Главная > Монография


Сондықтан, бүгінгі таңда, сот тәжірибесі құқық қолдану түсініктемелерін кеңінен қолдану қажет етіп отыр. Өйткені құқық теориясы, сонымен қатар салалық құқықтық пәндер, әр түрлі құқықтық нормаларға берілген түсініктемелердің дұрыстығы туралы сұрақтарды шешуді қарастыру барысында сот түсіндірмелеріне жүгінеді.

Егер Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының тәжірибесіне тоқталсақ, олар 2001-жылдан бастап нормативтік қаулылар қабылдай бастады. Мысалы, 2001-жылы 11 нормативтік қаулы, 2002-жылы – 8, 2003-жылы – 9 қаулы қабылдаған 368. Осы арқылы, тәжірибе барысында көптеген мәселелер өз шешімін тапты.

Жоғарғы соттың нормативтік қаулыларында келесідей мәселелерге көңіл бөлу аса қажет:

- қолданыстағы заңнамаларға түсініктемелер беру барысында, кейбір құқықтық нормалар нақтылау;

- заңның аналогиясы және құқық аналогиясы қолдану арқылы кеткен ақауларды қалпына келтіру;

- соттардың іс жүргізу қызметін реттеуде ұйымдастыру-көмектесуші болып табылатын қосымша тәсілдерді бекіту;

- сот саясатына бағытталған ережелік нұсқауларды, бастаманы орнатуды анықтау.

Сонымен қатар, қазіргі таңда заң әдебиеттерінде жоғарғы қаулы нысанында рәсімделген соттың бастамашылық түсініктемелеріне қатысты көптеген мәселелер көтерілуде. «Жоғарғы сот органдарының ресми түсініктемесі дербес құқықтық нормаларды құрайды ма, әлде аталып отырған құқықтық нормалардың бөлігіне жатқызылады ма, сот органдарының құқықтық нормаларға берген түсіндірмелері ресми болып табылады ма және сот түсіндірмелерінің құқықтың бастауы ретінде тануға болады ма» - деген сұрақтар аталған бұл мәселелердің туындауына алып келіп отыр. Аталған мәселелер 40-50-жылдары да туындаған. КСРО Жоғарғы Сотының Пленумының бастамашылық түсініктемелерін қылмыстық құқықтың бастаулары ретінде тану туралы әрекеттер де жасалынды369.

Бірінші бағытты ұстанған ғалымдар, сот түсіндірмелерін құқықтың бастауына жатқызбау қажет деп тапса, ал екіншілері оны, құқықтың бастауына жатқызады.

Бірінші бағытты ұстанушылар, сот түсіндірмелері заңнамаларды толықтырады, бірақ біздің елімізде оларды құқықтың бастаулары ретінде тану құқыққа кері әсерін тиізеді деп көрсетеді.

Ол туралы «құқықтық нормалардың бөлігі ретінде тану, түсіндірме арқылы құқықтық нормалардың мазмұнын өзгертуге мүмкіндік береді, және тәжірибе барысында іс-әрекеттердің дұрыс жүзеге асырылуына кері әсерін тигізеді» - деп көрсетеді П.Е. Недбайло370.

Ал, Г.М. Резник: «Әрине, сот түсіндірмесі, құқық қолдану үшін айрықша маңызға ие. Бірақ, сот түсіндірмесі құқық бастаулары болып саналынбайды, ол тек, заңмен құқықтық нормаларға жинақталған ойларды дұрыс түсіндіруге бағыттаушы болады»371 - деп есептейді.

Екінші жағынан алатын болсақ, әрине, Жоғарғы Соттың түсіндірмелік актілерінің мазмұнын, түсіндірмелік құқықтық нормалардың мазмұнынан бөлек қарағанда, олардың дербестігі мен сипатына қарай оларды құқықтық бастау ретінде тануға болады. Бірақ, ол нормативтік құқықтық актілер мен құқыққа түсіндірме беру теориясына қарама-қайшы болып есептелінеді. Себебі, ресми түсіндірме берудің актілері жеке дара құқықтық нормалардың түсініктемесінсіз қолданыла алмайды. Өйткені, олар нормаға түсіндірме берілген аралықты ғана қамтиды, егер аталған норма тоқтатылса, онда түсіндірме де өз күшін жояды.

Ал, біздің пікірімізше, сот актілері заңнамалық сипатта болады. Соттар нақты істерді шешу барысында қандай нормалар қолдануға жататындығын дербес түрде шеше алады. Кейде, соттар құқық нормаларына түсіндірмелер беруі мүмкін, ол біржақты қаралғандықтан, тәжірибеде қолдану барысында қайшылықтардың орын алуына алып келуі мүмкін. Ондай жағдайларда, мұндай қайшылықтарды қалыпқа келтіру туралы сұрақтар конституциялық аспектіде сипатталады. Бұл мәселені реттеу Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің құзыретіне жатқызылады. Конституциялық Кеңес қарастырылып отырған нормативтік актілердің және олардың құқық қолдану тәжірибесіндегі жинақталған мәніне қарай отырып, құқықтық актілер жүйесіндегі орнына баға береді және қолданыстағы құқықтардың конституциялық мағынасын табуды қамтамасыз етеді. Шешілген мәселелер, кейінгі кезекте Қазақстан Республикасы заңдарына толықтырулар арқылы ендіріледі.

Сонымен қатар, заң әдебиеттерінде, жоғарғы сот арқылы заңдарға берілген түсіндірмелердің ресмилігі немесе ресми еместігіне қатысты да сұрақтардың туындап отыр.

Мысалы, Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары барлық адамдармен және мемлекеттік ұйымдармен орындалуы міндетті болып табылады. Бірақ, жоғарғы сот органдарының бастамашылық түсініктемелерін, жоғарғы заң шығаруға өкілетті органдардың ресми түсіндірмелерін қатар қойсақ, жоғарғы сот органы заңға берілген түсіндірмесі сот тәжірибесін дұрыс жүзеге асыру үшін бағытталған да, ал жоғарғы өкілетті органның берген түсіндірмелері барлық құқықтық қатынас субъектілері үшін міндетті болып табылады. Сондықтан, Жоғарғы Соттың бастамашы түсініктемелерін, ресми емес, соттық түсіндірме деп есептеуге болады372. Ал, А.Ф. Черданцевтің пікіріне сүйенсек, ресми түсіндірмелер, өкілетті органдар арқылы жүзеге асырылады және ол заңнан, басқа да нормативтік актілерден шығады. Сонымен қатар, мұндай актілердің міндеттілігі нормативтік актілерге негізделеді және жалпы түрде сипатталады373.

Біздің ойымызша, аталған соңғы пікірімен келісуге болады, себебі Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларын тек соттар ғана емес, басқа органдар да қолдана алады. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар, мекемелер мен кәсіпорындар, қоғамдық ұйымдар және азаматтар. Қазақстан Республикасы аумағында Жоғарғы Сот заңдылықты сақтау үшін және оның дұрыс қолданылуы үшін барлық шараларды қолдануға міндетті болып табылады. Сондықтан да, Жоғарғы Соттың нормативтік қаулыларын ресми емес деп есептеуге болмайды.

Мамедсупиев Т.М.

Соискатель кафедры теории права и государства ЕНУ им. Л.Н.Гумилева

Практика применения нормативных постановлений

судебными органами Республики Казахстан

Принятые нормативные постановления Верховного суда направлены на последовательную реализацию конституционных принципов демократического государства, высшими ценностями которого являются человек, его права и свободы.

Так, в декабре 2002 года Верховный суд, основываясь на
конституционной норме о праве на защиту, подчеркнул, что осуществление судопроизводства на принципах приоритета охраны прав, свобод человека и гражданина, неприкосновенности, уважении чести и достоинства личности, презумпции невиновности, состязательности, равенства всех перед законом и судом неразрывно связано с обеспечением конституционного права каждого на получение квалифицированной юридической помощи адвоката (защитника). В соответствии с этим Верховный суд впервые в нормативном документе закрепил правило, по которому право на защиту должно реализовываться с участием профессиональных адвокатов или иных лиц, допущенных в качестве защитника, - супруги (супруга), близких родственников или законных представителей подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, представителей профсоюзов и других общественных объединений, только при условии наличия у них специальных юридических знаний и способности оказать подзащитным реальную квалифицированную юридическую помощь.

Именно это положение вызвало критику, так как, по мнению ряда авторов, это новая норма права, и кроме того, определяющие слова «способны оказать квалифицированную юридическую помощь» в свою очередь требуют разъяснения, кем и по каким критериям. Вместе с тем в нормативном постановлении прямо указано, что органы дознания, следствия и суды (ответ на вопрос: кем?) обязаны выяснить этот вопрос (в том числе и по установленным критериям), и если лицо, избранное подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным в качестве защитника, не способно обеспечить квалифицированную юридическую помощь, обсудить вопрос о привлечении к делу профессионального адвоката. Супруг (супруга), близкие родственники или законные представители подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, представители профсоюзов и других общественных объединений, разъяснено в постановлении Верховного суда, могут участвовать в деле наряду с адвокатом. Таким образом, позиция Верховного суда основана на Конституции, которая обладает свойством прямого действия и обязательным условием обеспечения конституционного права на защиту и получение квалифицированной юридической помощи, определяет участие в деле:

1) либо профессионального адвоката;

2) либо супруга (супруги), близких родственников или законных представителей обвиняемого, представителей общественных объединений, если они обладают специальными юридическими знаниями и способны оказать квалифицированную юридическую помощь;

3) либо адвокатов, а также иных лиц, указанных в части 2 статьи 70 УПК, даже если они не способны оказать квалифицированную юридическую помощь и не обладают специальными юридическими знаниями.

По мнению Верховного суда, главное - не количество участвующих в деле защитников, а их способность реально обеспечить и представлять интересы и права гражданина. Нормативное постановление не ограничило, как ошибочно полагают авторы публикации, количество участвующих в деле защитников присутствием только адвоката, либо только защитника, а позволило иметь их неограниченное количество, так как в пункте 4 постановления закреплено, что «лицо, избранное в качестве защитника, может участвовать в деле наряду с профессиональным защитником».

В данном случае Верховный суд установил как следует понимать требование статьи 13 Конституции о праве каждого на получение квалифицированной юридической помощи.

Учитывая, что конституционная норма обладает верховенством и свойством прямого действия, Верховный суд разъяснил порядок применения норм УПК в целях реального обеспечения квалифицированного права на защиту, приоритета прав и свобод человека.

Верховный суд не вправе принимать нормативные
постановления, противоречащие Конституции и законам, но он вправе и обязан разъяснить судам, как применять законодательство в случае их противоречия друг другу, а также в случае пробелов права на основе системного анализа и принципов права, исходя из обобщения судебной практики. Верховный суд в отличие от Парламента не занимается нормотворчеством «в чистом виде» для урегулирования общественных отношений, а лишь разъясняет правильное применение норм Конституции и законов на основе обобщения судебной практики конкретных дел определенной категории.

Постановления Верховного Суда Республики Казахстан обязательны для судебных органов. Однако, на этом их восприятие в качестве обязательных не заканчивается. Таковыми их нередко считают органы государственной власти и граждане. Аргументируя свою позицию в материалах судебных дел, в устных выступлениях, стороны в качестве довода наряду с нормативными правовыми актами обращаются к постановлениям пленарного заседания. Интерес граждан к этим актам достаточно велик и противоречив. Наиболее распространенным представляется восприятие постановлений в качестве актов обязательных. Приоритет перед данными постановлениями нередко переходит в высшие формы, когда эти акты провозглашают нормативными и соответственно, обязательными не в силу их признания таковыми субъектами правоотношений, а в силу их природы. Так, например, по мнению А.Б. Венгерова, «нормативность руководящих разъяснений заключается в том, что они содержат определенные правоположения, принципы, соображения, которые носят общий характер и обязательны для судебных органов»374.

Роль постановлений возрастает в связи с тем, что именно в этих актах находит выражение столь сложная и обреченная на критику работа, как выработка определений, дефиниций. Эта особая роль высших судебных органов связана с тем, что законодательство изобилует неопределенными выражениями, содержащими количественные и качественные характеристики (разумно, продолжительно, к выгоде), или терминами, не имеющими точного законодательного определения (нормативно-правовой акт, обычай). Формулирование определений и иных теоретически-доктринальных положений, с одной стороны, неизбежно, с другой, – они, как правило, становятся объектом целенаправленной критики.

Следует рассмотреть содержание конституционных положений. В статье 81 Конституции записано, что Верховный Суд дает «разъяснения по вопросам судебной практики». Первое – Верховный Суд принимает нормативное постановление, второе – в нормативном постановлении разъясняются вопросы судебной практики. Это означает, что разъяснения должны даваться, во-первых, по всем формам реализации правовых норм: соблюдения, исполнения, пользования и применения, во-вторых, по всем нормативным правовым актам, которыми руководствуется суд при рассмотрении дел. Значит, по смыслу конституционных положений Верховному Суду даны широкие полномочия. Однако конституционный Закон от 25 декабря 2000 г. «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» по-другому интерпретировал указанные конституционные положения. По этому Закону Верховный Суд принимает нормативные положения по вопросам применения в судебной практике законодательства (подпункт 4 п.1 ст. 20).

Иначе говоря, конституционный закон ограничивает рамки
нормативного постановления Верховного суда по разъяснению только вопросами применения и только законодательства. Такого рода ограничения не соответствуют Конституции. Значит, Конституционный закон исключает разъяснения по другим формам реализации правовых норм: соблюдения, пользования и исполнения. Давая разъяснения только по вопросам применения законодательства, Верховный Суд должен обращаться только к судам и только по поводу его применения. Исследование других форм реализации правовых норм позволяет вовлечь в процесс реализации и других субъектов; физических и юридических лиц, имеющих дело с судом. Указание в конституционном законе на то, что Верховный Суд дает разъяснение по вопросам применения в судебной практике только законодательства тоже вызывает определенные вопросы. Необходимо отметить, что отсутствует установившегося понятия «законодательство». Закон «О нормативных правовых актах» под «законодательством» понимает совокупность нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке. Если это определение характеризует «национальное законодательство», то с определенными оговорками его можно принять, ведь все они принимаются в установленном порядке. Все-таки не все нормативные правовые акты как высших, так и местных государственных органов, можно свести к понятию «национального законодательства».

Между тем Конституция неспроста избегает слова «законодательство». В Конституции указывается, что «судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие на основе Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики» (п. 2 ст.76).Итак, понятие «законодательство» суживает конституционное положение хотя бы и потому, что не включает международные договоры, которые не входят в национальное законодательство, а являются самостоятельным источником действующего права. К тому же международные договоры, ратифицированные республикой, имеют большую юридическую силу, чем законы, даже конституционные.

Также следует привести замечание по Конституционному закону о судебной системе. В статье 18 этого Закона указывается, что органами Верховного Суда являются надзорная коллегия; коллегия по гражданским делам; коллегия по уголовным делам; пленарное заседание. Итак, пленарное заседание является одним из органов Верховного Суда. В статье 22 Конституционного закона говорится, что пленарное заседание Верховного Суда принимает нормативные постановления, дающие разъяснения по вопросам применения в судебной практике законодательства. В Конституции указано, что Верховный Суд, а не пленарное заседание Верховного Суда принимает нормативные постановления. Как известно, Конституционный закон не может ни дополнять, ни изменять Конституцию. В данном случае налицо существенное дополнение Конституции, поскольку пленарное заседание один из органов Верховного Суда. Как выйти из положения? Конечно, пленарное заседание Верховного Суда состоит из всех его судей, поэтому воплощает в себе Верховный Суд. Тем не менее следует соблюдать Конституцию.

Итак, Верховному Суду предоставлено право давать разъяснения по вопросам судебной практики, а не по вопросам применения в судебной практике законодательства. Сначала о том, что такое «разъяснение».

В правовом государстве должна быть полная определенность во всем: какие законы реализуются, когда, кем реализуются, на какой основе и в каких формах. Кроме этого, должна быть ясность в содержательном плане. Это необходимо для тех, кто соблюдает, использует, исполняет, применяет правовые акты. Как уже отмечалось, сама объективная реальность, жизнь обнаруживает неясность смысла правовых норм и требует ее устранения.

При этом разъяснения, даваемые Верховным Судом, не должны противоречить нормам, принципам, идеям и другим положениям Конституции, законам, другим нормативным правовым актам, международным договорам и обязательствам Республики Казахстан.

Итак, Верховный Суд дает разъяснения по вопросам реализации:

- нормативных правовых актов;

- международных договоров;

- обычаев.

Верховный Суд Республики Казахстан вправе принимать
нормативные постановления по вопросам реализации в судебной практике всех указанных выше групп норм права.

Верховный Суд дает разъяснение, как применять нормы Конституции. Так, в связи с возникающими в судебной практике вопросами по применению законодательства о государственной службе постановление Пленума Верховного Суда от 25 июля 1996 г. разъяснило судам, что поскольку Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики, они должны руководствоваться ее нормами при разрешении дел указанной категории. Достижение лицом, находящимся на государственной службе, предусмотренного статьей 33 Конституции и Указом Президента «О государственной службе» предельного возраста пребывания на государственной службе является основанием для прекращения государственной службы и расторжения трудового договора. Верховный Суд стал указывать на значение Конституции.

В постановлении № 17 Пленума Верховного Суда «О некоторых вопросах применения судами законодательства о браке и семье при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» обращается внимание судов на то, что законодательство об усыновлении основывается на Конституции Республики Казахстан. Верховный Суд, как видно, дает разъяснения по вопросам применения законов и других нормативных правовых актов.

В нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан разъясняется необходимость использования судами такой формы реализации законодательства, как соблюдение требований правовых норм. При этом Верховный Суд непросто указывает, какие нормы следует соблюдать, но и дает еще им интерпретацию. Так, в постановлении № 9 Пленума Верховного Суда от 20 июня 2000 г. «О применении судами некоторых норм Гражданского процессуального законодательства» сказано, что «важнейшим условием вынесения судами законных и обоснованных решений является точное и неуклонное соблюдение закрепленных в ст. ст. 15,65 и 66 ГПК РК принципов диспозитивности, состязательности и равноправия сторон». В постановлении разъясняются эти принципы, т. е. раскрывается их содержание. Иначе говоря, с одной стороны, Верховный Суд определяет форму реализации закона, а с другой разъясняет, раскрывает содержание правовых принципов.

В нормативном постановлении даются разъяснения по вопросам использования прав и полномочий субъектами процесса, а не только судом. Так, в постановлении № 16 от 22 декабря 2000 г. записано: «Общее природопользование означает право населения Казахстана осуществлять на бесплатной основе использование объектов окружающей среды для удовлетворения жизненно необходимых потребностей без предоставления их в природопользование». Здесь же дается разъяснение права специального природопользования.

Нормативные постановления Верховного Суда обращают внимание судов на недопустимость лишения участников процесса законных прав. В постановлении № 2 от 28 апреля 2000 г. «О порядке производства по уголовным делам в надзорной инстанции» указывается, что непризнание потерпевшего частным обвинителем при отказе прокурора от обвинения, лишение его права участвовать в судебном разбирательстве и т.д. есть нарушение права потерпевшего на судебную защиту. В данном случае разъяснение относится к судам и участникам процесса. Это очень важно и еще раз доказывает глубокий смысл конституционного положения о «разъяснении по вопросам судебной практики».

В соответствии со статьями 385 и 391 ГПК РК вступившие в законную силу решения, определения, постановления суда могут быть обжалованы непосредственно в суд, полномочный пересматривать дела в порядке надзора, сторонами и другими лицами, участвующими в деле, имеющими право на подачу апелляционной жалобы. На практике возникают ситуации, когда решения, определения, постановления суда могут затрагивать интересы лиц, которые не участвовали в деле. В связи с такими ситуациями Верховный Суд разъяснил, что лица, не привлеченные к участию в деле, вправе обжаловать вступившие в законную силу решения, определения и постановления, но только в том случае, когда названными судебными актами прямо и непосредственно нарушены их имущественные и неимущественные права.

К такой же форме реализации закона относится и разъяснение Верховного Суда, данное в постановлении № 17 от 22 декабря 2000г., о том, что иностранцы при усыновлении детей пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с гражданами Республики Казахстан.

Верховный Суд разъясняет судам необходимость соблюдения иерархии нормативных правовых актов. Нормативные правовые акты Правительства, министерств, ведомств, местных представительных и исполнительных органов, говорится в постановлении Пленума Верховного Суда № 7 от 25 июля 1996 г., не могут ограничивать права потребителей и снижать гарантии их защиты по сравнению с установленными Конституцией, ГК и Законом «О защите прав потребителей».

Представляет интерес разъяснение Верховным Судом в постановлении № 9 от 30 июня 2000г. положения статьи 78 Конституции об обязанности суда приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет с представлением о признании неконституционным закона или иного нормативного правового акта. Это уже разъяснение по исполнению конституционной нормы. Это конституционное положение распространяется Верховным Судом только на случаи ущемления законом либо подзаконным нормативным правовым актом закрепленных Конституцией прав и свобод граждан. Такая интерпретация в основном совпадает с положением статьи 78 Конституции. Но в Конституции сказано о «правах и свободах человека и гражданина». Налицо существенное отступление от Конституции. Следовательно, при разъяснениях норм Конституции, законов нельзя пропускать ни одного слова, даже запятой. Далее, в постановлении написано: «В остальных случаях противоречий суд обязан применять нормы акта более высокого уровня». Это положение не совсем ясно. В Конституции идет речь о том, что признаются неконституционными законы и другие нормативные правовые акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Подразумевается, что законы и подзаконные акты, применяемые судом для решения других вопросов, также могут противоречить Конституции, не только ее нормам, но и идеям, принципам. В таком случае Верховный Суд предлагает применять нормы акта более высокого уровня. А если закон противоречит Конституции, а в Конституции нет конкретной нормы, то что тогда делать? В таких случаях, видимо, следует предоставить судам право входить в Верховный Суд с предложением о совершенствовании законодательства.

В некоторых нормативных постановлениях Верховного Суда дается разъяснение юридических понятий; Так, в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Казахстан № 16 от 22 декабря 2000 г. «О практике применения судом законодательства об охране окружающей среды» дается понятие этого законодательства. В это законодательство входят не только соответствующие законы об охране окружающей среды, об особо охраняемых природных территориях и т.п., но и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения по охране окружающей среды.

В связи с введением в действие законодательных актов, предусматривающих новый вид гражданско-правовой ответственности – ответственность за причинение морального вреда, возникла необходимость в определении понятия морального вреда. Пленум Верховного Суда постановлением № 10 от 22 декабря 1995 г. дает такое определение: под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения.

Кроме того, при мотивировке принимаемых решений суда должны не только ссылаться на тот или иной нормативный акт, но также и учитывать нормативные постановления высшего органа судебной власти. Так, в постановлении надзорной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан, отменившим приговор Алматинского районного суда г. Алматы от 13 февраля 2001 года, постановление судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда от 28 марта 2001 года и постановление коллегии по уголовным делам Верховного суда от 16 мая 2001 года в отношении Абдильманова Т.Ж., применен пункт 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с десятой годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете Республике Казахстан» и от наказания освобожден. Надзорная коллегия Верховного Суда отметила, что коллегия по уголовным делам Верховного Суда, назначая условное наказание Абдильманову не применила статью 11 Закона Республики Казахстан «Об амнистии …» и не освободила осужденного от наказания. Принятое решение было мотивировано требованиями процессуального закона и разъяснениями пунктов 10 и 11 постановления Пленума Верховного Суда № 18 от 05 ноября 1999 года, согласно которым суд надзорной инстанции должен был сам применить акт амнистии375. Подобная мотивировка интересна тем, что нормативные постановления Верховного Суда РК являются обязательными для судов, но зачастую судьи избегают ссылок на нормативные акты суда, так как не определена их правовая природа.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Жоғарғы сот кітапханасы қазақстан республикасы жоғарғы соты нормативтік қауларының заңдық сипаты мен олардын сот төрелігін жүзеге асырудағы тиімділік рөлі

  Документ
  ... ң Жоғарғы Соты, 2009 © Верховный Суд Республики Казахстан, 2009 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО участникам международной научно-практической конференции «Юридическая природа нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан и их ...
 2. Жоғарғы сот кітапханасы қазақстан республикасы жоғарғы соты нормативтік қауларының заңдық сипаты мен олардын сот төрелігін жүзеге асырудағы тиімділік рөлі

  Документ
  ... ң Жоғарғы Соты, 2009 © Верховный Суд Республики Казахстан, 2009 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО участникам международной научно-практической конференции «Юридическая природа нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан и их ...
 3. Жоғарғы сот кітапханасы астана

  Автореферат диссертации
  ... .1 ББК 67.71 М 18 Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Республики Казахстан, доктора юридических наук, профессора Мами К.А. Члены ...
 4. Қазақстан республикасы жоғары соты верховный суд республики казахстан стратегиялық әзірлеу және талдау бөлімі

  Документ
  ... Республикасы Жоғары Соты Верховный Суд Республики Казахстан Стратегиялық әзірлеу және талдау бөлімі Отдел стратегических разработок и анализа Судья кітапханасы Библиотека судьи ...
 5. Жоғарғы сот кітапханасы противодействие коррупции в судебной системе

  Документ
  ЖОҒАРҒЫ СОТ КІТАПХАНАСЫ БИБЛИОТЕКА ВЕРХОВНОГО СУДА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ Астана 2008 ББК М Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Республики Казахстан, доктора юридических наук ...

Другие похожие документы..