Главная > Документ


про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення розроблене у відповідності до Конституції України, Закону України „Про освіту”, Закону України „Про вищу освіту”, наказу Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 р. „Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”.

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (далі – Університет) на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб (далі – платна форма навчання), на навчання, яке фінансується з державного бюджету (далі – державна форма навчання).

1.2. Переведення студентів з платної форми навчання на державну здійснюється на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу підготовки зі спеціальності за умови наявності вакантних або додаткових держбюджетних місць.

1.3. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті відрахування з Університету студента, який навчався на державній формі, або переведення його на іншу форму навчання чи до іншого вищого навчального закладу, а також в разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткового державного місця, інших випадках.

1.4. Переведення студентів з платної форми навчання на державну здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності.

За виняткових умов і з дозволу Міністерства освіти і науки України можливе переведення з платної форми навчання на державну студентів інших курсів.

1.5. При переведенні з платної форми навчання на державну враховуються пільги, передбачені законодавством України для студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів 1 та 2 груп, малозабезпечених і багатодітних сімей та інше.

2. Оформлення документів

2.1. Про наявність вакантного державного місця на певному курсі і спеціальності деканат зобов’язаний повідомити студентів.

2.2. Особи, які навчаються на платній формі навчання і бажають навчатися за кошти державного бюджету, повинні протягом десяти днів з моменту отримання інформації про наявність вакантного державного місця подати в деканат документи:

– заяву на ім’я ректора Університету;

– копію залікової книжки, завірену методистом факультету;

– довідку про склад сім’ї;

– довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї;

– інші документи, які надають переважне право при переведенні.

2.3. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, деканат формує рейтинг успішності студентів платної форми, які навчаються на даному курсі та спеціальності.

2.4. На основі рейтингу успішності студентів та з урахуванням рекомендацій органів студентського самоврядування (зборів студентів курсу) деканат виносить рішення та готує службове подання про переведення на державну форму навчання студента, який має найвищий рейтинг успішності, разом з іншими документами подає на розгляд комісії по переведенню з платного навчання на вакантні місця державного замовлення (далі – Комісія) – до 15 числа поточного місяця.

Додаток 4. Зразок заяви студента

3. Розгляд документів Комісією та прийняття рішення

про переведення

3.1. Рішення про переведення осіб з платного навчання на державне приймається Комісією.

3.2. До складу Комісії входять: проректор з навчальної роботи, який є головою Комісії, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу, начальник навчального відділу, начальник планово-фінансового відділу, головний бухгалтер, декани факультетів (директори інститутів), представники органів студентського самоврядування тих факультетів, студенти яких переводяться з платного навчання на вакантні місця державного замовлення.

3.3. Рішення про переведення осіб з платної форми навчання на державну приймається шляхом голосування всіх членів Комісії.

3.4. Засідання Комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени Комісії.

4. Затвердження рішення Комісії та видання наказу

4.1. На основі рішення Комісії ректор Університету видає наказ про переведення студентів з платного навчання на вакантні місця державного замовлення.

Схвалено Вченою радою

Волинського державного університету

імені Лесі Українки

Протокол № 11 від 25 травня 2006 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ректором університету

від 05.06.2008 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про індивідуальний навчальний план студента

І. Загальні засади

 1. Індивідуальний навчальний план студента (ІНПС) згідно з вимогами ECTS та „Тимчасовим положенням про впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців”, затвердженим наказом Міністерства науки і освіти від 23.01.2004 р., є робочим документом студента, що відображає структурно-логічну схему підготовки фахівця з певної спеціальності, містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяги навчального навантаження студентів з усіх видів навчальної діяльності, типи індивідуальних завдань, систему оцінювання, а також результати поточної, підсумкової діяльності та державної атестації випускника.

 2. ІНПС формується на основі базового навчального плану підготовки фахівців за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та магістра в розрізі років (семестрів).

 3. Студент персонально відповідає за виконання ІНПС.

II. Порядок формування ІНПС

 1. ІНПС включає нормативні і вибіркові дисципліни, передбачені базовим навчальним планом.

 2. Сумарна трудомісткість навчальної роботи з дисциплін, що включені до ІНПС, у кожному семестрі повинна складати не менше 30 кредитів (60 кредитів на рік). Передбачено час на аудиторні заняття (лекції, практичні, семінарські, лабораторні), індивідуальну роботу викладача зі студентом та самостійну роботу студента.

 3. Студент складає ІНПС щороку (план наступного навчального року складається в кінці поточного) у розрізі семестрів і узгоджує з куратором. Далі ІНПС підписується студентом, куратором, затверджується деканом факультету, проректором з навчальної роботи.

 4. Зміни до ІНПС вносяться не пізніше перших двох тижнів навчання поточного навчального року (семестру) в тому випадку, якщо студент не почав опанування дисципліни, вивчення якої розраховано на декілька семестрів; затверджуються деканом факультету, проректором з навчальної роботи і подаються у навчальний відділ.

 5. Нормативні дисципліни, що входять до робочого навчального плану відповідного семестру, є обов’язковими для включення до ІНПС.

 6. Варіативну частину ІНПС складають вибіркові навчальні дисципліни, формування якої студент здійснює за участю куратора з урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової діяльності.

 7. Навчальні дисципліни, вивчені додатково, включаються до ІНПС за бажанням студента при наявності офіційного документа, виданого установою (у тому числі й закордонною), яка має право на надання послуг з вищої освіти.

8. У кожному із циклів дисциплін, які входять до навчального плану (гуманітарної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки),студент має можливість вибрати вибіркові дисципліни (у межах передбаченої варіативної складової), які в сукупності з нормативними (обов’язковими) формують його індивідуальний навчальний план.

9. Формування вибіркової складової ІНПС здійснюється в такому порядку:

9.1. Студенти першого курсу навчання отримують ІНПС, який сформовано випускаючою кафедрою до початку навчального року.

9.2. Деканати факультетів у вересні – жовтні першого року навчання ознайомлюють студентів з комплектом довідкових матеріалів, серед яких: перелік вибіркових дисциплін (за циклами) у розрізі навчальних років (семестрів), затверджений вченою радою університету, та анотації до цих дисциплін, підготовлені відповідними кафедрами.

9.3. Студенти, ознайомившись із матеріалами, підготовленими факультетами, структурно-логічними схемами підготовки фахівців і анотаціями вибіркових дисциплін, до 1 березня кожного навчального року подають у деканати свої заяви-побажання щодо вивчення тих чи інших вибіркових дисциплін для формування ІНПС наступного навчального року.

9.4. Деканати факультетів до 15 березня включають обрані студентами дисципліни до їх ІНПС, а далі організовують роботу щодо формування списків груп для вивчення тих чи інших вибіркових дисциплін і передають дану інформацію про це до навчального відділу.

9.5. Навчальні групи для вивчення певної вибіркової дисципліни формуються тоді, коли її обрали не менше 10-ти студентів. В іншому випадку дисципліна вивчається студентами в індивідуально-консультативному порядку за графіком, складеним кафедрою.

10. Узагальнена інформація про вибір студентами тих чи інших навчальних дисциплін, що надходить від деканатів, є підставою для включення цих дисциплін у розрахунки педагогічного навантаження відповідних кафедр на навчальний рік.

11. Зміни до варіативної складовоїсвого ІНПС на наступний навчальний рік студент може внести за заявою на ім’я декана факультету до 15 березня поточного року в тому випадку, якщо він не почав опанування дисципліни, вивчення якої розраховано на декілька семестрів.

12. Зміни, внесені до ІНПС затверджуються підписом декана факультету, проректора з навчальної роботи та подаються до навчального відділу.

13. Під час затвердження ІНПС на наступного навчального року враховується фактичне виконання студентом індивідуальногонавчального плану попередніх навчальних років.

14. Формування варіативної складової ІНПС освітньо-професійного рівня „магістр” здійснює випускаюча кафедра під час розробки магістерської програми зі спеціальності. У такому випадку свої індивідуальні потреби студент реалізує, вибираючи ту чи іншу магістерську програму зі спеціальності (спеціалізації).

 1. Щорічно після завершення навчального року ІНПС переглядаються і підписуються студентом та куратором.

III. Порядок ведення ІНПС

 1. Бланки ІНПС із кожної спеціальності відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня отримують працівники деканатів за кількістю осіб, зарахованих на навчання, після чого до них вписують індивідуальні дані студентів.

 2. На початку навчання студент освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” відповідно до порядку, описаного в розділі II, формує варіативну складову свого ІНПС.

 3. Одержавши заяви-побажання студентів з переліком вибраних дисциплін, працівники деканату надають відповідну інформацію кураторам, які контролюють внесення дисциплін, обраних студентом, до ІНПС. Після цього план підписується куратором і студентом, затверджується деканом і проректором з навчальної роботи та видається студенту.

 4. Протягом усього періоду навчання до ІНПС викладачами університету вносяться дані щодо поточної і підсумкової успішності студента з нормативних та вибіркових навчальних дисциплін та результати державної атестації.

IV. Контроль за виконанням ІНПС

 1. Контроль за виконанням ІНПС здійснює куратор випускаючої кафедри.

 2. Куратор призначається наказом ректора за поданням декана відповідного факультету. У рамках виконання своїх функцій куратор підпорядкований заступнику декана факультету, який відповідає за формування ІНПС.

 3. На куратора покладається виконання таких основних завдань:

 • надання кваліфікованих консультацій щодо формування ІНПС, його реалізації протягом усього періоду навчання;

 • ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою;

 • погодження ІНПС та подання його на затвердження деканові факультету, проректору з навчальної роботи;

 • контроль за реалізацією ІНПС на підставі відомостей про зараховані студенту залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо продовження навчання студента або його відрахування.

4. Куратор має право:

 • відвідувати всі види занять студента згідно з ІНПС;

 • подавати пропозиції деканові факультету щодо переведення на інший курс, відрахування та заохочення студента.

Схвалено Вченою радою

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

Протокол № 11 від 29 травня 2008 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ректором університету

від 01.04.2008 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення практики студентівВолинського національного університету імені Лесі Українки

З метою забезпечення організації, проведення і підведення підсумків навчальної та виробничої практик увести в дію Положення про практику у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Положення розроблене відповідно до Конституції України, Закону України ";Про освіту";. Закону України ";Про вищу освіту";. ";Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України"; №93 від 8 квітня 1993 р.

У цьому Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків навчальної та виробничої практик студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей у Волинському національному університеті.

1. Загальні положення. Мета, зміст, види та бази практик

Практика студентів є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів кожної спеціальності.

Метою практики с закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання: формування в них професійних умінь за відповідною спеціальністю для прийняття самостійних рішень у конкретних умовах роботи; виховання потреби систематично поновлювати свої знання для підтримання власної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні практичних знань і вмінь відповідно до різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності денної та заочної форм навчання, її види, тривалість і терміни визначені в навчальних планах.

Зміст практики визначається наскрізною та робочою програмами.

Наскрізна програма це навчально-методичний документ який містить перелік усіх видів практик згідно навчального плану певної спеціальності. Змістом наскрізної програми практики має бути: перелік усіх видів практик та їх тривалість; мета та завдання практик; орієнтовний перелік можливих видів та форм роботи; перелік документації, що необхідна для проходження практики; особливості проведення підсумкового контрою.

Наскрізна програма практики складається керівниками практики, обговорюється і погоджується завідувачами кафедри на засіданні кафедр, затверджується радою факультету (інституту), деканом факультету (інституту).

Робоча програма практики є навчально-методичним документом, який регламентує порядок проведення окремо взятої практики. Змістом робочої програми практики є: пояснювальна записка; мета та завдання практики; перелік знань, умінь та навичок яких має набути студент під час практики; зміст практики її структура, періодичність етапів; рекомендована література для ефективного проведення практики; методичні рекомендації щодо виконання конкретних практичних завдань і ведення документації; перелік індивідуальних завдань студентам; вимоги до документації яка ведеться студентом під час практики; обов'язки студента щодо бази проходження практики; підведення підсумків практики.

Робоча програма практики складається керівником практики від факультету (інституту), обговорюється на засіданні кафедри, погоджується завідувачем кафедри, затверджується деканом факультету (інституту).

Основними видами практик є: навчальна і виробнича.

Завданнями навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних знань та умінь із загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін.

Навчальна практика може проводитись у навчальних, навчально-виробничих майстернях, навчально-дослідних ділянках, навчально-практичних центрах та інших допоміжних об'єктах університету.

На навчальну практику студенти направляються згідно з розпорядженням декана факультету (інституту).

Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових і дипломних проектів (робіт).

Результатом переддипломної практики (як різновиду виробничої) та асистентської (як різновид) навчальної) є узагальнення та вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та формування готовності випускників до самостійної трудової діяльності, а також збір та опрацювання матеріалів для завершення дипломного проекту й оформлення його результатів.

Базою виробничої практики можуть бути організації та установи різних галузей та секторів освіти і науки, економіки, охорони здоров'я, культури, державного управління, фінансові та бюджетні установи, виробничо-промислові підприємства різних форм власності та інші, які забезпечені висококваліфікованими кадрами і відповідають вимогам програми практики відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Базою для проходження студентами навчальної (асистентської) практики можуть бути кафедри й інші підрозділи університету.

Студенти заочної форми навчання можуть пропонувати як бази проходження практики установи, підприємства та організації за основним місцем роботи.

2. Організація і керівництво практикою

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на ректора університету.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює проректор з навчальної роботи.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює навчальний відділ, керівник навчальної і виробничої практики університету.

Безпосереднє навчально-методичне керівництво та виконання програми практики забезпечують відповідні кафедри, керівники практики від кафедр.

Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення практики, є:

1) призначення керівників практики від кафедр (для студентів денної та заочної форм навчання):

2) розробка наскрізної і робочої програм практики студентів різних напрямів та спеціальностей усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів (для студентів денної і заочної
форм навчання).

Програми практики повинні відповідати вимогам галузевих стандартів вищої освіти, ураховувати специфіку спеціальності. Програми розробляються випускаючими кафедрами. рекомендуються методичними радами факультетів (інститутів), затверджуються проректором з навчальної роботи не пізніше ніж за семестр до її початку. Переглядатися та доопрацьовуватися вони повинні не рідше ніж один раз на п'ять років.

Програми практики повинні містити такі розділи:

цілі і завдання практики;

зміст практики:

індивідуальні завдання;

вимоги до звіту практики;

підведення підсумків практики

Розділи програми практики повинні включати методичні вказівки (рекомендації) щодо проходження практики, перелік літератури, необхідної документації, різноманітних заходів, що сприяють закріпленню знань, отриманих під час навчання;

3) складання тематики індивідуальних завдань на практику (для студентів денної та заочної форм навчання).

Індивідуальні завдання розробляються керівником практики від кафедри і видаються кожному студенту. Зміст індивідуального завдання повинен враховувати напрям підготовки, фах і спеціалізацію студента, теми курсових та дипломних (магістерських) робіт, конкретні умови і можливості баз практик, відповідати цілям та завданням навчального процесу;

4) підготовка форм звітної документації за результатами проходження практики і повідомлення студентів про систему звітності (подання письмового звіту,
виконання індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо)
(для студентів денної та заочної форм навчання);

 1. визначення баз практики (для студентів денної та заочної форм навчання);

 2. розподіл студентів за базами практик (для студентів денної та заочної форм навчання).

Студенти (не більше 20 %) можуть самостійно, за погодженням із керівником практики від кафедри, університету, визначати для себе базу практики і пропонувати її для використання (для студентів денної форми навчання);

7) формування пакету документів для організації виробничої (педагогічної) практики (для студентів денної форми навчання):

- укладання договорів про проведення виробничої (педагогічної) практики між
університетом та підприємствами, організаціями, установами м. Луцька

Договір для проходження виробничої практики укладається у двох примірниках - по одному базі практики й університету. Договір із базою практики укладається керівником практики від університету терміном на один рік. Підписується директором підприємства, установи, організації, з одного боку, ректором університету - з іншого. Договір погоджується планово-фінансовим, юридичним, навчальним відділами;

Додаток 5. Договір про проведення практики студентів.

- складання кошторису-калькуляції щодо витрат на проведення практики

Кошторис-калькуляція складається планово-фінансовим відділом на основі вказаної в договорі загальної кількості студентів та термінів практики;

Додаток 6. Кошторис-калькуляція витрат на проведення практики студентів

8) видання наказу по університету (для організації виробничої (педагогічної) та асистентської (навчальної) практики студентів денної та заочної форм навчання).

Наказ ректора про проведення практики формує керівник практики від факультету (інституту) не пізніше ніж за два тижні до початку практики У наказі визначаються місце і терміни проведення практики, склад студентських груп, відповідальний керівник за організацію практики й оформлення підсумкового звіту та її результати. Згідно з наказом, перед початком практики, керівник практики зобов'язується провести інструктаж із техніки безпеки зі студентами. Контроль за ходом практики покладається на декана факультету (інституту); контроль за виконанням наказу - на проректора з навчальної роботи. Наказ візується деканом факультету (інституту), начальником юридичного, загального, планово-фінансового, навчального відділів, головним бухгалтером, проректорами з навчально-виховної та навчальної роботи. Підписується ректором університету:

9) укладання трудової угоди між університетом і керівником від бази практики (при організації виробничої (педагогічної) практики студентів денної форми навчання).

Трудова угода укладається у трьох примірниках: два зберігається у Замовника й один - у Виконавця. Трудова угода візується планово-фінансовим, юридичним, навчальним відділами. Затверджується ректором університету.

Додаток 7. Трудова угода

Договір, кошторис-калькуляція, трудова угода є необхідним пакетом документів, на основі яких студент проходить виробничу практику;

10) оформлення довідки про здійснення безпосереднього керівництва практикою студентів на кожній базі практики відповідно до кількості вказаної у трудовій угоді (для організації виробничої (педагогічної) практики студентів денної форми навчання)

Довідка підписується директором підприємства, установи, організації. На її основі здійснюється оплата керівнику практики від бази практики.

Додаток 8. ДовідкаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних і соціальних наук рада молодих вчених інституту гуманітарних і соціальних наук

  Документ
  ... Національногоуніверситету “Львівська політехніка” ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПРОЦЕС ... грамотно укладати документацію, а ... перелік ... длязабезпечення успішності навчальної ... кафедри давньої і нової історії України Волинськогонаціональногоуніверситету ...
 2. Міністерство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад " ужгородський національний університет " закарпатська торгово-промислова палата федерація професійних бухгалтерів і аудиторів україни

  Документ
  ... вищий навчальний заклад «Ужгородський національнийуніверситет», ... національний технічний університет АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРОЦЕС ... длязабезпечення адекватності освіти вимогам роботодавців. Всі перел ... студент Волинськийнаціональнийуніверситет імені ...
 3. Міністерство освіти і науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля (1)

  Документ
  ... Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчально ... Волинська ... документація. Документац ... длязабезпеченняпроцесу ... національногоуніверситету, викладач кафедри економіки, фінансів і кредиту Луганського державного університету ...
 4. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (2)

  Документ
  ... національнийуніверситет імені Юрія Федьковича Географічний факультет Кафедра ... для освоєння можливостей автоматизації процесу розробки проектної й конструкторської документац ... , Галицько-Волинської держави. ... чного забезпеченнянавчально-виховного процесу. ...
 5. Благовіщенський храм УПЦ Київського Патріархату при Національному Університеті “ Києво- Могилянська Академія”

  Документ
  ... Затурцях, Володимирі-Волинському, Нововолинську, ... 99- 105; Мицик Ю.А. З документації гетьмана І. Мазепи // СЛ ... … Цей перелік славних ... професор кафедри історії Національногоуніверситету ... ході навчальногопроцесу, при написанн ... , але длязабезпечення себе від ...

Другие похожие документы..