Главная > Конкурс


Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Комітету з конкурсних торгів

управління культури і мистецтв Запорізької міської ради

від “ 22 ” травня 2012 року

Голова Комітету з конкурсних торгів

_______________________ Висоцька Л.О.

м.п.


ДОКУМЕНТАЦІЯ конкурсних торгів

для процедури закупівлі:

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна (22.11.2)

Процедура закупівлі: відкриті торги

м. Запоріжжя

2012 р.

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації кон­курсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України № 2289–VІ “Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 р.

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:

- повне найменування:

Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради

- місце -

знаходження:

69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 51

- посадова особа замовника, упов­новажена здійс­нювати зв’язок з учасниками:

Висоцька Людмила Олексіївна - заступник начальника управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, голова комітету з конкурсних торгів, 69035, м.Запоріжжя, вул.40 років Радянської України, буд.51, тел./061/224-33-10, тел/факс /0612/32-54-56, /0612/32-71-59 upr_kult@

3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі:

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна (22.11.2)

- вид предмета закупівлі:

Товар (з доставкою)

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

м.Запоріжжя, вул. Гоголя, 66;
м.Запоріжжя, вул. Дзержинського, 51;

м.Запоріжжя, вул. Маяковського, 3-а.

3060 найменувань 18687 одиниць

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

серпень - вересень 2012р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахо­вана і зазначена ціна пропозиції кон­курсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
Замовник може встановити, що у разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у _________ (зазначається валюта). При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до _________ (зазначається валюта), встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. У такому разі документація конкурсних торгів повинна містити формулу (механізм, спосіб) зазначеного перерахунку.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропо­зиції кон­курсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою.

Всі інші документи, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів або додаються до неї, можуть бути складені мовою оригіналу документа та повинні мати переклад на українську мову, завірений печаткою Учасника. У випадку розбіжності змісту оригінального тексту та перекладу, замовник має право не враховувати такий документ, якщо учасник в строк визначений замовником не надасть достовірний переклад

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції кон­курсних торгів

*Ця вимога не стосується учасни­ків, які здійснюють діяльність без печат­ки згідно з чинним законодав­с­твом), за винят­ком оригіналів чи нотаріально завіре­них документів, виданих учаснику іншими організа­ціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Пропозиція подається за встановленою формою згідно з Додатком 1 до цієї документації конкурсних торгів.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених замовником окремих частин предмета закупівлі (лотів).

Усі складові частини пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноважено посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення (для керівника учасника); довіреністю, дорученням (для представника учасника) тощо.

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), поштова адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

напис: “Не відкривати до 15-00 год. 5 липня 2012р.»
номер оголошення про проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Враховуючі положення ч.1 ст. 902 Цивільного Кодексу України, що учасник повинен надати послугу особисто всі документи повинні бути видані на ім’я учасника.

3. Забезпечення пропозиції кон­курсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення про­­позиції кон­курсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.
Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. Кваліфікаційні критерії до учасників викладені у додатку 2 цієї документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні тех­нічні, якісні та кількісні харак­теристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

7.1. Запропоновані учасником книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна згідно специфікації (Додаток 3 цієї документації конкурсних торгів) повинні бути оригінальними, мати реєстраційне свідоцтво та передплатний індекс.

7.2. Всі книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна повинні поставлятися Замовнику:

в оригінальному вигляді виходу з видавництва (обкладинка, папір, шрифт, формат, тощо).

7.3. Інформація про відповідність запропонованих книг, брошур, листівок друкованих та продукції аналогічної - технічним характеристикам документації конкурсних торгів згідно п.7.1.

повинна бути підтверджена наступними документами:

оригіналами чи копіями (що завірені печаткою учасника)

Специфікацією із зазначенням:

 • найменування, тиражу;

 • кількості комплектів.

Гарантійний лист щодо відсутності контрафактної продукції в складі товару, що пропонується.

8. Опис окремої частини (частин) предмета заку­пів­лі, щодо яких мо­жуть бути подані пропози­ції кон­курсних торгів

Згідно із спеціфікацією (Додаток 3):

3060 найменувань 18687 одиниць

9. Внесення змін або відкликання пропозиції кон­курсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання . Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк по­­да­ння пропозицій кон­курсних торгів:

- спосіб подання пропозицій кон­курсних торгів:

Особисто або поштою

- місце подання пропозицій кон­курсних торгів:

м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 51, каб. 9

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Дата: 5 липня 2012р.
Час: до 10 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій кон­курсних торгів:

- місце розкриття пропозицій кон­курсних торгів:

м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 51, кабінет начальника.

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Дата: 5 липня 2012р.
Час: о 15 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів .

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт , що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону. (Див. Додаток 4 документації конкурсних торгів)

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація

Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у цій документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції конкурсних торгів.

Учасник самостійно одержує всі необхідні дозволи, ліцензії, які необхідні для поставки товарів, визначених цією документацією, та інші документи, пов’язані з поданням пропозиції конкурсних торгів, та несе всі витрати на їх отримання.

Будь-які витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються замовником, незалежно від результатів торгів.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. (п.7, Ст.28.)

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1.Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

При укладанні договору про закупівлю обов’язково враховуються всі основні умови, визначені у статтях 40, 41 Закону та положення Цивільного кодексу України.

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Учасник своєчасно передає у власність Замовника книги, брошури, листівки друковані та продукцію аналогічну (далі-товар), а Замовник сплачує товар, визначений в асортименті, кількості та за цінами (далі – „товар”), які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до цього Договору і є його невід’ємною частиною.

Обсяги закупівлі (кількість товару), що є предметом Договору, можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

3. Постачальник здійснює поставку оригінального товару Покупцеві протягом __кал. днів з моменту отримання письмової заяви, згідно з узгодженим сторонами графіком постачання товару.

4. Постачальник здійснює безкоштовну заміну видань в яких виявлено брак:- неякісний друк;

- відсутність сторінок чи їх механічне пошкодження.

5. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі п.7 ст. 51, Бюджетного кодексу України на умовах ___________________________________.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

6. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань Постачальник та Замовник разом Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

7. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

Повний текст Договору на постачання товару складається відповідно до чинного Законодавства України.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

Додаток 1

документації конкурсних торгів

(форма, яка подається Учасником на фірмовому його бланку, Учасник не повинен відступати від даної форми)

Форма пропозиції
конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на закупівлю:

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна (22.11.2)

Ми, (назва Учасника), уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, не маємо зауважень до неї і цим ми, уповноважені на підписання договору, подаємо на участь у торгах свою пропозицію конкурсних торгів:

 1. Повне найменування Учасника

 2. Адреса (юридична та фактична)

 3. Телефон/факс

 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)

 5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація

 6. Коротка довідка про діяльність підприємства

 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів

 8. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедур закупівлі

 9. Умови та порядок розрахунків (кал. днів)

 10. Строки поставки.

протягом __ кал. днів з моменту отримання письмової заяви Замовника

Цінова пропозиція (заповнити таблицю згідно з специфікацією Додаток 3)

 1. Цінова пропозиція (заповнити таблицю)

Назва предмета закупівлі згідно переліку в специфікації (додаток 3)

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю (з ПДВ), грн.

Загальна вартість, (з ПДВ)грн.

шт.

Загальна вартість (з ПДВ) пропозиції конкурсних торгів, грн.

До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-ти календарних днів з дня відкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір протягом не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток 2

документації конкурсних торгів

Кваліфікаційні критерії до учасників відкритих торгів на закупівлю:

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна (22.11.2)

Кваліфікаційні критерії

Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним критерії

1. Наявність відповідного дозволу або ліцензії

1.1. Завірена печаткою Учасника копія Свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

2. Наявність коштів, обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

2.1. Завірена копія фінансового балансу за попередній рік.

2.2. Оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки з банку про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по кредитам не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій.

2.3. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства Учасника.

2.4. Довідка у довільній формі, що містить опис технічних можливостей підприємства Учасника.

3. Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України

3.1. Оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні та власній країні іноземного суб’єкта господарювання не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4. Здійснення підприємницької діяльності відповідно до положень статуту Учасника

4.1. Копія Статуту Учасника.

4.2. Завірена печаткою Учасника копія довідки про включення його до ЄДРПОУ.

4.3. Завірена печаткою учасника копія документа про державну реєстрацію постачальника.

5. Відсутність підстав для відмови в торгах, передбачених в п.8, Ст. 17 Закону та інших нормативних документах чинного законодавства України

5.1. Оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки, виданої ДП „Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства” або його територіальними органами, про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура. Довідка повинна мати реєстраційний номер та дату не раніше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.(п.8, Ст. 17 Закону)

6. Виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі

6.1. Відомості про обсяги найбільших замовлень за останні 3 роки по групам товарів, які є об’єктом даної закупівлі (у довільній формі).

6.2. Принаймні 2 відгуки про роботу Учасника від колишніх клієнтів.(за бажанням учасника)

6.3. Гарантійний лист щодо відсутності до учасника претензій та судових позовів з боку контрагентів учасника. (у довільній формі)

Вся інформація та документи згідно Додатку 2 документації конкурсних торгів повинні бути розміщені у наведеній послідовності.

Додаток 3

документації конкурсних торгів

Спеціфікація

Автор,

Рік

Кільк.

з/п

назва

вид.

прим.

 

ЗАПОРІЗЬКА ЦБС ДЛЯ ДОРОСЛИХ, м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 66

 

 

1

Аудит / Янчева Л.М., Макеєва З.О.

2011

6

2

100 великих діячів культури України/Попельницька

2010

15

3

100 великих реликвий и сокровищ Украины/Низовский А.Ю.

2009

15

4

100 великих событий и личностей казацкой

2010

15

5

100 уроков игры в бильярд/ Климович

2011

5

6

100 уроков игры в теннис/ Климович

2011

5

7

Актуальні проблеми кримінального права: Навч. Посіб. / В.М. Попович, П.А. Трачук, А.В. Андрушко, С.В. Логін

2009

4

8

Анатомія людини:підруч./Коляденко Г.

2010

7

9

Анатомія/Хрипкова В.А.

2011

1

10

Аудит в Україні/Немченко В.В.

2012

3

11

Аудит:Навч. посіб.

2010

6

12

Багряний І.Тигролови

2010

5

13

Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб./ Лапін В.М.

2010

10

14

Винниченко В.Лепрозорій. Нова заповідь

2010

10

15

Всесвітня історія: Навч. посіб. / Гончар Б.М., Мордвінцев В.М.

2010

10

16

География мирового хозяйства/Голиков А.П.

2008

3

17

Географія туризму: Навч. посіб. / Кузик С.П.

2010

5

18

Географія: Україна і світ / Олійник Я.Б., Шищенко П.Г.

2012

10

19

Геронтологія:словник-довідник

2010

2

20

Господарське законодавство: Навч. посіб.

2012

6

21

Господарське право: Підручник/ В.С. Щербина

2009

5

22

Гуцало Є.П. Лелеченя

2010

10

23

Гуцало Є.Позичений чоловік

2010

5

24

Державне управління: Підручник/ Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю.

2012

5

25

Довідник для вступника до вищих навч. закладів

2012

15

26

Дозвілля в зарубіжних країнах /Петрова І.В.

2011

3

27

Документознавство: Словн.-довід. термінів і понять: Навч. посіб. / Швецова-Водка Г.М.

2010

10

28

Екогеографія України: Навч. посіб. / Гавриленко О.П.

2011

10

29

Екологічна стандартизація та сертифікація/Білецька А.

2011

1

30

Екологічний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. В.Ф. Семенова.

2011

10

31

Екологія людини/Диман Т.

2009

5

32

Екологія міських систем:підручник /Клименко Н.о.

2010

2

33

Екологія та охорона навколишнього природного середовища:Навч.посіб./Джигирей В.С.

2010

10

34

Економетрія: Підручник +CD/ Здрок В.В., Лагоцький Т.Я.

2010

5

35

Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб.+CD/ Старостіна А.О.

2009

6

36

Економіка підприємств: Підручник/ Горбонос Ф.В., Черевко Г.В.

2010

5

37

Економіка торгівлі: Підручник./ Марцин В.С.

2010

5

38

Економічна історія: Навч. посіб. / Юхименко П.І.

2010

5

39

Економічна історія: Підручник / Юхименко П.І., Леоненко Н.М.

2008

5

40

Економічна теорія: Політекономія/За ред. В.Д.Базилевича.

2011

10

41

Електричні системи та мережі:Навч. посіб

2011

2

42

Етикет і культура спілкування/

2010

10

43

Етнічна історія України:Навч.посіб./Макарчук С. А.

2008

10

44

Жовтий князь: Роман / Барка Василь

2010

10

45

Зав’язь / Тютюнник Г.

2010

10

46

Закон України про відпустки зі змінами

2011

5

47

Закон України про державну службу

2011

5

48

Закон України про захист прав споживача

2011

5

49

Закон України про оплату праці зі змінами

2011

5

50

Захар Беркут. Сойчине крило / Франко І.

2010

10

51

Звичаї нашого народу/ Воропай О.

2009

10

52

Звітність підприємств:Навч.посіб+СD/Давидов Г.М.,Шалімова Н.С.

2010

3

53

Зобов'язальне право України

2011

2

54

Інноваційний менеджмент: Підручник / Скрипко Т.О.

2010

5

55

Інституціонально-інформаційна економіка: Підручник. / Чухно А.А.

2010

2

56

Інформатика/Пушкарь О.В.

2011

1

57

Інформаційне право:підручник/Корнич Б.А.

2011

3

58

Історія економічних учень:Підручник.

2011/12

5

59

Історія зарубіжної літератури. Середньовіччя. Епоха Відродження: Підручник / Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л.

2010

10

60

Історія нових незалежних держав:Postsovietiсum:навч.посіб/Орлова Т.В.

2010

10

61

Історія української культури:Навч.посіб./Шейко В.М.,Білоцерківський В.Я.

2010

10

62

Карпенко-Карий І.Хазяїн

2010

10

63

Квітка-Основ’яненко Г.Конотопська відьма. Сватання на Гончарівці

2010

10

64

Кобилянська Оа.Людина. Царівна

2010

10

65

Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : Підручник / В.М.Шаповал

2010

5

66

Конституційне(державне)право зарубіжних країн:навч.посіб.

2011/12

10

67

Конфліктологія та теорія переговорів/Яхно Т.П.

2012

5

68

Корпоративна культура:Діловий етикет:навч.посіб.

2011/12

10

69

Корпоративне право України: Навч. посіб. / Луць В.В.

2010

5

70

Коцюбинський М.Тіні забутих предків

2010

10

71

Куліш П.Чорна рада

2010

10

72

Культурологія.Етика.Естетика/Савельєв В.П.

2011

10

73

Культурологія:Українська та зарубіжна культура:навч.посіб./ за ред.М.М.Заковича.

2010

10

74

Курс загальної хімії.Теоретичні основи:Навч. посіб./ Михалічко Б.М.

2009

5

75

Лісова пісня / Українка Леся.

2010

5

76

Літературознавча енциклопедія:В 2-х т.Т.1: А-Л

2007

7

77

Літературознавча енциклопедія:В 2-х т.Т.2:М-Я

2007

7

78

Логіка (теоретична і прикладна): Навч. посіб. / Карамишева Н.В.

2010

5

79

Логопедія:підручник/Шеремет М.К.

2010

2

80

Логопсихологія:Навч.посіб./Конопляста С.Ю.,Сак Т.В.

2010

5

81

Макроекономіка:Підручник./Базилевич В.Д.,Базилевич К.С.

2008

5

82

Макроэкономика:Учебник.

2011/12

5

83

Мала енциклопедія українського народознавства / За ред. С.П. Павлюка.

2010

5

84

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг/Палєха Ю.І.

2012

2

85

Маркетинговые исследования:теория, методология, статистика:Учеб. пособие/Зозулев А.В.,Солнцев С.А.

2008

5

86

Математична статистика/Руденко В.М.

2012

3

87

Менеджмент у сфері послуг/Моргулець О.Б.

2012

4

88

Мерчандайзинг:Навч.посіб.для студентів,магістрів,аспірантів,спеціалістів торгівлі/Мельник І.М.,Хом’як Ю.М.

2009

5

89

Методика навчання іноземних мов: Навч. посіб. / Вишневський О.І.

2010

2

90

Мирний П.Хіба ревуть воли, як ясла повні?

2010

3

91

Міжнародна економіка: Навч. посіб. для студентів, аспірантів і ви-кладачів ВНЗ / Герасимчук В.Г.

2009

6

92

Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. / Черномаз П.О.

2010

5

93

Мікроекономіка:підручник

2011/12

10

94

Назарук О. Роксоляна

2010

5

95

Науково-практ. коментар сімейного кодексу

2012

1

96

Національний спосіб розуміння у поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко / Іванишин П.

2008

15

97

Новітня історія України. 1914-2008 рр.: Навч. посіб./ Кондратюк К.К., Боднар Г.А.

2010

10

98

Новый полный курс шахмат

2011

5

99

Нумізматика: Історія грошового обігу та монетної справи в Україні:/ Шуст Р.М.

2009

4

100

Облікова політика: Навч. посіб./ За ред. Г.М. Давидова.

2010

1

101

Общая теория документа и книги:Учеб.пособие/ Швецова-Водка Г.Н.

2009

1

102

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей / Пангелов Б.

2010

10

103

Організація туризму/Кифяк В.Ф.

2011

2

104

Організування промислового виробництва: Підручник + CD / Петрович Й.М.

2009

3

105

Органічна хімія: Підручник / Гупало О.П., Тушницький О.П.

2010

5

106

Основи охорони праці/Атаманчук П.С.

2011

10

107

Основи теоретичної і прикладної статистики: Навч. посіб. / Тринько Р.І., Стадник М.Є.

2010

4

108

Основи теорії мовної комунікації: Навч. посіб. / Семенюк О.А. , Паращук В.Ю.

2010

2

109

Основи туризмознавства /Устименко Л.М.

2011

3

110

Основи фінансового менеджменту: Навч. посіб. / Рясних Є.Г.

2010

3

111

Осьмачка Т.Старший боярин. План до двору

2010

10

112

Педагогічна мудрість віків: Навч. посіб. / Уклад. В.Л. Омельяненко, А.І. Кузьмінський.

2009

3

113

Податкове право:навч.посіб./Бандурка О.М.

2012

7

114

Політична економія

2011

7

115

Політичне маніпулювання: Навч. посіб. / Бойко О. А.

2010

2

116

Політологія: Підручник/ За ред. Л.М. Димитрової.

2009

5

117

Право Європейського Союзу: Навч. посіб. / За ред. В.М. Бесчастного

2010

3

118

Правова статистика

2011

4

119

Процюк С.Троянда ритуального бою: Роман про Василя Стефаника

2010

10

120

Регіональна економіка/Заблоцький Б.Ф.

2011

5

121

Рельєф України:навч. посібник/Сапелкина З.П.

2009

7

122

Ринок фінансових послуг: Навч. посіб./ Науменкова С.В., Міщенко С.В.

2010

2

123

Рідна мово,ти ніжний цвіт:антол.поет.творів /Педоренко В.

2007

10

124

Розстріляне відродження:антологія 1917-1933

2009

10

125

Самчук У.Марія

2010

10

126

Свидницький А.Люборацькі (Сімейна хроніка)

2010

10

127

Секреты самообороны для женщин

2011

5

128

Синтаксис української мови: Підруч. для ВНЗ. — 2-ге вид., доп. / Шульжук К.

2010

2

129

Ситуаційний менеджмент /Бондарь О.В.

2012

3

130

Словник з естетики/Петрушенко В.Л.

2009

10

131

Словник з логіки/Повторєва С.Н.

2009

10

132

Словник синонімів і антонімів/ Полота Л.М.

2008

10

133

Сосюра В.Любіть Україну. Третя Рота: Поезії. Роман

2010

10

134

Соціальна валеологія/Пола В.Н.

2011

10

135

Соціальна педагогіка /Капська А.

2011

5

136

Соціальна психологія: Навч. посіб. / Волянська О.В., Ніколаєвська А.М.

2008

5

137

Соціальна статистика

2011

4

138

Соціологія релігії: Навч. посіб./ Лукашевич М.П., Шандор Ф.Ф.

2010

2

139

Співаки України. Енциклопедичне видання / Лисенко І.М.

2010

2

140

Статистика

2011/12

4

141

Статистика/Опря А.Т.

2012

3

142

Стефаник В.Кленові листки

2010

10

143

Стратегічне управління /Порохня В.М.

2012

3

144

Структура в кулаке:создание эффективной организации

2012

1

145

Сухомлинський В.О. Вогнегривий коник

2010

10

146

Сучасні різновиди туризму:навч. посібник/ Кляп М.П.

2010

2

147

Теорія статистики

2011/12

3

148

Теорія статистики: Навч. посіб. / Матковський С.О., Марець О.Р.

2010

2

149

Теорія статистики: Підручник/ Кулинич О.І., Кулинич Р.О.

2010

3

150

Техноекологія/Залеський І.

2011

5

151

Тичина П.Скорбна мати

2010

10

152

Тлумачний словник кулінара/Висоцька Л.Є.

2010

5

153

Україна і світ / Сахаров В.Є.

2011

5

154

Українська драматургія кінця ХІХ — початку ХХ ст.: Навч. посіб. / Малютіна Н.П.

2010

10

155

Українська література ХІ-ХVІІІ ст. / Білоус П., Білоус О.

2010

10

156

Українське народне декоративне мистецтво: Навч. посіб. / Захарчук-Чугай Р.В., Антонович Є.А.

2010

3

157

Український фольклор: Навч. посіб. / Руснак І.Є.

2010

3

158

Українські письменники:довідник

2011

15

159

Фізична екологія /Лихо Д.В.

2009

5

160

Фізичне виховання.Самоподготовка:навч. посіб./Чайченко Н.Л.

2010

5

161

Фінансова математика /Григорків В.С.

2011

1

162

Фінансове право: Проблеми розвитку та застосування / Ковальчук А.Т., Матіос А.В.

2010

2

163

Фінансовий облік за міжнар. та нац. стандартами/Жолнір І.В.

2012

5

164

Фінансовий облік: Навч. посіб / Сук Л.К., Сук П.Л.

2010

2

165

Франко Іван.Перехресні стежки

2010

5

166

Хімія з основами біогеохімії: Навч. посіб. / За ред. Б.М. Федишина

2010

1

167

Хімія.Загальна хімія.Хімія довкілля:навч.пос./Мітрясова О.П.

2009

5

168

Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. / Стеблюк М.І.

2010

10

169

Шахматы для начинающих

2011

5

170

Болезни сердца

2010

15

171

Болезни сосудов

2010

15

172

Гипертония

2010

15

173

Болезни желудка

2010

15

174

Болезни кишечника

2010

15

175

Болезни кожи

2010

15

176

Болезни суставов

2010

15

177

Болезни позвоночника

2010

15

178

Аллергия

2010

15

179

Болезни почек

2010

15

180

Болезни печени

2010

15

181

Болезни легких

2010

15

182

Женские болезни

2010

15

183

Мужские болезни

2010

15

184

Диабет

2010

15

185

Заболевания щитовидной железы

2010

15

186

Заболевания поджелудочной железы

2010

15

187

Болезни глаз

2010

15

188

Карьер Жан-Клод.Не надейтесь избавиться от книг!

2010

2

189

1000 профессий традиционных,новых,редких

2011

5

190

333 современные профессии и специальности

2010

10

191

BEAUTY. 1000 секретов красоты на скорую руку

2011

5

192

Абдуллаев Ч. История безнравственности

2012

10

193

Абдуллаев Ч. Повествование неудачника

2012

10

194

Абдуллаев Ч. Прайс-лист для издателя

2012

10

195

Абдуллаев Ч. Распад. После заката

2012

10

196

Абдуллаев Ч. Рождение Люцифера

2012

10

197

Абдуллаев Ч.А.Распад. Лето двух президентов

2012

10

198

Абдуллаев Ч.А.Тайна венской ночи

2011

10

199

Абдуллаев Ч.А.Три четверти его души

2011

10

200

Абдуллаев Ч.На грани фола

2012

10

201

Абе К.Людина-шухляда

2011

15

202

Аверина Ю.Месть по-королевски, или В погоне за справед

2011

10

203

Адвокат Л.Війна,якої не було

2010

10

204

Адлер-Ольсен Ю.Женщина в клетке

2012

10

205

Айви А.Бессмертие страсти

2011

10

206

Айзексон У.Стив Джобс. Биография

2012

3

207

Аксенов В.Квакаем,квакаем

2011

10

208

Аксенов В.Московская сага.Кн.1

2011

15

209

Аксенов В.Московская сага.Кн.2

2011

15

210

Аксенов В.Московская сага.Кн.3

2011

15

211

Акунин Б.«Мария», Мария…

2010

10

212

Акунин Б.Батальон ангелов

2011

15

213

Акунин Б.Любовь к истории

2011

15

214

Акунин Б.Ничего святого

2011

10

215

Акунин Б.Операция «Транзит»

2011

15

216

Акунин Б.Охота на Одиссея

2010

10

217

Акунин Б.Сказки для идиотов

2010

10

218

Акунин Б.Чайка

2010

15

219

Акунин Б.Шпионский роман

2012

10

220

Александров И.В.Иллюзия убийства

2012

5

221

Александрова Н.А.Дама в очках,с мобильником

2011

10

222

Александрова Н.Вредная утопленница

2011

10

223

Александрова Н.Динарий Кесаря

2011

10

224

Александрова Н.Заколдованное колье

2011

10

225

Александрова Н.Коварство и свекровь

2011

10

226

Александрова Н.Проделки небожительницы

2011

5

227

Александрова Н.Соло для пистолета с оркестром

2011

10

228

Александрова Н.Трамвай в саду

2012

10

229

Александрова Н.Шашлык из трех поросят

2011

10

230

Александрова Н.Шпионские страсти

2011

10

231

Амосов Н.Книга о счастье и несчастье

2011

15

232

Андреева В.А,Лопнувшее колесо фортуны

2011

10

233

Андрееева Н.В.Любовь и смерть всегда вдвоем

2012

10

234

Андрухович Ю.Лексикон інтимних міст

2011

15

235

Арбатова М.Испытание смертью

2012

3

236

Арбатова М.Старые пьесы о главном

2011

3

237

Арбенина Д.Колыбельная по-снайперски

2011

5

238

Арсеньева Е.А.Гарем Ивана Грозного

2011

10

239

Арсеньева Е.А.Грешная невеста Петра

2011

10

240

Арсеньева Е.А.Несбывшаяся любовь императора

2011

10

241

Арсеньева Е.А.Последний дар любви

2011

10

242

Артемьева Г.Несчастливой любви не бывает

2011

10

243

Ахерн С. Время моей жизни

2012

10

244

Ахерн С.Волшебный дневник

2011

10

245

Ахерн С.Там, где заканчивается радуга

2011

10

246

Ахерн С.Там,где ты

2011

10

247

Багряний І.Людина біжить над прірвою

2008

10

248

Байкалов А.Ю.Разрушители

2012

10

249

Бакли К.Суматоха в Белом Доме

2011

5

250

Барабаш С.Степень риска

2012

10

251

Баранская Я.В.Странствие бездомных

2011

5

252

Барбери М.Элегантность ежика

2011

5

253

Безценная П.Украшения из бисера и бусин

2011

10

254

Бернетт Ф.Таинственный сад

2012

2

255

Берри Д.Учебник для детектива

2011

10

256

Берсенева А.Азарт среднего возраста

2011

10

257

Берсенева А.Все страсти мегаполиса

2011

10

258

Берсенева А.Гадание при свечах

2011

10

259

Берсенева А.Глашенька

2011

10

260

Берсенева А.Игры сердца

2011

10

261

Берсенева А.Капитанские дети.Возраст третьей любви

2011

10

262

Берсенева А.Капитанские дети.Последняя Ева

2011

10

263

Берсенева А.Красавица некстати

2011

10

264

Берсенева А.Ловец мелкого жемчуга: роман

2011

10

265

Берсенева А.Мурка,Маруся Климова

2010

10

266

Берсенева А.Ответный темперамент

2011

10

267

Берсенева А.Рената Флори

2010

10

268

Берсенева А.Французская жена

2011

10

269

Бессонов А.А.Узел проклятий

2012

10

270

Блайтон Э.Тайна со дна реки

2010

5

271

Бойл Э.Без ума от герцога

2012

10

272

Боккаччо Д.Декамерон.Т.1

2010

3

273

Боккаччо Д.Декамерон.Т.2

2010

3

274

Бондаренко В.В.Взорвать ";Аврору";

2012

2

275

Бондаренко В.В.Небожители

2011

10

276

Борисова А.VREMENA GODA

2012

2

277

Борисова А.Креативщик

2010

10

278

Борисова А.Там….

2010

10

279

Бочарова Т.Мир счастья ускользающий

2011

15

280

Браун Д. Запретная страсть

2012

10

281

Браун С.Марди Гра

2011

10

282

Брокуэй К.Безрассудная любовь

2011

10

283

Брокуэй К.Любимый враг

2011

10

284

Бронте Ш.Виллет

2011

5

285

Брусникин А.Беллона

2012

5

286

Брусникин А.Девятный Спас

2011

5

287

Брусникин Д.Герой иного времени

2011

15

288

Брэдбери Р.Отныне и вовек

2011

5

289

Брэдли А.Сладость на корочке пирога;Сорняк,обвивший

2011

5

290

Буало-Нарсежак.Морские ворота

2011

10

291

Буало-Нарсежак.Неприкасаемые

2011

10

292

Бузина О.Верните женщинам гаремы

2010

10

293

Бузина О.Воскрешение Малороссии

2012

10

294

Булычев К.Привидений не бывает

2011

10

295

Буревой А.Одержимый.Страж империи

2012

10

296

Бушков А.Авантюрист

2011

10

297

Бушков А.Комбаттант

2011

10

298

Бушков А.Пиранья. Черное солнце.

2012

10

299

Бушнелл К.Четыре блондинки

2011

10

300

Варго А.Морок пробуждается

2011

10

301

Вебер Б.Последний секрет

2011

10

302

Веденская Т.Зеленый подъезд

2012

10

303

Веденская Т.Квартирный вопрос, или Байки черного маклера

2012

10

304

Веденская Т.Пилюли от бабьей дури

2012

10

305

Веденская Т.Сюрприз для любимого

2011

10

306

Веденская Т.Утро после «Happy End»

2011

10

307

Веденская Т.Это мужской мир, подруга!

2012

10

308

Веденская Т.Я все равно тебя найду

2011

10

309

Веллер М.Мишахерезада

2011

5

310

Вентворт П.Китайская шаль

2011

5

311

Вербинина В.Разбитое сердце богини

2012

10

312

Вересов Д.Опер печального образа

2011

5

313

Вересов Д.Путники.Белая ночь

2011

5

314

Вересов Д.Путники.Летний сад

2011

5

315

Вересов Д.Путники.Невский проспект

2011

5

316

Верзилин.Сады и парки мира

2011

15

317

Вернер Д.Межсезонье

2012

2

318

Верт А.Дзен-софт

2011

4

319

Веснина Т.Насилие истиной

2011

10

320

Веснина Т.Съемки скрытой камерой

2011

10

321

Веснина Т.Что значит имя?

2011

10

322

Вестерфельд С.Красавица

2011

5

323

Вестерфельд С.Уродина

2011

5

324

Вешкина О.Декупаж. Декорируем гардероб

2011

5

325

Вешкина О.Декупаж. Стекло. Фарфор. Керамика

2011

5

326

Вильмонт Е.Дети Галактики, или Чепуха на постном масле

2011

20

327

Вильмонт Е.Н.В поисках сокровищ

2012

10

328

Вильмонт Е.Н.Девочка с перчиками

2011

15

329

Вильмонт Е.Н.Детективный Новый год

2012

10

330

Вильмонт Е.Н.Дурацкая история.Операция ";Медный кувшин";

2012

10

331

Вильмонт Е.Н.Секрет маленького отеля.Секрет зеленой

2012

10

332

Вильмонт Е.Н.Секрет потрепанного баула

2012

10

333

Вильмонт Е.Н.Секрет салона красоты. Секрет исчезающей

2012

10

334

Вильмонт Е.Н.Секрет черной дамы

2012

10

335

Вильмонт Е.Н.Танцы с Варежкой

2012

10

336

Вирко Е.В.Бисер: новые идеи для украшений и аксессуаров

2011

10

337

Вишневский Я.Бикини

2011

10

338

Вишневский Я.Зачем нужны мужчины

2011

10

339

Вишневский Я.Л.Любовь и другие диссонансы

2011

5

340

Вишневский Я.Между строк.Продолжение 188 дней и ночей

2011

10

341

Вишневский Я.Повторение судьбы

2011

10

342

Вікер С.Матільда

2010

10

343

Володин В.Ответная операция

2011

10

344

Волчок И.300 дней и вся оставшаяся жизнь

2011

10

345

Волчок И.В Калифорнии морозов не бывает

2012

5

346

Волчок И.Домработница царя Давида

2011

10

347

Волчок И.Слабая женщина,склонная к меланхолии

2011

10

348

Воннегут К.Завтрак для чемпионов

2011

15

349

Вороний М.Поезії

2010

1

350

Воронин А.Н,Спецназовец.Без права на ошибку

2011

10

351

Воронин А.Н.Слепой.Теория лжи

2011

10

352

Воронин А.Н.Спецназовец.

2012

10

353

Воронин.Слепой.58.Смерть в подземке

2011

5

354

Воронин.Спецназовец.8. Глаз змеи

2012

5

355

Воронина Г.Оригинальные подарки в техниках скрапбукинга

2011

10

356

Высоцкая И.Дары подземного мага

2010

5

357

Выставной В.Кремль 2222.Запад

2011

10

358

Гавальда А.35 кило надежды

2011

10

359

Гаврилів Т.Чарівний світ.Між тоді і тепер

2010

10

360

Гаврилів Т.Чарівний світ.Тепер

2010

10

361

Гаврилів Т.Чарівний світ.Тоді

2010

10

362

Гагарина Н.Н.Брак по-арабски.Моя жизнь в Египте

2012

2

363

Гари Р.Свет женщины

2011

5

364

Гармаш-Роффе Т.Вторая путеводная звезда

2011

10

365

Гармаш-Роффе Т.Расколотый мир

2011

10

366

Гармаш-Роффе Т.Укрыться в облаках

2012

10

367

Гармаш-Роффе Т.Черное кружево, алый закат

2011

10

368

Гармаш-Роффе Т.Ягоды страсти, ягоды смерти

2011

10

369

Гарсиа Маркес Г.Вспоминая моих несчастных шлюшек

2011

3

370

Гарсиа Маркес Г.Глаза голубой собаки

2012

2

371

Герритсен Т.Двойник

2008

5

372

Герритсен Т.Кто украл мое сердце

2011

5

373

Герритсен Т.Считать виноватой

2011

5

374

Гибсон Ш.Последние дни Ии

2011

10

375

Гилберт Э.Есть,молиться, любить

2011

15

376

Гилл А.А.На все четыре стороны

2011

5

377

Глинская Т.Смерть на бис

2011

10

378

Голдинг С.Зримая тьма

2004

10

379

Голованов О.Остров,или Оправдание бессмысленных

2011

5

380

Гольман И.Вера,Надежда,Виктория

2011

10

381

Гольман И.Любовь заказывали?

2011

10

382

Горовиц А.Собака от носа до хвоста

2011

10

383

Гофф И.Советы ближних

2011

15

384

Грасе Г.Бляшаний барабан

2011

15

385

Гребінка Є.Байки та вірші

2008

10

386

Грегори Ф.Алая королева

2011

10

387

Грегори Ф.Белая королева

2011

10

388

Грегори Ф.Еще одна из рода Болейн

2011

10

389

Грекова И.Хозяйка гостиницы

2011

10

390

Грибоедов А.С.Горе от ума

2011

10

391

Гришэм.Брокер

2011

10

392

Гэблдон Д.Путешественница.Кн.1

2011

5

393

Гэблдон Д.Путешественница.Кн.2

2011

5

394

Данилова А.В.Две линии судьбы

2011

5

395

Данилова А.В.День без любви

2011

5

396

Данилова А.В.Звезды-свидетели

2011

5

397

Данилова А.В.Одинокие ночи вдвоем

2011

5

398

Данилова А.В.Тайная любовь Копперфильда

2011

10

399

Данилова А.Девять жизней Греты

2011

5

400

Данилова А.Смерть отключает телефон

2012

15

401

Дарби Энн. Убийства в кукольном доме

2012

5

402

Дашвар Л.Биті є.Макар

2011

10

403

Дашкова П.Misterium.Тайна, приводящая в трепет

2011

5

404

Дашкова П.Небо над бездной

2011

5

405

Дашкова П.Точка невозврата

2011

7

406

Дашкова(best) Чувство реальности

2011

5

407

Дворецкая Е.Венец Прямиславы

2011

10

408

Деверо Д.Аромат жасмина

2011

10

409

Денисенко А.Космос,деньги,два ствола

2011

10

410

Деньченкова Л.Вышивка ленточками

2011

10

411

Джойс Д.Улисс

2011

10

412

Джордан Н.Обольстить невесту

2011

10

413

Джордж Э.В присутствии врага

2011

5

414

Джордж Э.Месть под расчет

2011

10

415

Дивер Д.Кресты у дороги

2012

5

416

Дивон О.По ту сторону лета

2011

5

417

Дністровий А.Письмо з околиці : Статті й есе

2010

10

418

Дністровий А.Сучасна укр. літ. кінця ХХ ст.-початку ХХІ ст.:Хрест.

2010

15

419

Донцова Д.А.Живая вода мертвой царевны

2011

5

420

Донцова Д.А.Замок храпящей красавицы

2011

5

421

Донцова Д.А.Черный список деда Мазая

2012

5

422

Донцова Д.Версаль под хохлому

2012

15

423

Донцова Д.Женихи воскресают по пятницам

2012

15

424

Дрейк Ш.Изумрудные объятия

2011

5

425

Дубчак А.В.Тайна оранжевого саквояжа

2011

5

426

Дюнан С.Рождение Венеры

2011

2

427

Емец Д.А.Мост в чужую мечту

2011

5

428

Емец Д.Приключения домовят

2012

5

429

Жарден А.Фанфан

2011

5

430

Живилкова Е.Косички для девочек

2011

10

431

Забужко О., Шевельов Ю.Вибране листування на тлі доби

2011

10

432

Забужко О.Notre Dame d'Ukraine : Українка в конфлікті

2007

10

433

Забужко О.Музей покинутих секретів

2011

15

434

Зайцева А.А.Забавные поделки в оригинальной лоскутной

2011

10

435

Зайцева А.Бумажное кружево. Традиционные техники вырезания

2011

10

436

Зайцева А.Декоративные объемные цветы в технике ганутель

2011

10

437

Зайцева А.Красивое мыло своими руками

2011

10

438

Зайцева А.Оригинальные куклы своими руками

2011

10

439

Зайцева А.Папье маше: коллекция оригинальных идей

2011

10

440

Зайцева А.Фитоживопись: уроки росписи цветочными лепестками

2011

10

441

Зайцева А.Цветы из войлока и фетра. Коллекция модных

2011

10

442

Зайцева А.Шелковые ленты: Вышитые украшения для вас и вашего

2011

10

443

Закоханий чорт

2008

5

444

Запорізька область.Архітектура,культура,економіка

2004

10

445

Запорізька область.Природа,історія

2004

10

446

Захаров П.Общий враг

2011

10

447

Зверев С.Бойцы анархии

2012

10

448

Зверев С.Братство снайперов

2012

10

449

Зверев С.И.Боцман.Всплытие невозможно

2012

10

450

Зверев С.И.Мир вздрогнет от нашего гнева

2011

10

451

Зверев С.И.Осторожно,работает десантура

2012

10

452

Зверев С.Они могут всё

2012

10

453

Зверев С.Охота на шакала

2012

10

454

Зверев С.С неба-в бой

2012

10

455

Зверев С.Свинцовый шторм

2012

10

456

Зверев С.Странник выходит на связь

2012

10

457

Звягинцев А.Г.Испанский сапог

2011

10

458

Звягинцев А.Г.Роковая Фемида

2011

10

459

Зигесар С.Лучше всех!

2012

10

460

Зимова А.Приходится другом

2011

10

461

Злотников Р.Генерал-адмирал

2011

3

462

Злотников Р.Грон.Пощады не быдет

2011

3

463

Злотников Р.Империя. Армагеддон

2011

3

464

Знаменская А.Дом.Замок из песка

2012

10

465

Знаменская А.Женщина-зима

2011

5

466

Знаменская А.Пленница дождя

2010

5

467

Знаменская А.Рябиновый мед

2011

5

468

Знаменская А.Свидетельница

2011

5

469

Знаменская А.Человек на коне

2011

10

470

Зорич А.Завтра война

2011

5

471

Зусак М.Книжный вор

2011

2

472

Зюскинд П.Парфюмер

2011

15

473

Иванов А.,Устинова Т.Загадка закрытого люка

2012

5

474

Иванов А.,Устинова Т.Тайна зловещего сговора

2010

5

475

Иванов Н.Афганский шторм

2011

5

476

Иванцова М.Ключи от лифта

2011

10

477

Изнер К. Тайна квартала Анфан-Руж

2012

5

478

Индридасон А.Трясина

2010

3

479

Исаев А.,Суворов В.1941. Совсем другая война

2011

2

480

Ишков М.Н.Семирамида

2011

5

481

Іваничук Р.Вогненні стовпи

2010

5

482

Іздрик Ю.Як досягти безсмертя в домашніх умовах

2010

5

483

Казаков М.Актерская книга.Т.1

2011

2

484

Казаков М.Актерская книга.Т.2

2011

2

485

Казанцев К.Волчата голодны всегда

2012

10

486

Казанцев К.Железный комендант

2012

10

487

Казанцев К.Пули отливают из ненависти

2011

5

488

Казанцев К.Тебе конец,хапуга!

2011

5

489

Казанцев К.Утро генеральской казни

2011

5

490

Калинина Д.А.Амазонки под черными парусами

2011

5

491

Калинина Д.А.Рука,сердце и кошелек

2011

5

492

Калинина Д.Алмаз в декольте

2012

5

493

Калугин А.А.Мир-на-оси

2012

5

494

Кальдерон П.Життя-це сон

2011

15

495

Каннингем М.Избранные дни

2011

10

496

Капранови.Кобзар 2000

2011

10

497

Капранови.Щоденник моєї секретарки

2011

10

498

Карлайл Л.Тень скандала

2011

10

499

Карпа И.Супермаркет Одиночества

2010

10

500

Карпа І.Піца ";Гімалаї";

2010

10

501

Картасар Х.Гра в класики

2011

15

502

Катериничев П.Антирейдер

2012

10

503

Катериничев П.Корсар.Наваждение

2012

10

504

Каунди Э.Обрученные

2011

10

505

Келли К.Скандальная тайна

2011

10

506

Кеннер Д.Код Givenchy

2011

10

507

Кетро М.Как правильно ошибаться

2012

2

508

Кивинов А.Клюква в шоколаде

2011

10

509

Кивинов А.Опережая выстрел.Контрснайпер

2012

10

510

Кивинов А.Продавец слов

2011

10

511

Кивинов А.Сыскной инстинкт

2011

10

512

Кивинов Опережая выстрел. Контр

2011

5

513

Кинг С.Лангольеры

2011

10

514

Кинг С.Тьма и больше ничего

2012

10

515

Клейпас Замужем с утра

2011

10

516

Клейпас Л.Любовь в полдень

2011

10

517

Коваленко Р.М.Такое странное лето

2011

5

518

Кокотюха А.Аномальная зона

2011

5

519

Кокотюха А.Чужі секрети

2011

5

520

Колина Е.Книжные дети.Все,что мы не хотели знать о сексе

2011

10

521

Коллинз З.Сойка-пересмешница

2011

2

522

Коллинз Э.Королева ночи

2012

5

523

Колычев В.Бандитские шашни

2012

10

524

Колычев В.Братки - не значит братья

2012

10

525

Колычев В.Бригадир. Не будет вам мира

2012

10

526

Колычев В.Развод по-бандитски

2012

10

527

Комов А., Веденеев В.Гостиничный роман

2012

10

528

Кононенко Є.Книгарня ";Шок";

2010

5

529

Константинов А.Гоблины. Пиррова победа

2012

10

530

Константинов А.Гоблины. Сизифов труд

2012

10

531

Кораблев А.В школе черного колдуна

2010

5

532

Корецкий Д.А.Когда взорвется газ

2010

10

533

Корецкий Д.А.Менты не ангелы, но…

2011

10

534

Корецкий Д.А.Рок-н-ролл под Кремлем-4

2011

10

535

Корецкий Д.А.Рок-н-ролл под Кремлем-5

2012

10

536

КорецкийД.,Куликов С.Перстень Иуды

2012

10

537

Корнев П.Н.Там,где тепло

2012

5

538

Корнуэлл П.Реестр убийцы

2012

5

539

Костенко Л.Мадонна перехресть

2011

20

540

Котова Е.Третье яблоко Ньютона

2012

10

541

Коултер К.Загадочная наследница

2011

5

542

Коултер К.Импульс

2011

5

543

Коэльо П.Алеф

2011

5

544

Коэльо П.Ведьма с Портобелло

2011

5

545

Коэльо П.Вероника решает умереть

2011

15

546

Коэльо П.Воин света

2012

15

547

Коэльо П.Другая река

2011

15

548

Кравченко Т.Девичьи слезы

2010

5

549

Крайон.Путь домой

2011

15

550

Крамер К.Герцоги налево,князья направо

2012

5

551

Красницкий Е.С.Беру все на себя

2012

5

552

Крейс Р.Победитель получает все

2012

10

553

Кримський А.Андрій Лаговський

2011

3

554

Кудрявцев Д.Б.Русский полицейский рассказ

2011

3

555

Кузнецова Н.Банановая ловушка

2012

10

556

Куин Д.Ее тайный дневник

2012

10

557

Куин Д.Точно как на небесах

2012

15

558

Курков А.Бикфордов мир

2011

5

559

Курков А.Садовник из Очакова

2011

5

560

Курков А.Тонкая математика страсти

2011

5

561

Лазарчук А.Г.Спираль

2011

4

562

Лаптева Т.Е.Встречаем новый год: оригинальные украшения и под

2011

15

563

Лаптева Т.Магия металла: декоративные украшения из проволоки

2011

15

564

Ларссон С.Девушка с татуировкой дракона

2011

10

565

Ларссон С.Девушка, которая взрывала воздушные замки

2011

10

566

Левитина Н.С.Вероника №5

2011

5

567

Левитина Н.С.Девушка без недостатков

2011

5

568

Левитина Н.С.Кейс.Доставка курьером

2011

5

569

Левицкий А.Наемники Фортуны(Пароль Вечность)

2011

3

570

Левицкий А.Хроники Пустоши

2011

3

571

Леонов Н.Мы из российской полиции

2011

10

572

Леонов Н.Полковник Гуров

2011

10

573

Леонов Н.Таежная полиция

2011

10

574

Леонов Н.Убийство с аншлагом

2011

10

575

Леонов Н.Черные хирурги

2011

10

576

Ливадный А.л.Автономный режим

2012

5

577

Ливадный А.Л.Мобилизация

2012

5

578

Липскеров М.Жаркой ночью в Москве

2012

2

579

Литвиновы А.и С.Золотая дева

2011

5

580

Литвиновы А.и С.Печальный демон Голливуда

2011

5

581

Литвиновы А.и С.Я тебя никогда не забуду

2011

5

582

Литовченко Т.Орлі, син Орлика

2010

10

583

Літературні шедеври видатних укр. жінок-письменниць

2010

5

584

Лонг Д.Э.Ловушка страсти

2012

5

585

Лоуренс С.Неукротимая страсть

2011

10

586

Лоуренс С.Неуловимая невеста

2011

5

587

Луганцева Т.И.Белоснежка и семь трупов

2010

5

588

Луганцева Т.И.Бизнес-ланч для Серого Волка

2011

5

589

Луганцева Т.И.Террариум для Царевны-лягушки

2011

5

590

Луганцева Т.Кто в теремочке умрет?

2011

5

591

Луганцева Т.Купидон со сбитым прицелом

2011

5

592

Луганцева Т.Пирсинг для ангела

2011

5

593

Лукьяненко С.Новый Дозор

2012

10

594

Льюис К.С.Лев,колдунья и платяной шкаф

2011

5

595

Льюис К.С.Сказание об аде и рае, или Расторжение

2011

5

596

Лютикова Л.Мужчины и другие животные

2011

10

597

Мазаева И.Огонек в сердце

2012

5

598

Мазин А.Викинг.Кровь Севера

2012

10

599

Макаревич А.В.Евино яблоко

2011

3

600

Маклейн П.Парижская жена

2012

5

601

Максимова М.В.Любимый сад для увлеченных

2011

10

602

Малышева А.В.Авантюристка.Кн.1

2011

1

603

Малышева А.В.Авантюристка.Кн.3

2011

8

604

Малышева А.В.Авантюристка.Кн.4

2011

8

605

Малышева А.В.Голоса ночи

2011

5

606

Малышева А.В.Дом у последнего фонаря

2011

5

607

Малышева А.В.Привидения являются в полдень

2012

5

608

Малышева А.Задержи дыхание

2011

5

609

Малышева А.Конкистадоры

2011

3

610

Маринина А.б.Благие намерения

2011

10

611

Маринина А.Б.Взгляд из вечности.Кн.1

2011

10

612

Маринина А.Б.Взгляд из вечности.Кн.2

2011

10

613

Маринина А.Б.Все не так

2011

10

614

Маринина А.Б.Городской тариф.Т.1

2011

10

615

Маринина А.Б.Городской тариф.Т.2

2011

10

616

Маринина А.б.Жизнь после жизни

2011

10

617

Маринина А.б.Личные мотивы.Т.1

2011

10

618

Маринина А.б.Личные мотивы.Т.2

2011

10

619

Маринина А.б.Смерть как искусство.Кн.1

2012

5

620

Маринина А.б.Смерть как искусство.Кн.2

2012

5

621

Маринина А.Бой тигров в долине Т.1

2012

10

622

Маринина А.Бой тигров в долине Т.2

2012

10

623

Маринина А.Игра на чужом поле

2011

5

624

Март М.Дикий глаз

2011

5

625

Март М.Запекшаяся кровь. Этап третий. Остаться в живых

2011

15

626

Март М.Перевертыши(Дикий глаз-альтернатива)

2011

5

627

Март М.Портреты в черных тонах

2011

5

628

Март М.Стеклянная тень

2011

5

629

Маршалл М.Кровь ангелов

2011

10

630

Маршалл М.Я умею прыгать через лужи

2011

15

631

Матвеева Л.Г.Казаки-разбойники

2011

5

632

Матвеева Л.Г.Любовный треугольник в 6 ";б";

2011

5

633

Матіос М.Матіос.Вирвані сторінки з автобіографії

2011

15

634

Матюшкина К.,Оковитая К.Детективное бюро. Фу-Фу и Кис

2012

3

635

Метлицкая М.Беспокойная жизнь одинокой женщины

2011

5

636

Метц Д.Один человек,две собаки на краю света

2012

1

637

Мешкова Е.Мыло своими руками

2011

10

638

Милая мама

2010

5

639

Минаев С.Москва,я не люблю тебя

2012

5

640

Минаев С.Р.А.Б.

2009

5

641

Мирний П.Казка про правду і кривду

2008

5

642

Миронова Н.А.Возраст Суламифи

2011

5

643

Миронова Н.А.Случай Растиньяка

2011

5

644

Михалкова Е.Восемь бусин на тонкой ниточке

2012

10

645

Михалкова Е.Время собирать камни

2011

5

646

Михалкова Е.Знак Истинного Пути

2011

5

647

Михалкова Е.Золушка и Дракон

2011

5

648

Михалкова Е.Остров сбывшейся мечты

2009

5

649

Михалкова Е.Темная сторона души

2008

5

650

Михасенко Г.Милый Эп

2012

5

651

Монинг М.К.Избранница горца

2011

5

652

Мосунова Д.Мама в кубе

2011

15

653

Мураками Х.1Q84.Тысяча невестьсот восемьдесят Кн.1

2011

3

654

Мураками Х.1Q84.Тысяча невестьсот восемьдесят Кн.2

2011

3

655

Мураками Х.Игрунка в ночи

2011

5

656

Мураками Х.Охота на овец

2011

10

657

Мураками Х.Страна Чудес без тормозов

2011

3

658

Мураками Х.Хроники заводной птицы

2011

10

659

Муратова Н.Кира, Кристина, Коралловое море: роман

2011

10

660

Муратова Н.Правила белой вороны: роман

2011

10

661

Мухачев А.С.Трой Андрей, его шеф и одно великолепное увольн

2012

2

662

Мягков А,В.Сивый Мерин

2011

5

663

Мягков А,В.Скрипка Страдивари, или Возвращение Сивого

2012

5

664

На сказочной полянке

2012

5

665

Навальная Т.Записки риэлтора, или Нас всех испортил

2011

2

666

Над бабушкиной избушкой. Загадки

2012

3

667

Назарук О. Роксоляна

2008

2

668

Невилл М.Опасный виконт

2012

10

669

Неволина Е.Принц из Парижа

2012

5

670

Нежное настроение

2011

5

671

Незнанский Ф.Е.Восемь трупов под килем

2011

5

672

Незнанский Ф.Е.И грянул гром

2011

10

673

Незнанский Ф.Е.Король казино

2011

10

674

Незнанский Ф.Е.Криминальное наследство

2011

10

675

Незнанский Ф.Е.Кто есть кто

2011

10

676

Незнанский Ф.Е.Считалка для утопленниц

2011

5

677

Незнанский Ф.Золотой выстрел

2011

10

678

Незнанский Ф.Игра по-крупному

2011

10

679

Незнаский Ф.Е.Клуб неверных мужчин

2011

10

680

Нейлор К.Звезды без глянца

2011

10

681

Некрасов Е.Муха и чемоданчик сбомбой

2010

5

682

Несбё Ю.Снеговик

2011

5

683

Нестеров М.Агент ливийского полковника

2012

10

684

Нестеров М.Агент силовой разведки

2011

10

685

Нестеров М.Война нервов

2011

10

686

Нестеров М.Вольные стрелки

2011

10

687

Нестеров М.Морские террористы

2011

10

688

Нестеров М.Таймер для обреченных

2011

10

689

Нестерова Н.А в остальном, прекрасная маркиза

2011

15

690

Нестерова Н.Бабушка на сносях

2011

15

691

Нестерова Н.Волшебное настроение

2011

5

692

Нестерова Н.Воспитание мальчиков

2011

15

693

Нестерова Н.Вызов врача

2011

10

694

Нестерова Н.Выйти замуж

2011

5

695

Нестерова Н.Давай поженимся!

2011

15

696

Нестерова Н.Девушка с приветом

2011

10

697

Нестерова Н.Зефир в шоколаде

2011

15

698

Нестерова Н.Избранник Евы

2011

10

699

Нестерова Н.Конкурс комплиментов

2011

10

700

Нестерова Н.Кошки-мышки

2011

10

701

Нестерова Н.Однажды вечером

2011

10

702

Нестерова Н.Отпуск по уходу

2011

10

703

Нестерова Н.Позвони в мою дверь

2011

10

704

Нестерова Н.Прости меня

2011

5

705

Нестерова Н.Простите меня

2011

15

706

Нестерова Н.Сарафанное радио и другие рассказы

2011

10

707

Нестерова Н.Сделайте погромче

2011

10

708

Нестерова Н.Татьянин дом

2011

10

709

Нестерова Н.Театр двойников

2011

10

710

Нестерова Н.Точки над Ё

2011

10

711

Нестерова Н.Ты не слышишь меня

2011

5

712

Нестерова Н.Укус змеи

2011

5

713

Нестерова Н.Уравнение со всеми неизвестными

2011

15

714

Нестерова Н.Фантазерка

2011

10

715

Нестерова Н.Школа для толстушек

2011

10

716

Нолль И.Аптекарша

2011

3

717

Одувалова А.С.Опасное притяжение

2012

5

718

Онтадже М.Английский пациент

2011

2

719

Орлов А.Штрафбат.Приказано уничтожить

2011

7

720

Остер Г.Легенды и мифы Лаврового переулка

2012

3

721

Островская Е.Заповедник, где обитает смерть

2012

10

722

Острогин М.Здравствуй, брат, умри

2011

5

723

Острогин М.Мертвецы не танцуют: роман

2011

5

724

Очаковская М.Экспонат руками не трогать

2012

10

725

Павлищева Н.П.Последняя страсть Клеопатры

2011

3

726

Паолини К.Эрагон

2011

5

727

Патни М.Д. Совсем не респектабелен

2012

5

728

Патни М.Д.Не меньше чем леди

2011

10

729

Патни М.Д.Совсем не респектабелен

2012

5

730

Пелевин В.S.N.U.F.F.

2011

3

731

Пелевин В.Колдун Игнат и люди

2012

3

732

Пелевин В.Фокус-группа

2012

3

733

Пембертон М.Быть вместе

2011

10

734

Пикарди Ж.Дафна

2009

3

735

Пикол Д.19 минут

2011

15

736

Пирсон М.Проклятие воскреснуть

2011

3

737

Письменники про футбол : літературна збірна України

2011

5

738

Платова В.Странное происшествие в сезон дождей

2011

10

739

Погосян Е.Магия предательства

2011

3

740

Полякова Т.В.Welcome и прошлое

2011

5

741

Полякова Т.В.Единственная женщина на свете

2011

5

742

Полякова Т.В.Неутолимая жажда

2011

5

743

Полякова Т.В.Предчувствия ее не обманули

2011

5

744

Полякова Т.В.Трижды до восхода солнца

2011

5

745

Полякова Т.В.Уходи красиво

2012

5

746

Пономаренко С.Ведьмин подарок

2010

5

747

Пономаренко С.Проклятие скифов

2011

5

748

Прилепин З.К нам едет Пересвет.

2012

2

749

Пришла зима-проказница

2011

5

750

Прогулянки містом.Запоріжжя(ВПО";Запоріжжя";)

2005

15

751

Прокофьева С.Л.Кольцо призрака

2012

2

752

Пруст М.В поисках утраченного времени

2011

15

753

Пруст М.Пленница

2011

15

754

Пруст М.Содом и Гоморра

2011

15

755

Пучков Л.Н.Блиндажные крысы

2011

4

756

Радзинский Э.Иосиф Сталин. Начало

2012

5

757

Райбан Х.Звезная роль

2011

5

758

Рассказы и повести о любви

2012

5

759

Ремарк Э.М.Возлюби ближнего своего

2007

3

760

Ремарк Э.М.Приют Грез

2011

3

761

Ренар Л.Эликсир любви

2012

15

762

Робертс Г.Д.Шантарам

2010

10

763

Робертс Н.,Гэфни П.Затерянные в смерти

2011

10

764

Робертс Н.Белладонна

2011

15

765

Робертс Н.Ночной дым

2011

15

766

Робертс Н.Ночной эфир

2011

15

767

Робертс Н.Ошибка смерти

2011

15

768

Робертс Н.По праву рождения

2011

10

769

Робертс Н.Рискованное дело

2011

15

770

Робертс Н.Рискованные мечты

2010

15

771

Робертс Н.Соперница

2011

10

772

Робертс Н.Удивительная женщина

2011

15

773

Робертс Н.Черные Холмы

2011

10

774

Робски О.Эта тета

2009

5

775

Роздобудько И.Утренний уборщик.Шестая дверь

2011

10

776

Роздобудько І.Якби

2012

10

777

Рой О.Ловушка для вершителя судьбы

2011

10

778

Романова А.Шанель №007

2011

10

779

Романова Г.Блудница поневоле

2010

5

780

Романова Г.Любовь окрыляет

2012

10

781

Романова Г.Не доставайся никому

2011

10

782

Романова Г.Расплата за наивность

2010

5

783

Романова Л.Прически, стрижки, маникюр, педикюр своими руками

2011

5

784

Роньшин В.Тайна зефира в шоколаде

2010

5

785

Роулинг Д.Гарри Поттер и Дары Смерти

2012

5

786

Роулинг Д.Гарри Поттер и Кубок Огня

2010

5

787

Роулинг Д.Гарри Поттер и Орден Феникса

2011

5

788

Роулинг Д.Гарри Поттер и Принц Полукровка

2011

5

789

Роулинг Д.Гарри Поттер и Тайная Комната

2010

5

790

Роулинг Д.Гарри Поттер и Узник Азкабана

2010

5

791

Роулинг Д.Гарри Поттер и Философский Камень

2010

5

792

Рощин В.Г.Подводные волки

2012

10

793

Рубальская Л.Кольцо горячихрук

2011

1

794

Рубальская Л.Танго утраченных грез

2011

1

795

Рубина Д.Больно только когда смеюсь

2008

10

796

Рубина Д.Душегубица

2011

10

797

Рубина Д.На солнечной стороне улицы

2010

10

798

Рубина Д.Окна

2012

3

799

Рубина Д.Полное собрание повестей в одном томе

2011

10

800

Рубина Д.Синдром Петрушки

2010

10

801

Рубина Д.Холодная весна в Провансе

2010

10

802

Рубина Д.Цыганка

2007

10

803

Ряполова М.Бурецвіт

2010

10

804

Сабертон Р.Кэти ищет(Amazon№1)

2012

10

805

Саган Ф.В туманном зеркале

2010

3

806

Саган Ф.Муравьиха и Кузнечик

2011

3

807

Самаров С.Авторский выстрел

2012

15

808

Самаров С.Аномалия

2011

10

809

Самаров С.Департамент «X»

2011

10

810

Самаров С.Департамент «Х». Кибер-террор

2011

10

811

Самаров С.Департамент «Х». Прощальная молитва

2011

10

812

Самаров С.Остров Вальгалла

2011

10

813

Санаев П.В.Нулевой километр

2007

15

814

Санаев П.В.Похороните меня за плинтусом

2011

15

815

Сведенборг Э.Тайна небес

2011

15

816

Свеженцева Н.А.Ажурные узоры для вязания крючком

2011

10

817

Селин В.Большая книга летних каникул

2012

5

818

Семенов Г.В.Звезда английской школы

2011

5

819

Сергеева В.С.Такой же предатель, как мы

2010

5

820

Сергеева М.Любофф и другие товарно-денежные

2011

5

821

Серова М.Охотник на знаменитостей

2012

10

822

Серова М.С.Осыпь меня золотом

2012

10

823

Сєрова А.Інший вид

2010

10

824

Сковорода Г.Сад божественних пісень

2008

8

825

Славникова О.Легкая голова

2011

10

826

Смолл Б.Плененное сердце

2011

10

827

Соболев С.Кремлевский сыщик

2012

10

828

Соболева Л.П.Миф о вечной любви

2011

5

829

Солнцева Н.Дневник сорной травы

2012

5

830

Солнцева Н.Не бойся глубины

2011

5

831

Солнцева Н.Портрет кавалера в голубом камзоле

2011

5

832

Солнцева Н.Танец семи вуалей

2011

5

833

Соломатина Т.Девять месяцев, или «Комедия женских

2011

10

834

Соломатина Т.Естественное убийство

2012

10

835

Соломатина Т.Естественное убийство – 2.

2012

10

836

Соломатина Т.Кафедра А &Г

2010

9

837

Соломатина Т.Мой одесский язык

2010

9

838

Соломатина Т.Папа

2011

8

839

Соломатина Т.Приемный покой

2011

9

840

Соломатина Т.Ю.Акушер-ха!(Вторая и последняя)

2011

8

841

Соломатина Т.Ю.Акушер-ха!Байки

2011

8

842

Соломатина Т.Ю.Больное сердце

2011

8

843

Соломатина Т.Ю.Девять месяцев, или Комедия женских

2011

8

844

Соломатина Т.Ю.Узелки.Великовозрастным младенцам

2011

8

845

Старшинов А.Наследник императора

2011

10

846

Степанова Т.Ю.Душа-потемки

2011

10

847

Степанова Т.Ю.Тот,кто придет за тобой

2011

10

848

Степанова Т.Ю.Три богини судьбы

2011

10

849

Стил Д.Чарлз-Стрит,44

2011

10

850

Стил Д.Что было, что будет

2011

15

851

Сто велиикх композиторов

2011

15

852

Сто великих храмов мира

2011

15

853

Сто великих авантюристов

2011

15

854

Сто великих битв

2011

15

855

Сто великих военных тайн

2012

15

856

Сто великих городов мира

2012

15

857

Сто великих диктаторов

2011

15

858

Сто великих женщин Украины

2011

15

859

Сто великих загадок истории Украины

2012

15

860

Сто великих замков

2011

15

861

Сто великих заповедников и парков

2011

15

862

Сто великих изобретений

2011

15

863

Сто великих казней

2011

15

864

Сто великих картин

2011

15

865

Сто великих кораблекрушений

2011

15

866

Сто великих людей

2011

15

867

Сто великих мастеров прозы

2011

15

868

Сто великих мореплавателей

2011

15

869

Сто великих музеев мира

2011

15

870

Сто великих мыслителей

2011

15

871

Сто великих наград

2011

15

872

Сто великих путешественников

2011

15

873

Сто великих сокровищ

2011

15

874

Сто великих ученых

2011

15

875

Сто великих чудес света

2011

15

876

Сто знаменитых катастроф

2011

15

877

Сто знаменитых памятников архитектуры

2011

15

878

Сто знаменитых художников

2011

15

879

Сто лучших сочинений на свободную тему

2011

15

880

Сто любимых книг

2011

15

881

Сто мировых шедевров

2011

15

882

Сто опер

2011

15

883

Стоун И.Жажда жизни

2012

15

884

Стронгин В.Любовь Полищук

2011

3

885

Судзуки К.Звонок-0

2011

15

886

Судзуки.Звонок-2

2011

15

887

Сухов Е.Украсть - так власть

2012

10

888

Сэ С.Ева

2011

5

889

Сэндс Л.Мой опасный возлюбленный

2011

10

890

Сюарт Г.Последний мушкетер

2012

5

891

Тамоников А.А.Взвод специальной разведки

2012

10

892

Тамоников А.А.До первого выстрела

2012

10

893

Тамоников А.А.Дороги назад нет

2012

10

894

Тамоников А.Адская смесь

2012

10

895

Тамоников А.Возмездие придет в камуфляже

2012

10

896

Тамоников А.Воин. Александр Тимохин

2011

10

897

Тамоников А.Кремлевский спецназ

2012

10

898

Тамоников А.Приказано совершить подвиг

2012

10

899

Тамоников А.Проект «Эльба»

2012

10

900

Темкин Н.Пропавшие буквы, или Алеша Попов в Муми-доле

2012

5

901

Тепляшина Е.Отдайте мне ваших детей

2011

10

902

Тисовська Н.Три таємниці Великого озера

2011

10

903

Токарева В.Назло

2011

10

904

Токарева В.Ничего не меняется

2012

10

905

Трауб М.Я никому ничего не должна

2011

10

906

Трублаїні М.Шхуна ";Колумб";

2010

10

907

Трубников А.Черный Гетман

2011

10

908

Трускиновская Д.Рецепт на тот свет

2012

10

909

Трускиновская Д.Скрипка некроманта

2012

10

910

Турянський О.Поза межами болю

2009

10

911

Удивительные приключения маленьких друзей. Сказки

2012

5

912

Улицкая Л.Бедные родственники

2011

10

913

Улицкая Л.Веселые похороны

2011

10

914

Улицкая Л.Даниэль Штайн,переводчик

2011

10

915

Улицкая Л.Девочки

2011

10

916

Улицкая Л.Зеленый шатер

2011

6

917

Улицкая Л.Искренне ваш,Шурик

2011

6

918

Улицкая Л.Медея и ее дети

2011

10

919

Улицкая Л.Первые и последние

2011

6

920

Улицкая Л.Русское варенье

2011

6

921

Улицкая Л.Сквозная линия

2012

2

922

Улицкая Л.Сонечка

2011

6

923

Улицкая.Люди нашего царя

2012

3

924

Уоррен Т.Соблазненная его прикосновением

2012

15

925

Уоррен Т.Э.Искушение поцелуем

2012

6

926

Усачев А.Всеобщая декларация прав человека в пересказе

2011

5

927

Устинова Т.В.Всегда говори всегда-2

2012

5

928

Устинова Т.В.Всегда говори всегда-3

2012

5

929

Устинова Т.В.Неразрезанные страницы

2012

5

930

Устинова Т.С небес на землю

2012

15

931

Уэллс П.Сердцеедки. Правила люб

2012

5

932

Уэльбек М.Карта и территория

2011

5

933

Филатов Н.Золото Каддафи

2011

10

934

Филлипс С.Э.Итальянские каникулы

2011

10

935

Филлипс С.Э.Красив,богат и не женат

2011

10

936

Филлипс С.Э.Просто неотразим

2012

10

937

Фонкинос Д.Нежность(кино)

2012

10

938

Фостер С.Э.Мона Лиза

2010

5

939

Франзен Д.Свобода

2012

5

940

Франко І.Я.Грицева шкільна наука

2008

10

941

Ффорде Д.Дело Джен

2011

2

942

Фэйзер Д.Снежная ночь с незнакомцем

2012

10

943

Харрис Д.Леденцовые туфельки

2012

5

944

Харрис Д.Шоколад

2011

5

945

Харрис Т.Молчание ягнят

2011

10

946

Харрис Ш.Все хорошо,что начинается с убийства

2011

5

947

Харрисон Л.Школа монстров

2011

10

948

Хенли В.Награда для воина

2011

10

949

Хокинс К.Ночь в Шотландии

2011

10

950

Чайковський А.За сестрою

2008

10

951

Чарская Л.Девичьи судьбы

2012

5

952

Чейз Э.Навсегда в твоем сердце

2011

10

953

Черкасенко С.Пригоди молодого лицаря

2008

5

954

Чернецов А.Век одиночества

2011

5

955

Черчесов А.Г.Дон Иван

2012

2

956

Чиж А.Формула преступления

2012

10

957

Чичикало Н.В.Вяжем в технике фриформ. Творческий подход

2011

10

958

Чудинова Е.Декабрь без Рождества

2012

15

959

Чудинова Е.Ларец

2010

15

960

Чудинова Е.Лилея

2012

10

961

Шарма Р.Монах,который продал красный ";Феррари";

2011

15

962

Шаров А.Приключения Еженьки и других нарисованных

2012

3

963

Шахов М.А.В прицеле-Олимпиада

2012

10

964

Шахов М.А.Ген разведчика

2012

10

965

Шахов М.А.Команда.Красная куртка

2012

10

966

Швемм М.На крыльях любви

2011

4

967

Шевалье Т.Девушка с жемчужной сережкой

2011

5

968

Шевченко Т.Г.Кобзар

2012

10

969

Шевчук В.Дім над прірвою

2011

20

970

Шекспир В.Антоний и Клеопатра

2011

2

971

Шекспир В.Бесплодные усилия любви

2011

3

972

Шекспир В.Венецианский купец

2011

2

973

Шекспир В.Два веронца

2011

3

974

Шекспир В.Макбет

2010

3

975

Шекспир В.Отелло

2010

3

976

Шекспир В.Укрощение строптивой

2010

5

977

Шекспир У.Гамлет

2011

3

978

Шекспир У.Ромео и Джульетта.Сонеты

2011

5

979

Шилова Ю.В.Если хочешь меня-возьми

2011

10

980

Шилова Ю.В.Замки из песка,или Стервам

2011

10

981

Шилова Ю.В.Меня зовут Провокация, или Я выбираю

2011

10

982

Шилова Ю.В.Мое сердце ставит точку

2011

10

983

Шилова Ю.В.На зависть всем, или Меркантильная

2011

10

984

Шлинк Б.Правосудие Зельба

2011

10

985

Шоу Б.Новая игра-воздушный футбол

2011

5

986

Шпиллер К.Loveушка для мужчин и женщин

2012

2

987

Шпиллер К.Я боюсь.Дневник моего страха

2012

2

988

Шульга В.Берег зла

2011

4

989

Щедрова Ю.Вся правда о знакомствах с мужчинами

2011

5

990

Щербакова Г.Актриса и милиционер

2011

5

991

Эко У.Имя розы

2011

9

992

Эко У.История красоты

2004

3

993

Эко У.Остров накануне

2012

5

994

Эко У.Пражское кладбище

2011

3

995

Эко У.Таинственное пламя царицы Лоаны

2008

2

996

Эллиот К.Опасное пламя страсти

2012

10

997

Эммануэль-Шмитт Э.Розовая дама

2011

15

998

Эрвин В.Скуби-Ду и ты: дело о театральном призраке

2012

5

999

Эскивель Л.Шоколад в кипятке

2011

5

1000

Эссекс Э.В поисках наслаждения

2012

5

1001

Законодавство України про житл.-ком.господарство

2012

3

1002

Адміністративне право/Кисіль З.Р.

2012

7

1003

Адміністративне правоЗаг.частина\Алфьоров С.М.

2012

5

1004

Антикризове управління/Тюріна Н.М.

2012

5

1005

Антимонопольнo-конкурентне право України/Журик Ю.В.

2012

5

1006

Аудит. Навч. посібник/Немченко В.В.

2012

5

1007

Безпека життєдіяльності/Атаманчук П.С.

2011

10

1008

Біржове право/Котирло О.О.

2012

5

1009

Бухгалт. облік у бюджет. установах і організаціях/Шара Є.Ю.

2012

5

1010

Бухгалтерський облік у банках/Волкова І.А.

2012

5

1011

Бухгалтерський облік у бюджет.установах/Михайлов М.Г.

2012

5

1012

Бухгалтерський облік у галузях економіки/Атамас П.Й.

2012

5

1013

Бухгалтерський облік/Лишиленко О.В.

2012

5

1014

Бухгалтерський фінансовий та податковий облік/Шара Є.Ю.

2012

5

1015

Вікова психологія/Сергеєнкова О.П.

2012

5

1016

Геополітика та політична географія/Гольцов А.Г.

2012

6

1017

Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД/Дорошко

2011

8

1018

Господарське право України Навчальний посібник /Несинова С.В.

2012

10

1019

Готельний бізнес: теорія та практика/Мальська М.П.

2012

5

1020

Гроші та кредит/Левченко Л.В.

2012

3

1021

Гроші та кредит: теорія і практика/Коваленко Д.І.

2012

3

1022

Дитяча психологія/Дуткевич Т.В.

2012

3

1023

Ділове спілкування та культура мовлення./Пентілюк М.І

2011

8

1024

Економіка підприємства/Гринчуцький В.І.

2012

2

1025

Економіка підприємства/Гринчуцький В.І.

2012

5

1026

Економіка підприємства/Іванілов О.С.

2012

3

1027

Економіка праці і соціально-трудові відносини/Акулов М.Г.

2012

5

1028

Економіка промислового підприємства/Маслак О.І.

2012

7

1029

Економічна теорія управління фірмою/Іванова Н.Ю.

2012

5

1030

Економічна теорія. Політекономія/Семененко В.М.

2012

5

1031

Економічний аналіз торговельної діяльності/Гринів Б.В.

2012

5

1032

Електронна комерція/Шалева О.І.

2012

3

1033

Естетотерапія/Федій О.А.

2012

5

1034

Етнополітологія/Коршук Р.М.

2011

8

1035

Загальна психологія/Сергеєнкова О.П.

2012

5

1036

Закон України ";Про безпечність та якість харч.продуктів";

2012

5

1037

Законодавство України про пенсійне забезпечення.

2012

10

1038

Законодавство України про торгівлю і торг.обслуговування

2012

3

1039

Звітність підприємства/Крупельницька І.Г.

2012

3

1040

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства/Шкурупій О.

2012

5

1041

Зовнішньоекономічна діяльність/Румянцев А.П.

2012

5

1042

Зовнішньоекономічний менеджмент/Дахно І.І.

2012

5

1043

Золоте джерельце. Висловлювання про слово, мову, красномовство/Кацавець Р.С.

2009

15

1044

Інноваційний менеджмент/Захарченко В.І.

2012

3

1045

Інформатика/Наливайко Н.Я.

2011

5

1046

Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів/ Томашевський О.М.

2012

5

1047

Інформаційні технології та технічні засоби навчання/ Буйницька А.П.

2012

1

1048

Історія античної літератури/Бєлаш Г.О.

2012

10

1049

Історія вчень про державу і право/Сердюк О.О.

2012

10

1050

Історія держави і права України. Словник термінів і понять/Щукін В.

2011

10

1051

Історія економіки та економічної думки. Сучасні економічні теорії / Шевченко О.О.

2012

10

1052

Історія зарубіж.літератури XIX ст.-початок ХХ ст/Давиденко Г.

2011

10

1053

Історія зарубіж.літератури серед.віків та доби відрод./Давиденко Г.

2007

10

1054

Історія зарубіжних політичних вчень нової доби / Кирилюк Ф.М.

2008

3

1055

Історія зарубіжної літератури XX ст./Давиденко Г.Й.

2011

10

1056

Історія зарубіжної педагогіки/Коваленко Є.І.

2011

3

1057

Історія новітньої зарубіжної літератури/Давиденко Г.Й.

2008

10

1058

Історія педагогіки/Левківський М.В.

2011

4

1059

Історія світової культури/Левчук Л.Т.

2010

5

1060

Історія України.Україна у світі:історія і сучасність/ЛевицькаН.

2011

5

1061

Історія України/Гарін В.б.

2012

15

1062

Історія України: формування етносів, націй, держави/ Крупник О.Л.

2009

5

1063

Історія української культури/Павлова О.Ю.

2012

15

1064

Конфліктологія та теорія перговорів\Яхно Т.П.

2012

3

1065

Корпоративне управління: теорія та практика/Мальська М.П.

2012

3

1066

Країнознавство: теорія та практика/Мальська М.П,

2012

5

1067

Креативний менеджмент/Свидрук І.І.

2012

3

1068

Кримінальне право України/Вереша Р.В.

2012

5

1069

Кримінальний кодекс України

2012

5

1070

Культурологія/Гриценко Т.Б.

2011

5

1071

Маркетинг підприємства/Балабанова Л.В.

2012

3

1072

Международная экономика/Козак Ю.Г.

2012

5

1073

Менеджмент у сфері послуг/Моргулець О.Б.

2012

3

1074

Міжнародна економіка/Задоя А.О.

2012

5

1075

Міжнародна макроекономіка/Козак Ю.Г.

2012

5

1076

Міжнародна мікроекономіка/Козак Ю.Г.

2012

5

1077

Міжнародна торгівля та інвестиції/Павленко І.І.

2012

5

1078

Міжнародне приватне право/Кузьменко С.Г.

2012

3

1079

Міжнародний туризм/Божидарнік Т.В.

2012

5

1080

Національна економіка/Мельникова В.І.

2012

7

1081

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки /Швагуляк

2011

5

1082

Облік зовнішньоекономічної діяльності/Волкова І.А.

2012

2

1083

Облік та оподаткув. підприємств малого бізнесу/Атамас П.Й.

2012

3

1084

Організація та планування діяльності туристичних підприємств/Мальська

2012

5

1085

Організаційна поведінка/Савельєва В.С.

2012

5

1086

Організація бухгалтерського обліку/Чацкіс Ю.Д.

2012

3

1087

Організація діяльності турист. підприємства/Балашова Р.І.

2012

5

1088

Організація ресторанного господарства/Архіпов В.В.

2012

5

1089

Основи готельної справи/Круль Г.Я.

2012

3

1090

Основи загальної та юридичної психології/Нор В.Т.

2011

3

1091

Основи культури мовлення/Пасинок В.Г.

2012

10

1092

Основи культурології/Сандюк Л.О.

2012

8

1093

Основи логістики/Дудар Т.Г.

2012

5

1094

Основи раціонального і лікувального харчування/Карпенко

2011

3

1095

Оцінювання майна/Колінеску Т.В.

2012

3

1096

Педагогічна психологія/Сергеєнкова О.П.

2012

3

1097

Податкове право/Бандурка О.М.

2012

5

1098

Політична економія/Щетинін А.І.

2012

5

1099

Право інтелектуальної власності/Кравець В.Р.

2012

3

1100

Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності/Понікаров В.Д.

2012

3

1101

Правове регулювання ринку цінних паперів/Муравйов К.В.

2012

2

1102

Прикладна етика/Панченко В.І.

2012

5

1103

Професійна етика/Гуцаленко Л.В.

2011

5

1104

Психологія особистості/Столяренко О.Б.

2012

5

1105

Регіональна економіка та природокористування/Голіков А.П.

2012

5

1106

Ринкове ціноутворення/Мазур О.Є.

2012

3

1107

Світова економіка: її історія та дослідники/Ковальчук В.М.

2012

3

1108

Ситуаційний менеджмент/Бондар О.В.

2012

3

1109

Сімейне право України/Дякович М.М.

2012

5

1110

Соціальна педагогіка/Капська А.Й.

2011

4

1111

Соціальне страхування.Навч.посібник/Мальований М.І.

2012

5

1112

Соціологія/Кузьменко Т.М.

2010

7

1113

Спадкове право України/Кухарєв О.Є.

2012

5

1114

Статистика/Опря А.Т.

2012

5

1115

Стратегічне управління/Порохня В.М.

2012

3

1116

Стратегічний менеджмент/Бровкова О.Г.

2012

3

1117

Страхові послуги/Говорушко Т.А.

2012

3

1118

Страхування/Фісун І.В.

2012

5

1119

Телевізійна журналістика/Яковець А.В.

2009

3

1120

Теорія права і держави/Скакун О.Ф.

2012

7

1121

Транснаціональні корпорації/Козак Ю.Г.

2012

3

1122

Українська та зарубіжна культура/Кордон М.В.

2010

5

1123

Українське цивільне право. Право власності/Ромовська З.

2012

5

1124

Управління персоналом/Балабанова Л.В.

2012

5

1125

Управлінський облік. Підручник/Фаріон І.Д.

2012

3

1126

Філософія права/Сливка С.С.

2012

5

1127

Філософія/Бичко І.В.

2010

5

1128

Фінанси підприємств/Непочатенко о.П.

2012

5

1129

Фінанси/Кремень О.І.

2012

5

1130

Фінансове право України/Роль В.Ф.

2012

5

1131

Фінансовий аналіз/Безрутченко С.М.

2012

3

1132

Фінансовий менеджмент/Пазинич В.І.

2012

3

1133

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами/ Жолнер І.В.

2012

5

1134

Фінансовий ринок/Еш С.М.

2012

4

1135

Юридичний путівник автомобіліста/Теліпко В.Є.

2012

10

1136

Юридичний путівник споживача/Теліпко В.Є.

2012

5

1137

Інвестиційне право/ Вінник О.М.

2009

3

1138

Інвестиції. Словник/Карпінський Б.А.

2009

5

1139

Інфляція: суть, форми та її оцінка/Круш П.В.

2010

3

1140

Канонічне право/Лубський В.І.

2012

1

1141

Логіка для юристів/Конверський А.Є.

2012

1

1142

Математична статистика/Руденко В.М.

2012

3

1143

Менеджмент сервісу: теорія та практика/Сахно Є.Ю.

2010

1

1144

Менеджмент/ Рульєв В.А.

2011

2

1145

Міжнародна торгівля /Козак Ю.Г.

2011

1

1146

Національна економіка: регіональний та муніципальний вимір/Круш П.В.

2011

5

1147

НПК бюджетного кодексу України/за ред. М.Я.Азарова

2011

3

1148

НПК закону України ";Про засади запобігання і протидії корупції"; Станом на 01.01.2012р./за заг.ред.Шамрая В.О.

2012

1

1149

НПК закону України ";Про охорону праці";. Станом на 01.01.2012р./ за ред Артеменко О.В.

2012

1

1150

НПК Сімейного кодексу України.

2012

1

1151

НПК цивільного процесуального кодексу України. Станом на 01.01.2012р./за ред Богатиря В.В.

2012

1

1152

Облік у зарубіжних країнах/Губачова О.М.

2012

1

1153

Операційний менеджмент/Іванов М.М.

2012

1

1154

Організація і методика економічного аналізу /Косова Т.Д.

2012

1

1155

Організація праці менеджера/Виноградський М.Д.

2012

5

1156

Основи соціально-педагогічної діяльності/Шевців З.М.

2012

1

1157

Охорона праці. 2-ге видання /Грибан В.Г.

2011

5

1158

Психологія і педагогіка + CD/Тодорова І.С.

2011

1

1159

Психологія людини з обмеженими можливостями/Бочелюк В.Й.

2011

1

 

ЗАПОРІЗЬКА ЦБС ДЛЯ ДІТЕЙ, м.Запоріжжя, вул.Дзержинського, 51

 

 

1160

S.T.A.L.K.E.R:Остальное - судьба

2008

2

1161

Прогулки вокруг света.Письмо для верблюда

2009

5

1162

Улюбленi зимовi свята

2008

10

1163

";Казки малюкам";

2009

10

1164

";Країна казок";

2009

10

1165

";Кращі казки";

2009

10

1166

";Чарівні казки";

2009

10

1167

50 знаменитых загадок истории Украины

2009

10

1168

Безцінн? скарби укр. класичн. літератури

2009

10

1169

Вождь червоношкiрих

2008

5

1170

Острiв скарбiв

2009

5

1171

Про маму

2010

5

1172

Рiздвянi iсторii

2008

10

1173

Украiнська поезiя 19-20 ст.

2008

5

1174

Веселка. Барвиста абетка

2009

5

1175

Веселка. Казковий детектив

2009

10

1176

Веселка. Школа доброти

2009

10

1177

Веселка. Що?Де?Як?

2009

10

1178

Маленькие человечки

2010

3

1179

Поэты серебрянного века

2008

3

1180

Стихи русских поэтов

2008

3

1181

Все об Украине

2010

2

1182

ВЫРУБКА С ЧАСАМИ.КОЛОБОК

2008

5

1183

ВЫРУБКА С ЧАСАМИ.МОИ ЧАСИКИ

2008

5

1184

ВЫРУБКА С ЧАСАМИ.ТЕРЕМОК

2008

5

1185

ВЫРУБКА.КОШКИН ДОМ

2008

5

1186

ВЫРУБКА.МИШКА КОСОЛАПЫЙ

2009

5

1187

ВЫРУБКА.СЕРЕНЬКИЙ КОЗЛИК

2009

5

1188

ВЫРУБКА.СОРОКА-БЕЛОБОКА

2009

5

1189

ВЫРУБКА.ТРИ ПОРОСЕНКА

2009

5

1190

ВЫРУБКА.УГАДАЙКА

2009

5

1191

!Мои первые сказки-мультфильмы

2010

5

1192

Вiршi до улюблених свят

2009

10

1193

Моi першi казки

2009

10

1194

Найменшим дiтлахам

2009

10

1195

Сто вiршiв малюкам

2009

10

1196

.Улюблена книжка дiвчаток

2009

10

1197

Енц. ";Україна - моя Батьківщина";

2010

5

1198

Епоха козацтва в історії України. Художні твори вітчизняної класики

2007

15

1199

Закоханий чорт

2009

5

1200

Казки про чарівників

2008

5

1201

Казкова віхола. Українські народні казки

2009

5

1202

Лисичка і Журавель. Українські народні казки

2009

10

1203

Не цілуй жаб. історії про незвичайних принцесс

2010

5

1204

Пан Коцький. Українські народні казки

2009

10

1205

Пшеничний колосок. Українські народні казки

2009

10

1206

Чарівна сопілка. Українські народні казки

2009

5

1207

Казка про ріпку.Морозенко.Іван-царенко та жар-птиця.Скринька.Кращі казки для сімейного читання

2009

5

1208

Казки доброї феї

2008

10

1209

Казки світу

2009

10

1210

Казки Хiт.5 украiнських казок

2010

10

1211

Казки Хiт.Бременськi музиканти

2010

10

1212

Казки Хiт.Казки моеi бабусi.

2010

10

1213

Казки Хiт.Казки про велетнi

2010

10

1214

Казки Хiт.Казки староi Европи.

2010

10

1215

Казки Хiт.Казки Сходу.

2009

10

1216

Казки Хiт.Про гномiв

2010

10

1217

Казки Хiт.Чарiвнi icторii

2010

10

1218

Русские сказки

2010

3

1219

Казки зарубiжних письменникiв

2008

10

1220

Круглый год. Стихи о природе и праздниках

2008

5

1221

Л.С.ЛУЧШИЕ МУЛЬТИКИ МАЛЫШАМ

2009

5

1222

Л.С.ЛУЧШИЕ СКАЗКИ МАЛЫШАМ

2008

5

1223

Л.С.ЛЮБИМЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

2009

5

1224

Л.С.ЛЮБИМЫЕ РУССКИЕ СКАЗКИ МАЛЫШАМ

2008

3

1225

Л.С.ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ МАЛЫШАМ

2009

3

1226

Л.С.СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ

2008

5

1227

Л.С.СКАЗКИ О БОГАТЫРЯХ МАЛЫШАМ

2009

5

1228

Л.С.СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

2009

5

1229

Л.С.СКАЗКИ О ПРИНЦАХ И ПРИНЦЕССАХ

2008

5

1230

Л.С.СКАЗКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

2009

5

1231

Лебедь,щука и рак.Медведь и паучок.Две белки и рыжая лиса.Почему канюк пищит.Лиса и лодырь.

2008

5

1232

Лускунчик i мишачий король (укр)

2009

10

1233

Стихи русских поэтов

2010

5

1234

ЛюбимКнижка.Винни-Пух и все-всё

2010

5

1235

ЛюбимКнижка.Волшебные сказки

2010

5

1236

ЛюбимКнижка.Дружная семья

2008

5

1237

ЛюбимКнижка.Идет коза рогатая.

2010

5

1238

ЛюбимКнижка.Лучшие русские сказки

2010

5

1239

ЛюбимКнижка.Любимая книжка для

2010

5

1240

ЛюбимКнижка.Любимые маленькие

2010

5

1241

ЛюбимКнижка.Русские сказки

2009

5

1242

ЛюбимКнижка.Сказки о принцесса

2010

5

1243

Миньон Русские народные сказки

2006

10

1244

Миньон Сказки-мультфильмы

2007

10

1245

Миньон(б) Песенки и сказки

2008

1

1246

О школе с улыбкой

2008

5

1247

Пан Коцкий.Козел и баран.Курочка Ряба.Две сестры и старец.Лучшие сказки для семейного чтения

2009

5

1248

Пригодницькі, Українські народні казки з вузликами

2009

15

1249

Промінець. Ведмежаткове сонечко

2009

10

1250

Промінець. Гном Хома

2009

10

1251

Р.Н.С.Лесные домишки

2009

10

1252

Р.Н.С.Морозко

2009

10

1253

Р.Н.С.РУССКИЕ ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

2010

10

1254

Р.Н.С.Русские сказки о животных

2009

10

1255

Р.Н.С.Серебряное копытце

2010

10

1256

Р.Н.С.СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

2010

10

1257

Р.Н.С.СКАЗКИ НА НОЧЬ

2009

10

1258

Р.Н.С.СКАЗКИ О БОГАТЫРЯХ

2009

10

1259

Р.Н.С.СКАЗКИ О ВОЛШЕБСТВЕ

2009

10

1260

Р.Н.С.Сказки о добре и зле

2009

10

1261

Р.Н.С.СТИХИ И ЗАГАДКИ МАЛЫШАМ(СИНЯЯ)

2010

10

1262

Р.Н.С.У лукоморья дуб зеленый

2010

10

1263

Р.Н.С.Царевна-лягушка

2010

10

1264

Р.Н.С.Чудесные сказки

2010

10

1265

Світ навколо тебе. Українська міфологія. Легенди, перекази

2009

3

1266

Синий цветочек для мамы";Гераскина

2009

5

1267

Сказки Хит.21 сказка

2010

10

1268

Сказки Хит.Бременские музыканты

2010

10

1269

Сказки Хит.Волшебные истории

2010

10

1270

Сказки Хит.Сказки Востока.

2010

10

1271

Сказки Хит.Сказки для самых маленьких Н

2010

10

1272

Сказки Хит.Сказки моей бабушки.

2009

10

1273

Сказки Хит.Сказки о великанах

2010

10

1274

Сказки Хит.Сказки о гномах

2010

10

1275

Сказки Хит.Сказки старой Европы.

2008

10

1276

Сказки(хит). Времена года

2010

5

1277

Сказки(хит)Загадки,скороговорки

2008

5

1278

Сказки(хит)Курочка Ряба

2008

5

1279

Сказки(хит)Любимые русские сказки

2006

5

1280

Сказки(хит)Песенки про усатых,

2007

5

1281

Союзмультфильм!Гадкий утенок

2009

5

1282

Афоризмы и мысли великих людей

2009

2

1283

Українська драматургія. Золота збiрка

2009

3

1284

20000 льє під водою

2009

3

1285

.Аладдін і чарівна лампа

2008

5

1286

Біле ікло

2008

5

1287

Вигадливий Ідальго Дон Кіхот Ламанчський

2011

5

1288

Вождь червоношкірих

2009

5

1289

.Зоряний хлопчик

2008

5

1290

Казки дядечка Римуса

2009

5

1291

Малий Мук. Казки

2011

5

1292

Мандри Гуллівера

2009

5

1293

Мауглі

2008

5

1294

Микита Кожум'яка

2011

5

1295

Міфи Давньої Греції

2008

10

1296

Навколо світу за вісімдесят днів

2009

5

1297

Острів скарбів

2009

5

1298

Пригоди Піннокіо

2009

5

1299

Русские сказки