Главная > Документ


Viļņas Universitātes studiju programma psihologu sagatavošanai ir līdzīga Psiholoģijas Augstskolas studiju programmai profesionāla bakalaura un psihologa asistenta sagatavošanai. Atšķirībā no Psiholoģijas Augstskolas absolventiem, Viļņas Universitātes absolventi pēc 4-gadīgas psiholoģijas bakalaura studiju programmas beigšanas nesaņem kvalifikāciju. Abu studiju programmu apjoms ir vienāds – 160 KP.

Kā var redzēt 7. tabulā, studiju kursi Psiholoģijas Augstskolā un Viļņas Universitātē ir ļoti līdzīgas gan saturiski, gan pēc apjoma. Ir neliela atšķirība studiju kursu nosaukumos un kredītpunktos. Galvenās atšķirības:

 • Prakse apjoms PA – 26 KP (atbilstoši LR likumdošanai); prakses apjoms Viļņas Universitātē – nav paredzēta;

 • Studiju darbu skaits PA – 3, apjoms – 6 KP; kursa darbi Viļņas Universitātē – 2, apjoms – 4 KP.

 • Diplomdarbs PA – 12 KP; bakalaura darbs Viļņas Universitātē – 5 KP;

 • Svešvaloda PA – 4 KP; Viļņas Universitātē – 8 KP;

 • Atšķirībā no PA, Viļņas Universitātē nav paredzētas tādi studiju kursi kā “Informātikas pamati”, “Eksperimentālās psiholoģija”, “Psihometrika”, “Psihodiagnostika”;

 • PA un Viļņas Universitātes studiju kursi atšķiras. Kaut gan PA un Viļņas Universitātē ir līdzīgas studiju kursi, kuriem ir atšķirība pēc apjoma (Piemēram, “Vispārīgā psiholoģija”, “Veselības psiholoģija”, “Ģimenes psiholoģija”, “Psiholoģisko pētījumu metodoloģija”, “Pedagoģiskā psiholoģija”).

PA studiju programmas galvenā atšķirība no Viļņas Universitātes ir tā, ka PA studiju programmā lielāka uzmanība ir veltīta studiju kursiem, kas ļauj apgūtās zināšanas pielietot praksē.

8. tabula

PA studiju programmas salīdzinājums ar Briseles Vrije Universitātes (BVU) psiholoģijas bakalaura studiju programmu

8.tabulā parādīts studiju programmas salīdzinājums ar Briseles Vrije Universitātes psiholoģijas bakalaura studiju programmu, ņemot vērā tikai tos studiju kursus, kuri sakrīt ar Psiholoģijas Augstskolas studiju kursiem.

Studiju kursi PA profesionālā bakalaura studiju programmā” Psiholoģija” (160 KP)

KP

BVU psiholoģijas bakalaura studiju programmas kursi (120 KP)

KP

Vispārizglītojošie studiju kursi

20

Semestri

Loģika

2

Loģika un zinātnes filozofija (1.semestris)

3

Filozofija

2

Darba likumdošana

1

Ekonomikas pamati

1

Lietvedība

1

Cilvēktiesību pamati

1

Vadības zinātne

2

Svešvaloda

4

Tiesību zinātne

1

Socioloģija

2

Socioloģija I (1.semestris)

4

Retorika

2

Pedagoģija

1

Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju kursi

36

Semestri

Psihometrika

2

Vispārīgā psiholoģija

4

Ievads psiholoģijā (1.semestris)

4

Psihes bioloģiskie pamati

2

Bioloģiskā psiholoģija I (1.semestris)

2

Kognitīvā psiholoģija

2

Kognitīvā psiholoģija I, II (4., 6.semestris)

6

Psiholoģijas vēsture

2

Psiholoģijas vēsture (1.semestris)

2

Pētījumu datu datorapstrāde

2

Informātikas pamati

2

Eksperimentālā psiholoģija

2

Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija

4

Izpētes metodes un tehnikas I (2.semestris)

4

Intervijas un novērošanas pamatiemaņas

4

Attīstības psiholoģija

4

Attīstības psiholoģija I, II (3., 6. semestris)

8

Sociālā psiholoģija

4

Sociālā psiholoģija I, II (1., 6.semestrsi)

6

Personības psiholoģija

4

Personības psiholoģija I, II (3., 5.semestris)

8

Neiropsiholoģija

2

Funkcionālā neiro-anatomija

2

Nozares profesionālās specializācijas kursi

60

Semestri

Ievads specialitātē

1

Psihofizioloģija

2

Statistiskās metodes psiholoģijā

4

Mērījumu skalas un aprakstošā statistika (1.semestris)

4

Varbūtības teorija un statistiskā analīze

6

Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā

2

Konsultēšanas un psihoterapijas pamatiemaņas (5.semestris)

2

Ievads psihoterapijā

2

Psihologa darba ētika

2

Eksperimentālās psiholoģijas un psihofizioloģijas praktikums

2

Diferenciālā psiholoģija

2

Klīniskā psiholoģija

2

Saskarsmes psiholoģija

2

Ievads psihiatrijā

2

Psihodiagnostika I, II

4

Ģimenes psiholoģija

2

Sociāli psiholoģiskā treniņa vadīšanas metodes

2

Organizāciju psiholoģija

2

Organizāciju un darba psiholoģija (3.semestris)

4

Organizāciju pētīšanas psiholoģiskās metodes (praktikums)

2

Ievads juridiskajā psiholoģija

2

Penitenciārā psiholoģija

2

Pedagoģiskā psiholoģija

2

Veselības psiholoģija

2

Veselības psiholoģija (2.semestris)

4

Bērnu psiholoģiskā izpēte

2

Psiholoģijas tehnoloģijas personāla vadīšanā

2

Efektīvas pašprezentēšanas treniņš

1

Lietišķās saskarsmes treniņš

1

Komandas veidošanas treniņš

1

Aktīvās pārdošanas treniņš

1

Profesionālās karjeras izvēle

1

Personības izaugsmes treniņš

1

Stresa menedžments

1

Studiju darbs I, II, III

6

Brīvās izvēles daļa

6

Brīvās izvēles daļa

35

Prakse, diplomdarbs

38

Prakse, diplomdarbs

Prakse I, II, III, IV

26

Diplomdarbs

12

Salīdzinājums ir veikts, balstoties uz Briseles Vrije Universitātes psiholoģijas bakalaura studiju programmas analīzi (http://www.vub.ac.be/english/infoabout/education/ bama/of-psycho.html).

PA studiju programmas un BVU psiholoģijas bakalaura studiju programmas galvenās atšķirības:

 • BVU psiholoģijas bakalaura studiju programmas apjoms – 180 ECTS (120 KP), PA – 160 KP;

 • studiju modelis PA un BVU atšķiras. BVU tiek realizēts vienots studiju modelis – studenti studē 5 gadus – 3 gadus bakalaura studiju programmā, 2 gadus maģistra programmā, PA – 4 gadi (pilna laika klātienē), 4,5 gadi (nepilna laika klātienē);

 • BVU bakalaura studiju programmas studiju plāna trešajā studiju gadā iekļauti brīvās izvēles studiju kursi, kuri atbilst maģistra studiju programmas specializācijām;

 • atšķiras Brīvās izvēles daļas apjoms: PA – 6 KP, bet BVU – 35 KP;

 • BVU bakalaura studiju programmā nav iekļauts valsts pārbaudījums, PA – diplomdarbs (12 KP);

 • BVU bakalaura studiju programmā nav iekļauta prakse organizācijās, PA – Prakse I, II, III, IV (26 KP);

 • dažiem studiju kursiem ar vienādu nosaukumu atšķiras apjoms: Socioloģija (PA – 2 KP, BVU – 4 KP), Kognitīvā psiholoģija (PA – KP, BVU – 6 KP), Attīstības psiholoģija (PA – 4 KP, BVU – 6 KP), Sociālā psiholoģija (PA – 4 KP, BVU – 6 KP), Personības psiholoģija (PA – 4 KP, BVU – 8 KP), Veselības psiholoģija (PA – 2 KP, BVU – 4 KP);

 • lielākai daļai studiju kursiem ar līdzīgu saturu, atšķiras nosaukums (piemēram, PA – Vispārīgā psiholoģija, bet BVU – Ievads psiholoģijā, PA – Psihes bioloģiskie pamati, bet BVU – Bioloģiskā psiholoģija, PA – Neiropsiholoģija, bet BVU – Funkcionālā neiro-anatomija);

 • BVU padziļinātāk tiek izpētīta matemātiskā statistika (BVU – 10 KP, bet PA – 4 KP);

 • PA vairāk uzmanības tiek veltītas indivīda un grupas izpētes metodēm, kā BVU (kopējais izpētes metožu studiju kursu apjoms PA – 11 KP, bet BVU – 8 KP).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Psiholoģijas augstskola profesionālā bakalaura studiju programma

  Документ
  ... ā. Sociālā psiholoģija. R., 1996. PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika ... для вузов). PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” Studiju kursa nosaukums: ...
 2. Psiholoģijas augstskola

  Документ
  ... studiju kursu apraksti PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālās maģistrantūras studiju programma psiholoģijā Studiju kursa nosaukums: Profesionālās darbības psiholo ...
 3. Higher school of psychology professional bachelor study programme

  Документ
  ... 18 18 16 29 42 PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma psiholoģijā profesionālās kvalifikācijas "psihologa asistents" ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... LASĀMIE STUDIJU KURSI: Neiropsiholoģijas pamati (Kursa konspekts) 2KP Profesionālā bakalaura studiju programmaPsiholoģija” ar ...
 5. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  ... āte Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ēdināšanas ... augstskola Turība, Rīga 2004.g. 143lpp. Žurnāls "Karjera" Žurnāls "Psiholo ...

Другие похожие документы..