Главная > Документ


Psiholoģijas Augstskola

Profesionālā bakalaura

studiju programma

Psiholoģijā”

(kods 42310)

Pašnovērtējuma ziņojums

un akreditācijas materiāli

Rīga

2008

Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrijas

Augstākās izglītības departamentam

Pieteikums

Studiju programmas akreditācijai

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Psiholoģijas Augstskola

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un tālruņa numurs

Lomonosova 4, Rīga, Latvija, LV-1019, tālr.+37167100608, fakss +37167100219, e-mail: psa@psy.lv, mājas lapa: www.psy.lv

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas numurs

Reģ.Nr.40003261174

Studiju programmas nosaukums

Profesionālā bakalaura studiju programma “Psiholoģija”

Studiju programmas kods

42310

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

pilna laika klātiene 4 gadi (8 semestri) 160 kredītpunkti

nepilna laika klātiene 4 gadi 5 mēneši (9 semestri) 160 kredītpunkti

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

Vidējā vispārējā izglītība

Iegūstāmais grāds un kvalifikācija

Profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija “Psihologa asistents”

Studiju programmas īstenošanas vieta un veids

Psiholoģijas Augstskola, Rīga;

PA Daugavpils filiāle, Dzelzceļa iela 3, LV-5403;

PA Liepāja filiāle, Liedaga iela 3, LV-3401

PA Jēkabpils filiāle, Meža iela 9, LV-5201;

PA Jelgavas filiāle, Ozolnieki, Skolas iela 4b. LV-3018

Par licencēšanu atbildīgā persona

Studiju programmas direktore, dr.psych. L.Kaļiņņikova

PA rektore Ž.Caurkubule

Saturs

 1. Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” akreditācijai 2

 2. Saturs 3

 3. Izraksts no PA Senāta sēdes protokola 5

 4. PA akreditācijas lapa 6

 5. Pieteicēja garantijas (likvidācijas gadījumā) 7

 6. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu perspektīvais vērtējums Latvijas valsts interešu kontekstā 8

 7. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu apraksts 9

  1. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu mērķi, uzdevumi un kompetences 9

  2. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu apjoms, struktūra, saturs un plānotie rezultāti 11

   1. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu apjoms un struktūra 11

   2. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu sastāvdaļas un studiju rezultāti 12

  3. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu atbilstība Profesionālās augstākās izglītības standartam un psihologa asistenta profesijas standartam 13

  4. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu pašnovērtējums 18

   1. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu salīdzinājums ar 2002.g. akreditēto studiju programmu 18

   2. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu salīdzināšana ar Latvijas un citu valstu augstskolu līdzīgām studiju programmām 27

  5. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu praktiskā īstenošana 34

   1. Studiju procesa organizācija 34

   2. Studiju metodes un formas 36

   3. Studentu zināšanu novērtēšana 37

   4. Imatrikulācijas noteikumi 38

   5. Studentu pētnieciskais darbs 38

  6. Studējošo skaits programmā 39

  7. Studējošo aptaujas un to analīze 42

  8. Absolventu aptaujas un to analīze 42

  9. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 43

  10. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu vadība 44

  11. Darba devēju aptaujas 45

 8. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 45

  1. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu akadēmiskā personāla skaits 45

  2. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu akadēmiskā personāla zinātniskās darbības virzieni 47

  3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 49

   1. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem 50

 9. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām PA 50

 10. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 51

  1. PA finansēšanas avoti 51

  2. Materiāli-tehniskā bāze 52

  3. PA bibliotēka un tās filiāļu bibliotēkas fonds 54

  4. Psihofizioloģijas un eksperimentālā laboratorija 55

   1. Laboratorijas darba saturs 55

   2. Laboratorijas materiāli-tehniskā bāze 56

 11. Ārējie sakari 57

 12. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu attīstības plāns 61

Pielikumi

 1. pielikums Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu studiju plāns

 2. pielikums Studiju kursu aprakstu anotācijas

 3. pielikums Līgumi par prakses vietām

 4. pielikums Studentu zinātnisko publikāciju saraksts

 5. pielikums Studentu aptaujas anketa

 6. pielikums Potenciālo darba devēju atzinumi

 7. pielikums Absolventu aptaujas anketa

 8. pielikums Akadēmiskā personāla sastāvs

 9. pielikums Studiju programmas docētāju Curriculum Vitae

10. pielikums Akadēmiskā personāla publikācijas

11. pielikums Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs

12. pielikums Akadēmiskā personāla piedalīšanās projektos un grantos

 1. pielikums Akadēmiska personāla kvalifikācijas celšana

 2. pielikums Plānotie PA ieņēmumi un izdevumi

 3. pielikums Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu tehniskais nodrošinājums Rīgā un filiālēs

 4. pielikums Līgumi par sadarbību

 5. pielikums Diploma paraugs

Izraksts no PA Senāta sēdes protokola

Nav pieejams elektroniskā veidā

PA akreditācijas lapa

Nav pieejams elektroniskā veidā

Pieteicēja garantijas (likvidācijas gadījumā)

Nav pieejams elektroniskā veidā

6. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu perspektīvais vērtējums Latvijas valsts interešu kontekstā

1998.gada 25.maijā Sorbonnas deklarācija pieteica Eiropas augstākās izglītības telpas izveidošanu ka galveno līdzekli pilsoņu mobilitātes, to nodarbinātības un kontinenta vispārējās attīstības labā.

1999.gadā pieņemtā Boloņas deklarācija nosaka izglītības sistēmas nepārtrauktu piemērošanos mainīgajam vajadzībām, sabiedrības prasībām un jaunākajiem zinātnes sasniegumiem.

Viena no raksturīgākajām Latvijas sabiedriskās dzīves īpatnībām ir sakaru paplašināšana ar Eiropas Savienības un citu valstu organizācijām. Veiksmīgai saskarsmei nepieciešama prasme ņemt vērā dažādu kultūru pārstāvju saskarsmes psiholoģiskās īpatnības.

Globalizācijas procesi noved pie tā, ka Latvijā ir palielinājušies iedzīvotāju migrācijas procesi, kas pieprasa daudzu psiholoģisko problēmu risinājumu. Piemēram, nepilnas ģimenes problēmas risināšanu, kad bērni tiek atstāti vecākās paaudzes aizbildniecībā, jo vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem (http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp) 2005.gadā no Latvijas izbrauca 56 887 Latvijas iedzīvotāju, turpretim, 2006.gadā – 57 734 Latvijas iedzīvotāju.

Latvijā aktuāla ir palikusi ģimenes saglabāšanas problēma. 2005. gadā reģistrētas ir 12 544 laulības, šķirtas ir 6 341 laulības, 2006. gadā reģistrētas ir 14 616 laulības, šķirtas – 7 249 laulības (http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp).

Tāpat kā visā pasaulē, Latvijā diezgan liela problēma ir cilvēku ar dažādām atkarībām un ieslodzīto psiholoģiskais atbalsts, sociālā adaptācija, ka arī psiholoģiskā palīdzībā sociālās rehabilitācijas procesā. 2005.gadā ārstniecības uzskaitē esošie slimnieki ar narkotisko un psihoaktīvo vielu atkarību – 2 441, 2006.gadā – 2 560, 2005.gadā ārstniecības uzskaitē esošie slimnieki ar alkoholisma saslimstību – 27 648, 2006.gadā – 29 391 (http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp). Cietumos atrodošos personu skaits 2005. gada beigās – 6 998, 2006.gada beigās – 6 636 (http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp). Šajā sakarā palielinās penitenciārās un klīniskās psiholoģijas loma.

Sakarā ar pensionēšanas vecuma paaugstināšanu (http://www.lm.gov.lv/?sadala=365), ir radusies nepieciešamība risināt psiholoģiskās veselības uzturēšanas, kā arī psiholoģiskā atbalsta profesionālo un vecuma krīžu perioda jautājumus, kas skar cilvēkus, kuri atrodas psihofizioloģisko funkciju atslābuma vecumā.

Bērnu, pusaudžu un vecāku psiholoģiskā atbalstīšana ir pieprasīta tāpat kā agrāk.

Uzņēmējdarbības un pakalpojumu sfēras attīstība ir izraisījusi prasību pieaugumu darbiniekiem un speciālistiem, tādēļ psihologs organizācijās nodarbojas ar personāla atlasi, nodrošina darbinieku karjeras izaugsmes apmācot un konsultējot.

Mācību kursu, kas nodarbojas ar dažāda profila speciālistu kvalifikācijas celšanu, kā arī pārkvalificēšanu un jaunu kvalifikāciju iegūšanu, tīkla paplašināšanās ir izraisījusi pieprasījumu psihologiem, kuri pārzina personāla vadību, darba psiholoģiju un stresa vadību.

Latvijas valsts interesēs ir izglītot akadēmiski un profesionāli labi sagatavotus psihologus, kuru zināšanas un prasmes balstās uz mūsdienu psiholoģijas teorijām, kuri ir ar augstas kvalitātes kompetenci. Mūsdienu prasības psihologu sagatavošanas līmenim nosaka Latvijas Republikas un Eiropas Savienības profesijas standarts.

Profesionālā bakalaura studiju programma „Psiholoģija” atbilst profesijas standartam, piedāvājot studentiem apgūt zināšanas un iemaņas, kas dot iespēju kļūt par pieprasītiem speciālistiem darba tirgū. Studiju kursi ļauj gūt priekšstatu par dažādu psiholoģijas nozaru problēmām un to atrisinājumiem. Meistarklases, praktikumi un treniņi studiju programmas ietvaros dod iespēju apgūt praktiskās iemaņas darbā ar psiholoģiskajām tehnikām, testiem un izpētes metodē. Studiju prakse ļauj iegūtās zināšanas un prasmes pielietot reālās situācijās, kas saistītas ar personāla atlasi, treniņu, novērošanas un interviju vadīšanu.

Studenti, kas apguvuši studiju programmu, varēs stāties jebkura novirziena maģistratūrā. Iegūtā kvalifikācija ļauj strādāt par psihologa asistentu jebkurā organizācijā, piemēram, skolā, personāla atlases nodaļā bankā vai firmā, ģimenes centrā, cietumā, krīžu un konsultatīvajos centros u.c.

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” aktualitāte Latvijas valsts interešu kontekstā ir atspoguļota:

 • dalība zinātniskās darbības attīstībā; ģimeņu psiholoģiskais atbalsts;

 • cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālā adaptācija;

 • padzīvojošu cilvēku sociālā adaptācija;

 • atkarīgo un stigmatizēto grupu sociālā adaptācija;

 • sociālā adaptācija imigrantu integrācijas procesā Latvijas sociokulturālajā vidē.

7. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu apraksts

7.1. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu mērķi, uzdevumi un komptences

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Psiholoģija” (43314) ar psihologa kvalifikācijas iegūšanu (licence Nr.04023-4, no 2004.gada 13.februāra līdz 2007.gada 13.februārim; akreditācijas lapa Nr.037-516, no 25.06.2002.) pārveidota uz profesionālā bakalaura studiju programmu “Psiholoģija” (42310) ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu (licence Nr.04023-9, no 17.01.2006. līdz 17.01.2009.), saglabājot studiju programmas akreditāciju. Piedāvātās profesionālā bakalaura studiju programmas “Psihologa asistents” saturs tika pārveidots atbilstoši LR profesijas standarta un otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības standarta prasībām, kā arī, ņemot vērā mūsdienu Eiropas Savienības darba tirgus vajadzības un Latvijas kā jaunās ES un Šengenas zonas dalībvalsts sociokulturālo situāciju. Programma pilnveidota, ņemot vērā psihologu sagatavošanas prasības citās Latvijas un ES augstākajās izglītības iestādēs. Programmas “Psihologa asistents” studiju plāns (sk.1.pielikumā) un studiju kursu apraksti (sk.2.pielikums). Pēc profesionālā bakalaura programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Psihologa asistents” un profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā.

Programmas stratēģiskie mērķi:

1. Sagatavot psihologa asistentus, kas būtu spējīgi:

 • Risināt profesionālos uzdevumus atbilstoši savai kvalifikācijai dažādās sfērās: uzņēmējdarbība, izglītība, sociālā sfēra, politika;

 • Izmantot profesionālajā darbībā prasmi sniegt psiholoģisko atbalstu un palīdzību cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams;

 • Sekmīgi konkurēt Latvijas un citu valstu darba tirgū, pielāgoties mainīgajiem mūsdienu sociāli ekonomiskajiem apstākļiem;

 • Turpināt izglītību maģistratūrā gan PA, gan citās augstākās izglītības iestādēs.

2. Veicināt cilvēku psiholoģiskās veselības saglabāšanu.

Programmas specifiskie mērķi:

 • Pilnveidot studiju saturu un organizāciju, ņemot vērā psihologa asistenta profesionālās sagatavotības prasības un mainīgos darba tirgus apstākļus;

 • Radīt studentiem labvēlīgus apstākļus personīgajai un profesionālajai izaugsmei;

 • Rosināt docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu, viņu sadarbību ar citam Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm, asociācijām un dažādām psiholoģijas sfēras organizācijām, zinātniski un pētnieciskās aktivitātes, jaunu izglītības tehnoloģiju apgūšanu un to ieviešana studiju procesā;

 • Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi atbilstoši Eiropas attīstīto valstu līmenim;

 • Radīt labvēlīgus apstākļus starptautisko kontaktu paplašināšanai un studentu un docētāju pieredzes apmaiņai starp citu valstu augstākajām izglītības iestādēm;

 • Radīt labvēlīgus apstākļus visu PA filiāļu studentu apvienošanai.

Programmas uzdevumi

Mērķu realizēšanai izstrādāti studiju programmas uzdevumi. Programmas uzdevumi atbilst profesionālās sagatavošanas programmas saturam, kas satur sekojošus moduļus: vispārizglītojošais, nozares teorētiskais, profesionālās specializācijas, prakse.

Vispārizglītojošie uzdevumi:

  • Attīstīt motivāciju sava kultūras līmeņa, erudīcijas paaugstināšanai, redzes loka paplašināšanai;

  • Attīstīt sociālās un komunikatīvās pamatiemaņas;

  • Apgūt un attīstīt mūsdienu zinātniskā pasaules uzskata un metodoloģiskās analīzes iemaņas;

Nozares teorētiskie un informācijas pielietošanas uzdevumi:

 • Apgūt teorētiskās zināšanas dažādās psiholoģijas nozarēs;

 • Apgūt spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas;

 • Apgūt informācijas ieguves, atlases un apstrādes prasmes;

 • Attīstīt pētniecības prasmes;

 • Apgūt prasmes efektīvi izmantot sava zinātniskajā un profesionālajā darbā informatīvās tehnoloģijas.

Profesionālās specializācijas uzdevumi:

 • Attīstīt profesionālās prasmes un iemaņas;

 • Attīstīt motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei;

 • Apgūt profesionālās ētikas principus un prast pielietot praksē;

 • Attīstīt sociālo kontaktu veidošanas un uzturēšanas prasmes.

Prakses uzdevumi:

 • Apgūt teorētisko zināšanu pielietošanu praksē;

 • Attīstīt profesionālas izaugsmes motivāciju.

Studiju plānotie rezultāti: students, kurš sekmīgi apguvis studiju programmu, iegūst profesionālā bakalaura grādu un kvalifikāciju “Psihologa asistents”, kas atbilsts 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un psihologa asistenta profesijas standartam. Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj studentiem strādāt dažādās sociālajās struktūrās, kā piemēram, skolās, organizācijās, sociālās palīdzības (krīžu centros), policijas pārvaldēs, Iekšlietu un Tieslietu ministrijas, psiholoģiskās ekspertīzes centrā, u.c., tādējādi paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Esošās un 2002.gadā akreditētās programmas mērķu un uzdevumu salīdzināšana

Analizējot mērķus un uzdevumus, ir noteiktas šādas atšķirības:

Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Psiholoģija” (2002.g.)

Profesionālā bakalaura studiju programma “Psiholoģija” (2008.g.)

Uzstādīti 2 vispārēji mērķi, kas saistīti ar kvalitatīvas profesionālās izglītības iegūšanu izvēlētajā specializācijā

Izdalīti stratēģiskie un specifiskie mērķi, kas ir uzstādīti, ņemot vērā darba tirgus prasības:

- Stratēģiskie mērķi ir saistīti konkurētspējīga speciālista sagatavošanu;

- Specifiskie mērķi ir saistīti studiju procesu organizēšanu

Uzdevumi ir vispārēji, kas saistīti ar profesionālo iemaņu apgūšanu un iespēju pielietot iegūtās zināšanas praksē un starptautisko kontaktu paplašināšanu

Uzdevumi konkretizēti un iedalīti moduļos, atbilstoši profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un psihologa asistenta profesijas standartam

7.2. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu apjoms, struktūra, saturs un plānotie rezultāti

7.2.1. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu apjoms un struktūra

Studiju programmas ilgums: 4 gadi pilna laika studijās (8 semestri)

4,5 gadi nepilna laika studijās (9 semestri)

Studiju programmas apjoms: 160 kredītpunkti (240 ECTS)

Kredītpunkti: 1 KP atbilst 40 ak. darba stundām nedēļā

Studiju programma tiek realizēta Rīgā un filiālēs: Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā. PA filiālēs studijas tiek realizētas nepilna laika klātienē (4,5 gadi – 9 semestri).

Saskaņā ar profesionālās augstākās izglītības valsts standartu , kopējais studiju ilgums profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz 4 gadi (studiju programmas plānu sk. 1.pielikums).

Valsts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarts nosaka izglītības programmas obligāto saturu, un studiju programmas sastāvdaļas atbilst profesionālo programmu obligātajam saturam.

Studiju programmas pamatsastāvdaļas un to apjoms (sk. 1.pielikums):

   1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 KP)

   2. Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģijas kursi (36 KP)

   3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 KP)

   4. Brīvās izvēles daļa (6 KP)

   5. Prakse (26 KP)

   6. Kursa darbs

   7. Valsts pārbaudījums (12 KP)

7.2.2. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu sastāvdaļas un studiju rezultāti

Visi studiju kursi realizē izvirzītos uzdevumus.

Vispārizglītojošie studiju kursi

Apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus studenti:

 • Apgūst un attīsta mūsdienu zinātniskā pasaules uzskata un metodoloģiskās analīzes iemaņas (Loģika, Filozofija, Socioloģija);

 • Attīsta sociālās un komunikatīvās pamatiemaņas, pārvalda runas tehniku un var uzstāties publiski (Svešvaloda, Cilvēktiesību pamati, Retorika);

 • Apgūst uzņēmējdarbības profesionālo kompetenci un zināšanas ekonomikas un vadības jomā (Ekonomikas pamati, Vadības zinātne, Lietvedība);

 • Apgūst likumdošanas pamatus (Tiesību zinātne, Darba likumdošana);

 • Apgūst pedagoģijas zināšanu pamatus (Pedagoģija).

Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju kursi

Apgūstot nozares teorētiskos un informācijas tehnoloģiju kursus studenti:

 • apgūst fundamentālas psiholoģijas disciplīnas, kas ir nozares teorētiskā bāze (Vispārīgā psiholoģija, Psihes bioloģiskie pamati, Psiholoģijas vēsture, Attīstības psiholoģija, Sociālā psiholoģija, Personības psiholoģija, Neiropsiholoģija, Kognitīvā psiholoģija);

 • apgūst zināšanas zinātniskā pētījuma metodoloģijas un psihometrikas jomā (Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija, Psihometrika);

 • pilnveido informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes (Informātikas pamati);

 • apgūst informācijas ieguves, atlases un apstrādes, kā arī eksperimentālās darbības prasmes (Eksperimentālā psiholoģija, Pētījuma datu datorapstrāde).

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

Apgūstot nozares profesionālās specializācijas studiju kursus studenti apgūst padziļinātas zināšanas psiholoģijas apakšnozarēs, zināšanas un praktiskās iemaņas profesionālajai darbībai, kā arī attīsta motivāciju tālākai izglītībai un profesionālajai izaugsmei:

 • Ievads specialitātē (“Ievads specialitātē”, “Psihologa darba ētika”);

 • Sociālās psiholoģijas un Organizāciju psiholoģijas studiju kursi (“Saskarsmes psiholoģija”, “Organizāciju psiholoģija”, “Ģimenes psiholoģija”, “Organizāciju pētīšanas psiholoģiskās metodes (praktikums)”, “Lietišķās saskarsmes treniņš”, “Sociāli psiholoģiskā treniņa vadīšanas metodes”, “Psiholoģijas tehnoloģijas personāla vadīšanā”, “Aktīvās pārdošanas treniņš”, “Komandas veidošanas treniņš”, “Profesionālās karjeras izvēle”;

 • Personības psiholoģijas studiju kursi (“Diferenciālā psiholoģija”, “Personības izaugsmes treniņš”, “Efektīvās pašprezentēšanas treniņš”, “Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā”);

 • Uzvedības bioloģiskie pamati Psihofizioloģijas studiju kursi (“Psihofizioloģija”, “Eksperimentālās psiholoģijas un psihofizioloģijas praktikums”);

 • Veselības psiholoģijas studiju kursi (“Veselības psiholoģija , “Stresa menedžments”);

 • Studiju kursi, kas pēta personības psihopatoloģiju (“Klīniskā psiholoģija”, “Ievads psihiatrijā”, “Ievads psihoterapijā”);

 • Izpētes metožu un diagnostikas studiju kursi (“Psihodiagnostika I”, “Psihodiagnostika II (praktikums)”, ”Bērnu psiholoģiskā izpēte”, “Organizāciju pētīšanas psiholoģiskās metodes (praktikums)”, “Statistiskās metodes psiholoģijā”);

 • Juridiskās psiholoģijas studiju kursi (“Ievads juridiskajā psiholoģijā”, “Penitenciārā psiholoģija”);

 • Pedagoģiskās psiholoģijas studiju kurss (“Pedagoģiskā psiholoģija”);

Sekmīgas programmas sastāvdaļas apguves rezultātā students:

 • iepazīstas ar psihologa asistenta profesionālās darbības sfēru Latvijā un ES un psihologa asistenta profesionālās sagatavošanas prasībām, kā arī apzinās profesionālās izaugsmes etapus;

 • apgūst psihologa darba ētikas kodeksa principus, kā arī apzinās principu pielietojuma nepieciešamību profesionālajā darbībā;

 • apgūst psiholoģiskās diagnostikas, konsultēšanas un psiholoģiskā atbalsta metodes, kuras pielietot darbā ar cilvēkiem, kas atrodas problēmsituācijās;

 • apgūst psiholoģiskās metodes darbā ar grupu apmācīšanas procesā un treniņu vadīšanā;

 • apgūst psihiskās pašregulācijas principus un praktiskās iemaņas stresa situācijās;

 • apgūst psihohigiēnas principus, kuri nodrošina veselīgu dzīvesveidu, uzvedību un domāšanu

Brīvās izvēles daļa

Dod iespēju iegūt dziļākas zināšanas kādā no interešu jomām, apgūt psiholoģiskās tehnikas, kas ļauj paplašināt zināšanu diapazonu un paaugstināt profesionālo kompetenci: “Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju”, “Zoopsiholoģija”, “Latviešu valoda”, “Psiholingvistika”, “Psihoanalīzes pamati”, “Mākslas terapijas tehnikas grupā”, “Kroskulturālā psiholoģija”, “Darbs ar atkarīgiem cilvēkiem”, “Seksualitātes psiholoģija”.

Apgūstot brīvās izvēles daļu studenti:

 • apgūst mūsdienu informācijas tehnoloģiju pielietošanas iemaņas studiju darbā

 • padziļina profesionālās ētikas zināšanas;

 • paplašina profesionālo zināšanu diapazonu;

 • apgūst psihoterapeitiskās metodes un iepazīstas ar psihoterapeisko tehniku pielietošanu grupā.

Prakse ir studiju programmas neatņemama sastāvdaļa (26 KP), kura norisinās dažādās organizācijās ārpus izglītības iestādes (konsultatīvie centri, skolas, sociālās palīdzības centri u.c.). Prakse sastāv no četrām daļām (1., 2., 3., 4. prakse). 2006.g. ESF projekta “PA psiholoģijas studentu prakses īstenošana uzņēmumos un metodisko materiālu pilnveidošana prakses vadītājiem” Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0035/0165 ietvaros tika izdotas Studentu prakses dienasgrāmatas un Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem un supervīzoriem. Studentu prakses dienasgrāmatā aprakstīti prakses mērķi un uzdevumi, kā arī prakses saturs, visiem četriem studiju gadiem.

1.tabula

Prakses saturs

Nr

Prakses veids

Norises laiks

Apjoms

un ilgums

Uzdevumi

1.

Pirmā prakse

2. semestris

2 KP,

20 ak.stundas (2 ak.stundas supervīzija)

Iepazīšanās ar praktiskā psihologa darba veidiem, darba apstākļiem un dokumentāciju, komunikatīvo un pašprezentēšanas iemaņu pilnveidošana, datu apstrādes un analīzes, kā arī atskaites noformēšanas prasmju un iemaņu pilnveidošana

2.

Otrā prakse

4. semestris

4 KP,

40 ak.stundas (4 ak.stundas supervīzija)

Iepazīšanās ar praktiskā psihologa darba veidiem, darba apstākļiem un dokumentāciju, novērošanas un aptaujas metožu pielietošana, komunikatīvo iemaņu pilnveidošana, datu apstrādes un analīzes, kā arī atskaites noformēšanas prasmju un iemaņu pilnveidošana

3.

Trešā prakse

6. semestris

8 KP,

80 ak.stundas (8 ak.stundas supervīzija)

Iemaņu apguve konkrētu psiholoģisko izpētes metožu pielietošanā un izvērtēšanā indivīdam un grupām, iemaņu apguve individuālā gadījuma aprakstīšanā; psiholoģiskās dokumentācijas rakstīšanas iemaņu apguve; datu apstrādes un analīzes, kā arī atskaites noformēšanas prasmju un iemaņu pilnveidošana

4.

Ceturtā prakse (pirms -diploma)

Pilna laika:

7., 8. semestris

Nepilna laika:

8., 9. semestris

12 KP,

120 ak.stundas (12 ak.stundas supervīzija)

Iemaņu apguve individuālā un grupu konsultāciju un treniņu organizēšanā, datu apstrādes un analīzes, kā arī atskaites noformēšanas prasmju un iemaņu pilnveidošana

Ar mērķi nodrošināt studentiem organizētu prakses norisi, PA slēdz trīs pušu līgumus ar prakses vadītājiem, ar organizāciju vai iestāžu (kurā studenti apgūst praksi) vadību un PA studentiem. Prakses kārtošanai paredzēts izmantot tās organizācijas, ar kurām PA ir noslēgusi līgumus kā Rīgā, tā arī filiālēs (skat. 3.pielikums).

Supervīzija ir studentu profesionālās sagatavotības neatņemama sastāvdaļa. Prakses vietās studenti iziet supervīziju pie prakses vadītājiem, kuri ir praktizējoši psihologi, saskaņā ar LR profesiju standarta prasībām: 1.kursā – 2 ak.stundas, 2.kursā – 4 ak.stundas, 3.kursā – 8 ak.stundas, 4.kursā – 12 ak.stundas.

Pēc prakses studentiem jāsaņem darba devēju atsauksmes, kurās tie novērtē viņu darbus prakses laikā. Prakses procesā studenti raksta pašvērtējumu un atskaiti, kuru aizstāv komisijas priekšā, kuras sastāvā ietilpst supervīzori, prakses vietu vadītāji, programmas padomes locekļi. Prakses atskaite tiek novērtēta ar diferencēto ieskaiti.

Pēc sekmīgas prakses pabeigšanas un aizstāvēšanas studenti iegūst profesionālo pieredzi un pilnveido profesionālās prasmes:

 • iegūto teorētisko zināšanu pielietošana reālās darba sfērās, attīstot profesionālās iemaņas un prasmes;

 • apgūst prasmes veidot attiecības ar darba devēju;

 • apgūst prasmes psiholoģiskās dokumentācijas rakstīšana un noformēšana;

 • apgūst prasmi analizēt un novērtēt savas profesionālās darbības rezultātus;

 • gūst supervīzijas iziešanas pieredzi.

Kursa darbs. Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” studenti studiju procesā izstrādā trīs studiju darbus. Studiju darbus izstrādā:

I studiju darbs – pirmajā kursā (1 KP);

II studiju darbs – otrajā kursā (2 KP);

III studiju darbs – trešajā kursā (3 KP).

Kopējais kredītpunktu skaits par studiju darbiem sastāda 6 KP.

Studentu pētnieciskais darbs tiek realizēts, izstrādājot trīs studiju darbus un diplomdarbu.

Pēc sekmīgas studiju darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas students:

 • attīsta un pilnveido prasmes strādāt ar zinātnisko literatūru, iegūst iemaņas strukturēt un izklāstīt pētāmo materiālu pēc tēmas;

 • attīsta kritiskās analīzes un zinātnisko teoriju novērtējuma iemaņas, iegūst prasmi salīdzināt dažādas teorētiskās pieejas, koncepcijas, jēdzienus, izklāstīt savu personīgo viedokli par pētāmo problēmu;

 • apgūst hipotēzes formulēšanas un apstiprināšanas iemaņas;

 • apgūst prasmi atbilstoši kursa darba uzdevumiem, izvelēties atbilstošas izpētes un matemātiskās datu apstrādes metodikas;

 • apgūst izlases formēšanas prasmes atbilstoši izpētes mērķim;

 • apgūst eksperimentālā pētījuma organizēšanas un novadīšanas iemaņas;

 • apgūst kvantitatīvās analīzes un iegūto datu psiholoģiskās interpretācijas iemaņas;

 • pilnveido zinātniskā pētījuma secinājumu veikšanas iemaņas.

.

Valsts pārbaudījums. Lai iegūtu piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Psihologa asistents” un profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā nepieciešams izstrādāt un veiksmīgi aizstāvēt diplomdarbu. 4.kursā diplomdarba izstrādes procesā, students nostiprina un pilnveido zināšanas, kas iegūtas 3.kursā, palielina pētījuma apjomu, papildus apgūst praktisko rekomendāciju izstrādi, atbilstoši iegūtajiem rezultātiem.

Pēc sekmīgas diplomdarba izstrādāšanas un aizstāvēšanas students:

 • prot noteikt un pamatot pētījuma aktuālo problēmu;

 • prot izstrādāt pētījuma plānu un organizēt pētījumu;

 • prot izstrādāt praktiskās rekomendācijas, atbilstoši pētījuma rezultātiem;

 • argumentēti izklāstīt pētījuma rezultātus un darba praktisko nozīmīgumu.

7.3 Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu atbilstība Profesionālās augstākās izglītības standartam un psihologa asistenta profesijas standartam

PA studiju programma atbilst augstākās profesionālās izglītības standartam (Latvijas Republikas MK Noteikumi Nr. 481 no 2001. gada 20. novembra (Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu)) (Studiju plānu sk. 1. pielikums).

2. tabulaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Psiholoģijas augstskola profesionālā bakalaura studiju programma

  Документ
  ... ā. Sociālā psiholoģija. R., 1996. PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika ... для вузов). PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” Studiju kursa nosaukums: ...
 2. Psiholoģijas augstskola

  Документ
  ... studiju kursu apraksti PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālās maģistrantūras studiju programma psiholoģijā Studiju kursa nosaukums: Profesionālās darbības psiholo ...
 3. Higher school of psychology professional bachelor study programme

  Документ
  ... 18 18 16 29 42 PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma psiholoģijā profesionālās kvalifikācijas "psihologa asistents" ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... LASĀMIE STUDIJU KURSI: Neiropsiholoģijas pamati (Kursa konspekts) 2KP Profesionālā bakalaura studiju programmaPsiholoģija” ar ...
 5. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  ... āte Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ēdināšanas ... augstskola Turība, Rīga 2004.g. 143lpp. Žurnāls "Karjera" Žurnāls "Psiholo ...

Другие похожие документы..