Главная > Документ


PA un LU ir atšķirīgs studiju kursu izvietojums, tā kā LU psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programma ir sadalīta pa blokiem un daļām (A, B, C), bet PA ir sadalīta tikai pa blokiem. Studiju ilgums abās programmās ir vienāds – 8 semestri pilna laika klātienē un 9 semestri nepilna laika klātienē.

Atšķirības ir kredītpunktu apjomā kursiem , kuri abās studiju programmās ir vienādi (piemēram, Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā, Kognitīvā psiholoģija, Personīgās izaugsmes treniņš, Psihes bioloģiskie pamati, Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija). Bet tai pašā laikā, konsultēšana un rehabilitācija ir ietverti citos studiju kursos (piemēram, Darbs ar atkarīgiem cilvēkiem, Stresa menedžments). Ir atšķirības kursu nosaukumos, piemēram, PA – Vispārīgā psiholoģija, bet LU – Ievads psiholoģijā, PA – Klīniskā psiholoģija, bet LU – Patopsiholoģija, PA – Psihologa darba ētika, bet LU – Psihologa ētika un profesionālā darbība. PA vispārizglītojošo studiju kursu blokā ir ietverti tādi priekšmeti, kā Loģika, Retorika, Darba likumdošana, Ekonomikas pamati, Cilvēktiesību pamati, kas nav LU studiju programmā. Psiholoģijas Augstskolā liela uzmanība tiek veltīta iepazīstināšanai ar psiholoģisko treniņu veidiem, psiholoģiskai izpētei un izvērtēšanai, konsultēšanai juridiskās, sociālās un attīstības psiholoģijas sfērās.

7. tabula

PA studiju programmas salīdzinājums ar Viļņas Universitātes (VU) psiholoģijas bakalaura studiju programmu

7.tabulā parādīts studiju programmas salīdzinājums ar Viļņas Universitātes psiholoģijas bakalaura studiju programmu, ņemot vērā tikai tos studiju kursus, kuri sakrīt ar Psiholoģijas Augstskolas studiju kursiem.

Studiju kursi PA profesionālā bakalaura studiju programmā” Psiholoģija” (160 KP)

KP

VU psiholoģijas bakalaura studiju programmas kursi (160 KP)

KP

Vispārizglītojošie studiju kursi

20

Semestri

Loģika

2

Loģika (1.semestris)

3

Tiesību zinātne

1

Tiesību pamati (7.semestris)

3

Darba likumdošana

1

Ekonomikas pamati

1

Ekonomikas teorija (4.semestris)

3

Lietvedība

1

Cilvēktiesību pamati

1

Vadības zinātne

2

Vadība (5. semestris)

3

Svešvaloda

4

Svešvaloda (1., 2., 3., 4.semestris)

8

Filozofija

2

Ievads filozofijā (1. semestris)

3

Socioloģija

2

Ievads socioloģijā (1. semestris)

4

Retorika

2

Pedagoģija

1

Pedagoģija (1., 4. semestris)

4

Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju kursi

36

Semestri

Psihometrika

2

Vispārīgā psiholoģija

4

Ievads psiholoģijā (1., 2., 3., 6.semestris)

14

Psihes bioloģiskie pamati

2

Nervu sistēmas anatomija un fizioloģija (4.semestris)

2

Kognitīvā psiholoģija

2

Psiholoģijas vēsture

2

Psiholoģijas vēsture (6.semestris)

4

Pētījumu datu datorapstrāde

2

Statistiskā datu apstrāde (2.semestris)

4

Informātikas pamati

2

Eksperimentālā psiholoģija

2

Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija

4

Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija (5.semestris)

3

Attīstības psiholoģija

4

Attīstības psiholoģija (6.semestris)

6

Sociālā psiholoģija

4

Sociālā psiholoģija (5.semestris)

5

Personības psiholoģija

4

Personības psiholoģija (5.semestris)

6

Neiropsiholoģijas

2

Neirofizioloģija (1.semestris)

3

Nozares profesionālās specializācijas kursi

60

Semestri

Ievads specialitātē

1

Psihofizioloģija

2

Psihofizioloģija (4.semestris)

2

Statistiskās metodes psiholoģijā

4

Matemātiskās statistikas metodes (3.semestris)

3

Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā

2

Psiholoģiskā konsultēšana (3.semestris)

3

Psihodiagnostika I, II

4

Psihologa darba ētika

2

Psihologa profesionālā ētika (7.semestris)

2

Eksperimentālās psiholoģijas un psihofizioloģijas praktikums

2

Eksperimentālās psiholoģijas metodes (3.semestris)

3

Diferenciālā psiholoģija

2

Klīniskā psiholoģija

2

Klīniskā psiholoģija (7.semestris)

4

Saskarsmes psiholoģija

2

Ievads psihiatrijā

2

Ievads psihiatrijā (8.semestris)

3

Ievads psihoterapijā

2

Ģimenes psiholoģija

2

Ģimenes psiholoģija (5., 7.semestris)

4

Sociāli psiholoģiskā treniņa vadīšanas metodes

2

Organizāciju psiholoģija

2

Organizāciju pētīšanas psiholoģiskās metodes (praktikums)

2

Organizāciju psiholoģijas praktikums (8.semestris)

3

Ievads juridiskajā psiholoģija

2

Penitenciārā psiholoģija

2

Pedagoģiskā psiholoģija

2

Pedagoģiskā psiholoģija (7.semestris)

4

Veselības psiholoģija

2

Veselības psiholoģija (7.semestris)

2

Bērnu psiholoģiskā izpēte

2

Psiholoģijas tehnoloģijas personāla vadīšanā

2

Efektīvas pašprezentēšanas treniņš

1

Lietišķās saskarsmes treniņš

1

Komandas veidošanas treniņš

1

Aktīvās pārdošanas treniņš

1

Profesionālās karjeras izvēle

1

Personības izaugsmes treniņš

1

Stresa menedžments

1

Studiju darbs I, II, III

6

Kursa darbs I, II (4., 6. semestris)

4

Brīvās izvēles daļa

6

Brīvās izvēles daļa

Prakse, diplomdarbs

38

Prakse, diplomdarbs

Prakse I, II, III, IV

26

Diplomdarbs

12

Bakalaura darbs (8.semestris)

5

Salīdzinājums ir veikts, balstoties uz Viļņas Universitātes psiholoģijas bakalaura studiju programmas analīzi (http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/studijos/kpsichologija_r07.doc, http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/studijos/Programos/ kpsichologija_p08.doc).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Psiholoģijas augstskola profesionālā bakalaura studiju programma

  Документ
  ... ā. Sociālā psiholoģija. R., 1996. PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika ... для вузов). PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” Studiju kursa nosaukums: ...
 2. Psiholoģijas augstskola

  Документ
  ... studiju kursu apraksti PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālās maģistrantūras studiju programma psiholoģijā Studiju kursa nosaukums: Profesionālās darbības psiholo ...
 3. Higher school of psychology professional bachelor study programme

  Документ
  ... 18 18 16 29 42 PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma psiholoģijā profesionālās kvalifikācijas "psihologa asistents" ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... LASĀMIE STUDIJU KURSI: Neiropsiholoģijas pamati (Kursa konspekts) 2KP Profesionālā bakalaura studiju programmaPsiholoģija” ar ...
 5. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  ... āte Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ēdināšanas ... augstskola Turība, Rīga 2004.g. 143lpp. Žurnāls "Karjera" Žurnāls "Psiholo ...

Другие похожие документы..