Главная > Документ


Komplexná akreditácia PRIF UK Oblasť výskumu 13 Vedy o živej prírode

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-001

Názov:

Morfológia človeka

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Zabezpečuje: Thurzo M., Beňuš R.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

5

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-019! Biológia človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška je zameraná na tvarovú variabilitu tela a orgánov človeka z fylogenetického aj ontogenetického hladiska. V rámci sledovanej problematiky sa zaoberá postavením morfológie v systéme biologických disciplín, uplatnením morfológie v antropológii, špecifickými prejavmi morfologickej variability človeka z hľadiska jej zdrojov a mikroevolučných zmien, spôsobmi a metodickými postupmi jej hodnotenia (morfometria, morfoskopia). Jej súčasťou je aj sledovanie etnickej variability, prejavov Heackelovho biogenetického zákona, progresívnych a regresívnych variet, ako aj intencionálnych mutilácii tela.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Pospíšil, M., F. et al., 1998: Biológia cloveka. I. VŠ učebné texty UK, Bratislava ; Heinz, Feneis, 1981: Anatomický obrazový slovník. Avicenum. Praha; Hanulík, M. et al., 1982: Praktické cvicenia z antropológie. VŠ učebné texty, UK, Bratislava.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-002

Názov:

Antropologické metódy (1)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Zabezpečuje: Thurzo M., Beňuš R.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: C3 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-019! Biológia človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V rámci tohto predmetu sa študenti oboznámia teoreticky i prakticky so základnými antropologickými metodikami používanými v historickej a forenznej antropológii.

Stručná osnova predmetu:

1. Posmrtné zmeny a tafonómia v historickej a forenznej antropológii2. Terénne metódy In situ sledovanie Dokumentácia Exkavácia Balenie, transport 3. Laboratórne metódy Čistenie, konzervovanie, uchovávanie, rekonštruovanie4. Anatómia (viac kostier v jednom hrobe, zvieracie kosti)a Morfologické metódy (lebka, postkraniálny skelet) 5. Určenie pohlavia6. Určenie veku7. Metrické metódy (lebka, postkraniálny skelet) Stanovenie telesnej výšky8. Morfologické varianty, epigenetika9. Paleopatológia10. Histológia, biochémia, rádio-metódy (izotopy), REM, serológia, DNA11. Ostatné útvary pri kostre, múmie Žiarové pohreby12. Spracovanie dát, štatistika, paleodemografia, epidemiológia, porovnávanie populácií, rekonštrukcia tváre13. Spracovanie kostrového nálezu

Literatúra:

Fetter, V., Prokopec, M., Suchý, J., Titlbachová, S., 1967: Antropologie. Academia. Praha; Hanulík, M. et al., 1982: Praktické cvicenia z antropológie. VŠ skriptá. PF UK; Dobisíková, M., Kuželka, V., Stloukal, M., Stránská, P., Velemínský, P., Vyhnánek, L. a Zvára, K., 1999: Antropologie. Příručka pro studium kostry. Národní Muzeum, Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-003

Názov:

Odborný seminár

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.

Zabezpečuje: Siváková D.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Seminár umoňuje študentom osvojiť si pravidlá vytvárania bibliograficých odkazov a formulácie citácií, ktoré sa nachádzajú v texte publikácie tak, aby ich vedeli správne používať pri svojej ďalšej vedeckej práci a práci s literatúrou vo všeobecnosti. Praktický nácvik podľa schém bibliografických odkazov a vytváranie štandardného poradia potrebných údajov na dostupnej literatúre v katedrálnej knižnici. Oboznámenie sa so zahraničnými odbornými časopisami, v ktorých sa publikuje antropologická problematika. Vypracovanie seminárnej práce z antropologickej problematiky, podľa výberu študentov, s uplatnením zásad štruktúrovania vedeckej publikácie a záznamov bibliografických odkazov.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-004

Názov:

Seminár z antropológie (1)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.

Zabezpečuje: Siváková D.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Seminár umožňuje študentom rozšíriť si už osvojené poznatky z antropológie o ďalšie nové prístupy a pohľady k zvolenej téme, aj z príbuzných vedeckých disciplín. Zadávané aktualizované témy nie sú zahrnuté do povinných predmetov študijného plánu a sú často aj spoločensky aktuálne. K prezentácii vypracovaných tém študentami je diskusia v skupine.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-005

Názov:

Antropologické metódy (2)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.

Zabezpečuje: Siváková D., Neščáková E.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: C2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V rámci tohto predmetu sa študenti oboznámia teoreticky i prakticky so základnými antropologickými metodikami( antropometrická, antroposkopická, dynamometrická, bioelektrická impedancia) používanými v rôznych oblastiach základného antropologického výskumu i aplikovanej antropológie ako klinická antropológia, športová, forenzná, ergonomická.

Stručná osnova predmetu:

1. týždeň: Antropometria, postup pri meraní, antropometrické prístroje.2. týždeň: Určovanie antropometrických bodov: body na hlave, trupe, končatinách, vypracovanie protokolu z vyšetrenia uvedených znakov medzi študentami v krúžku).3. týždeň: Antropometrické meranie výškových, dĺžkových, šírkových a obvodových rozmerov, vypracovanie protokolu z vyšetrenia uvedených znakov medzi študentami v krúžku).4. týždeň: Meranie podkožného tuku, výpočet % tuku, aktívnej telesnj hmoty, vypracovanie protokolu z vyšetrenia uvedených znakov medzi študentami v krúžku). 5. týždeň: Výpočet indexov telesných rozmerov z nameraných údajov.6. týždeň: Somatotypológia, výpočet somatotypov, somatografy.7. týždeň: Určovanie telesného zloženia (metódy podľa Matiegku, Drinkwatera a Rossa).8. týždeň: Určovanie biologického veku (kostný a proporčný vek).9. týždeň: Určovanie biologického veku(vývinový vek a zubný vek). 10.týždeň: Somatoskopické vyšetrenie: a)popisné znaky na hlave, krajine čela, očí, vypracovanie protokolu z vyšetrenia uvedených znakov medzi študentami v krúžku). 11.týždeň: Somatoskopické vyšetrenie: b)popisné znaky na krajine brady, úst, nosa vypracovanie protokolu z vyšetrenia uvedených znakov medzi študentami v krúžku). 12. týždeň: Somatoskopické vyšetrenie: c)popisné znaky na uchu, pigmentácie, ruky, nechty vypracovanie protokolu z vyšetrenia uvedených znakov medzi študentami v krúžku). 13. týždeň: Biaimpendancia, nácvik vyšetrení, nácvik metód a vypracovanie protokolu z vyšetrenia uvedených znakov medzi študentami v krúžku).

Literatúra:

Fetter, V., Prokopec, M., Suchý, J., Titlbachová, S., 1967: Antropologie. Academia. Praha; Hanulík, M. et al., 1982: Praktické cvicenia z antropológie. VŠ skriptá. PF UK. Riegerová, J., Ulbrichová, M.: Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu 0příručka funkční antropologie). Skriptá UP, Olomouc, 1993, 185 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-006

Názov:

Demografia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.

Zabezpečuje: Mládek J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet je úvodom do štúdia ludských populácií. Cielom predmetu je zvládnutie poznatkov o zákonitostiach vývoja, rozmiestnenia, dynamiky a štruktúry obyvatelov v regionálnej i globálnej (Zem) mierke. Významnou súcastou je aktívne zvládnutie numerických a štatistických metód a ich využitie pri analýze problémov v antropológii.

Stručná osnova predmetu:

1. Demogeografia ako vedná disciplína. predmet a metódy výskumu, postavenie v systéme geografických vied a vzťah k ostatným disciplínám, základné zdroje informácií /štatistické, kartografické, literatúra/.2. Demografia ako vedná disciplína. predmet a metódy výskumu, postavenie v systéme vied.3. Geografické rozmiestnenie obyvateľstva. vývoj rozmiestnenia obyvateľstva, hodnotenie prírodných a socio-ekonomických faktorov rozmiestnenia obyvateľstva, metódy analýzy geografického rozmiestnenia obyvateľstva, koncentrácia a rozptyl obyvateľstva, hustota obyvateľstva, modelovanie.4. Dynamika obyvateľstva. prirodzený pohyb obyvateľstva, jeho zložky, zákonitosti zmien /natalita, mortalita, sobášnosť, rozvodovosť, potratovosť/, mechanický pohyb obyvateľstva, jeho zložky, zákonitosti /migrácie, dochádzka do zamestnania, hlavné svetové migrácie/, celkový pohyb obyvateľstva, reprodukcia obyvateľstva, metódy štatistickej a kartografickej analýzy pohybov obyvateľstva.5. Štruktúra obyvateľstva. štruktúra podľa biologických znakov /rasová, veková, podľa pohlavia/, ekonomická štruktúra obyvateľstva, štruktúra podľa kultúrnych znakov /jazyková, etnická, vzdelanostná/, metódy a techniky analýzy a interpretácie štruktúry obyvateľstva.6. Vývoj obyvateľstva a prognózy populačného vývoja. hlavné etapy vývoja ľudskej spoločnosti v priestorovom aspekte, prognózy populačného vývoja, populačné zákony a populačné teórie.

Literatúra:

Mládek, J. : Základy geografie obyvatelstva. Vzsokoškolská ucebnica. SPN Bratislava, 1992; Pavlík, Z., Rychtaríková, J., Šubrtová, A. : Základy demografie. Academia Praha, 1986; Mládek, J. edit. : Demogeografia Slovenska. Vývoj obyvatelstva, jeho dynamika, vidiecke obyvatelstvo. Univerzita Komenského, Bratislava, 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-007

Názov:

Vývinová antropológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.

Zabezpečuje: Siváková D., Neščáková E.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIAN-019! Cvičenie k diplomovej práci (4)

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Sleduje ontogenetický vývin ludského organizmu od jeho vzniku (oplodnenie), narodenia až po dosiahnutie dospelosti. Analyzuje vnútorné (dedicné) a vonkajšie (prostredie) cinitele pôsobiace na rast a vývin. Sleduje všeobecné zákonitosti biológie dietata a dospievania. Pozornost venuje biologickému rozvoju (biologický vek - rastový, proporcný, vývinový a kostný vek) vo vztahu ku chronologickému veku. Vysvetluje otázky normy, rastovej krivky, sekulárneho trendu a akcelerácie. Sleduje patologický rast v prenatálnom, perinatálnom a postnatálnom období a príciny, ktoré ho spôsobujú.

Stručná osnova predmetu:

1. týždeň: Telesné zmeny v jednotlivých etapách ontogenézy, postnatálny rast a vývin, 2. týždeň: Základné zákonitosti rastu a vývinu.3. týždeň: Rastová krivka,spôsoby zostrojovania rastovej krivky. 4. týždeň: Regulácia rastu a vývinu.5. týždeň: Akcelerácia a sekulárny trend, teórie príčin akcelerácie a sekulárnemu trendu.6. týždeň: Biologický vek - rastový vek, zubný vek, vek vývinu sekundárnych pohlavných znakov.7. týždeň: Biologický vek - kostný vek (metódy určovania, TW2, TW3), proporčný vek, biologický vek počas startnuia a staroby. 8. týždeň: Biotypologické a somatotypologické systémy.9. týždeň: Somatotypy a ich výpočet.10. týždeň: Zloženie tela (podľa Matiegku a Drinkwatera a Rossa).11. týždeň:Patologický zmenený rast a vývin.12. týždeň:Norma a jej význam.Využitie štatistických metód.

Literatúra:

Drobná, M., Drobný, I., 1978: Vývinová antropológia (Biológia detstva a dospievania, Biotypológia) VŠ skriptá, PríFUK Bratislava.Pospíšil, M. F. a kol.: Biológia človeka 2.VŠ skriptá, PRIF UK, Bratislava. 2002. ISBN 80-223-1542-7.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-008

Názov:

Biochemická variabilita človeka

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.

Zabezpečuje: Siváková D.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C2 Za obdobie štúdia: 52

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška oboznamuje študentov s normálnou (nepatologickou) variabilitou geneticky podmienených krvnoskupinových markerov, najmä serologicky a biochemicky definovaných, o druhu a vlastnostiach antigénov/proteínov, dedicnosti, geografickej distribúcii alel resp. haplotypov erytrocytárnych, sérových a enzýmových polymorfizmov, asociáciou s chorobami ako príciny geografickej distribúcie, s významom v evolúcii. Okrem toho podáva strucný prehlad imunologických a DNA polymorfizmov, ktoré spolu s krvnoskupinovými majú význam pri štúdiu etnogenézy ludských populácií. Stavia na základných poznatkoch o zložení a funkcii krvi, ako najrozšírenejšieho biologického materiálu pre vyšetrenie. Náplnou cvicení je zvládnutie základných vyšetrovacích metodík na dôkaz prítomnosti aglutinogénov a aglutinínov v krvi a kostrovom materiáli, elektroforézy a izoelektrofokusácii proteínov.

Stručná osnova predmetu:

1. Dedičnosť normálnej variability. Genofond populácie a jeho zmeny. Genetický polymorfizmus .2.Zloženie krvi.Vznik, vývoj a tvorba krviniek. Červené krvinky: tvorba,vývoj, morfológia a fyziológia, zmeny pri chorobných stavoch. Biele krvinky a krvné doštičky: tvorba , vývoj, fyziológia. 3.Erytrocytárne polymorfizmy:Systém A1A2BO, ABH-Sekretor, 4.Erytrocytárne systémy: MNSs,Rhesus,5.Erytrocytárne systémy: P,Kell,Duffy,Kidd,Diego,Lutheran, XG.(pri každom systéme-história objavu,druhy a vlastnosti antigénov, dedičnosť, krvné skupiny a choroby,geografická distribúcia alel)6. Polymorfizmy sérových proteínov: Systém HP a subtypy, GC a subtypy,albumín7. Polymorfizmy sérových proteínov: TF a subtypy, PI a subtypy(pri každom systéme-história objavu, druh a vlastnosti proteínu, dedičnosť,asociácie s chorobami,geografická distribúcia alel.8. Polymorfizmy enzýmov: Kvalitatívna a kvantitatívna variabilita . Systém ACP1, PGM1 a subtypy,9. Polymorfizmy enzýmov: AK1,ESD,LDH.10.Polymorfizmy ekogenetických markerov: CHE1,G-6-PD varianty,MTHFR 11.Ďalsie polymorfné systémy: hemoglobínové varianty (HB S, HB C, HB E), Thalasémie, APOE(pri každom systéme-história objavu, druh a vlastnosti proteínu, dedičnosť, geografická distribúcia alel).12. Vyšetrovacie metódy:Vyšetrovanie krvných skupín ABO: vyšetrovanie aglutinogénov a aglutinínov priamym aj nepriamym spôsobom, vyšetrovanie podskupín, vyšetrenie množstva aglutinínu (titrácia séra), absorpčný test, elučný test, hemaglutinačno-inhibičný test- kostrový materiál, vyšetrovanie slín na vylučovateľstvo skup. vlastností,13.Vyšetrovacie metódy: elektroforéza na rôznych nosičoch, izolektrofokusácia,izolácia DNA,PCR metódy.

Literatúra:

Cavalli-Sforza, L., L., Menozzi, P., Piazza, A., 1996: The History and Geography of Human Genes. Princeston University Press. Princeston, New Jersey; Walter., H., 1998: Populationsgenetik der Blutgruppensystemen des Menschen. Schweizerbart sche Verlag. Stuttgart; Hrubiško, M. et al., 1981: Hematológia a transfuziológia. Vydavatelstvo Osveta; Scheffrahn, W., 1992: Elektrophoretische Methoden . In: Knussmann, R. : Anthropologie. I. Wesen und Methoden der Anthropologie. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart, Jena, New York.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-009

Názov:

Paleoantropológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Zabezpečuje: Thurzo M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

N-BIMO-001! Evolučná biológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška sa zaoberá interdisciplinárnym odvetvím antropológie, ktoré sa zameriava na pôvod a vývoj hominidov vrátane predchodcov cloveka a súcasného cloveka. Ku skamenelinám hominidov sa pristupuje z hladiska fyzickej antropológie, porovnávacej anatómie a evolucnej teórie. Súcastou prednášky sú aj informácie o evolúcii antropoidných primátov, o metódach datovania skamenelín a hlavných procesoch antroposociogenézy.

Stručná osnova predmetu:

PALEOANTROPOLÓGIASylabus1. týždeň: Videoprezentácia filmov Záhada človeka, Lucy a spoločnosť.2. týždeň: Videoprezentácia filmu Hľadanie našich predkov (3 časti).3. týždeň: Náplň, metódy a základné pojmy antropogénie, človek ako súčasť živočíšnej ríše (biosociálna podstata človeka, charakteristika primátov, vznik a evolúcia primátov, systém primátov).4. týždeň: Doklady o vývoji človeka zo živočíšneho predka - morfologické znaky, rudimenty a atavizmy, ontogenetické znaky. 5. týždeň: Doklady o vývoji človeka - fyziologické a biochemické znaky, makromolekulové znaky, chromozómové znaky, etologické znaky.6. týždeň: Metódy datovania kostrových pozostatkov (metódy absolútneho datovania, metódy relatívneho datovania).7.týždeň: Vývoj antropoidných primátov (pôvod a základné znaky, najstaršie antropoidné primáty, hypotézy vzniku, fylogenéza hominoidných primátov. 8. týždeň: Fylogenéza hominidov (základné znaky a taxonomické členenie hominidov, hypotézy vzniku hominidov, prví hominidi - Sahelanthropus, Orrorin).9. týždeň: Australopiti - predstavitelia rodov Ardipithecus, Australopithecus, Paranthropus.10. týždeň: Charakteristické znaky homininov (podčeľaď Homininae), hypotézy vzniku homininov, najstarší predstavitelia homininov (Homo sp., Homo habilis, Homo rudolfensis).11. týždeň: Homo ergaster, paleoekologické a fylogenetické aspekty habilinov, Homo antecessor, Homo heidelbergensis12. týždeň: Homo neanderthalensis (protoneandertálci, klasickí neandertálci, neskorí neandertálci), predstavitelia raného Homo sapiens a hypotézy vzniku moderného človeka.13. týždeň: Základné procesy antroposociogenézy, vývoj ľudskej spoločnosti (sociogenéza).

Literatúra:

Thurzo, M., 1999: Evolúcia cloveka. UK v Bratislave.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-010

Názov:

Ekológia človeka

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Milan Pospíšil, DrSc.

Zabezpečuje: Pospíšil M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V úvode sa študenti oboznámia s vývojom názorov na vztah cloveka a prostredia a základnými pojmami disciplíny. Predmetom prednášok je postavenie cloveka v prírode, jeho vývoj a súcasnost, adaptácie cloveka na faktory prostredia, energetika ludských ekosystémov, výživové mechanizmy, paleoekológia.

Stručná osnova predmetu:

1. Vývoj vzťahov človek – prostredie (Hippokrates , Platón, Aristoteles, Leonardo da Vinci, Montesquieu, Huntington, environmentálny determinizmus, environmentálny posibilizmus, Chicagská škola)2. Základné pojmy ekológie človeka (Ekológia človeka ako nový prístup k štúdiu človeka a jeho populácií. Špecificity ekológie človeka. Krátkodobý a dlhodobý aspekt v ekológii človeka.. Základná jednotka štúdia ekológie človeka – populácia. Dém. Životné prostredie. Ekosystémy s participáciou človeka.)3. Adaptácia, fyziologická plasticita. Biologická homeostáza, morfogenetická homeostáza.4. Proces adaptácie a faktory, ktoré ho ovplyvňujúReprodukčná zdatnosť (darwinovská fitness, koeficient selekcie). Kritérium reprodukčnej adaptácie v ekológii človeka. Roviny procesu adaptácie. Adaptácia správaním, adaptácia fyziologická, adaptácia genetická a demografická5. Typy ľudských ekosystémovPúšte a aridné oblasti. Tropické lesy. Tropické krovinaté lesy. Tropické stepi. Lesy mierneho pásma. Lesy a krovinaté porasty stredomorského typu. Stepi mierneho pásma. Severské lesy (tajga). Polárne oblasti a tundra. Vysokohorské oblasti. Geografické rozšírenie populácií.6. Typy ekonomiky ľudských spoločenstievZberatelia. Lovci. Pastieri a chovatelia dobytka. Kočovníci. Primitívni roľníci. Roľníci vyššieho stupňa. Industrializované spoločnosti. Typy prostredia v súvislosti s rozvojom poľnohospodárstva. Ekologická úspešnosť a faktory, ktoré ju ovplyvňujú.7. Energetika ľudských ekosystémovLindemanov energetický model ekosystémov. Výživové mechanizmy. Potravné reťazce a siete. Ľudská ekologická nika. Energetika a ľudské zásahy. Manipulácie ekologickou sukcesiou. Manipulácia a tvorba pulzov masy a energie. Zásahy zamerané na zvyšovanie hrubej produkcie. Modifikácie organizmov8. Ekológia výživyVýživové stratégie. Bazálny a činnostný metabolizmus. Základné zložky potravy a ich funkcie. Fyziologická plasticita organizmu. Dôsledky karencie tukov, bielkovín. Etnické zvláštnosti v obsahu základných zložiek v telových tekutinách. Hydrologický cyklus. Cyklus uhlíka. Cyklus dusíka, cyklus vápnika. Biogénne prvky. Vápnik. Železo. Jód. Chlorid sodný. Vitamíny9. Sociálne aspekty výživyVýroba prostriedkov obživy ako sociálny proces – distribúcia, reciprocita, redistribúcia. Kultúrne adaptácie na potravné zdroje v prostredí. Potravné zvyklosti a tabu. Hlad a skrytý hlad.10. Adaptácie na prírodné prostredieKlimatické adaptácie. Termolytické reakcie. Termogenetické reakcie. Ekologické pravidlá klimatickej adaptácie. Kultúrne aspekty klimatickej adaptácie. Adaptácie na vysokohorské podmienky11. Interakcie človeka s biotickým prostredímTypy interakcií ľudských spoločenstiev s populáciami iných druhov. Ekopatológia. Epidemické infekčné ochorenia. Parazitické choroby tropických a subtropických oblastí. Zdravotné problémy priemyslových krajín12. Ekogenetika človekaFaktory vzniku genetických polymorfizmov. Deficiencia laktázy. Rozdiely v aktivite aldehyddehydrogenázy. Polymorfizmus sérovej skupiny Gc. Cytochróm P – 450 monooxygenáza . Arylhydrokarbónová hydroxyláza. Glutation-S-transferáza. Hypercholesterolémia. LDL a HDL cholesterol. N-acetyltransferáza. alfa-1-antitrypsín. Hemoglobínové varianty.G6PD. Systém Duffy.13. Adaptácia na ľudské prostredieVeľkosť a hustota populácií. Natalita, mortalita, prirodzený prírastok. Demografické miery ľudských populácií. Procesy úpravy veľkosti populácií. Novorodenecká a dojčenská úmrtnosť. Stredná dĺžka dožitia. Priestorová distribúcia populácií. Urbanizácia, jej príčiny a dôsledky

Literatúra:

Pospíšil, M. F., Sieglová, Z., 1989: Ekológia cloveka. VŠ skriptá Prír. FUK v Bratislave.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-011

Názov:

Dermatoglyfika

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.

Zabezpečuje: Siváková D.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C2 Za obdobie štúdia: 52

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška oboznamuje s históriou, ontogenézou, histológiou a biológiou dermatoglyfických útvarov na povrchu ludského chirídia a porovnávajúcou dermatoglyfikou primátov. Pozornost je venovaná dedicnosti dermatoglyfických útvarov a aplikácii tohoto polymorfizmu pri populacno genetických štúdiách , v klinickej, forenznej a kriminalistickej dermatoglyfike. Poslucháci sú oboznámení s metodikou odberu odtlackov rôznymi technikami, s metodikou vyhodnocovania odtlackov a spracovania výsledkov.

Stručná osnova predmetu:

1.Úvod. Dermatoglyfika ako vedný odbor, história, základy praktického využitia, osobná identifikácia.2.Histológia, ontogenetický vývin a funkcia papilárneho terénu.3.Metódy odoberania a vyhodnocovania odlačkov.4.Vyhodnocovanie odtlačkov prstov rúk.5.Vyhodnocovanie odtlačkov dlaní.6.Vyhodnocovanie papilárneho reliéfu chodidiel nôh a prstov nôh.7.Spôsob spracovania vyhodnotených odtlačkov.8.Papilárny terén primátov a človeka.9.Základné trendy vo frekvencii útvarov na prstoch rúk a dlaniach, na chodidlách a a prstoch nôh.10.Dedičnosť útvarov papilárneho terénu. Diagnóza zygozity dvojčiat, využitie pri dedično-biologických skúškach.11.Etnická dermatoglyfika. Charakteristika populácií sveta na základe frekvencií útvarov papilárneho terénu.12.Vzťah medzi útvarmi papilárneho terénu. Vzťah medzi dermatoglyfickými útvarmi a normálnymi znakmi. Vzťah dermatoglyfických útvarov a klinickými syndrómami.13.Využitie dermatoglyfických charakteristík a metód v kriminalistike, identifikácii osôb, etnogenéze populácií, klinickej praxi.

Literatúra:

Pospíšil, M. F., 1979: Základy dermatoglyfiky. Vysokoškolské skriptá. UK Bratislava; Thompson, J. S., Thompsonová, M. W., 1988: Klinická genetika. Osveta Martin.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-012

Názov:

Seminár z antropológie (2)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Eva Neščáková, CSc.

Zabezpečuje: Neščáková E.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Seminár z antropológie (2) je určený pre IV. ročník študentov Antropológie. Je zameraný hlavne na správne citovanie prác potrebných pri tvorbe seminárnych prác a prípravy diplomových prác, ďalej na prácu s počítačom pri matematickom a štatistickom spracovaní údajov.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Reisenauer, R.: Metody matematické statistiky a jejich aplikace v technice.SNTL, Praha 1970. 239 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-015

Názov:

Seminár z antropológie (3)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Zabezpečuje: Thurzo M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Seminár slúži najmä na dopĺňanie vedomostí z tých oblastí antropológie, ktoré nie sú priamo zachytené v prednáškach a cvičeniach. Študenti sa oboznamujú aj poznatkami z okrajových antropologických disciplín, resp. z príbuzných a súvisiacich vedných odborov. Rozširovanie poznatkov sa uskutočňuje formou premietania videokaziet, prednáškami učiteľa a referátmi študentov, ktorí majú v prípade vlastného referátu možnosť vybrať si adekvátnu tému podľa vlastného výberu. Súčasťou seminára je diskusia o preberanej problematike.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-016

Názov:

Genetika ľudských populácií

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.

Zabezpečuje: Siváková D., Pospíšil M., Beňuš R.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C1 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

N-BIMO-002! Genetika človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška zoznamuje so základnými genetickými vlastnostami ludských populácií a ich genofondov. Preberajú sa jednotlivé faktory, ktoré ovplyvnujú genofond: panmixia, inbríding, homogamia, mutácie, selekcia, drift. Dalšie témy: Genetika populácií ako základ epidemiológie dedicných chorôb -Genetická zátaž – Genetický polymorfizmus - Genetické javy v ohranicených populáciách – Populacno-genetické aspekty evolúcie cloveka a ludských rás. Pozornost sa venuje zdrojom a zberu demografických údajov, analýze priezvisk a metódam analýzy ludskej heterogenity.

Stručná osnova predmetu:

1.Ľudská populácia a jej genofond. Genetika populácií ako základ epi-demiológie genetických ochorení. Nerovnovážne a rovnovážne populácie.Stabilná a nestabilná rovnováha. Genofond populácie a faktory, kto-ré ho podmieňujú.2.Panmixia. Genetické dôsledky panmixie v ľudských populáciách aHardyho-Weinbergov zákon. Genotypové zloženie populácie: jedenpár autozómových alel, mnohonásobný alelizmus, dva páry alel aväzba, alely na gonozómovom lokuse. Väzbová nerovnováha a asociábríding. Koeficient inbrídingu jedinca a koeficient inbrídingupopulácie. Dôsledky inbrídingu na genotypové zloženie populácie.Bernsteinov-Wrightov zákon. Rozsah inbrídingu v ľudských populá-ciách.4.Homogamia. Pozitívna a negatívna homogamia u človeka; jej vplyvna genotypové zloženie populácie.5.Mutácie ako populačno-genetický činiteľ. Osud selekčne neutrálnejmutácie v neohraničenej a v ohraničenej populácii. Obojstrannýmutačný tlak. Mutačná rovnováha. Neutrálne mutácie a genetický drift.6.Selekcia. Gametická a zygotická selekcia u človeka. Koeficientselekcie a fitness. Typy selekcie (proti dominantnému fenotypu,proti recesívnemu fenotypu, proti homozygotom, proti heterozygotom)a ich efekt. Selekcia a genetický polymorfizmus. Selekcia a mutácie.7.Genetická záťaž. Selekčná a mutačná záťaž v ľudských populáciách.MCM model odhadu latentnej genetickej záťaže u človeka. Letálnyekvivalent.8.Genetický polymorfizmus. Prechodný a stabilný polymorfizmus. Polymorfizmus udržovaný stabilizujúcou selekciou. Cena za selekciu a Haldaneov paradox. Selekčne neutrálny polymorfizmus a Kimurova neutrálna teória.9.Migrácia. Genofond zmiešanej populácie.10. Genetické javy v ohraničených populáciách. Wrightov efekt a efektzakladateľa v ľudských populáciáterpopulačná (Wahlundova) variancia. Nesystematický inbríding v ľudských populáciách. Ľudské genetické izoláty- Slovensko.12.Metódy izonýmie a opakovaných párov priezvisk (RPS).Princíp metód a aplikácií pri populačno-genetických štúdiách.13.Štatistické metódy: výpočet frekvencie alel, testovanie hypotéz:H-W rovnováhy, genetickej homogenity/heterogenity, priemerná heterozygozita, genetické vzdialenosti

Literatúra:

Ferák, V., Sršen, Š., 1990: Genetika cloveka. 2. vyd. SPN Bratislava, ; Chopra, V. P., 1992: Methoden der Populationsgenetik. In: Knussman, R. : Anthropologie. I. Wesen und Methoden der Anthropologie. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart, Jena, New York.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-017

Názov:

Etnická antropológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Milan Pospíšil, DrSc.

Zabezpečuje: Pospíšil M., Beňuš R.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

N-BIAN-001! Morfológia človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Študenti budú oboznámení s faktormi ovplyvnujúcimi variabilitu ludských populácií. Špeciálna pozornost bude venovaná vyvráteniu rasistických predsudkov. Okrem morfologickej variability, tiež variabilita monogénnych znakov ako sú krvné skupiny a izoenzýmy budú použité na opísanie rozlicných ludských populácií.

Stručná osnova predmetu:

1. Etnická antropológia a jej náplňZákladné pojmy etnickej antropológie. Populácia, etnos, rasa. Heterografická prítomnosť. Záver komisie UNESCO o biologickom obsahu pojmu rasa. Stanovisko Americkej antropologickej asociácie a Nemeckej antropologickej spoločnosti k dokumentu UNESCO. Stanovisko Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV.2. Základné prístupy ku klasifikácii ľudskej variabilityZákladné ciele klasifikácie. Typologické klasifikácie. Populačné klasifikácie. Klinálne klasifikácie. Molekulárne klasifikácie.3. Faktory a procesy spojené s ľudskou variabilitouMutácie, migrácie, selekcia, izolácia. Makro a mikroevolúcia. Nedarwinovské faktory evolúcie a mikroevolúcie.4. Metrické znaky a indexy sledované pri hodnotení variabilityVýška a hmotnosť tela. Telesné proporcie. Rozmery a indexy hlavy. Miery a indexy tvárovej časti hlavy.5. Polygénne dedičné opisné znaky6. Farba kože, farba vlasov, farba očí. Tvar a prierez vlasov. Ovlasenie tela a tváre. Variabilita dermatoglyfických útvarov. Opisné znaky tváre. Krajina oka. Krajina nosa. Krajina úst a brady. Vonkajšie ucho.7. Variabilita monogénne dedičných znakovSystém AB0. Distribúcia systému CDE (Rh). Systém MNSU. Systém P, Kell, Lutheran, Duffy, Kidd, Diego, Xg. Leukocytárny systém HL-A. Systémy sérových bielkovín.- haptoglobíny, Gc, Gm, Inv. Izoenzýmy – amylázy, AP, PGM, AK, laktáza. Chutnačstvo PTC.8. Metódy zberu materiálu pre etnickú antropológiuVýber vzorky. Nevyhnutnosť historického aspektu. Výber metód na základe stanoveného cieľa. Zloženie a príprava výskumného tímu. Fotodokumentácia, nákresová dokumentácia, odliatky.9. Obyvateľstvo EurópyJazykové skupiny európskeho obyvateľstva, etnické zloženie. Variabilita a kontinentálne trendy v rozmeroch tela obyvateľstva Európy. Variabilita morfologických opisných znakov. Variabilita serologická. Laponci. Baskovia. Guančovia. Rómovia10. Obyvateľstvo ÁzieEtnografická a jazyková charakteristika. Kaukazoidné zložky obyvateľstva Ázie(Irán, Afganistan, Pakistan, India. Kontaktné skupiny Kirgizovia, Uzbekovia, Sartovia. Obyvateľstvo Arabského polostrova –Beduíni, Jemenčania, Židia. Pôvodné obyvateľstvo Indie – Dravidovia, Tamilci, Veddovia. Mongoloiná zložka obyvateľstva Ázie. Aino.11. Obyvateľstvo AfrikyEtnická a jazyková charakteristika. Severná Afrika (Berberi, Tuarégovia, Tebuovia, Kabylovia, Koptovioa, Arabi). Etiópania. Západná Afrika: Nilotidi, Mandingovia, Ašanti, Pila-Pila, Ibo, Haussa, Yoruba.. Juh Afriky: Bantu, Xhulu, Herero, Owambo, Khoisan, Tutsi, Hutu. Pygmeovia. Obyvateľstvo Madagaskaru: Malgašovia, Merino.12. Obyvateľstvo Austrálie a OceánieAborigeni Austrálie a Tasmánie. Melanézania. Polynézania. Mikronézania. Tichooceánski pygmeovia (Negritto)13. Obyvateľstvo AmerikyTeórie osídlenia Ameriky. Inuiti (Eskimáci). Indiáni Severnej Ameriky. Indiáni Strednej Ameriky. Indiáni Južnej Ameriky. Zmeny skladby obyvateľstva Ameriky po konquiste.Rasizmus a jeho koreneXenofóbia. Teória preadamitov. Novodobé otrokárstvo. A.de Gobineau, Ammon, Aggassiz. „Vedecký rasizmus“. Nacistický rasizmus. Apartheid. Rasová segregácia v USA.

Literatúra:

Pospíšil, M. F. et al., 1984: Antropológia II, VŠ skriptá Prír. FUK v Bratislave.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-020

Názov:

Etológia človeka

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. Ing. Ján Grolmus, CSc.

Zabezpečuje: Grolmus J., Pospíšil M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

5

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška oboznámi posluchácov s biologickými základmi prejavov ludského správania. Pozornost sa bude klást na špeciálne vzory ludského správania a tiež na na vzory modifikované kultúrou. Poslucháci sa oboznámia so základnými metódami etológie cloveka.

Stručná osnova predmetu:

1. Správanie ako forma adaptácieZvláštnosti adaptácie správaním . Podmienky pre vznik správania. Úrovne regulácie správania. Zákonitosti evolúcie správania. Dejiny porovnávacieho štúdia správania. Ciele a teoretické základy humánnej etológie.2. Základné pojmy etológiePojem „vrodený“. Fylogenetické adaptácie v správaní.. Vrodené koordinácie a inštinktívne jednanie. Fylogenetické adaptácie v oblasti vnímania. Vrodené spúšťacie mechanizmy (AAM). Motivujúce mechanizmy, pudy, biologické rytmy. Emócie. Učenie a vlohy k učeniu. Kultúrne transponovanie vrodených dispozícií. Neuroetológia ľudskej slobody.3. Metódy humánnej etológieMetódy získavania dát. Úrovne pozorovania a opisu. Dokumentácia filmom a zvukom. Porovnávanie. Kvantifikujúca etológia. Štatistické metódy tvorby vzorky. Korelačná technika. Multivariačné štatistické metódy. Faktorová analýza a analýza hlavných komponentov. Zhluková analýza.4. Sociálne správanieKorene družnosti. Ambivalentnosť príklonu a odvrátenia v medziľudskom správaní. Ľudská rodina ako kryštalizačné jadro spoločnosti. Dyáda matka-dieťa: teória väzby a monotropia dieťaťa. Etologické aspekty pôrodu. Význam kontaktu matka dieťa bezprostredne po pôrode. Interakčné stratégie matka-dieťa. Kojenie. Otec ako väzbová osoba. Rodina a inštitúcia manželstva. Tvorba párov, dvorenie, pohlavná láska. Diferenciácia pohlavných rolí. Individualizované skupiny: rodina, rod a spojenectvá. Hierarchická úroveň a dominancia.5. Stratégie interakcií – všeobecná gramatika ľudského sociálneho správaniaŠtruktúra zložitejších rituálov. Etológia rečovej komunikácie. Teritorialita. Proxemika. Pôvod a sociálna funkcia vlastníctva. Vnútridruhové nepriateľstvo: Agresia a vojna. Agonálne správanie.6. KomunikáciaReč ako komunikačný kód. Čuchová komunikácia. Taktilná komunikácia. Vizuálna komunikácia. Výrazové pohyby. Mimika. Úsmev a smiech. Gestá a držanie tela ako výrazové charakteristiky.7. Ontogenéza správaniaVývojové teórie. Zvídavé správanie a hra. Hra ako forma učenia. Habituácia. Typy učenia. Vývoj medziľudských vzťahov.8. Etologické aspekty ekológie

Literatúra:

Novacký, M., Czako, M., 1987: Základy etológie. SPN Bratislava.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-021

Názov:

Klinická antropológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. MUDr.RNDr. Miroslav Palát, CSc.

Zabezpečuje: Palát M., Neščáková E.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIAN-007! Vývinová antropológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Študenti sa oboznámia v rámci predmetu s využitím antropologických metód a poznatkov v klinickej praxi. Pozornost bude venovaná patologicky zmenenému rastu a vývinu, tiež významu antropologických noriem pre klinickú prax., antropologickému skríningu, biotypológii (typ telesnej stavby a náchylnostou na urcité choroby).

Stručná osnova predmetu:

1. týždeň: Predmet a ciele klinickej antropológie.2. týždeň: Antropológia chorých a postihnutých.3. týždeň: Chromozomálne aberácie, metabolické poruchy, endokrinopátie.4. týždeň: Obezita5. týždeň: Ostatné orgánové chyby a choroby.6. týždeň: Telesná stavba a choroby.7. týždeň: Využitie antropologických metód v medicínskej praxi.8. týždeň: Antropometria v rámci medicínskeho skríningu.9. týždeň: Antroskopia v rámci medicínskeho skríningu. 10. týždeň: Antropologický skríning.11. týždeň: Metódy matematickej štatistiky v klinickej antropológii.12. týždeň: Normy a ich využitie v klinickej antropológii. 13. týždeň: Prínos klinickej antropológie do antropologickej teórie.

Literatúra:

Nováková, M., Hloušková, Z., 1984: Klinická antropologie. Avicenum Praha .Drobná, M.: Klinická antropológia. In: Pospíšil, M. M. a kol.: Biológia človeka 2. s. 231-244.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-024

Názov:

Inovatívne trendy v paleoantropológii

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Zabezpečuje: Thurzo M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: C2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Formou referátov vykonávaných študentmi a nadväzujúcou diskusiou sa študenti oboznamujú s novými nálezmi, názormi a hypotézami v oblasti paleoantropológie.Témy sú venované problematike, ktorá nie je uvedená v učebniciach resp. monografiách. Podklady na referáty pripravuje učiteľ, resp. v prípade záujmu aj sami študenti.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-025

Názov:

Ergonomická antropológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Zabezpečuje: Thurzo M., Cvíčelová M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIAN-005! Antropologické metódy (2)

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V predmete sa študenti oboznámia s aplikáciou antropometrických rozmerov pre potreby designu, návrhárstva riešení pracovísk a spotrebný priemysel. Ide o interdisciplinárny vstup antropometrie do systému “clovek – stroj – prostredie”. Pozornost sa venuje dynamickým a priestorovým charakteristikám cloveka a prezentácii antropometrických parametrov.

Stručná osnova predmetu:

1.prednáška:Ergonómia -definícia, interdisciplinárny vedný odbor,ciele ergonómie, 2.prednáška:Ergonómia v hygienickej a priemyselnej praxi, 3.prednáška: Priestorové obmedzenie výkonnosti človeka, základné telesné rozmery človeka, 4.prednáška: Pracovná poloha a pracovný priestor(manipulačný, pedipulačný,zorný priestor), 5.prednáška: Biomechanika človeka, silové schopnosti človeka, 6.prednáška :Smyslové obmedzenie výkonnosti človeka, 7.prednáška: Analýza pracovného prostredia, 8.prednáška:Zásady úpravy pracovných podmienok.

Literatúra:

Chundela, L., 1990: Ergonomie. Skriptá, Fak. strojní CVUT v Praze.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-026

Názov:

Kriminalistická a súdna antropológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Zabezpečuje: Thurzo M., Masnicová S.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIAN-011! Dermatoglyfika

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Kriminalistická antropológia patrí k najstarším aplikovaným odborom antropológie. V prednáške budú poslucháci oboznámení s metódami používanými pri identifikácii osôb ako aj bertilonage, hovorený portrét, tvorba fantómového obrazu podla identikitu, identifikácia podla latentných stôp zanechaných na mieste cinu, identifikácia na základe kostrových pozostatkov. Metódy urcenia veku a pohlavia podla kostry, stanovenie casu, ktorý uplynul od smrti jedinca. Grafická a plastická rekonštrukcia tváre podla lebky, Metódy forenznej antropológie, najmä metódy analýzy podobnosti a analýzy dedicnosti pre prípady paternity.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do kriminalistickej antropológie a história identifikácie osôb2. Daktyloskopická expertíza3. Kriminalistické skúmanie portrétu osoby4. Osteologická expertíza5. Trichologická expertíza6. Rekonštrukcia tváre na základe lebky7. Kriminalisticko-biologická expertíza8. Genetická expertíza

Literatúra:

Krajník, V. 2000: Kriminalistická technika.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-029

Názov:

Seminár z antropológie (4)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Zabezpečuje: Thurzo M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Študenti záverečného ročníka magisterského štúdia špecializácie antropológia referujú o aktuálnych výsledkoch dosiahnutých v rámci ukončovania diplomovej práce. Seminára sa zúčastňujú okrem študentov aj učitelia a vedeckí pracovníci Katedry antropológie, každý má možnosť vyjadriť sa ku konkrétnej diplomovej práci. Seminár imituje priebeh obhajoby diplomovej práce, takže ide aj o oboznámenie sa s formálnym priebehom obhajoby.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-030

Názov:

Pravek na našom území

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

E. Studeníková

Zabezpečuje: Studeníková E.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Úcelom tejto prednášky je poskytnút informácie o archeológii a histórii osídlenia územia Slovenska od neolitu až po starší stredovek.

Stručná osnova predmetu:

1. týždeň: Základná periodizácia praveku; metodológia; prírodné prostredie pravekého človeka2. týždeň: Antropogenéza; staršia a stredná doba kamenná v Európe a na Slovensku3. týždeň: Neolit a tzv. neolitická revolúcia; sídliská, typy domov a pohrebný rítus v strednej Európe4. týždeň: Eneolit a počiaky ťažby farebných kovov a ich spracovanie. 5. týždeň: Staršia a stredná doba bronzová na Slovensku. 6. týždeň: Civilizácia doby bronzovej v Egejskej oblasti7. týždeň: Obdobie popolnicových polí a záver doby bronzovej v Európe8. týždeň: Pôvod železa a Európa na prahu histórie.9. týždeň: Lokalita Hallstatt a centrá moci v staršej dobe železnej. Grécka kolonizácia10. týždeň: Kelti - historické pramene, vznik laténskeho umenia a kultúry. Oppidá.11. týždeň: Doba laténska na Slovensku a v Čechách. Bójovia12. týždeň: Doba rímska a sťahovanie národov - historické udalosti13. týždeň: Stavebná činnosť v germánskom prostredí na Slovensku

Literatúra:

Novotná, M., 1995: Svedectvá predkov. Martin, Vydavatelstvo MS.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-031

Názov:

Kultúrna a sociálna antropológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.

Zabezpečuje: Siváková D., Pospíšil M., Beňuš R.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Náplnou predmetu je oboznámenie posluchácov so základnými poznatkami o sociokultúrnom vývoji cloveka. Zaclenenie kultúrnej antropológie v systéme vied o cloveku, k biologickej, prehistorickej a historickej antropológii, etnológii, etnickej a lingvistickej antropológii. Poslucháci sa oboznámia s dejinami americkej a európskej kultúrnej antropológie, základnými vývinovými etapami a školami: evolucionizmom, difuzionizmom, funkcionalizmom, neoevolucionizmom a kultúrnou ekológiou. Dostanú základné informácie o metódach práce kultúrnej antropológie, etnocentrizme a kultúrnom relativizme.

Stručná osnova predmetu:

1. Náplň a dejiny kultúrnej a sociálnej antropológie2. Metodika výskumu v KSA3. Kultúra4. Ľudská prirodzenosť asocializácia5. Spoločenské systémy6. Manželstvo a rodina7. Rodina a príbuzenské systémy8. Kultúrna ekológia9. Ekonomická antropológia10. Sociálna kontrola11. Štát12.Náboženstvo13.Psychologická antropológia

Literatúra:

Wolf, J., 1992: Clovek a jeho svet. Ucební texty pro studenty Karlovy Univerzity, 1992; Ortová, J., 1999: Kapitoly z kulturní ekologie. Nakl. Karolinum Praha; Crapo, R., H., 1990: Cultural Anthropology. Dushkin Publ. Group., Guilford, Connecticut; Haviland, W., A., 1996: Cultural Anthropology. Harcourt Brace Colledge Publ., Philadelphia; Kottak, C., P., 1991: Cultural Anthropology. McGraw-Hill, Inc. New York.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-032

Názov:

Kinantropológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Marianna Šelingerová, CSc.

Zabezpečuje: Šelingerová M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1 Za obdobie štúdia: 13

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V rámci predmetu sa študenti oboznámia s históriou vzniku kinantropológie ako vedného odboru, s predmetom a metódami športovej kinantropológie ako integrovaného modelu štúdia pohybu cloveka:a) štúdium motoriky pri športovom pohybe, b) procesy a zmeny v organizme, osobitosti cloveka a skupín pri zámernej pohybovej cinnosti, c) vztahy medzi zámernou pohybovou cinnostou a spolocnostou. S využitím vedných odborov v športovej kinantropológii pri dosahovaní maximálnych výkonov jedinca alebo skupín, pri výchove detí, pri efektívnom využití volného casu, v liecebnej telesnej výchove, pri získaní umeleckého zážitku.;

Stručná osnova predmetu:

1.Týždeň: Úvod do kinantropológie- miesto v systéme vied, predmet, terminológia2.Týždeň: Predmet a štruktúra (biomechanické sledovanie motorickej, resp. športovej techniky, vývoj motoriky človeka, vlastnosti a schopnosti determinujúce motorický, resp. športový výkon, genetická podmienenosť a prognóyovanie, explanačné a predikčné objasňovanie motorických javov).3.Týždeň: Metodologické okruhy športovej kinantropológie (ŠK) - I.časť. Štúdium motoriky pri telesnom pohybe. 4.Týždeň: Metodologické okruhy ŠK - II.časť. Procesy a zmeny v organizme a osobnosti človeka a skupín pri zámernej pohzbovej činnosti.5.Týždeň: Metodologické okruhy ŠK - III.časť. Vyťahy medzi zámernou pohybovou činnosťou a spoločnosťou.6.Týždeň: Integrovaný a interdisciplinárny model štúdia pohybu človeka.7.Týždeň: Aplikácia biologických vied v systéme ŠK.8.Týždeň: Biologická kinantropológia. Morfologicko-funkčné vzťahy k pohybu.9.Týždeň: Využitie poznatkov a metód ŠK v športovej praxi.

Literatúra:

Havlícek, I.: Športová kinantropológia. In: Zrubák, A., Labudová , J.: Vedy o športe. Bratislava, 1998, s. 30-40.; Junger, J., Kasa, J.: Úvod do športovej kinantropológie. Univ.P.J.Šafárika v Košiciach, Pedag. fakulta Prešov, 1996, 116s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-034

Názov:

DNA instability and human health

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. M. Dušinská

Zabezpečuje: Dušinská M., Collins A.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIAN-008! Biochemická variabilita človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška venuje pozornost rôznym environmentálnym faktorom, ktoré vplývajú na nestabilitu DNA ( príjem vitamínov, antioxidantov) alebo poškodenie DNA (ultrafialové a ionizujúce žiarenie, genotoxické chemikálie pri profesionálnej alebo environmentálnej expozícii vrátane potravín a nápojov) v súvislosti s ludským zdravím. Spomenuté faktory ovplyvnujú individuálnu odpoved organizmu na poškodenie DNA alebo reparacné mechanizmy a zohrávajú pravdepodobne úlohu pri vzniku nádorových ochorení.

Stručná osnova predmetu:

1. Ekologické faktory,ktoré vplývajú na nestabilitu DNA: príjem vitamínov, antioxidantov a iné.2. Ekologické faktory, ktoré poškodzujú DNA:ultrafialové a ionizujúce žiarenie, genotoxické chemikálie pri profesionálnej alebo environmentálnej expozícii, vrátane potravín a nápojov.3. Poškodzujúce faktory DNA a ľudské zdravie.4. Individuálna odpoveď organizmu na poškodenie.5. Regulácia a expresia génov v eukaryotickej bunke.6. Reparačné mechanizmy DNA7. Typy reparačných mechanizmov: nukleotidová a fázová excízna reparácia.8. Bunková a molekulová biológia rakoviny.9. Reparačné mechanizmy a ich úloha pri vzniku nádorových ochorení10.Reparačné mechanizmy DNA a ich úloha v procese stárnutia

Literatúra:

Podľa doporučenia prednášajúceho

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-035

Názov:

Tafonómia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Zabezpečuje: Thurzo M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1 Za obdobie štúdia: 13

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Toto vedecké odvetvie prináša informácie o základných faktoroch, ktoré vplývajú na zvyšky organizmov od okamžiku smrti až po ich objavenie resp. vedecké skúmanie. Prednáška sa sústreduje na tafonómiu stavovcov a sleduje aspekty kostrovej biológie, disartikulácie pozostatkov, pochovávanie kostrových pozostatkov, sedimentacné procesy, modifikácia pozostatkov zásahmi cloveka, aktivitou dravcov a inými spôsobmi modifikácie telesných pozostatkov.

Stručná osnova predmetu:

TAFONÓMIASylabus prednášok 1. týždeň: Tafonómia ako vedecká disciplína (definícia, náplň a rozsah, základné aspekty tafonómie hominidov, koncepcia a terminológia).2. týždeň: Dejiny tafonómie (Obdobie klasickej tafonómie, obdobie modernej tafonómie).3. týždeň: Fosílna asociácia, tafonomické udalosti, vznik fosílnych asociácií, inhumácia.4. týždeň: Skameneliny ako fosílne doklady (pravé skameneliny, nepravé skameneliny, príklady).5. týždeň: Stopové skameneliny (zachovávanie, klasifikácia, nomenklatúra, príklady).6. týždeň: Náleziská skamenelín, postmortálna modifikácia organických zvyškov. 7. týždeň: Biostratinomické faktory, skeletizácia, zúžitkovanie kadáveru hominidmi, porciovanie, fragmentácia kostí. 8. týždeň: Pôsobenie vysokej teploty, abrázia, zvetrávanie.9. týždeň: Postdepozičné faktory, biologické faktory dekompozície.10. týždeň: Diagenetické a fosilizačné procesy, deštrukčné vplyvy, postdepozičné pohyby, erozívne a transportačné zmeny.11. týždeň: Okolnosti zachovávania kostí a zubov (mortálne okolnosti, postmortálna deštrukcia a transport, reprezentatívna hodnota skamenelín).12. týždeň: Priestorové rozloženie skamenelín v usadenine (horizontálne rozloženie, vertikálne rozloženie, orientácia, sklon).13. týždeň: Tafonomické okolnosti vzniku fosílnych asociácií, tafonomické procesy a vývoj spoločenstiev, princípy paleoekológie.

Literatúra:

Martin, Ronald E., 1999: Taphonomy: A Process Approach. Cambridge University Press; Lyman, R. Lee, 1994: Vertebrate Taphonomy. Cambridge University Press.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-036

Názov:

Využitie výpočtovej techniky v antropológii

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Karol Hatiar, CSc.

Zabezpečuje: Hatiar K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: C2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety:

N-BIZO-001! Bioštatistika

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V rámci predmetu študenti získajú potrebné znalosti pre spracovávanie antropologických i antropometrických údajov na pocítacoch.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-037

Názov:

Etnografia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

PhDr. Peter Salner, CSc.

Zabezpečuje: Salner P.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Náplnou prednášky sú základné metodologické prístupy etnografie, etnografia spolocenských skupín na našom území, ich typologizácia a systematizácia v doterajšom vývine a v súcasných zmenách a to z hladiska ich historickej a etnografickej kategorizácie, urcenie základných znakov, špecifík hospodársko-sociálneho vývoja, výskum rodiny, slovesná tvorba, spolocenská integrácia.;

Stručná osnova predmetu:

1. Etnografia v systéme vied o človeku2. Etnické skupiny3. Problematika národnostných menšín4. Etnogenéza rómskeho etnika na Slovensku5. Problematika rómskeho etnika na Slovensku6. Problematika židovskej menšiny na Slovensku7. Problematika nemeckej menšiny na Slovensku8. Špecifiká socio-ekonomického vývoja9. Rodina 10. Spoločenská integrácia11. Seminár podľa záujmu študentov12. Seminár podľa záujmu študentov13. Exkurzia po židovských pamiatkach v Bratislave

Literatúra:

Wolf, J., 1992: Clovek a jeho svet. Ucební texty pro studenty Karlovy Univerzity.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-038

Názov:

Paleoprimatológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Zabezpečuje: Thurzo M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1 Za obdobie štúdia: 13

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Náplnou tejto prednášky je štúdium evolúcie primátov od ich objavenia sa na našej planéte až do súcasnosti, vrátane ich adaptácie na odlišné životné prostredie a ich evolúciu v rôznych geografických oblastiach. Paleoprimatológia sa sústreduje na taxonómiu, systematiku a fylogenézu jednotlivých skupín vyhynutých primátov.

Stručná osnova predmetu:

PALEOPRIMATOLÓGIASylabus1. týždeň: Paleoprimatológia ako vedecká disciplína, primáty - jeden z radov cicavcov (základná charakteristika, lokomócia primátov.2. týždeň: Význam chrupu pre paleoprimatologický výskum, chrup primátov.3. týždeň: Vznik a evolúcia primátov (geologický kontext, základné hypotézy vzniku, najstaršie primáty, pôvod opíc Nového sveta).4. týždeň: Klimatické zmeny v minulosti, metódy datovania primátov, systém primátov.5. týždeň: Paleocénne primáty (Paromomyiformes), eocénne primáty (paleoklimatické podmienky a radiácia, základné systematické členenie, Strepsirhini, Haplorhini).6. týždeň: Anthropoidea (Eosimiidae, Parapithecoidea, Oligopithecoidea), hypotézy vzniku antropoidných primátov.7. týždeň: Oligocénne primáty - Cercamoniinae, Adapinae, Omomyinae, Microchoeridae, Tarsiidae).8. týždeň: Oligocénne primáty - Parapithecoidea, Catarrhini (Propliopithecoidea), Platyrhini (Cebidae).9. týždeň: Miocénne primáty (Sivaladapinae, Lorisoidea, Platyrrhini - Ceboidea).10. týždeň: Cercopithecoidea (Victoriapithecidae, Cercopithecidae), Catarrhini (Pliopithecidae).11. týždeň: Pliocénno-pleistocénne primáty (paleoklimatické podmienky, Galagidae, Cercopithecidae, radiácia cerkopitekoidovcov.12. týždeň: Hominoidea: Oreopithecidae, Proconsulidae, Dryopithecidae, Hylobatidae. Pongidae, Panidae.13. týždeň: Aktuálne nálezy fosílnych primátov a ich interpretácia.

Literatúra:

Fleagle, J. G., 1998: Primate Adaptation and Evolution. New York, Academic Press.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-039

Názov:

Športová antropológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.

Zabezpečuje: Siváková D., Neščáková E., Šelingerová M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Študenti sa oboznámi o športovej antropológii ako vednej disciplíny, v ktorej sa uplatňujú poznatky a metódy z oblasti vývinovej antropológie, humánnej genetiky, ľudskej variability a biotypológie. Je súčasťou aplikovanej antropológie, ktorá sa orientuje na riešenie otázok určitej oblasti spoločenskej praxe.

Stručná osnova predmetu:

1. týždeň: Definícia a obsah športovej antropológie.2. týždeň: Význam telovýchovy a športu v živote človeka.3. týždeň: Telesné charakteristiky výkonnostných a vrcholových športovcov.4. týždeň: Telesná stavba a veľkosť tela športovcov.5. týždeň: Somatotypy a telesné zloženie, ich výpočet a využitie v športovej praxi.6. týždeň: Proporcionalita a športový výkon.7. týždeň: Úloha športového antropológa pri výbere detí a mládeže pre výchovu výkonnostných a vrcholových športovcov.8. týždeň: Vplyv športovej aktivity na telesnú stavbu jednotlivcov.

Literatúra:

Riegerová, J., Ulbrichová, M.: Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu (příručka funkční antropologie).Uviverzita Palackého , Fakulta tělesné kultury. Olomouc 1993, 185 s. ISBN 80-7067-307-9.Neščáková, E., Drobná, M.: Športová antropológia. In: Pospíšil, M. F. a kol.: Biológia človeka 2. Univerzita Komenského, Bratislava 2002.s.245-261. ISBN 80-223-1542-7.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-041

Názov:

Základy paleopatológie

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Zabezpečuje: Thurzo M., Lietava J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V rámci tejto vedeckej disciplíny sa študenti oboznámia s výskytom chorobných zmien na zachovaných kostrových pozostatkoch príslušníkov vyhynutých populácií, a aj s rozclenením ochorení diagnostikovatelných na kostiach. Oboznámia sa tiež s diagnostickými metódami ako i interpretáciou paleopatologických nálezov a ich významom pre spoznávanie spôsobu života predhistorických a j historických populácií.

Stručná osnova predmetu:

1. Dejiny a predmet paleopatológie2. Kostné tkanivo3. Degeneratíne kĺbové ochorenia4. Traumy5. Umelé deformácie6. Nešpecifické infekčné ochorenia7. Špecifické infekčné ochorenia8. Neoplastické ochorenia9. Vývinové chyby10. Poruchy obehového aparátu11. Hormonálne poruchy12. Ochorenia zubov13. Mumifikované tkanivá

Literatúra:

Ortner, D. J., Putchar, W. G. J., 1981: Identification of pathological conditions in human skeletal remains. Smithsonian Contribution to Anthropology, 28, Smith. Instit. Press, City of Washington.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-051

Názov:

Všeobecná morfológia človeka

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Zabezpečuje: Thurzo M., Beňuš R.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

5

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-019! Biológia človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška je zameraná na tvarovú variabilitu tela a orgánov človeka z fylogenetického aj ontogenetického hľadiska. V rámci sledovanej problematiky sa zaoberá postavením morfológie v systéme biologických disciplín, uplatnením morfológie v antropológii, špecifickými prejavmi morfologickej variability človeka z hľadiska jej zdrojov a mikroevolučných zmien, spôsobmi a metodickými postupmi jej hodnotenia (morfometria, morfoskopia). Jej súčasťou je aj sledovanie etnickej variability, prejavov Heackelovho biogenetického zákona, progresívnych a regresívnych variet, ako aj intencionálnych mutilácii tela.

Stručná osnova predmetu:

VŠEOBECNÁ MORFOLÓGIA ČLOVEKASylabus1. týždeň: Morfológia človeka ako vedecká disciplína, vznik a dejiny morfológie, morfológia v systéme biologických disciplín, uplatnenie morfológie v antropológii.2. týždeň: Všeobecné aspekty morfologickej variability človeka, špecifické prejavy morfologickej variability človeka.3. týždeň: Fylogenetická variabilita, hodnotenie morfologickej variability človeka.4. týždeň: Morfometrické metódy (somatometria, cefalometria, telesné proporcie, osteometria, kraniometria.5. týždeň: Morfoskopické metódy (somatoskopia, cefaloskopia, odontoskopia).6. týždeň: Mikroevolučné morfometrické zmeny kostry v posledných tisícročiach (redukcia chrupu, gracilizácia, splošťovanie tváre, brachykranizácia, konformizačno-heterogenizačný trend).7. týždeň: Morfologická variabilita telesných charakteristík (metrické charakteristiky, hmotnosť tela, zloženie telesnej hmoty, povrch, objem a relatívna hmotnosť tela).8. týždeň: Opisné charakteristiky - tvár, oblasti hlavy, tvar krku.9. týždeň: Opisné charakteristiky - tvar trupu, tvar horných končatín, tvar dolných končatín.10. týždeň: Opisné znaky kože (pigmentácia, anomálie pigmentácie, štruktúra kože), útvary kožného krytu.11. týždeň: Etnická variabilita (všeobecné aspekty, základné znaky, variabilita polygénnych znakov, morfologické znaky).12. týždeň: Morfologické znaky obyvateľstva sveta, kaukauzoidi, negroidi, mongoloidi).13. týždeň: Morfologická variabilita kostrovej sústavy (mozgová časť lebky, tvárová časť lebky, postkraniálny skelet).

Literatúra:

Literatura : Pospíšil, M., F. et al., 1998: Biológia cloveka. I. Vysokoškolské učebné texty UK Bratislava ; Heinz, Feneis, 1981: Anatomický obrazový slovník. Avicenum. Praha; Hanulík, M. et al., 1982: Praktické cvičenia z antropológie. Vysokoškolské učebné texty, UK Bratislava.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIAN-100

Názov:

Sociológia pre antropológov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.

Zabezpečuje: Siváková D., Moravanská K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je poslucháčov oboznámiť so základnými sociologickými pojmami, koncepciami a metódami sociologického výskumu. Oboznámiť poslucháča s problémovými okruhmi, ktorými sa sociológia zaoberá a poukázať na vývojové procesy zasahujúce (formujúce) súčasnú modernú spoločnosť .

Stručná osnova predmetu:

1. Sociológia ako veda. Čím sa sociológia zaoberá. Jej umiestnenie medzi ostatnými vedami. K čomu nám môže byť užitočná. Začiatky sociologického myslenia. Súčasné koncepcie. Sociálne javy.2. Metódy sociologického výskumu. Kvantitatívne, kvalitatívne.3. Spoločnosť. Typy spoločností. Teoretické prístupy. Moderná spoločnosť. Socializácia. Životný cyklus. Interiorizácia hodnôt. 4. Kultúra. Teoretické prístupy. Masové médiá a populárna kultúra.5. Sociálne interakcie a sociálne skupiny. Typy skupín. Inštitúcie, organizácie. Sociálne hnutia. 6. Rodina. Manželstvo. Funkcie rodiny. Chápanie rodiny v minulosti, dnes. Rôzne prístupy. Demografický vývoj. 7. Sociologické chápanie národa, etnicity. Teoretické prístupy. Dnešné postavenie národov. 8. Sociálna stratifikácia, sociálne nerovnosti, sociálna mobilita. Konformita a deviácia.9. Územné spoločenstvá. Vymedzenie. Funkcie . Typy, ich smerovanie.10. Sociologická problematika mesta. Mesto- zložitý sociálno-priestorový systém. Vývoj sociologickej teórie mesta. Mesto ako socio-kultúrne prostredie. Mesto ako životné prostredie človeka. Špecifiká miest na Slovensku. Sociologická problematika dediny a vidieka . Dedina ako sídelný typ spoločenstva. Špecifiká slovenskej dediny. 11. Sociologická problematika regiónov. Regionálny rozvoj. Marginálne regióny. Sociálno-priestorové procesy.Urbannizácia. Chápanie urbanizácie. Vzťah urbanizácie k iným spoločenským procesom. Prejavy urbanizácie. 12.Modernizácia. Modernizácia a rozvoj spoločnosti. Kritika modernizácie a jej koncepcie rastu. Neskorá modernita. Posmodenita. Globalizácia. Globalizácia a jej profilovanie. Dôsledky a iné súvislosti. Urbánne a populačné trendy v tomto období. 13. Hľadanie novej paradigmy rozvoja modernej spoločnosti. Koncepcia TUR a rozvoj spoločnosti.

Literatúra:

Gajdoš, P.: Človek spoločnosť prostredie. Priestorová sociológia. Sociologický ústav SAV, Bratislava 2002.Giddens, A.: Sociologia. Argo , Praha, 1999. Blažek, B.,: Venkov, města, média. SLON, Praha1998.Keller, J.: Úvod do sociologie. SLON, Praha 1995.Velký sociologický slovník. Karolinium.Musil, J. : Urbanizace a problémy lidstva. Marathon, č. 3, 1999.Vybrané štúdie z časopisu Sociológia, vydáva Sociologický ústav SAV.Bauman, Z. : Myslet sociologicky. SLON, Praha 1997.Bauman, Z.: Globalizácia. Dôsledky pre ľudstvo. Kalligram, Bratislava 2000.Berger, P.L. Luckmann, T., 1999: Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Centrum pro studium demokrace a kultury, Brno 1999.Kłoskowska, A., : Kultury narodove u korzeni. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. Turowski, J.: Socjologia. Wielkie struktury społeczne. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-001

Názov:

Taxonómia rastlín

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Viera Feráková, CSc.

Zabezpečuje: Feráková V.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-006! Systematika vyšších rastlín

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška sa zaoberá základnými princípmi, pravidlami a metodickými postupmi klasifikácie rastlín. Hlavné témy: história taxonómie, variabilita a evolúcia, typy variability, klasifikacné systémy, taxonomické a netaxonomické jednotky, druh a druhotvorba, spôsoby rozmnožovania, hybridizácia. Prednáškový cyklus podáva strucný prehlad metodológie klasickej taxonómie i základných disciplín biosystematiky.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Briggs, D. et Walters, S. M., 1997: Plant Variation and Evolution. 3. edn. 512 pp. Cambridge Univerzity Press; Stacew C. A., (1989): Plant Taxonomy and Biosystematics. 2 nd edn. Edward Arnold (Publishers) Ltd.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-002

Názov:

Základy geobotaniky

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Zabezpečuje: MIčieta K., Dúbravcová Z., Miškovic J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C1 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

5

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-006! Systematika vyšších rastlín

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cielom je osvojenie si základných geobotanických termínov, týkajúcich sa štruktúry, vývoja a rozšírenia rastlinstva a ich vztahov k prostrediu. Zaoberá sa aj základmi vegetacného systému.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Jeník, J. 1972: Obecná geobotanika. SPN Praha; Moravec, J. a kol., 1994: Fytocenologie. Academia Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-003

Názov:

Odborný seminár (1)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Zabezpečuje: Mičieta K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Základné oboznámenia sa s pracovnými metódami v odbore botanika. Spracovanie informácii z rôznch zdrojov, ich formalizácia. Zber, preparácia,uchávávanie, materiálu, technické postupy pri determinácii. Textové spracovanie problematiky, iná dokumentácia, obrazová.Typy prezentácii, možnosti, spôsoby publikácii. Metodika spracovania diplomovej práce, príprava konfrenčnej prezentácie

Stručná osnova predmetu:

1. Herbár, metódy zberu, transportu, preparácie, uchovania, štandardného označovania, revízie, pôžičky. 2. Spracovanie informácii, internet, publikácie, knihy, biobliografické zásady, biobliotéka k téme 3. Spôsoby citácie, vysvetlenie zaužívaných skratiek v botanike. 4. Spôsoby priamej prezentácie, formy etika, diskusia, referat, plagátové oznámenie .. 5. Softwarové prostriedky vo vedeckej práci, aktuálne zaradenie podľa vyspelosti kolektívu 6. Fotodokumentácia, digitálna fotografia, spracovanie obrazu 7. Mikrofotografia 8. Príprava abstraktu, krátkoho oznámenia, listovej komunikácie. 8. Príprava prezentácie na ŠVOČ. 9. Vedecká práca v kolektíve, jej ordinácia, kolektívna prezentácia. 10. Formálne a obsahové požiadavky na diplomovú prácu. 11. Vnútrokružková konferencia, organizačná príprava, model. 12. Vnutrokrúžková konferncia, prezentácia vlastných výsledkov.

Literatúra:

Aktuálne vedecké publikácie, podľa diplomevej témy. Príručky a manuály k sofwarom a k prístrojom.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-004

Názov:

Autekológia rastlín

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Zabezpečuje: Mičieta K., Kováčik Ľ.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Základná prednáška z autekológie rastlín informuje krátko o vývoji ekológie rastlín a o súcasných poznatkoch o vztahoch rastlina - prostredie. Zaoberá sa koncepciami vztahu rastlina - prostredie, významom jednotlivých cinitelov prostredia v živote rastlín (zdroj, podmienka , stimul) a vztahmi rastlín k žiareniu (svetlo), teplote, vode ako ekologickému faktoru. Minerálne živiny, ostatné neperiodické fyzikálne a chemické faktory, biologické faktory, životné formy a životné stratégie. Život rastlín v rastlinnom poraste. Generalizácia: druh a prostredie.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod, vymedzenie predmetu,základných termínov, jedinec, populacia.2.Rastlina a prostredie, abiotické faktory a činitele prostredia, ekosystém, biocenonóza, biogeocenóza. 3.Autochtónna radiatívna adaptácia, valencia, tolerancia, disperzia, areály. 4. Životné formy a cykly jedno-,dvojročných a trvácich aklonálnych druhov. 5. Spôsoby opelovania, rozmnožovania, tvorba semien, ich disperzia, tvorba semennej banky, dormancia.6. Chória, kolonizácia, expanzia, invázia rastlín, alelopatia.7.Vnútrodruhová a medzidruhová kompetícia, parazitizmus, mutualizmus, herbivoria.8. Lokálne, regionálne, globálne procesy, vplyv ekotopovej heterogenity, gradient druhovej bohatosti.9.Štruktúra, dynamika populácii, ich prietorová diferenciácia, evolučné mechanizmy, rekonštrukcia historického vývoja populácii.10. Polárne oblasti a špecálne biotopy.11. Agroekosystémy, antropizácia, ekogenotoxická deteriorizácia genómov.12. Ochrana fytogenofondu

Literatúra:

Slavíková, J., Ekologie rostlin. SPN, Praha, 1986; Moravec, J. et al., Fytocenologie. Academia, Praha, 1994; Round, F. E., The ecology of algae. Cambridge University Press, 1985; Begon, M., Harper, J. L, Townsend, C. R., Ekologie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-005

Názov:

Experimentálna taxonómia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Zabezpečuje: Mičieta K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet v náväznosti na prehlad metodológie klasickej taxonómie a rozšírené poznatky z karyosystematiky a numerických metód sa zaoberá základnými metódami biosystematiky a súcasnej experimentálnej taxonómie s dôrazom na metódy chemo-, imuno- a molekulárnej taxonómie.

Stručná osnova predmetu:

1. Prístupy ku biologickej klasifikácii, význam klsifikácie, špecificita rastlín. Taxonomické údaje, dáta morgologické, antomické, emryologické, fytogeografické, fyziologické, ekologické a ďalšie.2. Genkologické experimenty,plánovanie, výber lokalít, vzorkovanie, zber, štandardizácia, reprodukovateľnosť, transplantačné pokusy, spôsoby vyhodnotenia.2. Metódy a metodiky získavania anatomických a morfologických, emryologických údajov. Mikro- , ultraštruktúra.3. Palynologické metódy, prehľad, ich taxonomický význam4. Prehľad cytogenetických a karyotaxonomických metodík, počty chromozómov, karyotypy, polyploidy. (Karyostematika je podrobne preberaná osobitnom predmete)5. Metodiky molekulárnej cytogenetiky,, FISH,viacfarebna FISH, prietoková karyotypizácia, sorting. Význam cytogenetických a genetických údajov v taxonomickej hierarchii.6. Chemotaxonómia, metódy, údaje, taxonimický význam.7.Morfometrická analýza, fenetický, kladistický prísptu, alternatívne prístupy, spajanie susedných objektov, metódy najväčšej pravdepodovnosti.8. Geometrická morfometrika (niektoré metodiky-Prokrustova analýza)9. Reprodukčná biologia, hybridizačné experimenty, hodnota reprodukčných údajov.10. Molekulárne markery, ich využitie v taxonómii rastlín, efektívnosť a neistoty - (isozýmy, PCR techniky, aplikácia RADP, restrikčné techniky RFLP,cp DNA ).11. Fylogeografia, molekulárna fylogeografia,12. Taxonomické a systematické interpretácie experimentálnych dát a postupov.

Literatúra:

Briggs, D., Walters, S. M., 1997: Plant variation and evolution. Cambridge University Press, 1997; Quicke, D. L. J., Princeples and techniques contemporary taxonomy. Blackie Academic, London, New York. 1993; Stace, C. A., Plant taxonomy and biosystematics. Arnold, London, (1980), 1989.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-006

Názov:

Biogeografia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Zabezpečuje: Mičieta K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Základný kurz je zameraný na historickú interpretáciu predmetu; vztah organizmov a prostredia; fenomény tvorby druhu v perspektíve genetickej a historickej biogeografie; základy chorológie; karyogeografia; historický vývoj a mechanizmy genézy flóry a fauny; paleografické faktory rozšírenia organizmov; regionálna biogeografia.

Stručná osnova predmetu:

1. Predmet biogeografie, vzťah k ostatným vedným disciplínam, historická interpretacia,súčasný stav, metodológia2. Vymedzenie biosféry,biogeocenóza,faktory a činitele prostredia, vplvy na biotické systémy,princípy distribúcie 3.Fenomény tvorby taxónov, speciácia, v perspektíve genetickej a historickej biogeografie4.Chorológia, veľkosť areálu,štruktúra areálu, hranice areálu, migrácie, chórie, valencia5.Centrá arealu,disjunkcie,dynamika areálu,zobrazenie areálu 6. Reliktizmus, endemizmus, vikarizmus, areálové elementy, faunistické a floristické elementy7.Cytogeografia, karyogeografia, fylogeografia8. Paleogeografické faktory rozšírenia organizmov, paleogeografické teórie9. Definicia flóry a fauny, mechanizmy flórogenézy a faunogenézy, hlavne rysy flóro- a faunogenézy v geohistirickej perspektíve10. Európská fauna a flóra v treťohorách, štvtrohory, pleistocen, holocén11. Regionálna biogeografia,princípy a metódy regionalizácie, floristická a faunistická regionalizácia Zeme12. Fytogeografické a zoogeografické členenie Slovenska, stav, koncepcie, metódy13.Metodológia a metodiky biogeografie, súčasný stav výskumu, perspektivy14. Rekapitulácia, hodnotenie

Literatúra:

Plesník, P., Zatkalík, F., Biogeografia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 1996; Buchar, J., Zoogeografie. SPN, Praha, 1983; Hendrych, R., Fytogeografie. SPN, Praha, 1984; Banarescu, P., Boscaiu, N., Biogeographie. VEB G. Fischer, Jena, 1978; Cox, C. B., Moore, P. D., Biogeography. Cambridge University Press, 1995

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-007

Názov:

Odborný seminár (2)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Zabezpečuje: Mičieta K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Pokracovanie oboznámenia sa s pracovnými metódami v odbore botanika. Spracovanie informácii z rôznch zdrojov, ich formalizácia. Návšteva depozitov, pravidla výmennej sluzby, organizácia depozitu. Textové spracovanie problematiky, dokumentácia, obrazová. Typy publikácii. Metodika spracovania diplomovej práce, príprava konfrenčnej prezentácie

Stručná osnova predmetu:

1. Organizácia herbárových depozitov, systém výpožičiek, medzin výmena. ternetové databázy, publikácie, biobliotéky k téme3. Publikačné norny, pokyny pre autorov4. Spôsoby priamej prezentácie, prednáška medzin. konferencia, požiadavky, formy, príprava5. Softwarové prostriedky vo vedeckej práci6. Spracovanie aktuálnej témy s vedeckého časopisu7. Informácia o spracovanej téme 8. Spracovanie diskusie, inkorporácia a komentár v problematike.8. Príprava prezentácie na ŠVOČ. 9. Vedecká práca v kolektíve, zahraničná spolupráca, možnosti, formy10. Formálne a obsahové požiadavky na diplomovú prácu.11. Príprava projektu, formálne a obsahové požiadavky12. Obhajoba pripraveného projektu pred kolektívom

Literatúra:

Aktuálne vedecké publikácie, podľa diplomevej témy. Príručky a manuály k sofwarom a k prístrojom.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-008

Názov:

Biodiverzita - nižšie rastliny

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Zabezpečuje: Kováčik Ľ.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C2 Za obdobie štúdia: 52

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-002! Anatómia a morfológia rastlín N-BIBG-006! Biogeografia N-BIXX-003! Systematika nižších rastlín

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška sa zameriava na všeobecné súvislosti a stratégiu celosvetovej ochrany biodiverzity, ktorú špecificky rieši medzinárodná konvencia a rad dalších dohovorov a zmlúv. Analyzuje súcasný stav poznatkov o flóre nižších rastlín Slovenska, osobitne z aspektu fykológie, mykológie, lichenológie a bryológie. Zvláštna pozornost sa venuje problematike Cervených kníh, ohrozeným, chráneným, endemickým a reliktným taxónom, ako aj špecifickým biotopom a spôsobu ich ochrany. Na externých pracoviskách sa študenti zoznámia s možnostami uplatnenia vedomostí v botanickej praxi. Záverecná cast je venovaná determinácii druhov vybraných skupín nižších rastlín.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Šíbl J., Guziová Z., Straka P. : Ochrana biologickej diverzity - medzinárodné aspekty. Bratislava, 1997; Kolektív: Cervená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živocíchov SR a CR 4 - Sinice a riasy, huby, lišajníky, machorasty. Príroda, Bratislava, 1995; White I. D. - Mottershead D. N. - Harrison S. J. : Environmental Systems. Chapman & Hall, London, 1994; Kubát K. (red. ): Cervené seznamy ohrožené kveteny Ceské a Slovenské republiky. Severoceskou prírodou, príl. 6, 1996.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-009

Názov:

Fytogeografia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Zabezpečuje: Mičieta K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Fytogeografia – klasická botanická disciplína pojednáva o rozšírení rastlín v case a v priestore. Zakladá sa na metodológii fylogenézy rastlín a geografie. Vyvinula vlastné metódy a techniky používané pri štúdiách rozšírenia predovšetkým semenných rastlín od ich vzniku po ladové doby ( z teoretických dôvodov ) a od ladových dôb po dnešok (z praktických dôvodov ).

Stručná osnova predmetu:

1. Predmet fytogeografie, vzťah k ostatným vedným disciplínam, historická interpretácia,súčasný stav 2. Vymedzenie biosféry,biogeocenóza,faktory a činitele prostredia, rastliny a prostredie, princípy distribúcie 3.Fenomény tvorby taxónov, speciácia, v perspektíve genetickej a historickej biogeografie, variabilta, význam populácie, sympatria aloptria4.Chorológia, veľkosť areálu, štruktúra areálu, hranice areálu, migrácie, chórie, nepôvodné areály, expanzie, invázie5.Centrá areálu,disjunkcie,dynamika areálu,zobrazenie areálu 6. Reliktizmus, endemizmus, vikarizmus, areálové elementy, floristické elementy 7.Cytogeografia, karyogeografia, fylogeografia8.Mechanizmy flórogenézy, hlavne rysy flórogenézy v geohistorickej perspektíve, flórogenéza Karpát9. Európská, osobitne karpatská flóra v treťohorách, štvtrohory, pleistocen, doznievanie wurmského glaciálu a vjednotlivých obdobiach holocénu1O. Regionálna fytogeografia,princípy a metódy regionalizácie, floristická regionalizácia Zeme, fytogeografické členenie Slovenska, stav, koncepcie, metódy11. Charakteristika a prehľad fytogeografických oblasti a okresov Slovenska podľa koncepcie Flôóry Slovenska13.Metodológia a metodiky experimentálnej fytogeografie, súčasný stav výskumu, perspektivy 14. Rekapitulácia, hodnotenie

Literatúra:

Hendrych, R., Fytogeografie. SPN, Praha, 1984; Banarescu, P., Boscaiu, N., Biogeographie. VEB G. Fischer, Jena, 1978; Cox, C. B., Moore, P. D., Biogeography. Cambridge University Press, 1995

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-010

Názov:

Environmentálna botanika

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Zabezpečuje: Mičieta K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Seminár je zameraný na základné prístupy a metódy bioindikácie a biomonitoringu ekotoxicity, mutagenity v podmienkach in situ" prostredníctvom implantovaných druhov vyšších rastlín, druhov miestnej flóry a agrocenóz. Využitie týchto prístupov v hodnotení vplyvov na životné prostredie, environmentálneho rizika, nebezpecenstva a stratégii environmentálneho plánovania pri uplatnení princípov ekologickej únosnosti a udržatelnosti životného prostredia."

Stručná osnova predmetu:

1. Metodólógia a metódy, vymedzenie pojmov, vzťah k príbuzným predmetom resp. odborom2. Rekapitulácia vegetačných zmien v holocéne (Carpaticum),antropizácia prostredia, zmeny vo vegetácii a flóre.3. Bioindikátor-definicia, požiadavky, výber, štandardizácia, validizácia.4.Flóra a vegetácia v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie.5. Využitie fytoindkátorov v procese hodnotenia environmentálnych rizík.6.Raslinné testy v ekotoxikológii, štandardizácia, legislatíva, doporučené testy.7. Ekogenotoxikológia a aktuálne požiadavky na fytoindikátory.8. Prezentácia rastlinných testov toxicity a mutagenity v podmienkach in vitro, in vivo, in situ, ex situ.9. Štandardizované testovacie systémy v indikácii a monitoringu ekogenotoxicity v podnmienkach in situ.10. Podmienky a efektívnosť využitia druhov miestnej flóry v indikácii a monitoringu genotoxicity.11. Identifikácia genetoxickej deteriorizácie, jej lokálne, regionálne, globálne aspekty. Retrospektívny monitoring eko a ekogenotoxicity.12. Aeropalynologické metódy. Rastliny v hodnoteni kvality, ekologickej únosnosti a ekologickej udržateľnosti životného prostredia.13. Rastliny v minimalizácii negatívnych dopadov na životné prostredie, fytoremediačné technológie.

Literatúra:

Manning, W. J., Feder, W. A., Biomonitoring air pollutants with plants. Applied Science Publishers, London, 1980; Hoffman, D. J. et al., Handbook of ecotoxicology. CRC Press, Inc., 1995; Landis, W. G., Hughes, J. S., Lewis, M. A., Environmental toxicology and risk assesment. ASTM, Philadelphia, 1993.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-013

Názov:

Biodiverzita - vyššie rastliny

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Viera Feráková, CSc.

Zabezpečuje: Feráková V.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C2 Za obdobie štúdia: 52

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIBG-001! Taxonómia rastlín N-BIBG-008! Biodiverzita - nižšie rastliny

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška zahrna základné poznatky o floristicko-taxonomickom výskume a ochranárskej stratégii in situ" a "ex situ", vyhynutých, ohrozených, chránených, vzácnych a z fytocenologického hladiska zaujímavých taxónov fanerogamov flóry Slovenska

Stručná osnova predmetu:

Cervených knihách a Cervených zoznamoch

Literatúra:

Problémoch kategorizácie stupna ohrozenosti rastlinných spolocenstiev Slovenska

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-014

Názov:

Karyosystematika

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Zabezpečuje: Mičieta K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C2 Za obdobie štúdia: 52

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Je to kombinovaný ucebný predmet, ktorý predstavuje súbor poznatkov o bunkách, jadrách a chromozómoch vo vztahu k systematickým jednotkám, ako sú napr. rody a druhy. Pomáha do znacnej miery pochopit evolucné mechanizmy na úrovni chromozómov a genomov a ich význam pri divergencii druhov.

Stručná osnova predmetu:

1. Metodológia predmetu, vymedzenie rozsahu a termínov cytotaxonómia a karyosystematika.Mikroskopické techniky a metódy v cytogenetike a karyosystematike. 2. História genetiky a cytogenetiky v taxonómii rastlín. 3. Genetické, cytogenetické, karyologické údaje, štruktúrne a funkčne úrovne genetického aparátu. 4. Submikroskopická štruktúra, chromozómov, históny, proteiny, organizácia DNA v chromozómoch. 5.Mikroskopická štruktúra chromozómov, ich morfológia, karyotypifikácia. Idiogram. 6. Génové, chromozómové, genómové mutácie,zmeny v štruktúre chromozóv, ich genetický a taxonomický význam. 7. Polyploidia, analýza genómu a štúdie karyotypu, prezygotická, postzygotická speciácia, reprodukčná izolácia, taxonomická klasifikácia, taxonomické jednotky a kategórie, taxonomické a biologické chápanie druhu. 8. Karyologické, cytogenetické údaje a ich význam, účinnosť v taxonomickej hierachii, fylogenetickom systéme. 9. Molekulárne metódy v karyosystematike, hybridizácia in situ, FISH, indentifikácia markerových chromozómov, prietoková karyotypizácia a triedenie chromozómov. 10. Metódy pozdĺžnej diferenciácie chromozómov (C-banding,silver staining...)aplikácia v karyotaxonómii, praktické príklady. 11. Uplatnenie karyotaxonomických údajov v riešení taxonomických problémov flóry Slovenska. 12. Karyotaxonomické informácie, databázy, ich tvorba, význam, v taxonómii a systematike rastlín.

Literatúra:

Stace, C. A., Plant taxonomy and biosystematics. Arnold, London, (1980), 1989; Briggs, D., Walters, S. M., 1997: Plant variation and evolution. Cambridge University Press, 1997; Májovský, J., Murín, A. et al: Karyotaxonomický prehlad flóry Slovenska. Veda, Bratislava, 1987.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-018

Názov:

Synekológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

J. Šeffer

Zabezpečuje: Šeffer J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Opis biodiverzity na úrovni druhov. Definície biodiverzity. Index diverzity. Druhovo-areálové krivky. Gradientová analýza. Priama a nepriama gradientová analýza. Monitoring biodiverzity. Vplyv konkurencie, predácie a narušenia na štruktúru spoločenstiev. Toky energie a hmoty v spoločenstvách.

Stručná osnova predmetu:

1. Podstata spoločenstva. Popis zloženia spoločenstva – indexy diverzity, diagramy „poradie – početnosť“ (rank-abundance).2. Usporiadanie spoločenstiev v priestore. Gradientová analýza. Ordinácie a klasifikácie spoločenstiev.3. Štruktúry spoločenstiev v čase – sukcesie. Degradačná sukcesia, alogénna sukcesia, autogénna sukcesia. Mechanizmy podmieňujúce autogénnu sukcesiu. Pojem klimaxu.4. Vplyv konkurencie na štruktúru spoločenstva. Prevaha konkurencie v prirodzených spoločenstvách. Diferenciácia ník. Štruktúra gíld.5. Vplyv konkurencie na štruktúru spoločenstva II - Neutrálne modely a nulové hypotézy. Neutrálne modely a rozdeľovanie zdrojov. Neutrálne modely a morfologické rozdiely. Neutrálne modely a rozdiely v rozšírení.6. Vplyv narušenia na štruktúru spoločenstva. Narušenie a diverzita spoločenstiev. 7. Vplyv predácie na štruktúru spoločenstva. Všestranný predátori, selektívny predátori, špecializovaný predátori, parazity a choroby.8. Ostrovy, plochy a kolonizácia. Vzťah počet druhov – plocha. Teórie ostrovných spoločenstiev. Diverzita stanovíšť. MacArthurova a Wilsonova teória rovnovážného stavu.9. Stabilita a štruktúra spoločenstva. Zložitosť (komplexnosť) a stabilita. Oddiely (kompartmenty) v spoločenstvách. Trofické úrovne, potravné siete.10. Tok energie v spoločenstvách. Primárna produktivita a faktory, ktoré ju obmedzujú. Modely toku energie v rôznych spoločenstvách.11. Tok hmoty v spoločenstvách. Bilancia živín v suchozemeských a vodných spoločenstvách. Globálne biogeochemické cykly (P, N, S, C).12. Rastlinné spoločenstvá a klíma.

Literatúra:

Bergon, M., Harper, J. L., Towsend. C. R., 1999: Ekológie: jedinci, populace a spolocenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 949.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-018

Názov:

Synekológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

J. Šeffer

Zabezpečuje: Šeffer J., Némethová D.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Opis biodiverzity na úrovni druhov. Definície biodiverzity. Index diverzity. Druhovo-areálové krivky. Gradientová analýza. Priama a nepriama gradientová analýza. Monitoring biodiverzity. Vplyv konkurencie, predácie a narušenia na štruktúru spoločenstiev. Toky energie a hmoty v spoločenstvách.

Stručná osnova predmetu:

1. Podstata spoločenstva. Popis zloženia spoločenstva – indexy diverzity, diagramy „poradie – početnosť“ (rank-abundance).2. Usporiadanie spoločenstiev v priestore. Gradientová analýza. Ordinácie a klasifikácie spoločenstiev.3. Štruktúry spoločenstiev v čase – sukcesie. Degradačná sukcesia, alogénna sukcesia, autogénna sukcesia. Mechanizmy podmieňujúce autogénnu sukcesiu. Pojem klimaxu.4. Vplyv konkurencie na štruktúru spoločenstva. Prevaha konkurencie v prirodzených spoločenstvách. Diferenciácia ník. Štruktúra gíld.5. Vplyv konkurencie na štruktúru spoločenstva II - Neutrálne modely a nulové hypotézy. Neutrálne modely a rozdeľovanie zdrojov. Neutrálne modely a morfologické rozdiely. Neutrálne modely a rozdiely v rozšírení.6. Vplyv narušenia na štruktúru spoločenstva. Narušenie a diverzita spoločenstiev. 7. Vplyv predácie na štruktúru spoločenstva. Všestranný predátori, selektívny predátori, špecializovaný predátori, parazity a choroby.8. Ostrovy, plochy a kolonizácia. Vzťah počet druhov – plocha. Teórie ostrovných spoločenstiev. Diverzita stanovíšť. MacArthurova a Wilsonova teória rovnovážného stavu.9. Stabilita a štruktúra spoločenstva. Zložitosť (komplexnosť) a stabilita. Oddiely (kompartmenty) v spoločenstvách. Trofické úrovne, potravné siete.10. Tok energie v spoločenstvách. Primárna produktivita a faktory, ktoré ju obmedzujú. Modely toku energie v rôznych spoločenstvách.11. Tok hmoty v spoločenstvách. Bilancia živín v suchozemeských a vodných spoločenstvách. Globálne biogeochemické cykly (P, N, S, C).12. Rastlinné spoločenstvá a klíma.

Literatúra:

Bergon, M., Harper, J. L., Towsend. C. R., 1999: Ekológie: jedinci, populace a spolocenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 949.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-019

Názov:

Úžitkové rastliny

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Eduard Králik, CSc.

Zabezpečuje: Králik E.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Všeobecná charakteristika, taxonomická problematika a nomenklatúra. Genofondové strediská kultúrnych rastlín, prehlad histórie polnohospodárskych kultúr. Prehlad systému - vybrané najdôležitejšie alebo málo známe druhy - pôvod, úžitkové vlastnosti, pestovanie.

Stručná osnova predmetu:

1. Úžitkové rastliny, história vzniku a rozširovania užitkových rastlín. Vznik a vývoj poľnohospodárstva. 2 .Taxonomické jednotky úžitkových rastlín,rozdelenie užitk. rastlín a. systematické b. podľa úžitkovosti. 3. Obilniny, najvýznamnejšie rody z hľadiska celosvetovej produkcie, hlavné pestovateľské oblasti, využitie obilnín v praxi. 4. Okopaniny, pestovateľská prax, úžitkovosť, význam, najvýznamnejšie rody, využitie , praktické poznanie obilnín a okopanín. 5. Pestovanie zeleniny (koreňová, hlúbová, listová, plodová) význam z hľadiska výživy, najvýznamnejšie pestované rody, druhy a odrody.Ochutnávka zeleniny. 6. Ovocie, história a význam ovocinárstva, spôsoby využitia a spracovania ovocia, výživnosť a obsahové látky. 7. Najvýznamnejšie ovocnédruhy mierneho pásma,ochutnávka čerstvého a spracovaného ovocia. 8. Najvýznamnejšie ovocné druhy trópov a subtrópov, tradície ich pestovania v minulosti a v súčasnosti. 9. Krmoviny, spôsob ich pestovania a spracovania, významné obsahové látky, využitie. 10. Úžitkové rastliny významné v jednotlivých odvetviach priemyslu, dreviny, význam spôsob spracovania, úžitkovosť. 11. Najvýznamnejšie koreniny, obsahové látky, pestovateľské oblasti, využitie. Liečivé rastliny, význam, využitie, účinnosť v liečiteľskej praxi. 12. Pestovanie okrasných a bytových bylín a drevín, náročnosť pestovania,nové trendy pestovaní týchto rastlín.

Literatúra:

Valícek, P . a kol., 1989: Úžitkové rostliny tropu a subtropu. Academia Praha; Edlin, H. L. ., 1982: Ludia a rastliny. Mladé letá, Bratislava; Narmanová, J., 1992: Chut a vôna korenia. Geminy, Bratislava. Bohm, Č. a kol., 1987: Záhradkárska encyklopédia. Príroda. Bratislava.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-020

Názov:

Evolúcia rastlín

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Zabezpečuje: Mičieta K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Evolúcia nižších a vyšších rastlín. Mechanizmy evolúcie na úrovni DNA molekúl, génov, chromozómov, genómov, rekombinácie, prírodný a umelý výber, dalej na úrovni jedincov, populácií, ekotypov, druhov a vyšších taxónov.

Stručná osnova predmetu:

1. Metodológia a vymedzenie predmetu, termínov, pojmov. Rastliny ako organizmy, všeobecné a špecifické vlastnosti rastlín.2. Romnožovacie systémy, nepohlavné a pohlavné systémy, následky spôsobu rozmnožovania.3. Genetické aspekty evolúcie rastlín. Vymedzenie ekotypu, tok génov, selekčné procesy, zdatnosť.4. Disruptívna selekcia,fenotypická a vývojový plasticita speciácia. 5. Sympatrická speciácia, saltačná speciácia, polyploidizácia.6. Karyosystematika, evolučný potenciál autoplyploidov, polytopický pôvod polyploidov, potenciál polyploidov pre evolučné zmeny.7.Makroevolučné procesy, hybridizácia, introgresia,8. Metódy štúdia fylogenézy rastlín, molekulárne, kladistické9. Fylogenéza rastlín, počiatky evolucie, osíľovanie emerzných, terestrických biotopov.10. Životne cykly rastlín. vznik cievnatých rastlín, stelárna teória11. Telomová teória,pseudantiová a euantiová teória12. Geohistorické zmeny, dopady na evolúciu a fylogenézu rastlín.

Literatúra:

Hendrych, R., Systém a evoluce vyšších rostlin. SPN, Praha, 1979; Niklas, K. J., The evolutionary biology of plants. University of Chicago Press, Chicago, London, 1997; Brigs, D.,Walters., Proměnlivost a evoluce rostlin, Cambridge UP, UP Olomouc, 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-021

Názov:

Odborný seminár (5)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Zabezpečuje: Kováčik Ľ.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cieľom seminára je pomôcť študentom preniknúť do informačného systému botaniky a naučiť ich systematicky pracovať s odbornou literatúrou. Overiť pripravenosť študentov posledného ročníka magisterského štúdia samostatne získavať, interpretovať (okrem slovenčiny aj v anglickom jazyku), patrične reagovať a tvorivo rozvíjať nové poznatky.

Stručná osnova predmetu:

Študenti spracujú a prezentujú publikované odborné a vedecké práce (rôzneho rozsahu, typu a štruktúry) podľa zadania vyučujúceho alebo vlastného výberu a záujmu z jednotlivých botanických disciplín a podrobia ich všeobecnej diskusii.

Literatúra:

Web of Science, Periodická odborná domáca i zahraničná botanická literatúra a informácie na www stránkach.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-024

Názov:

Dejiny botaniky na Slovensku

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Zabezpečuje: Kováčik Ľ.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V historických súvislostiach sa podáva obraz záujmu o rozvoj botaniky na Slovensku od polovice 15. storocia až do súcasnosti. V chronologickom poradí sa hodnotí práca a publikácie mnohých významných osobností vrátane cudzích bádatelov, ktorí sa zaslúžili o výskum flóry Slovenska, ako aj o dalšie botanické disciplíny, napr. anatómiu a fyziológiu rastlín, geobotaniku, ekológiu, fytopatológiu atd. V predmete je zahrnutá aj kapitola o náplni inštitúcií zaoberajúcich sa botanickým výskumom na Slovensku.

Stručná osnova predmetu:

1. Botanika v období aristotelovského chápania prírody a prvé úsilia o organizovanie prírodovedného výskumu na Slovensku. 2. Prenikanie moderných prírodovedných názorov v období pôsobenia Trnavskej univerzity. 3.Botanika v období osvietenstva na Slovensku. 4. Botanika na Slovensku v prvej polovici 19. storočia. 5. Botanika na Slovensku v období 1850-1918. 6. Botanika na Slovensku v období 1918 -1940. 7. Založenie Botanického ústavu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. 8.Botanika ako inštitucionálna vedná disciplína od 1945 až po súčasnosť.

Literatúra:

Hrabovec, I., 1990: Dejiny botaniky na Slovensku do 1/2 19. storocia. Bratislava; Tibenský, J. a kol. : Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. I - l986, II - 1988, III - 1999;Futák J.: Dejiny botanického výskumu Slovenska. In: Slovensko 2 – Príroda, Obzor, Bratislava, 1972; Pastýrik Ľ.: Začiatky Botanického ústavu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - reminiscencie na Rajskú ulicu. Bull. Slov.Bot. Spoločn., Bratislava, 23, 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-025

Názov:

Odborný seminár (6)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Zabezpečuje: Kováčik Ľ.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cieľom seminára je naučiť študentov zvládnuť finalizáciu diplomových prác na katedre a vytvoriť predpoklady pre prezentáciu vlastných výsledkov v rámci fakultnej ŠVK (prednáška, poster) a úspešnú obhajobu diplomových prác.

Stručná osnova predmetu:

Dôraz bude kladený na techniku spracovania vlastnej magisterskej diplomovej práce (štruktúra, formálna úprava, jazyková štylistika, citovanie literatúry a ostatných použitých prameňov) ako aj na aktívne vystupovanie pri prezentácii výsledkov práce študenta (referovanie, diskusia).

Literatúra:

Čmejrková S., Daneš F., Světlá J: Jak napsat odborný text. Leda, Praha; Katuščák D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: Ako písať seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. Stimul, Bratislava, 1998; Šesták Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha, 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-027

Názov:

Špeciálny seminár k diplomovej práci (2)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Zabezpečuje: Mičieta K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Aktuálne vedecké poznatky z jednotlivýxch odborov botaniky

Stručná osnova predmetu:

Semináre k aktuálnym výsledkom z jednotlivých odborov botaniky. Prezentujú študenti podľa témy diplomovej práce.Riešenie problémov konkrétnych prác formou seminárnej diskusie. Konkrétne problémy napr. v šírke resp. vymezenia taxónu, syntaxónu a jeho kategorizácie a pod. Konzultácie a seminarne prezentácie diplomových prác predobhajoby.

Literatúra:

Aktuálne vedecké publikácie

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-028

Názov:

Bionómia nižších rastlín (1)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Zabezpečuje: Kováčik Ľ.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-002! Anatómia a morfológia rastlín N-BIXX-003! Systematika nižších rastlín

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet je nadstavbou nad základnú prednášku zo syste- matiky nižších rastlín. Cielom dvojsemestrovej prednášky je prehlbit a rozšírit predchádzajúce vedomosti o aktuálne poznatky z bionómie siníc/cyanobaktérií, rias, machorastov, húb a lichenizovaných húb.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Lee R. E. : Phycology. Cambridge University Press, 1999; Van Den Hoek C. - Mann D. G. - Jahns H. M. : Algae - a introduction to phycology. Cambridge University Press, 1995; Kendrick B. : The Fifth Kingdom. Focus Inf. Group, Inc., Newburyport, MA (USA), 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-029

Názov:

Morfológia a morfogenéza rastlín

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Eduard Králik, CSc.

Zabezpečuje: Králik E.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C1 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-006! Systematika vyšších rastlín

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet sa zameriava na rozšírenie poznatkov z morfológie rastlín, na morfogenézu orgánov vyšších rastlín z hladiska evolucného, ontogeneticko-fylogenetického a systematického.

Stručná osnova predmetu:

1. Morfológia a motfogenéza - význam,využitie pojmov v systematike, taxonomii a určovaní rastlín,rastlinné orgány, charakteristika. 2. Všeobecné morfologické znaky, klíčenie vyšších rastlín, vývoj vegetatívnych orgánov. 3. Koreň, koreňové sústavy, tvary a metamotfózy koreňa, hypokotyl, výhonok.Fylogenéza a ontogenéza koreňa 4. Stonka, význam, vývoj fylofenetický, ontogenetický, telomová teória. 5. Tvary, rozkonárovanie, rádovosť a metamorfoza stonky. 6. Stelárna teória, vznik a vývoj cievnych zväzkov. 7. Rastové typy rastlín. List,organológia listu. Listová žilnatina, tvary listovej čepele, listy jednoduché a zložené, fylogenetický vývoj listu, 8. Postavenie listov,vývoj a filotaxia. 9. Rozmnožovanie rastlín vegetatívne a generatívne. Súkvetia jednoduché a zložené. 10. Kvet - stavba kvetu, kvetné obaly, tyčinka plodolisty.Fylog. vývoj kvetu a súkvetí, pseudantiová a euantiová teoria. 11. Opelenie, oplodnenie,evolúcia pohlavných orgánov rastlín. 12.Vznik a vývoj semena a plodu, sústava plodov,štruktúra zárodku rozširovanie semien a plodov. Kvetný vzorec a diagram, znaky a značky používané v kv. vzorci a diagrame.

Literatúra:

Bobák, M. a kol., 1992: Botanika - Anatómia a morfológia rastlín. SPN Bratislava; Novák, F. A., 1961: Vyšší rostliny. CSAV Praha; Dostál, J., Futák, J., Novák, F. A., 1966: Flóra Slovenska l. Veda SAV, Bratislava; Zimmermann, V., 1959: Fylogenie der Pflanzen. Stuttgart.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-032

Názov:

Bionómia nižších rastlín (2)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Zabezpečuje: Kováčik Ľ.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIBG-028! Bionómia nižších rastlín (1)

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet je nadstavbou nad základnú prednášku zo syste- matiky nižších rastlín. Cielom dvojsemestrovej prednášky je prehlbit a rozšírit predchádzajúce vedomosti o aktuálne poznatky z bionómie siníc/cyanobaktérií, rias, machorastov, húb a lichenizovaných húb.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Lee R. E. : Phycology. Cambridge University Press, 1999; Van Den Hoek C. - Mann D. G. - Jahns H. M. : Algae - a introduction to phycology. Cambridge University Press, 1995; Kendrick B. : The Fifth Kingdom. Focus Inf. Group, Inc., Newburyport, MA (USA), 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-033

Názov:

Synantropná vegetácia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Mária Zaliberová, CSc.

Zabezpečuje: Zaliberová M., Jarolímek I.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C1 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednášky sú zamerané na predstavenie nasledujúcich tém: História výskumu, základné termíny - vysvetlenie (synatropná vegetácia, synantropizácia a jej úcinky, hodnotenie synantropizovania vegetácie). Synatropné rastliny (základné crty, životná stratégia). Vývoj synantropnej vegetácie na Slovensku. Synantropná vegetácia). Funkcie ruderálnych rastlinných spolocenstiev v krajine. Súcasný stav výskumu synantropnej vegetácie na Slovensku (vo vztahu k Európe).

Stručná osnova predmetu:

1. História výskumu, základné termíny - vysvetlenie (synantropná vegetácia, synantropizácia a jej účinky, hodnotenie synantropizovania vegetácie). 2. Synantropné rastliny (základné črty, životná stratégia), antropogénne pôdy. 3. Vývoj synantropnej vegetácie na Slovensku. Súčasný stav výskumu synantropnej vegetácie na Slovensku vo vzťahu k Európe. 4. Funkcie ruderálnych rastlinných spoločenstiev v krajine. 5. Spoločenstvá terofytov na brehoch vôd triedy Bidentetea tripartiti. 6. Zošľapované spoločenstvá s prevahou jednoročných druhov triedy Polygono arenastri-Poetea annuae. 7. Terofytné spoločenstvá na obrábaných pôdach a na ruderálnych stanovištiach triedy Stellarietea mediae. a/ Spoločenstvá burín na obrábaných pôdach podtriedy Violenea arvensis. 8. Terofytné spoločenstvá na obrábaných pôdach a na ruderálnych stanovištiach triedy Stellarietea mediae. b/ Spoločenstvá terofytov na prevažne ruderálnych stanovištiach podtriedy Sisymbrienea. 9. Suchomilné ruderálne spoločenstvá dvojročných a vytrvalých druhov triedy Artemisietea vulgaris. 10. Mezofilné lemové spoločenstvá triedy Galio-Urticetea radu Lamio albi-Chenopodietalia boni-henrici. 11. Nitrofilné lemové spoločenstvá na brehoch riek a potokov radu Convolvuletalia sepium. 12. Spoločenstvá na rúbaniskách triedy Epilobietea angustifoliae

Literatúra:

Gojdičová, E., Cvachová, A., Karasová, E., 2002: Zoznam nepôvodných, inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 21: 59-79.Hejný, S., Jehlík, V., Kopecký, K., Kropáč, Z., Lhotská, M., 1973: Karanténní plevele Československa. Studie ČSAV, 8: 1-160. Jarolímek, I., Zaliberová, M., Mucina, L., Mochnacký, S., 1997: Rastlinné spoločenstvá Slovenska 2. Synantropná vegetácia. Veda, Bratislava, 420 pp. Jehlík, V. (ed.), 1998: Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. Academia, Praha. 506 pp. Krippelová, T., 1972: Ruderálne spoločenstvá mesta Malaciek. Biologické práce, Bratislava, 18/1: 1-115. Sudnik-Wójcikowska, B., Kozniewska, B., 1988: Slownik z zakresu synantropizacji szaty roslinnej. Warszava. 93 pp.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-035

Názov:

Metódy štúdia rias

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Zabezpečuje: Kováčik Ľ.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: C3 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V rámci cvicení budú preberané jednotlivé metódy zberu, spracovania a vlastného štúdia rias v mikroskope, použitie základných i špeciálnych mikroskopických techník ako aj metódy izolovania a laboratórnej kultivácie rias pre experimentálne úcely.

Stručná osnova predmetu:

1. Hlavné zvláštnosti a nároky nevyhnutné pri štúdiu rias.2. Rozšírené zvládnutie základných mikroskopických technik.3. Materiálne vybavenie a metodiky zberu rias v teréne.4. Osobitosti zberu z vodných, terestrických iných biotopov.5. Príprava mikroskopických preparátov, farbiace a konzervačné techniky. 6. Zvládnutie dokumentačných technik používaných pri štúdiu rias.7. Osobitosti prípravy vzoriek rias pre štúdium pomocou elektrónového mikroskopu.8. Kvalitatívny a kvantitatívny rozbor zberu rias v prírode, vyhodnotenie.9. Metódy štúdia primárnej produkcie fytoplanktónu a nárastov, stanovenie chlorofylu.10. Základne techniky izolovania rias z prírody, kmeňové kultúry.11. Základy laboratórnej kultivácie rias, kultivačné média, materiálne a prístrojové vybavenie.12. Bioindikačný význam rias, výpočet saprobity, biotesty.13. Praktické zoznámenie študentov s hlavnými ekologickými skupinami siníc/cyanobakterií a rias.

Literatúra:

Stein J. R. : Handbook of phycological methods. Cambridge University Press, 1973; Matis D. a kol. : Mikroskopická technika, skripta PRIF UK, 1993; Schwoerbel J. : Methoden der Hydrobiologie Süsswasserbiologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1975; Hindák F. a kol.: Sladkovodné riasy., SPN, Bratislava, 1978.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-036

Názov:

Numerické metódy v taxonómii

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Karol Marhold, CSc.

Zabezpečuje: Marhold K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C1 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Ciel: Predstavit históriu a základy numerickej taxonómie a kladistiky, oboznámit študentov s metódami multivariacných morfometrík, novej morfometriky", kladistiky a s príslušnými pocítacovými programami

Stručná osnova predmetu:

a podat príklady existujúceho využitia zmienených metód v praxi."

Literatúra:

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-037

Názov:

Ekológia rias

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Zabezpečuje: Kováčik Ľ.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška poskytne študentom rozšírené vedomosti o funkcii a ekologickej valencii siníc a rias žijúcich v sladkovodnom, morskom a suchozemskom prostredí v závislosti na vonkajších faktoroch a vo väzbe s ostatnými zložkami prostredia, vrátane činnosti človeka.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod, história štúdia rias, špecifické rysy riasových populácií, geografické a klimatologické charakteristiky biotopov, taxonomické skupiny v jednotlivých biotopoch.2. Vymedzenie pojmov a všeobecné procesy v ekológii riasových spoločenstiev: Populácia, spoločenstvo, diverzita, stabilita spoločenstva, biomasa, kvalitatívne a kvantitatívne zloženie, produkcia spoločenstva (brutto a netto), spôsoby vyjadrenia, rastové parametre, obnovovací koeficient.3. Fytoplankton: Hlavné charakteristiky, rozdelenie podľa biotopov, primárna produkcia, rast populácie, základné požiadavky na fyzikálne a chemické faktory v prostredia, limitácia, eutrofizácia, nadprodukcia, hromadné populácie, vodné kvety, autekológia dominantných druhov, kompetícia, priestorové a časové rozdelenie fytoplanktonu, periodicita a zmeny v zložení, straty, fytoplankton v potravnom reťazci.4. Nárasty: Hlavné charakteristiky, odlišnosti metodického prístupu, význam nárastov v litorálnej zóne a v tečúcich vodách, sezónne zmeny, odhad biomasy a produkcie v porovnaní s inými primárnymi producentmi.5. Bentos a neuston: Zloženie populácií, metódy sledovania, význam v ekosystéme.6. Morské riasy a riasy brakických vôd: Rozdiely v ekológii morských a sladkovodných rias, pelagialne morské riasy, morské nárasty.7. Suchozemské, pôdne a aerofytné riasy.8. Riasy extrémnych stanovíšť: púšte, chladné oblasti, minerálne a termálne pramene.9. Technologické využitie rias: biotesty trofie a toxicity, terciálne čistenie a čistenie pomocou nárastového biofilmu, hromadná kultivácia.

Literatúra:

Round F. E. :The ekology of algae. Cambridge University Press, 1985; Canter-Lund H. et Lund J. W. G. : Freshwater algae. Biopresss Limited, Bristol, 1995; Kawecka B. et Eloranta P. V. :Zarys ekologii glonów wód slodkich i rodowisk ladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994; Whitton B.A. et Potts M. (eds.): The ecology of cyanobacteria. Kluwer Academic Press Publ., 1999; Lembi C.A. et Waaland J.R. (eds): Algae and human affairs. Cambridge University Press, 1988; Reynolds C.S.: The ecology of freshwater phytoplankton. Cambridge University Press, 1984.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-038

Názov:

Synantropná flóra

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Viera Feráková, CSc.

Zabezpečuje: Feráková V., Černušáková D.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4.-5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C2 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Náplnou je klasifikácia synantropných rastlín (podla pôvodu, casu introdukcie, stupni závislosti na cloveku), terminológia, fytogeografická problematika antropofytov (archeofyty, neofyty, karanténne buriny, naturalizácia adventívnych druhov), synantropizacné zjavy, urbánna floristika. Cielom praktickej casti je determinácia vybraných taxónov a terénne práce v ruderálnych spolocenstvách.

Stručná osnova predmetu:

1. Všeobecná definícia synatropných raslín, história výskumu, vznik a vývoj stanovíšť.2. Cesty a spôsoby šírenia sa synatropných rastlín, lokality synatropných rastlín.3. Kategórie synatropných rastlín .4. Karanténne rastliny.5. Exkurzia na lokality syntrop. rastlín, pozdĺž potokov.6.Syntropné rastliny lesov a krovitých porastov.7. Vplyv turistiky na chránené územia s dôrazom na výskyt cudzích rastlín.8. Exkurzia do lesov v okolí Bratislavy. 9. Druhy rastlín v minulosti pestované, v súčasnosti ohrozené a vzácne.10. Rastliny polí a záhrad.11. Rastliny z okolia železničných tratí, násypov a pod.12. Rastliny rôznych háld (antimonitové, medené, uholné)13. Štúdium herbára vybraných druhov synatropných rastlín.

Literatúra:

Holub, J., 1971: Notes on the terminology and classification of synanthropic plants: with examples from the Czechoslovak flora. Saussurea, 2: 5-17; Jehlík, V. (ed. ), 1997: Cizí expanzivní plevele flóry CR a SR. Academia, Praha; Jurko, A., 1990: Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie. Príroda, Bratislava; Halada, L., 1997: Archeofyty flóry Slovenska. Bull. Slov. Bot. Spolocn. ., Bratislava, 19: 129-136.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-039

Názov:

Dendrológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Danica Černušáková, CSc.

Zabezpečuje: Černušáková D.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Pojednáva o domácich a cudzokrajných drevinách, o ich morfológii, pôvode, ekológii, úžitkových vlastnostiach, o ich škodcoch a chorobách. Štúdium vybraných drevín podla ekotopov a spolocenstiev (lužné lesy, dubové, dubovo-hrabové, bukové, sutiny, jelšiny, smreciny a kosodrevina). Dreviny parkov. Praktické štúdium a urcovanie vybraných druhov drevín.

Stručná osnova predmetu:

1. Definícia dendrológie, prehľad literatúry, zakladné pojmy, morfológia drevín, význam drevín.2.Dreviny mäkkých lužných lesov (vŕby, topole) ich morfológia, ekológia, rozšírenie a význam.3.Dreviny tvrdých lužných lesov a podhorských a horských lužných lesov, morfológia, ekológia, rozšírenie a význam.4.Dubové lesy, prehľad dubov Slovenska ako aj druhov u nás pestovaných.5.Exkurzia do lužného lesa v okolí Bratislavy. 6. Bukové lesy, morfológia a ekológia buka lesného a sprievodné listnaté dreviny bučín.7. Dreviny sutinových lesov (javory, jasene, lipy)ich morfológia, ekológia a význam.8.Prehľad domácich aj pestovaných krov a spoločenstiev, v ktorých sa vyskytujú.9. Dreviny ihličnaté, tvoriace spoločenstvá smrečín, borín a kosodreviny, ich rozšírenie a význam.10. Rozlišovanie drevín v zimnom období. 11. Exkurzia do Chráneného areálu - Kochova záhrada.12. Cudzokrajné ihličnaté dreviny parkov a záhrad, ich morfológia a ekológia.13. Arboréta, chránené záhrady a ich architektúra, s dôrazom na súčasný stav a súpis drevin.

Literatúra:

Pokorný, J., Fér, F., 1964: Listnáce lesu a parku. SZN, Praha; Pilát, A., 1964: Listnaté stromy a kere našich zahrad a parku. CSAV Praha; Pilát, A., 1964: Jehlicnaté stromy a kere našich zahrad a parku. CSAV Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-040

Názov:

Molekulárna evolúcia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Zabezpečuje: Krajčovič J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cielom prednášky je oboznámenie s princípmi štúdia evolúcie organizmov na molekulárnej úrovni. Bunka je prezentovaná ako historický dokument, v ktorom informacné makromolekuly (nukleové kyseliny a bielkoviny) sú východiskom pre analýzu príbuzenských vztahov medzi organizmami a vystupujú v úlohe evolucnej casomiery. Hlavné témy: sekvencie informacných makromolekúl v evolucnej a systematickej biológii; princíp molekulárnych hodín; ribozómové RNA v úlohe fylogenetického markéra; evolúcia zápisu genetickej informácie (intróny verzus exóny, genetický kód, editovanie RNA); evolúcia transkripcného a translacného aparátu; mitochondriová a chloroplastová DNA v úlohe molekulárnych chronometrov; konštruovanie fylogenetických stromov života; molekulárna evolúcia vybraných taxonomických skupín a cloveka.

Stručná osnova predmetu:

<b>1.</b> Molekulárna evolúcia – štúdium evolúcie organizmov na molekulárnej úrovni:(i) štúdium evolúcie makromolekúl – rýchlosť a charakter zmien, typy procesov (ii) rekonštrukcia evolučnej histórie génov a organizmov; východiská – populačná genetika (teoretický základ) a molekulárna biológia (empirické údaje); stručná história pre-DNA éry; Sarich/Wilson-ov medzník; informačné makromolekuly (nukleové kyseliny a bielkoviny) ako východisko pre analýzu príbuzenských vzťahov medzi organizmami a podklad pre evolučnú časomieru (molekulové chronometre); morfológia versus molekuly; bunka ako historický dokument; využitie molekulárno-biologických markerov v populačnej genetike (v molekulárnej ekológii a konzervačnej biológii) a pri fylogenetických analýzach (molekulárna systematika). <b>2.</b> Molekulové (evolučné, fylogenetické) hodiny a neutrálna teória molekulárnej evolúcie; testovanie molekulových hodín – disperzný index, test relatívnej rýchlosti; efekt línie na chod molekulových hodín: (i) generačný čas (ii) rýchlosť metabolizmu (iii) efektívnosť reparačných mechanizmov; teória takmer neutrálnej molekulárnej evolúcie; rozdiely v chode hodín na úrovni nukleotidov a aminokyselín; molekulárna evolúcia “živých fosílií” - dokladový materiál o vzájomnej nezávislosti medzi molekulárnou a morfologickou evolúciou; paleontologické kalibrovanie molekulových hodín.<b>3.</b> Evolučné stromy – terminológia (uzly, vetvy, korene – zakorenené a nezakorenené stromy); kladogramy, aditívne stromy a ultrametrické stromy; rekonštrukcia histórie zmeny znaku – apomorfia, pleziomorfia, homoplázia (konvergencia, paralelizmus, reverzia); stromy a vzdialenosti; klady a klasifikácia – monofyletický, polyfyletický, parafyletický; génové stromy a druhové stromy – duplikácie génov (ortológia, paralógia) – evolúcia génovou duplikáciou a preskupovanie funkčných domén.<b>4.</b> DNA identifikácia (molekulárna identifikácia) – využitie individuálne špecifických rozdielov v zložení určitých úsekov DNA na identifikovanie organizmov a analýzu príbuzenských vzťahov. Metódy – štiepenie DNA restrikčnými endonukleázami, elektroforetické separácie fragmentov; ťažisko – techniky na báze PCR (náhodné versus špecifické primery). RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism), PCR-RFLP, AFLP (Amplification Fragment Lenght Polymorphism), RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA); špeciálne separačné techniky: SSCP (Single-Stranded Conformational Polymorphism), DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), CDGE (Constant Denaturating Gel Electrophoresis), TGGE (Temperature Gradient Gel Electrophoresis); satelitná DNA – mikro a minisatelity, VNTR a ich využitie v humánnej a veterinárnej medicíne, forenznej antropológii, kriminalistike, poľnohospodárstve, potravinárstve.<b>5.</b> Evolúcia zápisu genetickej informácie; variabilita veľkosti genómov a paradox C hodnoty (konštantná veľkosť haploidného genómu); meranie genetických zmien; zosúlaďovanie sekvencií – homológie medzi: (i) génmi (ortológia paralógia, xenológia), sekvenciami (dot plot, gap, indel, tranzície a transverzie); problémy s variabilitou dĺžky sekvencií a s nasýtením nukleotidových miest mutáciami (mnohonásobné substitúcie na jednom mieste); frekvencia mutácií v závislosti od funkcie danej sekvencie (gény versus pseudogény); relatívne frekvencie rôznych typov mutácií (synonymné versus nesynonymné {missense, nonsense}) v jednotlivých pozíciách kodónov (1., 2., 3.) v génoch pre bielkoviny; rýchlosť a charakter zmien, typy procesov; odlišnosti v zastúpení jednotlivých nukleotidov, resp. kodónov medzi genómami a v rámci genómov, štruktúra izochor genómu stavovcov; zosúladená evolúcia – molekulárny ťah; pôvod intrónov. <b>6.</b> Molekulárna fylogenetika – základné princípy a metódy pre výber a spracovanie údajov a konštrukciu dendrogramov; klasifikácia metód podľa: (i) prístupu k typom údajov – (I) vzdialenosti versus (II) diskrétne znaky (sekvencie), (ii) podľa spôsobu výstavby stromov (zhlukovanie versus hľadanie optimálnosti); (I) metódy vzdialeností: a) minimálna evolúcia (kritérium optimálnosti), b) zhlukovacie algoritmy – metóda UPGMA (Unweighted pair method with aritmetic means), metóda spájania susedov (Neighbour joining), (II) diskrétne metódy (maximálna úspornosť - maximum parsimony, maximálna pravdepodobnosť - maximum likelihood); testy vierohodnosti – bootstrap.<b>7.</b> Evolúcia genetického kódu; kauzalita vzťahu aminokyselina – antikodón, hypotézy: zmrazená náhoda versus zámka a kľúč; selenocysteín; zvláštnosti genetického kódu v mitochondriách, chloroplastoch, u niektorých baktérií a prvokov – otázka univerzálnosti; editovanie RNA - pôvod, evolúcia, dôsledky, možnosti využitia; iRNA (RNA interference) – základná charakteristika, pôvod, evolúcia, možnosti využitia.<b>8.</b> Starodávna DNA – molekulárno-biologická analýza historického biologického materiálu (muzeálne exponáty, fosílie, múmie), princípy, metódy, limity, príklady (mtDNA neandertálcov ...).<b>9.</b> Univerzálny fylogenetický strom – identifikácia, klasifikácia a fylogenéza organizmov na molekulárnej úrovni – tri línie života: Archaea, Bacteria, Eukarya – východiská, metodické princípy; ribozómové RNA v úlohe molekulárneho chronometra; porovnávacie štúdie jednotlivých génov versus komparatívna genomika; unikátnosť genómov archeónov, baktérií a eukaryontov; koncepcia druhu u prokaryotov a plasticita ich genómov; horizontálny transfer génov (informačné versus operačné gény); využitie molekulárno-biologických metód pri identifikácii a fylogenetickej klasifikácii nekultivovateľných mikroorganizmov.<b>10.</b> Eukaryotizmus; celulárna kohabitácia – eukaryotická bunka ako chiméra – endosymbióza versus pohltenie, fúzia, resp. súžitie viacerých pôvodne samostatne žijúcich prokaryotických organizmov; argumenty v prospech monofyletického pôvodu mitochondrií a chloroplastov; primárna a sekundárna (terciárna) endosymbióza; komplexné plastidy, nukleomorfa; pôvod jadra, charakter hostiteľskej bunky; najnovšie hypotézy o pôvode prvotnej eukaryotickej bunky: vodíková hypotéza; hypotéza syntrofie; kľúčová úloha horizontálneho transferu génov pri formovaní prvotnej eukaryotickej bunky – darvinovský prah (Darwinian threshold – C.R. Woese 2002) a nástup vertikálnej dedičnosti; nadobúdanie genómov symbiózou a jej uplatnenie v speciácii (L. Margulis a D. Sagan A 2002).<b>11.</b> Mitochondriové a plastidové gény a genómy v úlohe fylogenetických markerov, základná charakteristika, princípy využitia, príklady; strácanie organel v evolúcii a v ontogenéze – reverzná symbiogenéza; redukcia genómu intracelulárnych parazitov a organel – evolučné paralely (pseudogény; zvýšená mutačná rýchlosť, % nárast AT, Müllerova rohatka); archezoa – primitívne eukaryonty, ktoré stratili mitochondrie; hydrogenozómy – modifikované mitochondrie bez genómu, kryptická endosymbióza; presun DNA z organel do jadra v priebehu evolúcie; limity interkompartmentového presunu génov; fenomén promiskuitnej DNA; experimentálne indukovaná degradácia organel; plastidy ako chemoterapeutické ciele; rudimentálne plastómy nefotosyntetizújúcich organizmov (apikomplexné parazity).<b>12.</b> Využitie molekulárno-evolučných metód pri štúdiu mikrobiálnych ekosystémov; rozšírenie života v priestore a v čase; panspermia?; extrémofilné organizmy; život limitujúce faktory; extrémne prostredie ako životná nevyhnutnosťou; členie extrémofilov (podľa určujúceho faktora); teplota: vysoká – termofily/hypertermofily, nízka – psychrofily; hodnoty pH: kyslé – acidofily, zásadité – alkalofily; vysoký tlak – barofily; vysoké koncentrácie solí (3-20%) – halofily; nízke koncentrácie organických substrátov – oligotrofy; nedostupnosť vody – osmofily (xerofily); rast pri vysokých koncentráciách toxických látok, vysokej úrovni radiácie; nanobaktérie; adaptačné mechanizmy; praktické uplatnenie extrémofilov.<b>X.</b> Operatívne začlenenie prednášok expertov z oblasti molekulárnej identifikácie, evolúcie, fylogenézy, resp. ekológie vybraných taxónov:J. Doškař (MU Brno) – Molekulárna diagnostika a systematika patogénnych baktérií (streptokoky, enterokoky) a úloha bakteriofágov v genetickej variabilite bakteriálnych druhov.W. Löffelhardt (Univerzita Viedeň) – Cyanoplasty bičíkovca Cyanophora paradoxa a ich význam pre štúdium pôvodu a evolúcie plastidov; mureín u eukaryotov; transport jadrom kódovaných organelových génov do plastidov a mitochondrií.R. Dušinský (ÚBB PriF UK) – DNA-diagnostika a fylogenéza vybraných taxónov hmyzu.Š. Janeček (ÚMB SAV) – Rekonštrukcia fylogenetických vzťahov medzi taxonomicky vzdialenými druhmi organizmov na základe analýzy sekvencií vybraných enzýmov (?-amylázy, kataláz-peroxidázy, askorbát-peroxidázy).

Literatúra:

Ebringer L., Krajcovic J. : Cell Origin and Evolution. VEDA, Bratislava 1994; Markoš A. : Povstávání živého tvaru. Vesmír, Praha 1997; Page R. D. M., Holmes E. C. : Molecular Evolution. A Phylogenetic Approach, Blackwell Science, Oxford, 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-041

Názov:

Botanická nomenklatúra

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Karol Marhold, CSc.

Zabezpečuje: Marhold K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predstavit históriu a základy nomenklatúry, oboznámit študentov s postupom praktického uplatnovania Medzinárodného kódu botanickej nomenklatúry a s požiadavkami pre platnú a legislatívnu publikáciu, ako aj uviest špeciálne klauzuly vhodné pre jednotlivé skupiny organizmov.

Stručná osnova predmetu:

1. Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry a jeho história; základné zdroje informácií v literatúre a v databázach prístupných na internete. 2. Základná terminológia nomenklatúry rastlín; typy problémov, s ktorými sa v bežnej taxonomickej praxi stretávame. 3. Správne mená a synonymá; nomenklatorické (homotypické) a taxonomické (heterotypické) synonymá. 4. Chybné použitie mien; neplatne uverejnené mená; neoprávnené mená; účinné uverejnenie; určenie autorstva mena. 5. Typifikácia; pôvodný materiál, protológ, duplikát; holotyp; výber lektotypu, neotypu a epitypu; ilustrácia ako typ; špecifiká typifikácie linnéovských mien. 6. Herbárové zbierky a zdroje informácií o herbárových zbierkach a typových kolekciách v knižnej podobe a na internete. 7. Zamietnutie mena; možné dôvody na zamietnutie mena; základné procedúry pri návrhu zamietnutia mena; spracovanie konkrétneho návrhu, možné spôsoby argumentácie. 8. Konzervácia mena; možné dôvody na konzerváciu mena; základné procedúry pri návrhu konzervácie mena; možné spôsoby argumentácie; sankcionované mená. 9. Mená hybridov; medzirodové hybridy; medzidruhové hybridy; platné uverejnenie mena medzidruhového hybrida; hybridy na vnútrodruhovej úrovni; spoľahlivosť publikovaných dát. 10. Porovnanie Medzinárodného kódu botanickej nomenklatúry s kódmi pre iné skupiny organizmov. 11. Biokód - návrh, možné perspektívy. 12. Fylokód - pokus o alternatívny prístup k nomenklatúre rastlín.

Literatúra:

Greuter W. et al., eds. [preklad Marhold, K. ], 1995: Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry (Tokijský kód) [International code of botanical nomenclature (Tokyo code)]. - Zprávy Ces. Bot. Spolecn., Príloha 1995/2; Bull. Slov. Bot. Spolocn. Príloha 1995/1; Greuter, W., Barrie, F. R., Burdet, H. M., Chaloner, W. G., Demoulin, V., Hawksworth, D. L., Jorgensen, P. M., Nicolson, D. H., Silva, P. C., Trehane, P. & McNeill, J. 1994. International code of botanical nomenclature (Tokyo code). Regnum Veg. 131.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-043

Názov:

Populačná biológia rastlín

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Zabezpečuje: Mičieta K., Mišík M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška je úvodom do populacnej biológie rastlín. Nadväzuje na prednášky zo všeobecnej ekológie, genetiky rastlín a z fytogenofondu. Zaoberá sa štruktúrou rastlinných populácií (priestorovou, vekovou, velkostnou), demografickými charakteristikami, populacnou dynamikou, životnými tabulkami, dynamikou štruktorovaných populácií a metapopulácií, intrašpecifickými vztahmi, kompetícou a koexistenciou medzi populáciami. Jednotlivé otázky sa prezentujú vo väzbe na ochranu druhov, populácií a ich zoskupení (miznutie, minimálna velkost životaschopnej populácie atd.).

Stručná osnova predmetu:

1. Populačná biológia a populačná biológia rastlín. Historický prehľad, vymedzemie výskumu, metodológia, metódy.2.Ekologická dimenzia životného cyklu. Raslinné indivíduum, unitárne a modulárne systémy, genety, ramety.3. Veľkosť, štruktúra, densita rastlinných populácii, disperzia, chória,roztyl v čase, dormancia4. Generatívne rozmnožovanie, valencia - transport peľu, opeľovači, vývin diaspór, semien, disperzia, klíčenie, prežívanie klíčencov. 5. Vegetatívne rozmnožovanie, klonálne populácie, metapopulácie,6. Populačná dynamika, vnútrodruhová konkurencia, jej charakter, regulácie veľkosti, asymetrická konkurencia7. Infrašpecifická špecializácia, ekotypy, genetický polymorfizmus, adaptácie na prostredie, plasticita8. Životné stratégie rastlín (najmä temparátna zóna),rozmnožovací systém a dĺžka života, sezónna variabilita, stratégie na regionálne a globálne zmeny9. Genetická štruktúra populácii ako dôsledok procesov na generatívnej a vegetatívnej úrovni, príklady aktuálnych evolučných procesov10.Rozmnožovacie systémy, ich diverzita, osobitosti jednotlivých typov, genetická variabilita medzi a vnútri populácie, rozmožovacie systémy a záchranné programy druhov11. Medzidruhová konkurencia, interakcie rastlín s inými trofickými úrovňami12. Metódy zberu a analýza údajov, markery genetickej variability, lokálna diferenciácia, identifikacia hybridov ..

Literatúra:

Begon, M., Harper, J. L, Townsend, C. R., Ekologie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1997; Silvertown, J. W., Introduction to plant population ecology. Longman, London, 1982

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-044

Názov:

Hydrobotanika

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. František Hindák, DrSc.

Zabezpečuje: Hindák F., Oťahelová H.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C2 Za obdobie štúdia: 52

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Štruktúra, funkcia a ekológia mikroskopických a makroskopických rastlín v rozličných vodných biotopoch na Slovensku a v strednej Európe. Fytocenologické spolocenstvá a ich klasifikácia. Taxonomický prehlad nižších a vyšších vodných rastlín. Ohrozené a zriedkavé druhy siníc, rias a makrofytov, ich inventarizácia a ochrana. Práce v teréne a v laboratóriu

Stručná osnova predmetu:

1. Štruktúra, funkcia a ekológia mikroskopických rastlín v rozličných vodných biotopoch na Slovensku a v strednej Európe. 2.Taxonomický prehľad cyanobaktérií a rias žijúcich vo vodných ekosystémoch. Cyanobaktérie a riasy v extrémne teplotných biotopoch: kryosestón a termofilné mikroorganizmy. 3. Biodiverzita. Ohrozené a zriedkavé druhy cyanobaktérií a rias, ich inventarizácia a ochrana .Invázne druhy. 4. Zber cyanobaktérií a rias v prírode, terénne práce. Metódy štúdia primárnej produkcie fytoplanktónu a fytobentosu. 5. Práce v laboratóriu, meracia a mikroskopovacia technika. 6. Metodika izolácie a kultivácie cyanobaktérií a rias.Zbierky fototrofných mikroorganizmov. Hromadná kultivácia cyanobaktérií a rias. 7.Vodné makrofyty – diverzita a štruktúra. 8. Ekológia a indikačné vlastnosti makrofytov. 9. Vodné biotopy a ich rastlinné spoločenstvá - fytocenológia. 10. Spoločenstvá makrofytov Slovenska – ich štruktúra, rozšírenie a ekologické charakteristiky. 11. Základné metódy odberu a inventarizácie makrofytnej vegetácie v rôznych vodných a mokraďových biotopoch.12. Ochrana a praktické využitie makrofytov.

Literatúra:

Hindák, F., Komárek, J., Marvan, P., Růžička, J. 1975: Kľúč na určovanie výtrusných rastlín, I. diel Riasy. SPN, Bratislava, 440 pp.; Hindák, F. a kol. 1978: Sladkovodné riasy. SPN, Bratislava, 728 pp.; Hoek, C. van den, Mann, D.G., Jahns, H.M. 1995: Algae – an introduction to phycology. Cambridge Univ. Press, 623 pp.; Peciar, V., Červenka, M., Hindák, F. 1984: Základy systému a evolúcie výtrusných rastlín. SPN, Bratislava, 584 pp.; Casper, S. J., Krausch, H-D., 1980: Sűsswasserflora von Mitteleuropa. Pteridophyta und Anthophyta. I. Teil. VEB Gustav Fischer Verlaf, Jena; Casper, S. J., Krausch, H-D., 1981: Sűsswasserflora von Mitteleuropa. Pteridophyta und Anthophyta. II. Teil. VEB Gustav Fischer Verlag. Jena; Dykyjová D. et al. 1989: Metódy štúdia ekosystému. ACADEMIA, Praha; Hejný, S. 1960: Oekologische Charakteristik der Wasser- und Sumpfpflanzen in den slowakischem Tiefebenen. VEDA, Bratislava; Stanová, V., Valachovič, M. 2002: Katalóg Biotopov Slovenska. DAPHNE –Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 225 pp.; Valachovič, M, Oťaheľová H., Stanová V., Maglocký Š. et. 1995: Rastlinné spoločenstvá Slovenska l. Pionierska vegetácia. VEDA, Bratislava; Valachovič, M. (ed.), Rastlinné spoločenstvá Slovenska 3. Vegetácia mokradí. VEDA, Bratislava.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-045

Názov:

Fytopatológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Ing. Anton Janitor, CSc.

Zabezpečuje: Janitor A.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška z fytopatológie bude informovat o prícinách a pôvodcoch chorôb rastlín a o ochrane rastlín. Bude prezentovaná klasifikácie rastlinných chorôb a objasnené mnohé pojmy, napr.: parazit a parazitizmus, hostitel, patogén, infekcný cyklus, epidémie a iné.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Urban, Z., l983: Základy fytopatológie. UK Praha. SPN Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-047

Názov:

Numerické metódy vo fytocenológii

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Zuzana Dúbravcová, CSc.

Zabezpečuje: Dúbravcová Z., Jarolímek I.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: C2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cvičenie je zamerané na nácvik najpoužívanejších numerických metodík N – CLAS, TWINSPAN, s využitím balíka programov FYTOPACK, TURBOVEG.

Stručná osnova predmetu:

1-4. Príprava fytocenologických dát na numerické spracovanie, tvorba databázy v programoch FYTOPACK a TURBOVEG. 5-8. Numerická klasifikácia, TWINSPAN, vyhodnotenie num. klasifikácie - dendrogramu. 9-12. Fytocenologické tabuľky, synoptické tabuľky, praktické využitie balíka programov Fytopack a Turboveg na vlastnom materiále.

Literatúra:

Jarolímek, I., Schlosser, G., 1995: FYTOPACK – súbor programov na spracovanie fytocenologických tabuliek. Bull. Slov. Bot. Spolocn. Pri SAV, Bratislava; Hennekens, Š. M. et al., 1996: TURBO (VEG) – software package for input progressing and presentatien phytosociological data. University of Lancaster. Podani, J., 1984: SYNTAX II. Computer program for data analysis in ecology and systematics.Abstr. Bot., 8: 73-94.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-048

Názov:

Špeciálna bryológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. K. Mišíková, PhD.

Zabezpečuje: Mišíková K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: C2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Hlavným cielom predmetu je praktické poznávanie a urcovanie machorastov od najcastejších a najznámejších zástupcov až po výskyt najvyššie špecializovaných a najvzácnejších zástupcov oddelenia. Prednáška sa zaoberá tiež viazanostou machorastov na typické rastlinné spolocenstvá.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Smith, A. J. E. (ed. ), 1982: Bryophyte Ecology. Chapman and Hall Ltd, London, 511 pp; Esser, K., 1992: Kryptogamen II. Moose, Farne. Praktikum und Lehrbuch. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 220 pp.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-049

Názov:

Špeciálna lichenológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Mgr. Anna Guttová

Zabezpečuje: Guttová A.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: C2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cielom predmetu je prehlbenie základných poznatkov o anatómii, morfológii, chemizme, systematike a ekológii lišajníkov; získanie informácií o druhovej pestrosti lišajníkov na Slovensku; urcovanie lišajníkov pre praktické potreby botanikov a environmentalistov.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Hawksworth D. L., Kirk P. M., Sutton B. C., Pegler D. N., 1995: Ainsworth & Bisby s dictionary of fungi. CAB International, University Press Cambridge, 616 pp; Henssen A., 1979: Problematik der Gattungsbegrenzung bei den Lichinaceen. Ber. Deutsch. Bot. Ges. Bd. 92: 483-506; Malcolm W. M., Galloway D. J, 1997: New Zealand lichens. Checklist, key and glossary. Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, Wellington. 192 pp; Schöller H. (ed. ), 1997: Flechten. Geschichte, Biologie, Systematik, Ökologie, Naturschutz und kulturelle Bedeutung. Kleine Senckenberg-Reihe 27, 247 pp.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-050

Názov:

Ekológia extrémnych a špeciálnych biocenóz rias

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Zabezpečuje: Kováčik Ľ.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

N-BIBG-032! Bionómia nižších rastlín (2) N-BIBG-037! Ekológia rias

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Študenti získavajú rozšírené vedomosti o extrémnych situáciách na našej planéte a o ekofyziologických a morfologických adaptáciách rastlín na tieto podmienky. Hlavný dôraz je pritom kladený na prehlad spolocenstiev siníc/cyanobaktérií a rias extrémnych a špeciálnych biotopov a ich ekologický význam. Prednáška je urcená predovšetkým študentom botaniky, ekológie a environmentalistiky.

Stručná osnova predmetu:

1. Definície „extrémny“ a „špeciálny“, jednotlivé typy extrémnych biotopov, základné charakteristiky a rozšírenie na Zemi, zmysel ich štúdia.2. Charakteristika vegetácie extrémnych biotopov: diverzita druhov, zloženie a štruktúra spoločenstiev. Prirodzené a umelé extrémne biotopy.3. Adaptácia, fyziológia, biochémia a metabolické zvláštnosti „extrémnych“ rias. Prispôsobenie na teplotu, koncentráciu solí, osvetlenie, neperiodické vysychanie.4. Termálne biotopy, jednotlivé typy, druhové zloženie, metabolické zvláštnosti, spoločenstvá, porovnanie termálnych biocenóz z rôznych častí sveta.5. Minerálne vody a jazerá, druhové zloženie, metabolické adaptácie, halofilia a halotolerancia, estuárie, prílivová zóna.6. Extrémne chladné biotopy, polárne oblasti, ročná periodicita, porovnanie arktických a antarktických mokradí. Kryosestón (biológia a ekológia).7. Biolithogenéza - kalcifilné druhy, fyziológia zrážania CaCO3, vznik travertínov, stromatolity.8. Biodeštrukcia - aktívni euendoliti, rozrušenie substrátu, cenózy rias vápencových pobreží. Endoliti aridných oblastí. Podiel rias na deštrukcii vápencového substrátu.9. Endofytické riasy. Fixácia dusíku sinicami, symbióza. Endofytizmus zelených rias.10. Aerofytné riasy, špecifičnosť metabolizmu a adaptácie, podmienky (vlhkosť, teplota, osvetlenie, prísun živín). Hypertrofné vody, podmienky hromadných populácií jednoho alebo niekoľkých druhov.11. Riasy špeciálnych biotopov, phytothelmy, epizoonti rôzneho typu od prvokov po cicavcov. Riasy jaskyň, štruktúra spoločenstiev, metabolické adaptácie, svetelný režim, výskyt. Biodeštrukcia povrchov.12. Antropogénne navodené extrémne biotopy v krajine. Funkcia rias a ich periodicita v týchto biotopoch.13. Metódy štúdia rias extrémnych biotopov.

Literatúra:

Seckbach J. (ed. ): Enigmatic microorganisms and life in extreme environmnets. Kluwer Academic Publ., Dordrecht, 1999; Hausmann K. - Kremer B. P. (eds. ): Extremophile. VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1995; Fowden L. - Mansfield T. - Stoddart J. (eds. ): Plant adaptation to environmental stress. Chapman & Hall, London, 1993; Barbe J. (ed.): Photosynthesis in contrasting environments. Elsevier, Amsterdam, 1986; Stonehouse B.: Polar Ecology. Chapman & Hall, New York,1989; Brock T.D.: Thermophilic microorganisms and life at high temperatures. Springer-Verlag, New York, 1978.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-051

Názov:

Botanika - nižšie rastliny

Študijný odbor:

EN

Garantuje:

RNDr. Duňaša Javorčíková, CSc.

Zabezpečuje: Javorčíková D., Záhorovská E., Ripková S., Mišíková K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 1. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C2 Za obdobie štúdia: 52

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet podáva základný prehľad systému nižších rastlín – všeobecná charakteristika, fylogenetické vzťahy, ekologické nároky, význam a využitie pre človeka, funkcie v jednotlivých ekosystémoch.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod: história, systematika, taxonómia, základné pojmy, prehľad ekologických skupín. Cyanobacteria I.2. Cyanobacteria 2. Rhodophyta. Heterokontophyta I.3. Heterokontophyta II.4. Haptophyta, Cryptophyta, Dinophyta, Euglenophyta5. Chlorophyta I.6. Chlorophyta II. Bryophyta7. Myxomycota 8. Mastigomycotina 9. Zygomycotina 10. Ascomycotina11. Basidiomycotina12. Deuteromycotina, Lichenes

Literatúra:

Záhorovská, E. a kol.: Systém a evolúcia nižších rastlín. UK Bratislava. 1995, 1997 Hindák F. a kol., 1978: Sladkovodné riasy. SPN, Bratislava.Pišút I., Peciar V., Červenka M., 1974: Kľúč na určovanie výtrusných rastlín - III. diel, lišajníky, machorasty a papraďorasty. SPN, Bratislava.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-052

Názov:

Botanika - vyššie rastliny

Študijný odbor:

EN

Garantuje:

RNDr. Zuzana Dúbravcová, CSc.

Zabezpečuje: Dúbravcová Z., Černušáková D., Mišík M., Miškovic J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 1. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P3,C2 Za obdobie štúdia: 65

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

N-ENXX-101! Základy anatómie a morfológie rastlín N-BIBG-051! Botanika - nižšie rastliny

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cielom predmetu je poskytnút základné informácie o skupinách vyšších rastlín, vysvetlit fylogenetický vývoj, príbuzenské vztahy, zásady tvorby fylogenetického systému, morfologickú variabilitu a tiež hladisko ochrany genofondu, zemepisného rozšírenia a využitia. Praktické cvicenia zahrnajú demonštrovanie, urcovanie a poznávanie hlavných zástupcov jednotlivých skupín podla vonkajších morfologických znakov.

Stručná osnova predmetu:

1. Botanika a ostatné biologické odbory, využitie poznatkov botaniky v praxi.2. Vývoj rastlinných systémov s dôrazom na molekulárne systémy.3. Fylogenéza suchozemských rastlín od najstarších čias (rýniorasty, plavúňorasty, prútovkorasty).4. Cievnaté výtrusné rastliny (prasličkorasty, sladičorasty).5. Fylogenéza nahosemenných rastlín a ich zastúpenie na Slovensku.6. Fylogenéza krytosemenných rastlín (paleoherbs", druhy Magnoliovej línie).7. Jednoklíčnolistové rasliny (Lilianae, Commelinanae) 8. Najvýznamnejšie rady pravých dvojklíčnolistových rastlín Bazálne trikolpátne, Caryophyllidová línia).9. Rady pravých Rosidových I.10. Rady pravých Rosidových II.11. Rody pravých Asteridových I. 12. Rody pravých Asteridových II."

Literatúra:

Judd, Walter, S., 1999: Plant systematics. Sinauer Associates, Inc. Publishers Sunderland, Massachusetts USA. Mártonfi, P., 2003: Systematika cievnatých rastlín, Univerzita P.J. Štefánika košice. Hendrych, R., 1979: Systém a evoluce vyšších rostlin. SPN, Praha., Novák, F. A. , 1961: Vyšší rostliny. CSAV Praha, Cervenka, M., 1966: Základy systému semenných rastlín. UK Bratislava.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-053

Názov:

Seminár z vyšších húb

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Ripková S.

Zabezpečuje: Ripková S., Lizoň P.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Seminár podáva interaktívnou formou informácie o makroskopických hubách. Zameriava sa najmä na sústavy makromycétov, technológie ich určovania, symbiotické vzťahy, biotechnológie, diverzitu, ochranu, nomenklatúru a databázy.

Stručná osnova predmetu:

1. Informačné zdroje – knihy, časopisy, internet.2. Výstava húb v Bratislave.3. Sústavy makromycétov.4. Technológie určovania makromycétov.5. Mykorízy a iné symbiózy.6. Makromycéty v biotechnológiách.7. Diverzita húb, červené zoznamy, ochrana húb.8. Rozširovanie húb.9. Nomenklatúra húb.10. Databázy húb.11. Publikačné aktivity.12. Mykológia vo svete – inštitúcie, spoločnosti.

Literatúra:

Ainsworth, G. C., & A. S. Sussman (eds.). 1965. The fungi. An advanced treatise. Vol. 1. The fungal cell. Academic Press, New York/San Francisco/London.Ainsworth, G. C., & A. S. Sussman (eds.). 1966. The fungi. An advanced treatise. Vol. 2. The fungal organism. Academic Press, New York/San Francisco/London.Ainsworth, G. C., & A. S. Sussman (eds.). 1968. The fungi. An advanced treatise. Vol. 3. The fungal population. Academic Press, New York/San Francisco/London.Ainsworth, G. C., F. K. Sparrow, & A. S. Sussman (eds.). 1973. The fungi. An advanced treatise. Vol. 4a. Academic Press, New York/San Francisco/London.Ainsworth, G. C., F. K. Sparrow, & A. S. Sussman (eds.). 1973. The fungi. An advanced treatise. Vol. 4b. Academic Press, New York/San Francisco/London.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-100

Názov:

Prehľad vegetácie strednej Európy-Lesné spoločenstvá

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet sa zameriava na charakteristiku fytocenologických jednotiek (syntaxónov) lesnej vegetácie všetkých vegetačných stupňov Západných Karpát a ich priľahlých nížin a kotlín. Ich floristicko-fytocenologické zloženie porovnáva so susednou stredoeurópskou vegetáciou. Poukazuje na problémy stability lesných ekosystémv a ich fytogenofondový význam.

Stručná osnova predmetu:

1. Princípy usporiadania európskych rastlinných spoločenstiev. Zonálnosť stredoeurópskej vegetácie. Podstata azonálnosti rastlinstva. Sociologická progresia.2. Nížinné subxerofilné typy lesnej vegetácie. Vegetácia sprašových substrátov a viatych pieskov. Kotlinové spoločenstvá.3. Teplomilné dúbravy a ich syntaxonómia. Synekologické vlastnosti tejto vegetácie. Genofondový význam teplomilných dúbrav.4. Dubovo-hrabové fytocenózy. Vegetácia kyslomilných dubín.5. Vápencové bučiny, bučiny kyslých substrátov, typické bučiny. Pôdne a iné synekologické charakteristiky týchto fytocenóz.6. Jedľové bučiny a jedliny bukového stupňa. Historické osudy jedle bielej.7. Klimaxové smrečiny. Čučoriedkové smrečiny, smrečiny flyšových Karpát, vysokobylinné smrečiny.8. Kosodrevinový stupeň, spoločenstvá kyslých, vápencových a sutinových substrátov. Problémy biologickej hranice lesa.9. Lužné lesy a ich rastlinné spoločenstvá. Problémy okolo pestovania rýchlorastúcich drevín. Vplyv výstavby VD Gabčíkovo na prírodné ekosystémy.10. Lesné spoločenstvá hydromorfných pôd. Jelšiny glejových pôd, lesná vegetácia organozemí, ihličnaté podmáčané fytocenózy.11. Sutinové lesy a ich syntaxnomické a pôdnoekologické hodnotenie.12. Problémy zatrieďovania sekundárnych lesov.

Literatúra:

Šomšák,L., 1998: Flóra a fauna v rastlinných spoločenstvách strednej Európy. Vysokoškolské skriptá. PRIF UK Bratislava, 308 s.Kolektív 1972: Kapitoly o lesnej vegetácii. In: Lukniš,M., et al., 1972: Príroda. Slovensko

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-101

Názov:

Prehľad vegetácie strednej Európy-Nelesné spoločensvá

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Obsah predmetu nadväzuje na charakteristku lesných spoločenstiev. Interpretuje vymedzenie floristického a synekologického obsahu syntaxónov nelesnej vegetácie rozšírenej na vodných a mokraďných, piesočnatých, zasolených, litorálnych, sprašových a skalnatých ekotópov ako aj lúčne a pasienkové spoločenstvá a všetky typy synantrópnej vegetácie. V jednotlivých skupinách vegetácie sa zvýrazňuje ohrozenosť spoločenstiev a ich genofondový význam.

Stručná osnova predmetu:

1. Kriačinná vegetácia. Spoločenstvá prírodných krovísk.2. Kriačinná vegetácia. Syntaxóny sekundárnych stanovíšť. Genofondový význam kriačin.3. Fytocenózy stojatých a pomaly tečúcich vôd.4. Nelesná vegetácia hydromorfných pôd (mokrade a prameniská).5. Rastlinné spoločenstvá vrchovísk (organozemí).6. Pobrežné a litorálne nelesné fytocenózy.7. Syntaxóny aluviálnych lúk.8. Lúky a pasienky pahorkatín, podhorského stupňa vrátane sekundárnych holí.9. Synantrópna vegetácia. Spoločenstvá obilnín, okopanín. Ruderálna vegetácia, fytocenózy okolia sídlisk.10. Xerotermné trávovité fytocenózy skál, sprašových pahorkatín, viatych pieskov a zasolených pôd.11. Pôvodné nelesné spoločenstvá subalpínskych a alpínskych polôh – vápencové substráty.12. Pôvodné nelesné spoločenstvá subalpínskych a alpínskych polôh – nevápenný geologický podklad.

Literatúra:

Šomšák,L., 1998: Flóra a fauna v rastlinných spoločenstvách strednej Európy. (Aplikovaná biocenológia. Vysokoškolské skriptá. PRIF UK Bratislava, 308 s.Valachovič,M. ed. et. sl., 2001 : Vegetácia Slovenska. Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 3. Vegetácia mokradí. SAV Bratislava, 434 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIBG-102

Názov:

Základy typizácie rastlinstva

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cieľom tohto predmetu je teoreticky a prakticky zvládnuť princípy klasifikácie rastlinných spoločenstiev na základe metód stredoeurópskych geobotanických škôl ako aj zvládnuť podstatu nomenklatorických pravidiel. Okrajovo ukazuje na metodiky ďalších triediacich princípov (škandinávske školy, ekologické triedenie vegetácie, fyziognomické kritéria). Osobitnú pozornosť venuje ordinačným metódam triedenia vegetácie ako aj ďalším numerickým postupom vyhodnocovania vlastností syntaxónovpôsobiacimi pri tvorbe rastlinných spolocenstiev. V prednáške je zahrnutý aj historický prehlad poznatkov o typizácii rastlinných spolocenstiev.

Stručná osnova predmetu:

1.Rozšírený pohľad na analytické a syntetické znaky fytocenóz.2.Praktické ukážky fytocenologických zápisov z rozmanitých stanovíšť (stojaté vody, mokraďné spoločenstvá, lesná vegetácia, lúčne fytocenózy, epifytická vegetácia, skalné spoločenstvá). Úprava tvaru minimálneho areálu.3.Zhotovenie prvej-pracovnej tabuľky fytocenóz ako podkladu pre syntetické poriadanie definitívnej fytocenologickej tabuľky.5.Diferenciácia fytocenóz na základe porovnania dvoch a viacerých príbuzných spoločenstiev. Diferenciálne druhy. Multilaterálna diferenciácia.6.Princípy syntézy vyšších rangov syntaxonómie.7.Základy ordinácie fytocenóz.8.Základné metódy numerického hodnotenia vlastností syntaxónov.9.Definície jednotlivých hierarchických kategórií syntaxonómie.10.Kód fytocenologickej nomenklatúry. Genéza. Súčasný stav.11.Platnosť mien syntaxónov.12.Odporúčania Kódu fytocenologickej nomenklatúry.

Literatúra:

Moravec, J. et al. 1994: Fytocenologie. Academia Praha, 403 s.Jurko, A., 1990“ Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie. Príroda, Bratislava, 200 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-001

Názov:

Cytotaxonómia živočíchov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Ján Hudák, DrSc.

Zabezpečuje: Hudák J., Chalupa I.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C2 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

5

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-001! Cytológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Najnovšie poznatky z oblasti živočíšnej cytotaxonómie, štúdia morfológie chromozómov spracovaných rozličnými metódami za účelom získania najväčšieho množstva informácií, ktoré sa využívajú pri morfometrickom porovnávaní chromozómov u jednotlivých živočíšnych druhov pri štúdiu ich systematického zatriedenia.

Stručná osnova predmetu:

1. Predmet cytotaxonómia, zdroje a príprava biologického materiálu na karyologické vyšetrenie (všeobecne)- výhody tkanivovej kultivácie. 2. Zakladanie tkanivových kultur. 3. Techniky tkanivovej kultivácie. 4. Všeobecné princípy metód prípravy cytogenetických preparátov. 5. Štruktúra chromozómu. 6. Zmeny chromozómov (chromozómové aberácie). 7. Konvenčné morfometrické štúdium chromozómov a ich klasifikácia. 8. Diferenčné farbenie chromozómov. 9. Cytogenetická nomenklatúra (ISCN) a štandardizácia v humánnej karyológii.10. Moderné metódy cytogenetiky (FISH, maľovanie" chromozómov, atď.).11. Komparatívna genomická hybridizácia (CGH).12. Mechanizmy génovej duplikácie.13. Vývoj genómu."

Literatúra:

Aktuálna vedecká literatúra

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-002

Názov:

Živočíšna a humánna cytológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. MUDr. Ján Jakubovský, DrSc.

Zabezpečuje: Jakubovský J., Polák Š.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-001! Cytológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška nadväzuje na základné poznatky všeobecnej cytológie. Hlavná pozornosť sa venuje morfologicko-cytologickým zvláštnostiam buniek a ich organel v závislosti od typu špecializovaných buniek, tkanív a orgánov živočíchov a človeka. Zvláštny dôraz sa kladie na vzájomnú podmienenosť funkcie daného orgánu a jeho štrukturálno-morfologickej architektúry.

Stručná osnova predmetu:

01. Metódy ultraštruktúrneho vyšetrenia živočíšnych buniek a informácie, ktoré nám môžu poskytnúť. 02. Ultraštruktúra bunkových povrchov a ich vzájomných vzťahov.03. Ultraštruktúra jadra a jadierka a jadrového obalu (jadrové telieska, jadrové tyčinky, peri- a iterchromatínové zrná, jadrové inklúzie a pseudoinklúzie .. ).04. Ultraštruktúrna morfológia mitochondrií.05. Ultraštruktúrna morfológia drsného a hladkého endoplazmového retikula. 06. Ultraštruktúrna morfológia centriolov, mikroteliesok, Golgiho aparátu a sekrečných zŕn. Lyzozómy.07. Ultraštruktúrna morfológia vláknových systémov a mikrotubulov. 08. Melanozómy.09. Weibelove a Paladeho telieska.10. Cytoplazmový matrix a jeho inklúzie.11. Bunkové výbežky a štruktúry endocytózy.12. Annulatae lamellae.13. Možnosti využitia poznatkov ultraštruktúrnej cytológie vo výskume a v diagnostickej praxi.

Literatúra:

Jakubovský J. Patológia bunky a mimobunkového matrixu (s. 27 - 71). In: M. Zaviačič (Ed) Kompendium patológie. 1. diel Všeobecná patológia a onkopatológia. Bratislava, 2002. Univerzita Komenského Kapeller K, Strakele H: Cytomorfológia. Martin, 1990. Osveta, 233s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-003

Názov:

Optické metódy v cytológii

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Mgr. Miroslav Ovečka

Zabezpečuje: Ovečka M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C1 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-001! Cytológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet poskytuje získanie praktických poznatkov pre štruktúrnu anatómiu a cytológiu. Ide najmä o využitie polarizačnej a florescenčnej mikroskopie pri pozorovaní preparátov, o kvantitatívne stanovenie DNA - cytofotometriu a kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu obrazu pomocou počítača.

Stručná osnova predmetu:

1. FLOW-cytometria.2. Cytofotometria.3. Obrazová analýza.4. Fluorescenčná mikroskopia.5. Príprava a vyhodnocovanie preparátov.6. Príprava preparíátov pre TEM.7. Príprava preparátov pre svetelnú mikroskopiu.8. Polarizačná mikroskopia.9. Príprava preparátov pre polar. mikroskopiu.10. Farbiace metódy.11. Cyto-histochemické metódy.12. Cytodiagnostické a imuno-cytochemiské metódy.13. Záverečné vyhodnotenie.

Literatúra:

Hall, J. L. ed., 1978: Electron microscopy and cytochemistry of plant cells. Elsevier North-Holland Biomedical Press, 444 s; Herris, Opalka, 1994: Plant Cell Biology a practical approach. Oxford University Press, 350 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-006

Názov:

Bunkové membrány a ich signalizačné funkcie

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Milan Bobák, DrSc.

Zabezpečuje: Bobák M., Uhrík B.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

5

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-001! Cytológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Zloženie biologických membrán, transport cez membrány a jeho energetika. Vznik membránového napätia a jeho funkcia. Selektivita membrán pre rôzne ióny. Akčný potenciál a iónové prúdy a kanály. Molekulárny model membránového kanála, jeho evolúcia a genetika. Prenos signálov cez membrány, receptory, G-proteíny a druhý posol. Intracelulárny prenos signálu cez membrány, intracelulárne kalcium, mechanizmy kalciovej signalizácie a dekódovanie kalciového signálu.

Stručná osnova predmetu:

1. Pasívny transport.2. Aktívny transport.3. Výmenníky, pumpy, A-B-C prenášače.4. Ionové kanály a ich evolúcia.5. Úloha vápnika ako druhého posla.6. Membránový potenciál.7. Bioelektrina.8. Akčný potenciál.9. Štruktúra a funkcia ionových kanálov.10. X-ray analýza.11. Zmrazovacie metódy.12. Napätovo závislé ionové kanály.13. T-tubulový systém.

Literatúra:

Súbor odborných publikácií

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-008

Názov:

Elektrónová mikroskopia (1)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Jozef Krištín, CSc.

Zabezpečuje: Krištín J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: C3 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-001! Cytológia N-BIFR-008! Elektrónová mikroskopia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cieľom cvičenia je podať základné informácie o princípe metódy so špecifickým zameraním na analytickú elektrónovú mikroanalýzu a riadkovaciu mikroskopiu biologických objektov.

Stručná osnova predmetu:

1.Porovnanie elektrónoptických metód s ostatnými optickými metódami.2. Interakcia elektrónov vo vzorke.3. Osvetľovací optický systém.4. Zobrazovací optický systém.5. Sekundárne elektróny.6. Transmisné elektróny.7. Rontgenové žiarenie.8. Elektrónová mikroanalýza.9. Energiovo disperzný spektrometer (EDS).10. Vyhodnotenie RTG spektier.11. Vyhodnotenie sekundárnych elektrónov.12. Vyhodnotenie transmisných elektrónov.13. Konštrukcia vysokovákuového elektrónového mikroskopu.

Literatúra:

Mráz, P., Polónyi, J., 1988: Metódy elektrónovej mikroskopie živocíšnych tkanív. Vyd. SAV, 308 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-012

Názov:

Imunologické metódy v cytológii

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.

Zabezpečuje: Čiampor F.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C2 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-103! Biochémia N-BIMI-005! Imunológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Metódy svetelnej a elektrónovej mikroskopie využívajúce znacené protilátky alebo antigény na lokalizáciu štruktúrnych a neštruktúrnych proteínov v bunkách. Metódy pre štúdium lokalizácie syntézy proteínov, transportu syntetizovaných proteínov v bunke, endocytózy a exocytózy látok do buniek a z buniek, procesov glykozylácie proteínov, regulácie pH v bunkách a in situ hybridizácie pre štúdium nukleových kyselín.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Griffiths, G., 1993: Fine Structure Immunocytochemistry, Springer Verlag

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-016

Názov:

Ultraštrukturálna anatómia živočíchov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. MUDr. Ján Jakubovský, DrSc.

Zabezpečuje: Jakubovský J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C1 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-001! Cytológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Účel ultraštruktúrnych anatomických štúdií živočíchov. Zásady pracovných postupov a problémy spracovania vzoriek. Opis ultraštruktúrnej morfológie buniek a medzibunkovej hmoty tkanív a orgánov ľudí aj pokusných zvierat. Princípy hodnotenia normálnych obrazov a patologických zmien v ultraštruktúrnej anatómii.

Stručná osnova predmetu:

01. História vývoja metód používaných v ultraštruktúrnej anatómii.02. Vzájomné vzťahy makroskopickej, svetelnomikroskopickej a elektrónovomikroskopickej anatómie živočíchov.03. Opis elektrónovomikroskopických anatomických štruktúr a spôsoby ich hodnotenia. 04. Ultraštruktúrna anatómia mimobunkových súčastí - (membrana basalis a lamina basalis, kolagény, fibronektíny, elastín, sulfáty chondroitínu, proteoglykany, amyloid, .......).05. Ultraštruktúrna anatómia hladkého, kostrového a srdcového svalu.06. Ultraštruktúrna anatómia tráviaceho traktu.07. Ultraštruktúrna anatómia respiračného traktu.08. Ultraštruktúrna anatómia systémov nešpecifickej rezistencie organizmu.09. Ultraštruktúrna anatómia orgánov podieľajúcich sa na imunitných reakciách.10. Ultraštruktúrna anatómia nervového systému. 11. Ultraštruktúrna anatómia endokrinného systému.12. Vybrané kapitoly z ultraštruktúrnej anatómie zmyslových orgánov.13. Ultraštruktúrna anatómia kože a kožných adnexov.

Literatúra:

Jakubovský J. Patológia bunky a mimobunkového matrixu (s. 27 - 71). In: M. Zaviačič (Ed) Kompendium patológie. 1. diel Všeobecná patológia a onkopatológia. Bratislava, 2002. Univerzita Komenského

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-017

Názov:

Cytopatológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Milan Bobák, DrSc.

Zabezpečuje: Bobák M., Jakubovský J., Slováková Ľ.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BICY-016! Ultraštrukturálna anatómia živočíchov

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o činnosti bunky za kvalitatívne a kvantitatívne zmenených a chorobných podmienok. Vysvetľuje chorobné procesy na úrovni buniek, ako abnormálne, mimoriadne biologické procesy a to s dôrazom na zmeny bunkových organel a štruktúr.

Stručná osnova predmetu:

1. Všeobecné poznatky, starnutie buniek, jeho príčiny a prejavy. 2. Smrť buniek a jej príznaky, vplyv fyzikálnych a chemických faktorov na bunku.3. Patológia jadra a jadierka.4. Patológia endoplazmatického retikula - granulovaného, hladkého.5. Patológia Golgiho aparátu.6. Patológia mitochondrií - mitochondriopatie.7. Patológia lyzozómov a ich účasť v degradácii extra a intracelulárnych komponentov.8. Patológia cytoskeletu buniek.9. Zmeny buniek pri poruchách metabolizmu sacharidov a lipidov.10. Patológia cytoplazmatickej membrány.11. Patologické zmeny štruktúry buniek po uviazaní vzájomného vzťahu hostiteľa - patogén.12. Zmeny metabolizmu buniek po infekcii rastlín.13. Nové trendy v štúdiu cytopatológie buniek.

Literatúra:

Policard, A., Bessis, M., 1978: Elements of cellular pathology, Masson et cie, Editures, Paris. ; Bózner, A., Bobák, M., David, M., Smetana, K., 1992: Cytológia. Osveta Martin.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-018

Názov:

Rastlinná bunka v stresových podmienkach

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Milada Čiamporová, CSc.

Zabezpečuje: Čiamporová M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1 Za obdobie štúdia: 13

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-001! Cytológia N-BIXX-002! Anatómia a morfológia rastlín N-BIXX-018! Fyziológia rastlín (1)

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Pletivovo- a vývinovo špecifická variabilita ultraštruktúry rastlinných buniek. Stres a všeobecné princípy odpovedí rastliny/bunky na stresové faktory prostredia. Vplyv jednotlivých abiotických stresových faktorov na štruktúru rastlinných buniek.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

M. Ciamporová, I. Mistrík: Rastlinná bunka v nepriaznivých podmienkach. VEDA, Vydavatelstvo SAV, Bratislava, 1991, 136 pp; J. Gloser, I. Prášil: Fyziologie stresu. In: Procházka S., Machácková I., Krekule J., Šebánek, J. a kolektív: Fyziologie rostlin. Academia, Praha, 1998, p. 412-431; H. R. Lerner: Plant responses to environmental stresses. From phytohormone to genome reorganization. Marcel Dekker, New York - Basel, 1999, 730 pp.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-020

Názov:

Odborný seminár (5)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.

Zabezpečuje: Lux A.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Kontrola stavu spracovávania DP. Príprava písomneho spracovania DP, členenie na jednotlivékapitoly, nácvik ústnej prezentácie kapitol: úvod a materiál a metódy. Práca s literatúrou, citovanie prác azostavenie literárneho prehľadu.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-024

Názov:

Odborný seminár (6)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Ján Veselovský, DrSc.

Zabezpečuje: Veselovský J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Príprava a spracovanie kapitol výsledky a diskusie, príprava a nácvik prezentácie diplomovej práce na obhajobu.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-027

Názov:

Karcinogenéza živočíšnej bunky

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Alžbeta Hudáková, CSc.

Zabezpečuje: Hudáková A.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-007! Morfológia živočíchov

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet sa zaoberá charakteristikou a morfológiou malígnych tumorových buniek in vivo ako aj klasifikáciou ludských a živocíšnych tumorov. Poskytuje základné znalosti o regulácii bunkovej diferenciácie a jej regulacných mechanizmoch.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Raymond W. Ruddon, 1987: Cancer Biology. University Press, New York

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BICY-100

Názov:

Vírusy rastlín a hmyzu (teória)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Marta Stančeková, CSc.

Zabezpečuje: Stančeková M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-011! Virológia (1) N-BIXX-018! Fyziológia rastlín (1) N-BIXX-002! Anatómia a morfológia rastlín

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov so základnými vlastnosťami vírusov rastlín a hmyzu - ich morfológiou, štruktúrou a chemickým zložením, interakciou vírus - bunka, vírus - organizmus, vzťahmi vírusov k ich hostiteľom, prenosom vírusov a laboratórnou diagnostikou vírusových ochorení rastlín.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do rastlinnej virológie, ekonomický význam rastlinných vírusov, ich zloženie, morfológia a štruktúra, multikomponentové vírusy rastlín a satelitné vírusy.2. Klasifikácia vírusov rastlín. Vírusy s genómom ssDNA a dsDNA. 3. Vírusy s genómom ssRNA, dsRNA.4. Vírusy infikujúce iné triedy rastlín. Mykovírusy, vírusy rias, papradí a nahosemenných rastlín. Viroidy a mykoplazmy.5. Patogenéza vírusových ochorení rastlín. Symptomatológia, hypersenzitívna a systémová reakcia rastlín na vírusovú infekciu. Makroskopické, cytologické a histologické zmeny v infikovaných rastlinách.6. Ekológia a epidemiológia vírusov rastlín, faktory vplývajúce na expresiu symptómov. Prostredie, teplota, svetlo, výživa, genetická výbava hostiteľa.7. Prenos vírusov rastlín. Mechanický spôsob prenosu, prenos hubami, kukučinou, semenom, peľom, vegetatívnym rozmnožovaním rastlín, prenos hmyzom, háďatkami, roztočmi. Neperzistentný, perzistentný a propagačný spôsob prenosu.8. Purifikácia vírusov rastlín.9. Diagnostika vírusov raslín, izolácia vírusu, spôsob prenosu, okruh hostiteľov, testovacie a indikátorové rastliny, sérologické testy, imunodifúzie, ELISA, precipitačné testy.10. Produkcia bezvírusových rastlín, termoterapia, eradikácia vírusu pletivovými kultúrami, chemoterapia.11. Vírusy bezstavovcov, jadrové a cytoplazmové polyedrózy a granulózy, latentné vírusové infekcie hmyzu.

Literatúra:

Žemla, J., Čiampor, F., Leššo, J.: Všeobecná virológia, Bratislava, SAP, 1995; Žemla, J., Čiampor, F., Labuda, M.: Špeciálna virológia, Bratislava, SAP, 1998

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-001

Názov:

Evolučné trendy

Študijný odbor:

GL

Garantuje:

doc. RNDr. Jozef Klembara, CSc.

Zabezpečuje: Klembara J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška je zameraná na pochopenie základných evolucných trendov ako pretrvávajúcich smerovaných evolucných zmien odohrávajúcich sa v rastlinnom a živocíšnom svete v priebehu histórie života na Zemi. Predmet ponúka študentom oboznámit sa so základnými evolucnými mechanizmami vedúcimi nielen k vzniku nových druhov organizmov, ale aj celých skupín organizmov. Dôraz kladie na mechanizmy prebiehajúce pocas individuálneho vývinu organizmov. Demonštrované sú dlhotrvajúce i krátkotrvajúce evolucné trendy u základných živocíšnych skupín.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

McNamara, K. J. (1990): Evolutionary trends. - The University of Arizona Press: Tucson; Carroll, R. L. (1997): Patterns and Processes of Vertebrate Evolution. - Cambridge University Press: Cambridge.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-002

Názov:

Hydrobiológia (1)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.

Zabezpečuje: Bulánková E., Krno I., Lukáš J., Derka T., Siryová S., Tirjaková E.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C2 Za obdobie štúdia: 52

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-017! Zoológia chordátov N-BIXX-020! Ekológia N-BIXX-003! Systematika nižších rastlín N-BIXX-0

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V kurze sa preberá biológia a bionómia fyto- a zoohydrobiontov tvoriacich plankton, bentos, neuston a nekton. Študenti si prehlbia poznatky týkajúce sa vplyvu prirodzených environmentálnych (teplota, prúdenie, kyslík, živiny, potrava a iné) a antropických faktorov na vodné organizmy. Cvicenia sú zamerané na poznanie u nás žijúcich hydrobiontov obývajúcich rôzne typy biotopov.

Stručná osnova predmetu:

1. Protista: základy systému a ekológia indikačne významných druhov vo vodnom ekosystéme.2.Sinice (Cyanophyta) a zelené riasy (Chlorophyta): prehľad systému, ekológia a ich význam. 3.Makrofyta: fytocenológia, kvantifikácia, životné formy hydrofytov. 4. Stručný prehľad systému a ekológie hubiek (Porifera) a ploskulíc (Turbellaria). 5.Stručný prehľad systému a ekológie vodných mäkkýšov (Mollusca) a červov (Annelida). 6. Fylogeneticko-morfologické adaptácie a ich odraz v ekológii kôrovcov (Crustacea). 7. Systém a ekológia podeniek (Ephemeroptera). 8. Systém a ekológia pošvatiek (Plecoptera). 9. Morfologicko-etologické adaptácie lariev vážok (Odonata), charakteristické odonatocenózy lotických a lenitických biotopov. 10. Systematické rozdelenie potočníkov (Trichoptera), typy lariev a ich adaptácie na prúdenie vody. 11.Vodné bzdochy (Heteroptera), sieťokrídlovce (Plannipenia), strechatky (Megaloptera) a chrobáky (Coleoptera) - systematické zaradenie a ekológia. 12. Vodné dvojkrídlovce (Diptera), charakteristika čeľadí, ekologické adaptácie a bioindikačný význam lariev. 13. Ryby (Pisces): charakteristickí zástupcovia rybích pásiem, ich morfologicko-ekologické prispôsobenia.

Literatúra:

Dostál, J., Cervenka, M., 1991: Klúc na urcovanie vyšších rastlín. SPN, Bratislava, 775 s; Lellák, J., Korínek, V., Fott, J., Korínková, J., Puncochár, P., 1985: Biologie vodních živocichu. Karlova Univerzita, Praha, 220 s; D. D. Williams, B. W. Feltmate, 1992: Aquatic insects. Redwood Books, UK, 358 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-004

Názov:

Hydrobiológia (2)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Iľja Krno, DrSc.

Zabezpečuje: Krno I., Šporka F., Bulánková E., Štefková E., Oťahelová H., Illyová M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C2 Za obdobie štúdia: 52

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIEK-002! Hydrobiológia (1)

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Hydrobiológia je ekologický vedný odbor, zameriavajúci sa na život vo vodnom prostredí. Cielom kurzu je podat komplexný obraz o rozmanitých hydrobiontoch, spolocenstvách a biotopoch sladkovodného i morského biocyklu. Zameriava sa na vzájomné vztahy medzi abiotickými faktormi (napr. hydrologické, chemicko-fyzikálne) a biotickými faktormi (napr. potravné zdroje) na jednej strane a vodnými organizmami a spolocenstvami na druhej strane. Všíma si organizmy a spolocenstvá vodného stlpca (pelagiál - planktón, nektón, neustón), ako aj dna vodných telies (bentál - bentos, hyporeos) a podáva podrobnejšiu charakteristiku vodných biotopov Slovenska. Zaoberá sa tiež problematikou lokálnych, regionálnych a globálnych vplyvov cloveka na vodné ekosystémy (znecistovanie, acidifikácia, regulácia, výstavba vodných diel, oteplovanie Zeme) a spôsobmi ich monitorovania (paleolimnológia, saprobiológia).

Stručná osnova predmetu:

1/Dejiny hydrobiológie, hydrológia, hydrografia, 2/Fyzikálne a chemické vlastnosti vody,3-4/Terénne práce z hydrobiológie, 5/Mikrobentos, mezobentos 6/Makrobentos, 7/Planktón, nektón,8/Podzemné, podriečne, ľadovcové vody a prameniská, 9/Tečúce vody, 9/Stojaté a periodické vody,10/Znečistenie vôd a regulácia tokov, 11/Regionálne a globálne a zmeny vo vodných ekosystémoch,12/Morská hydrobiológia

Literatúra:

Lellák, J., Kubícek, F., 1992: Hydrobiologie, Univerzita Karlova, Praha, 257 s; Kubícek, F., Zelinka, M., 1982: Základy hydrobiologie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 140 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-005

Názov:

Metódy v ekológii

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

Zabezpečuje: Kováč V., Lukáš J., Derka T., Zlinská J., Pachinger K., Siryová S., Némethová D.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-020! Ekológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Hlavnou náplňou seminára je poskytnúť informácie, ako z ekologického hľadiska a potrieb výskumu má ekológ vzorkovať prostredie a jeho rastlinné a živočíšne zložky. Naučiť sa spracovať a vyhodnocovať získaný materíál. Oboznámiť sa s metódami a prístrojmi určenými na meranie radioaktivity v životnom prostredí ako i ďaľšieho znečistenia pôdy vody a ovzdušia.

Stručná osnova predmetu:

1.Klíma, meranie a sledovanie meteorologických prvkov, zdroje znečistenia. 2.Voda- meranie abiotických faktorov, vybrané metódy fyzikálno- chemického rozboru vôd. 3.Vzorkovanie vodných zoocenóz- podzemné vody, povrchové vody stojaté a tečúce. 4.Metódy pedologického výskumu,fyzikálne a chemické vlastnosti pôd. 5.Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie. 6.Metódy výskumu bezchordátov - fauna pôdy,vegetačného krytu a lietajúci hmyz. 7.Metódy používané v ichtyológii - odlov rýb sieťami, agregátom, výskum rýb pomocou echolotu, získavanie a spracovanie morfometrických údajov. 8.Metódy používané v herpetológii a batrachológii. 9. 10. 11. Metódy výskumu populácie živočíchov.12.Popis a oboznámenie sa s analytickými prístrojmi použivanými na kontrolu kvality životného prostredia.

Literatúra:

Holcík, J., Hensel, K., 1971: Ichtyologická prírucka. SRS Bratislava; Hudec, K. a kol., 1963: Metody terénních ornitologických výskumú. Ústav pro výskum obratlovcú, Brno; Kocourek, F., 1972: Merící meódy v meteorologii. Hydrometeorologický ústav v Praze; Králová, M. a kol., 1990: Vybrané metody chemické analýzy púd a rostlin. CSAV Praha; Novák, K. a kol., 1969: Metody sberu a preparace hmyzu. Academia, Praha; Odum, E., 1977: Základy ekologie. Academia, Praha; Sládecek, V., 1986: Hydrobiologie. Skriptum SNTL, Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-009

Názov:

Parazitológia pre ekológov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.

Zabezpečuje: Halgoš J., Jalili N.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C2 Za obdobie štúdia: 52

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-017! Zoológia chordátov N-BIXX-020! Ekológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V rámci kurzu sa študujú vztahy organizmov v systéme parazit – hostitel. Prednášky obsahujú vysvetlenie základných pojmov, ako sú spolužitie organizmov, adaptácie na parazitický spôsob života, prenosy, obranné mechanizmy a praktický význam. Poskytujú prehlad jednotlivých parazitických skupín, ich morfológiu a vývinové cykly. Hlavné tažisko prednášky je zamerané na ekológiu a adaptacné prispôsobenia na parazitizmus.

Stručná osnova predmetu:

1. Základné pojmy a všeobecné vzťahy parazit - hostiteľ2. Cudzopasné prvoky, systém ekológia3. Sarkomastigofóra, systém ochorenia ekologické vzťahy4. Ostatné skupiny parazitických prvokov, systém parazitologický význam, ekologické vzťahy5. Helmintózy, všeobecná charakteristika, základné ekologické vzťahy parazit - hostiteľ6. Trematóda, parazitologický význam, ekologické vzťahy7. Cestóda, parazitologický význam, ekologické vzťahy8. Nematóda, parazitologický význam, ekologické vzťahy9. Parazitologicky významné článkonožsce, všeobecná charakteristika, parazitologický význam, ekologické vzťahy10.Akarina, všeobecná charakteristika, parazitologický význam, ekologické vzťahy11.Parazitologicky významné rady hmyzu s premenou nedokonalou,parazitologický význam ekológia 12. Parazitologicky významné rady hmyzu s premenou dokonalu, parazitologický význam ekológia13. Jedovaté žívočíchy

Literatúra:

Halgoš, J., 1993: Cvicenia z parazitológie. Vysokoškolské skriptá. Univerzita Komenského v Bratislave.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-014

Názov:

Biocenológia (2)

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Karol Pachinger, CSc.

Zabezpečuje: Pachinger K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-004! Ekosystémy Zeme N-BIXX-017! Zoológia chordátov N-BIXX-020! Ekológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cielom predmetu je podat prehlad o klasifikácii a vlastnostiach živocíšnych spolocenstiev. Predmet sa zaoberá štruktúrou, dynamikou a produktivitou zoocenóz, ako aj základnými existencnými podmienkami jednotlivých živocíšnych spolocenstiev.

Stručná osnova predmetu:

1./ Predmet biocenológie a zoocenológia ako súčasť biocenológie, základné pojmy, termíny, súvislosti. 2./ Živočíšne spoločenstvá a ich rozdielnosti. 3./ Homotypické živočíšne spoločenstvá. 4./ Heterotypické živočíšne spoločenstvá. 5./ Náväznosť zoocenóz na rastlinné spoločenstvá, stupeň závislosti. 6./ Zákonitosti tvorby živočíšnych spoločenstiev. 7./ Zákonitosti fungovania živočíšnych spoločenstiev. 8./ Suchozemské živočíšne spoločenstvá v závislosti na klíme a geologickom podklade. 9./ Sladkovodné a morské živočíšne spoločenstvá v závislosti na klíme a charaktere pobreží.10./ Živočíšne spoločenstvá v pôde a ich závislosť od vlastností pôdy. 11./ Živočíšne spoločenstvá podzemných vôd. 12./ Zoocenologické vyhodnocovanie. 13./ Kategórie zoocenologickej príslušnosti.

Literatúra:

Daimond, J., Case, T. J. 1986: Community ecology. Harper and Row, New York, 452 pp.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-015

Názov:

Ekoetológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Karol Pachinger, CSc.

Zabezpečuje: Pachinger K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-017! Zoológia chordátov N-BIFE-001! Etológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet sa zaoberá vytváraním správania živých organizmov v závislosti od endogénnych podnetov a súcasne pod tlakom geofyzikálnych, autekologických, demekologických a synekologických vonkajší daností.

Stručná osnova predmetu:

1./ Vysvetlenie pojmu a predmetu ekoetológia, rozdielnosti od klasickej ekológie a etológie. 2./ Teória optimálnosti a evolučne stabilná stratégia správania. 3./ Ekologické niky a správanie živočíchov - rozvoj zmyslov. 4./ Optimálne využitie potravnej ponuky. 5./ Pravidlá rozhodovania konzumentov 6./ Tvorba a príčiny vzniku societ. 7./ Druhy societ, pravidlá a príčiny správania v rôznych societách. 8./ Výhody society, nevýhody society a nápravné mechanizmy, dravec a korisť. 9./ Ekonómia sociálnosti. 10./ Society cicavcov a vtákov. 11./ Sociálny hmyz 12./ Selekčné tlaky a ich vplyv na sociálnu štruktúru. 13./ Hniezdny parazitizmus - špirála útoku a obrany. Všetky témy sú podrobne demonštrované a rozoberané na konkrétnych príkladoch.

Literatúra:

Eibl-Eibesfeld, I. Die Biologie des Verhaltens. In Handbuch der Biologie II. Pp. 341-559. Franfurt: Akademische Verlagsgesellschaft, Athenaion.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-022

Názov:

Ekológia synantropných organizmov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Bystrík Ambruš, PhD.

Zabezpečuje: Ambruš B., Černušáková D., Lukáš J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-017! Zoológia chordátov N-BIXX-020! Ekológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Historické poznatky a problematika synantropie. Charakteristika a vysvetlenie základnych pojmov vzhladom k pricípom klasifikácie synantropie. Charakteristika špecifických mestských pomienok, triedenie mestských biotopov, faktory prostredia. Rozdelenie synatropných rastlín, cesty širenia sa na Slovensko. Karanténne a alergénne rastliny. Synatropizacia vybraných rastlinných spoločenstiev. Synantropné živocíchy vo vztahu k cloveku. Špeciálny prehlad synantropných živocíchov s dôrazom na ich ekológiu a bionómiu. Metódy zberu a fixácie synantropných živocíchov. Praktické aspekty synantropie (prevencia, ochrana, boj, využitie). Zoogeografické princípy v rámci rozšírenia synantropných živocíchov.

Stručná osnova predmetu:

1. Vznik synantropných stanovíšť, definícia synantroných organizmov a historický prehľad výskumu. Cesty a spôsoby šírenia sa synatropných rastlín.2. Kategórie synatropných rastlín, karanténne a alergénne rastliny. Vybrané spoločenstvá synatropných rastlín. 3. Počiatky synatropie, hlavné faktory ovplyvňujúce štruktúru spoločenstiev synatropných bezchordátov, typy habitatov.4. Priestorová a potravná ponuka, pôvod a zloženie mestskej fauny štruktúra mesta a fauna bezchordátov.5.Biotopy synantropných živočíchov - stavovcov, v mestskom prostredí.6. Najvýznamnejšie a najčastejšie sa vyskytujúce druhy stavovcov v blízkosti ľudských obidlí.7. Náväznosť fauny na flóru v prostredí miest a obcí.

Literatúra:

Species composition and origin of the fauna of Warszaw. Part 1 a 2. Memorabilia zoologica, 1981; F. Schwerdtfeger: Oekologie der Tiere 1, - 3. F. Klausnitzer: Oekologie der StadtfaunaJehlík, V.: Cizí a expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. Academia Praha, 1998.Pyšek, P., Sádlo,J. et Mandák, B.: Catalogue of alien plants of the Czech republic. Preslia, Prha, 74: 97-186, 2002.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-023

Názov:

Moderné trendy v ekológii

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

Zabezpečuje: Kováč V., Derka T., Krno I.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-020! Ekológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Kurz prináša informácie o najnovších trendoch, ktorými sa uberá moderná ekológia v súčasnosti. Rozoberá aktuálne problémy, ktoré rieši súčasná ekológia, a oboznamuje študentov s najnovšími metódami používanými v ekológii. Hlavným cielom kurzu je inšpirovat študentov a naznačit im smery, na ktoré by mali upriamit pozornost po skončení magisterského štúdia.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod 2. Súčasný pohľad na ekologické a geografické bariéry a dynamiku areálov sladkovodných živočíchov 3. Nový syntetický prístup a stratégie k hodnoteniu vodných organizmov, diverzity a vodných biotopov 4. Holistický prístup v autekológii 5. Príspevok pozvaného prednášateľa 6. Ekomorfológia 7. Príspevok pozvaného prednášateľa 8. Odhad rizikovosti inváznych druhov organizmov

Literatúra:

World Wide Web, keywords: Modern Trends Ecology

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-029

Názov:

Teriológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Jozef Klembara, CSc.

Zabezpečuje: Klembara J., Pachinger K.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-017! Zoológia chordátov

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cyklus prednášok z teriológie podrobne oboznamuje s dostupnými vedomostami o cicavcoch s dôrazom na ich rozšírenie, na delbu ekologických ník a s tým súvisiace ekologické nároky, ako aj na konvergentný vývoj vo vyšších taxónoch.

Stručná osnova predmetu:

1. pojem a predmet teriológie 2. Charakteristické znaky cicavcov 3. chrup a jeho modifikácie , vznik a funkcia modifikácií 4. Druhy s modifikovaným chrupom, ich rozšírenie a spôsob života 5. Ekologické niky druhov v súvislosti s ich fyziologickými vlstnosťami 6. Srsť a jej modifikácie - podrobný prehľad druhov s rôznymi modifikáciami srsti - význam a príčiny modifikácií. 7. Cicavce s ostňami 8. Cicavce so štetinami 9. Cicavce s výstražným sfarbením, signalizačné farebné znaky - výstražné signály 10. Cicavce bez srsti, ich ekologická nika 11. Cicavce žijúce čiastočne, alebo trvale v pôde -ich ekológia - ich fyziologické a anatomické prispôsobenia 12. Cicavce žijúce nad zemou 13. Spôsoby pohybu cicvcov - cicvce polárnych oblastí.

Literatúra:

Doppelmair, G. G., Malcevskij, A. S., Novikov, G. A., Falkenštejn, B. J., 1951: Biologija lesnich zverej i ptic. Moskva - Leningrad; Grassé, P., 1954, 1955: Traité de zooolgie, tom XI-XVI; The Journal of Mammalogy (USA), Acta Theriolgica, Zoologické listy a pod.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-030

Názov:

Medicínska entomológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.

Zabezpečuje: Halgoš J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4.-5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-014! Zoológia bezchordátov (2)

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cielom prednášky je oboznámit študentov s najdôležitejšími skupinami clánkonožcov z hladiska parazitologického a epidemiologického, t.j. ako vektorov rozlicných ochorení a trápicov cloveka a živocíchov. V súvislosti s jednotlivými skupinami parazitov sa poslucháci oboznámia s ich ekológiou, biológiou, ako aj s najvýznamnejšími ochoreniami, ktoré clánkonožce prenášajú.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do medicínskej entomológie, literatúra2. Diptera, základná charakteristika, medicínsky význam. Culicidae - podčelaď Anophelinae3. Podčelaď Culicinae, systém parazitologický význam ochorenia.4. Simulidae, parazitologický význam ekológia5. Phlebotomidae, parazitologický význam ekológia6. Ceratopogomidae, parazitologický význam ekológia7. Významné čelade podradu Brachicera, všeobecná charakteristika, parazitologický význam ekológia (Tabanidae, Muscidae, Glosinidae, čelade Strečkov)8. Myazy9. Syphonaptera, charakteristika, parazitologický význam ekológia10. Anoplura,Mallophaga, charakteristika, parazitologický význam ekológia11. Parazitologicky významné skupiny z radu Heteroptera, charakteristika, parazitologický význam ekológia12. Ostatné parazitologicky významné rady hmyzu.13. Základné otázky DDD.

Literatúra:

Halgoš, J. a kol., 1993: Cvicenia z parazitológie, PRIF UK (skriptá), 166 s; Rosický, B. a kol., 1989: Lékarská entomologie a životní prostredí. Academia. Praha, 437 s. ; Ryšavý, B. a kol., 1988: Základy parazitologie. SPN, Praha, 215 s; Šerý, V. a kol., 1984: Lékarství v tropech a subtropech. Avicenum, Praha, 493 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-031

Názov:

Špeciálna ekoetológia stavovcov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

Zabezpečuje: Kováč V., Ambruš B.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIZO-017! Populačná ekológia živočíchov N-BIFE-001! Etológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cielom predmetu je poskytnút teoretické poznatky z ekoetológie vybraných skupín stavovcov. Hlavná nápln prednášky je orientovaná na evolucne stabilné stratégie, investicné teórie rodicov, alternatívne potravné stratégie, vnútrodruhovú a medzidruhovú konkurenciu, výstavbu stabilných hierarchických vztahov a individuálnu identifikáciu živocíchov.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Alcock, J., 1993: Animal behavior. An evolutionary approach, Sinauer Ass., Sunderland/Mass; Krebs, J. R., Davies, N. B., 1984: Einfuhrung in die Verhaltensokologie, Thieme Stuttgart; Tembrock, G., 1992: Verhaltensbiologie. Fischer, Stuttgart.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-032

Názov:

Terénne práce - biotopy Slovenska

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Mgr. Tomáš Derka, PhD.

Zabezpečuje: Derka T., Lukáš J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

terénna prax

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: T1t Za obdobie štúdia: 0

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Úlohou terénnych prác je oboznámiť poslucháčov s rozmanitými typmi suchozemských a vodných ekosystémov od nížinných po vysokohorské. Zoznámia sa ich štruktúrou a fungovaním, ako i s charakteristickými a vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Súcastou terénnych prác bude aj oboznámenie sa so spôsobmi ochrany a manažmentu vybraných ekosystémov.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Ružicková, H. a kol. 1996: Biotopy Slovenska. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 192 pp.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-035

Názov:

Ekológia blanokrídlovcov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Jozef Lukáš, CSc.

Zabezpečuje: Lukáš J., Halgoš J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-014! Zoológia bezchordátov (2)

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška pojednáva o vybraných problémoch autekológie a populacnej ekológie blanokrídlovcov. Hlavná pozornost sa venuje týmto problémom: teplota, svetlo, vlhkost a ich vplyv na život a vývoj blanokrídlovcov, potrava blanokrídlovcov, dynamika populácií a príciny gradácií, sociálna štruktúra spolocensky žijúcich blanokrídlovcov, morfologické adaptácie, význam blanokrídlovcov pri opelovaní rastlín a udržiavaní biologickej rovnováhy.

Stručná osnova predmetu:

1. Dejiny hymenopterologie2. Ekologicke faktory a ich vplyv na zivot a vyvoj blanokridlovcov3. Rozmnozovanie blanokridlovcov4. Hostitelsko-paraziticke vztahy5. Terenne prace z hymenopterologie6. Ekoetologia blanokridlovcov7. Kleptoparazitizmus8. Struktura spolocenstiev u socialne zijucich blanokridlovcov9. Starostlivost o potomstvo10. Vcela medonosna - autekologia 111. Vcela medonosna - autekologia 212. Formovanie hymenopterozenoz v prirodzenych antropickych ovplyvnenych ekosystemoch - ohroznene druhy a ich ochrana13. Vyznam blanokridlovcov pri opelovani rastlin a udrziavani biologickej rovnovahy

Literatúra:

Bischoff, H., 1927: Biologie der Hymenoptera. Springer Verlag, Berlin; Zahradník, J., 1987: Blanokrídlí. Artia, Praha, 182 p; Zacharov, A., A., 1984: Sociální struktury mraveništ. OV CSOP Prachatice, 107 p; Boucek, Z., a kol., 1957: Klíc zvíreny CSR. CSAV, Praha; Losos a kol., 1984: Ekologie živocíchú. SPN, Praha, 316 p.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-041

Názov:

Evolúcia stavovcov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Jozef Klembara, CSc.

Zabezpečuje: Klembara J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-017! Zoológia chordátov

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška oboznamuje so základnými štruktúrami a evolúciou stavovcov. Predmet zahrnuje anatómiu raných skupín rýb a štvornožcov a ontogenézu vybraných recentných rýb a štvornožcov z cielom demonštrovat ontogenézu a fylogenézu lebky a postkraniálneho skeletu. Predmet sa zvlášt zameriava na jednu z najdôležitejších udalostí v evolúcii stavovcov - dobytie súše: prechod rýb na súš a následnú diverzifikáciu raných štvornožcov a na vznik amniótov.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Jarvik, E. 1980: Basic Structures and Evolution of Vertebrates. 2 volumes, Academic Press, London; Rocek Z. 1985: Evoluce obratlovc(. Akademia, Praha

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-044

Názov:

Revitalizácia vodných tokov a mokradí

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Mgr. Tomáš Derka, PhD.

Zabezpečuje: Derka T., Šíbl J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C1 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet je zameraný na vysvetlenie základných teoretických princípov a praktických postupov pri revitalizácii vodných tokov a vnútrozemských mokradí. Úvodné prednášky sú venované základnej terminológii, klasifikácii a fungovaniu riecnych a mokradových ekosystémov a hlavným prícinám ich ohrozenia. Druhá cast prednášky je zameraná na praktické aspekty revitalizácií - metodické postupy používané pri revitalizáciach tokov s malým povodím, technické riešenia revitalizácií tokov a mokradí, organizacné, ekonomické a právne aspekty revitalizacných projektov. Blokové terénne cvicenia sú zamerané na prezentáciu už uskutocnených revitalizacných projektov v okolí Bratislavy (Šúr, Rudava, Morava, Dunaj) a na zvládnutie jednoduchých revitalizacných techník.

Stručná osnova predmetu:

1. Abiotické aspekt revitalizácií vodných tokov: činnosť a vývoj prirodzených aluviálnych tokov, typy tokov a morfologická klasifikácia2. Ekologické aspekty revitalizácií: kolobeh vody v prírode, faktory determinujúce riečne ekosystémy, členenie riečneho ekosystému, fyzikálne a chemické faktory ovplyvňujúce biotu vodných tokov.3. Ekologické aspekty revitalizácií: energetické zdroje riečneho ekosystému, dynamika anorganických živín a organickej hmoty v ekosystéme vodného toku, trofické vzťahy vo vodných tokoch, mechanizmy zabezpečujúce stabilitu riečneho ekosystému.4. Ekologické aspekty revitalizácií: biologická klasifikácia tokov5. Antropogénne zmeny ekosystémov vodných tokov: stručná história modifikácie riečnych ekosystémov, vplyv vodných stavieb na ekosystémy vodných tokov, odvodňovanie pôdy.6. Meliorácie a úpravy vodného režimu pôd: význam meliorácií v poľnohospodárskej krajine, voda v pôde a základné hydrofyzikálne charakteristiky, odvodňovacie stavby, závlahové stavby.7. Revitalizácia vodných tokov: posúdenie stability koryta, geomorfologický prieskum, postup pri návrhu revitalizčných úprav.8. Návrh revitalizácie vodného toku: podklady pre návrh, zásady návrhu revitalizácie, opatrenia na zvýšenie retenčnej schopnosti povodia, ekologickej stability územia a biologickej rozmanitosti krajiny, uskutočňovanie revitalizačných prác.9. Revitalizácia tokov na Slovensku: vplyv prietoku na ekosystém vodného toku, technické riešenie revitalizácií tokov, problematika revitalizácie tokov na Slovensku.10. Exkurzia spojená s praktickými ukážkami revitalizácií vodných tokov a mokradí.

Literatúra:

Šíbl, J., Derka, T., Holcík, J., Macura, V., 1999: Revitalizácia vodných tokov. Úvod do problematiky. VŠ skriptá. PríFUK, STU, SPU. Nitra. 162 pp. González del Tánago, M., García de Jalón, D., 1998: Restauración de ríos y riberas. Coedición Fundación Conde del Valle de Salazar y Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 319 pp.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-045

Názov:

Manažment poľovnej zveri

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Bystrík Ambruš

Zabezpečuje: Ambruš B.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V predmete sú poslucháci oboznámení s biológiou, ekológiou, etológiou a zoogeografickými zákonitostami polovnícky obhospodarovaných druhov živocíchov. Do výuky sú zahrnuté i aktuálne otázky chovu a racionálnej exploatácie jednotlivých druhov s akcentom na ochranu genofondu. Osobitná cast je venovaná ohrozeným a vymierajúcim druhom a ich ochrane.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Bališ, M., 1980: Jelenia zver, Bratislava; Bancík, L., 1973: Základy polovníctva, Bratislava; Tembrock, G., 1983: Speziele Verhaltensbiologie der Tiere, Berlin; Wolf, R. et al., 1976: Naše obory, Praha

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-100

Názov:

Ekológia a matematika

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Némethová D.

Zabezpečuje: Némethová D.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: C2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Cieľom seminára je oboznámiť študentov so základnými pojmami matematiky a jej využitím v ekológii. V ekológii je matematika nevyhnutným nástrojom napr. na opis medzidruhových vzťahov, štruktúry a vývoja populácii a spoločenstiev. Matematické výsledky svojou prísne logickou stavbou slúžia tiež ako príklad exaktného myslenia.

Stručná osnova predmetu:

1. Množiny, relácie, funkcie. Rastúce, klesajúce, monotónne funkcie. Inverzná funkcia. Graf funkcie.2. Vektorové priestory. Lineárna nezávislosť vektorov, dimenzia a báza vektorového priestoru.3. Norma vektora a euklidovský priestor. Metrický priestor. Metriky.4. Indexy určujúce faunistickú podobnosť ekologických spoločenstiev. Kvalitatívne indexy podobnosti.5. Indexy podobnosti spoločenstiev II. Kvantitatívne indexy.6. Indexy diverzity. Zhodnotenie mier &#945; – diverzity. 7. Indexy vyrovnanosti (ekvitability).8. Uplatnenie matematických postupov v autekológii: Mayfieldova metóda odhadu hniezdnej úspešnosti.9. Uplatnenie matematických postupov v autekológii: Lineárna regresia. Všeobecné lineárne modely (GLM) a všeobecné aditívne modely (GAM).10. Uplatnenie matematických postupov v autekológii: Šírka priestorovej niky.11. Uplatnenie matematických postupov v synekológii: Prekryv priestorovej niky dvoch a viacerých druhov.12. Uplatnenie matematických postupov v synekológii: Hierarchické klasifikačné postupy.13. Uplatnenie matematických postupov v synekológii: Nehierarchické klasifikačné postupy.

Literatúra:

Smítalová, K., 1992: Matematika pre biológov. Vysokoškolské skriptá, MFF UK, Bratislava, 68pp.Losos, B., Gulička, J., Lellák, J., Pelikán, J., 1984: Ekologie živočichu. SPN Praha, 320 pp.Hubálek, Z., 2000: Measures of species diversity in ecology: an evaluation. Folia Zoologica 49: 241-260.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-101

Názov:

Vývoj prírody v kvartéri

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Peter Holec, CSc.

Zabezpečuje: Holec P.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4.-5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednáška pojednáva o zmenách fauny a flóry v závislosti od geologických a klimatických procesov vo štvrtohorách a o zmenách prírodného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti

Stručná osnova predmetu:

1. Charakteristika životných podmienok na rozhraní treťohôr a štvrtohôr.2. Rozdelenie a charakteristika kvartéru.3. Abiotické faktory a typy sedimentov - suchozemské sedimenty, jaskynné výplne.4. Vodné kontinentálne sedimenty a ladovcové sedimenty5. Vývoj rastlinného krytu od konca treťohor po holocén6. Cesty širenia rastlín v glaciáloch a interglaciáloch7. Vývoj živočíšstva v spodnom a strednom plaeistocéne8. Vývoj živočíšstva vo vrchnom pleistocéne.9. Clovek a jeho kultúra 10. Povod človeka a jeho vyvoj pocas kvartéru11. Holocén, rozdelenie, vývoj rastlín a živočíchov12. Sirenie dnesnej flóry a fauny

Literatúra:

Holec, P. 2004: Vývoj prírody. Vysokoškolské skriptá, Bratislava 150 S.Ložek,V., 1973: Příroda ve čtvrtohorách. Academia, Praha,

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-102

Názov:

Špeciálna fenológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc.

Zabezpečuje: Országhová Z.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-017! Zoológia chordátov N-BIXX-020! Ekológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Náplnou predmetu je oboznámit študentov s casovým priebehom významných periodicky sa opakujúcich životných prejavov rastlín a živocíchov - fenofáz - v závislosti na komplexe podmienok prostredia, predovšetkým podnebia a pocasia. Nacrtnút vzájomný vztah medzi jednotlivými fenofázami tých istých alebo rôznych druhov, pricom objektom štúdia môžu byt konkrétne druhy až celý ekosystém. Na základe jednotlivých rastových fáz vybraných druhov rastlín a živocíchov charakterizovat fenologické rocné obdobia. Jednotkou casu je zvycajne solárny rok, jednotlivé fenofázy samy o sebe však môžu pokrývat rozlicné casové obdobia, ktoré sú casto ovela kratšie ako solárny rok. Venovat pozornost reakciam organizmov a spolocenstiev na zmeny prírodných environmentálnych podmienok.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Harmata, W., 1995: Fenologia ogólna. Nakladem Uniwersytetu Jagiello skiego, Krakow, 61 s; Šulc, G. E., 1981: Obšcaja fenologia. Nauka, Leningrad, 187 s; Krecmer, V. (red. ), 1980: Bioklimatologický slovník terminologický a explikativní. Academia, Praha, 244 s; V slovenskej, ani ceskej literatúre ucebnica, ci prírucka fenológie nebola doteraz vydaná.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-105

Názov:

Pedológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Mgr. Richard Mičuda, PhD.

Zabezpečuje: Mičuda R.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet je zameraný na pochopenie základov pedogenézya zoznamuje posluchácov so základnými poznatkami z oblasti pôdnej fyziky, pôdnej chémie, bioloógie pôdy a ich vzájomných vztahoch.

Stručná osnova predmetu:

1 Úvod – pedológia, čo je to pôda, základné charakteristiky pôdy2 Zvetrávanie, abiotická zložka pôdy, ílové nerasty3 Pôdotvorné procesy- pedogenéza – fyzikálne, chemické, biologické, prvotná pedogenéza, brunifikácia, illimerizácia, podzolizácia, zasolenie, feritizácia, rubifikácia, lateritizácia4 Znaky a vlastnosti pôd – hĺbka, farba, vlhkosť, pôdne druhy zrnitosť, konzistencia, štruktúra, 5 Znaky a vlastnosti pôd - praktické cvičenie6 Znaky a vlastnosti pôd - póry a pórovitosť, novotvary, pôdna reakcia, chemické zloženie, sorpčná kapacita7 Znaky a vlastnosti pôd – praktické cvičenie8 Horizonty a znaky pôd – nadložné diagnostické horizonty, povrchové diagnostické znaky pôd, podpovrchové diagnostické znaky pôd, iné diagnostické znaky, klasifikácia pôdotvorných substrátov9 Morfologický klasifikačný systém pôd Slovenska – skupiny, typy, subtypy, variety pôd, ich rozšírenie a ekológia10 Morfologický klasifikačný systém pôd Slovenska – skupiny, typy, subtypy, variety pôd, ich rozšírenie a ekológia11 Svetová charta o pôde, Európska charta o pôde, svetová politika o pôde, ochrana poľnohospodárskej pôdy – fyzikálne, chemické a biologické znehodnotenie. Zákony o ochrane poľnohospodárskej pôdy12 Exkurzia na Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, identifikácia jednotlivých pôdnych predstaviteľov

Literatúra:

Bratislava; Nemecek, J., Smolíková, L., Kutílek, M., 1990: Pedologie a paleopedologie. Academia. Praha. 552 s.Bedrna, Z., 2002: Environmentálne pôdoznalectvo, VEDA, SAV, Bratislava, 352 s..Kolektív, 2000: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska, VUPOP, Bratislava, 76s.Hraško, J., Bedrna, Z., 1988: Aplikované pôdoznalectvo, Príroda, Bratislava, 474 s.Ďalej zborníky, periodiká, stránky epdologické na internete.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIEK-106

Názov:

Geobotanika

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-003! Systematika nižších rastlín N-BIXX-006! Systematika vyšších rastlín

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Predmet sa zameriava na pochopenie hlavných vedecko-odborných aktivít v lesnom hospodárstve smerujúcich k dopestovaniu stabilných, prírode blízkych lesných ekosystémov v jednotlivých vegetačných stupňoch Západných Karpát. Venuje pozornosť ekologickým nárokom hlavných lesných drevín, zvýrazňuje dopad doteraz existujúcich sekundárnych lesov, rozoberá hlavné príčiny hromadného hynutia lesných drevín a ich dopadu na zmenu biodiverzity rastlinstva.

Stručná osnova predmetu:

1. História lesov Slovenska. Obdobie ničenia pralesov. Hradištné obdobie.2. História lesov. Dôsledky baníckej a valašskej kolonizácie. Obdobie vedeckého a odborného spravovania lesov.3. Zameranie odbornej a vedecko-výskumnej činnosti v lesníctve.4. Hlavné činnosti lesnej prevádzky. Semenárstvo a škôlkarstvo, zalesňovanie, prerezávky a prebierky, obnovná ťažba. Lesný hospodársky plán.5. Ekologické vlastnosti hlavných (cieľových) lesných drevín. Pôvodné ihličnaté dreviny.6. Ekologické aspekty hlavných lesných drevín – listnaté dreviny.7. Primiešané lesné dreviny a ich ekologický a environmentálny význam.8. Sekundárne smrečiny a ich dôsledok na pôdne prostredie i fytoprostredie.9. Sekundárne borovicové lesy na viatych pieskoch a ich vplyv na prostredie.10. Ekologické aspekty pestovania kultivarov vŕb a topoľov v oblastiach lužných lesov. Problémy obnovy lužných lesov.11. Príčiny hynutia lesov Slovenska. Zmeny biodiverzity rastlinstva vplyvom kalamitných holín v Západných Karpatoch.12. Ekologické aspekty obnovy prírode blízkych lesov po kalamitnom rozpade lesných ekosystémov. Ozdravné opatrenia.

Literatúra:

Čaboun,V., 1996: Ekológia lesa. Vysokoškolské skriptá. TU Zvolen.VološčukI., 1998: Vybrané kapitoly z náuky o lesnom prostredí a lesníctva. Vysokoškolské skriptá. PRIF UK Bratislava

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-001

Názov:

Etológia

Študijný odbor:

UV

Garantuje:

doc. RNDr. Martin Novacký, CSc.

Zabezpečuje: Novacký M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Študuje základné teoretické problémy, ktoré sa týkajú vrodených inštinktívnych a naučených prejavov živocíchov. Teoretické princípy vedy o správaní a najvýznamnejšie behaviorálne kategórie správania na rôznej fylogenetickej úrovni. Teória inštinktu, jednoduché a vyššie formy učenia, sociálne prejavy a vzťahy, teritoriálne, hravé, reprodukčné, komfortné, neprimerané a abnormálne správanie živočíchov a ich funkcný význam.

Stručná osnova predmetu:

1. Predmet etológie a etapy jej histórie. Priekopníci etologického výskumu. Anekdotické obdobie a antropomorfizmus. História skúmania správania živočíchov a vznik etológie. 2. Najvýznamnejšie smery vo výskume správania. Ruská fyziologická škola, behaviorizmus a klasická etológia. Svetové osobnosti súčasnej etológie a predstavitelia výskumných smerov. Definícia správania a metodické prístupy pri jeho skúmaní.3. Metódy etologického výskumu. Výskum správania živočíchov v prirodzenom prostredí, v poloprirodzených a v laboratórnych podmienkach. Vplyv sociálnej izolácie a deprivácie na správanie. Metódy zisťovania individuálnych vlastností a ich význam. Kategórie vrodených a naučených prejavov. Štruktúra etogramov.4. Vrodené správanie. Typy vrodeného správania. Vrodené spúšťacie schémy. Výskum kľúčových podnetov. Apetenčné správanie a konzumačný akt. Preskokové, preorientované, vákuové aktivity a ritualizácia. Endogénna a exogénna naladenosť organizmu a vrodené správanie. Neprimerané kľúčové podnety. Ako prebieha inštinktívne správanie. Komunikácia. Teoretická špecifická schéma hierarchie inštinktívneho správania. Regulačné mechanizmy správania z hľadiska teoretických koncepcii.5. Učenie živočíchov. Metodologické problémy pri experimentálnom hodnotení učenia u zvierat. Obligatórne a fakultatívne učenie zvierat. Typy učenia. Habituácia, podmieňovanie, inštrumentálne učenie a vyššie formy učenia. Neverbálna komunikácia.6. Sociálne správanie živočíchov. Solitárnosť a sociálnosť. Význam uzavretých a otvorených spoločenstiev. Sociálne prejavy a vzťahy. Sociálne deprivácie a sociálne správanie.7. Komunikácia a sociálne správanie. Spôsoby komunikácie a sociálne správanie. Špeciálne spôsoby komunikácie rôznych druhov živočíchov. Ritualizácia. Tvorba societ. Sociálne správanie a hierarchické usporiadanie. Teritoriálne správanie. Obranná a útočná hrozba. Mimické a pantomimické výrazové prostriedky.8. Etológia rozmnožovania. Základné poznatky o biológii rozmnožovania a starostlivosti o potomstvo. Predsvadobné aktivity, ich priebeh a etologický význam. Základné pojmy a funkcie sexuálneho správania. Špeciálne spôsoby rodičovských prejavov. Sexuálne správanie laboratórnych zvierat – Madlafouskov a Hliňákov model experimentovania. Význam rodičovskej starostlivosti a stratégia prežívania. Sociálne a sexuálne prezentácie.9. Hravé a exploračné správanie. Hra a učenie. Hry bezstavovcov, vtákov a cicavcov. Hravé správanie mláďat a správanie v dospelosti. Príklady, funkcia, priebeh a frekvencia výskytu.10. Neprimerané správanie zvierat. Charakteristika pojmov. Teoretické koncepcie. Motorické stereotypné prejavy. Neprimerané prejavy v uzavretom prostredí. Depresívne stavy. Záchvatová pohotovosť. Neprimerané prejavy a psychofarmakológia. Terapia patológie správania.11. Experimentálne neurózy. Prehľad najvýznamnejších pokusov. Spôsoby terapie. Význam skúmania neuróz zvierat pre pedagogickú a klinickú prax v psychológii a psychiatrii.12. Humánna etológia. Využitie etologických metód pri výskume správania človeka. Ciele a základné výskumné oblasti. Predstavitelia výskumných smerov a obsahová náplň zameraní výskumov. Neverbálna, taktilná, pachová a optická komunikácia. Teritorialita a správanie človeka. Najvýznamnejšie výsledky výskumu.13. Využitie etológie v iných vedných odboroch. Etológia ohrozených živočíšnych druhov a jej význam. Výskum správania zvierat v ZOO. Etológia hospodárskych a laboratórnych druhov zvierat. Etofarmakológia, princípy práce a využitia. Najvýznamnejšie výsledky ekoetológie a etofarmakológie. Etológia a porovnávacia psychológia. Etológia a reštitučné a reintrodukčné programy.

Literatúra:

Novacký M., Czako M. : Základy etológie. SPN Bratislava, 1987, 178 s; Lorenz K. : Základy etológie. Springer Verlag 1978, Panorama Praha, 1992, 243 s; Prednášky vyučujúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-002

Názov:

Fyziológia živočíšnej bunky

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Ján Veselovský, DrSc.

Zabezpečuje: Veselovský J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Molekulárne komponenty živocíšnej bunky a jej organel. Fyziologický význam látok v bunke,fyziologické funkcie bunkových štruktúr. Bunkové membrány - permeabilita, fluidita, molekulárny základ transportných mechanizmov. Cytoskelet a pohyb. Príjem signálov - hormóny a receptory. Funkcie niektorých špecializovaných buniek. Elektrické vlastnosti bunkových membrán. Metabolické cesty - enzýmy, tok energie. Regulácia rastu bunky a diferenciácia.

Stručná osnova predmetu:

1.Bunka ako otvorený systém. Látkové zloženie živočíšnej bunky-prvkové zloženie, molekulárne základy živočíšnej bunky – voda, lipidy, bielkoviny, nukleové kyseliny, polysacharidy, enzýmy, metabolické procesy bunky.2. Funkcie organel živočíšnej bunky. Bunkové membrány – plazmatická, jadrová, endoplazmatického retikula, Golgiho aparátu, lysozómov, vakuol, mikroteliesok, peroxizómov, glyoxyzómov, mitochondrií, ďalšie organely. Zloženie a štruktúra membrán: a) lipidy, výskyt lipidov, mastné kyseliny v membránových lipidoch, ich organizácia; fyzikálne vlastnosti membrán, pohyblivosť lipidových membrán, fluktuácia membrán a ich stabilita; b) proteíny – premosťujúce membránu, lipoproteíny, glykoproteíny, pohyblivosť proteínov, interakcia proteínov s lipidmi.3. Zloženie a štruktúra membrán – c) cukry; d) receptory bunkových membrán; enzýmy na membránach. Biogenéza membrán-syntéza a rýchlosť premeny lipidov, proteínov na endoplazmatickom retikulu, posttranslačné modifikácie membránových proteínov; syntéza proteínov mimo ER –mitochondrie, peroxizómy, jadro; rýchlosť premeny membránových proteínov. Pohyb a fúzia membrán. Funkcie enzýmov na membránach.4. Membránový transport: a) kinetika; nešpecifické permeácie, permeácie neelektrolytov, ionov; špecifický transport – selektívne kanále, špecifické prenášače, chemické reakcie pri transporte; transport makromolekúl. b) Molekulové mechanizmy – nešpecifické permeácie, selektívne kanále, špecifické prenášače, umelé prenášače, chemické reakcie pri transporte, transport makromolekúl.5.-6. Príjem a spracovanie informácie membránami – fyzikálne signály (svetlo, teplo, elektrické a magnetické pole, mechanický tlak), chemické signály – vonkajšie signály (chemotaxie, čuch, chuť), vnútorné signály (hormóny a rastové faktory, druhý poslovia, receptory). Mechanizmus odpovede membrány na podráždenie – stupňovitá odpoveď, akčný potenciál; jeho vlastnosti, trvanie a šírenie; nervová bunka, neurotransmitery a ich receptory. Synaptický prenos akčného potenciálu – fyzikálna , chemická synapsa, nervosvalová platnička. Vznik akčného potenciálu zmyslovými bunkami. Akčný potenciál vo svalových bunkách a svalových vláknach; štrukturálne proteíny svalov, proteíny hrubého a tenkého filamentu. Úloha vápnika v regulácii svalov a metabolizme. Ďalšie myofibrilárne a cytoskeletárne proteíny. 7.-8. Extracelulárna matrix – zloženie, štruktúra, fibrózne proteíny, základné substancie, rozmanitosť ECM. Fokálne adhézie: špeciálne spojenie cytoskeletu a ECM; molekuly sprostredkujúce bunkovú adhéziu; membránové receptory pre makromolekuly ECM. Bazálna lamina. Bunkové interakcie – desmozómy, tight spojenie, komunnikácia gap junction, plazmodezmozómy.9. Cytoplazma – jej zloženie a funkcie; jadro – štruktúra, zloženie, chromatín, štrukturálne proteíny, enzýmy, skelet jadra (jadrová matrix).10. Mitochondrie – vnútorná, vonkajšia membrána, matrix, intermembránový priestor, biogenéza mitochondrii; transport látok mitochondriami; mechanizmus tvorby ATP, export ATP z mitochondrie do cytosolu, delenie mitochondrie. Endoplazmatické retikulum-syntéza proteínov, ich sekrécia a zásoba, syntéza lipidov;, ribozómy-ich interakcia s membránou ER.11. Golgiho systém – zloženie a úprava proteínov, ich transport z bunky; proteíny neselektované. Lysozómy – ich účasť na vnútrobunkovom trávení a na štiepení bunkových štruktúr a celých buniek. Mikrotelieska – peroxizómy, glyoxizómy, hydrogenozómy, glykozómy, makrozómy. Vezikuly, glykokalycekálne telieska.12. Cytoskelet – jeho štrukturálne zložky: mikrotubuly, mikrofilamenty, intermediárne filamenty, mikrotrabekuly; funkcie cytoskeletu. Erytrocytárny cytoskelet. Metabolické cykly bunky. Fázy bunkového delenia. Nervosvalové bunky. Bunky krvi.13. Imunitná odpoveď – špecifická, nešpecifická, imunogény, antigény, epitopy, haptény; funkcie protilátok, histokompatibilný komplex. Bunky a tkanivá špecifickej imunitnej odpovede. Receptory na B a T lymfocytoch. Lymfokininová kaskáda. Stárnutie a zánik bunky.

Literatúra:

Kubišta V. : Bioenergetika pre poslucháče molekulání biologie, SPN, Praha, 1988; Berne R. M., Levy M. N. : Physiology. C. V. M by Company, 1988; Smith C. A., Wood E. J. : Cell biology, Chapman, Hall, 1992; Sadava D. E. : Cell biology, organelle structure and function. Jones and Bartlett Publishers, 1993; Sperelakis N.: Cell physiology. Acad. Press, 1995; Prednášky vyučujúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-003

Názov:

Metodológia a metódy fyziologického experimentu

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. Mgr. Iveta Herichová, CSc.

Zabezpečuje: Herichová I.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C2 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Základné poznatky o teórii fyziologického experimentu, organizácii pokusov, manipulácii so živocíchmi. Identifikácia vedeckého problému, spôsob, využívanie a interpretácia vedeckých inoformácií. Spôsoby spracovania experimentálnych údajov. Realizácia elektroforetických, chromatografických analýz, rádioimunoanalýza.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvodplánovanie pokusu, experimentálny design, postulácia pracovnej hypotézy2. Výber metodiky, validácia metodiky (reprodukovateľnosť, citlivosť, paralelizmus, recovery, inter a intraassay koeficient)3. Príprava pokusu, chemické výpočty, príprava roztokov.4. Praktické cvičenie: na základe cvičenia 2 a 3 experimentálne overiť reprodukovateľnosť zvolenej metodiky.5. Praktické cvičenie: na základe cvičenia 4 stanoviť koeficient inter a intraassay.6. Validácia výsledkov metodikou založenou na odlišnom biochemickom princípe.7. Artefakty a chyby v experimentálnej práci.8. Výpočet kalibračnej krivky, výpočet hodnôt (práca na počítači, vhodné aj pre začiatočníkov), vyobrazenie výsledkov.9. Štatistické vyhodnotenie výsledkov, prezentácia dát, postulácia záverov.10. Rádioimunologické metódy.11. HPLC, elektrofyziológia.12.-13. Diskusia k metodikám a interpretáciám výsledkov v súčasnej literatúre: formulácia pracovnej hypotézy, správnosť zvolenej metodiky, správnosť interpretácie výsledkov.

Literatúra:

Interné skriptá, E.M. Scott, J.M. Waterhouse: Physiology and The Scientific Method. The Design of Experiments in Physiology.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-004

Názov:

Metodológia a metódy etologického výskumu

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Lucia Kršková, PhD.

Zabezpečuje: Kršková L.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C2 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-017! Zoológia chordátov

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V rámci tohto predmetu sa uvádzajú informácie a metodológii a metódach etologického výskumu. Metódy v laboratórnych podmienkach, metódy habituačného testu, bludiskového učenia, inštrumentálneho učenia, metódy vyšších foriem učenia zvierat, metódy chovu laboratórnych zvierat. V poloprirodzenom prostredí a vo voľnej prírode sa študujú a prakticky realizujú metódy priameho deskriptívneho pozorovania správania rôznych živočíšnych druhov, oboznamovanie sa s filmovými ukážkami, prístrojovou technikou, s registráciou akustických prejavov, s fotografovaním a filmovou technikou pre potreby dokumentárnej práce v etológii.

Stručná osnova predmetu:

1. Princípy metodológie a metód vo výskume správania živočíchov. Úvod do problematiky. Klasifikácia, kategorizácia a zaraďovanie do celkov v etologickom výskume. Výskum správania v rôznom životnom prostredí, vo voľnej prírode, v poloprirodzených podmienkach a v laboratóriách. Metodické postupy pri objektívnom spoznávaní správania zvierat. Špecifické, druhové a individuálne vlastnosti v správaní živočichov. 2. Metódy výskumu správania zvierat v prírode. Kritika laboratórnych pokusov. Význam systematického skúmania vrodeného správania zvierat v prirodzenom prostredí. Systém, metodika a stratégia terénnej práce pri skúmaní správania. Prostiedky pre výskum. Kategórie vrodených programov a etogramy. Princípy vedeckej fotodokumentácie v prírode. Klimatické faktory a etologický výskum. 3. Metódy výskumu správania zvierat v prirodzenom prostredí. Meranie útekových vzdialeností. Značkovanie zvierat. Registračné záznamové jednotky. Písomné záznamy, registrácia a kvantifikácia. 4. Prezentácia výskumov správania vybraných ohrozených druhov zvierat. Výber z filmovej dokumentácie o výskumoch vzácnych druhov živočíchov. Osobnosti svetovej etologickej filmovej dokumentaristiky a prezentácia ich výsledkov. 5. Metódy výskumu správania zvierat v poloprirodzenom prostredí a v ZOO. Princípy objektivizácie etologického výskumu. Optimálna veľkosť priestorov v ZOO, počet zvierat v sociálnych skupinách. Abnormálne prejavy a spôsoby ich odstránenia. 6. Adaptačné formy správania a zmeny v správaní vybraných druhov živočíchov v podmienkach poloprirodzeného prostredia a v ZOO. Metódy výskumu správania zvierat v uzavretom prostredí. Sledovanie všeobecnej aktivity a cirkadiánnych rytmov. Náhradné aktivity. Kontinuálny etologický výskum v ZOO. 7. Alternatívne chovy ohrozených druhov zvierat. Správanie zvierat v ohraničenom priestore neštátnych inštitúcíí a privátnych ZOO. Pozitívne a negatívne sociálne prejavy a vzťahy. Filmová dokumentácia. 8. Etologické metódy pri výskume laboratórnych druhov zvierat. Využitie technických pomôcok, metodických postupov a prostriedkov v behaviorálnej laboratórnej technike. Záznamové aparatúry a registrácia kategóríí správania. Kvantifikácia výsledkov a ich vyhodnotenie. 9.-11. Etologické metódy pri výskume niektorých vybraných hospodárskych druhov zvierat. Registrácia a zaznamenávanie aktivít. Teória a prax kontinuálne sledovaných vrodených behaviorálnych programov. Abnormálne formy spávania hospodárskych zvierat. Vyhodnotenie výsledkov a ich využitie. 12. Medzinárodné programy výskumu individuálnych vlastností vyšších stavovcov. Motivačné predpoklady a individuálne vlastnosti. Emocionalita a myslenie. Dokumentácia týchto výskumov a praktické ukážky (videozáznam). 13. Metodika obrazovej filmovej dokumentácie etologického výskumu. Metódy práce dokumentárnej filmovej tvorby autorov v oblasti výskumu správania živočíchov na rôznych kontinentoch a v rôznych prostrediach. Najvýznamnejšie výsledky dokumentárnej tvorby pri skúmaní správania vzácnych živočíšnych druhov (prezentácia videozáznamov a vyhodnotenie práce).

Literatúra:

Czako, M., Novacký, M. : Porovnávacia psychológia, SPN Bratislava, 1985; Ferlinger A. : Škola moderní fotografie. Orbis Praha, 1965.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-006

Názov:

Fyziologická farmakológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ján Kyselovič, CSc.

Zabezpečuje: Kyselovič J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Fyziologicko-biochemická charakteristika niektorých chemoterapeutík. Mechanizmus ich účinku v patologických a patofyziologických stavoch jednotlivých sústav (srdcovocievna, nervová, endokrínna, vylučovacia, svalová a pod.) živočíchov.

Stručná osnova predmetu:

1. Charakteristika predmetu, história a aktuálne trendy.2. Základné pojmy a prístupy vo farmakológii. 3. Farmakokinetika a farmakodynamika liečiv.4. Krivky plazmatických koncentrácií, polčas eliminácie, spôsoby aplikácie liečiv.5. Distribúcia liečiv v organizme, metabolizmus liečiv. 6. Seminár k témam 2–5. 7. Opiodní agonisti a antagonisti.8. Benzodiazepány a barbituráty.9. Kardiovaskulárny systém a antihypertenzívne látky.10. Periférne vazodilatačné účinky.11. Nesteroidné analgetiká, antipyretiká a antiinflamačné látky.12. Sympatomimetiká.13. Inzulím a orálne hypoglykemiká.

Literatúra:

Katzung, B. G. : Základní a klinická farmakologie, Jinočany, H+H, 1994.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-007

Názov:

Integračná fyziológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Zabezpečuje: Zeman M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Základné pojmy v teórii regulácií, vztahy v regulacných systémoch. Všeobecná klasifikácia systémov. Systémová analýza a jej prístupy. Regulacné systémy vo fyziológii s dôrazom na neuroendokrinológiu. Hormonálne systémy stavovcov a ich klasifikácia. Metodológia endokrinológie a mechanizmy úcinku hormónov. Jadrové a membránové receptory a vnútrobunkový prenos signálu. Hormóny štítnej žlazy a steroidné hormóny. Hormonálna regulácia rastu. Pankreatické hormóny a metabolické regulácie. Neuroendokrinná regulácia reprodukcie.

Stručná osnova predmetu:

1. Pojem regulácie v technických a biologických systémoch – biokybernetika. Základné pojmy v teórii regulácií. Matematické a funkčné vzťahy v systémoch (pracovné rovnice a grafické modely, blokový diagram, symbolovo – šípkový diagram).2. Všeobecná klasifikácia systémov: systémy s distribuovanými a sústredenými parametrami, stacionárne a nestacionárne; kontinuálne a diskontinuálne; deterministické a stochastické; lineárne a nelineárne systémy. Systémová analýza, abstraktné metódy systémovej analýzy, špecifické metódy systémovej analýzy pre živé systémy.3. Pojem spätnej väzby – negatívna vs. pozitívna. Regulácia otvoreným oblúkom a uzatvoreným oblúkom. Regulácia v biologických systémoch: nervový, endokrinný, imunitný systém.4. Prenos informácie v neuroendokrinnom systéme. Rozdelenie signálov, syntéza, sekrécia, transport a vychytávanie hormónov. Prenos signálu cez synapsu, jednotlivé triedy transmiterov.5. Receptorová teória. Charakteristika receptorov v neuroendokrinnom systéme. Jadrové receptory, receptory lokalizované na bunkovej membráne. 6. Prenos signálu v bunke, postreceptorické mechanizmy. Koncepcia druhých postov, G – regulačné proteíny, signálna úloha vápnikových ionov. 7. Štruktúra neuroendokrinného systému, jednotlivé regulačné osi, difúzny neuroendokrinný systém (DNES, APUD) . 8. Model fungovania tyroidnej regulačnej osi. Funkcia štítnej žľazy v normálnych patofyziologických podmienkach. Vývinové efekty tyroidných hormónov9. Regulácia reprodukčných procesov u samcov a samíc. Modelovanie ovulačných cyklov. Princípy antikoncepcie. 10. Regulácia vývinu a rastu. Hormóny riadiace rast za normálnych a patofyziologických podmienok.11. Regulácia metabolizmu. Endokrinný pankreas, riadenie hladiny glukózy v cirkulácii. Regulácia vápnika; parathormón, kalcitonín, vitamín D3.12. Acidobázická rovnováha. Úloha neurohypofýzy pri regulácii vodnej bilancie, úloha vazopresínu a oxytocínu a regulácia ich syntézy. Úloha oboch hormónov pri vytváraní párových vzťahov a regulácii správania. 13. Autonómny nervový systém. Úloha sympatika a parasympatika v regulácii jednotlivých fyziologických systémov

Literatúra:

Hadley, ME. : Endocrinology. Prentice Hall, New Jersey, 1998; Kreze, A. a kol. : Praktická endokrinológia, SAP, Bratislava, 1993

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-008

Názov:

Fyziologická biochémia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Oľga Pecháňová, CSc.

Zabezpečuje: Pecháňová O.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: S2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Obsahom predmetu, okrem nevyhnutného popisu látok tvoriacich živú hmotu bielkoviny, nukleové kyseliny, lipidy, sacharidy, minerály, regulacné látky) bude predovšetkým dynamická biochémia, ktorá študuje metabolické pochody nevyhnutné k získaniu chemickej energie a k výstavbe vlastných bunkových látok. Tieto chemické reakcie prebiehajú pomocou katalytického pôsobenia enzýmov, ktorými sa predmet bude zaoberať hlavne z fyziologického hľadiska. Ďalšou súčasťou dynamickej biochémie bude vysvetlenie mechanizmu biochemických pochodov regulácie. Dôležitým bodom budú i špeciálne biochemické funkcie niektorých orgánov ako je srdce, cievny systém, pečen, obličky a iné.

Stručná osnova predmetu:

1. Základné reakcie a procesy uskutočňujúce sa v organizmoch s ohľadom na fyziológiu jednotlivých tkanív. Metabolické dráhy a ich fyziologický význam (rozdelenie metabolických dráh podľa zmeny molekuly substrátu a podľa zmeny jeho voľnej energie, stručný biochemický popis jednotlivých dráh s ohľadom na ich fyziologický význam). 2. Využitie energie makroergických zlúčenín na fyziologické funkcie (voľná energia v biochemických reakciách, makroergické zlúčeniny, získavanie a premeny metabolickej energie v organizmoch).3. Fyziologický význam transportných, informačných a regulačných systémov organizmov. Bunkové membrány a preferencia transportných systémov u jednotlivých tkanív (typy bunkových membrán, prestup a prenos látok cez biologické membrány). 4. Vnútrobunková regulácia (základná funkcia, špecifické vlastnosti informačných enzýmov).5. Medzibunková regulácia (signalizačný systém, fyziologický význam signalizačného systému u jednotlivých tkanív).6.Biochemické základy fyziológie a patofyziológie tkanív a systémov.7. Biochemická podstata funkcie kardiovaskulárneho systému a kostrového svalstva.8. Biochémia nervového systému.9. Biochémia pečene a obličiek.10. Biochémia tráviaceho ústrojenstva.11. Biochémia dýchania. Základy patobiochémie a klinickej biochémie12. Plazmové bielkoviny a lipidy. Regulácie glykémie.13. Poruchy metabolizmu purínov. Biochémia elektrolytov a porúch acidobázickej rovnováhy.

Literatúra:

Škárka B., Ferenčík M. : Biochémia, Alfa, Bratislava, 1992; Voet D., Voetova J. : Biochémia, Victoria Publishing, Praha, 1990; Prednášky vyucujúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-009

Názov:

Experimentálna teratológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Eduard Ujházy, CSc.

Zabezpečuje: Ujházy E.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C2 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Všeobecné princípy a mechanizmy teratogenézy, testovacie systémy, volba dávok, spôsoby aplikácie látok a metodické postupy vyhodnotenia experimentov. Demonštrovanie biomodelov používaných v experimentálnej teratológií, pitva gravídnych samíc, sledovanie obsahu uteru a spracovanie plodov za úcelom hodnotenia skeletových a orgánových anomálií. metodický postup transplacentárnej štúdie 3H stobadínu (kardioprotektívne liecivo) u králikov na 27 den gravidity, odber krvi z ušnej vény ako aj spracovanie a váženie biologického materiálu.

Stručná osnova predmetu:

1. Vznik, vývin a predmet teratológie, významní predstavitelia, experimentálne prístupy v teratológii2. Teratogénne noxy a ich pôsobenie na organizmus, fyzikálne, chemické a biologické 3. Všeobecné princípy a mechanizmy teratogenézy, definícia pojmu embryotoxicita a teratogenita, základné postuláty teratológie4. Lieky a teratogenéza, embryotoxicita a teratogenita liečiv v experimente a v klinike, - 5. Lieky a teratogenéza, kauzalistika najvýznamnejších prípadov, Talitomidová aféra, Minamata diseasa,.....6. Experimentálne prístupy v teratológii, hodnotenie embryotoxocity a teratogenity, základné postupy7. Biomodely používané v teratológii - charakteristika animálnych modelov používaných in vivo a in vitro podmienkach8. Biomodely používané v teratológii, ontogenetické prístupy, podávanie látok gravidným organizmom9. Funkčná teratológia, základné pojmy a charakteristika - sledovanie neuromotorického a reflexného vývinu potomstva10. Funkčná teratológia - využitie etologických metód na zisťovanie kognitívnych funkcií potomstva11. Vyhodnocovanie experimentov a praktické pozorovania - spôsoby aplikácie látok do organizmu a sledovanie toxických prejavov, hodnotenia viscerálnych a skeletálnych malformácii u plodov. 12. Vyhodnocovanie experimentov a praktické pozorovania - hodnotenie funkčného poškodenia organizmu (open field, rotarod, water maze,...)13. Záverečné vyhodnotenia

Literatúra:

Prednášky vyucujúceho

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-010

Názov:

Experimentálna etológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Martin Novacký, CSc.

Zabezpečuje: Novacký M., Kršková L.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C2 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIFE-004! Metodológia a metódy etologického výskumu

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Náplňou tohto predmetu sú praktické cvičenia z etológie. Študenti sa oboznamujú s problematikou rôznych etologických metód vo voľnej prírode, v ZOO a v laboratóriu. Zúčastňujú sa pozorovania vybraných druhov živočíchov, výsledky samostatne analyzujú. Pozornost sa venuje predovšetkým individuálnym rozdielom v správaní s poukázaním na možnosti ich využitia v praxi.; Novacký, M., Czako, M.: Základy etológie, SPN Bratislava, 1987.Czako, M., Novacký, M.: Porovnávacia psychológia, SPN Bratislava, 1985

Stručná osnova predmetu:

1. Teoretické základy experimentálnej etológie. Príprava experimentálnej práce v laboratórnych podmienkach. Vypracovanie protokolov pre záznam kategórií správania. Prispôsobenie pomôcok pre experimentálnu prácu v laboratóriu. Precvičenie s časovačom a s meraním času na stopkách. 2. Pozitívna individuálna manipulácia s laboratórnymi zvieratami. Praktické cvičenia rôznych typov značkovania zvierat. Individuálna identifikácia pokusných zvierat. Značkovanie zvierat. 3.-6. Sledovanie individuálnych excitačných etologických vlastností žívočíchov. Experimentálne práce v laboratórnych podmienkach pri sledovaní výskytu indikátorov správania u štyroch rôznych druhov laboratórnych zvierat. Štatistické a grafické spracovanie výsledkov a celkové vyhodnotenie. Kvalitatívno-kvantitatívna analýza správania. Medzidruhové rozdiely vo výskyte sledovaných aktivít. Prezentácia vlastnej experimentálnej práce študentov na odbornom seminári. 7.-9. Kontinuálne sledovanie individuálnych a druhových etologických prejavov vybraných druhov stavovcov v ZOO. Rekognoskácia vybraných aktivít a terénnych podmienok vo výbehoch. Záznam prejavov do protokolov, spracovanie a vyhodnotenie výsledkov. Fotodokumentácia. Prezentovanie vlastnej práce študentov na odbornom seminári. 10.-11. Pozorovanie správania vybraných druhov vtákov a cicavcov v prírode. ( Dunajské ramená, Biologická stanica PRIF UK Šúr, Devínska Kobyla). 12.-13. Vyhodnotenie a spracovanie pozorovania správania vybraných druhov vtákov v prírode. Záver, prezentácia výsledkov a všebecná diskusia k problematike experimentálnej práce v laboratóriu a pozorovania vybraných druhov živočíchov v prírode.

Literatúra:

Novacký, M., Czako, M.: Základy etológie, SPN Bratislava, 1987.; Czako, M., Novacký, M.: Porovnávacia psychológia, SPN Bratislava, 1985

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-013

Názov:

Aplikovaná etológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Martin Novacký, CSc.

Zabezpečuje: Novacký M., Kršková L.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIFE-010! Experimentálna etológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Sledovanie rôznych foriem vrodených a naučených prejavov správania živočíchov pre aplikáciu v iných vedných a ostatných disciplínach. Objasňuje možnosti využitia etologických metód v rôznych typoch výskumu (bionika, humánna psychológia, porovnávacia psychológia, etológia hospodárskych druhov zvierat a ochrana vzácnych a ohrozených druhov živočíchov).

Stručná osnova predmetu:

1. Charakteristika predmetu Aplikovaná etológia. Možnosti využitia etologických metód v rôznych oblastiach prírodovedného výskumu. Teoretické a praktické východiská využitia etologických metód v iných vedných odboroch. 2.-3. Využitie etológie pri ochrane reliktných a ohrozených druhov v Národných parkoch a v chránených prírodných oblastiach. Výskum správania zvierat v prirodzenom prostredí prírody. Terénne práce a fotodokumentácia. Skúmanie vrodených a naučených programov správania. Únikové vzdialenosti a obranné správanie. Zmeny vo vrodených prejavoch a charakteristika negatívneho pôsobenia antropogénnych faktorov na správanie. 4. Využitie etologických metód pri výskume správania v poloprirodzenom a uzavretom prostredí v oborách a v ZOO. Skúmanie vrodených a naučených prejavov v sociálnej hierarchii. Skúmanie vzťahov a prejavov u zvierat v ZOO. Sledovanie všeobecnej aktivity a cirkadiánnych rytmov v uzavretom prostredí. Abnormálne správanie v uzavretom prostredí a možnosti ich eliminácie. 5.-6. Využitie etologických metód pri skúmaní správania hospodárskych zvierat. Štúdium vrodeného a naučeného správania v uzavretom prostredí. Skúmanie individuálnych excitačných vrodených vlastností a sociálnych prejavov. Neprimerané prejavy zvierat v prehustenom prostredí veľkofarmových technológií. Etologická optimalizácia chovov a možností adaptácie zvierat na uzavreté prostredie. Zisťovanie príčin a súvislostí porúch v správaní hospodárskych druhov zvierat a hľadanie optimálnych východísk. 7. Welfare – životná pohoda zvierat. Ako stanoviť životnú pohodu zvierat. Systém hodnotenia pohody zvierat – princíp piatich slobôd. Spôsoby skúmania podstaty životnej pohody, stresu a utrpenia zvierat. Vedomie a utrpenie zvierat. Meranie behaviorálnych potrieb zvierat. 8. Etológia hospodárskych zvierat I.- kone. História výskumu správania koní. Etologická analýza kategórií správania. Ontogenetický vývin správania. Učenie. Abnormálne prejavy správania sa koní. Welfare u koní. Využitie etologických poznatkov pri výcviku koní. 9. Etológia hospodárskych zvierat II.- ošípané a hydina. Etologická anylýza kategórií správania. Učenie. Abnormálne prejavy v správaní. Welfare. Ontogenetický vývin správania. Využitie etologických poznatkov vo veľkochovoch. 10. Etológia hospodárskych zvierat III.-hovädzí dobytok, ovce a kozy. Etologická analýza kategórii správania. Ontogenetický vývin správania. Učenie. Abnormálne prejavy v správaní. Welfare. Využitie etologických poznatkov vo veľkochovoch. 11. Etológia laboratórnych zvierat. Etologická charakteristika jednotlivých druhov laboratórnych zvierat. Biotechnológie a genetické inžinierstvo vo vzťahu k zmenám v správaní. Využitie etologických poznatkov v laboratórnej praxi. Optimalizácia podmienok pre experimentálne práce s laboratórnymi druhmi v biologickom výskume. 12. Vzťah človek-zviera. Využitie zvierat na terapeutické účely. Canisterapia – využitie pozitívneho pôsobenia psa na zdravie človeka a v rodine s deťmi. Význam psa v psychiatrii a psychoterapii. Hipoterapia – hiporehabilitácia. Využitie terapeutického jazdenia na koni pri jednotlivých neurologických ochoreniach. 13. História vzniku humánnej etológie. Najvýznamnejší predstavitelia jednotlivých výskumných smerov. Možnosti skúmania a dosiahnuté výsledky. Neverbálna komunikácia. Využitie humánnej etológie v psychológii a v psychoterapii.

Literatúra:

Czako, M., Novacký, M. : Porovnávacia psychológia, SPN Bratislava, 1985; Sidor, V., Debrecéni, O. : Etológia hospodárskych zvierat, VŠP Nitra; Prednášky vyucujúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-014

Názov:

Patofyziológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

MUDr. Jozef Török, CSc.

Zabezpečuje: Török J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Príciny a podmienky vzniku chorôb. Molekulové základy patologických procesov, zákonitostí a mechanizmy rozvinutia chorôb a procesu uzdravenia. poruchy štruktúry a funkcie jednotlivých orgánov, resp. orgánových systémov (krvný obeh, dýchací systém, tráviaca sústava, oblicky, nervosvalový aparát, CNS, homeostáza, atd.). Hodnotenie funkcie jednotlivých orgánov i organizmu ako celku za normálnych a patologických podmienok.

Stručná osnova predmetu:

1. Význam a postavenie patolog. fyziológie v biologicko-medicínskych vedách. Všeobecná a špeciálna patofyziológia. Poruchy termoregulácie: Horúčka - príčiny, priebeh a sprievodné symptómy.2. Všeobecná patofyziológia: Zápal, zápalová reakcia, celulárne súčasti zápalu. Poruchy tkanivového rastu. Všeobecná charakteristika malígnych a benígnych nádorov.3. Patofyziológia krvi a krvotvorného systému. Hematopoéza. Poruchy červenej krvnej zložky. Anémia. Poruchy bielej krvnej zložky. Leukémia.4. Patofyziológia zlyhania srdca. Adaptácia srdca na zvýšenú hemodynamickú záťaž. Hypertrofia myokardu. Zlyhanie ľavej komory srdca. Zlyhanie pravého srdca.5. Poruchy koronárneho obehu. Ischemická choroba srdca. Formy ischemickej choroby srdca. Infarkt myokardu a jeho komplikácie.6. Poruchy regulácie tlaku krvi. Hypertenzia: Etiopatogenéza primárnej (esenciálnej) a sekundárnej (symptomatickej) hypertenzie. Následky hypertenzie. Hypotenzia. Cirkulačný a hypovolemický šok.7. Ateroskleróza. Rizikové faktory aterosklerózy. Vrodené chyby srdca a veľkých ciev. Defekt predsieňového a komorového septa. Otvorený ductus arteriosus. Koarktácia aorty.8. Patofyziológia dýchacieho systému. Poruchy ventilácie a difúzie. Poruchy pľúcnej cirkulácie. Pľúcna hypertenzia. Hypoxia.9. Obštrukčné choroby pľúc (priedušková astma, chronická bronchitída, emfyzém pľúc, bronchiektázie). Restrikčné choroby pľúc (atelektáza, zápal pľúc, fibróza pľúc).10. Patofyziológia gastrointestinálneho traktu: Peptický vred žalúdka. Peptický vred dvanástnika. Vznik peptickej lézie žalúdka a dvanástnika.11. Patofyziológia obličiek: Glomerulárna filtrácia. Poruchy filtrácie glomerulov. Proces spätnej resorpcie a exkrécie. Poruchy funkcie tubulov.12. Patofyziológia obličiek: Akútne zlyhanie obličiek. Chronická insuficiencia obličiek. Urémia. Infekcie močového systému.13. Interakcie medzi jednotlivými organmi a systémami

Literatúra:

Hulín, I. a kol. : Patofyziológia, Bratislava, SAP, 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-015

Názov:

Environmentálna fyziológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Zabezpečuje: Zeman M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIFE-007! Integračná fyziológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Postuláty environmentálnej fyziológie a interakcia organizmov s faktormi prostredia. Fyziologické a regulacné mechanizmy uplatnujúce sa v reakcii na vplyvy abiotických a biotických faktorov prostredia. Svetlo, teplota, hluk a tlak z hladiska fyziologických adaptácií. Mechanizmy adaptácie na teplotu ako modelový faktor prostredia. Torpor, hibernácia a migrácia. Fyziologické mechanizmy uplatnujúce sa pri strese. Fyziologické podklady drogových závislostí. Rizikovost faktorov prostredia a vybraných xenobiotík pre živocíchy.

Stručná osnova predmetu:

1. Pojem, náplň, členenie.Faktory prostredia – biotické vs. abiotické, ultimatívne vs. proximálne, homeostatické a homeokinetické mechanizmy.2.Teplota ako ultimatívny faktor prostredia. Charakteristika a spôsoby merania. Bazálna teplota, teplotné jadro a obal, neuroendokrinná regulácia telesnej teploty, exogénne a endogénne faktory zúčastňujúce sa pri regulácii teploty, ektotermné a endotermné živočíchy .3.Krátkodobé a dlhodobé adaptácie na nízku resp. vysokú teplotu, mechanizmus vzniku horúčky. Spôsoby prežívania v teplotne nepriaznivom prostredí. 4.Elektromagnetické vlnenie, svetlo, radiácia. Metodológia merania, recepcia organizmom, fyziologické reakcie jednotlivých funkčných sústav. Spôsoby adaptácie.5.Tlak, hluk a vibrácie.Recepcia organizmom, reakcie rozhodujúcich fyziologických sústav. Adaptácia na klesajúci atmosferický tlak a na vysokohorské podmienky. Adaptácia na vysoký hydrostatický tlak a potápanie. Negatívne aspekty hluku v životnom a pracovnom prostredí, fyzikálna kontaminácia prostredia. Adaptácia živočíchov na hluk a vibrácie.6.Adaptácia a stres. Definícia stresu, jeho rozdelenie. Neuroendokrinný systém v podmienkach záťaže. Sympatiko-adrenálny systém a stres. Adaptácia na úrovni syntézy katecholamínov a ich degradácie.7.Adaptácia a stres. Adaptačný význam stresu. Kortizolová regulačná os a stres, patofyziologické dôsledky stresu. Ekologické a evolučné aspekty stresu.8.Stratégia prežívania v extrémnych podmienkach prostredia. Hibernácia, migrácie. Vývinové stratégie – altriciálny vs. prekociálny. Homeostatické regulácie na úrovni populácie. Sezónnosť, reprodukčné stratégie a reprodukčné cykly., Vplyvy prostredia na reprodukčnú aktivitu a determinácia pohlavia.9. Seminár k predchádzajúcim témam.10.Fyziológia drogovej závislosti, fyziologické formovania párových vzťahov, civilizačné choroby.11.Ekotoxikológia. Cudzorodé látky v požívatinách a v poľnohospodárstve – ťažké kovy, aditíva, biologicky aktívne látky, hormonálne účinné látky, antibiotiká, mykotoxíny.12.Perzistentné cudzorodé látky v prostredí.Klasifikácia: herbicídy, pesticídy, PCB. Mechanizmus ich akumulácie a fyziologické pôsobenie. Cieľové a necieľové organizmy.13. Seminár k témam 10-12

Literatúra:

Bubenik G. A. : Environmental Physiology, University of Guelph, 1995; Schmidt-Nielsen, K: Animal Physiology: Adaptation and environment. Cambridge Univ. Press, New York, 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-016

Názov:

Fyziológia srdco-cievneho systému

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

MUDr. Jozef Török, CSc.

Zabezpečuje: Török J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Význam srdco-cievneho systému ako zariadenia, ktoré slúži v živocíšnom a ludskom organizme k výžive, dýchaniu, regulácií premeny látok, udržovaniu telesnej teploty i obrany proti nákazám. Štruktúra a funkcia srdca a ciev, prúdenie krvi tepnami, vlásocnicami a žilami. Regulácia krvného obehu a jeho zapojenie do organizmu ako celku. fylogenetický vývoj obehového systému a jeho schopnosti adaptácie na zátaž. Prietok krvi cez rôzne orgány a tkanivá v závislosti na intenzite metabolizmu v nich.

Stručná osnova predmetu:

1. Základné vlastnosti srdcového svalu. Vznik a vedenie vzruchov v srdcovom svale. Regulácia srdcovej činnosti. Vonkajšie prejavy srdcovej činnosti.2. Čerpacia funkcia srdca. Adaptácia srdco-cievneho systému na akútnu a chronickú záťaž.3. Elektrofyziológia srdca a jej modelovanie. Prevodový systém srdca. 4. Elektrokardiografia. Ukážky šírenia vzruchov v srdcovom svale (na počítači) za fyziologických a patologických podmienok.5. Prúdenie krvi v artériách, v kapilárach a vo vénach. Rozdelenie ciev podľa funkcie. Prietok krvi cez rôzne cievne oblasti (srdce, mozog, pľúca, priečne pruhovaný sval, atď.).6. Význam krvného zásobenia pre činnosť centrálneho nervového systému. Elektrická činnosť mozgu. Elektroencefalogram. Praktické ukážky.7. Nervová regulácia srdcového svalu a ciev. Autonómny nervový systém. Funkčná anatómia synáps. Neuromediátory a neuromodulátory. Možné mediátory v perivaskulárnych nervoch.8. Lokálna regulácia krvného obehu. Autoregulácia krvného prietoku. 9. Endotel - sekrečný orgán. Úloha endotelu v regulácii cievneho tonusu. 10. Krvný tlak a jeho regulácia. Vývin krvného tlaku. 11. Metodika a technika merania a hodnotenia krvného tlaku. Praktické ukážky.12. Funkčná morfológia srdca a ciev. 13. Využitie svetelnej a elektrónovej mikroskopie pre štúdium štrukturálnych zmien srdca a ciev. Praktické ukážky.

Literatúra:

S. Trojan: Lékarská fyziologie, Praha Grada Publishing, 1999

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-017

Názov:

Rádiobiológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.

Zabezpečuje: Kuruc J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Fyzikálne základy rádiobiológie, reakcie bunky na ožiarenie, radiačná citlivosť organizmu, rádiobiologický efekt, radiačné syndrómy, choroba z ožiarenia, pôsobenie inkorporovaných rádionuklidov, pôsobenie radiácie na embryo a plod, terapia choroby z ožiarenia a ochrana organizmu, terapia ionizujúcim žiarením, žiarenie a civilizácia.

Stručná osnova predmetu:

1. Predmet a historický vývoj rádiobiológie, radiačná citlivosť biologických druhov, letálna dávka. 2. Fyzikálne základy rádiobiológie, veličiny a terminológia používané v rádiobiológii. 3. Poškodenie buniek ionizujúcim žiarením, chemické, biochemické a biologické štádium, úloha poškodenia jadra bunky a molekuly DNA, krivky prežitia, krivky biologický efekt vs. dávka. 4. Modifikácia poškodenia buniek žiarením, metódy hodnotenia modifikácie, rádioprotektory a rádiosensibilizátory. Akostný faktor ionizujúceho žiarenia. 5. Reparácia radiačného poškodenia buniek.6. Molekulárna radiačná biológia, radiačná biochémia, vplyv ionizujúceho žiarenia na metabolizmus. 7. Syndrómy z ožiarenia a ich modifikácia: kostno-dreňový syndróm, žalúdočno-črevný syndróm, syndróm centrálnej nervovej sústavy.8. Choroba z ožiarenia: akútna a chronická choroba z ožiarenia; klasifikácia, priebeh, diagnóza a terapia.9. Radiačné poškodenie tkanív; Pôsobenie žiarenia na embryo a plod; Inkorporované rádionuklidy a kontaminované potraviny. 10. Teoretické predstavy o mechanizme pôsobenia ionizujúceho žiarenia, sprostredkované efekty. 11. Vzdialené následky ožiarenia: somatické a genetické, limitné dávky, ALARA.12. Indukcia vzniku rakoviny pôsobením ionizujúceho žiarenia a terapeutické základy použitia ionizujúceho žiarenia.

Literatúra:

1. Černohorský,, V. Nodrejs: Biofyzika II. Molekulární radiobiologie. SPN, Praha, 1977. 2. Jarmonenko S.P.: Radiobiologie lidem. Horizont, Praha, 1981. 3. Koprda V.: Vnútorná kontaminácia rádioaktívnymi látkami. Veda, Bratislava, 1986. 4. Jarmonenko S.P.: Radiobiology of Humans and Animals. Mir, Moscow, 1988. 5. Kuruc, J.: prednášky vyučujúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-020

Názov:

Chronobiológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Zabezpečuje: Zeman M., Herichová I.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Integrovanost casového faktora s fyziologickými procesmi v živocíšnych organizmoch. Pojem biologických rytmov, ich klasifikácia podla pôvodu a periódy. Molekulárna podstata generovania cirkadiánnych rytmov. Synchronizácia biologických rytmov s rytmickými zmenami prostredia. Sezónne rytmy a fotoperiodizmus. Biologické rytmy rozmonožovania živocíchov. Cirkadiánna organizácia fyziologických procesov a správania, ich hierarchia a spätné väzby. Uplatnenie chronobiológie v humánnej medicíne a v polnohospodárstve.

Stručná osnova predmetu:

1. Miesto chronobiológie v systéme biologických disciplín a jej členenie. Integrujúca funkcia chronobiológie vo vzťahoch medzi organizmami a prostredím. Predmet štúdia chronobiológie, jej vznik a história.2. Frekvenčná analýza ako základná metóda v chronobiológii. Definícia základných pojmov a princípov z teórie fyzikálnych a biologických rytmov: rytmus, akrofáza, amplitúda, perióda, fázový uhol, fázový vzťah, synchronizácia. Pojem biologických hodín, model presýpacích hodín, oscilačný model.3. Biologické rytmy, ich rozdelenie podľa pôvodu a periódy. Biologická časová štruktúra. Podstata oscilátora s dôrazom na cirkadiánne oscilácie. Exogénne a endogénne biologické rytmy, ich pôvod a význam pre fungovanie biologickej časovej štruktúry a orientácia v čase.4. Definícia cirkadiánneho oscilátora, jeho formálne vlastnosti na úrovni tkanív a buniek. Anatomická lokalizácia cirkadiánnych oscilátorov v jednotlivých skupinách živočíchov.5. Popis funkcie aviárneho cirkadiánneho systému ako modelu pre nižšie triedy stavovcov. Štruktúra a fungovanie cirkadiánneho systému cicavcov.6. Molekulárna podstata biologických hodín, genetický pôvod biologických rytmov. Úloha rytmickej transkripcie hodinových génov per, tim, cry, Bmal, clock 7. Suprachiazmatické jadro hypothalamu ako centrálny oscilátor cicavcov. Neurotransmitery zapojené vo fungovaní cirkadiánneho systému8. Epifýza a retina ako štruktúry obsahujúce cirkadiánny oscilátor u nižších stavovcov. Melatonín ako dominantný hormón epifýzy.9. Fylogenetický a ekologický význam biologických rytmov. Proximálne a ultimatívne faktory prostredia. Anticipácia, sezónnosť, význam a regulácia sezónnych migrácií.10. Synchronizácia biologických rytmov s rytmickými zmenami prostredia. Krivka fázových odpovedí.11. Externý a interný koincidenčný model ako základ pre vysvetlenie mechanizmov regulujúcich sezónne cykly. Fotoperiodickosť a fotorefrakternosť. Hormonálne a behaviorálne cykly v reprodukcii živočíchov, generátor pulzov LH.12. Význam biologických rytmov v biochémii, fyziológii a farmakológii. Posuny časov, narušenie rytmov pri prechode časových pásiem, posunutých pracovných smenách a patofyziologických procesoch. Konštrukcia chronobiologických máp a chronobiologických štandardov.13. Biologické rytmy ako najorganizovanejšia forma prispôsobenia živej hmoty k faktorom prostredia. Ontogenéza rytmov a starnutie, cirkadiánne rytmy a kardiovaskulárny systém.

Literatúra:

Touitou Y., Haus E. : Biological rhythms in clinical and laboratory medicine. Springer Verlag, Berlin, 1994; Figala J. : Základy chronobiológie se zretelem na ekologické podmínky. VŠZ Praha, 1991.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-020

Názov:

Chronobiológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Zabezpečuje: Zeman M., Herichová I.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Integrovanost casového faktora s fyziologickými procesmi v živocíšnych organizmoch. Pojem biologických rytmov, ich klasifikácia podla pôvodu a periódy. Molekulárna podstata generovania cirkadiánnych rytmov. Synchronizácia biologických rytmov s rytmickými zmenami prostredia. Sezónne rytmy a fotoperiodizmus. Biologické rytmy rozmonožovania živocíchov. Cirkadiánna organizácia fyziologických procesov a správania, ich hierarchia a spätné väzby. Uplatnenie chronobiológie v humánnej medicíne a v polnohospodárstve.

Stručná osnova predmetu:

1. Miesto chronobiológie v systéme biologických disciplín a jej členenie. Integrujúca funkcia chronobiológie vo vzťahoch medzi organizmami a prostredím. Predmet štúdia chronobiológie, jej vznik a história.2. Frekvenčná analýza ako základná metóda v chronobiológii. Definícia základných pojmov a princípov z teórie fyzikálnych a biologických rytmov: rytmus, akrofáza, amplitúda, perióda, fázový uhol, fázový vzťah, synchronizácia. Pojem biologických hodín, model presýpacích hodín, oscilačný model.3. Biologické rytmy, ich rozdelenie podľa pôvodu a periódy. Biologická časová štruktúra. Podstata oscilátora s dôrazom na cirkadiánne oscilácie. Exogénne a endogénne biologické rytmy, ich pôvod a význam pre fungovanie biologickej časovej štruktúry a orientácia v čase.4. Definícia cirkadiánneho oscilátora, jeho formálne vlastnosti na úrovni tkanív a buniek. Anatomická lokalizácia cirkadiánnych oscilátorov v jednotlivých skupinách živočíchov.5. Popis funkcie aviárneho cirkadiánneho systému ako modelu pre nižšie triedy stavovcov. Štruktúra a fungovanie cirkadiánneho systému cicavcov.6. Molekulárna podstata biologických hodín, genetický pôvod biologických rytmov. Úloha rytmickej transkripcie hodinových génov per, tim, cry, Bmal, clock 7. Suprachiazmatické jadro hypothalamu ako centrálny oscilátor cicavcov. Neurotransmitery zapojené vo fungovaní cirkadiánneho systému8. Epifýza a retina ako štruktúry obsahujúce cirkadiánny oscilátor u nižších stavovcov. Melatonín ako dominantný hormón epifýzy.9. Fylogenetický a ekologický význam biologických rytmov. Proximálne a ultimatívne faktory prostredia. Anticipácia, sezónnosť, význam a regulácia sezónnych migrácií.10. Synchronizácia biologických rytmov s rytmickými zmenami prostredia. Krivka fázových odpovedí.11. Externý a interný koincidenčný model ako základ pre vysvetlenie mechanizmov regulujúcich sezónne cykly. Fotoperiodickosť a fotorefrakternosť. Hormonálne a behaviorálne cykly v reprodukcii živočíchov, generátor pulzov LH.12. Význam biologických rytmov v biochémii, fyziológii a farmakológii. Posuny časov, narušenie rytmov pri prechode časových pásiem, posunutých pracovných smenách a patofyziologických procesoch. Konštrukcia chronobiologických máp a chronobiologických štandardov.13. Biologické rytmy ako najorganizovanejšia forma prispôsobenia živej hmoty k faktorom prostredia. Ontogenéza rytmov a starnutie, cirkadiánne rytmy a kardiovaskulárny systém.

Literatúra:

Touitou Y., Haus E. : Biological rhythms in clinical and laboratory medicine. Springer Verlag, Berlin, 1994; Figala J. : Základy chronobiológie se zretelem na ekologické podmínky. VŠZ Praha, 1991.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-021

Názov:

Princípy behaviorálnych procesov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Lucia Kršková, PhD.

Zabezpečuje: Kršková L.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIFE-001! Etológia N-BIXX-035! Etológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednášky sú rozdelené do troch tematických celkov. Prvý je venovaný mechanizmom, ktoré riadia správanie a neuroetologickej analýze správania.Druhý sa zaoberá ontogenézou správania (genetika správania, vrodené správanie, dozrievanie vrodených prvkov správania, ontogenetická zmena funkcie a regresia, prenatálne formy správania, zárodok a jeho zdroje skúseností). Tretia tematická časť sleduje funkcie správania (teritorialita, migrácia, konkurencia, kooperácia, adaptačné formy správania voci predátorom, komunikácia, rozmnožovanie, rodičovské správanie).

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do študovanej problematiky. Správanie ako adaptačná schopnosť živých organizmov. Proximálna a ultimatívna rovina výskumu behaviorálnych procesov. Vplyv genetických, fyziologických a vývojovo biologických faktorov na správanie. Biologické funkcie správania a ich význam. 2. Mechanizmy riadiace správanie. Dedične fixované spúšťacie mechanizmy. Skúsenosťou modifikované dedične fixované mechanizmy. Učením získané spúšťacie mechanizmy. Endogénna a exogénna kontrola pohotovosti k jednaniu. Vzťah medzi rôznymi typmi pohotovosti k jednaniu. 3. Neuroetologická anylýza správania. Neurosenzorický filtračný mechanizmus. Rozpoznávanie biologicky relevantných kľúčových podnetov. Neurofyziologické koreláty motivácie. Motivačné centrá lokalizované v mozgu a ich funkcie. Pôvod komplexných prvkov správania. 4. Orientačné a navigačné správanie. Behaviorálne princípy orientácie. Tropizmy, taxie, delenie taxii na základe mechanizmov tvoriacich podklad orientácie. Princípy orientácie podľa orientačných bodov v krajine, pomocou slnečného kompasu, polarizovaného svetla, oblohy, mesiaca a hviezd, magnetického kompasu. Navigačné schopnosti pomocou čuchového laloku mozgu. 5.-6. Teritorialita a migračné správanie. Výber životného priestoru, vymedzenie teritória, veľkosť teritória. Teritorialita vo vzťahu k sociálnej hierarchii. Obytné priestory, habitat, status prvého vlastníka. Behaviorálne princípy migrácie. Historické základy migrácie, premigranti. Migrácia na krátke a dlhé vzdialenosti. Pravidelné a nepravidelné migrácie. Aktívna a pasívna migrácia. 7. Konkurencia a kooperácia. Konkurenčný boj, agonistické správanie, agresívne a neagresívne riešenie konfliktu. Priebeh súbojov, eskalujúce súboje, smrtelné súboje o samičku, usmrcovanie mláďat matkou, Bruceov efekt, infanticída, usmrcovanie súrodencov. Správanie obmedzujúce agresivitu. Správanie tlmiace agresivitu. Prenos informácií medzi bojujúcimi jedincami. Príčiny a spôsoby kooperácie medzi zvieratami (recipročný altruizmus, pravé altruistické správanie, sociálny parazitizmus, význam kooperácie). 8. Adaptačné formy správania voči predátorom. Behaviorálne princípy vzťahu korisť – predátor. Antipredátorské adaptačné taktiky – tvorba obranných mechanizmov. 9. Komunikácia. Funkcia a význam. Signál ako zdroj informácie. Signálne kanály. Princípy ritualizácie. Normované a gradované signálne jednanie. Informačný obsah signálu. Nelegitímne napodobovanie signálu. 10. Rozmnožovanie. Vyhľadávanie a voľba partnera, dvorenie, funkcie sexuálnych signálov. Medzidruhové izolačné bariéry. Inter- a intra- sexuálna selekcia. Konkurenčný boj. Voľba sexuálneho partnera samičkou, samčekom. Teoretické modely evolúcie nápadných samčích spúšťačov. Polygynia, polyandria, monogamia. Stratégia vzájomnej pomoci partnerov. Behaviorálne princípy rodičovstva – vrodené mechanizmy. Senzorická stimulácia, účinok hormónov. Spúšťacie mechanizmy – tvorba komplexných kľúčových podnetov. Rodičovské výdaje, rodičovské investície. 11. Ontogenéza správania. Genetika správania. Jedno- a mnoho- faktorové metódy výskumu dedičnosti správania. Vrodené správanie. Dozrievanie prvkov vrodeného správania. Ontogenetická zmena funkcie a regresia. 12. Prenatálne správanie. Ontogenetické adaptácie. Neurobehaviorálna organizácia zárodku. Senzorické vstupy a spontánne prenatálne správanie. Zostupné riadenie a spontánne prenatálne správanie. Výnam spontánnej aktivity plodu. Neurobehaviorálna charakteristika novorodenca. Význam spontánnych aktivít novorodenca. Zárodok a jeho zdroje skúseností. 13. Niektoré zvláštnosti behaviorálnej embryológie cicavcov. Fyziologické regulácie u novorodencov a správanie. Pôsobenie socioenvironmentálnych faktorov na gravidnú samicu a ich vplyv na postnatálny vývin jedinca. Prechod od biosociálneho k psychosociálnemu. Odovzdávanie skúseností z rodičov na potomstvo.

Literatúra:

Frank, D.: Etologie. Karolínum, Praha 1996. Michel, G. F., Mooreová, C. L.: Psychobiologie. Portál, Praha 1999. Prednášky vyučujúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-022

Názov:

Hematológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Soňa Gressnerová

Zabezpečuje: Gressnerová S.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Význam krvi pre udržanie vnútorného prostredia - homeostázy organizmu. Zloženie a funkcie krvi a mnohotvárnost krvných systémov u živocíchov vrátane cloveka. Najnovšie hematologické metódy a ich význam pri posudzovaní funkcného stavu cloveka. Využitie hematologických charakteristík pre indikáciu zmien životného prostredia.

Stručná osnova predmetu:

1. Význam hematológie ako samostatnej vednej disciplíny všeobecne a pre posúdenie funkčného stavu organizmu v humánnej hematológii ako aj využitie a štúdium hematologickej odozvy pri hodnotení rozličných vplyvov u testovaných živočíchov (stavovce). Najnovšie poznatky a metódy hematológie (cytogenetika, molekulárna biológia). 2. Krv ako fyzikálno-chemický systém: význam krvi pri zabezpečovaní dynamickej rovnováhy organizmov, množstvo a zloženie, funkcia a význam jednotlivých anorganických zložiek plazmy. Bielkoviny krvnej plazmy – rozdelenie a význam jednotlivých zložiek. Metabolizmus a tvorba plazmatických bielkovín. Prehľad normálnych bielkovín. Poruchy tvorby (kvantita, kvalita) plazmatických bielkovín, prehľad najznámejších porúch.3. Erytrocyty (Er) – tvorba a význam. Vývoj a maturácia, všeobecné charakteristiky, vývojové štádiá Er, maturácia, retikulocyty. Charakteristika hemaglobínu (Hb), syntéza, typy normálnych Hb, variantné formy, gentické poruchy. Membránové charakteristiky a metabolická aktivita Er, cytoplazmatické charakteristiky, katabolizmus. Využitie a výpočet MCH, MCV a MCHC pre posúdenie kvality červenej zložky. 4. Patológia Er a anémie – odchýlky tvaru, veľkosti a farby Er, parazitárne inklúzie. Akútne a chronické anémie – etiológia, fyziológia. Laboratórne údaje. Vrodené a získané hemolytické anémie, hemoglobínové defekty – hemoglobinopatie a talasémie.5. Leukocyty (Lc) – tvar a význam jednotlivých druhov Lc. Leukopéza – tvorba granulocytov, podmienky vývoja, proliferácia, maturácia, maturačné charakteristiky jednotlivých druhov granulocytov. Monocytárno-makrofágové Lc –tvorba, vývoj, morfologické maturačné charakteristiky. Normálne hodnoty a funkčné vlastnosti granulocytov, fagocytóza – všeobecné charakteristiky, funkcie eozinofilov, neutrofilov, bazofilov a monocytov. Hodnotenie ich počtu a distribúcie v periférnej krvi a v tkanivách a orgánoch.6. Nemalígne poruchy granulocytov a monocytov. Poruchy kvantity – leukocytózy a leukopénie, všeobecné a špecifické abnormality granulocytov, toxická granulácia, hypersegmentácia. Poruchy funkcie – defekty lokomócie a chemotaxie, defekty mikrocidity. Monocyto – makrofágové poruchy.7. Lymfocyty a plazmatické bunky. Pôvod a vývoj a maturácia lymfocytov, primárne a sekundárne lymfatické tkanivo, fyziológia, normálne hodnoty a morfologické charakteristiky. Funkčné a membránové vlastnosti lymfocytov. Plazmatické bunky a ich vývoj.8. Nemalígne poruchy lymfocytov. Lymfocytózy – poruchy a ochorenie spojené s lymfocytózami, etiológia, laboratórne hodnotenie. Poruchy spojené s infekciami, ochorenia spojené lymfocytopéniami, etiológia a hodnotenie.9. Leukémie a lymfómy, ich porovnanie, typy a klasifikácia leukémií, faktory ovplyvňujúce tieto ochorenia – onkogény, ionizačné žiarenie, chemické vplyvy, infekčné agensy.10. Krvné doštičky (trombocyty – Tr) – tvorba, vývoj a maturácia, ultraštruktúry – glykolalyx, cytoplazmatická membrána, mikrofilamenty, granuly, kinetika doštičiek, životnosť a normálne hodnoty. Funkcie doštičiek v hemostáze, adnézia, agregácia, tvorba zátky, jej konsolidácia a stabilizácia. Abnormality doštičkovej morfológie. Poruchy počtu Tr – trombocytopénie (poruchy produkcie, deštrukcie a distribúcie), trombocytózy. 11.-12. Hemostáza a trombózy – základné koncepcie a názory na krvnú koaguláciu, prípavná, prvá a druhá fáza zrážania krvi, tvorba fibrínu, fibrinolýza. Látky spomaľujúce, látky urýchľujúce zrážanie. Ochranné mechanizmy proti trombóze, prípadne antikoalugačné systémy. Bunečné regulátory. Poruchy zrážania krvi – defektná produkcia faktorov, patologická inhibícia koagulácie a hypokoagulácie, hemovágie. Hyperkoagulácie – príčiny a mechanizmy. 13. Laboratórna diagnostika hematologických charakteristík krvi, odber krvi, príprava a stabilizácia krvných vzoriek, počítanie krviniek, objem a veľkosť (priemer) krvinky. Určenie množstva krvi, stanovenie hematokritu a množstvo krvného farbiva. Príprava, farbenie krvných náterov a ich hodnotenie. Možnosti využitia automatických analyzátorov krvi v humánnej medicíne, ale aj pri posudzovaní funkčného stavu živočíchov (stavovce) v závislosti od rôznych experimentálnych podmienok.

Literatúra:

Barbara J. Brain: Blood cells. Sec. edition, London, 1995; Turgeon M. L. : Clinical hematology. Little, Brown and Company, Boston - Toronto - London, 1993; Prednášky vyucujúceho

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-023

Názov:

Fyziológia výživy

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ladislav Guller, CSc.

Zabezpečuje: Guller L.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Esenciálne živiny, ich funkcia a fyziologické úcinky v organizme - proteíny a aminokyseliny, lipidy a esenciálne mastné kyseliny, sacharidy a vláknina. Vitamíny rozpustné v tukoch, vitamíny rozpustné vo vode. Minerály - makro a mikroelementy. Potravinová pyramída. Udržiavanie hmotnosti. Niektoré látky prirodzené v potravinách, aditíva kontaminácia potravín. Výživa a špecifické choroby.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvodná prednáška o výžive, terminológia, 6 základných skupín živín, zdravá výživa,2. GIT, tráviace ústroje a ich funkcia, trávenie a absorbcia, transport živín, 3. Regulácia gastrointestinálnych procesov, patofyziológia GIT4. Esenciálne živiny, ich funkcia a fyziologické účinky v organizme - proteíny - aminokyseliny, lipidy - nenasýtené mastné kyseliny, sacharidy - vláknina5. Esenciálne mikroživiny, ich funkcia a fyziologické účinky v organizme - vitamíny - rozpustné v tukoch6. Vitamíny rozpustné vo vode7. Minerály - makroelementy8. Minerály - mikroelementy9. Antioxidanty (a voľné radikály), mechanizmy, obranné systémy organizmu. FytochemikálieNiektoré prirodzené a cudzorodé látky v potravinách, aditíva, kontaminácia potravy.10. Potravinová pyramída, pyramídy iných geografických oblastí, niektoré alternatívne diety (vegetariánstvo - pozitíva a negatíva)11. Výživa a životný cyklus12. Udržiavanie správnej hmotnosti, BMI, obezita - boj s nadváhou13. Výživa - primárna a sekundárna prevencia proti degeneratívnym ochoreniam (srdcovocievne choroby, rakovina, ...) a iným civilizačným vplyvom

Literatúra:

Prednášky vyučujúceho

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-027

Názov:

Evolučná fyziológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Soňa Gressnerová

Zabezpečuje: Gressnerová S.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka N-BIMO-001! Evolučná biológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Pluralistické koncepcie a názory na podiel jednotlivých mechanizmov v procese evolúcie. Zložitost vzájomných evolucných vztahov orgánov a systémov, analýza evolucných zmien jednotlivých orgánov a funkcií, vzájomné prelínanie sa morfologicko - fyziologických princípov. Evolúcia jednotlivých funkcií s osobitným dôrazom na evolucné aspekty hormonálnej a nervovej sústavy a tiež obranných mechanizmov organizmov.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do študovanej problematiky. 2.-3. Pluralistické koncepcie a názory na podiel jednotlivých mechanizmov v procese evolúcie. 4.-5. Zložitost vzájomných evolucných vztahov orgánov a systémov. 6.-7. Analýza evolučných zmien jednotlivých orgánov a funkcií. 8. Vzájomné prelínanie sa morfologicko - fyziologických princípov. 9.-10. Evolúcia jednotlivých funkcií. 11.-12. Evolučné aspekty hormonálnej a nervovej sústavy. 13. Evolúcia obranných mechanizmov organizmov.

Literatúra:

Prednášky vyucujúceho, odb. cl. z casopisu Evolution, Ev. Biology

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-028

Názov:

Fyziológia správania živočíchov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ľubomír Košťál, CSc.

Zabezpečuje: Košťál Ľ.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIFE-007! Integračná fyziológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Fyziologické mechanizmy regulácie správania. Metódy štúdia vzťahu medzi aktivitou CNS, hormónmi a správaním. Meranie fyziologických parametrov u voľne pohyblivých zvierat. Fyziologické základy rôznych foriem správania - sexuálneho, agresívneho, potravného, učenie, pamäť, abnormálne správanie.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do študovanej problematiky - vedné odbory zaoberajúce sa štúdiom fyziológie správania. 2. História skúmania vzťahu fyziológia - správanie 3. Bunkové základy správania - štruktúra a funkcia buniek nervového systému. 4. Štruktúra nervového systému a jeho funkcia z hľadiska behaviorálnej charakteristiky jedinca. 5. Metódy a stratégie výskumu fyziológie správania 6. Psychofarmakológia – jej miesto vo výskume správania. 7. Učenie a pamäť (základné mechanizmy). 8. Behaviorálna endorinológia - metodické postupy a význam pri výskume rôznych foriem správania. 9. Organizačné účinky hormónov na reprodukčné správanie. 10. Aktivačné účinky hormónov na reprodukčné správanie. 11. Význam štúdia fyziológie správania vo vzťahu k otázkam welfare. 12. Welfare hydiny – teória a prax. 13. Fyziologické mechanizmy regulácie abnormálneho správania.

Literatúra:

Carlson, N. R. : Physiology of Behaviour. Allyn & Bacon, Boston, 2001, Becker J.B., Breedlove S.M., Crews D., McCarthy M.M.: Behavioral Endocrinology, The MIT press, 1992

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-032

Názov:

Aplikovaná fyziológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Ján Veselovský, DrSc.

Zabezpečuje: Veselovský J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIFE-002! Fyziológia živočíšnej bunky

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Fyziologická úloha a metabolizmus minerálnych látok, vitamínov, hormónov, enzýmov a aminokyselín. Fyziológia a metabolizmus bielkovinových a nebielkovinových dusíkatých látok. Chemobiotické látky v živocíšnom organizme. Význam biostimulátorov rastu živocíchov. Fyziologický význam netradicných zdrojov výživných látok.

Stručná osnova predmetu:

1. Minerálne prvky a ich úloha vo výžive živočíchov a človeka. Všeobecné poznatky o minerálnych prvkoch a ich klasifikácia. Súvislosť medzi fyzikálno-chemickými vlastnosťami prvkov a ich biologickou aktivitou. Minerálne prvky a homeostáza, a funkcia bunkových membrán, a enzymatické systémy , a hormóny, a symbiotická mikroflóra. Interakcia minerálnych prvkov medzi sebou a inými látkami.2. Fyziologická úloha makroelementov. Obsah vápnika, fosforu, horčíka, draslíka, sodíka a síry v živočíšnom a ľudskom organizme a ich veková dynamika. Ich rozmiestnenie v orgánoch a v tkanivách. Fyziologické funkcie makroelementov a vplyv prebytku a nedostatku na živočíšny a ľudský organizmus. Regulačné mechanizmy ich metabolizmu.3. Fyziologická úloha mikroelementov. Obsah železa, medi, kobaltu, zinku, manganu v živočíšnom a ľudskom organizme a ich veková dynamika. Ich nutná prítomnosť v orgánoch a v tkanivách. Fyziologické funkcie uvedených mikroelementov a ich vplyv prebytku a nedostatku na živočíšny a ľudský organizmus. 4. Obsah jódu, molybdénu, selénu, arzénu, niklu, fluoru v živočíšnom a ľudskom organizme a ich veková dynamika. Ich potrebná prítomnosť v orgánoch a v tkanivách. Fyziologické funkcie uvedených mikroelementov a ich vplyv prebytku a nedostatku v živočíšnom a ľudskom organizme.5. Obsah vanádu, kadmia, hliníka, olova a chrómu v živočíšnom a ľudskom organizme a ich veková dynamika. Ich potrebná prítomnosť v orgánoch a v tkanivách. Fyziologické funkcie uvedených mikroelementov a ich vplyv prebytku a nedostatku na živočíšny a ľudský organizmus. Kinetika metabolizmu minerálnych prvkov v orgánoch a v tkanivách živočíchov a človeka. 6. Úloha amínokyselín vo výžive živočíchov a človeka. Hlavné charakteristiky jednotlivých amínokyselín a ich premena v živočíšnom a ľudskom organizme. Amínokyseliny prirodzené a syntetické. Toxické účinky amínokyselín. Detoxické účinky amínokyselín. Antagonisti amínokyselín. Význam vitamínov a iných biologických a chemických látok v metabolizme amínokyselín.7. 8. a 9. Fyziologické funkcie jednotlivých amínokyselín ; vplyv ich nedostatku a prebytku u živočíchov a človeka.10. a 11. Úloha amínokyselín vo výžive a v raste cicavcov, vtákov a človek. Vrodené poruchy metabolizmu amínokyselín a ich závislosť od dodania vitamínov.12. Hlavné charakteristiky a metabolizmus organických biokatalyzátorov. Hypervitaminóza a hypovitaminóza. Spotreba jednotlivých vitamínov. Látky zabraňujúce vstrebávaniu vitamínov. Fyziologické funkcie a vplyv nedostatku a prebytku jednotlivých vo vode rozpustných vitamínov.13. Fyziologické funkcie a vplyv nedostatku a prebytku jednotlivých v tukoch rozpustných vitamínov. Fyziologický význam trankvilizačných látok vo výžive živočíchov a človeka.Charakteristika a fyziologické funkcie antioxidačných látok v tele živočíchov a človeka.

Literatúra:

Kejmar J. : Specificky úcinné látky ve výžive zvírat. Academia Praha, 1980; Müller Z. : Aminokyseliny ve výžive zvírat. SZN, 1969; Hyanek J. : Klinické a biochemické aspekty vrozených metablických poruch. Avicenum, Praha, 1980; Prednášky vyucujúceho

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-033

Názov:

Fyziológia receptorov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Anna Veselá, CSc.

Zabezpečuje: Veselá A.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Fyziologické charakteristiky a funkcie receptora. Funkcná morfológia zmyslových orgánov. Receptory pre vnímanie svetelných a zvukových signálov, chemických podnetov, somatosenzorických systémov (pohyb, tlak, hmat, teplota, bolest a pod.) a receptory registrujúce polohu organizmu.

Stručná osnova predmetu:

1. Zmyslové orgány a receptory, zmyslové modality, elektrické a iónové javy v receptoroch.2. Oko ako optický aparát, fyziologická optika, optické zákonitosti, mechanizus vzniku obrazu, vady vytvárania obrazu, zraková dráha, zraková kôra.3. Retina – topografia retinálnych okruhov, elektrofyziológia retiny, základné princípy videnia, rozlišovanie intenzity svetla, rozlišovanie farieb, fotochémia zrakových pigmentov, zmeny v zrakovom systéme. 4. Základné fyzikálne pojmy z akustiky, subjektívne vnímanie zvuku a sluchový prah, fyziologické charakteristiky ucha, prevod zvukového vlnenia v strednom uchu. 5. Analýza frekvencií vo vnútornom uchu, kochleárne potenciály, potenciály Cortiho orgánu, sumačné potenciály, vestibulárny systém.6. Receptory čuchu, nervové dráhy, dráždenie receptorov, adaptácia, čuchové prahy, receptory bolesti v nose. Recetory chuti, nervové dráhy, chuťové prahy, rozlišovanie intenzity. 7. Kožné, hĺbkové a viscerálne vnemy, nervové dráhy, exteroreceptory dotyku, tlaku, tepla, chladu, proprioreceptory svalového napätia, interoreceptory pO2, pH.8. Bolesť – typy bolesti, adekvátny podnet, hyperalgézia, prenášanie a tlmenie bolesti, nervové dráhy, centrálny útlm.

Literatúra:

Eckert, R. : Animal physiology, W. H. Freman and Company, New York, 1988

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-037

Názov:

Rádioizotopové metódy

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Oľga Rosskopfová

Zabezpečuje: Rosskopfová O.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: C2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Rádioaktivita, druhy žiarenia, interakcia žiarenia s látkou, detekcia jadrového žiarenia, jadrové reakcie, príprava označených zlúčenín a ich stabilita, použitie rádioizotopov v biológii, vo farmácii,v medicíne a v biochémii.

Stručná osnova predmetu:

1.Úvod do cvičenia.Bezpečnostné aspekty práce s rádionuklidmi.2.Základy hmoty,jadrové premeny,detekcia jadrového žiarenia.3.-4.Základné charakteristiky GM počítača.5.-6.Kvapalná scintilačná spektrometria.7.Výber,vlastnosti a použitie rádionuklidov.8.Príprava označených zlúčenín.9.Stanovenie kvality a kontrola označených zlúčenín.10.Výroba rádiofarmák a ich použitie.11.Značenie in vivo.Značenie in vitro.12.Imunorádioizotopové metódy.

Literatúra:

Navrátil O. a kol. : Jaderná chemie. Academia, Praha 1985.Slater R.J.:Radioisotopes in biology.Oxford University Press,1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-038

Názov:

Bunkové kultúry

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Ivan Chalupa, CSc.

Zabezpečuje: Chalupa I.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: C2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednášky sú chápané ako úvod do teórie techník a biológie kultivovaných buniek a tiež, ako súbor metodických postupov používaných pri kultivácii tkanív. Zaoberajú sa hlavne problematikami založenia a vybavenia laboratória pre pestovanie tkanivových kultúr, sterilizáciu tekutín a nápojov kultivacnými médiami, kultiváciou bunkových línií, kultiváciou primárnych kultúr a izoláciou nových bunkových kultúr a izoláciou nových bunkových línií, klonovaním buniek, kontrolou kvality bunkových línií a ich ochranou, ako aj detekciou a liecbou kontaminácie. Zvýšená pozornost je venovaná cytotoxickým testom a kultuvácii nádorových buniek, predovšetkým ľudských, vzhľadom k ich výraznejšiemu využívaniu v zdravotníckych zariadeniach, v laboratóriách základného výskumu, biotechnológiách a vo farmaceutickom priemysle.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do do študovanej problematiky. 2. Teórie techník a biológie kultivovaných buniek. 3. Metodické postupy používaných pri kultivácii tkanív. 4. Problematika založenia a vybavenia laboratória pre pestovanie tkanivových kultúr. 5.-8. Sterilizácia tekutín a nápojov kultivačnými médiami, kultiváciou bunkových línií, kultiváciou primárnych kultúr a izoláciou nových bunkových kultúr a izoláciou nových bunkových línií, klonovaním buniek, kontrolou kvality bunkových línií a ich ochranou, ako aj detekciou a liečbou kontaminácie. 10.-13. Cytotoxické testy a kultivácia nádorových buniek, predovšetkým ľudských, vzhľadom k ich výraznejšiemu využívaniu v zdravotníckych zariadeniach, v laboratóriách základného výskumu, biotechnológiách a vo farmaceutickom priemysle.

Literatúra:

Prednášky vyučujúceho

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-039

Názov:

Biofyzika

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. MUDr. Elena Kukurová, CSc.

Zabezpečuje: Kukurová E.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Postavenie a ciele biofyziky v biologických disciplínach s väcším zreteľom na fyziológiu živocíchov. Základné analýzy biofyzikálnych dejov, termodynamické pojmy (termodynamické vety), termodynamika biologických systémov, transformácia a akumulácia energie v živých systémoch. Riadenie, regulácia a princípy modelovania. Štruktúra a vlastnosti molekúl a ich súborov z hladiska biofyziky, disperzné sústavy, biopolyméry. Biofyzika bunky, tkanív a receptorov. Základné charakteristiky ekologickej biofyziky.

Stručná osnova predmetu:

1. Postavenie a ciele biofyziky v biologických disciplínach s väcším zreteľom na fyziológiu živocíchov. 2. Základné analýzy biofyzikálnych dejov. 3. Termodynamické pojmy (termodynamické vety), termodynamika biologických systémov, transformácia a akumulácia energie v živých systémoch. 4.Riadenie, regulácia a princípy modelovania. 5.-8. Štruktúra a vlastnosti molekúl a ich súborov z hladiska biofyziky, disperzné sústavy, biopolyméry. 9. Biofyzika bunky. 10. Biofyzika tkanív. 11. Biofyzika receptorov. 12.-13. Ekologická biofyzika.

Literatúra:

Prednášky vyučujúceho

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-040

Názov:

Terénne cvičenia z etológie

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Martin Novacký, CSc.

Zabezpečuje: Novacký M., Kršková L.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

terénna prax

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: T1t Za obdobie štúdia: 0

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety:

N-BIFE-001! Etológia N-BIXX-035! Etológia N-BIFE-004! Metodológia a metódy etologického výskumu

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Náplňou predmetu je pozorovanie a štúdium vrodených a adaptacných foriem správania živocíchov v ZOO a v prírode. Pozorovanie abnormálnych prejavov, motorických stereotypných reakcií a všeobecnej aktivity zvierat. Priame pozorovanie správania živocíchov v prírodných rezerváciách a chránených oblastiach.

Stručná osnova predmetu:

V rozsahu jedného týždňa sledovať vrodené a adaptačné formy správania zvierat v prirodzených a poloprirodzených podmienkach. Zamerať sa na výskyt abnormálnych prejavov správania a na vplyv antropogénnych činiteľov na zmeny správania. Získané výsledky spracovať a prezentovať.

Literatúra:

Novacký, M., Czako, M.: Základy etológie. SPN Bratislava, 1987; Blahout, M.: Kamzícia zver. Príroda Bratislava, 1978; Goodalová, J.: Nevinné beštie

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-041

Názov:

Enzymológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

Ing. Attila Ziegelhoffer, DrSc.

Zabezpečuje: Ziegelhoffer A.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Chemické zloženie a štruktúra enzýmov. Mechanizmus pôsobenia enzýmu, aktívne centrum, väzba substrátu. Faktory ovplyvnujúce enzýmovú aktivitu - teplota, pH, koncentrácia substrátu. Konštanta Michaelis - Mentenovej. Koenzýmy - štruktúra, rozdelenie, účinky. Inhibícia enzýmov - kompetetívna a nekompetetívna. Alosterické enzýmy a ich charakteristika. Izoenzýmy. Klasifikácia enzýmov. Regulácia enzýmovej aktivity.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do študovanej problematiky. 2. Chemické zloženie a štruktúra enzýmov. 3. Mechanizmus pôsobenia enzýmu. 4. Aktívne centrum. 5. Väzba substrátu. 6. Faktory ovplyvňujúce enzýmovú aktivitu - teplota, pH, koncentrácia substrátu. 7. Konštanta Michaelis - Mentenovej. 8. Koenzýmy - štruktúra, rozdelenie, účinky. 9. Inhibícia enzýmov - kompetetívna a nekompetetívna. 10. Alosterické enzýmy a ich charakteristika. 11. Izoenzýmy. 12. Klasifikácia enzýmov. 13. Regulácia enzýmovej aktivity.

Literatúra:

Ferenčík, M. a kol. : Biochémia, Bratislava, SAP,1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-042

Názov:

Neurobiológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. Mgr. Iveta Herichová, CSc.

Zabezpečuje: Herichová I.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 5. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Obsahová nápln predmetu zahrna základy bunkovej a molekulárnej neurobiológie pocínajúc opisom celulárnych a subcelulárnych komponentov nervového tkaniva, membránového a akcného potenciálu, mechanizmov úcinku neurotransmiterov a ich receptorov až po vnútrobunkovú a medzibunkovú komunikáciu ako aj vývin nervového systému. Dôraz sa kladie na vyssie nervove funkcie, regulacné funkcie CNS zabezpecujúce integritu organizmu a jeho adaptáciu na vonkajšie podmienky prostredia, pricom pozornost bude venovaná regulacným funkciám mozhovej kory.

Stručná osnova predmetu:

1. úvod do neurobiológie -história, základné funkcie nervového systému2. anatómia nervového systému -centrálny a periférny NS a jeho zložky, fylogenéza limbického systému a neokrotexu, štruktúra neokortexu, hematoencefalická bariéra a cirkumventrikulárne orgány3. hypotalamo-hypofýzový systém -štruktúra; statíny, liberíny, tropíny; regulácia endokrinných, autonómnych a integračných funkcií; aferentácia hypotalamo-hypofýzového systému4. neurón -stavba, organely, metabolizmus axónu; typy synapsií – elektrická, chemická, zmiešané, nervovo-svalová platnička; neurotransmitery; procesy na postsynaptickej membráne - ionotropné a metabotropné kanály, druhé posly; neuroglie – typy, funkcie 5. vývin nerovového systému -vývin, regenerácia a prežívanie nervových buniek; nasmerovanie rastúceho axónu; tvorba a regenerácia synapsií6. nervový vzruch -akčný a pokojový potenciál, vedenie nervového vzruchu myelinizovaným a nemyelinizovaných vláknom, rozdiely medzi vzrušivou a dráždivou membránou; procesy na membráne počas akčného potenciálu, depolarizácie a hyperpolarizácie; sumácia postsynaptického potenciálu; EPSP, IPSP7. somatické výkonné funkcie -riadenie somatických funkcií mozgovým kmeňom, mozočkom, bazálnymi gangliami, talamom a mozgovou kôrou 8. autonómne výkonné funkcie -riadenie autonómnych funkcií autonómnym nervstvom – sympatikus, parasympatikus , mozgovým kmeňom, hypotalamom, mozgovou kôrou9. integračné a asociačné funkcie nervovej sústavy -úloha retikulárnej formácie, talamu, limbického systému, neokortexu; senzorické, výkonné a asociačné oblasti mozgovej kôry11. učenie a pamäť -klasifikácia pamäte podľa funkcie, dĺžky trvania a miesta uloženia pamäťových stôp (implicitná, explicitná pamäť)12. molekulárne mechanizmy učenia (krátkodobá a dlhodobá habituácia, senzibilizácia, podmieňovanie, explicitná pamäť), plasticita nervového systému13. spánok a sny -cirkadiánna regulácia, fázy spánku, mozgové centrá regulujúce spánok

Literatúra:

E.R. Kandel, J.H. Schwartz, T.M. Jessel: Principles of Neural Science, 2000; S. Trojan: Lékarská fyziologie, Praha Grada Publishing, 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-044

Názov:

Etológia primátov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Martin Novacký, CSc.

Zabezpečuje: Novacký M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIFE-001! Etológia N-BIXX-035! Etológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Obsahom predmetu sú najnovšie poznatky o správaní primátov v prirodzenom prostredí a v laboratórnych podmienkach. Oboznamuje o vrodených inštinktívnych formách správania primátov, o ich špecifických individuálnych behaviorálnych vlastnostiach a o ich sociálnych prejavoch a vzťahoch v soc. skupinách. Informuje o individuálnych schopnostiach v učení, o jednoduchých schopnostiach myslenia a o neverbálnej komunikácii.

Stručná osnova predmetu:

1. História výskumu správania primátov. Morfologicko - anatomické zvláštnosti primátov. Funkčné schopnosti receptorov a vlastnosti nervových procesov. Lokomotorická aktivita a špecifické pohybové schopnosti. Orientačno – pátracia aktivita. Prisvojovanie a odvrhovanie. Analyticko – syntetická činnosť a reakcie na podnetové štruktúry. 2. Experimentálny výskum primátov. Významné osobnosti v oblasti výskumu správania primátov v laboratórnych podmienkach. Kladné a záporné podnety. Správanie a uzavreté prostredie. Problémové skrinky a učenie. Neprimerané správanie v ZOO. Abnormálne prejavy, agresivita, melanchólia a depresia. 3. Výskum schopností učenia primátov. Individuálny prístup a úspešnosť. Vedecké práce zamerané na štúdium učebných schopností vybraných druhov. Predstavitelia výskumných smerov a metodické postupy ich experimentálnej práce na rôznych druhoch.4. Sociálne správanie primátov. Typy sociálnych spoločenstiev. Sociálne prejavy a vzťahy. Individuálny prejav a sociabilita. Riešenie sociálnych konfliktov. Sexuálne správanie a stratégia rozmnožovacích procesov. Epimeletické správanie, individuálna a všeobecná starostlivosť o potomstvo. Vplyv dominantnosti a submisivity matiek na sociálne postavenie mláďat. Infanticída. Medzidruhové rozdiely v správaní.5. Výskum správania vo voľnej prírode. Priekopnícke práce prvých bádateľov. Deskriptívne pozorovanie. Individuálna identifikácia. Špecifičnosť nutričných aktivít. 6. Teritoriálne správanie. Práce D. Fosseyovej u goríl. Výskum vodcovského postavenia v skupinách. Protokolovanie a individuálnosť prejavu.7. Využitie individuálnych a skupinových pozorovaní primátov. Stabilita sociálnych spoločenstiev. Výskum kontinuálneho migračného a translokačného správania goríl viacerých generácii. Sociálne prejavy a vzťahy. Ochrana biotopov. Správanie sledovaných druhov v ZOO. Neprimerané prejavy v uzavretom prostredí.8. Spracovanie výsledkov výskumu. Kvalitatívno – kvantitatívna analýza správania. Frekvenčné a časové údaje v behaviorálnom výskume. Filmové dokumentácie.9. Štúdium správania šimpanzov. Skúmanie individuálnych a sociálnych prejavov. Ontogenetický výskum správania. Matky, otcovia, mláďatá a dospievanie. Vodcovstvo a kvalita sociálnych spoločenstiev.10. Dogma, mýty a skutočnosť o agresivite šimpanzov. Agresívne a neprimerané prejavy šimpanzov vo voľnej prírode. Skupinové dlhodobé agresívne aktivity voči iným skupinám šimpanzov. 11. Aplikovaná primatológia. Využitie znakového jazyka pre nepočujúcich u experimentálnych primátov. Najvýznamnejšie výsledky dlhodobých sledovaní neverbálnej komunikácie. Vedecké projekty v oblasti výskumu primátov. 12.-13. Ochrana primátov. Praktické súvislosti a ochrana psychického zdravia pokusných zvierat. Využitie výskumu možností komunikácie a dorozumievania šimpanzov a ľudí prostredníctvom znakového jazyka. Boj za humánne zaobchádzanie so šimpanzami v biomedecínskom výskume. Celoživotné dielo R. Foutsa. Terapia autizmu detí prostredníctvom neverbálne komunikujúcich zvierat. J. Goodallová a boj za práva šimpanzov. Legislatívna ochrana biotopov ako záruka prežívania šimpanzov na ohrozených lokalitách.

Literatúra:

Goodall, J.: Ve stínu člověka, Mladá fronta, 1978; Fossey, D.: Gorily v mlze, Mladá fronta, 1988; Prednášky vyučujúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-045

Názov:

Funkčná morfológia stavovcov

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Anna Veselá, CSc.

Zabezpečuje: Veselá A., Veselovský J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C1 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-007! Morfológia živočíchov N-BIXX-013! Fyziológia živočíchov a človeka N-BIXX-001! Cytológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 10/90

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Prednášané poznatky nadväzujú na základné vedomosti z morfológie živočíchov a doplňajú poznatky z fyziológie živočíchov a človeka s tým, že sa poukazuje na funkcie tak tkanivových štruktúr ako aj ich zložiek vrátane prítomnosti a produkcii látok. Venuje sa pozornosť týmto systémom: kardiovaskulárnemu, lymfatickému, dýchaciemu, tráviacemu, močovému, pohlavnému (samčiemu a samičiemu), endokrínnemu, nervovému, kožnému a zmyslovému.

Stručná osnova predmetu:

1. K a r d i o v a s k u l á r n y s y s t é m: Štruktúra ciev; kapiláry – ich typy; artérie malého a stredného kalibru, artérie veľkého kalibru; vény – venuly malé, stredné a veľké, postkapilárne a zberacie venuly; malé, stredné a veľké vény. Lymfatické cievy, lymfatické kapiláry, väčšie lymfatické cievy. Srdce-endokard, stredný myokard, vokajší epikard, perikard.2. L y m f a t i c k ý s y s t é m: Lymfatické orgány: centrálne (imunokompetentné bunky), týmus, kostná dreň; b) periferné – opúzdrené (lymfatické uzliny, slezina); neúplne opúzdrené (mandle); neopúzdrené (lymfatické uzlíky)3. D ý c h a c í s y s t é m:: Zväzky hladkých svalových buniek; riasinkové bunky, poharikovité bunky, bazálne bunky, riasinkový lem, nosná dutina, vedľajšie nosné dutiny, nosohltan, hrtan, priedušnice. Pľúca – bronchiálny strom, pľúcny hilus, hlavné bronchy, lobárne bronchy, malé bronchy, bronchioly-terminálne bronchioly-respiračné bronchioly-ductus alveolares, alveoly – pneumocyty I. a II. radu; krvný obeh v pľúcach; nutritívne cievy, lymfatické cievy-hĺbkový a povrchový systém.4.a 5. T r á v i a c i s y s t é m : Tráviaca trubica – tunica mucosa, submucosa, muscularis externa, serosa; pažerák, žalúdok – typy a funkcie buniek; tenké črevo – duodenum, jejunum a ileum; hrubé črevo-ceacum, colon ascendens, transversum, descendens, sigmoideum, rectum. Regenerácia buniek tráviacej trubice; bunky difúzneho neuroendokrinného systému; ústna dutina; jazyk – typy papil; zuby – dentin, sklovina, cement, dreň; hltan – pars nasalis, oralis a laryngea; slinné žľazy – veľké slinné žľazy, malé slinné žľazy; slinivka brušná – typy buniek a ich funkcie; pečeň – hepatocyt, trámčitý epitel, sinusoidy, intracelulárne žlčovody, portobiliárny priestor – arterie, žlčovod; krvné cievy pečene; sekrécia žlče; Disseho priestor; extrahepatálne žlčové cesty; žlčník.6. O b l i č k y – parenchým, tukové tkanivo, obličková panvička, kôra, dreň. Obličkové pyramidy, papily; kôra, nefron – typy; krvné cievy v obličke; sieť lymfatických kapilár; Bowmanovo púzdro – listy, Bowmanov močový priestor, filtračná membrána; proximálny tubulus – bazálny labyrint, pinocytotické vezikuly; Henleova kľučka; distálny tubulus – juxtaglomerulárne bunky; juxtaglomerulárny aparát; vývodné močové cesty – panvička, kalichy a kalíšky, močovod, močový mechúr, močová trubica.7. S a m č í p o h l a v n ý s y s t é m: semenoplodné kanáliky-spermiogenný epitel-vývoj spermii-spermatogenéza; spermatocyty I.a II.radu; spermatohistogenéza-akrozóm; mnorfologické komponenty spermie; Sertoliho bunky – imunologická bariera, testikulárna tekutina; Leydigove bunky; vývodné pohlavné cesty; prídatné pohlavné žľazy 8. S a m i č í p o h l a v n ý s y s t é m: - vaječníky: kôra, dreň, oogónie, oocyty I.a II. radu; folikulárne bunky, primordiálny folikul, sekundárny folikul, zrelý Graafov folikul; ovulácia – príčina, priebeh; bunky membrana granulosa, granulosa-luteinne bunky, bunky theca folliculi interna, corpus albicans. Vajcovod-pars uterina, isthmus tubae uterinae, ampulla tubae uterinae, infundibulum tubae uterinae; deloha – endometrium, myometrium, perimetrium, cervix uteri; priebeh a fázy menštruačného cyklu; pošva-tunica mucosa, muscularis, adventitia; vonkajšie rodidlá.9. E n d o k r i n n ý s y s t é m: hypofýza-predný a zadný lalok; portálny venózny systém; predný lalok – pars distalis, tuberalis, intermedia; chromofilné bunky, chromofobné bunky – acidofilné a bazofilné bunky; zadný lalok hypofýzy- pars nervosa, infundibula; pituicyty; Epifýza – pinealocyty; Štítna žľaza – dva laloky; lobus pyramidalis; folikuly – koloid; folikulárne bunky, parafolikulárne bunky. Príštitné žľazy (prištitné telieska) – hlavné, oxyfilné bunky.Nadobličky – kôra – zona glomerulosa, fasciculata, reticularis; dreň-trámce polyedrických buniek. 10. a 11. N e r v o v ý s y s t é m: CNS – mozog, miecha; periferný nervový systém. CNS – šedá hmota: neurocyty, plazmatické astrocyty, oligodendrocyty, mikroglie; biela hmota – fibrilárne astrocyty, oligodendrocyty, mikroglie, výbežky nervových buniek. Miecha – šedá hmota- predný, zadný a postranný stĺpec; eferentné neuróny, interneuróny;ganglia; sympatický a parasympatický systém; centrálny miechový kanál –ependym; mozoček – kôra:stratum cinbereum, gangliosum, granulosum; telencephalon – kôra – 6 vrstiev, jadrá mozgu, neocortex, paleocortex, multipolárne neuróny pyramidového tvaru; Obaly mozgu a miechy, plexus chorioideus, periferné nervy, nervové ganglia. 12. K o ž n ý s y s t é m: - pokožka – keratinocyty; 5. vrstiev; stratum basale, spinosum, granulosum, lucidum, corneum, melanocyty, Langerhansove bunky, Merkelove bunky – mechanoreceptory; Škára – papily, epidermálne lišty; stratum papillare, stratum reticulare; arterie; vény. Kožné adnexy – vlasy, nechty, kožné žľazy –mazové, potné, mliečne.13. Z m y s l o v ý s y s t é m : Orgán zraku – tkanivové štruktúry a tekutiny a ich funkcie a látkové zloženie; refrakčné štruktúry oka; akcesorné štruktúry oka; Orgán čuchu – čuchové receptory, podporné bunky; Orgán chuti – chuťové receptopry, podporné bunky 1.a 2. typu, bazálne bunky. Orgán sluchu a rovnováhy – ucho: audioreceptory, proprioreceptory; vonkajšie ucho, stredné ucho, vnútorne ucho. Cortiho orgán – audioreceptory-vláskové bunky vnútorné a vonkajšie, Hensenove bunky, Claudinsove bunky; Orgán rovnováhy – proprioreceptory, macula sacculi, macula utriculi, cupula, nervosvalové a šľachové vretienká, Golgiho šľachove vretienka. Štruktúry, majúce vzťah k povrchovej a hlbkovej citlivosti.

Literatúra:

Prednášky vyučujúceho

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-046

Názov:

Špeciálna etológia

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

doc. RNDr. Martin Novacký, CSc.

Zabezpečuje: Novacký M., Kršková L.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 4. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIFE-004! Metodológia a metódy etologického výskumu

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Využíva etologické metódy pri registrácii špeciálnych foriem správania živočíchov. Sleduje agonistické vzťahy vo voľnej prírode a vysvetľuje funkčný význam predátorstva. Upozorňuje na možnosti ďalšieho praktického využívania etologických prístupov v personalistike, psychológií a špeciálnej pedagogike.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do špeciálnej etológie. 2. Správanie prehistorických druhov zvierat-mamut, šablozubý tiger. 3. Porovnanie správania s dnes žijúcimi zástupcami čelade Elephantidae a Felidae. 3. Zmeny v správaní vybraných druhov spoločenských a hospodárskych zvierat spôsobené procesom domestifikácie. 4. Neverbálna komunikácia u zvierat a ľudí. 5. Využitie neverbálnej komunikácie pri výcviku zvierat. 6. Špeciálne formy správania živočíchov-problémové správanie. 7. Agresivita a jej význam. 8. Agonistické vzťahy vo voľnej prírode a funkčný význam predátorstva. 9.-12. Sledovanie správania vybraných druhov divožijúcich zvierat-spracovanie filmovej dokumentácie. 13. Využitie etológických prístupov v personalistike, psychológií a špeciálnej pedagogike.

Literatúra:

J. Goodalová: Ve stínu člověka, Mladá Fronta Praha, 1978; M. Blahout: Kamzíčia zver, Príroda, Bratislava 1976,171 s.Prednášky vyučujúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-054

Názov:

Metodológia a metódy etologického výskumu

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Lucia Kršková, PhD.

Zabezpečuje: Kršková L.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P1,C2 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIFE-001! Etológia N-BIXX-035! Etológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

V rámci tohto predmetu sa uvádzajú informácie a metodológii a metódach etologického výskumu. Metódy v laboratórnych podmienkach, metódy habituacného testu, bludiskového učenia, inštrumentálneho učenia, metódy vyšších foriem učenia zvierat, metódy chovu laboratórnych zvierat. V poloprirodzenom prostredí a vo volnej prírode sa študujú a prakticky realizujú metódy priameho deskriptívneho pozorovania správania rôznych živočíšnych druhov, oboznamovanie sa s filmovými ukážkami, prístrojovou technikou, s registráciou akustických prejavov, s fotografovaním a filmovou technikou pre potreby dokumentárnej práce v etológii.

Stručná osnova predmetu:

1. Princípy metodológie a metód vo výskume správania živočíchov. Úvod do problematiky. Klasifikácia, kategorizácia a zaraďovanie do celkov v etologickom výskume. Výskum správania v rôznom životnom prostredí, vo voľnej prírode, v poloprirodzených podmienkach a v laboratóriách. Metodické postupy pri objektívnom spoznávaní správania zvierat. Špecifické, druhové a individuálne vlastnosti v správaní živočichov. 2. Metódy výskumu správania zvierat v prírode. Kritika laboratórnych pokusov. Význam systematického skúmania vrodeného správania zvierat v prirodzenom prostredí. Systém, metodika a stratégia terénnej práce pri skúmaní správania. Prostiedky pre výskum. Kategórie vrodených programov a etogramy. Princípy vedeckej fotodokumentácie v prírode. Klimatické faktory a etologický výskum. 3. Metódy výskumu správania zvierat v prirodzenom prostredí. Meranie útekových vzdialeností. Značkovanie zvierat. Registračné záznamové jednotky. Písomné záznamy, registrácia a kvantifikácia. 4. Prezentácia výskumov správania vybraných ohrozených druhov zvierat. Výber z filmovej dokumentácie o výskumoch vzácnych druhov živočíchov. Osobnosti svetovej etologickej filmovej dokumentaristiky a prezentácia ich výsledkov. 5. Metódy výskumu správania zvierat v poloprirodzenom prostredí a v ZOO. Princípy objektivizácie etologického výskumu. Optimálna veľkosť priestorov v ZOO, počet zvierat v sociálnych skupinách. Abnormálne prejavy a spôsoby ich odstránenia. 6. Adaptačné formy správania a zmeny v správaní vybraných druhov živočíchov v podmienkach poloprirodzeného prostredia a v ZOO. Metódy výskumu správania zvierat v uzavretom prostredí. Sledovanie všeobecnej aktivity a cirkadiánnych rytmov. Náhradné aktivity. Kontinuálny etologický výskum v ZOO. 7. Alternatívne chovy ohrozených druhov zvierat. Správanie zvierat v ohraničenom priestore neštátnych inštitúcíí a privátnych ZOO. Pozitívne a negatívne sociálne prejavy a vzťahy. Filmová dokumentácia. 8. Etologické metódy pri výskume laboratórnych druhov zvierat. Využitie technických pomôcok, metodických postupov a prostriedkov v behaviorálnej laboratórnej technike. Záznamové aparatúry a registrácia kategóríí správania. Kvantifikácia výsledkov a ich vyhodnotenie. 9.-11. Etologické metódy pri výskume niektorých vybraných hospodárskych druhov zvierat. Registrácia a zaznamenávanie aktivít. Teória a prax kontinuálne sledovaných vrodených behaviorálnych programov. Abnormálne formy spávania hospodárskych zvierat. Vyhodnotenie výsledkov a ich využitie. 12. Medzinárodné programy výskumu individuálnych vlastností vyšších stavovcov. Motivačné predpoklady a individuálne vlastnosti. Emocionalita a myslenie. Dokumentácia týchto výskumov a praktické ukážky (videozáznam). 13. Metodika obrazovej filmovej dokumentácie etologického výskumu. Metódy práce dokumentárnej filmovej tvorby autorov v oblasti výskumu správania živočíchov na rôznych kontinentoch a v rôznych prostrediach. Najvýznamnejšie výsledky dokumentárnej tvorby pri skúmaní správania vzácnych živočíšnych druhov (prezentácia videozáznamov a vyhodnotenie práce).

Literatúra:

Czako, M., Novacký, M. : Porovnávacia psychológia, SPN Bratislava, 1985; Ferlinger A. : Škola moderní fotografie. Orbis Praha, 1965.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFE-100

Názov:

Fyziologická genetika

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. Ing. Ján Grolmus, CSc.

Zabezpečuje: Grolmus J.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. letný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-016! Genetika (2)

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Obsahovou náplňou predmetu je uloženie a prenos (realizácia) genetickej informácie - od génu k fénu, variabilita znakov (mutácie), hodnotenie morfologickej a fyziologickej charakteristiky základných úžitkových vlastností hospodárskych zvierat ako aj základy genetickej rezistencie zvierat voči nepriaznivým podmienkam prostredia a chorobám.

Stručná osnova predmetu:

1.Význam živočíšnej výroby:produkcia potravín pre človeka,kompletné a nekompletné bielkoviny, racionálna výživa, produkcia cenných surovín, produkcia práce, podiel genetiky a fyziológie na zvyšovaní živočíšnej produkcie.2.Podstata znakov na molekulárnej úrovni:nukleové kyseliny, DNA-zloženie,štruktúra,replikácia,RNA-zloženie,štruktúra,druhy a funkcie. 3.Prenos genetickej informácie:replikácia DNA,transkripcia-biosyntéza RNA,translácia-biosyntéza bielkovín,genetický kód.4.Regulačné mechanizmy prejavu genetickej informácie:operonový model regulácie,represia,indukcia,regulácia syntézy enzýmov,opravné mechanizmy,princípy regulácie u zvierat,pôsobenie hormónov v regulácii. 5.Mutácie:rozdelenie mutácií,molekulárna podstata mutácií,indukcia mutácií,fyzikálne a chemické mutagény,testovanie mutagénnych faktorov prostredia. 6.Morfologické a fyziologické vlastnosti hospodárskych zvierat:exteriér,vzťahy medzi exteriérom a úžitkovými vlastnosťami,konštitúcia a jej typy,kondícia a jej typy,rannosť zvierat. 7.Geneticko.fyziologické základy rozmnožovania a plodnosti: samčia zložka-tvorba spermií,geneticky podmienené odchýlky spermií,genetické aspekty plodnosti samcov,polyspermia,heterospermia,premenlivosť plodnosti samcov. 8.Geneticko-fyziologické základy rozmnožovania a plodnosti:samičia zložka-ovulácia,oplodnenie a gravidita,genetické aspekty plodnosti samíc,ovplyvňovanie pomeru pohlavia. 9.Rast a vývin: rast a vývin zvierat,alometria rastu,prenatálne a postnatálne obdobie rastu. 10.Geneticko-fyziologické základy prudukcie mäsa:jatočná úžitkovosť,jatočná hodnota,jatočná výťažnosť,fenotypové a genetické korelácie ukazovateľov výkrmnosti. 11.Geneticko-fyziologické základy produkcie mlieka:stavba a funkcia mliečnej žľazy,základy tvorby mlieka,syntéza a sekrécia hlavných zložiek mlieka,laktačná krivka a jej perzistencia,negenetické príčiny premenlivosti produkcie mlieka. 12.Geneticko-fyziologické základy produkcie vajec:anatomické a fyziologické základy produkcie vajec,tvorba vajca,hormonálna regulácia,nosnosť a jej zložky,základné vlastnosti vajec. 13.Genetické základy rezistencie voči nepriaznivým podmienkam prostredia a chorobám:adaptačná schopnosť organizmu a rezistencia voči nedostatku niektorých zložiek krmiva,obranné mechanizmy a genetická rezistencia k infekčným chorobám jednotlivých druhov hospodárskych zvierat,selekcia rezistentných jedincov.

Literatúra:

Kníže a kol. : Genetika zvírat. SZN Praha, 1978; Miholová B., Lipský D. : Anatómia a fyziológia hosp. Zvierat. Príroda Bratislava, 1977; Vander A. J. a kol. : Human physiology. The metabolism of body function. McGraw-Hill Publ. Comp., N. Y. London, 5th Edition, 1990, Hruban,V. a kol.: Principy a aplikace molekulární genetiky ve šlechtení. ČZU Praha, 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFR-001

Názov:

Ochrana rastlín

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Zabezpečuje: Masarovičová E., Henselová M.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-018! Fyziológia rastlín (1)

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Základné informácie o integrovanej ochrane rastlín, vrátane rastlinolekárskej terminológie. Spôsoby ochrany rastlín, včasná diagnostika výskytu škodlivých činiteľov novými imunochemickými metódami. Prostriedky na ochranu rastlín, ich klasifikácia z hľadiska spôsobu a mechanizmu ochranného účinku.

Stručná osnova predmetu:

1.Definícia pojmu integrovaná ochrana rastlín". Súčasný stav v ochrane rastlín vo svete a na Slovensku.Existujúce spôsoby ochrany rastlín.Klasifikácia prostriedkov ochrany rastlín (POR) z hľadiska ich biologických účinkov.2.Diagnostika škodlivých činiteľov pomocou imunochemických metód. Spektrum škodlivých činiteľov.3.Dôvody pre vývoj nových originálnych prostriedkov na ochranu rastlín a "schéma" ich vývoja. Základná štruktúra screeningu biologického výskumu POR.4.Chemická ochrana rastlín. Stav registrovaných POR v SR a ich klasifikácia z hľadiska použitia a spôsobu účinku.5.Biologický a ekonomický prah škodlivosti burín. Diagnóza, prognóza a stanovenie zaburinenosti. Metódy výskumu a spôsoby hodnotenia herbicídneho účinku. Kombinované prípravky.6.Základná stratégia ochrany plodín proti hubovitým ochoreniam. Choroby osív, sadív a rastlín. Všeobecný a cieľový screening fungicídov. Metódy výskumu antifugálnej aktivity nových typov látok.7.Spôsoby ochrany proti živočíšnym škodcom. Rezistencia a šľachtenie rastlín proti živočíšnym škodcom. Klasifikácia insekticídov z hľadiska ich spôsobu a mechanizmu účinku. Nové širokospektrálne typy insekticídov.8.Regulátory rastu rastlín (RRR) ako nadstavbový intenzifikačný faktor v rámci integrovanej ochrany rastlín. Súčasný stav využívania RRR na Slovensku a vo svete. Špecifiká a metódy výskumu RRR.9.Biologická ochrana rastlín. Biopesticídy a ďaľšie alternatívne spôsoby kontroly škodlivých činiteľov.10.Hygienicko-toxikologický profil prostriedkov ochrany rastlín. Ochrana zdravia a prostredia pred účinkami POR. Hodnotenie pesticídov a ich rezíduí v potravinách. Hodnoty ADI (Acceptable Daily Intake). Základné toxikologické parametre POR.11.Geneticky modifikované rastliny (GMR) a ich perspektíva využitia v ochrane rastlín. Regulácia a bezpečnosť GMR.12.Rastlinnolekárska terminológia ako medzinárodný unifikovaný systém pre oblasť fytopatológie, živočíšnych škodcov, burín a ochrany rastlín.13.Metódy hodnotenia prostriedkov ochrany rastlín podľa EPPO ( European Plant Protection Organization ). Princípy správnej laboratórnej praxe v ochrane rastlín. Využitie výpočtovej techniky a existujúcich databáz v ochrane rastlín."

Literatúra:

Dolinay, Š., Kohaut, P., 2003: Zoznam a rozsah použitia povolených prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín. AT Publishing Bratislava.Smith,A.,1995: Trendy v oblasti finálnych formulácií pesticídov.Publications Ltd. New York.Davies J.D., 1995: Plant Hormones. Physiology, Biochemistry and Molecular Biology. Kluwer Academic Publishers.Dordrecht, Boston, London.Aktuálna vedecká literatúra z oblasti ochrany rastlín.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFR-002

Názov:

Bunkové membrány a transport látok v rastlinách

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.

Zabezpečuje: Lux A., Mistrík I.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-018! Fyziológia rastlín (1)

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Štruktúrne a funkčné aspekty transportu látok na krátke, stredné a dlhé vzdialenosti v rastline. Vývin štruktúr ako i mechanizmus a formy transportu cez membrány, z bunky do bunky, prostredníctvom špecializovaných transferových buniek a vo vodivých elementoch xylému a floému.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do transportných procesov rastlín, transport na dlhé, stredné a krátke vzdialenosti. Radiálny transport v koreni, úloha a cytológia koreňových vláskov.2. Endoderma a exoderma, funkcia, vývin, výskyt a zvláštnosti apoplastických bariér.3. Transport na dlhé vzdialenosti - cytologické a hydraulické aspekty, konstrikčná zóna.4. Vodivé bunky xylému, ich fylogenéza a ontogenéza. Embólia ciev a tylozy. Vodivé elementy floemu, ontogenéza, ukladanie kalózy.5. Transferové bunky ich vývin, funkcia a výskyt.6. Plazmodezmy, ich ontogenéza a fylogenéza. Primárne a sekundárne plazmodezmy.7. Pinocytóza, exocytóza a endocytóza rastlín. Experimenty na izolovaných protoplastoch. Mechanizmy pohybu iónov cez membrány.8. Pasívny transport látok - difuzia, osmóza, kanály, póry.9. Aktívny transport látok - primárny, sekundárny transport.10. ATPázy - rozdelenie, štruktúra a funkcia.11. Transportéry - rozdelenie, štruktúra a funkcia.12. Radiálny a longitudinálny transport látok.13. Metodológia štúdia transportných procesov.

Literatúra:

Goodman, R. N., Novacky A. J., 1994: The Hypersensitive Reaction in Plants to Pathogenes. A Resistance Phenomenon. APS PRESS St. Paul, Minnesota, 244 s; Procházka, S., Machácková, I., Krekule, J., Šebánek, J., 1998: Plant Physiology, Academy Prague, pp. 484; Taiz, L., Zeigler, E., 1991: Plant Physiology. The Benjamin/ Cummings Publishing Company, Inc., pp. 559

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFR-002

Názov:

Bunkové membrány a transport látok v rastlinách

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.

Zabezpečuje: Lux A., Mistrík I.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-018! Fyziológia rastlín (1) N-BIXX-001! Cytológia

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Štruktúrne a funkčné aspekty transportu látok na krátke, stredné a dlhé vzdialenosti v rastline. Vývin štruktúr ako i mechanizmus a formy transportu cez membrány, z bunky do bunky, prostredníctvom špecializovaných transferových buniek a vo vodivých elementoch xylému a floému.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do transportných procesov rastlín, transport na dlhé, stredné a krátke vzdialenosti. Radiálny transport v koreni, úloha a cytológia koreňových vláskov.2. Endoderma a exoderma, funkcia, vývin, výskyt a zvláštnosti apoplastických bariér.3. Transport na dlhé vzdialenosti - cytologické a hydraulické aspekty, konstrikčná zóna.4. Vodivé bunky xylému, ich fylogenéza a ontogenéza. Embólia ciev a tylozy. Vodivé elementy floemu, ontogenéza, ukladanie kalózy.5. Transferové bunky ich vývin, funkcia a výskyt.6. Plazmodezmy, ich ontogenéza a fylogenéza. Primárne a sekundárne plazmodezmy.7. Pinocytóza, exocytóza a endocytóza rastlín. Experimenty na izolovaných protoplastoch. Mechanizmy pohybu iónov cez membrány.8. Pasívny transport látok - difuzia, osmóza, kanály, póry.9. Aktívny transport látok - primárny, sekundárny transport.10. ATPázy - rozdelenie, štruktúra a funkcia.11. Transportéry - rozdelenie, štruktúra a funkcia.12. Radiálny a longitudinálny transport látok.13. Metodológia štúdia transportných procesov.

Literatúra:

Goodman, R. N., Novacky A. J., 1994: The Hypersensitive Reaction in Plants to Pathogenes. A Resistance Phenomenon. APS PRESS St. Paul, Minnesota, 244 s; Procházka, S., Machácková, I., Krekule, J., Šebánek, J., 1998: Plant Physiology, Academy Prague, pp. 484; Taiz, L., Zeigler, E., 1991: Plant Physiology. The Benjamin/ Cummings Publishing Company, Inc., pp. 559

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFR-003

Názov:

Vodný režim rastlín

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Timotej Ješko, CSc.

Zabezpečuje: Ješko T., Cholvadová B.

Obdobie

štúdia predmetu:

Rok 3. zimný s.

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...):

prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: P2,C1 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:

N-BIXX-018! Fyziológia rastlín (1)

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 0/100

Priebežné hodnotenie (napr: test, samostatná práca...): test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca): test

Cieľ predmetu:

Príjem a pohyb vody v bunke - difúzia, imbibícia, osmóza, potenciály - a v rastline - príjem koreňom, radiálny transport, koreňový výtlak, gutácia a transpirácia. S tým súvisí obsah vody v rastlinách, funkcia a vlastnosti vody, faktory ovplyvňujúce vodný režim, vzťah rastlín k vode a princípy stanovenia vodného režimu rastlín.

Stručná osnova predmetu:

Literatúra:

Taiz, L., Zeigler, E., 1991: Plant Physiology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 559 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 22. 9. 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Informačný list predmetu

Kód:

N-BIFR-006

Názov:

Rast a vývin rastlín

Študijný odbor:

BI

Garantuje:

RNDr. Beáta Cholvadová, CSc.

Zabezpečuje: Cholvadová B.

Obdobie

štúdia predmetu