Главная > Документ


RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Transporta un mašīnzinību fakultāte

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (BAKALAURA) programmas

Medicīnas inženierija un fizika”

(Programmas kods:4252601)

PĀRAKREDITĀCIJAS MATERIĀLI

2010. gads

Satura rādītājs

1.

Otrā līmeņa augstākās profesionālās (bakalaura) izglītības programmas „Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojumi

1.1.

Par 2009/2010 akadēmisko gadu

1.2.

Par 2008/2009 akadēmisko gadu

1.3.

Par 2007/2008 akadēmisko gadu

1.4.

Par 2005/2006 un 2006/2007 akadēmisko gadu

PIELIKUMI

2.

Dokumentu kopijas, kas liecina par RTU kā izglītības iestādes darbības likumību

2.1.

Rīgas Tehniskās universitātes izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3341000709 (04.05.2000) kopija

2.2.

Rīgas Tehniskās universitātes akreditācijas lapa Nr.023 (12.07.2001).

3.

Dokumentu kopijas, kas apstiprina profesionālās studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” darbību

3.1.

Profesionālās studiju programmas „Medicīnas inženierija un fizika” akreditācijas lapas Nr.023-709 (02.07.2004) kopija

3.2.

RTU Mācību prorektora rīkojums par izmaiņām bakalaura studiju programmā „Medicīnas inženierija un fizika”

3.3.

Studiju programmas izmaksu aprēķins

4.

Informācija par studiju programmas „Medicīnas inženierija un fizika” iesaistīto akadēmisko personālu

4.1.

Programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts

4.2.

Mācībspēku CV

5.

Bakalaura profesionālās studiju programmas „Medicīnas inženierija un fizika” studiju kursu apraksti

5.1.

Studiju kursu saraksts

5.2.

Studiju kursu apraksti

6.

Studējošo, absolventu, darba devēju aptaujas materiāli, anketu paraugi

7.

Prakses organizēšanas dokumentācija

7.1.

RTU mācību prorektora 2002. gada 24.maija rīkojums Nr. 61”Par mācību prakses organizēšanu”

7.2.

Līguma paraugs ar uzņēmumu par prakses nodrošināšanu

7.3.

Studentu prakses dienasgrāmatas paraugs

7.4.

Prakšu apraksti

8.

Akadēmiskā personāla iesaiste starptautiskajos, LZP un citos projektos

9.

Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un sagatavotie mācību materiāli

10.

Bakalaura darbu un inženierprojektu izstrāde, aizstāvēšana

10.1.

Diplomdarbu izstrādāšanas nolikums

10.2.

Bakalaura darba uzdevuma kopija

10.3.

Inženierprojekta uzdevuma kopija

10.4.

Diplomdarba (bakalaura darbu vai inženierprojekta) vadītāja atsauksmes kopija

10.5.

Diplomdarba (bakalaura darbu vai inženierprojekta) recenzenta recenzijas kopija

10.6.

RTU rektora rīkojuma par valsts pārbaudījumu komisiju kopija

10.7.

Valsts pārbaudījumu komisijas protokola kopija

10.8.

Bakalaura darba aizstāvēšanas protokola kopija

11.

Diploma un diploma pielikuma kopija

11.

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesijas standarta projekts aktualizēšanai

12.

Reklāmas un informatīvie materiāli par studiju programmu

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Transporta un mašīnzinību fakultāte

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (BAKALAURA) programmas

Medicīnas inženierija un fizika”

(Programmas kods:4252601)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Par 2009./2010. akadēmisko gadu

Apstiprināts RTU Senāta sēdē

2010. gada_____________, protokola Nr._____

_________________________________

RTU Mācību prorektors kovskis

Apstiprinu: _______________________

Otrā līmeņa profesionālās

augstākās izglītības programmas

“Medicīnas inženierija un fizika”

direktors J. Dehtjars

Apstiprināts RTU Medicīnas inženierijas un fizikas

studiju programmu komisijas sēdē

2010.gada __. jūnijā Protokols Nr.___

Apstiprināts Transporta un mašīnzinību fakultātes

Direktoru padomes sēdē ____________________

Protokols Nr._____________________________

Iesniegts RTU Iekšējā audita daļā

2010. gada__________________________

Satura rādītājs

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 4

Par 2009./2010. akadēmisko gadu 4

Apstiprinu: _______________________ 4

1. Ievads 17

2. Studiju programmas īstenošanas nosacījumi – mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti 18

3. Studiju programmas attīstība 19

3.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānos 19

3.2. Studiju programmas atbilstība Latvijas izglītības normatīvajiem aktiem 21

3.2.1. Atbilstība Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesijas standartam 21

3.2.2. Atbilstība MK 1995. gada 2.novembra noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 22

3.3. Izmaiņas studiju programmas praktiskajā realizācijā 23

4. Mācīšana un zināšanu novērtēšana 24

4.1. Studentu zināšanu novērtēšanas principi (kritēriji, pārbaudes formas un kārtība) 25

4.2. Izmantoto studiju metožu un formu apraksts 26

4.3. Programmas realizācijas resursu analīze 26

4.3.1. Metodiskais (didaktiskais) nodrošinājums 26

4.3.2. Materiālais, materiāltehniskais nodrošinājums 27

4.3.3. Akadēmiskā personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs 28

4.3.4. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 28

4.3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 28

4.3.6. Sadarbība ar darba devējiem 29

5. Studējošie 29

5.1. Studējošo skaits programmā: 29

5.2. Imatrikulācijas noteikumi, imatrikulēto skaits, konkurss 30

5.3. Studējošo sekmības raksturojums 32

5.4. Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā 32

5.5. Absolventu skaits 32

6. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte 33

7. Pašnovērtējums – SVID analīze 33

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 38

Par 2008./2009. akadēmisko gadu 38

Apstiprinu: _______________________ 38

Ievads 50

1. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” mērķi un uzdevumi, to īstenošana: 51

2. Studiju programmas organizācija un attīstība 52

2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 52

2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam 53

28 KP 53

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 54

3.1. Izmaiņas studiju programmas prakstiskajā realizācijā 54

3.2. Izmantotās mācību metodes 56

3.3. Programmas realizācijas resursu analīze 56

3.4. Studentu iesasitīšana pētnieciskajā darbā 57

3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 57

3.6. Sadarbība ar darba devējiem un programmas absolventiem 58

4. Studējošo mācību sasniegumu (zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju) vērtēšanas sistēma 58

5. Studenti 59

5.1. Studējošo skaits programmā: 59

5.2. Imatrikulācijas noteikumi, imatrikulēto skaits, konkurss 59

5.2. Studējošo sekmības raksturojums 60

5.3. Absolventu skaits 60

5.4. Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā 60

6. Akadēmiskais personāls 60

7. Pašnovērtējums – SVID analīze 61

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 64

Ievads 75

1. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” mērķi un uzdevumi: 75

2. Studiju programmas organizācija un attīstība 76

2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 76

2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam 77

28 KP 77

2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā 78

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 79

3.1. Pasniegšanas metodes 79

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 79

3.3. Studentu iesasitīšana pētnieciskajā darbā 80

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 80

3.5. Sadarbība ar darba devējiem 81

4. Vērtēšanas sistēma 81

5. Studenti 82

5.1. Studējošo skaits programmā: 82

5.2. Imatrikulācijas noteikumi, imatrikulēto skaits, konkurss 82

5.3. Absolventu skaits 82

5.4. Studentu atbalsta dienesti 82

5.5. Sekmības un atskaitīšanas rādītāji un to analīze 82

5.6. Studējošo aptaujas un to analīze 82

6. Akadēmiskais personāls 104

7. Pašnovērtējums – SVID analīze 104

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 108

RADIOELEKTRONIKAS INSTITŪTS 1

Priekšmeta apraksts 1

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 1

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 1

Priekšmeta apraksts 1

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 1

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 1

Priekšmeta apraksts 1

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1

Priekšmeta apraksts 1

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1

RADIOELEKTRONIKAS INSTITŪTS 1

Priekšmeta apraksts 1

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1

Priekšmeta apraksts 1

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 1

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 2

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 3

Priekšmeta apraksts 3

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 3

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 4

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 4

Priekšmeta apraksts 4

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 4

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 4

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 5

Priekšmeta apraksts 5

Darba stresa individuālie un organizatoriskie avoti. Darbinieku tipiskās aizsardzības nostādnes (reakcijas) pret darba stresu. Darba stresa mērīšanas un profilakses metodes. Organizatoriskās un individuālās rekomendācijas darba stresa pārvarēšanai. (4 stundas) 5

anizāciju socioloģija. 5

Organizāciju klasifikācija un struktūra. Darba organizatorisko attiecību sociālā analīze. Darba humanizācijas organizatoriskās formas. Organizācijas kultūras loma. (4 stundas) 5

6.Apmierinātība ar darbu un sociālā apmierinātība. 5

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 6

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 6

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 7

RADIOELEKTRONIKAS INSTITŪTS 7

Priekšmeta apraksts 7

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 8

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 8

Priekšmeta apraksts 9

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 10

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 10

Priekšmeta apraksts 11

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 12

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 12

Priekšmeta apraksts 13

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 13

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 13

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 14

Priekšmeta apraksts 14

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 14

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 14

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 15

Priekšmeta apraksts 15

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 16

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 16

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 17

RADIOELEKTRONIKAS INSTITŪTS 17

Priekšmeta apraksts 17

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 17

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 17

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 18

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE 18

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 21

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 21

Priekšmeta apraksts 22

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 22

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 23

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 23

Priekšmeta apraksts 23

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 26

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 26

Biomedicīnas inženierijas un nanotehnoloģiju institūts 27

Priekšmeta apraksts 27

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 28

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 28

Biomedicīnas inženierijas un nanotehnoloģiju institūts 30

Priekšmeta apraksts 30

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 31

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 31

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 32

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 32

Priekšmeta apraksts 32

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 33

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 33

Biomedicīnas inženierijas un nanotehnoloģiju institūts 34

Priekšmeta apraksts 34

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 34

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 34

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 35

Humanitārais institūts 35

Priekšmeta apraksts 35

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 35

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 35

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 36

Priekšmeta apraksts 36

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 36

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 36

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 37

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte 37

Priekšmeta apraksts 37

Lekcijas 37

Praktiskie un laboratorijas darbi 37

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 38

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 38

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 39

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 39

Priekšmeta apraksts 39

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 41

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 41

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 42

Priekšmeta apraksts 42

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 43

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 43

Priekšmeta apraksts 44

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 46

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 46

Priekšmeta apraksts 47

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 47

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 47

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 49

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 49

Priekšmeta apraksts 49

MMK227Kvalitātes regulēšanas un kontroles pamati 49

Website 50

Full name 50

Priekšmeta apraksts 51

Inta Volodko, g., Docente 52

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 52

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 52

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 53

Mehānikas institūts 53

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 53

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 53

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 54

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 54

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 55

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 55

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE 56

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 57

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 57

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 58

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 58

Priekšmeta apraksts 58

MMK 371 Mikro- un nanotehnoloģijas 58

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 59

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 59

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 60

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 60

Priekšmeta apraksts 60

MEE332 Medicīnas elektroniskās un datorizētās sistēmas 60

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 61

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 61

Priekšmeta apraksts 61

MEE514 Medicīniskā informātika 61

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 61

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 61

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 62

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 62

Priekšmeta apraksts 62

MEE413 Medicīniskās attēlošanas fizikālie pamati 62

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 64

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 64

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 65

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 65

Priekšmeta apraksts 65

MEE332 Medicīniskās fizikas pamati 65

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 66

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 66

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 67

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 67

Priekšmeta apraksts 67

MEE407 Medicīniskās tehnikas projektēšana 67

Transportējošo mehānismu klasifikācija.Transportējošo iekārtu statiskie un dinamiskie aprēķini.Transportējošās iekārtas (stingas konstrukcijas, nepārtrauktas darbības ar velces elementu).Nepārtrauktas darbības transportieri (bez velkošā elementa, rotoru iekārtas). Iekārtu kinemātiskās shēmas. Ciklogramma, taktogramma. Principiālo kinemātisko shēmu sastādīšanas secība.Vienpozīciju iekārtu kinemātiskie aprēķini. Daudzpozīciju iekārtu kinemātiskie aprēķini. 68

Siltumtehniskie aprēķini 68

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 69

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 69

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 70

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 70

Priekšmeta apraksts 70

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 70

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 70

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 71

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 71

Priekšmeta apraksts 71

MEE307 Medicīniskās statistikas metodes 71

Ievads. Medicīniskie dati. Datu reprezentācija. Sadalījumi un sadalījumu parametri: vidēja vērtība, moda, mediāna. Izkliedes parametri: standartnovirze, dispersija. 71

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 72

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 72

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 73

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 73

Priekšmeta apraksts 73

MEE509 Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas 73

Ievads. Medicīniskas iekārtas īpašības un raksturojumi, iekārtu klasifikācija 73

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 74

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 74

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 75

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 75

Priekšmeta apraksts 75

MEE320 Medicīnisko iekārtu drošums 75

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 75

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 75

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 76

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 76

Priekšmeta apraksts 76

MEE311 Medicīnisko iekārtu izgatavošanas tehnoloģija 76

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 76

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 76

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 77

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 77

Priekšmeta apraksts 77

MMK263 Mērīšanas tehnika medicīnā 77

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 78

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 78

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 79

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 79

Priekšmeta apraksts 79

MMK 443 Mehatronika 79

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 79

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 79

Priekšmeta apraksts 80

IUE130 Projektu vadīšana 80

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 81

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 81

Priekšmeta apraksts 81

Protēžu ierīces un instrumenti 81

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 81

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 81

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 82

Priekšmeta apraksts 82

Protēžu projektēšana 82

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 83

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 83

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 84

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 84

Priekšmeta apraksts 84

MEE511 Radiācijas drošība medicīnā 84

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 85

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 85

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 86

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 86

Priekšmeta apraksts 86

MEE508 Radiācijas terapijas tehnoloģijas 86

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 86

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 86

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 87

RADIOELEKTRONIKAS INSTITŪTS 87

Priekšmeta apraksts 87

RRI463 Radioelektronisko shēmu modelēšana un analīze 87

Guntars Balodis, g. 87

Priekšmeta apraksts 88

IUE 402 Saimnieciskās darbības tehniski ekonomiskā analīze 88

Papildliteratūra 89

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 89

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 89

Priekšmeta apraksts 90

HPS120 Saskarsmes pamati 90

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 91

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 91

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 92

Priekšmeta apraksts 92

MSE 201Siltummācība 92

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 92

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 92

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 93

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 93

Priekšmeta apraksts 93

MEE406 Spektroskopijas metodes medicīnā 93

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 93

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 93

Priekšmeta apraksts 94

HSP430 Sociālā psiholoģija 94

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 94

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 94

Priekšmeta apraksts 94

MEE310 Šūna un mikrobioloģija 94

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 96

MAHĀNIKAS institūts 96

Priekšmeta apraksts 96

MEE332 Teorētiskā mehānika 96

Jānis Vība, g., profesors 97

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 97

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 97

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 98

BŪVNIECĪBAS UN REKONSTRUKCIJAS INSTITŪTS 98

Priekšmeta apraksts 98

BTG131 Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika 98

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 99

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 99

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 100

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 100

Priekšmeta apraksts 100

MEE412 Tiesību pamati medicīnā 100

Priekšmeta apraksts 101

IRO 422 Tirgus analīze un tirgzinības stratēģija 101

Stundu skaits 101

Priekšmeta apraksts 102

IRO 202 Vadības organizācija uzņēmumā 102

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 102

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 102

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 103

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 103

Priekšmeta apraksts 103

MEE203 Veselības aprūpes organizācija un ekonomika 103

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 103

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 103

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 104

MAŠĪNBŪVES TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTS 104

Priekšmeta apraksts 104

Vispārīgā metroloģija 104

Pamatjēdzieni un definīcijas par pielaidēm. Ģeometrisko parametru noviržu klasifikācija. Nominālu diametru rindas.[1],[5]. 104

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 105

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 105

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 106

HUMANITĀRAIS INSTITŪTS 106

Priekšmeta apraksts 106

HVD121 Vācu valoda 106

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 108

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 108

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 109

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE 109

Priekšmeta apraksts 109

Zināšanu bāzes medicīnas ekspertu sistēmās 109

KP – kreditpunkti; L – lekcija; P – praktiskā nodarbība; Lab – laboratorijas nodarbība 110

D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens 110

Curriculum Vitae 116

IZGLĪTĪBA 116

ZINATNISKĀS INTERESES 116

DATORU PRASMES 116

DARBA PIEREDZE 116

Vārds, uzvārds: Līga Aberberga Augškalne 117

Dzimšanas dati: 28.03.44., Rīga 117

Dzīves vieta: Mālkalnes pr. 35-6, Ogre, Latvija 117

Izglītība: augstākā -ārsts; Rīgas Medicīnas Institūts 1968. Vissavienības zinātniski pētnieciskā fiziskās kultūras un sporta institūta aspirantūra, Maskava, 1971. 117

Zinātniskais grāds: Dr. Habil.med. 117

Darba vietas: Rīgas Stradiņa universitāte, Normālās fizioloģijas kat.vad. 117

Publikācijas (kop.sk.): 90 117

Zinātniskās intereses: sirds-asinsrites, elpošanas fizioloģija; muskuļdarbības fizioloģija, organisma attīstības fizioloģija 117

Piedalīšanās starptautiskās konferencēs un simpozijos: Starptautiskā Simpozijā Pediatric work physiology (PWP): PWP XXII – 2003.g. Porto, Portugālē; PWP XXI – 2001.g. Korsendokā, Beļģijā; PWP XX – 1999.g. Kufra-Sabaudia, Itālijā; III Starptautiskajā Sporta medicīnas kongresā 2001.g. Rīgā. 117

Starptautiskajās konferencēs par bioētikas jautājumiem 2003.g. Tromso, Norvēģijā; 2002.g. Berlīnē, Vācijā; 2002.g. Siguldā, Latvijā; 2001.g. Umeo, Zviedrijā. 117

Pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts 117

21. septembris 2010.g. Līga Aberberga Augškalne 119

Izglītība 128

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 128

Nodarbošanās 128

Valodu prasme 128

Zinātniskā darbība un publikācijas 129

LZP, IZM u.c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs 129

Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs 129

137

RTU akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums 147

Aktivitātes 156

Curriculum Vitae 161

KATRINA KREČETOVA 161

VALODAS 161

IZGLĪTĪBA 161

ZINĀTNISKIE GRĀDI 162

DARBA PIEREDZE 162

PUBLIKĀCIJAS 163

ATZINĪBAS RAKSTI UN DIPLOMI 163

(CURRICULUM VITAE) 165

Izglītība: 1975. – Maskavas Valsts universitāte, 165

Filozofijas fakultāte 165

Vārds, uzvārds: Anatolijs Magidenko 182

Dzimšanas vieta: Ukraina, Černigova 182

40 zinātnisko darbu vadītājs un izpildītājs, t. Sk.: 183

189

190

Pārvalda svešvalodas 193

Datorprasmes 193

Izglītība 193

Darba pieredze 193

Kopš 1999 Rīgas Stradiņa Universitāte, Fizikas katedra, lektors 193

1993-1994 Imantas Latviešu Ģimnāzija, matemātikas skolotājs 193

Zinātniskā darbība 193

Izstrādātie studiju kursi 198

Paraksts O. Rasnačs 199

Curriculum viate 200

Latviešu, krievu, angļu 200

Starptautiskā sadarbība 204

Publikācijas Publicētas vairāk kā 60 zinātniskās un citas publikācijas 205

Konferences 205

Prasmes 206

CURRICULUM VITAE 216

CURRICULUM VITAE 217

Personīgie dati 220

Adrese Rīgā, Saldus ielā 3B-44, LV-1007 220

Dzimšanas datums 1946.g. 25. jūnijs 220

Izglītība 220

1992 inženierzinātņu doktors (g.) 220

Valodas latviešu - dzimtā 221

Nacionalitāte: latviete 240

Ģimenes stāvoklis: precējusies 240

Gads 240

Iestāde 240

2009.gada 20.aprīlī 240

RTU Tālākizglītības kurss pedagoģijā ar 240

Otavas universitātes vieslektores Dr.oec. Linda Manning piedalīšanos 240

2004.g. augusts – 2005.g. maijs 240

Daugavpils universitāte 240

2003 240

Martina Lutera Halles/Witenbergas universitāte Medicīnas fakultāte 240

Masāžas kursi 240

No 1997. gada līdz šim brīdim – dažādi profesionālās kvalifikācijas celšanas kursi, semināri, konferences par dažādām tēmām. 241

ģenerālsekretāre. 241

Valoda 242

Latviešu valoda 242

Datorzinības: 242

Citas ziņas: 242

Ir autovadītāja apliecība un braukšanas pieredze. 242

Ir pieredze dažādu projektu izstrādē un to realizācijā. 242

tĒZES KONFERNECĒS 243

PIEDALĪŠANĀS AR REFERĀTU KONFERNECĒS UN SEMINĀROS 244

PUBLICĒTO MĀCĪBU METODISKO MATERIĀLU SARAKSTS 244

1. Ievads

Medicīnas inženierijas un fizikas kā zinātnes vispārējs raksturojums

Medicīnas inženierijas un fizikas studiju programma ir samērā jauna gan Eiropā, gan arī pasaulē. Tās ieviešanu tehnisko universitāšu mācību plānos ir saistīta ar strauju medicīnas tehnikas ražošanas attīstību mūsdienās. Pirmo reizi par šāda veida programmu saturu tika diskutēts Eiropas mērogā 1995. gadā starptautiskajā zinātniskajā konferencē Budapeštā “Medical Radiation Physics”, taču jau 1999. gadā RTU koordinēja Eiropas Tempus projektu “S_JEP-12402-97”, “Baltijas Biomedicīnas inženierijas un fizikas maģistru kursu”

Medicīniskā inženierzinātne ir izveidojusies, apvienojot vienā veselā divas dinamiskas profesijas – inženierija un medicīna. Medicīnas inženierijas speciālistu pienākumi ir saistīti ar medicīnisko iekārtu un ierīču ieviešanu praksē.

Biomedicīnas inženieri un medicīnas fiziķi, izmantojot dažādus fizikas (elektriskus, mehāniskus, un optiskus u.c.) principus var dziļāk izprast bioloģiskās (cilvēku un dzīvnieku) sistēmas. Tā pamatā šie speciālisti spēj projektēt un ražot iekārtas, sistēmas, ar kuru palīdzību var kontrolēt organisma fizioloģiskās funkcijas1.

Medicīniskā inženierzinātne ietver dažādas disciplīnas kā:

 • Biomehānika, kas ietver fizioloģisko sistēmu statiskos un plūsmu mehānikas apvienotus pētījumus;

 • Biomateriāli, kas ir saistīti ar bioimplantējamo materiālu projektēšanas un ražošanas attīstību;

 • Fizioloģiskā modelēšana, simulācija un kontrole, kur ar datormodelēšanas palīdzību tiek attīstīta izpratne par fizioloģisko procesu savstarpējo saistību;

 • Biosensori, kas ietver bioloģisko norišu fiksēšanu un to pārveidošanu elektriskajā signālā;

 • Biomedicīniskās iekārtas, kas attīsta fizioloģisko norišu mērījumus un novērojumus, iesaistot biosensorus;

 • Medicīniskā un bioloģiskā analīze, kas satur bioelektrisko signālu noteikšanu, to klasificēšanu un analīzi;

 • Rehabilitācijas inženierzinātne, kas ir saistīta ar terapeitisko un rehabilitācijas ierīču un procedūru radīšanu un attīstību;

 • Protēžu ierīces un mākslīgie orgāni, to radīšana un attīstība ķermeņa funkciju aizstāšanai vai atjaunošanai;

 • Medicīniskā informātika, kuras būtība ir no pacienta iegūto datu apstrāde, rezultātu interpretēšana un klīnisko diagnožu uzstādīšana;

 • Attēlošana medicīnā, kas ietver anatomisko struktūru un fizioloģisko funkciju attēlošanu uz grafiska displeja;

 • Biotehnoloģija un audu inženierija, ar kuru palīdzību rada un modificē bioloģiskos materiālus ārstniecības nolūkos;

 • Klīniskā inženierzinātne, kas satur klīnikā pielietojamo iekārtu, ierīču, sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu un apkopi;

 • Medicīniskās mikro un nano tehnoloģijas u.c.

Savukārt medicīniskā fizika ir cieši saistīta ar radiācijas terapiju, kodolmedicīnu, diagnostisko radioloģiju un radiācijas aizsardzību medicīnā. Izmantojot daudzus fizikas likumus, medicīnas fizika izskaidro radiācijas bioloģisko efektu uz cilvēka organismu.

Informācija par programmas veidotājiem

RTU ir pirmā augstskola Latvijā un Baltijā, kas ir uzsākusi medicīnas inženierijas un fizikas studiju programmu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai. Programmas izveidošanas aizsākumi ir meklējami 1997. gada janvārī, kad RTU Transporta un mašīnzinību fakultātē tika izveidota akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju programma „Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve”, kuras ietvaros studentiem bija iespēja studēt virzienā medicīnas inženierzinātne un fizika. To realizēja mācībspēki no TMF Elektronikas un elektrotehnikas materiālu un tehnoloģiju institūta (EEMTI), kurš 2003. gada jūnijā tika pārdēvēts par Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtu.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Medicīnas inženierija un fizika” ir izveidota saskaņā ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu2, Augstskolu likumu3, RTU Senāta lēmumiem un apstiprināta RTU 2002. gada 29. aprīļa senāta sēdē ar lēmumu Nr. 467.4 Augstāk minētā programma tika licencēta 2002. gada decembrī5. 2003/2004. mācību gads profesionālajai bakalaura programmai ir pirmais apmācības gads.

Studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” tiek īstenota RTU Transporta un mašīnzinātņu fakultātē, Biomedicīnisko inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā, sadarbojoties RTU dažādu struktūrvienību akadēmiskajam personālam ar Rīgas Stradiņa universitātes akadēmisko personālu. Teorētiskus pamatus medicīnā nodrošina Rīgas Stradiņa universitātes Normālās fizioloģijas, Anatomijas un histoloģijas katedru pasniedzēji.

Visas augstāk minētās struktūrvienības funkcionē atbilstoši RTU Satversmei6 un studiju darbs norit saskaņā ar Augstskolu un Izglītības likumiem. Visi programmā iesaistītie mācībspēki ir ar lielu pieredzi gan apmācībā, gan zinātnē.

2. Studiju programmas īstenošanas nosacījumi – mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

Mērķis

Otrā līmeņa augstākās profesionālās programmas “Medicīnas inženierija un fizika” mērķis ir nodrošināt fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi, sagatavot speciālistus ar profesionālo augstāko izglītību, kuri spētu īstenot iegūtās zināšanas medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.

Pēc programmas beigšanas var iegūt piektā līmeņa profesionālo augstāko izglītību - kvalifikāciju “Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris” un bakalaura grādu “Medicīnas fizikā”.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Augstākās izglītības iestādes nosaukums

  Документ
  ... Rīgas Tehniskās Universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā 1993.-1996. studijas P.Stradiņa 2.medicīnas skolā Akadēmiskie nosaukumi un zin ...
 2. Satura rādītājs i profesionālās augstākās izglītības programmas “medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  ... ības 16. Personālā datora veidošana Darbu ieskaites RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Mašīnzinību un transporta fakultāte Biomedicīnas inženierijas un nanotehnoloģiju institūts APSTIPRINĀTS Biomedicīnas inženierzinātņu un mikrotehnoloģiju institūta ...
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  ... izglītība: bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs, tai skaitā iegūti ... Universitātes doktora studiju untniecības kompetences centru izveidošana” Nacionālās programmas nosaukums ...
 4. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  ... Izglītība: 1958.-1964. Rīgas Medicīnas institūts 1966.-1969. Ļeņingradas Valsts Universitāte Akadēmiskie nosaukumi un ... fakultātes Bioloģijas bakalaura programmas studiju kursā „Ievads studijās” (Biol1190). Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... Transporta un mašīnzinību fakultātes Inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā. 2001.-2003. Medicīnas tehniķa studijas RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes Inženierzinātņu un mikrotehnoloģiju institūtā. Akadēmiskie nosaukumi un ...

Другие похожие документы..