Главная > Документ


Salīdzinājums veikts tikai ar pilna laika klātienes formu.

Izmaiņas studiju programmas daļā:

 • Vispārizglītojošie studiju kursi”

2007./2008.m.g. ieviešot izmaiņas studiju programmas daļā “Vispārizglītojošie studiju kursi”, tika ņemti vērā Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumi Nr.348) grozījumu 5.punkts un Psiholoģijas Augstskolas Senāta 2007.gada 12.decembra lēmums (protokols Nr.2007/04-3):

 • Studiju kurss “Saskarsmes psiholoģija” (2 KP) tika pārcelts uz studiju programmas daļu “Nozares profesionālās specializācijas kursi”. “Saskarsmes psiholoģijas” vietā ieviesti sekojoši studiju kursi: “Lietvedība” (1 KP), “Pedagoģija” (1 KP);

 • Samazināts studiju kursa “Darba likumdošana” apjoms – 1 KP (iepriekš – 2 KP), jo studiju kurss “Tiesību zinātne” (1 KP) no “Brīvās izvēles daļas” ir pārcelts uz studiju programmas daļu “Vispārizglītojošie studiju kursi”.

 • Studiju kursa “Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni” tika ieviests studiju kurss “Retorika” (2 KP).

Studiju programmas daļas “Vispārizglītojošie studiju kursi” apjoms nav mainījies – 20 KP. Mainījies ir programmas daļas saturs, kā rezultātā studenti ir guvuši iespēju paplašināt savas zināšanas likumdošanas jomā, iegūt oratoriskās mākslas un publiskās uzstāšanās prasmes un pedagoģijas zināšanas, kas atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.

 • Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju kursi”:

 • kursa darbi vairs nav iekļauti studiju kursu (“Vispārīgā psiholoģija”, “Sociālās psiholoģija”) sastāvā. Līdz ar kursa darbu pārcelšanu uz studiju programmas daļu “Nozares profesionālās specializācijas kursi”, samazinājies studiju kursu apjoms: “Vispārīga psiholoģija” - 4 KP (iepriekš – 5 KP) un “Sociālā psiholoģija” – 4 KP (iepriekš – 5 KP);

 • izmainījies studiju kursu apjoms: “Attīstības psiholoģija” – 4 KP (iepriekš – 3 KP), “Eksperimentālā psiholoģija” – 2 KP (iepriekš – 3 KP);

 • studiju kurss “Psihofizioloģija” (2 KP) pārcelts uz studiju programmas daļu “Nozares profesionālās specializācijas kursi”;

 • studiju kurss “Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija” (4 KP) pārcelts no studiju programmas daļu “Nozares profesionālās specializācijas kursi”.

Studiju programmas daļas “Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju kursi” apjoms nav mainījies – 36 KP. Mainījies ir programmas daļas saturs.

Studiju kursa “Attīstības psiholoģija” apjoms palielināts par 1 KP, kas ļauj padziļināt teorētiskās zināšanas un iepazīties ar dotās psiholoģijas apakšnozares mūsdienu novirzieniem un problēmām.

Studiju kursa “Eksperimentālā psiholoģija” apjoms samazinājies par 1 KP, jo palielināts ir studiju kursa “Eksperimentālās psiholoģijas un psihofizioloģijas praktikums” – 2 KP (iepriekš – 1 KP), kas ļauj studentiem palielināt stundu skaitu praktiskai dotā studiju kursa apguvei.

Studiju kurss “Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija” pārcelts no studiju programmas daļu “Nozares profesionālās specializācijas kursi”, kas atbilst studiju programmas daļas “Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju kursi” uzdevumiem.

 • Nozares profesionālās specializācijas kursi”:

 • ieviests studiju kurss “Ievads specialitātē” (1 KP);

 • studiju kurss “Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija” pārcelts uz studiju programmas daļu “Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju kursi” (4 KP);

 • palielināts studiju kursa “Eksperimentālās psiholoģijas un psihofizioloģijas praktikums” apjoms – 2 KP (iepriekš – 1 KP);

 • Kursa darbs III (3 KP) vairs nav studiju kursa “Organizāciju psiholoģija” sastāvā, ka rezultātā mainījies studiju kursa “Organizāciju psiholoģija” apjoms – 2 KP (iepriekš – 6 KP);

 • studiju kurss “Tiesu psiholoģiskās ekspertīzes metodoloģija” 1 KP izņemts no studiju programmas;

 • samazināts studiju kursa “Kroskulturālā psiholoģija” apjoms – 1 KP (iepriekš – 2 KP), un studiju kurss pārcelts uz studiju programmas daļu “Brīvās izvēles daļa”;

 • palielināts studiju kursa “Veselības psiholoģija” apjoms – 2 KP (iepriekš – 1 KP);

 • samazināts studiju kursa “Bērnu psiholoģiskā izpēte” apjoms – 2 KP (iepriekš – 4 KP);

 • samazināts studiju kursa “Lietišķās saskarsmes treniņš” apjoms – 1 KP (iepriekš – 2 KP);

 • studiju kurss “Darbs ar atkarīgiem cilvēkiem” (1 KP) pārcelts uz studiju programmas daļu “Brīvās izvēles daļa”;

 • ieviesti studiju kursi “Aktīvās pārdošanas treniņš” (1 KP) un “Komandas veidošanas treniņš” (1 KP).

Studiju programmas daļas “Nozares profesionālās specializācijas kursi”.

Apjoms nav mainījies – 60 KP. Mainījies ir programmas daļas saturs, izmaiņu kopējais apjoms ir 16 KP.

Studiju kurss “Ievads specialitātē” tikai ieviests studiju programmā, lai iepazīstinātu studentus ar izvēlēto profesiju.

Studiju programmas daļā ieviestie studiju kursi, kā arī 2 studiju kursiem palielināts apjoms, lai paaugstinātu studentu profesionālo kompetenci.

 • Brīvās izvēles daļa”

Apjoms nav mainījies – 6 KP. Mainījies ir programmas daļas saturs. Studentiem tiek piedāvāti priekšmeti, kuri ļauj iegūt praktiskās profesionālās iemaņas un padziļināt zināšanas specifiskās psiholoģijas nozarēs.

Kopējais programmas apjoms nav mainījies – 160 KP. Izmaiņas ir saistītas ar studiju programmas pilnveidošanu. Izmaiņu apjoms ir 34 KP, kas ir 21,25% no kopējā programmas apjoma. To radīja nepieciešamība pāriet no psihologa kvalifikācijas uz psihologa asistenta kvalifikāciju, kā arī nepieciešamība ieviest izmaiņas studiju programmas daļā “Vispārizglītojošie studiju kursi”.

7.4.2. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu salīdzinājums ar Latvijas un citu valstu augstskolu līdzīgām studiju programmām

6.tabulā parādīts studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas Universitātes profesionālo studiju programmu, ņemot vērā tikai tos studiju kursus, kuri sakrīt ar Psiholoģijas Augstskolas studiju kursiem.

6. tabula

PA studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas Universitātes (LU) profesionālo studiju programmu

Studiju kursi PA profesionālā bakalaura studiju programmā” Psiholoģija” (160 KP)

KP

LU psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas kursi (160 KP)

KP

Vispārizglītojošie studiju kursi

20

Daļas

20

Loģika

2

Tiesību zinātne

1

Darba likumdošana

1

Ekonomikas pamati

1

Lietvedība

1

Cilvēktiesību pamati

1

Vadības zinātne

2

Vadības teorija (A daļa)

2

Svešvaloda

4

Svešvaloda (A daļa)

4

Filozofija

2

Filozofijas pamati (A daļa)

4

Socioloģija

2

Socioloģija (A daļa)

4

Retorika

2

Pedagoģija

1

Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju kursi

36

Daļas

36

Psihometrika

2

Psihometrika (A daļa)

2

Vispārīgā psiholoģija

4

Ievads psiholoģijā (A daļa)

6

Psihes bioloģiskie pamati

2

Psihes bioloģiskie pamati I (A daļa), II
(B daļa)

4

Kognitīvā psiholoģija

2

Kognitīvā psiholoģija I, II (B daļa)

4

Psiholoģijas vēsture

2

Psiholoģijas vēsture (A daļa)

4

Pētījumu datu datorapstrāde

2

Informātika un datu apstrāde (B daļa)

2

Informātikas pamati

2

Eksperimentālā psiholoģija

2

Eksperimentālā psiholoģija (B daļa)

2

Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija

4

Pētniecības metodoloģija psiholoģijā (A daļa)

2

Attīstības psiholoģija

4

Attīstības psiholoģija (A daļa)

4

Sociālā psiholoģija

4

Sociālā psiholoģija (A daļa)

4

Personības psiholoģija

4

Personības psiholoģija (A daļa)

4

Neiropsiholoģijas

2

Neiropsiholoģija (B daļa)

2

Nozares profesionālās specializācijas kursi

60

Daļas

60

Ievads specialitātē

1

Psihofizioloģija

2

Psihofizioloģija (B daļa)

2

Statistiskās metodes psiholoģijā

4

Matemātiskā statistika psiholoģijā I, II (A daļa)

4

Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā

2

Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā (B daļa)

2

Psihodiagnostika I, II

4

Psihodiagnostika I, II (B daļa)

6

Psihologa darba ētika

2

Psihologa ētika un profesionālā darbība (B daļa)

2

Eksperimentālās psiholoģijas un psihofizioloģijas praktikums

2

Diferenciālā psiholoģija

2

Diferenciālā psiholoģija (B daļa)

2

Klīniskā psiholoģija

2

Patopsiholoģija (A daļa)

4

Saskarsmes psiholoģija

2

Ievads psihiatrijā

2

Ievads psihiatrijā (B daļa)

2

Ievads psihoterapijā

2

Ģimenes psiholoģija

2

Ģimenes psiholoģija (B daļa)

3

Sociāli psiholoģiskā treniņa vadīšanas metodes

2

Organizāciju psiholoģija

2

Organizāciju psiholoģija
(B daļa)

3

Organizāciju pētīšanas psiholoģiskās metodes (praktikums)

2

Ievads juridiskajā psiholoģija

2

Ievads juridiskajā psiholoģija
(B daļa)

2

Penitenciārā psiholoģija

2

Pedagoģiskā psiholoģija

2

Pedagoģiskā psiholoģija (B daļa)

2

Veselības psiholoģija

2

Veselības psiholoģija (B daļa)

2

Psihosomātika (B daļa)

2

Bērnu psiholoģiskā izpēte

2

Psiholoģijas tehnoloģijas personāla vadīšanā

2

Efektīvas pašprezentēšanas treniņš

1

Lietišķās saskarsmes treniņš

1

Komandas veidošanas treniņš

1

Aktīvās pārdošanas treniņš

1

Profesionālās karjeras izvēle

1

Profesionālās karjeras izvēle (papildus izvēles kursi)

2

Personības izaugsmes treniņš

1

Personības izaugsmes treniņš

2

Stresa menedžments

1

Studiju darbs I, II, III

6

Kursa darbs I, II

6

Brīvās izvēles daļa

6

Brīvās izvēles daļa

6

Prakse, diplomdarbs

38

Prakse, diplomdarbs

38

Prakse I, II, III, IV

26

Prakse I, II, III, IV

26

Diplomdarbs

12

Bakalaura darbs I, II

12

Salīdzinājums ir veikts, balstoties uz Latvijas Universitātes profesionālā bakalaura studiju programmas analīzi (sk. http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuPsihPB05L.doc). Psiholoģijas Augstskolas psihologa asistenta sagatavošanas process ir ļoti līdzīgs LU profesionālajai programmai. Abu studiju programmu apjoms ir vienāds – 160 KP. Daudz uzmanības tiek veltīts psiholoģiskās izpētes metožu pielietošanai un izvērtēšanai indivīda un grupām (LU – 11 KP, PA – 10 KP). Prakses kredītpunktu apjoms abās studiju programmās ir vienāds – 26 KP, kas atbilst profesijas standarta un LR MK noteikumu NR.481 prasībām.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Psiholoģijas augstskola profesionālā bakalaura studiju programma

  Документ
  ... ā. Sociālā psiholoģija. R., 1996. PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika ... для вузов). PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” Studiju kursa nosaukums: ...
 2. Psiholoģijas augstskola

  Документ
  ... studiju kursu apraksti PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālās maģistrantūras studiju programma psiholoģijā Studiju kursa nosaukums: Profesionālās darbības psiholo ...
 3. Higher school of psychology professional bachelor study programme

  Документ
  ... 18 18 16 29 42 PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma psiholoģijā profesionālās kvalifikācijas "psihologa asistents" ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... LASĀMIE STUDIJU KURSI: Neiropsiholoģijas pamati (Kursa konspekts) 2KP Profesionālā bakalaura studiju programmaPsiholoģija” ar ...
 5. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  ... āte Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ēdināšanas ... augstskola Turība, Rīga 2004.g. 143lpp. Žurnāls "Karjera" Žurnāls "Psiholo ...

Другие похожие документы..