Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

При підтримці
компанії
«1С УКРАЇНА»

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗМІСТІ ОСВІТИ ТА ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

Тези доповідей науково-практичної конференції

18 лютого 2010 р.

УДК 004.4:378

ББК 74.58

І 74

Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту: проблеми методології та організації : тези доп. наук.-практ. конф. 18 лютого 2010 р. / К. : КНЕУ, 2010. — 305, [7].

ISBN 978-966-483-188-5

У збірнику представлено тези доповідей учасників науково-практичної конференції, яка була проведена 18 лютого 2010 р. ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» спільно з компанією «1С Україна». Доповіді, представлені в збірнику, розкривають проблеми використання новітніх інформаційні технологій при формуванні компетенцій фахівців з обліку і аудиту. Визначають напрями співпраці вищих навчальних закладів та провідних компаній — розробників програмного забезпечення як засобу підготовки сучасних фахівців. Розкривають новітні методи викладання інформаційних технологій при підготовці фахівців з обліку і аудиту. Окреслюють проблеми та шляхи використання інформаційних технологій у сфері обліку і аудиту. Пропонують шляхи удосконалення навчальних планів та програм дисциплін облікового циклу в напрямі поглибленого викладання інформаційних технологій.

УДК 004.4:378

ББК 74.58

Редакційна колегія

Голова редакційної колегії В. І. Єфіменко, канд екон. наук, проф.

Члени редакційної колегії М. І. Бондар, д-р екон. наук, проф.; В. М. Добровський, канд. екон. наук, проф.; Л. М. Кіндрацька, д-р екон. наук, проф.; М. В. Кужельний, д-р екон. наук, проф.; Ю. А. Кузьмінський, д-р екон. наук. проф.; І. Г. Ловінська, д-р екон. наук, проф.; О. А. Петрик, д-р екон. наук, проф.; В. Я. Савченко, канд. екон наук, проф.; С. В. Свірко, д-р екон. наук, проф.

Секретар редакційної колегії Б. В. Кудрицький, канд. екон. наук, старш. викл.

Адреса редакційної колегії:

03680, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

ISBN 978-966-483-188-5 © КНЕУ, 2010

Наукове видання

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗМІСТІ ОСВІТИ ТА ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

Тези доповідей науково-практичної конференції

18 лютого 2010 р.

Видано в авторській редакції

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Верстка Н. Андрієнко

Підп. до друку 11.02.10. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 18,13
Обл.-вид. арк. 20,63. Наклад 150пр. Зам. 10-3866

Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 537-61-41; тел. (044) 537-61-44
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

ЗМІСТ

Андрушко Р. П., Лиса О. В., Кріп Г. М. Особливості обліку та аудиту дебіторської заборгованості в умовах використання сучасних комп’ютерних технологій 9

Ахрамейко А. А., Хмельницкая И. В.Оптимизация учетной политики организации на основе мониторинга учетно-аналитических процедур в системе 1С 13

Бакова І. В., Гострик О. М., Пронін О. І.Використання системи «1С:підприємство» для підготовки сучасних фахівців-економістів у ВНЗ 17

Балазюк О. Ю.Проблеми проектування та функціонування інформаційних систем на сучасних підприємствах 20

Безверхий К. В.Автоматизовані комп’ютерні інформаційні системи для потреб організації обліку і контролю непрямих витрат 23

Бондар М. І.Концептуальні підходи до вдосконалення бухгалтерських програмних продуктів 27

Букреєва Н. П.Застосування інформаційних технологій в обліку виробничого підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність 30

Верига Ю. А., Івченко Є. І.Інформаційно-комунікаційні технології формування компетенцій фахівців з обліку і аудиту 34

Власенко Т. В., Матросова Г. А.Визуализация моделей и алгоритмов бухгалтерских расчетов c использованием MS EXCEL 37

Волкова О. В.Проблеми та шляхи використання інформаційних технологій у сфері обліку та аудиту 41

Гаркуша С. А., Глушаченко А. І.Вплив комп’ютерної системи обробки даних на організацію обліку сільськогосподарських підприємств 43

Голубнича Г. П.Інформаційні технології як умова інтелектуалізації освітянських та бухгалтерських послуг 47

Гончар І. І.Доцільність використання програмних продуктів в аудиторських перевірках 51

Горлач Т. Н.Опыт работы ЦСО фирмы 1с сумского государственного университета 54

Городянська Л. В.Інформаційна модель управління відтворенням економічних ресурсів на підприємстві 58

Городянська Л. В., Зосенко С. В. Напрями розширення можливостей інформаційних систем для обліку та аналізу 61

Гуменюк В. В.Реінжиніринг бізнес-процесів у системі чинників оптимізації діяльності санаторно-курортних закладів 65

Гурська О. М.Основи автоматизації розрахунків за податками та платежами на підприємстві 67

Гушко С. В.Місце інформаційних систем в управлінській діяльності 70

Демський Д. О., Єлецьких С. Я.Перспективи використання у вищих навчальних закладах програмного забезпечення з метою підвищення рівня підготовки фахівців 73

Демчук Т. П.Проблеми використання інформаційних технологій у сфері обліку валютних операцій 76

Диба В. М. Особливості автоматизованого обліку інвестування інтелектуального капіталу 79

Дорошенко О. О.Вплив інформаційних систем обліку на процес аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 82

Дятченко Д. А.Практический тренинг как основа формирования системы знаний, умений и навыков при изучении программного продукта «1С: предприятие» 85

Егорченко Т. И.Особенности преподавания программного продукта 1С: бухгалтерия для Украины в форме факультатива 89

Євдокимов В. В.Роль інформаційних технологій при підготовці фахівців з бухгалтерського обліку 92

Єрмолаєва М. В., Скиданенко Ю. Д.Основні напрями співпраці вищої школи і виробництва при підготовці висококваліфікованих фахівців з бухгалтерського обліку 95

Захарчук М. А., Кубрак Р. П., Самохвал С. П.Основні засади партнерських взаємовідносин між вищими навчальними закладами та компаніями-розробниками прикладних рішень з автоматизації обліку 97

Золотарьова Н. С., Коцупатрий М. М., Царьов М. С.Тренінговий формат підготовки магістрів з обліку та аудиту 100

Івахненко В. М.Основні напрями удосконалення змісту та викладання курсу «Аналіз господарської діяльності» 111

Калабухова С. В.Використання нових інформаційних технологій в аналітичних дослідженнях бізнес — середовища суб’єктів підприємництва 113

Калініна О. Ю.Роль інформаційних технології в забезпеченні ефективного управління обліковим процесом зовнішньоторговельних операцій підприємств 116

Ковач С. І.Інформаційні технології у формуванні практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни «податковий облік і звітність» 119

Котова С. С.Автоматизація процесів обліку та аналізу в бюджетних установах: перспективи впровадження та розвитку 122

Кривоконь О. С.Проблеми використання інформаційних технологій у сфері фінансового аналізу 125

Крупка Я. Д., Муравський В. В.Про функції бухгалтера в умовах використання новітніх інформаційних технологій 128

Кудрицький Б. В.Досвід та шляхи підвищення ефективності викладання інформаційних технологій при підготовці бакалаврів з обліку і аудиту 131

Кудрицький Б. В., Третьякова Т. О.Новітні програмні комплекси в аудиті як засіб підвищення ефективності та якості перевірок 135

Кузьмінська О. Е.Організація процесу складання консолідованої фінансової звітності банків за допомогою програмно-технічних засобів 139

Левків Г. Я., Лихолат С. М.Використання новітніх технологій навчання в Україні 142

Литвиненко Н. О.Застосування інформаційних технологій в обліку і контролі внутрішніх розрахунків 146

Макарова Л. М.Спеціалізовані конфігурації програмних продуктів фірми «1С» та впровадження курсів на їх основі у навчальний процес вищих навчальних закладів 149

Матієнко-Зубенко І. І.Особливості використання новітніх інформаційних технологій у підготовці фахівців з обліку та аналізу 152

Мельникова О. В.Проблеми обчислення оцінки фінансових інструментів, які обліковуються за амортизованою собівартістю 155

Мороз Ю. Ю.Використання інформаційних облікових технологій у сфері моніторингу 158

Мурашко В. М., Стоволос Н. Б.Використання електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) і комп’ютерних технологій у системі контролю і ревізії фінансово-господарської діяльності на підприємствах 161

Мурашко О. В.Історичний аспект і сучасний стан автоматизації обліку в нашій державі 165

Мякинькая В. В.Аудит как мобильная автоматизированная информационная система управления: проблемы и пути решения на базе «1С:бухгалтерия 8» 168

Нестеренко О. О.Сучасні методи проведення інвентаризації товарних запасів в роздрібній торгівлі 172

Однорог І. А.Інформаційні технології в процесу формування звіту про фінансові операції з нерезидентами 176

Озеран А. В.Місце калькуляції витрат в інформаційному забезпеченні управління 179

Озеран В. О., Попітіч Т. В.Взаємозв’язок носіїв первинної облікової інформації з вихідними документами в системі споживчої кооперації 182

Осмятченко В. О.ERP системи в навчальному процесі 185

Остапенко Ю. П.Автоматизація обліку витрат вантажних перевезень на підприємствах водного транспорту 190

Паламарчук Є. А., Юрчук Н. П.Використання технологій Web 2.0 та «Web-бухгалтерія» у підготовці фахівців з обліку і аудиту 193

Палюх М. С., Хомин П. Я.Формування компетентних бухгалтерів і аудиторів потребує професійної спрямованості інформаційного забезпечення навчального процесу 197

Пацула О. І.Контроль витрат із застосуванням інформаційних технологій 200

Петриняк У. Я.Сутність та проблеми використання інформаційних технологій у сфері аудиту 203

Пойда Ю. М.Розробка навчально-методичного комплексу в умовах використання інформаційних технологій 205

Попадюха Н. В.Комп’ютеризація бухгалтерського обліку 207

Радченя Л. І.Використання інформаційних технологій в обліку витрат виробництва будівельних матеріалів 210

Сава А. П.Облікові комп’ютерні технології в управлінні витратами 212

Савчук Л. О.Формування комп’ютерної компетентності у майбутніх фахівців обліку і аудиту 215

Свідерський Д. Є.Окремі аспекти аудиту звітності підприємств в умовах використання інформаційних технологій 220

Семениченко Ю. К.Напрями використання інформаційних технологій при побудові концептуальної моделі організації аналізу банківської діяльності 223

Семенишена Н. В.Формування інформаційних баз даних для аналізу облікової та звітної фінансової інформації 226

Скакун Л. С.Загрози інформаційної безпеки підприємства при веденні бухгалтерського обліку на договірних умовах з використанням комп’ютерних технологій 228

Сливка Я. В.Проблеми контролю облікової політики в умовах її комп’ютеризації 231

Сметанко О. В.Информационные технологии в процессе обучения студентов специальности «учет и аудит» 234

Стрибулевич Т. О.Соціальні витрати в інформаційній системі управління підприємством 238

Супрович Г. О. Автоматизація обліку цінних паперів 241

Ткаль Я. С.Актуальні проблеми використання інформаційних технологій у сфері обліку і аудиту 243

Ткач І. В.Організація обліку придбання програмного забезпечення 246

Ткаченко Н. М.Проблеми методології у сфері бухгалтерського обліку 249

Ткачук О. С.Використання новітніх інформаційних технологій у процесі формування фахівців обліку і аудиту 253

Трохименко Т. М.Перехід на нову мову фінансової звітності в умовах швидкого розвитку мережевих технологій 255

Фадєєва Г. М.Використання інформаційних технологій в процесі професійної підготовки студентів 258

Федорченко О. Є.Перспективи викладання дисципліни «фінансовий облік» із застосуванням програми «1С: бухгалтерія» 261

Фролов В. И. Опыт функционирования центра сертифицированного обучения программным продуктам 1с:предприятие в вузе 262

Ходаченко Т. Г.Інформаційні технології в організації обліку розрахункових операцій 266

Хомяк Н. В.Проблеми та шляхи використання інформаційних технологій у сфері аудиту 267

Чайковськая М. П.Современные инструменты формирования финансовой отчетности на базе «1С:предприятия» 271

Чередніченко Т. В.Особливості використання комп’ютерних систем у бухгалтерському обліку 274

Чирик Н. В.Інформаційні системи та комп’ютерні технології обліку та аудиту капітальних інвестицій 277

Чік М. Ю.Облік витрат на підприємствах лісового господарства з використанням сучасних інформаційних технологій 280

Чумакова І. Ю. СААТ-системи та їх використання у проведенні державного аудиту 283

Шара О. І.Удосконалення навчальних програм підготовки спеціалістів з обліку і аудиту в галузі інформаційних технологій: вимоги сьогодення 287

Шевченко Ю. А.Особливості інвентаризації запасів в умовах комп’ютеризації 290

Шевчук О. А.Облік та управління витратами в умовах розвитку сучасних інформаційних технологій 293

Ялі Т. П.Методичні аспекти застосування реферування як форми самостійної роботи при вивченні дисципліни «внутрішньогосподарський контроль» 296

Яценко Л. В.Використання інформаційних систем та технологій в обліку витрат підприємств поліграфічної галузі 298

Терещенко Л. О. Удосконалення навчальних планів та програм дисциплін облікового циклу з вивчення інформаційних систем і технологій для забезпечення якості підготовки сучасної освіти з орієнтацією на світові стандарти 301

Кругла М. М. Методика застосування SPSS 11.0 для кореляційно-регресійного аналізу якості продукції молочного скотарства 303

Р. П. Андрушко, канд. екон. наук, доцент,

О. В. Лиса, канд. техн. наук, доцент,

Львівський національний аграрний університет,

Г. М. Кріп, канд. екон. наук, доцент,

Львівський ДУВССкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад " ужгородський національний університет " закарпатська торгово-промислова палата федерація професійних бухгалтерів і аудиторів україни

  Документ
  Міністерствоосвіти і наукиУкраїниДержавнийвищийнавчальнийзаклад "Ужгородський національний університет " ... і науки. – 2006. - № 3(37). – С. 107-112. 6. Боголіб Т.М. Оперативне фінансове управління вищимзакладомосвіти // Фінанси України ...
 2. Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» На здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року РЕФЕРАТ Цикл підручників

  Документ
  Міністерствоосвіти і наукиУкраїниДержавнийвищийнавчальнийзаклад «Київський національний економ ... , опубліковані з грифом Міністерстваосвіти і наукиУкраїни, апробовані в навчальному процесі вищихнавчальнихзакладів, дістали схвальну оцінку ...
 3. Міністерство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИДЕРЖАВНИЙВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІ ... навчання. VІ. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА Державнийвищийнавчальнийзаклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМ ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИДЕРЖАВНИЙВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД „КИЇВСЬКИЙ ... в умовах, що склалися. ДЕРЖАВНИЙВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМ ... на людей звуку вибуху. ДЕРЖАВНИЙВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ...
 5. Мініс терство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет навчально-науковий інститут вища школа економіки та менеджменту

  Методичні рекомендації
  ... іркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки ФІЗІОЛОГІЯ Донецьк, 2010 МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИДЕРЖАВНИЙВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ ...

Другие похожие документы..