Главная > Документ


2004.

A.Mite 2004 Konsultants ESF „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” Psiholoģijas Augstskolā

I.Plotka IZM projekts “Role of ethnic communicative personality competence (ECC) in cross-cultural relation development”, granta Nr. 478, 2004-2005, 2007, vadošais pētnieks.

I.Mihailovs ES programmas Phare projekts „Mazākumtautību NVO līdzdalības skola” – eksperts

M.Pupiņš Līdzdalībnieks. LIFE-NATURE projekts LIFE04NAT/DE/000028 LIFE-Bombina (Germany, Denmark, Latvia). 2004-2008.g.

VPetuhovs LZA projekts „Selēna deficīta saikne ar paaugstinātiem hroniskiem aknu struktūras bojājumiem un RNS-saturošā hepatīta C virusa mutabilitāti un agresivitāti”, projekta Nr. 04.1208, vadošais pētnieks, projekta vadītājs A.Šķesters.

V.Petļak - Eiropas Kopienas programmas SOCRATES projekts “Children`s Identity & Citizenship in Europe”, projekta koordinatore (Psiholoģijas Augstskola).

2003.

V.Petļak Sabiedrības integrācijas fonda latviešu valodas apguves projekts “Latviešu valodas kursi Olainē, Olaines 2. vidusskolā, projekta koordinatore (Olaines 2. vidusskolā).

V.Petļak Eiropas Kopienas programmas SOCRATES Comenius 1 apakšprogrammas projekts “Jaunie Eiropas pilsoni: vakar, šodien un rīt”, projekta koordinatore (Olaines 2. vidusskolā). Notika 5 pieredzes apmaiņas braucieni: Velsā, Somijā, Vācijā, Spānijā, Skotijā projekta ietvaros.

V.Petļak Eiropas SOCRATES programmas Comenius individuālo starptautiskās apmācības stipendiju projekta eksperte, trīs pastiprinātie projekti.

V.Petļak projekta “Latviešu valodas kursi Olainē, Olaines 2. vidusskolā” koordinatore Sabiedrības Integrācijas fonda projekta konkursa ietvaros “Latviešu valodas apguve pieaugušiem”

2002.

I.Kazanovska Nervu sistēmas nobriešanas un darbības traucējumu kritēriju izstrāde pirmsskolas vecuma bērniem un kompjuterizētu ekspressdiagnostikas programmu izveide. Nr. 01.0150. 2001.-2004.

I.Mihailovs Starptautiskais sadarbības projekts “Hansa – Rīga” – vadītājs

I.Plotka As. prof., dr. psych. I. Plotka Zinātniskā eksperta darbs Igaunijas “Big Brothers, Big sisters movement” (BBS Estonia) asociācijas projektā Rīgā: “Big Brothers, Big sisters – Adult support for cildren at risk”

M.Pupiņš Projekta vadītājs. Latvijas Zinātnes padomes projekts # 01.0575. “Negatīvas attieksmes pret dabu veidošanās īpatnības”. 2002-2003.g.

M.Pupiņš Līdzdalība projekta īstenošanā. Latvijas Izglītības ministrijas, Robežsardzes pārvaldes projekts “Testu kopuma izstrāde robežsardzes profesionālai atlasei”.2002.-2003.g.

V.Petuhovs LZA projekts „Dzelzs deficīta un antioksidantu statuss grūtniecēm un jaundzimušajiem: izplatība, korekcijas metodes, saistība ar saslimstību un demogrāfiskajiem rādītājiem”, projekta Nr. 01.0705, projekta vadītāji: V.Petuhovs, D.Bondare.

13.pielikums

Akadēmiska personāla kvalifikācijas celšana

2008.

T.Koroļkova Miegs un atmiņa psihiatra prakse (4 st).

T.Koroļkova Latvijas Psihiatrijas Asociācijas “Atipiskas depresijas klīniskas ārstēs” (5 st).

2007.

L.Kaļiņņikova, I.Kazanovska Work-shop held by prof. M.Bityanova „Game technologies as a tool in the work of psychologist with pupils and pedagogies”. 10 hours.

I.Kazanovska LPPA seminārs “Psihologa profesionālās darbības problēmas sociālās palīdzības un izglītības iestades” 12 st.

Seminārs “Spēles psihotehnoloģijas”, Rīga.

I.Mihailovs Seminārs “Kā sagatavot studentu diplomdarbu izstrādei”

I.Mihailovs VAS kurss “Konfliktu vadīšana”

I.Mihailovs EQUAL programmas seminārs “Cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas un reintegrācijas starpinstitucionālās sadarbības mehānisma modelis”

I.Mihailovs JPA seminārs “Nozieguma upuri – kā kompensēt kaitējumu”

I.Mihailovs lekcija Informācijas karš – propagandas ietekmes uz politiku

I.Mihailovs VAS kurss Psihoemocionālās labklājības veicināšana darba vietā

I.Mihailovs seminārs Izglītības sistēma Tiringē

I.Mihailovs kurss Kvalitātes vadības sistēma valsts pārvaldes iestādēs, pamatojoties uz standartu ISO 9001:2000

I.Mihailovs kurss Labas pārvaldības princips tiešajā pārvaldē

I.Mihailovs apmācība Mediācija

Ž.Caurkubule ESIA seminārs “Latvija Eiropas Savienībā – kas jauns?”.- Rīga, 2007g. 23.oktobrī.

Ž.Caurkubule ESIA seminārs “Latvija Eiropas Savienībā – aktualitātes un jaunas iespējas”.- Rīga, 2007g. 18.aprīlī.

M.Kamišane Rīga centrs “Vaiņode” seminārs “Adikatīvās uzvedības diagnostikas un korekcijas aktuālās problēmas” (20 ak.st.);

M.Kamišane Rīga centrs “Vaiņode” seminārs “Smilšu psihoterapija krīžu konsultēšanas kontekstā” (20 ak.st.);

M.Kamišane Rīga centrs “Vaiņode” seminārs-treniņš “Ģimenes klīniskā psiholoģija” (20 ak.st.)

T.Koroļkova Kursi “Ārstu klīniskās konf. Kursi” (30 st.).

T.Koroļkova Klīniskā psihologa sertifikāts Nr. 24.

T.Koroļkova Krievijas Fedes. Pecdiploma izglītības medicīnas akad., sadarbībā ar Latvijas Psihiatru asoc. “Psihiatrija” (144 st.).

F.Raubiško Sertifikāts. Ārstu klīniskajās konferencēs.

F.Raubiško Latvijas Psihiatrijas Asociācijas sēdē.

F.Raubiško Klīniskā psihologa sertifikāts Nr.25.

F.Raubiško Sertifikāts “Psihiatrija” (144 st.).

2006.

I.Kazanovska ”Tehnisko līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā. 8 stundu kursa talakizglītibas programmā.

L.Ābelīte Seminārs - Phare projekts “Institucionālās kapacitātes stiprināšana Rīgā un Rīgas reģionā” ES finansējums nākamajā programmēšanas periodā un potenciālie reģionālie projekti Rīgā un Rīgas reģionā

L.Ābelīte Seminārs - Ieteikumi projekta pieteikuma sagatavošanai

L.Ābelīte Seminārs - Sieviešu tiesību institūts Projektu plānošana un pieteikumu rakstīšana (Eiropas Sociālā fonda projektu sagatavošana)

L.Gončarova apmācības kurss BKI angļu valodas pasniedzējam „Methodology of the instruction for TOEIC”, Riga, ASV TOEIC eksamenaāijas centrs, representativa agentura Latvija. Rīga, maijs, 2006.

L.Gončarova apmācības kurss BKI pasniedzēijem „Multimedijas līdzeklu izmantošana mācibu processā”, Riga, BKI, aprilis, 2006.

L.Gončarova

A.Mite Informatīvs seminārs „ES Mūžizglītības programma 2007-2013”, Rīga, Latvija

A.Mite Baltic Tempus Information Day 2006 “Cooperation plans for the Future”, Tallina, Igaunija

O.Ņikiforovs Ieguvis VELESA akadēmijas sertifikātu par Personālā apmācības speciālista kvalifikāciju.

V.Petļak informatīvais seminārs „ES Mūžizglītības programma 2007-2013”, Rīgā

V.Petļak Eiropas Savienības informācijas aģentūras seminārs „Latvijas dalības ES aktuālie jautājumi”, Rīgā

V.Petļak septembrī, starptautiskais seminārs „Baltic Tempus Information Day 2006; Cooperation plans for the Future”, Tallinā

V.Petļak Boloņas process un trīsciklu sistēma, seminārs (SOCRATES programmas ietvaros) , Rīgā

V.Petļak Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda seminārs par darbaspēku kustību, Rīgā

I.Mihailovs VAS kurss Politikas ietekmes novērtēšana

I.Mihailovs VAS kurss Ietekmējošā komunikācija

I.Mihailovs VAS kurss Valsts varas deleģēšana

I.Mihailovs VAS kurss Iekšējā kontrole

I.Mihailovs LU tālākizglītības kurss Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide / Inovācijas augstākās izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība, ES aktuālie jautājumi, Latvijas izglītības sistēmas stratēģija un prioritātes

Ž.Caurkubule ESIA seminārs “Latvijas dalība Eiropas Savienībā – aktualitātes un informācijas iegūšanas iespējas Latvijā”.- Rīga, 2006g. 13.decembrī.- apliecinājums

Ž.Caurkubule BKI un PA kvalifikācijas celšanas kursi “Multimediju līdzekļu pielietojums studiju procesā”- Rīga, 2006g. marts

Ļ.Raizs Seminārs «Аналитическая психодрама как метод психотерапии семейных отношений», 2.-6.jūlijs, Rīga

F.Raubiško Sertifikāts “Šizofrēnijas pacientu ārstnieciskā līdzestība”.

F.Raubiško Sertifikāts “Šizofrēnijas ārstēšanas tendences 21. gadsimtā”.

N.Žekova Inovācijas augstākās izglītības sistēmā (40 kontaktstundu), DU

2005.

L.Kaļiņņikova Seminārs “Big Brothers Big Sisters Program implementation”, Vilnus

V.Petuhovs Ikgadējs seminārs “Jaunumi hematoloģijā” Krievijas Centrāla Ārstu pilnveidošana Institūta, Maskava, Krievija

I.Kaļva seminārs”Informācjas tehnoloģiju izmantošana pedagogiskā darbā”

I.Kazanovska Zinātniski-metodiskais seminārs „Sensomotorā korekcija kā intensīva ķermeniskā prakse, kura dod noturīgas un kvalitatīvas uzmanības domāšanas un runas izmaiņās”, Maskava-Rīga, 40 st.

A.Mite ESF nacionālās programmas projekts „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajam institūcijām” seminārs „Eiropas nodarbinātības politika, darba tirgus un dzimumu līdztiesības jautājumi”, Rīga

A.Mite Sociālo darbinieku dienai veltītā konference “Prasme strādāt nesadegot”, Siguldā

A.Mite Information seminar on Socrates action „Observation and Innovation”, Rīgā

A.Mite Bonnas ekspertes Claudia reinsberg seminārs prakšu supervizoriem “Atbalsts cilvēkiem-procesa skaidrojums” /Geštaltorientēta supervizīja: stiprināt cilvēkus –noskaidrot lietas, SIA Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”, Rīga

A.Mite Latvijas Universitātes 63. konferences, Sociālā darba sekcijas “Sociālā darba aktualitātes Latvijā”, LU, Latvija, Rīga

O.Ņikiforovs Ieguvis VELESA akadēmijas sertifikātu par Psihologa - psihoterapeita kvalifikāciju.

I.Mihailovs VAS kurss Personālvadība

I.Mihailovs VAS kurss Cilvēktiesības

I.Mihailovs VAS kurss Eiropas Savienība

I.Mihailovs VAS kurss Valsts noslēpuma aizsardzība valsts iestādē

I.Mihailovs VAS kurss Personas datu aizsardzība

I.Mihailovs tālākizglītības kurss Izglītības iestāžu darbības tiesiskais aspekts – problēmas un risinājumi

I.Mihailovs VAS kurss Sieviešu un vīriešu tiesības un iespējas

I.Mihailovs VAS kurss Interešu konflikts

I.Mihailovs VAS kurss Valsts iepirkuma procedūras ES

I.Mihailovs ESIA kurss Izglītība Eiropā

V.Petļak Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas apliecība, “Atkarīgas personības veidošanās, atkarīgas personības ārstēšana”

I.Plotka Seminārs “ Smilšu spēļu bilžu valoda” Latvijas ģimenes psihoterapeitu biedrība (vad. Linde fon Keizerlinka), Latvija, Rīga

M.Cakule 160.st. kursi “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”

T.Koroļkova Maskavas Centrālais Zinātniski pētnieciskais V.Serbska institūts. Lekcijas cikls “Tiesu psihiatriskās ekspertīzes pamati” (72 st.)

T.Koroļkova Seminārs “Darba likuma piemērošana medicīnas darbiniekam” (72 st.).

J.Jakovļeva Veselības veicināšanas valsts aģentūra. 5 stundu konference „Jauniešu veselības veicināšanas iespējas izglītības iestādēs un bareņu namos”.

J.Jakovļeva Veselības veicināšanas valsts aģentūra. 16 kredītstundu kursi „HIV/AIDS Profilakse jaunām sievietēm”

J.Jakovļeva V/A Profesionālās izglītības attīstības aģentūra. Profesionālās orientācijas informācijas centrs. 8 stundu seminārs “Mācīšanās metodes”. Semināra vadītāja Dr. Paed. Anita Lanka.

2004.

V.Petuhovs Ikgadējs seminārs “Jaunumi hematoloģijā” Krievijas Centrāla Ārstu pilnveidošana Institūta, Maskava, Krievija

I.Kaļva PA, seminārs „Psihologa-profesionāla personības izaugsme”

I.Kazanovska Zinātniski-metodiskais seminārs „Tehnoloģijas Intelekts būtība”, Maskava – Rīga, 18 st.

I.Kazanovska Seminārs „Psihologa-profesionāla personības izaugsme”, Tartu – Rīga, 10 st.

I.Kazanovska Seminārs „Psiholoģisko slēdzienu veidi”, LPPA, 6 st.

I.Kazanovska Seminārs „Skolēnu intelekta attīstība izglītības procesā”, Maskava–Rīga, 12 st.

I.Kazanovska Seminārs „Bilingual School Effectiveness”, 40 st.

A.Mite Sociālo darbinieku dienai veltītā konference “Sociālā darbinieka profesionālās darbības aktualizācija darbā ar cilvēku tirdzniecībā iesaistītām personām”, Rīga

A.Mite Latvijas Ģimenes Terapeitu Asociācijas starptautiskā konference “Ģimenes psihoterapija un starpinstitucionālā sadarbība”, LU, Latvija, Rīga

V.Petļak LU sertifikāts, “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide, inovācijas augstākas izglītības sistēmā, izglītības darba vadība”

I.Mihailovs VAS kurss Sabiedriskās attiecības

I.Mihailovs VAS kurss Normatīvo aktu izstrāde

I.Mihailovs VAS kurss Darba tiesības

I.Mihailovs kurss Kas jāzina darba devējam par darba ņēmēja obligāto veselības pārbaudi

I.Mihailovs ĪUMSILS kurss Projektu rakstīšana un vadīšana

I.Mihailovs ĪUMSILS kurss ES un Latvijas projektu konkursi

I.Mihailovs ĪUMSILS Folkloras pedagoģija – etniskās identitātes pēctecības princips

I.Mihailovs VAS kurss ES institūcijas un to sadarbība ar nacionālajām institūcijām

V.Jansons LPPA seminārs “Psiholoģisko slēdzienu veidi” – apliecība

N.Ščerbakovs Kursi: Psiholoģiskā palīdzība onkoloģiskiem pacientiem un viņu radiniekiem,Viļņā

I.Plotka Seminārs “Psihologa-profesionāla personības izaugsme” Latvija, Rīga

T.Koroļkova Praktiskās psiholoģijas institūts, Krievijas Izglītība Akadēmija Ziemeļ-Rietumu nodaļa, Tiesu psiholoģijas ekspertīzes pamati – sertifikāts (36 st.).

T.Koroļkova V.Serbska vārdā nosauktais Zinātniski pētnieciskais psihoneiroloģiskais Institūts – tiesu psiholoģijas kurss

2003.

L.Kaļiņņikova seminārs “Ētikas jautājumi psihologa profesionālajā darbībā”, LPPA, Rīga

L.Kaļiņņikova seminārs “Art therapy”, Jūrmala

V.Petuhovs Ikgadējs seminārs “Jaunumi hematoloģijā” Krievijas Centrāla Ārstu pilnveidošana Institūta, Maskava, Krievija

I.Kaļva BKI, seminārs par augstskolu licencēšanu un akreditāciju

I.Kaļva RPIVA, informātikas docētāju seminārs

I.Kaļva BKI filiāļu vadītāju un bibliotekāru seminārs

I.Kazanovska Kursi „Intelekta psiholoģija”, Maskava – Rīga, 36 st.

I.Mihailovs apmācība “Training of Trainers” – dzimumu līdztiesības integrētās pieejas ieviešanas eksperts

I.Mihailovs kurss Saskarsmes pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti

I.Mihailovs kurss Psiholoģiskie principi skolā

Ž.Caurkubule LU programma “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide (Inovācijas augstākās izglītības sistēmā augstskolu didaktikā un izglītības darba vadībā) “.-Rīga, LU, 2003.g. – sertifikāts

I.Plotka „International Summer Conference of Art Therapy”, Latvija, Jūrmala

T.Koroļkova Maskavas medicīnas I.Sečinova akadēmija Medicīnas un tiesu psiholoģija (72 st.)

F.Raubiško Seminārs “Amisulpirīds akūtu un hronisku, šizofrēnisku traucējumu ārstēšanā”.

F.Raubiško Seminārs “Seroquel klīniskās efektivitātes raksturojums”, “Seroquel lietošanas pieredze Latvija”.

F.Raubiško Seminārs “Atipisko neiroleptiķu salīdzinošā farmakoloģiskā un klīniskā analīze” (1.5 st).

M.Cakule 36.st. Pārbaudes darbu veidošana un vērtēšana

J.Jakovļeva Latgales reproduktīvās un psihiskās veselības centrs Valentija. Laikaposmā no 13.11.2003. līdz 15.11.2003. ir apguvusi semināra programmu 36 stundu apjomā “Ģimenes psiholoģija”. Sertifikāts Nr. 14/1.

J.Jakovļeva Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centrs. Apmeklēja 40 angļu valodas stundasiesācējiem. Kursi notika Phare projekta ietvaros no 2003. gada 21.maija līdz 2003.gada 19.jūnijam. Apliecība Nr. 2003-07/27

2002.

V.Petuhovs Ikgadējs seminārs “Jaunumi hematoloģijā” Krievijas Centrāla Ārstu pilnveidošana Institūta, Maskava, Krievija

I.Kazanovska Seminārs – treniņš „Psihoterapija psihosomātikā”, 40 st., Psihoterapijas un klīniskās psiholoģijas institūts, Maskava

V.Petļak LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūta sertifikāts, ir tiesības praktizēt psihodinamisko konsultēšanu, psihodinamiskā terapeite

Ž.Caurkubule LVAVP Lat2 kursi cittautu skolu priekšmetu skolotājiem .- Rīga, 2002.g.– apliecība.

V.Kuņickis Latvijas –Lietuvas – Igaunijas arodpedagoģijas jomā.

N.Ščerbakovs Narkoloģijas kursi, Rīgā

M.Vāciete Praktiskās diagnostikas apmācība, sertifikāts (BCm 15/255) par mācību metodoloģisko semināru, Sanktpēterburga, Praktiskās psiholoģijas institūts

M.Cakule 36.st. kursi “Jauno un jaunāko laiku vēstures problēmas un interaktīvās mācīšanas metodes”

N.Žekova Ģimenes terapija (192 teor.st., 48 st. supervizija) , Rīga

J.Jakovļeva Daugavpils pilsētas Skolu valde, kursi “Vardarbības profilakse, veidi, sekas”.

J.Jakovļeva Latviešu valodas apguves valsts programmas vadības vienība. Piedalījos LVAVP organizētajos Bilingvālās apmācības kursos no 2002. gada aprīļa līdz 2002. gada maijam (100 stundas). Apliecība Nr. 2002 1494.

J.Jakovļeva

14.pielikums

Plānotie PA ieņēmumi un izdevumi

Nepilna laika grupās tiek plānots uzņemt 25 studentus un noteikt maksu par studijām 450,- Ls (semestrī) apmērā. Pie apmācību ilguma 9 semestri garumā ir plānots savākt mācību maksu 101 250,-Ls apmērā.

Iekasētas summas par studijām tiek plānots izmantot sekojoša veidā:

Augstskolas izdevumi

Izdevumu veids

Izdevumu apmērs

Ls

%

Atalgojums kopā

t.sk.:

atalgojums akadēmiskajam personālam

atalgojums administratīvajam personālam

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

Pakalpojumu samaksa

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra (vērtība līdz 50 latiem par vienu vienību) iegāde

Tajā skaitā: izdevumi apkurei, apgaismošanai un enerģētisko materiālu iegādei

Grāmatu un žurnālu iegāde

Subsīdijas un dotācijas kopā

t.sk.:

stipendijas

transporta izdevumu kompensācija

Kustamie un nekustamie īpašumi kopā

t.sk. kustamie īpašumi (vērtībā virs 50 latiem)

Citi izdevumi

62 775

56 498

6 277

14 175

1 316

1 721

203

810

20 250

62

14

1,3

1,7

0,2

0,8

20

Izdevumi kopā 101 250

Pilna laika klātienes vakara apmācības grupās tiek plānots uzņemt 25 studentus un noteikt maksu par studijām 500,-Ls semestrī apmērā. Pie apmācību ilguma 4 gadu garumā ir plānots savākt mācību maksu 100 000,-Ls apmērā.

Iekasētas summas par studijām tiek plānots izmantot sekojoša veidā:

Augstskolas izdevumi

Izdevumu veids

Izdevumu apmērs

Ls

%

Atalgojums kopā

t.sk.:

atalgojums akadēmiskajam personālam

atalgojums administratīvajam personālam

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

Pakalpojumu samaksa

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra (vērtība līdz 50 latiem par vienu vienību) iegāde

Tajā skaitā: izdevumi apkurei, apgaismošanai un enerģētisko materiālu iegādei

Grāmatu un žurnālu iegāde

Subsīdijas un dotācijas kopā

t.sk.:

stipendijas

transporta izdevumu kompensācija

Kustamie un nekustamie īpašumi kopā

t.sk. kustamie īpašumi (vērtībā virs 50 latiem)

Citi izdevumi

62 000

55 800

6 200

14 000

1 300

1 700

200

800

20 000

62

14

1,3

1,7

0,2

0,8

20

Izdevumi kopā 100 000


Pilna laika klātienes dienas apmācības grupās tiek plānots uzņemt 25 studentus un noteikt maksu par studijām 550,-Ls semestrī apmērā. Pie apmācību ilguma 4 gadu garumā ir plānots savākt mācību maksu 110 000,-Ls apmērā.

Iekasētas summas par studijām tiek plānots izmantot sekojoša veidā:

Augstskolas izdevumi

Izdevumu veids

Izdevumu apmērs

Ls

%

Atalgojums kopā

t.sk.:

atalgojums akadēmiskajam personālam

atalgojums administratīvajam personālam

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

Pakalpojumu samaksa

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra (vērtība līdz 50 latiem par vienu vienību) iegāde

Grāmatu un žurnālu iegāde

Citi izdevumi

68 200

61 380

6 820

15 400

1 430

1 870

220

880

22 000

62

14

1,3

1,7

0,2

0,8

20

Izdevumi kopā 110 000

15.pielikums

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu tehniskais nodrošinājums Rīgā un filiālēs

Rīga

Tehniskie līdzekļi

SKAITS

DATORS

Case Mini Tower

1

Compaq Armada (portatīvais)

1

DTK C1700

1

DTK C1200

11

DTKP 4-2.6/5

3

Samsung

1

DTK C 2.0/256/40/Net/XPP/KMP

1

DTK 2.0/256/40/Net/XPP/KMP

2

Toshiba A60 C-2.8 Ghz (NoteBook)

1

Dators P4-2,4/256 ar monitoru

1

Portatīvas dators Benq R22 E

6

MONITORS

17``CRT

3

PRINTERIS

HP DeskJet

1

CANON CP-100

1

HP LaseJet 1005W

1

CANON LBP 1120

1

Samsung ML-2015

1

SKENERIS

Optic Pro

1

HP ScanJet 3570C

1

HP ScanJet 4570C

1

MIMIO Euro 3

1

KOPĒTĀJS

Canon NP-6512

1

Kopēšanas mašīna

1

Kopēšanas aparāts

VIDEOKAMERA

Panasonic

1

WV-CP-470/G

1

VCC-6570P

4

VIDEOMAGNETOFONS

VCR “Akai”

1

MAGNETOFONS

Samsung RCD 1650

1

TELEFONA APARĀTS

Panasonic KX-TC 1200

MOBILAIS TELEFONS

Nokia 3210

1

Samsung SGH-2400

1

Siemens C55

1

NOKIA 6230SL

1

Nokia

1

FAKS MODEMS

1

DIAPROEKTORS

1

TELEVIZORS

SONY KV-29 FX 64

1

Televizors

1

CD ATSKAŅOTĀJS

1

PROGRAMMATŪRA

1

VideoNet

3

Video/audio inf. dist. IVCO5S

1

SPSS Edu 13

6

OBJEKTIVS

6-60 Zoom

1

2.8-10 mm Infinity

4

Grozāmierīces vadība

MYI-024C

1

PAGRIEZIENA IEKĀRTA

MPLC-5

1

EKRĀNS

240 x 240

2

240 x 200

1

MIKROFONS RADIO

WM220G2

2

WM210L2

1

Shure PG48

2

Pedestal

3

SKAĻRUŅI

DB 45W M50T

1

Skaļruņī

3

PROJECTORS

POBO 2511

1

Daugavpils filiāle

Tehniskie līdzekļi

SKAITS

Datori

82

Projektori

3

Printeri

10

Kopētāji

4

Skeneri

4

Faksi

3

Kodoskopi

6

TV

6

Video

3

Audio

5

DVD pleijeri

2

Jelgavas filiāle

Tehniskie līdzekļi

SKAITS

Datori

50

Pentium IV, Celeron

15

Pentium III, Celeron

25

Pentium II, Celeron

Pentium I

10

Macintosh

Tīklu iekārtas

5

Printeri

7

Laser

6

Strūklu

1

Citi

Daudzfunkcionālās iekārtas

2

Faksu aparāti

2

Skeneri

1

MM projektētāji

1

Kopētāji

1

Kodoskopi

3

Jēkabpils filiāle

Tehniskie līdzekļi

SKAITS

Datori

3

Amilo L6280/Cel2400/256/40

1

Celeron 2.26 GHz mATX

1

Pentium 4HT ATX

1

Printeri

3

HP Business Inkjet 1100D

1

HP LJ 1018A4

1

HP LJ 1018

1

Skeneri

1

Canon CanoScan Lide50 Scanner

1

MM projektētāji

1

Lumens LX760

1

Kodoskopi

1

Televizori

1

“VESTEL” 2165T

1

Videopleijeri

1

LG 214

1

Atmiņas moduļi

2

128 MB 2.0 full speed

1

Sandisl Cruzer Mini USD

1

3M TS180 ekrāns, modelis 2 001

1

Video, 64 Mb DDR GeForced4 MX-440

1

Monitors 17″LCD, S730A, CTX

1

CTX LCD S760 17″/80KHz/0.2

1

Fotoaparāti

1

Canon PowerShot A75

1

Lietota datora sistēmbloks

1

Magnetolas

1

PANASONIC RX-ES29E-S

1

Mātes plates

1

DFI 845Pes478ATX533LAN

1

Liepājas filiāle

Tehniskie līdzekļi

SKAITS

Datori

37

Pentium IV, Celeron

14

Pentium III, Celeron

17

Pentium II, Celeron

6

Tīklu iekārtas

6

Printeri

4

Lāzer

3

Strūklu

1

Faksa aparāti

1

Skeneri

1

Kopētāji

2

Kodoskopi

3

Elektroniskā veidā nav pieejams

16.pielikums

Līgumi par sadarbību

Elektroniskā veidā nav pieejams

17.pielikums

Diploma paraugsСкачать документ

Похожие документы:

 1. Psiholoģijas augstskola profesionālā bakalaura studiju programma

  Документ
  ... ā. Sociālā psiholoģija. R., 1996. PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika ... для вузов). PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” Studiju kursa nosaukums: ...
 2. Psiholoģijas augstskola

  Документ
  ... studiju kursu apraksti PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālās maģistrantūras studiju programma psiholoģijā Studiju kursa nosaukums: Profesionālās darbības psiholo ...
 3. Higher school of psychology professional bachelor study programme

  Документ
  ... 18 18 16 29 42 PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA Profesionālā bakalaura studiju programma psiholoģijā profesionālās kvalifikācijas "psihologa asistents" ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... LASĀMIE STUDIJU KURSI: Neiropsiholoģijas pamati (Kursa konspekts) 2KP Profesionālā bakalaura studiju programmaPsiholoģija” ar ...
 5. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  ... āte Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ēdināšanas ... augstskola Turība, Rīga 2004.g. 143lpp. Žurnāls "Karjera" Žurnāls "Psiholo ...

Другие похожие документы..