Главная > Документ


BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

profesionālās augstākās izglītības

studiju programma

Finanšu vadība

Studiju programmas kods: 42343

Akreditācijas materiāli

Rīga 2007

SATURS

 1. Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4
 2. Izraksts no BSA Senāta sēdes protokola № 41 5
 3. BSA akreditācijas dokumenti 6
 4. Studiju programmas “Finanšu vadība” licence 7
 5. Pieteicēja garantijas (likvidācijas gadījumā) 8
 6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu
  viedokļa 9
 7. Studiju programmas apraksts 10
  1. Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas
“Finanšu vadība” mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti 10
  1. Studiju programmas saturs, apjoms, struktūra un plānotie rezultāti 12

7.2.1. Programmas satura specifika ..........................................................................12

7.2.2. Studiju programmas apjoms un struktūra ....................................................13

7.2.3. Studiju programmas prakses ...........................................................................14

7.2.4. Studiju programmas studentu pētnīciskais darbs .........................................17

7.2.5. Studiju programmas struktūra un plānotie rezultāti ....................................18

  1. Studiju programmas pašnovērtējums 19

7.3.1. Studiju programmas salīdzināšana ar 2005.gadā licencēto programmu ....19

7.3.2. Studiju programmas “Finanšu vadība” atbilstība otrā līmeņa profesionālās izglītības standartam un profesijas standartam .....................................................20

7.3.3. Studiju programmas salīdzinājums ar citu auststskolu studiju programmām .......................................................................................................................................25

7.3.3.1. BSA augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” un Bredfordas universitātes programmas „Grāmatvedība un finanses” salīdzinājums ...............................................................................................25

7.3.3.2. BSA augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” un Midleseksas Universitātes studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” salīdzinājums .............................................................27

7.3.4. BSA augstākās izglītības profesionālās bakalaura

studiju programmas “Finanšu vadība” un Banku augstskolas studiju programmas “Finanses” salīdzinājums ……………………………………………………………30

7.4. Studiju procesa organizācija ……………………………………………………32

7.4.1. Studiju procesa organizācija ………………………………………………….32

7.4.2. Studiju metodes un formas ……………………………………………………33

7.4.3. Studentu zināšanu novērtēšana ……………………………………………….33

7.5. Imatrikulācijas noteikumi ………………………………………………………35

7.6. Studējošo skaits programmā ……………………………………………………35

7.7. Studentu aptauja un tās analīze…………………………………………………36

7.8. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā…………………………….36

7.9. Programmas vadība………………………………………………………………36

 1. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 37
  1. BSA augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju
programmas “Finanšu vadība” akadēmiskā personāla saraksts un sastāvs 37
8.2 Studiju programmas “Finanšu vadība” akademuskā personāla nodrošinājums (skaitliskais sastāvs un kvalifikācija) 41
8.3 Studiju programmas akadēmiskā personāla zinātniskās darbības virzieni 42
8.4 Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un
attīstības politika 42
 1. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām BSA 44
 2. Studiju programmas finanses 45
 3. Materiāli tehniskā bāze 46
11.1 BSA studiju procesā izmantotā datoru aparatūra 46
11.2 BSA telpu raksturojums 47
12. BSA bibliotēka 48
13. Studiju programmas informatīvā bāze 50
14. Ārējie sakari 51
15. Studiju programmas attīstības plāns 52
16. Kopsavilkums 53

Pielikumi 55

Pielikums № 1. Atsauksmes par studiju programmu 57

Pielikums № 2. Profesijas standarts 59

Pielikums № 3. Studiju kursu anotācijas 64

Pielikums № 4. Prakses norises 128

Pielikums № 5. BSA uzņemšanas noteikumi 131

Pielikums № 6. Akadēmiskā personāla publikācijas 137

Pielikums № 7. Apmaksas kārtība 148

Pielikums № 8. Materiāli tehniskais nodrošinājums 151

Pielikums № 9. Mācību plāns augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” (pilna un nepilna laika) 155

Pielikums № 10. BSA diploma paraugs 162

Pielikums №11. Bibliotēkas fonds.......................................................................................164

Pielikums 12. Studējošo aptaujas anketas rezultāti....................................................170

Pielikums 13. Programmas docētāju Curriculum Vitae .............................................179

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

БалтийскАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ

BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY

Lomonosova iela 4, Rīga, LV – 1003, Latvija

Tālr. 7100626 Tālr./fakss 7241272; e-mail: info@bsa.edu.lv

Rīga

2007. gada 28. maijā № J-79.

Latvijas Republikas

Izglītības un Zinātnes ministrijai

Augstākās izglītības departamentam

PIETEIKUMS

augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma “Finanšu vadība” akreditācijai

Pieteicēja nosaukums: Baltijas Starptautiskā akadēmija

Pieteicēja juridiskā adrese: Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, Latvijas Republika,

tālr. 7100626, fakss: 7241272 e-pasts: s_buka@bsa.edu.lv

Pieteicēja LR uzņēmuma reģ. apliecība: № 40003101808

Pieteicēja LR IZM reģ. apliecība: № 3343800009

Studiju programmas nosaukums: Augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju programma “Finanšu vadība”

Studiju programmas kods: 42343 (LR izglītības klasifikators)

Studiju programmas īstenošanas ilgums: 4 gadi – pilna laika studijas

4,5 gadi – nepilna laika studijas

Studiju programmas apjoms: 160 KP

Prasības, sākot studiju programmas apguvi: Vidējā izglītība

Iegūstamā kvalifikācija: Finansists

Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaurs finanšu vadībā

Vietas, kur īsteno studiju programmu: 1) BSA, Rīgā, Lomonosova ielā 1/24

2) BSA, Rīgā, Lomonosova ielā 4

3) BSA, Rīgā, Piedrujas ielā 3

4) BSA, Daugavpils, Dzelzceļu 3, LV-5403

Studiju programmas īstenošanas veids: pilna un nepilna laika studijas

Studiju programmas vadītājs: Dr.oec. L.Verovska

Persona, kura ir pilnvarota risināt visus

ar licencēšanu saistītos jautājumus: doc. L. Verovska (p.k. 110854-12710)

doc. L.Jermolajeva (p.k. 200656-10407)

BSA rektors prof. A. Vocišs

BSA akreditācijas lapas kopija

Līgums ar Banku augstskolu par savstarpējo sadarbību

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu
viedokļa

 1. Sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā paaugstinās prasības pēc kvalitatīva publiskā finanšu pārskata atbilstoša tā starptautiskajiem standartiem. Tādu kvalitāti var nodrošināt tikai tādi speciālisti, kuriem ir sistemātiskās iemaņas finanšu – ekonomiskās informācijas pārstrādes uzskaites ciklam, kuri spējīgi to analizēt ar mūsdienīgu izpētes metožu palīdzību un prognozēt savu risinājumu sekas. Ekonomikas globalizācijas apstākļos un sakarā ar konkurences pieaugumu pastiprinās biznesa drošības prasības un speciālista sagatavotības līmenim jābūt spējīgam nodrošināt darba kvalitāti, lai spētu garantēt stabilitāti, finansiāli-ekonomisku uzplaukumu un progresīvu uzņēmuma attīstību. Tādu speciālistu sagatavošana prasa ievērojamu laika un finanšu līdzekļu ieguldījumu. Šobrīd daļa šādu speciālistu tiek sagatavoti dažādos grāmatvežu kursos vai koledžās. Viņu sagatavošanas laiks (no 6 mēn. – 2-iem gadiem) neļauj būt par augstas klases speciālistiem ar fundamentālām teorētiskām zināšanām finanšu jomā, plānošanā, prognozēšanā un praktisko iemaņu darbībā.

 2. Firmas valdība ir ieinteresēta augstas klases kadru piesaistīšanā, kuri spētu īstenot efektīvu finanšu kontroli, ieskaitot starptautisko pieredzi. Sagatavošanas programma šajā specialitātē spēj risināt šo problēmu.

 3. Rietumeiropas universitātēs speciālistu sagatavošana šinī jomā notiek vienlaicīgi divos virzienos: finanses un uzskaite. Piemēram Lielbritānijas universitātes (University of Bredford un Middlesex University).

 4. Šobrīd daudzās rietumu firmās, tai skaitā, kuras strādā Latvijā finanšu un uzskaites struktūrvienības ir apvienotas un pakļaujas finanšu direktoram. Nelielos uzņēmumos grāmatvedis izpilda uzskaites funkcijas un risina uzdevumus finanšu plānošanas jomā, daļēji sastādot firmas budžetu nākamajiem periodiem, gatavo bankai finansiālo pamatojumu kredīta vai līzinga saņemšanai.

7. Studiju programmas apraksts

7.1 Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas

Finanšu vadība” mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas mērķi

Sagatavot profesionālus speciālistus finanšu un grāmatvedības jomā, lai viņi spētu nodrošināt sistēmisku pieeju finanšu un ekonomiskās informācijas apstrādāšanas un uzskaites ciklam, analizēt to ar mūsdienu progresīvo pētniecības metožu palīdzību, pieņemt lēmumus pārvaldes jautājumos un izanalizēt to sekas.

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas pamatuzdevumi

1. Vispārīgo profesionālo disciplīnu cikla ietvaros –

Radīt apstākļus, lai students:

 • zinātu un mācētu izmantot savā darbā objektīvās ekonomiskās attīstības tendences, ekonomisko sistēmu funkcionēšanas likumsakarības, pārzinātu fiskālās, kredīta un naudas, sociālās un investīciju politikas būtību;

 • apgūtu statistiskās informācijas uzkrāšanas un apstrādes metodes, tirgus sfēras analīzes metodiskos pamatus mikroekonomiskā līmenī;

 • apgūtu menedžmenta metodoloģiskos un organizatoriski tiesiskos aspektus, kā arī tirgus segmentācijas metodes un mērķus;

 • iegūtu iemaņas sistēmas analīzes metožu un informatīvo tehnoloģiju instrumentārija līdzekļu piemērošanā, risinot vadības uzdevumus.

2. Speciālo un specializācijas disciplīnu cikla ietvaros –

Sagatavot studentu, lai viņš:

 • pilnībā izprastu saimnieciskās uzskaites saturu, grāmatvedības specifiskās īpatnības un vietu juridisko personu informatīvajā vadības sistēmā, grāmatvedības metodiskos pamatus un tās tiesisko nodrošinājumu;

 • apgūtu visus grāmatvedības uzskaites metodes elementus un tās terminoloģiju;

 • zinātu informācijas pārstrādāšanas tehnoloģiskos ciklus (grāmatvedības uzskaites veidus);

 • prastu sastādīt, analizēt un sniegt ārējo finanšu un nodokļu informāciju, kā arī iekšējo informāciju;

 • apgūtu sociāli ekonomiskās diagnostikas, agregācijas un informācijas apstrādes progresīvās metodes, izmantojot skaitļošanas tehnikas līdzekļus;

 • pārvaldītu kontroles un revīzijas darbības teorētiskos pamatus un organizācijas principus;

 • prastu izmantot praktiskajā darbībā starptautisko grāmatvedības kārtošanas, pārskatu sagatavošanas un finanšu kontroles pieredzi;

 • iemācītos formulēt un deleģēt profesionālos ekonomiskos uzdevumus, atrisināt konfliktus, sadarboties ar personām un vadīt sarunas, lai panāktu pieņemamus risinājumus profesionālajos jautājumos.

Studiju programma sastādīta, pamatojoties uz attiecīgo speciālistu nepieciešamību Latvijā.

Teorētiskā studiju programma aptver 7 semestrus (pilna laika) un 8 semestrus (nepilna laika). Pēdējā semestrī studentiem ir obligātā prakse specializācijā. Pēc prakses pārskata aizstāvēšanas viņi izstrādā un aizstāv diplomdarbu.

Studiju plānotie rezultāti: students, kurš sekmīgi apguvis programmu, ir kvalificēts finansists, kurš var pārvaldīt strateģiskas izmaiņas biznesa attīstībā, pārvaldīt ar cilvēkiem un resursiem, pieņemt lēmumus, orienteties politikā, viņam ir plašs redzes loks.

Mācību plāna struktūrā ir paredzētas disciplīnas, kuras dod humanitāro un dabas zinātņu sagatavošanas pamatu, kā arī ekonomiskas pamatzināšanas, profesionālās sagatavošanas disciplīnas, kuras dod iespēju teorētisko zināšanu un prakses iemaņas kompleksa formēšanu priekšdienas profesionālās darbības jomā. Profesionālo zināšanu apgūšana ir paredzēta sekojošās jomās:

 • Uzņēmuma organizācija un ekonomika

 • Uzskaite, finanses un ar to saistītas zināšanas

 • Informācijas tehnoloģiju zināšanas

Programmas „Finanšu vadība” profesionālā kompetence.

Tabula Nr.1

Profesionālas zināšanas jomas

Priekšmetu joma

Uzņēmumu organizācija un ekonomika

Ekonomika, biznesa vide, korporatīva vadība, finanšu riski, kvantitatīvas metodes, stratēģiskie risinājumi menedžmenta sistēmā, mārketings, globalizācija un starptautiskais bizness, biznesa attiecības ētika, darbinieka uzvedība uzņēmumā.

Uzskaite, finanses un saistītas ar to zināšanas

Finanšu uzskaite un atskaitīšana, vadības uzskaite un kontrole, nodokļu aplikšana, uzņēmējdarbības tiesiskais nodrošinājums, audits un apdrošināšana, finanses un finanšu vadība, cenu veidošana, finanšu saimnieciskas darbības analīze, finanšu plānošana un prognozēšana, budžetešanas sistēma, investīciju vadība, biznesa vērtējums, finanšu risku vadība, Latvijas atskaite un finanšu atskaites starptautiskie standarti, profesionālas vērtības un ētika.

Informācijas tehnoloģiju zināšanas

Informācijas tehnoloģiju pamati, informācijas sistēmu kontrole, informācijas sistēmu kontroles kompetence, lietotāja kompetence finanšu vadības informācijas tehnoloģijās jautājumos.

Mācību plāna metodoloģija paredz zināšanu un iemaņu iegūšanu, kuras ir sadalītas trīs grupās:

 • Biznesa procesa vadība

 • Cilvēku vadība

 • Personības pašattīstība

Programmas „Finanšu vadība” vadības kompetences.

Tabula Nr. 2

Vadības kompetences

Biznesa procesa vadība

Biznesa stratēģiskā vadība un prasme vadīt stratēģiskas izmaiņas biznesā attīstībā, biznesa procesu detalizētas zināšanas.

Cilvēku vadība

Efektīvas vadības komandas firmešana, prasme sakārtot konstruktīvas savstarpējas attiecības kolektīvā un ārpus tā, prasme deliģet savas pilnvaras un kontrolēt nepieciešamu rezultātu saņemšanu, prasme pārrunu vadībā un citu cilvēku pārliecināšana savā pozīcijā.

Personības pašattīstība

Pašdisciplīna un organizēšana, atbildība, prasme pieņemt lēmumus nenoteiksmes apstākļos.

Programmas laikā studenti saņem prakses iemaņas savas nākamas profesijas jomā, kuras dos iespēju noteikt problēmas, taisīt atzinumus un atrāst optimālas bizness - risinājumus.

Vispārējās un profesionālās iemaņas kuras paredz programma „Finanšu vadība”

Tabula Nr. 3

Intelektuālas iemaņas

Prasme saņemt informāciju no elektroniskas un iespied resursiem, sistematizēt un paskaidrot to. Loģiskas un analītiskas domāšanas iemaņas, argumentācijas, kritiskā analīze. Prasme risināt nestandarta uzdevumus.

Tehniskas un funkcionālās iemaņas

Informācijas tehnoloģiju zināšana, prasme veikt rēķinus un aprēķinus, sastādīt atskaites, analizēt riskus, pieņemt lēmumus, piemērot normatīvas aktu nosacījumus.

Profesionālas uzvedības personālas iemaņas

Personības pašttīstības prasme un darba izpildēs organizēšana noteiktos termiņos, lēmumu pieņemšana, atbildība par to sekām, ētisko normu ievērošana, iniciatīva, pašdisciplīna, profesionālais skepticisms.

Saskarsmes prasmes

Prast strādāt komandā, risināt konfliktus, sadarboties ar cilvēkiem dažāda kultūra un intelektuāla līmeņa, prasme nokļūt pie vienošanas, prezentēt, spriediet un aizstāvēt savu viedokli, būt tolerantam pie kultūras un valodas atšķirības.

Biznesa vadības iemaņas

Attīstīt savas uzņēmējdarbības saprašanu, orientēties politikā un tās ietekmē uz ekonomiku, prast vadīt projektus, resursus, cilvēkus, plānot, pieņemt lēmumus, organizēt un motivēt cilvēkus mērķu sasniegšanai, deliģet uzdevumus, būt līderim, būt spējīgām profesionāli spriediet.

Mācību plānu studiju programmas “Finanšu vadība” sk.pielikumā Nr. 9.

  1. Studiju programmas saturs, apjoms, struktūra un plānotie rezultāti.

   1. Programmas satura specifika.

Studiju programmas specifika sastāv no tā, kā dod iespēju iegūt padziļinātas finanšu disciplīnas un grāmatvedības uzskaites jomā. Studiju procesa atšķirība ir semināri pēc divām disciplīnām “Starptautiskie finanšu atskaites standarti” un “Firmas finanšu vadība – Finanšu menedžments”. Pēc apmācības beigšanas un sekmīgas kontroldarbu rakstīšanas, students saņem sertifikātu IPFM katrā moduļa un diplomu “Starptautiskais grāmatvedis” Profesionālo finanšu menedžeru institūtā (IPFM) Lielbritānija. Tās palielina BSA abiturientu konkurētspēju vietējā un Eiropas darba tirgū.

Ar viesdocētāju palīdzību risina izglītības un prakses integrācijas jautājumus. Vairāki pasniedzēji apvieno savu pedagoģisko darbību ar praktisko darbu (prof. O.Lukašina, doc. L.Verovska, doc. N.Rešetilova, lekt. J. Loseva, lekt. Ž.Černoštana, lekt. L.Šeņavska u.c.)

Ārzemju pieredzes apgūšanai tiek uzaicināti ārvalstu docētāji, kuri lasa lekcijas. Pēc ERASMUS programmas 2007.gada maijā bija izlasīta prof. J.Žilinska lekcija “Politisko sistēmu ietekme uz ekonomikas attīstību”. Dr. Michael Hudson (President of the Institute for the study of long-term economic trends, Distinguished research professor of economics at the University of Missouri, Kansas city, Wall street Financial analyse), lekciju par nodokļu aplikšanas problēmām.

7.2.2. Studiju programmas apjoms un struktūra.

Studiju programmas ilgums: 4 gadi pilna laika studijas

4,5 gadi nepilna laika studijas

Studiju programmas apjoms: 160 kredītpunkti (240 ECTS)

Kredītpunkti: 1 KP ir 40 ak. darba stundas nedēļā

Valsts otrā līmeņa profesionālas augstākās izglītības standarts nosaka izglītības programmas obligāto saturu.

Studiju programmas pamatsastāvdaļas:

 1. Vispārizglītojošie studiju kursi

 2. Nozares teorētiskie pamatkursi

 3. Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 4. Brīvās izvēles kursi

 5. Prakses

 6. Studiju darbs (4)

 7. Diplomdarbs

Vispārizglītojošie studiju kursi un nozares teorētiskie pamatkursi paredz humanitāro, dabas zinātņu, sociālo, komunikatīvo, un ekonomikas zināšanu iegūšanu.

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas nākamās profesijas jomā.

Brīvās izvēles studiju kursi dod iespēju iegūt dziļākas zināšanas kādā no interešu jomām, tie paredz specializāciju konkrētās profesionālās darbības jomās, ļauj papildināt profesijai nepieciešanas prasmes, paplašināt zināšanu un prasmju diapazonu.

Prakse ir obligāta studiju apguves forma, kas noris ārpus izglītības iestādes, atbilstoši profesijai reālā darba vietā, vai citā veidā, atbilstoši konkrētai prakses programmai. Akadēmija dod uzdevumus prakses programmai, kā arī sniedz konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli.

Pētnieciskā darbība tiek realizēta 4 studiju darbu (kursa darbi un referāts) un diplomdarbu izstrādē.

Diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana ir studenta profesionālās kompetences apliecinājums profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studiju darbu un diplomdarba tēmas students izvēlas patstāvīgi.

Studiju programmas konceptuālais plāns pilna laika studijām.

Tabula Nr.4

Studiju kursi

1 gads KP

2 gads KP

3 gads KP

4 gads KP

Kopā KP

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

8s

 1. Obligātā daļa (A daļa)

 2. Obligātā izvēles daļa (B daļa)

 3. Brīvās izvēles kursi (C daļa)

 4. Prakse

 5. Kursa darbs un referāts

 6. Bakalauradarbs

18

-

-

1

-

-

17

3

-

-

-

-

7

8

2

2

-

-

9

8

-

3

1

-

4

10

2

3

1

-

2

13

-

4

1

-

2

11

2

3

1

-

-

-

-

10

-

12

59

53

6

26

4

12

19

20

19

21

20

20

19

22

160

Studiju programmas konceptuālais plāns nepilna laika studijām.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Augstākās profesionālās izglītības studiju programma

  Документ
  ... āniķis Grāds Akadēmiķis, IT Starptautiskā akadēmija, 2002.g. Hab. filozofijas ... Baltijas Krievu Koledža Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma "Mazā un vidējā biznesa vadība" Studiju kursa nosaukums: Makroekonomika Statuss ...
 2. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

  Документ
  ... ) un Roterdamā (2003). Piedalīšanās 3.Baltijas starptautiskajā angļu valodas skolotāju asoci ... mācību programma Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Ekonomika" ar specializāciju Finanšu un grāmatvedības vadībā programmas ...
 3. Baltijas starptautiskā akadēmija otrā līmeņa profesionālās bakalauras augstākās izglītības studiju programma

  Документ
  ... BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS BAKALAURAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA ... Studiju programmas apjoms: 160 KP Prasības, sākot studiju programmas apguvi: Vidējā izglītība ... Starptautiskajā konferencē Grāmatvedības un finan ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... plāns BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un ...
 5. Biznesa augstskola turība sabiedrisko attiecību fakultāte akreditācijas materiāli 2 līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  ... studiju kurss Baltijas-Vācijas vasaras akadēmija jaunatnes NVO līderiem, Latvija Rīgas Skolu valde – izglītības vadība ...

Другие похожие документы..