікиУкраїни висуває якісно нові вимоги до конкурентоспроможності підприємств. Умови формування ринкових ... і та соціальні. Вплив цих чинників відбувається безпосередньо в процесі виробництва, тому їхня дія відчувається ...
 2. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АПН УКРАЇНИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

  Документ
  ... І В умовахпереходуУкраїнидоринкових відносин, появи нових форм власності безробіття і конкуренції своєчасний та об ... охоплюють соціальну таекономічну сферу, здійснюєтьсяпошукнових засобів і методів формування творчо ...
 3. Міністерство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад " ужгородський національний університет " закарпатська торгово-промислова палата федерація професійних бухгалтерів і аудиторів україни

  Документ
  ... на виробництво в сучаснихумовах доцільно, враховуючи галузеві особливості, застосовувати наступні методи: 1. Позамовний метод обл ... сучасному етапі розвитку економікиУкраїни спостерігається тенденція до нестабільності ринкових цін на товари та ...
 4. ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В НАЧАЛЕ ХХІ СТОЛЕТИЯ

  Закон
  ... в сучасній Україні не припиняються пошуки оптимальних форм таметодів ... В умовахпереходудоринкової економіки і прийняття нового Цивільного кодексу України, ... дбувається при наявності волевиявлення кожного працівника, якого представляє профспілка шляхом ...
 5. Редакційна колегія шапірко п м

  Документ
  ... [6], та дисертаційне дослідження «Проблеми теорії трудових правовідносин в умовахпереходуУкраїнидоринкової економіки». Зд ... цьому сучасного стану економікиУкраїни. Згідно нового Податкового кодексу з 1 квітня практично знищуєтьсягалузь ...

Другие похожие документы..