Главная > Документ


Перелік документації деканату

для забезпечення навчального процесу

у Волинському національному університеті

імені Лесі Українки

№ З/п

Назва документу

Термін зберігання

1.

План роботи факультету

5 р.

2.

План роботи та протоколи засідань Ради факультету, методичної ради факультету

постійно

3.

Навчальні плани

1 р.

4.

Робочі навчальні плани

1 р.

5.

Матеріали щодо організації і проведення практик

1 р.

6.

Графіки навчального процесу (по семестрах)

1 р.

7.

Розклад занять

1 р.

8.

Розклад заліків, екзаменів, консультацій до екзаменів

1 р.

9.

Графік навчальних консультацій

1 р.

10.

Звіти про підсумки заліково-екзаменаційних сесій

5 р.

11.

Книга персонального обліку студентів (списки студентів факультету по спеціальностях і групах денної, заочної форм навчання та екстернату

10 р.

12.

Книга обліку руху студентів денної та заочної форми навчання

Доки не мине потреба

13.

Книга успішності студентів денної, заочної форм навчання та екстернату

5 р.

14.

Книга реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей

5 р.

15.

Книга реєстрації залікових книжок і студентських квитків

5 р.

16.

Книга реєстрації виданих студентам довідок (для заочної форми навчання)

3 р.

17.

Журнали академічних груп

5 р.

18.

Документація ДЕК (склад комісії, протоколи, зведена відомість про успішність випускників, додатки до дипломів), звіт про роботу ДЕК

75 р. (в архіві)

19.

Протоколи засідань стипендіальної комісії

5 р.

20.

Книга контрольних відвідувань занять викладачів деканом

5 р.

21.

Відомості про виконання на факультеті навчального навантаження викладачами кафедр факультету (по семестрах)

5 р.

22.

Індивідуальні навчальні плани студентів

передаються в особову справу

23.

Накази ректора, положення ВНЗ

Перелік документації кафедри

для забезпечення навчального процесу

у Волинському національному університеті

імені Лесі Українки

№ З/п

Назва документу

Термін зберігання

1.

План роботи кафедри

5 р.

2.

Протоколи засідань кафедри

постійно

3.

Загальні розрахунки навчального навантаження кафедри на навчальний рік

5 р.

4.

Індивідуальні плани роботи викладачів, картки навантаження

3 р.

5.

Робочі плани та робочі програми з курсів, закріплених за кафедрою, типові програми з кожної дисципліни

1 р.

6.

Перелік і програми спецкурсів, факультативів

1 р.

7.

Плани роботи проблемних груп

1 р.

8.

Екзаменаційні білети, перелік питань до державних іспитів

1 р.

9.

Графік проведення навчальних консультацій, індивідуальних занять викладачами кафедр

1 р.

10.

Програми педагогічної, виробничої і навчальної практик.

Звіти керівників

1 р.

5 р.

11.

Тематика курсових робіт

3 р.

12.

Тематика дипломних робіт

5 р.

13.

Графіки проведення проміжного і підсумкового контролю з кожної дисципліни

1 р.

14.

Графіки проведення відкритих занять

1 р.

15.

Журнал взаємовідвідувань викладачами навчальних занять

5 р.

16.

Журнал контрольних відвідувань навчальних занять завідувачем кафедрою

5 р.

17.

Списки наукових та методичних публікацій викладачів

доки не мине потреба

18.

Плани роботи методичних і наукових семінарів кафедри

1 р.

19.

Плани підготовки видання викладачами кафедри навчально-методичної та науково-методичної літератури

5 р.

20.

Плани підвищення кваліфікації викладачів та їх виконання

3 р.

21.

Положення про лабораторію

до заміни

22.

Графіки роботи навчально-допоміжного персоналу

3 р.

23.

Накази ректора, положення ВНЗ

доки не мине потреба

ЗАТВЕРДЖЕНО

ректором університету

від 05.06.2008 р.

положення

про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

1. Загальні положення

Політичні і соціально-економічні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, її інтеграція в світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої на розвиток нового громадянина, забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців із вищою освітою. Україна приєднанням до Болонської угоди підтвердила бажання і готовність до інтеграції в освітній і науковий простір Європи, у зв’язку з чим активно здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Однією з передумов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти є реалізація системою вищої освіти України принципів Болонського процесу.

У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, що належать до вищої освіти Європи. Цю конвенцію підписали 43 країни (Україна в тому числі), більшість із яких сформулювали згодом принципи Болонської декларації. Лісабонська угода декларує наявність і цінність різноманітних освітніх систем і ставить за мету створення умов, за яких більша кількість людей, скориставшись усіма цінностями і надбаннями національних систем освіти і науки, зможе бути мобільною на європейському ринку праці.

Через рік чотири країни — Франція, Італія, Велика Британія та Німеччина — підписали так звану Сорбонську декларацію, завдання якої спрямовані на створення відкритого європейського простору вищої освіти, що має стати більш конкурентоспроможним на світовому ринку освітніх послуг. Основна ідея цих документів — циклова та ступенева структура вищої освіти, використання системи кредитів (ECTS), міжнародне визнання бакалавра як рівня вищої освіти та надання йому права продовжувати навчання за освітніми програмами магістра і докторська підготовка з дотриманням положень Лісабонської угоди.

Загалом визначальними критеріями освіти в рамках Болонського процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між суб’єктами освіти; відповідність європейському ринку праці; мобільність; сумісність кваліфікації на вузівському та післявузівському етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності Європейської системи освіти, відповідність ступенів і циклів підготовки, посилення науково-дослідницької компоненти освіти на основі наукової інтеграції країн-учасниць угоди.

У зв’язку з цим рішеннями Колегії Міністерства освіти і науки України від 28 лютого 2003 p. (протокол № 2/3- 4) та від 24 квітня 2003 p. (протокол №5/5-4) передбачено проведення з 2004/2005 навчального року педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (далі — КМСОНП) у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, а рішенням колегії від 24.03.2005 року вищі навчальні заклади зобов’язано запровадити КМСОНП з 2005/2006 навчального року для студентів усіх напрямів підготовки і спеціальностей.

Основним завданням упровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців є використання передбаченої Болонською декларацією системи академічних кредитів, що аналогічна ЕСТS (Європейській кредитно-трансферній системі). Саме її розглядають як засіб підвищення мобільності студентів при переході з однієї навчальної програми на іншу, включно з програмами післядипломної освіти. ЕСТS стане багатоцільовим інструментом визнання й мобільності, засобом реформування навчальних програм, а також засобом передачі кредитів вищим навчальним закладам інших країн. Важливий аспект запровадження кредитної системи накопичення — можливість враховувати всі досягнення студента, а не тільки навчальне навантаження, наприклад, участь у наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо.

Визначення змістових модулів навчання з кожної дисципліни, узгодження кредитних систем оцінювання досягнень студента повинно стати основою для вирішення ще однієї задекларованої в Болоньї мети — створення умов для вільного переміщення студентів, викладачів, менеджерів освіти та дослідників на теренах Європи.

Обов’язковою також є наявність внутрішніх та зовнішніх державних і громадських систем контролю та оцінки якості освіти.

Це Положення розроблено відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 48 „Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, від 23.01.2004 р. № 49 „Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 рр.” та Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затвердженого наказом МОН України від 23.01.2004 р. № 48, наказу № 774 від 30.12.2005 р. „Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, рекомендацій Міністерства освіти і науки України „Щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації”, „Щодо структури та ведення індивідуального навчального плану студента”, „Щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів” № 774 від 31.12.2005 р.

Положення конкретизує викладені в міністерських документах загальні принципи організації навчального процесу за кредитно-модульною системою та забезпечує умови для впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у Волинському державному університеті імені Лесі Українки.

1.1. Загальна характеристика КМСОНП

Метою впровадження КМСОНП є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти в європейському та світовому освітньому і науковому просторі.

Основними завданнями КМСОНП є:

- адаптація ідей ECTS до системи вищої освіти України для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;

- забезпечення можливості навчання студента за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована на основі вимог замовників та побажань студента і сприяє його саморозвитку і, відповідно, підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві;

- стимулювання учасників навчального процесу з метою досягнення високої якості вищої освіти;

- унормування порядку надання студентові можливості отримати професійні кваліфікації відповідно до ринку праці.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних і соціальних наук рада молодих вчених інституту гуманітарних і соціальних наук

  Документ
  ... Національногоуніверситету “Львівська політехніка” ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПРОЦЕС ... грамотно укладати документацію, а ... перелік ... длязабезпечення успішності навчальної ... кафедри давньої і нової історії України Волинськогонаціональногоуніверситету ...
 2. Міністерство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад " ужгородський національний університет " закарпатська торгово-промислова палата федерація професійних бухгалтерів і аудиторів україни

  Документ
  ... вищий навчальний заклад «Ужгородський національнийуніверситет», ... національний технічний університет АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРОЦЕС ... длязабезпечення адекватності освіти вимогам роботодавців. Всі перел ... студент Волинськийнаціональнийуніверситет імені ...
 3. Міністерство освіти і науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля (1)

  Документ
  ... Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчально ... Волинська ... документація. Документац ... длязабезпеченняпроцесу ... національногоуніверситету, викладач кафедри економіки, фінансів і кредиту Луганського державного університету ...
 4. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (2)

  Документ
  ... національнийуніверситет імені Юрія Федьковича Географічний факультет Кафедра ... для освоєння можливостей автоматизації процесу розробки проектної й конструкторської документац ... , Галицько-Волинської держави. ... чного забезпеченнянавчально-виховного процесу. ...
 5. Благовіщенський храм УПЦ Київського Патріархату при Національному Університеті “ Києво- Могилянська Академія”

  Документ
  ... Затурцях, Володимирі-Волинському, Нововолинську, ... 99- 105; Мицик Ю.А. З документації гетьмана І. Мазепи // СЛ ... … Цей перелік славних ... професор кафедри історії Національногоуніверситету ... ході навчальногопроцесу, при написанн ... , але длязабезпечення себе від ...

Другие похожие документы..