Главная > Документ


3. Підведення підсумків практики

Окремим пунктом наказу є підведення підсумків практики, що передбачає створення комісії для прийняття заліку та дату, до якої студент повинен прозвітуватися про виконання завдань, поставлених програмою практики.

До складу комісії можуть входити: декан, завідувачі кафедр, керівники практики від кафедр.

На залік студент має представити весь пакет документів, передбачених робочою програмою практики (щоденник практики, результати виконання індивідуального завдання, конспект залікових уроків, письмовий звіт про проходження практики тощо).

Комісія приймає залік у терміни, що визначені наказом на практику, (але не пізніше ніж протягом десяти днів після її закінчення за умови, що практика відбувається у межах семестру або протягом перших десяти днів семестру, який починається після закінчення практики). Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість, індивідуальний навчальний план, залікову книжку студента та враховується під час визначення розміру стипендій разом з іншими підсумковими оцінками. У разі отримання негативної оцінки під час складання заліку студенту надається можливість повторного складання заліку за умови доопрацювання звіту й індивідуального завдання. За умови отримання негативної оцінки з практики під час ліквідації заборгованості комісії студент відраховується з університету.

4. Матеріальне забезпечення практики

Витрати на практику студентів університету входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку фахівців. Керівництво навчальною та виробничою практиками керівнику від кафедри входить у його педагогічне навантаження, яке формується на підставі навчального плану згідно з нормами часу (наказ №237-з від 29 серпня 2003 р.. затверджений Волинським державним університетом). Окремою статтею видатків університету є оплата за керівництво практикою керівнику від бази практики. Оплата здійснюється із розрахунку 1 година в тиждень на одного студента денної форми навчання (згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів МОН України № 93 від 8 квітня 1993 р.), що зазначається в кошторисі-калькуляції та трудовій угоді. Практика студентів заочної форми навчання безоплатна для керівника практики від бази практики

Схвалено Вченою радою

Волинського національного університету імені Лесі Українки

Протокол № 5 від 27 грудня 2007 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ректором університету

від 28.12.2007 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про державну атестацію здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня ";магістр"; в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

1. Загальні положення

Положення розроблено з метою приведення державної атестації здобувачів освітньо-квалфікаційного рівня ";магістр"; до сучасних вимог з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

  1. Положення розроблено відповідно до закону України ";Про освіту";, ";Про вищу освіту";, ";Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах";, ";Рекомендацій про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України";, ";Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у Волинському державному університеті імені Лесі Українки” та ";Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Волинського державного університету імені Лесі Українки в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу”.

  2. Державна атестація здобувача освітньо-кваліфікаційного рівня ";магістр"; здійснюється державною екзаменаційною комісією (далі – державна комісія) після завершення навчання на відповідному освітньо-кваліфікаційному рівні з метою встановлення фактичної відповідності рівня підготовки здобувача вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

  3. Державна комісія перевіряє і оцінює якість науково-теоретичної та практичної підготовки студентів, які закінчують вищий навчальний заклад, з метою встановлення відповідності їх освітнього та кваліфікаційного рівнів до вимог стандарту якості освіти, положень про вищий навчальний заклад України і ступеневу систему освіти, а також навчальних планів і програм підготовки фахівців; вирішує питання про присвоєння випускниками відповідної кваліфікації та видачу диплома (звичайного зразка чи з відзнакою); розробляє пропозиції щодо поліпшення якості підготовки фахівців з певної спеціальності.

  4. Державна комісія створюється як єдина для денної, вечірньої, заочної форм навчання та екстернату з кожної спеціальності. При наявності великої кількості випускників створюється декілька комісій з однієї і тієї ж спеціальності. При малій кількості випускників може бути організована об'єднана комісія для споріднених спеціальностей одного напряму підготовки.

  5. Державна атестація проводиться у формі державного екзамену з окремих дисциплін або комплексної перевірки знань студентів з кількох дисциплін в обсязі діючих навчальних програм і (або) захисту магістерської роботи. Форма атестації визначається навчальним планом.

  6. Програма державного іспиту, вимоги до оцінювання магістерських робіт та метод проведення екзаменів (усно, письмово, тестування) визначаються випускаючою кафедрою і затверджуються радою факультету (інституту). Державним комісіям надається право здійснювати інші методи проведення державних екзаменів, у тому числі – комп'ютерне тестування студентів.

2. Порядок комплектування державної комісії зі спеціальності

  1. Державна комісія створюється щорічно у складі голови, його заступника (за потребою) та членів комісії для кожної спеціальності з усіх форм навчання і діє протягом календарного року.

  2. Головою державної комісії з кожної спеціальності призначається найбільш висококваліфікований фахівець виробництва з цієї ж спеціальності або вчений, який не працює у даному навчальному закладі. Голова комісії за поданням ректора університету затверджується Міністерством освіти і науки України.

Списки голів комісій за встановленою формою у двох примірниках подаються на затвердження до Міністерства освіти і науки України не пізніше ніж за два місяці до початку роботи державної комісії.

Додаток 9. Зразок списку подання кандидатур голів ДЕК

Одна і та ж сама особа може бути головою державної комісії не більше трьох років підряд.

Голова державної комісії знайомить усіх членів комісії з їх правами та обов'язками, забезпечує роботу комісії відповідно до затвердженого розкладу. Здійснює контроль за роботою секретаря державної комісії стосовно підготовки не­обхідних документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів. Складає звіт про роботу державної комісії, який, піс­ля обговорення на її заключному засіданні, подає ректору універ­ситету.

Присутність голови ДЕК на засіданнях комісії під час іспитів, захисту магістерських робіт, виставлення оцінок, вирішення питання про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня та вручення дипломів є обов’язковою.

  1. Персональний склад членів комісії затверджується наказом ректора університету не пізніше як за місяць до початку роботи комісії. До складу державної комісії входять завідувачі кафедр, професори або доценти кафедр, що формують профіль підготов­ки фахівців, а також можуть залучатися представники роботодав­ців, провідні працівники відповідних галузей на­родного господарства і культури, співробітники науково-дослідних ін­ститутів. Керів­никам магістерських робіт дозволяється брати участь у роботі ко­місії під час захисту студентами магістерських робіт.

Додаток 10. Зразок списку членів ДЕК

  1. Участь у роботі державної комісії професорсько-викла­дацького складу університету заплановано як педагогічне наван­таження. Оплата праці голови та членів комісії, які не працюють в університеті, здійснюється погодинно відповідно до чинної Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та внесених до неї змін.

Секретар державної комісії призначається ректором університету із числа працівників вищого навчального закладу. Свої обов'язки він виконує у робочий час за основною посадою.

3. Організація і порядок роботи державної комісії

  1. Державні комісії працюють у терміни, передбачені навчаль­ними планами кожної спеціальності.

Графік роботи комісії затверджується ректором університету і доводиться до загалу не пізніше як за два місяці до початку складання державних екзаменів або захисту магістерських робіт.

Розклад роботи кожної державної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується проректором з навчальної роботи не пізніше ніж за місяць до початку державних екзаменів або захисту магістерських робіт інтервал між державними екзаменами в кожній групі повинен складати не менше п'яти календарних днів.

  1. До захисту магістерських робіт чи складання державних іс­питів мають допуск студенти, які виконали всі вимоги навчаль­ного плану спеціальності.

Допуском до захисту магістерської роботи чи складання держав­них іспитів є список студентів-випускників, затверджений ректо­ром університету за поданням деканів факультетів (інститутів).

  1. До державної комісії, незалежно від форми проведення атестації, пода­ються наступні матеріали, які забезпечують її компетентну роботу:

 • витяг з наказу ректора університету про затвердження персонального складу комісії із спеціальності;

 • розклад роботи комісії;

 • програма державного екзамену та вимоги до оцінювання магістерських робіт, розроблені випускаючою кафедрою і затверджені радою факультету (інституту);

 • наказ ректора університету про допуск магістрів до складання державних іспи­тів та захисту магістерських робіт;

 • зведена відомість про виконання студентом усіх вимог навчального плану і одержаних ним оцінок з теоретичних дисциплін, курсових проектів (робіт), виробничих практик, завірена деканом факультету (інституту).

Примітка: При наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни, у зведену відомість про виконання навчального плану, як правило, заноситься остання за строком її виставлення. У тих випадках, коли остання оцінка не характеризує загального рівня підготовки студентів з дисципліни, у зв'язку з незначним обсягом або недостатнім науково-навчальним значенням програмового матеріалу останнього семестру, за рішенням ради факультету відповідній кафедрі надається право своєю ухвалою визначити середню зважену оцінку з округленням її до цілого значення, яку слід заносити у зведену відомість і додаток до диплома.

   1. При складанні державних екзаменів з окремих дисциплін або комплексного екзамену у державну комісію додатково подаються:

 • навчальні програми з дисциплін, внесених на державні екзамени;

 • комплект екзаменаційних білетів, варіанти комплексних завдань або письмових екзаменаційних робіт, (у випадку комп’ютерного тестування – комплекти тестових завдань;

 • перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, передбачених для використання студентами під час підготовки та відповіді на питання державного екзамену, у т.ч. технічні та дидактичні засоби і лабораторне обладнання.

Примітка: Екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік наочного приладдя і матеріалів складає випускаюча кафедра, затверджує завідувач кафедри та декан факультету (інституту).

   1. Для захисту магістерських робіт до державної комісії подають такі документи:

 • виконану магістерську роботу із висновком завідувача випускаючої кафедри про допуск студента до захисту;

 • письмовий відгук наукового керівника з характеристикою діяльності випускника під час виконання магістерської роботи;

 • письмову рецензію на магістерську роботу.

Примітка: Рецензування магістерських робіт проводять висококва­ліфіковані спеціалісти виробничих, наукових і проектних організа­цій, викладачі, які є фахівцями з даної спеціальності та, як правило, працюють в інших навчальних закладах. Рецен­зія повинна мати оцінку роботи за прийнятою шкалою оцінки знань (100-бальною з подальшим переве­денням у шкалу ЕСТS та національну шкалу). Негативна рецензія не є підставою для відхилення магістерської роботи від її захисту.

   1. До державної комісії можуть бути подані й інші матері­али, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної магістерської роботи: друковані статті за темою роботи, документи, що вказують на практичне застосування роботи, макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

  1. Складання державних екзаменів чи захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії за участю не менш ніж половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом. Державні екзамени проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальних програм за методикою, визначеною випускаючою кафедрою та погодженою методичною комісією факультету (інституту). Знання теоретичного матеріалу з профілюючих дисциплін можуть також перевірятись методом комплексного тестування всього потоку студентів за індивідуальними завданнями – письмово або у формі комп'ютерного тестування. Практичну частину екзамену виконують із залученням реального об'єкту майбутньої професійної діяльності чи діючої моделі такого об'єкту або у вигляді ділової гри.

Структура кожного державного екзамену, послідовність і терміни проведення різних частин екзамену, порядок та форма перевірки знань студентів за різними видами атестації, встановлюються радою факультету (інституту) і доводяться до загалу.

  1. Засідання комісій для проведення державних іспитів та захисту магістерських робіт оформляються протоколом (форма протоколу додається). Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних годин на день.

Тривалість усного державного екзамену з кожної дисципліни, а також захисту одного проекту (роботи), як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин. Для розкриття змісту магістерської роботи студенту надається не більше 20-ти хвилин. Для проведення державного екзамену за тестом комплексного контрольного завдання доцільно відвести не більше чотирьох годин на групу.

  1. Оцінка результатів складання державних іспитів з окре­мих дисциплін здійснюється в порядку, передбаченому системою контролю знань, прийнято­му в університеті, за 100-бальною шкалою з подальшим переве­денням у шкалу ЕСТS та національну шкалу.

Під час оцінювання магістерської роботи береться до ува­ги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студента.

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених під час складання іспитів або захисту магістерської роботи, приймаєть­ся на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням зви­чайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її за­сіданні. При однаковій кількості голосів голос голови державної комісії є вирішальним.

Примітка: Оцінки державного іспиту і захисту магістерської роботи виставляє кожен член державної комісії, а голова підсумовує їх резуль­тати щодо кожного студента. За теоретичну і практичну частину іспиту виставляється одна оцінка. Повторне складання (перескладання) дер­жавного іспиту і захист магістерської роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

  1. Студентам, які позитивно склали державні екзамени, а також захистили магістерську роботу, рішенням державної комісії присвоюється кваліфікація магістра у відповідності до отриманої спеціальності і видається диплом встановленого зразка.

Тим, хто має загальні оцінки «відмінно» (А) не менше ніж з 75 відсотків усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки «добре» (В, С), склав державні іс­пити, або захистив магістерську роботу з оцінкою «відмінно», а та­кож виявив себе у науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається диплом з відзнакою, про що записується у протоколі засідання державної екзаменаційної ко­місії зі спеціальності. Диплом з відзнакою магістра може бути виданий при умові наявності у випускника бакалаврського дип­лому з відзнакою.

  1. У тих випадках, коли складання державних іспитів або за­хист магістерської роботи не відповідає вимогам рівня атестації, державна комісія зі спеціальності приймає рішення про те, що студент є не атестованим, про що відзначається у протоколі засі­дання комісії.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні державного іспиту або захисті магістерської роботи, відраховується з університету. Йому видається академічна довідка встановлено­го зразка.

Якщо студент не з'явився на засідання державної комісії для складання іспитів або захисту магістерської роботи, то в прото­колі комісії записується, що він є не атестованим у зв'язку з неяв­кою на засідання комісії.

Примітка: У разі одержання незадовільної оцінки з однієї дисцип­ліни (при складанні окремо декількох), студент не позбавляється права продовжувати складати державні іспити з інших дисциплін у термін, встановлений розкладом.

  1. Студенти, які не атестовані у затверджений для них термін і не склали державні іспити або не захистили магістерські роботи, мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи держав­ної комісії протягом трьох років після закінчення університету.

Перелік дисциплін, що виносяться на державні екзамени, для осіб, котрі не склали ці екзамени, визначається навчальним планом, який діяв в рік закінчення студентом теоретичного курсу. Повторно складаються тільки ті державні іспити, з яких була отримана оцінка ";незадовільно";, з урахуванням змін, що відбулися у навчальних програмах цих дисциплін.

У випадках, коли захист магістерської роботи визнається незадо­вільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену відповідною кафед­рою.

Порядок підбиття підсумків роботи державної комісії

  1. Оцінки складання державних екзаменів, а також захисту магістерських робіт оголошуються у день їх складання (захисту) після оформлення відповідного протоколу засідання державної комісії. У протоколі відзначаються оцінки, одержані на державних екзаменах або при захисті магістерської роботи, записуються питання, задані випускникові, особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень та кваліфікація, який надано випускнику, та виданий диплом: звичайного зразка чи з відзнакою.

Протокол підписує голова і члени державної комісії, що брали участь у засіданні. Книга протоколів зберігається у справах на­вчального закладу.

  1. За підсумками діяльності державної екзаменаційної комі­сії зі спеціальності складається звіт, який затверджується на її заключному засіданні.

У звіті вказується: рівень підготовки фахівців з даної спеціальності, характеристика знань студентів; якість вико­нання магістерських робіт; актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану науки, техніки і питань виробництва; недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо за­безпечення організації роботи державної комісії.

У ньому даються пропозиції щодо покращення підготовки фахівців, усунення недоліків в організації проведення державних екзаменів і захисту магістерської роботи, рекомендації щодо направлення на навчання кращих студентів в аспірантурі. Відзначаються магістерські роботи, які можуть бути використані на підприємствах, у науково-дослідних установах тощо.

Звіт про роботу державної комісії складається в двох примірниках і подається ректору університету у двотижневий термін після закінчення роботи комісії.

  1. Питання про підсумки роботи державної комісії та розроб­лені відповідні заходи обговорюються на засіданні випускаючих кафедр, рад факультетів (інститутів) та університету.

  2. Узагальнені результати проведення державних екзаменів, захисту магістерських робіт з переліком характерних недоліків у підготовці фахівців та вжитих заходів щодо удосконалення роботи кафедр і факультетів (інститутів) разом з річним звітом надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

Схвалено Вченою радою
Волинського національного університету ім. Лесі Українки

Протокол № 5 від 27 грудня 2007 р.

ПОГОДЖЕНО

проректором з навчальної роботи

від 29. 06. 2009 р.

ВИМОГИ

до написання і оформлення випускних (дипломних та магістерських) робіт

Вступні зауваження

Наведені вимоги містять загальні методичні рекомендації до написання та оформлення випускних (дипломних та магістерських) робіт у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. На їх основі на кожному факультеті (інституті) для кожної спеціальності (напряму підготовки) розробляють науково-методичні рекомендації до виконання дипломних (магістерських) робіт із урахуванням специфіки фахової підготовки студентів, у яких подаються детальні вимоги та методичні рекомендації щодо підготовки, змісту та структури, написання, оформлення та захисту випускних робіт відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та критерії їх оцінювання.

Вимоги розроблені на основі діючого законодавства України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Волинського національного університету імені Лесі Українки:

Закони України ";Про освіту";, ";Про вищу освіту";; Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (затверджене наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993. №161);

Рекомендації про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.1993. №83-5/1259);

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліку основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (наказ МОНУ від 07.08.2002 р. №450 );

Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України, №6, 2007 р.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, які наводяться у дисертації, і списку опублікованих робіт, які наводяться в авторефераті // Бюлетень ВАК України, №3, 2008 р.

Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (затверджено вченою радою Волинського національного університету імені Лесі Українки із змінами, протокол № 11 від 29.05.2008 р.)

Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (затверджено вченою радою Волинського національного університету імені Лесі Українки із змінами, протокол № 11 від 29.05.2008 р.)

Положення про державну атестацію здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (затверджено вченою радою Волинського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 5 від 27.12.2007 р.)



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних і соціальних наук рада молодих вчених інституту гуманітарних і соціальних наук

  Документ
  ... Національногоуніверситету “Львівська політехніка” ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПРОЦЕС ... грамотно укладати документацію, а ... перелік ... длязабезпечення успішності навчальної ... кафедри давньої і нової історії України Волинськогонаціональногоуніверситету ...
 2. Міністерство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад " ужгородський національний університет " закарпатська торгово-промислова палата федерація професійних бухгалтерів і аудиторів україни

  Документ
  ... вищий навчальний заклад «Ужгородський національнийуніверситет», ... національний технічний університет АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРОЦЕС ... длязабезпечення адекватності освіти вимогам роботодавців. Всі перел ... студент Волинськийнаціональнийуніверситет імені ...
 3. Міністерство освіти і науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля (1)

  Документ
  ... Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчально ... Волинська ... документація. Документац ... длязабезпеченняпроцесу ... національногоуніверситету, викладач кафедри економіки, фінансів і кредиту Луганського державного університету ...
 4. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (2)

  Документ
  ... національнийуніверситет імені Юрія Федьковича Географічний факультет Кафедра ... для освоєння можливостей автоматизації процесу розробки проектної й конструкторської документац ... , Галицько-Волинської держави. ... чного забезпеченнянавчально-виховного процесу. ...
 5. Благовіщенський храм УПЦ Київського Патріархату при Національному Університеті “ Києво- Могилянська Академія”

  Документ
  ... Затурцях, Володимирі-Волинському, Нововолинську, ... 99- 105; Мицик Ю.А. З документації гетьмана І. Мазепи // СЛ ... … Цей перелік славних ... професор кафедри історії Національногоуніверситету ... ході навчальногопроцесу, при написанн ... , але длязабезпечення себе від ...

Другие похожие документы..