Главная > Документ


Зміст

Передмова…………………………………………………………….……...5

Перелік факультетів (інститутів) та кафедр Волинського національного університету ім. Лесі Українки ……………………………………………..6

Перелік документації деканату для забезпечення навчального процесу у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки...……..........15

Перелік документації кафедри для забезпечення навчального процесу у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки…….............17

Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки ….….…………………..………………………………..19

Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Волинського національного університету ім. Лесі Українки в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу ………….……………………………………………………………………..41

Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки ......................................................................51

Положення про індивідуальний навчальний план студента Волинського національного університету ім. Лесі Українки ……………………………54

Положення про проведення практики студентів Волинського національного університету ім. Лесі Українки ……………………………58

Положення про державну атестацію здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня ";магістр"; в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу ………………………………………………………..64

Вимоги до написання і оформлення випускних (дипломних та магістерських) робіт …………………………………………….…………72

Положення про ранжування факультетів (інститутів) Волинського національного університету ім. Лесі Українки …………………………..93

Положення про ранжування кафедр Волинського національного університету ім. Лесі Українки……………………………………….…...95

Анотація програм “ПС-Студент”, “ПС-Кафедра”………………….……..97

Пам’ятка про розподіл навчального навантаження викладачів, які працюють на умовах сумісництва …………………………………….…101

Пам’ятка про порядок заповнення і зберігання залікових і екзаменаційних відомостей……………………………………………………………..…..103

Інформаційний лист. Заходи щодо організації навчального процесу на екстернаті …………………………………………………………………..106

Порядок замовлення та видачі дублікатів документів про освіту……..109

Порядок замовлення та видачі дублікатів студентських квитків………110

Додатки …………………………………………………………………….111

Нотатки……………………………………………………………………..170

Передмова

Зазначені матеріали видаються у вигляді збірника нормативно-правових документів Волинського національного університету імені Лесі Українки, супутніх їм додатків та роз’яснень, що стосуються організації і проведення навчального процесу.

Документи акцентують увагу на основних складових навчального процесу, його понятійному апараті, вимогах та рекомендаціях, що стосуються ведення, оформлення та подання деканатами типової документації, в тому числі шляхом використання відповідних комп’ютеризованих освітніх програм, на базі яких працює комп’ютерна мережа університету. Зокрема, такими програмами є програми ”ПС-Студент” та ”ПС- Кафедра” з Web – інтерфейсом. Вони дають змогу працівникам факультетів (інститутів), кафедр оперативно вносити та редагувати відповідні дані, що стосуються навчального процесу, невідкладно інформувати про них навчальний відділ, генерувати різні форми звітних документів, переглядати в електронному вигляді ці дані у будь-якому структурному підрозділі університету, де наявна мережа Інтернет.

Своїм змістом збірник ставить за мету дати працівникам деканатів, усім викладачам факультетів (інститутів) університету відповіді на низку робочих питань, які постають протягом навчального року і, таким чином, полегшити роботу деканатів стосовно організації та якісного забезпечення навчального процесу.

Проректор з навчальної роботи проф. С.В.Гаврилюк

Перелік факультетів (інститутів) та кафедр Волинського національного університету імені Лесі Українки

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Поштова адреса: 43025 м. Луцьк, проспект Волі, 13;
тел./факс: +8 (03322) 4-00-18.

Адреса електронної пошти: post@univer.lutsk.ua

Сайт навчального закладу: www.vdu.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТИ Й ІНСТИТУТИ

Факультети й інститути університету функціонують

у дев’яти корпусах:

Головний корпус

просп. Волі, 13.

Навчальний корпус № 1

вул. Винниченка, 30.

Навчально-лабораторний корпус № 2

вул. Потапова, 9.

Навчальний корпус № 4

вул. Шопена, 24.

Навчальний корпус № 5

просп. Грушевського, 2 б.

Навчальний корпус № 6

вул. Ковельська, 15.

Навчальний корпус № 7

вул. Винниченка, 28.

Навчальний корпус № 8

вул. Винниченка, 30 а.

Навчальний корпус № 11

вул. Кравчука, 36.

Математичний факультет

Напрями підготовки: математика; інформатика.

Адреса факультету:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова,9, к. 510 (5 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-91-58

е-mail: mathematical@univer.lutsk.ua

Декан факультету – кандидат фізико-математичних наук, доцент КОВАЛЬЧУК Ігор Романович.

Кафедри:

математичного аналізу (корпус № 2, ауд. 506);

диференціальних рівнянь і математичної фізики (корпус №2, ауд. 521);

геометрії та алгебри (корпус № 2, ауд. 515);

прикладної математики (корпус № 2, ауд. 504);

вищої математики та інформатики (корпус № 2, ауд. 103).

Фізичний факультет

Напрям підготовки: фізика (спеціалізації: фізика та інформатика; фізика).

Адреса факультету:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, к. 406 (4 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-91-67.

е-mail: physical@univer.lutsk.ua

Декан факультету – кандидат фізико-математичних наук, доцент ГОЛОВІНА Ніна Анатоліївна.

Кафедри:

фізики твердого тіла (корпус № 2, ауд. 319);

теоретичної та математичної фізики (корпус № 2, ауд 324);

загальної фізики та методики викладання фізики (корпус № 2, ауд. 418).

Хімічний факультет

Напрями підготовки: хімія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Адреса факультету:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, к. 814 (8 поверх)

Телефон деканату: (03322) 4-99-72.

е-mail: chemical@univer.lutsk.ua

В. о. декана факультету – кандидат хімічних наук, професор КОРМОШ Жолт Олександрович.

Кафедри:

загальної та неорганічної хімії (корпус № 2, ауд. 219);

аналітичної хімії (корпус № 2, ауд.223);

органічної та біологічної хімії (корпус № 2, ауд. 817);

фізичної та колоїдної хімії (корпус № 2, ауд. 221);

екології та охорони навколишнього середовища(корпус № 2, ауд. 610).

Біологічний факультет

Напрям підготовки: біологія, лісове і садово-паркове господарство.

Адреса факультету:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, к. 708 (7 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-93-27.

е-mail: biological@univer.lutsk.ua

Декан факультету – кандидат біологічних наук, доцент ПОРУЧИНСЬКИЙ Андрій Іванович.

Кафедри:

фізіології людини і тварин (корпус № 2, ауд. 702);

ботаніки та садово-паркового господарства (корпус № 2, ауд. 722);

зоології (корпус № 2, ауд. 716).

Географічний факультет

Напрями підготовки: географія (географія; економічна і соціальна географія); геодезія, картографія та землеустрій; туризм (туризм; готельне господарство).

Адреса факультету:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, к. 601 (6 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-89-47.

е-mail: geographical@univer.lutsk.ua

Декан факультету – кандидат географічних наук, доцент МЕЛЬНІЙЧУК Михайло Михайлович.

Кафедри:

географії (корпус № 2, ауд. 618);

геодезії, землевпорядкування та кадастру (корпус № 11, ауд. 6);

туризму (корпус №2, ауд. 613).

Економічний факультет

Напрями підготовки: облік і аудит; фінанси і кредит.

Адреса факультету:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, к. 301 (3 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-89-78.

е-mail: economical@univer.lutsk.ua

Декан факультету – доктор економічних наук, професор ЛІПИЧ Любов Григорівна.

Кафедри:

фінансів і кредиту (корпус № 7, ауд. 304);

економіки та інноваційної діяльності (корпус № 7);

економічної теорії (корпус № 7, ауд. 308);

менеджменту організацій (корпус № 7, ауд.310 )

обліку і аудиту (корпус № 7, ауд. 305)

Юридичний факультет

Напрям підготовки: правознавство.

Адреса факультету:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, к.63 (2 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-04-11.

е-mail: justice@univer.lutsk.ua

Декан факультету – кандидат юридичних наук, доцент ЯКУШЕВ Ігор Михайлович.

Кафедри:

теорії та історії держави і права (корпус № 1, ауд. 18);

конституційного, адміністративного та фінансового права (корпус № 1, ауд. 59);

цивільного права і процесу (корпус № 1, ауд. 16);

кримінального права і процесу (корпус № 1, ауд. 65);

трудового, господарського та екологічного права (корпус № 1, ауд. 82a)

Факультет психології

Напрям підготовки: психологія.

Адреса факультету:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, к.115 (1 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-93-92.

е-mail: psychological@univer.lutsk.ua

Декан факультету – доктор психологічних наук, професор ВІРНА Жанна Петрівна.

Кафедри:

загальної та соціальної психології (корпус № 2, ауд. 111);

педагогічної та вікової психології (корпус № 2, ауд. 201);

медичної психології та психодіагностики (корпус № 2, ауд. 204).

Факультет міжнародних відносин

Напрями підготовки: міжнародні відносини (міжнародні відносини; міжнародні економічні відно­сини; країнознавство; міжнародна інформація).

Адреса факультету:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, к. 201 (2 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-92-72.

е-mail: int-rel@univer.lutsk.ua

Декан факультету – кандидат географічних наук, доцент ФЕДОНЮК Сергій Валентинович.

Кафедри:

країнознавства і міжнародних відносин (корпус № 7, ауд. 4);

міжнародних економічних відносин (корпус № 7, ауд. 204);

іноземних мов факультету міжнародних відносин (корпус № 7, ауд. 213);

міжнародної інформації (корпус № 7, ауд. 6).

Факультет романо-германської філології

Напрям підготовки: філологія (мова та література (англійська); мова та література (німецька); мова та література (французька); прикладна лінгвістика).

Адреса факультету:

43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, к. 142 (4 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-84-47.

е-mail: r-g-phylology@univer.lutsk.ua

Декан факультету – кандидат філологічних наук, доцент РОГАЧ Оксана Олексіївна.

Кафедри:

англійської філології (гол. корпус, ауд. 61);

практики англійської мови (гол. корпус, ауд. 151);

німецької філології (гол. корпус, ауд. 149);

романських та класичних мов (гол. корпус, ауд. 69);

прикладної лінгвістики (гол. корпус, ауд. 85);

іноземних мов гуманітарних спеціальностей (гол. корпус, ауд. 134);

іноземних мов природничо-математичних спеціальностей (гол. корпус, ауд. 138).

Історичний факультет

Напрями підготовки: історія; політологія; документознавство та інформа­ційна діяльність; музейна справа та охорона пам’яток історії та культури.

Адреса факультету:

43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 24, к. 68-70 (2 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-64-57.

е-mail: historical@univer.lutsk.ua

Декан факультету – кандидат історичних наук, доцент ШВАБ Анатолій Георгійович.

Кафедри:

давньої та нової історії України (корпус № 4, ауд. 42);

новітньої історії України (корпус № 4, ауд. 65);

історії стародавнього світу та середніх віків (корпус № 4, ауд. 98);

нової і новітньої історії зарубіжних країн (корпус № 4, ауд. 119);

археології та спеціальних історичних дисциплін (корпус № 4, ауд. 73);

політології (корпус № 4, ауд. 32);

документознавства і музейної справи (корпус № 4, ауд. 73).

Інститут філології та журналістики

Напрями підготовки: філологія(українська мова та література; мова та література (російська); мова та література (польська)), видавнича справа та редагу­вання, журналістика.

Адреса факультету:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 а, к. 31 (3 поверх).

Телефон деканату: (0332) 72-01- 30.

е-mail: phylological@univer.lutsk.ua

Декан Інституту – кандидат філологічних наук, доцент ГРОМИК Юрій Васильович.

Кафедри:

української літератури (корпус № 8, ауд. 25);

української мови (корпус № 8, ауд. 22);

видавничої справи та редагування і журналістики (корпус № 8, ауд. 11);

теорії літератури та зарубіжної літератури (корпус № 8, ауд. 24);

історії та культури української мови (корпус № 8, ауд. 21);

російської філології (корпус № 8, ауд. 8);

польської філології (корпус № 8, ауд. 9).

Інститут соціальних наук

Напрями підготовки: соціологія; культурологія; філософія (філософія; релігієзнавство).

Адреса інституту:

43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, к. 47-49 (2 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-8- 48.

е-mail: social.science@univer.lutsk.ua

Декан Інституту – доктор філософських наук, професор КОНДРА­ТИК Леонід Йосипович.

Кафедри:

соціології (гол. корпус, ауд. 51);

культурології та менеджменту соціокультурної діяльності (гол. корпус, ауд. 100);

філософії та релігієзнавства (гол. корпус, ауд. 104).

Інститут мистецтв

Напрям підготовки: мистецтво (музичне мистецтво; образотворче мистецтво; хореографія).

Адреса інституту:

43015, м. Луцьк, вул. Ковельська, 15, к. 16 (2 поверх).

Телефон деканату: (0332) 72-24-92.

е-mail: art@univer.lutsk.ua

Декан Інституту – кандидат педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України ГОРДІЙЧУК Андрій Миколайович.

Кафедри:

історії, теорії мистецтв та виконавства (корпус № 6, ауд. 10);

музичних інструментів (корпус № 6, ауд. 4);

образотворчого мистецтва (корпус № 6, ауд. 28);

хореографії (корпус № 1, ауд. 100).

Педагогічний інститут

Напрями підготовки: соціальна педагогіка; дошкільна освіта; початкова освіта.

Адреса інституту:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, к. 75-76 (3 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-11-00.

е-mail: pedagogical@univer.lutsk.ua

Декан Інститутудоктор педагогічних наук, професор СМОЛЮК Іван Олександрович.

Кафедри:

педагогіки вищої школи (корпус № 1, ауд. 98);

педагогіки дошкільної та початкової освіти (корпус № 1, ауд. 92);

філології та методики початкової освіти (корпус № 1, ауд. 50)

теорії та методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти (корпус № 1, ауд. 90 А);

соціальної педагогіки (корпус № 1, ауд. 72).

Інститут фізичної культури та здоров’я

Напрями підготовки: фізичне виховання; здоров’я людини; спорт.

Адреса інституту:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, к. 15 (1 поверх).

Телефон деканату:(03322) 4-20-68.

е-mail: physical.edu@univer.lutsk.ua

Декан Інститутукандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент БИЧУК Олександр Іванович.

Кафедри:

теорії і методики фізичного виховання (корпус № 1, ауд. 20);

олімпійського та професійного спорту (корпус № 5, ауд. 19);

фізичної реабілітації (корпус № 5, ауд. 20);

спортивних ігор (корпус № 5, ауд. 22);

спортивно-масової та туристичної роботи (корпус № 1);

здоров’я і фізичної культури (корпус № 1, ауд. 36);

валеології та безпеки життєдіяльності (корпус № 7, 4-й поверх, ауд. 6).

Підготовче відділення

Адреса підготовчого відділення:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, к. 322 (3 поверх).

Телефон деканату: (03322) 4-04-18.

е-mail: abitur@univer.lutsk.ua

В. о. завідувача підготовчого відділення – кандидат біологічних наук, доцент ЖУРАВЛЬОВ Олександр Анатолійович

Навчально-науковий центр післядипломної освіти

Адреса центру:

43024, м. Луцьк, просп. Молоді, 8а, к. 9.

Телефон деканату:(03322) 5-93-58.

е-mail: second-edu@univer.lutsk.ua

Директор навчально - наукового центру кандидат філологічних наук, доцент СУР’ЯК Микола Володимирович.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних і соціальних наук рада молодих вчених інституту гуманітарних і соціальних наук

  Документ
  ... Національногоуніверситету “Львівська політехніка” ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПРОЦЕС ... грамотно укладати документацію, а ... перелік ... длязабезпечення успішності навчальної ... кафедри давньої і нової історії України Волинськогонаціональногоуніверситету ...
 2. Міністерство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад " ужгородський національний університет " закарпатська торгово-промислова палата федерація професійних бухгалтерів і аудиторів україни

  Документ
  ... вищий навчальний заклад «Ужгородський національнийуніверситет», ... національний технічний університет АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРОЦЕС ... длязабезпечення адекватності освіти вимогам роботодавців. Всі перел ... студент Волинськийнаціональнийуніверситет імені ...
 3. Міністерство освіти і науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля (1)

  Документ
  ... Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчально ... Волинська ... документація. Документац ... длязабезпеченняпроцесу ... національногоуніверситету, викладач кафедри економіки, фінансів і кредиту Луганського державного університету ...
 4. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (2)

  Документ
  ... національнийуніверситет імені Юрія Федьковича Географічний факультет Кафедра ... для освоєння можливостей автоматизації процесу розробки проектної й конструкторської документац ... , Галицько-Волинської держави. ... чного забезпеченнянавчально-виховного процесу. ...
 5. Благовіщенський храм УПЦ Київського Патріархату при Національному Університеті “ Києво- Могилянська Академія”

  Документ
  ... Затурцях, Володимирі-Волинському, Нововолинську, ... 99- 105; Мицик Ю.А. З документації гетьмана І. Мазепи // СЛ ... … Цей перелік славних ... професор кафедри історії Національногоуніверситету ... ході навчальногопроцесу, при написанн ... , але длязабезпечення себе від ...

Другие похожие документы..