Главная > Документ


RĒZEKNES AUGSTSKOLA

PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTE

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju

programma „ Vides dizains „

Akreditācijas materiāli

Rēzekne

2007

Latvijas Republika

Izglītības un zinātnes ministrija

RĒZEKNES AUGSTSKOLA

Reģ. Nr. LV 90000011588

Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, LV-4600

Tālrunis 4623709, Fakss 4625901, e-pasts ra@ru.lv, .lv

Rēzeknē__________ Nr. _________

Uz _______________Nr. _________

LR Izglītības un zinātnes ministrijai

Augstākās izglītības studiju programmu akreditācijas komisijai

IESNIEGUMS

Lūdzam pieņemt izskatīšanai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „ Vides dizaina „ akreditācijas materiālus.

Programmas nosaukums pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma„ Vides dizains „

Programmas kods 41214

Programmas īstenošanas ilgums

un apjoms 2 gadi pilna laika studijās;

2,5 gadi nepilna laika studijās

80 KP

Programmas īstenošanas vieta, Rēzeknes Augstskola

veids un forma Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV- 4600

pilna un nepilna laika studijas

Prasības uzsākot studiju programmas vidējā izglītība

apguvi

Piešķiramā kvalifikācija 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija

vides dizainers

Persona, kas kārto ar akreditāciju Vladislavs Paurs, asoc. prof.,

saistītos jautājumus

vladis.p@tvnet.lv, 29336263

RA rektors Dr.oec. prof. L. Svarinskis

Satura rādītājs

Programmas īstenošanas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti………………………………...

3

Programmas organizācija………………………………………………………………………

4

2.1.

Studiju plāna atbilstība RA mērķiem un uzdevumiem…………………………………

4

2.2.

Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība…………………………………...

4

3.

Studiju programmas struktūra………………………………………………………………….

5

4.

Vērtēšanas sistēma……………………………………………………………………………...

13

5.

Programmas praktiskā īstenošana………………………………………………………………

14

6.

Programmas perspektīvais novērtējums………………………………………………………..

15

6.1.

Programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības vai profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas standartam…………………………………………

16

6.2.

Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību sešiem gadiem…………………..

19

7.

Studējošie………………………………………………………………………………………

19

7.1

Studējošo skaits programmā……………………………………………………………

19

7.2.

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits………………………………………………..

19

7.3.

Absolventu skaits……………………………………………………………………….

20

7.4.

Studentu aptaujas un to analīze…………………………………………………………

20

7.5.

Absolventu aptaujas un to analīze……………………………………………………...

20

7.6.

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā……………………………………

21

8.

Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla izvērtējums…………………………………..

21

8.1.

Akadēmiskā personāla skaits…………………………………………………………...

21

8.2.

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai……………………………………………………………………………….

22

8.3.

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem……………………………………………………………..

23

8.4.

Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence, lai nodrošinātu studējošiem nepieciešamo pētniecisko iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību………………………………………………………………………………….

23

9.

Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums………………………………………….

23

10.

Ārējie sakari…………………………………………………………………………………….

25

10.1.

Sadarbība ar darba devējiem…………………………………………………………….

25

10.2.

Sadarbība ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs……….

25

11.

Apliecinājums par studiju turpināšanas iespēju programmas īstenošanas

pārtraukšanas gadījumā…………………………………………………………………………

28

12.

Programmas attīstības plāns…………………………………………………………………….

28

Pielikumi………………………………………………………………………………..

1.

Akadēmiskā personāla CV……………………………………………………………...

30

2.

Studiju kursu apraksti…………………………………………………………………...

72

3.

Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs…………………………………………………………………………………..

124

4.

Studiju kursu apraksts…………………………………………………………………..

130

5.

Akadēmiskā personāla saraksts…………………………………………………………

132

6.

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība………………………………………………..

133

7.

Licence…………………………………………………………………………………..

135

8.

RA Senāta lēmums par programmas akreditāciju ........................................................

137

9.

Sadarbības līgums ar citām augstskolām……………………………………………….

139

10.

Līgums par iespējām turpināt izglītību studiju pārtraukšanas gadījumā………………..

144

11.

Informācija no darba devēja par vides dizaina speciālistu nepieciešamību…………….

150

12.

Metodiskie ieteikumi prakses organizācijai…………………………………………….

152

13.

Metodiskie ieteikumi kvalifikācijas darbu izstrādei…………………………………….

156

14.

RA bibliotēkas resursi studiju programmas vajadzībām………………………………..

169

15.

Docētāju zinātniskā darbība …………………………………………………………….

170

16.

Zinātniskie raksti un publikācijas……………………………………………………….

173

17.

Doktora un maģistra darbu izstrāde……………………………………………………..

178

18.

Studiju procesa hronogramma…………………………………………………………..

179

19.

Līgumi par prakses vietām……………………………………………………………...

181

1. Programmas īstenošanas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti

Programmas mērķi- sagatavot savā nozarē kompetentus, profesionāli izglītotus,

radošus vides dizaina speciālistus;

  • veicināt topošajiem vides dizaina speciālistiem zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos;

  • radīt motivāciju tālākizglītībai un orientēt studējošos tālākām studijām 4. līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai.

Lai realizētu izvirzīto mērķi, studiju programmai noteikti šādi uzdevumi:

 • nodrošināt vizuālās mākslas, uzņēmējdarbības, personāla vadības un saskarsmes, tehnoloģiju zināšanu un prasmju apguvi, praktiskās darbības pieredzi, kas nepieciešama personiskās izglītības koncepcijas veidošanā un īstenošanā;

 • attīstīt pētnieciskā darba prasmes teorijas un prakses kontekstā;

 • sekmēt mākslinieciski radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos;

 • attīstīt radošo, analītiski kritisko domāšanu, prasmi vērtēt savus un citu radītos vides mākslas darbus;

 • sekmēt radošo pašizpausmes spēju attīstību;

 • sagatavot studentus patstāvīgai, aktīvai un radošai darbībai kultūras jautājumu risināšanai;

 • veidot prasmes plānot, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu.

Studiju stratēģija:

Studiju procesā jānodrošina :

 • pedagoģiski profesionāla virzība uz katra kursa mērķa sasniegšanu;

 • starpkursu integrācija mākslas teorijā un dizainera profesionālo prasmju veidošanā ;

 • studentu līdzatbildība par savas izglītības kvalitāti;

 • ar profesionālo darbību saistīta apmācība, studentu personības attīstība un izglītības mūža garumā veicināšana.

Plānotie rezultāti:

 • ceturtais kvalifikācijas līmenis un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms ar kvalifikāciju Vides dizainers – ar specializāciju dārza dizainers/ interjera noformētājs.

 • darba iespējas – valsts un pašvaldību iestādes; privātuzņēmumi; privātā uzņēmējdarbība.

 1. Programmas organizācija

Studiju programmas organizāciju un vadību veic programmas direktors. Programma tiek īstenota RA Pedagoģijas fakultātes Mājas kultūras izglītības katedrā. Studijas tiek organizētas pilna un nepilna laika studiju veidā.

  1. 2.1.Studiju plāna atbilstība RA mērķiem un uzdevumiem

Augstākās profesionālās izglītības studiju programma Vides dizains” pirmā līmeņa pilna / nepilna laika studiju programma.

Studiju ilgums – pilna laika studijām 4 semestri, nepilna laika studijām – 5 semestri.

Iegūstamā kvalifikācija – vides dizainers. Programmas apguve dot iespējas strādāt par dizaineru, plānot un īstenot radošas idejas mākslas jomā, ēku eksterjera un interjera noformētājiem, izstrādāt skices un projektus, to izpildes organizēšanu un autoruzraudzību. Vides dizaina speciālists var veikt individuālo uzņēmējdarbību, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, strādāt dažādos uzņēmumos un birojos.

Programma dod iespējas apgūt specializācijas mācību kursus 13 KP apjomā un brīvās izvēles kursus 3 KP apjomā sekojošos virzienos:

dārza dizains;

interjera dizains.

Iegūstamais diploms – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Prasības uzņemšanai – vidējā izglītība.

Iestājpārbaudījumu nav.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai – jāapgūst pirmā līmeņa profesionālās augstākās

izglītības studiju programma;

- jāiziet prakse (16 KP);

- 2. studiju gada beigās ir jānokārto kvalifikācijas eksāmens un jāaizstāv kvalifikācijas darbs

( 8 KP).

Programmas izstrādes nepieciešamību pamato zinātnes un prakses attīstības pašreizējais līmenis, sociālais pieprasījums un IZM normatīvā dokumentācija (Izglītības klasifikators u.c.).

Par studiju programmas “Vides dizains” nepieciešamību Rēzeknes Augstskolā liecina fakts, ka Latgalē trūkst profesionālu dārza dizaineru, interjera dizaineru un dizaineru citās jomās ( skat. 12. piel.).

Konkrētus skaitļus, kas norāda nepieciešamo skaitu profesijā ,iegūt praktiski nav iespējams, jo valstī trūkst konkrētas statistikas uzskaites. Darba vietas rodas, veidojot jaunus uzņēmumus arī pildot pašvaldību un iestāžu pasūtījumu sakārtot vidi atbilstoši Eiropas standarta prasībām.

Programma veidota atbilstoši Latvijas valsts izglītības likumam , Augstskolu likumam, RA satversmei, Vides dizaina profesijas standartam, Noteikumiem par valsts pirmā līmeņa izglītības standartu (MK 20.03.2001. noteikumi Nr.141).

2.2.Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

RA ir izstrādāta un sekmīgi darbojas studiju kvalitātes novērtēšanas sistēma. Studiju kvalitātes novērtēšanas sistēma aptver visas RA darbības jomas, kā arī struktūrvienības. Kvalitātes novērtēšanas procedūra ietver RA studiju politiku, studiju programmu atbilstību Augstskolu likumam, Ministru kabineta noteikumiem un citiem augstāk stāvošiem normatīviem un informatīviem dokumentiem.

RA studiju kvalitātes mērķis ir nodrošināt RA resursu ( akadēmiskā personāla, infrastruktūras, finansu ) plānošanu un izvietojumu, lai attīstītu konkurētspējīgas izglītības t. sk. mūžizglītības realizāciju.

Studiju programmas „ Vides dizains” kontekstā svarīgākās studiju kvalitātes mehānisma jomas ir studiju programmas kvalitāte, kur svarīgākie indikatori ir:

  • Studiju programmu mērķu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība, atbilstība RA attīstības stratēģijai.

  • Studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem aktiem, ES Fleksibilitāte un dažādība studiju programmu attīstībā.

  • Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās.

  • Studiju programmas metodiskais ( t. sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie plāni), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums.

  • Ikgadējs studiju programmu pašnovērtējums, studiju programmu vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveide.

  • Studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā.

Studentu studiju kvalitātes pilnveidošanai un darba efektivitātes celšanai tiek veikta virkne pasākumu mācību procesa organizācijas uzlabošanai, docētāju un studentu sadarbībai zinātniskajā darbā, studentu patstāvīgā darba efektivitātei u.c. Vides dizaina studiju programmas nozares obligātajos un specializācijas kursos mācību darba kvalitātes nolūkos reizi mēnesī tiek rīkotas studentu mācību un patstāvīgo darbu skates-ieskaites, kur tiek izanalizēti studentu darba sasniegumi un trūkumi un veikta atestācija. No labākajiem studentu darbiem tiek veidotas ekspozīcijas katedrā un radošākajiem studentiem tiek piedāvātas iespējas izstādīt savus darbus RA un arī ārpus augstskolas, kas veicina studentu mācību un radošo aktivitāti.

Pēdējā gadā kvalitatīvi tika uzlabota studiju vide, vides dizaina programmas studenti saņēma kvalitatīvi renovētas telpas, datortehnoloģiju apguves procesu uzlabos jaunais informāciju tehnoloģiju centrs.

3. Studiju programmas struktūra

Studiju programma veidota atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesijas standartam “Vides dizainers”( skat. 3.1. tab. ).

Studiju programmas saturu veido teorētisko un profesionālās specializācijas kursu studijas, izvēles kursi un prakse. Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 141, sadaļā humanitārās un sociālās zinātnes, programmā ir ietverts modulis „ Vadības zinātnes” kursi 7 KP apmērā.

Vispārizglītojošie mācību kursi un nozares mācību kursi visām specializācijām ir identiski, atšķiras tikai specializācijas studiju kursi . Vides dizaina studiju programmā ietilpst sekojošas specializācijas : Dārza dizains, interjera dizains ( skat. 3.2.;3.3. tab. ).

Īpaša nozīme programmā ir veltīta jaunākajām, speciālajām datortehnoloģijām.

Profesionālo meistarību pilnveido prakse, kur studenti teorētiskās zināšanas nostiprina praksēs gan Mājas kultūras izglītības katedrā ,gan uzņēmumos un iestādēs atbilstoši Rēzeknes Augstskolas nolikumam par praksi (skat. .lv/Senāts/Nolikumi) un Mājas kultūras izglītības katedras metodiskajiem ieteikumiem par praksi (skat. 13.pielik.).

Prakses uzdevums ir nostiprināt teorētiskās zināšanas, kas iegūtas ar profesiju saistītos kursos un veicināt patstāvīgā darba iemaņas.

Programmas ietvaros paredzēti sekojoši prakses posmi:

  • profesionālā prakse 2. un 3. semestrī 12 KP apmērā;

  • plenēra prakse 3. semestrī 2 KP apmērā;

  • kvalifikācijas prakse 4. semestrī 2 KP apmērā.

3.1.tabula

Prasības pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības vides dizainerakvalifikācijas iegūšanai kredītpunktos (KP)

Studiju darba forma

KP

Nozares teorētiskie kursi

Tai skaitā:

  • obligātie 20 KP

  • ar profesiju saistītie kursi 13 KP

  • izvēles 3 KP

36

Vispārizglītojošie mācību kursi

Tai skaitā:

  • humanitārās zinātnes 14 KP

  • sociālās zinātnes 6 KP

20

Kvalifikācijas eksāmens un kvalifikācijas darbs

8

Prakse

16

Kopā

80

Nozares teorētisko un specializācijas kursu apguves rezultātā studenti iegūst vides dizainera kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, lietišķajā grafikā, speciālajā datortehnoloģijā u.c., kā arī pamatprasmes un iemaņas specializācijas mācību kursos. Šie studiju kursi tiek apgūti padziļināti gan teorētiski, gan praktiski, kas veicina nepieciešamās iemaņas un prasmes jaunu vides dizaina projektu izstrādei un nepieciešamās prasmes, lai iekļautos šodienas darba tirgus pieprasījumā.

Studiju kursu programmas veidotas, ievērojot RA Mācību padomes norādījumus par studiju kursu programmu sastādīšanu.

Studiju kursu īsās programmas skatīt 2 .pielikumā.

3.2. tabula

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Kods 41214

“Vides dizains”

1. MĀCĪBU KURSI

Docētāji

KP

Pārbaud.

Vispārizglītojošie mācību kursi

20 KP

 1. Filozofija

Doc. I. Leikuma

2

DI

 1. Praktiskā svešvaloda

Doc. K.Laganovska

Lekt. J.Barinova

3

E

 1. Mākslas vēsture

Lekt. I.Vilčuka

4

E

 1. Vides aizsardzības pamati

Lekt. I.Laizāne

2

DI

 1. Personāla vadība un saskarsme

Prof. V.Ļubkina

2

DI

 1. Sports

Lekt.A.Kaupužs

0

Vadības zinātnes kursu bloks

7

 1. Praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas menedžments

Lekt. L.Danilāne

2

DI

 1. Profesionālā kompetence, darba tirgus un pētniecība

Prof. V.Lubkina

3

DI

 1. Autortiesības

Lekt. P.Eglons

1

I

 1. Darba tiesības

Lekt. P.Ušpelis

1

I

Nozares obligātie mācību kursi

20 KP

 1. Datorgrafikas programmas

Doc. P.Grabusts

2

DI

Vizuālās mākslas kursu bloks

9

 1. Zīmēšana

Asoc. prof. V.Paurs

5

E

 1. Gleznošana

Asoc. prof. V.Paurs

4

E

Mākslas valodas un kompozīcijas kursu bloks

9

 1. Mākslas valoda un kompozīcija

Lekt. D.Apele

4

E

 1. Bionika, dizains un koloristika

Lekt. D.Apele

3

DI

 1. Lietišķā grafika un šrifts

Asoc. prof. V.Paurs

2

DI

Specializācijas mācību kursi (dārza dizains)

13 KP

Ainavas mācības kursu bloks

4

 1. Ainavas mācība

Lekt. V.Keiša

2

E

 1. Dārza dizaina struktūra

Lekt. V.Keiša

2

DI

Ainavas projektēšanas kursu bloks

9

 1. Apstādījumu veidošana

Lekt .V.Keiša

3

E

 1. Dekoratīvie objekti ainavā

Lekt. D.Apele

1

I

 1. Ainavas projektēšana

Doc. A.Strode

1

DI

 1. Automatizētā projektēšana

Doc. P.Grabusts

2

I

 1. Arhitektūras pamati

Lekt I.Grudule

2

DI

Specializācijas mācību kursi

( interjera dizains)

13KP

Interjera kompozīcijas un dizaina kursu bloks

7

17.Telpas uztvere un kompozīcija

Lekt. D.Apele

2

E

terjera dizains un ergonomika

Lekt. D.Apele

3

E

19.Maketēšana

Lekt.I.Dundure

2

DI

Interjera projektēšanas un iekārtošanas kursu bloks

6

terjera attēlošanas grafiskie paņēmieni

Doc. A.Strode

1

I

21.Materiāltehnoloģijas

Lekt.G.Lucjanovs

1

I

22.Arhitektūras pamati

Lekt. I.Grudule

2

DI

23.Automatizētā projektēšana

Doc. P.Grabusts

2

DI

Brīvās izvēles mācību kursi

(3 KP no piedāvātajiem)

3KP

1. Floristika

Lekt. V.Keiša

3

I

1.1..Dārza mēbeļu dizains

Lekt. G.Lucjanovs

1

I

1.2. Tekstildarbi interjerā

Lekt. D.Apele

2

I

PRAKSE

16 KP

KVALIFIKĀCIJAS DARBA IZGATAVOŠANA UN AIZSTĀVĒŠANA

8 KP

KOPĀ

80 KPСкачать документ

Похожие документы:

 1. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Psiholoģijas maģistre 1984- Ļeņingradas valsts universitātes Psiholoģijas fakultāte ... un ugunsdzēsība” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās ...
 2. Satura rādītājs i profesionālās augstākās izglītības programmas “medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  ... meņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu4, Augstskolu likumu5 (skat. pielikumu Nr.11), RTU Senāta ... Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte psiholoģijas maģistrs 1984. – Ļeņingradas(Pēterburgas) valsts universitāte, Psiholoģijas fakultāte ...

Другие похожие документы..